veisieju aprasas by VWneeI

VIEWS: 94 PAGES: 44

									                        PATVIRTINTA
                        Veisiejų vidurinės mokyklos direktoriaus
                      2008........... įsakymu Nr


   INFORMACIJA APIE VEISIEJŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VEIKLĄ
             VIEŠO SKELBIMO TVARKOS
                 APRAŠAS
                2007-2008 M.M.


            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Informacijos tvarką apie mokyklos veiklos viešąjį skelbimą nustatė LR
Švietimo ir mokslo     ministras 2005m. vasario 1d. įsakymu Nr.ISAK-156,
patvirtindamas veiklos skelbimo tvarkos aprašą.
     2. Informacijos skelbimo apie Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų vidurinę
mokyklą paskirtis- teikti mokiniams, jų tėvams(globėjams), visuomenei žinias apie
mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, programų
pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo į mokyklą sąlygas, mokyklos teikiamas
mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos vertinimo
rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, kurios galėtų padėti mokiniui tobulinti jo
gebėjimus, pasirinkti interesus ir profesinius siekius atitinkantį išsilavinimą.
     3. Veiklos aprašas viešai skelbiamas jį aprobavus mokyklos tarybai kiekvienų
mokslo metų pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki birželio 10 dienos. Informacija pateikiama
prospekto forma arba talpinama į mokyklos internetinę svetainę ir įdedama į steigėjo
internetinę svetainę.

             II. INFORMACIJOS TURINYS

     4. Informacija pateikiama:
     4.1. Bendros žinios apie mokyklą.
Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų vidurinė mokykla;
Kodas 290608520;
Adresas: Jaunimo 8, Veisiejai, LT-67340; Lazdijų rajono savivaldybė;
Telefonas/faksas 8 318 56540;
El. p. veisiejaivm@centras.lt; veisieju.mokykla@lazdijai.lt;
Mokyklos tipas – vidurinė mokykla;
Mokomoji kalba – lietuvių kalba;
Mokyklos direktorius: Angelė Mizerienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
4.2. Mokyklos taryba:
Mokyklos tarybos (2007-2009m.) pirmininkas –Rolandas Judeikis.
Mokyklos tarybos sudėtis:
Mokinių atstovai:
    Saulius Grubis -10b klasės mokinys;
    Žilvinas Volskas - 10a klasės mokinys;
    Ernestas Margelis - 9b klasės mokinys;
    Danilė Liaukonytė - 9c klasės mokinė;
    Regina Bubnelytė - 9a klasės mokinė;
                        2

  Tėvų atstovai:
      Edita Staniulienė - 10b klasės tėvų atstovė;
      Helena Margelienė - 9b klasės tėvų atstovė;
      Eglė Žilionienė -9b klasės tėvų atstovė;
      Ona Kančiauskienė - 9a klasės tėvų atstovė;
      Aldona Plečkaitienė - 10a klasės tėvų atstovė;
Mokytojai:
      Birutė Barauskienė - matematikos mokytoja;
      Onutė Turčinienė - pradinių klasių mokytoja;
      Irena Ovsiukienė - vokiečių kalbos mokytoja;
      Boleslovas Vyšniauska s- rusų kalbos mokytojas;
     4.3. Mokyklos vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai:
Veisiejų vidurinės mokyklos vizija:
Kurti mokyklą, būsimą gimnaziją. Sudarytos sąlygas ugdytiniams dalyvauti ugdymo(si) ir
valdymo procesuose, imtis naujų darbo, ugdymo(si) būdų, suteikta pasitikėjimo, švietimo
vadybos žinių ir įgūdžių. Visi aktyviai ir sąmoningai įsitraukia į mokyklos, kaip
organizacijos, tos srities darbą, kurioje geriausiai gali atskleisti individualias savybes, galias,
ir kur jo kompetencija didžiausia. Moderni mokykla, kuri pripažįsta kiekvieno
bendruomenės nario vertę, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę.
Veisiejų vidurinės mokyklos misija:
Mokykla – ugdymo institucija, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, visiems
jo siekiantiems, sudaranti galimybę pagal poreikius, polinkius, gebėjimus rinktis mokymosi
kelią. Tai mokykla, kur visas personalas dirba išvien, nes viena iš tobulėjimo sąlygų –
pokyčiai bei mokymasis visą gyvenimą. Pagrindinė vertybė – mokinys, mokytojas, žmogus.
Tolimesnės sėkmės laidas – ugdymo kokybė, efektyvus valdymas, patraukli ir modernėjanti
mokymo(si) aplinka. Kiekvienos veiklos aiškus tikslas ir programa vedanti į efektyvią
mokyklą.
Veisiejų vidurinės mokyklos tikslai ir uždaviniai 2007-2008 m.m.:
  1.   2 procentais pagerinti 5- 12 klasių mokinių mokymo(si) rezultatus,
      individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, racionaliai panaudojant
      ugdymo plane numatytas valandas.
  2.   Tobulinti mokyklos vadybą.
  3.   Turtinti mokyklos materialinę bazę, siekiant ugdymo kokybės.
    5. Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje (grupėje):
Taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias
taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo bei kitų
pažeidimų, mokinių drausminimo ir skatinimo priemones.
    5.1. Mokinys turi teisę:
    Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas,
mokymosi formas.
    Nemokamai mokytis Veisiejų vidurinėje mokykloje pagal savo gebėjimus ir
poreikius, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
    Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos)
programą.
    Gauti geros kokybės švietimą.
    Pasirinkti būrelius, tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų
programas.
                       3

    Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, sveikatos
priežiūros pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją.
    Mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą.
    Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
    Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
    Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
    Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys;
    Dėl rimtų priežasčių mokinys gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo,
prieš pamoką pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko. Priežasties
rimtumą įvertina mokytojas.
    Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių Taisyklių bei sutarties su
mokykla sąlygų:
    Privalo laikytis higienos reikalavimų: į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus.
Patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures (išskyrus atvejus, kai yra administracijos
leidimas);
    į rūbines mokinai gali įeiti tik pertraukų metu;
    visur turi vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį
principais, saugoti mokyklos garbę;
    į pamokas privalo atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks
pamoka;
    netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nespardyti sienų, netrankyti durų,
nesistumdyti, nesityčioti iš kitų;
    kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma,
kur nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali
rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 dienas - turi būti gydymo įstaigos
pažyma;
    draudžiama į mokykla neštis pavojų keliančius bei nereikalingus darbui pamokoje
daiktus. Pavojų keliantys daiktai paimami ir perduodami tėvams. Kiti daiktai atiduodami po
pamokos (klasės vadovui arba mokytojui informavus mokinio tėvus);
    mokykloje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu mokiniai privalo laikytis
saugaus elgesio reikalavimų;
    į išvykas, ekskursijas mokiniai vyksta, tik su mokytoju (-ais) gavus direktoriaus
leidimą (įforminama įsakymu). Moksleiviai supažindinami su saugumo reikalavimais;
    mokiniai privalo kasdien turėti pažymių knygelę su mokyklos antspaudu ir paduoti ją
mokytojui, kad šis įrašytų vertinimą arba mokytojui prižiūrint, įsirašyti pats;
    mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų, mobiliųjų telefonų saugumu, nepalikti
vertingų daiktų be priežiūros. Mokykla už pamestus daiktus, mobiliuosius telefonus
neatsako;
     rastus daiktus turi perduoti rūbininkei;
    būti mokykloje be mokytojo priežiūros, nevykstant renginiams ar užsiėmimams,
neleidžiama.
    Popamokiniai renginiai vyksta tik su klasės vadovu ir informavus mokyklos
administraciją, vadovaujantis Jaunimo renginių organizavimo tvarkos taisyklėmis
patvirtintomis Mokyklos tarybos posėdyje 2008-01-30, protokolo Nr. 4 (Priedas Nr. 4).
    Diskotekos vyksta tik suderinus su mokyklos direktoriumi pagal nustatytą tvarką
Mokiniams iki 14 metų leidžiama būti diskotekoje iki 22 val.
                       4

    Draudžiama smurtauti, žaisti pavojingus žaidimus, žaisti kortomis, iš pinigų, naudoti
pirotechnines priemones.
    Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas.
    Mokyklos bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose mokyklos patalpose mokiniai
privalo laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos.
    Moksleivis, pastebėjęs sugadintą turtą, tuojau pat informuoja mokytoją ar mokyklos
administraciją.
    Kilus nesutarimams tarp mokinio ir mokyklos darbuotojo kreipiamasi į mokyklos
direktorių. Jei direktoriaus sprendimas netenkina bent vienos pusės, kreipiamasi į Mokyklos
tarybą.
    Moksleivis, išvykdamas iš mokyklos privalo atsiskaityti su biblioteka. Atsiskaitymo
lapelį mokinys perduoda direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuri išduoda išsilavinimo
pažymėjimą.
    Pamokų metu moksleivis privalo:
    Turėti reikiamas priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų
darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui.
     Draudžiama savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei.
    Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, jų garsiniai signalai turi
būti išjungti. Jei yra būtina atsiliepti į skambutį, mokinys, paprašęs mokytojo, gali išeiti į
koridorių.
    Iš pamokos išeiti galima tik mokytojui leidus; sportinę aprangą moksleiviai vilki tik
kūno kultūros pamokose bei sportinių renginių metu.
     Kūno kultūros pamokų metu savo asmeninius daiktus (pinigines, telefonus,
papuošalus ir t.t.) mokiniai perduoda mokytojui, kuris juos padeda į saugojimo vietą.
    Jei mokytojas neatvyksta į pamoką, klasės seniūnas privalo pranešti direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ar mokyklos direktoriui.
    Moksleiviai privalo ne tik kultūringai bendrauti tarpusavyje , bet ir su mokyklos
darbuotojais, mokyklos svečiais, kitais asmenimis.
    Koridoriuose, laiptinėse, kabinetuose mokiniai privalo laikytis saugos reikalavimų:
palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
    6. Paaiškinimas apie formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą
mokykloje:
Veisiejų vidurinė mokykla yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, organizacinį, teisinį ir
finansinį savarankiškumą, savo atributiką, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje
registruotuose bankuose.
    Mokymo formos – dieninė, eksternas.
 Pagrindinė veiklos rūšis – 80.00.00 švietimas, kitos veiklos rūšys – priešmokyklinis,
80.10.30 pradinis mokymas, 80. 21.10 bendrasis pagrindinis mokymas, 80.21.20 bendrasis
pagrindinis specialusis ugdymas, 80.21.30 bendrasis vidurinis mokymas. Mokykla išduoda
pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, kvalifikacijos, pasiekimų pažymėjimus
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
Mokykloje vykdomos mokyklos nuostatuose įteisintos formaliojo švietimo programos:
  Dorinis ugdymas (tikyba/etika),
  Gimtoji kalba,
  Anglų kalba,
  Rusų kalba,
  Vokiečių kalba,
                       5

  Matematika,
  Gamta ir žmogus,
  Biologija,
  Fizika,
  Chemija,
  Informacinės technologijos,
  Istorija,
  Pilietiškumo pagrindai,
  Geografija,
  Ekonomika,
  Žmogaus sauga.
  Dailė,
  Muzika,
  Technologijos,
  Kūno kultūra
Pasirenkamieji dalykai vidurinio ugdymo: Pasirenkami dalykai pagrindinio ugdymo programai
    Psichologija;                 Etninė kultūra;
     Braižyba;                   Bendravimo menas ;
    Informacinės technologijos;          Aplinkotvarka;
    Geografija;                  Sveika gyvensena;
    Kompiuterinė grafika;
    Ekonomika;
    Teisė kiekvienam;
    Mokiniai gali lankyti papildomojo ugdymo būrelius: dailės, etninės kultūros, choro,
ekologijos, ekonomikos, gabumų raiškos ugdymo, šokių, krepšinio. Mokykloje sudaromos
ir plėtojamos sąlygos mokinių pažinimo, kūrybos, saviraiškos poreikių tenkinimui.
Vadovaujantis mokyklos strateginio plano vienu iš prioritetų, dėmesys skiriamas gabių
vaikų ugdymui. Yra įrengti 2 informatikos, gamtos mokslų kompiuterinė klasė, muzikos,
dailės, anglų kalbos, logopedinis kabinetas, sporto ir aktų salės, sporto aikštynas.
    Į ugdymo turinį integruojamos Sveikatos ugdymo, Ekologinio ugdymo, Žmogaus
saugos, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos,
pilietinio ir tautinio ugdymo programos.
    Mokykla ruošiasi įvesti ankstyvąjį anglų kalbos mokymą, pradedamą vykdyti nuo
antros klasės.
    Mokomuosius dalykus dėsto bei papildomojo ugdymo užsiėmimus veda tų dalykų
specialistai, parengę individualiąsias programas, jei nėra ŠMM siūlomų.
Ugdymo plano teikiamos pasirinkimo galimybės:

 Klasė    Pasirenkamasis dalykas/modulis           Valandų skaičius
 10 ir 11  Braižyba                      1/1
 5 a ir 5b  Etninė kultūra                   0,5
 5a ir 5b  Bendravimo menas                  1
 6      Aplinkotvarka                    0,5
 7a ir 7b  Sveika gyvensena;                  0,5
   10   Gimtinės geografija                 1
 8      Informatika                     1/1
                      6

 9      Lietuvių kalbs modulis              1
   9 -10  Technologijų modulis ,,Nertos gėlės’’      1/1
   10   Matematikos modulis               1
   9c   Geografijos modulis               1

Naujų mokomųjų dalykų įvedimas (4-10 klasės)

 Nuo kurios klasės  Dalykas
 4          Anglų/ vokiečių kalba (pirmoji užsienio kalba)
 Tik 5-6       Gamta ir žmogus
 5          Istorija
 6          Rusų / vokiečių kalba (antroji užsienio kalba)
 6          Geografija
 7          Biologija
 7          Fizika
 8          Chemija
 9 - 10       Pilietiškumo pagrindai
 5          Informacinės technologijos
 Tik 9        Ekonomika

    7. Apibūdinami ryšiai su mokyklomis, iš kurių mokiniai ateina tęsti mokymosi,
aprašoma mokykloje taikoma adaptacinė programa naujai atėjusiems mokiniams;
aprašomi ryšiai su socialiniais partneriais:
Mokykla bendradarbiauja su savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, rajono
Kultūros skyriumi, Sporto centru, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Policijos komisariatu,
Pedagogine psichologine tarnyba, Pirminės priežiūros sveikatos centru, Švietimo centru,
Verslo centru, aplinkinėmis mokyklomis – Veisiejų verslo ir technologijos mokykla,
Kapčiamiesčio, Bučiūnų, Alytaus Putinų vidurine mokykla, Veisiejų miesto įstaigomis ir
organizacijomis, Veisiejų miškų urėdija, Veisiejų regioniniu parku.
    Bendradarbiavimas ir bendravimas organizuojamas sutartiniu pagrindu įvairiomis
kryptimis: metodinio darbo, gerosios patirties sklaidos, ugdymo proceso organizavimo,
kultūrine, sportine, pažintine veikla. Mokyklos ryšius reglamentuoja mokyklos nuostatai.
Mokykloje taikoma adaptacinė programa pirmokams, penktokams, vienuoliktokams ir
naujai atvykusiems mokiniams.
    Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (penktokų) adaptacijos
mokykloje tvarka 2007- 2008 m.m. buvo tokia:
    5 klasės mokiniui (klasei) skiriamas adaptacinis laikotarpis- 1 trimestras- rugsėjo,
spalio mėnesį mokinių žinios vertinamos raidėmis A, B, C, D, kurios atitinka standartų
lygius. Kiekvienos raidės, lygio aprašymai yra 1-4 kl. mokinių pasiekimų knygelėse, todėl
tėvams toks vertinimas priimtinas. Lapkričio mėnesį privaloma rašyti tik teigiamus
pažymius, nerašant neigiamų įvertinimų. Gruodžio mėnesio 1 dieną baigiasi adaptacinis
laikotarpis, mokinių pasiekimai, žinios, gebėjimai ir pastangos vertinamos 10 balų sistema.
    Pasibaigus pusmečiui, mokymosi, pasiekimų rezultatai aptariami klasių tėvų
susirinkimuose, tėvų dieną. 5 klasių mokinių pasiekimų, pažangos, žinių, gebėjimų ir
pastangų vertinimas, tėvų informavimas (iki spalio 1 d.)

 Simbolis Išsilavinimo standartai Moksleivių gebėjimai ir žinių rodikliai
 A    Gebėjimai ir žinios YPATINGOS PASTANGOS:
                   7

  dažnai    pranoksta Vertina ir kuria: kelia hipotezes, prognozuoja,
  išsilavinimo      improvizuoja, vadovauja, argumentuoja savo
  standartus.      nuomonę, savarankiškai randa informaciją, ją
              tvarko ir tikslingai naudoja.
              Supranta, analizuoja ir taiko žinias naujose
              situacijose.
              Visada įdėmiai klausosi, dalyvauja klasės
              aptarimuose, veikloje, dirba grupėje. Pats
              stengiasi pagerinti grupės bendradarbiavimą.
              Užduotis atlieka nepriekaištingai arba dažniausiai
              be klaidų.
              UŽDUOTIS ATLIKO ŠAUNIAI, LABAI
              PASISTENGĖ.
B  Gebėjimai ir žinios PAKANKAMOS PASTANGOS:
  atitinka išsilavinimo Supranta esmę; perduoda informaciją, pateikia
  standartus (pagrindinį pavyzdžių, išplečia, taiko žinias naujose,
  pasiekimų lygmenį)   įprastose situacijose: priskiria, palygina, nustato
              ryšius, klasifikuoja, apibūdina.
              Paprastai pakanka motyvų atlikti užduotį;
              užduotis atlieka laiku.
              Beveik visada atidžiai klausosi, dalyvauja klasės
              aptarimuose, veikloje, dirba grupėje.
              Atlikdamas užduotis mažai klysta.
              UŽDUOTIS ATLIKTOS GERAI, MAŽAI
              KLYDO.


C  Gebėjimai ir žinios NENUOSEKLIOS PASTANGOS:
  minimaliai    atitinka Nors ir žinios fragmentiškos, bet atskiria, nustato,
  išsilavinimo       išvardija, randa, atkreipia dėmesį.
  standartus.        Geba atlikti iki galo daugelį užduočių, tačiau ne
               visas atlieka tinkamai.
               Kartais atidžiai klausosi, dalyvauja klasės
               aptarimuose, veikloje, dirba grupėje.
               Atlikdamas užduotis dažnai klysta.
               DAUGOKAI        KLAIDŲ,      REIKIA
               PASISTENGTI.
D  Gebėjimai ir žinios RIBOTOS PASTANGOS:
  neatitinka išsilavinimo Žinios labai fragmentiškos: pakartoja, pavadina,
  standartų.        atpažįsta, pamini.
               Reikia nuolat priminti apie atliekamą užduotį,
               beveik nėra motyvacijos.
               Kartais neatlieka užduoties; dažnai užduotys
               atliekamos nerūpestingai.
               Retai atidžiai klausosi, dalyvauja klasės
               aptarimuose, veikloje, dirba grupėje.
               Atlikdamas užduotis daro daug klaidų.
               DĖMESIO!REIKIA LABAI PASISTENGTI!
                      8

 X                 NEBAIGĖ DARBO.
 !                 NETURI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ.
 *                 NESEKĖ PAMOKOS, DAIRĖSI, PLEPĖJO.

T – darbas patikrintasis žodžiu pakomentuotas
    Pagal kiekvieną formaliojo švietimo programą pristatomos mokyklos ugdymo plano
lentelės, aprašomos ugdymo plano teikiamos pasirinkimo galimybės kiekvienai klasei
(grupei), įskaitant papildomąjį ugdymą, ankstyvąjį, pagilintą ar kryptingą dalykų mokymą,
pasirenkamuosius dalykus, profiliavimo pradmenis, dalykų modulius ir profilinį mokymą
(jei vykdoma atitinkama programa). Parodoma, nuo kokios klasės (kurso) įvedami nauji
dalykai. Pabrėžiamos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, gabumų ugdymo, savarankiško
mokymosi bei mokymosi namuose galimybės. Apibūdinami įdomesni mokymo metodai ir
laukiami mokinių pasiekimai;
    8. Mokymas namuose, savarankiškas mokymasis.
    Mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis 2000-03-16 d. LR švietimo ir
mokslo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 259/153 ir 2004-10-26 d.
LR švietimo ir mokslo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. ISAK-
1671/V-746.
    Namuose besigydantiems vaikams pamokos trukmė – 35 min. Namuose
besigydantys vaikai, jų pageidavimu, gydytojui leidus, dalį pamokų lanko mokykloje.
    Šiuo atveju individualus jų ugdymo planas koreguojamas.
    Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos mokiniui ir tėvams pageidaujant skiriamos
tiems dalykams, kurie nurodyti lentelėje arba pasirenkamajam dalykui.
    Moksleivių savarankiškas mokymasis organizuojamas vadovaujantis švietimo ir
mokslo ministro 2003-02-25 įsakymu Nr. 258 patvirtinta „Savarankiško mokymosi
organizavimo tvarka“.
    Sprendimą dėl mokinio savarankiško mokymosi priima mokytojų taryba.
    Su mokiniu sudaroma savarankiško mokymosi sutartis.
    9. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.
    Tėvams sutikus ir mokyklos specialiojo ugdymo komisijai įvertinus specialiųjų
poreikių mokinių gebėjimus bei interesus, mokiniai mokomi pagal atitinkamos klasės
ugdymo planą arba pagal individualų ugdymo planą, suderintą su bendrojo lavinimo ir
atitinkamos specialiosios mokyklos konkrečios klasės ugdymo planą.
    Mokiniams, kuriems rekomenduota mokytis pagal adaptuotas, modifikuotas
specialiojo ugdymo programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos
reikalavimus.
    Adaptuotas ir modifikuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas
specialiojopedagogo ir logopedo.
    Kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie mokinių, kurie mokosi
pagal adaptuotą programą, pavardžių, pusmečio bei metinių įvertinimų parašoma „ad.“.
    Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams teikiama per pamokas, logopedinės
pratybos ne pamoku metu.
    Pagalba specialiųjų poreikių mokiniams: individualias konsultacijas     teikia
specialistai pagal sudarytą tvarkaraštį, pamokų metu – mokytojai, parengę atskiras
programas kiekvienam mokiniui.
                        9

    10. Priešmokyklinis ugdymas.
    Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Priešmokyklinio ugdymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005-06-22 įsakymu Nr.ISAK- 1180.
    Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo
ir ugdymosi programą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2002-06-24 įsakymu Nr. 1147 ir
priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu LR ŠMM ministro įsakymu 2003-07-09
įsakymu Nr.ISAK- 1015.
    Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir kuriant lygias sėkmingo mokyklinio starto
galimybes, siekiant mokyklinio brandumo mokykloje veikia priešmokyklinio ugdymo
grupė, kurią lanko vaikai nuo 6 metų.
    Priešmokyklinio ugdymo grupės mokslo metų trukmė 160 mokslo dienų.
    Priešmokyklinė grupė dirba 4 val. iki pietų 5 dienas per savaitę.
    Priešmokyklinio   ugdymo   grupei  skiriamos   papildomos   atostogos.
    Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planas:

                           SKIRIAMAS   LAIKAS   PER
VEIKLOS KRYPTYS                    SAVAITĘ
                           ( MINUTĖMIS )
Komunikacinė veikla
(gimtoji kalba, bendravimas)
Meninė veikla
(dailė, muzika, šokis, teatras)

 Pažintinė veikla                  700 min.
 (socialinė,  kultūrinė, gamtinė     aplinka, (20 tarifikuojamų pamokų)
elementarūs matematiniai vaizdiniai)

Kūno kultūra ir sveikata

Darbo veikla
(žaidimai ir darbo pradmenys)


   PASTABA. Priešmokyklinio ugdymo grupės detalesnį veiklos planą sudaro
priešmokyklinės grupės pedagogas, tvirtina mokyklos direktorius.
         Veisiejų vidurinės mokyklos 2007/2008 mokslo metų
               1-4 klasių ugdymo planas.
Pamokų paskirstymas. Pirmas pusmetis.

Eil.  Mokomieji            Klasė             Viso
Nr.  dalykai                            pamokų
                    1    2    3   4
1.   Tikyba - etika         1    1    1   1   4
2.   Lietuvių kalba         8    7+1*   7+1*  7   32
3.   anglų - vokiečių kalba     -    -    -   2  2
4.   Matematika           4    5    5   4+1* 18+1*
                        10

5.  Pasaulio pažinimas      2      2   2    2    8
6.  Dailė ir technologijos    2      2   2    2    8
7.  Muzika            2      2   2    2    8
8.  Kūno kultūra         3      3   3    2    11
Iš viso privalomų          22     23   23   23   91+1*
Papildomas ugdymas**        3 (6)    3(6)  3 (6)  3 (6)  12 (24)
                                    104
Tarifikuojamų valandų        27     29   29   31   116

        Veisiejų vidurinės mokyklos 2007/2008 mokslo metų
               1-4 klasių ugdymo planas.
Pamokų paskirstymas. Antras pusmetis.

Eil.  Mokomieji          Klasė                Viso
Nr.  dalykai                             pamokų
                 1    2   3      4
1.  Tikyba - etika       1    1   1      1    4
2.  Lietuvių kalba       8    8   8      7    31
3.   anglų - vokiečių kalba   -    -   -      2    2
4.  Matematika         4    5   5      5    19
5.  Pasaulio pažinimas     2    2   2      2    8
6.  Dailė ir technologijos   2    2   2      2    8
7.  Muzika           2    2   2      2    8
8.  Kūno kultūra        3    3   3      2    11
Iš viso privalomų         22    23   23      23    91
Papildomas ugdymas**       3 (6)  3 (6) 3 (6)    3 (6)   12 (24)
      * mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos

  Veisiejų vidurinės mokyklos 2007/2008 mokslo metų 5- 8 klasių ugdymo planas.
Pamokų paskirstymas. Pirmas pusmetis.

Eil.  Mokomieji              Klasė
Nr.  dalykai
                    5        6    7     8
1.   Tikyba - etika         1/1       1    1     1
2.   Lietuvių kalba         5        5    5     5
3.   Anglų - vokiečių    kalba ( 3        3    3     3
    užsienio kalba)
4.   Rusų kalba /vokiečių kalba      -     2    2     2
    ( antroji užsienio kalba)
5.   Matematika              4     4    4     4
6.   Gamta ir žmogus           2     2    -     -
7.   Biologija              -     -    2     1
8.   Fizika                -     -    1     2
9.   Chemija               -     -    -     2
10.  Istorija               2     2    2     2
11.  Pilietiškumo pagrindai        -     -    -     -
                      11

12.  Geografija            -    2    2    2
13.  Dailė               1    1    1    1
14.  Muzika              1    1    1    1
15.  Technologijos           2    2    2    1
16.  Kūno kultūra           3    2    2    2
17.  Žmogaus sauga           0,5   0,5   0,5   0,5
18.  Etninė kultūra           0,5*  -    -    -
19.  Aplinkotvarka           -    0,5*  -    -
20.  Informatika            1    1    0,5   1*
                             +0,5*
21. Bendravimo menas           1*   -    -    -
22. Sveika gyvensena           -    -    0,5*   -
Iš viso pamokų              27   29   30    30,5
Papildomas ugdymas            3 (6)  3 (6)  3 (6)   3 (6)
      * - pasirenkamieji dalykai

Veisiejų vidurinės mokyklos 2007/2008 mokslo metų 5-8 klasių ugdymo planas.
Pamokų paskirstymas. Antras pusmetis.

Eil.  Mokomieji             Klasė
Nr.  dalykai
                     5    6    7      8
1.  Tikyba - etika           1    1    1    1
2.  Lietuvių kalba           5    5    5    5
3.  Anglų - vokiečių kalba       3    3    3    3
4.  Rusų kalba             -    2    2    2
5.  Matematika             4    4    4    4
6.  Gamta ir žmogus          2    2    -    -
7.  Biologija             -    -    2    1
8.  Fizika               -    -    1    2
9.  Chemija              -    -    -    2
10. Istorija               2    2    2    2
11. Pilietiškumo pagrindai        -    -    -    -
12. Geografija              -    2    2    2
13. Dailė                1    1    1    1
14. Muzika                1    1    1    1
15. Technologijos            2    2    2    1
16. Kūno kultūra             3    2    2    2
17. Informatika             1    1*   1*      1*
18. Sveika gyvensena           -    -    1*    -
19. Etninė kultūra            1*/0  -    -
20. Žmogaus sauga            1*   1*   -    0,5/0
21. Bendravimo menas           1*   -    -    -
Iš viso pamokų              27   29   30    31
Papildomas ugdymas            3 (6)  3 (6)  3 (6)   3 (6)
      * - pasirenkamieji dalykai
                          12

    Veisiejų vidurinės mokyklos 2007/2008 mokslo metų 9-10 klasių ugdymo planas.
    Pamokų paskirstymas.

    Eil.   Mokomieji             Klasė
    Nr.    dalykai
                          9        10
    1.    Tikyba - etika           1        1/1
    2.    Lietuvių kalba           4        5
    3.    Vokiečių / anglų kalba       3        3
    4.    Rusų kalba             2        2
    5.    Matematika             3+1*       4
    6.    Biologija             2        1
    7.    Fizika               2        2
    8.    Chemija              2        2
    9.    Informatika            1        1
    10.    Istorija              2        2
    11.    Pilietiškumo pagrindai       -        1
    12.    Geografija             2        1
    13.    Gimtinės geografija        -        1*
    14.    Ekonomika             1        -
    15.    Dailė               1        1
    16.    Muzika               1        1
    17.    Technologijos           2/1       1/2
    18.    Kūno kultūra            2        2
    19.    Braižyba              -        1*
    20.    Žmogaus sauga           0/0,25      0/ 0,25

    Iš viso pamokų               32         32
    Papildomas ugdymas             3 (9)       4 (8)
          * - pasirenkamieji dalykai.
          Žmogaus sauga:
          1-4 klasėse – integruojama į mokomuosius dalykus
          5 – 8 klasėse žmogaus saugai skiriama 0,5 val. per savaitę, 9- 10 kl. 0,25 val.
          per savaitę.
          11-12 kl. integruojama į mokomuosius dalykus.
    Veisiejų vidurinės mokyklos 11a, b klasių pamokų paskirstymas
    2007 – 2009 m.m.


                2007-2008 m.m.         2008-2009m.m
                Bendra- Išplėsti-  Pakraipos Bendrasis Išplėsti-  Pakraipos
 Mokomieji dalykai       sis   nis     turinys  kursas  nis     turinys
                kursas  kursas   (P):   (B)    kursas    (P):
                (B)   (A)               (A)
                     –                –
Branduol
       Tikyba       1**              1**
al Dorin
dalykai
       Etika       1    –      –     1     –      –
bo is
       Lietuvių  kalba 4    5**      1**  4     5**       1**
io
K


s
                                                      13

                                 (gimtoji)
                                 Užsienio   kalba  3       4**  1     3   4**    1
                                 (vokiečių)
                                 Užsienio   kalba  2       3        2   3
                                 (rusų)
                                 Matematika      3       4**  1     3   5**    1
      mosksla moks
                                 Istorija       2       3**    1**  2   3**    1
      Gamtos Soc.
                                                   –           –
          lai
                                 Geografija      2               2
                                 Chemija        2       3        2   3
                                 Biologija       2       3   1     2   3     1
                                 Fizika        2       3        2   4
      i
                                 Fotografija. Kino   –       –        –   –
                                 men.
                  Kūno kultūra Meninis ugdymas
                                 Muzika        –       3        –   3
                                 Dailė         2       -        2   _
                                 Tekstilė ir apanga.  2       –        2   –
                                 Mityba        –       –        –   –
                                 Medžio        2       –        2   –
                                 technologijos
                                 Bendroji    kūno       2  –        2   –
                                 kultūra
                                 Aerobika       2       –        2   –
                                 Lengvoji atletika   –       –        –   –
                                 Krepšinis       2       –        2   –
                                 Informacinės     1       2**       1   2**
   Laisvai pasirenkami dalykai
                                 technologijos
                                 Teisė kiekvienam     1**    –        1   –
                                 Esperanto kalba    –       –        –   –
                                 Braižyba       1       –        1   –
                                 Kompiuterinė     1       –        1   –
                                 grafika
                                 Kraštovaizdžio    –       –        –   –
                                 geografija

Pasirinkta pamokų         40    33    5                                41  35    5
Iš viso              78                                         81
Tarifikuojamų valandų skaičius   42    49     7                               42     54    6
Be papildomo ugdymo
Iš viso tarifikuojama val. be PU  98                                         102
A lygių skaičius          10                                         10
Dalykų skaičius          23                                         23
Pam.sk.per 2007 – 2009 m.m be 200
PU
       ** – dalyko mokymui sudaromos dvi grupės
                                     Veisiejų vidurinės mokyklos 12h klasės pamokų paskirstymas
                             2007 – 2008 m.m.
                      14

Mokomieji dalykai                12h klasė      Pakraipos turinys
                                  (P)
                        2007 – 2008 m.m.
                        B/pam.sk A/pam.sk
Tikyba                     1
Lietuvių kalba                 4     5     1
Vokiečių kalba                 3     4     1
Rusų kalba                   2     3
Istorija ir politologija                 3
Matematika                   3     5
Informacinės technologijos           1     2
Biologija                    2     3
Chemija
Fizika ir astronomija
Dailė                      1
Muzika                     1
Šokis
Meninė raiška                  1
Bendroji kūno kultūra              2
Pasirenkamieji dalykai:
Geografija                   1
Teisė kiekvienam                1*
Iš viso pasirinkta pamokų            23     25   2
Pam.sk.per 2007 – 2008 m.m.           50
Papildomas ugdymas
Anglų kalba                   1
PU val.                     3
Pam.sk.per 2007 – 2008 m.m.           54
su PU val.
A lygių skaičius                5
Dalykų skaičius                 12

       Veisiejų vidurinės mokyklos 12r klasės pamokų paskirstymas
2007 – 2008 m.m.
Mokomieji dalykai       12r klasė    Pakraipos turinys (P):
               2007-/2008
               B/pam.s A/pam.sk
               k
Dorinis ugdymas
Tikyba            1
Kalbos
Lietuvių kalba        4    5       1
Užsienio I (vokiečių kalba)      4       1
Užsienio II (rusų kalba)
Socialinis ugdymas:
                       15

Istorija            2     3       1
Matematika                5       1
Informacinės technologijos   1
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija                3       1
Chemija                 3       1
Fizika             2     4
Menai:
Dailė             1
Muzika
Meninė raiška
Kūno kultūra:
Bendroji kūno kultūra     2
Šokis             2
Pasirenkamieji dalykai:
Geografija           1*
Teisė kiekvienam
Iš viso pasirinkta pamokų   16    27      6
Pam.sk.per 2007 – 2008 m.m.  49
Papildomas ugdymas
Anglų kalba
PU val.            2
Pam.sk.per 2007 – 2008 m.m.  51
su PU val.
A lygių skaičius        7
Dalykų skaičius        14

    Ugdymo organizavimo tvarka reglamentuojama ugdymo planu. Mokyklos ugdymo
planą rengia darbo grupė, sudaryta iš mokytojų ir administracijos atstovų, ir iki gegužės 1
d. projektą pateikia direktoriui, mokytojų tarybai, o iki birželio 1 d. mokyklos tarybai.
    Mokinių atostogų metu organizuojama kabinetų ir klasių pasirengimo darbui apžiūra.
Apžiūrą vykdo administracija ir mokyklos taryba.
    Dalykų mokytojai iki einamų metų rugpjūčio 31 d. pristato juos kuruojantiems
direktoriaus pavaduotojams ugdymui savo dalykų teminius išplanavimus, modulių,
pasirenkamųjų dalykų, mokomųjų dalykų programas.
    Direktoriaus pavaduotojai ugdymui iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia tvirtinti
direktoriui savo kuruojamų dalykų mokytojų teminius išplanavimus, individualias
programas, modulių, pasirenkamųjų dalykų programas, kartu su parengtu sąrašu, kuriame
nurodomas dalykas, programą ar teminį planą rengusio mokytojo vardas, pavardė.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už teminių planų, modulių, pasirenkamųjų
dalykų programų atitikimą reikalavimus.
    11. Neformalus vaikų švietimas per papildomojo ugdymo programas.
    Papildomojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos
programoms meninių, kalbinių, sportinių, mokslinių, techninių, socialinių gebėjimų
ugdymui būreliuose, studijose, klubuose.
                          16

      Papildomasis ugdymas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas iš mokyklos
   pasiūlyto sąrašo.
      Papildomojo ugdymo grupės sudaromos iš to paties, paralelių ar gretimo koncentro
   moksleivių.
      Papildomojo ugdymo grupė formuojama, kai užsiėmimus pageidauja lankyti ne
   mažiau kaip 5 mokiniai.
      Papildomojo ugdymo mokinių užsiėmimai fiksuojami papildomojo ugdymo
   dienynuose, pasiekimai dienynuose nevertinami.
      Papildomojo ugdymo užsiėmimai vyksta po pamokų pagal sudarytą atskirą
   tvarkaraštį.
      Mokinių pageidavimai, apklausos dėl papildomojo ugdymo organizavimo kitiems
   mokslo metams vykdomos gegužės-birželio mėn.
      Paskirstymas pagal ugdymo planą 2007-2008 m.m.

       1 2    3   4    5   6     7   8   9   10   11  12  Vi
       kl. kla  kla  kla   kla  kla    kla  kla  kla  kla  kla  kla  so
         sė  sė   sė   sė  sė     sė   sė   sė   sė   sė  sė
Pagal     3 3    3   3    3   3     3   3   3   4 39 4   4
ugdymo
planą   1
klasės
komplektui
Komplektų 2 2     2  2   2   2   2   2   3  2 2   2   25
skaičius
Skirta    6 6   6  6   6   6   6   6   9  8 8   8   81
valandų
      IŠVADA: Pagal ,,ugdymo planą 2007 – 2008 m.m.“ galima skirti 81 valandą.
  Lavinamosios klasės mokiniams skiriamos 2 papildomo ugdymo valandos meniniam
  ugdymui.
  Papildomo ugdymo programos, skirtos neformaliam vaikų ugdymui:

Klasė       Programos pavadinimas:           PU programos vadovas:    Mokinių
                                             skaičius:
1a      Pasakų pasaulyje- 2 val.            Jūratė Jasinskienė     20
1b      Jaunųjų   miško   bičiulių  būrelis    Lina Čakienė        16
       ,,Ąžuoliukas‘‘- 2 val.
2a      Dramos būrelis-2 val.              Alma Zavackienė       12
2b      Pasakėle, ateik – 2 val.            Ramutė Kaženauskienė    19
3a      Saugaus eismo ABC- 1 val.            Inga Valentukevičienė    17
       Girinukų mokyklėlė- 1 val.                         17
3b      Galvočiukų klubas- 2 val.            Onutė Turčinienė      12
4a      Dramos būrelis ,, Pagrandėlis‘‘- 2 val.     Vanda Markevičienė-     13
       Matematikų klubas- 1 val.            3 val.           15

4b      Įdomieji darbeliai-2 val.            Rasa Savukynienė- 3 val.  12
       Skaičių labirintuose- 1 val.                        10

Lavinamoji Muzikos būrelis- 2 val.              Laimis Juškaitis      9
                          17

klasė
5- 9 kl.     Mokyklos choras- 5 val.         Genutė Vyšniauskienė   22
10-11 kl.    Muzikos būrelis- 2 val.         Genutė Vyšniauskienė   8
2a, 2b      Aerobika- 2 val.             Jolanta Stankevičienė  20
8- 10 kl.    Aerobika- 4 val.             Jolanta Stankevičienė  30
2a, 2b      Dailės būrelis- 2 val.          Tomas Mirijauskas    8
5a, 5b      Dailės studija-3 val.          Tomas Mirijauskas    10
6a        Geografų būrelis -2 val.         Albinas Jarmala     12
6b        Švento Jurgio legionas -2 val.      Rolandas Judeikis    20
7a, 7b      Etnografiniai valgiai - 2 val.      Bronė Čakienė      7
7a        Sveikata- brangiausias turtas -1 val.  Milda Rapkauskienė    13
7b        Jaunųjų korespondentų būrelis -1 val.  Edita Vaitkevičiūtė   7
8a, 8b      Informatikos būrelis - 2 val.      Juozas Černeckas     8
8a, 8b      Medžio darbai - 2 val.          Audrius Goberis     7
9a        Kraštovaizdžio geografijos ir turizmo  Gražina Mačionienė    10
         klubas- 2 val.
9c        Biologų būrelis – 1 val.         Milda Rapkauskienė    21
10a       Geografų būrelis- 2 val.         Albinas Jarmala     12
10b       Rusų poezija ir daina- 1 val.      Boleslovas Vyšniauskas  10
10b        Rengimosi karjerai pagrindai-2 val.   Aldona Goborovienė    10
10a       Mokyklos statistika- 1 val.       Rolandas Judeikis    6
5-6 kl.     Bendrasis fizinis pasirengimas-3 val.  Rasa Pečiukonienė    30
7-8 kl.     Bendrasis fizinis pasirengimas-3 val.  Rasa Pečiukonienė    20
8-9 kl.     Krepšinis/ futbolas- 3 val.       Juozas Austrotas     20
10- 12 kl.    Krepšinis/ futbolas - 3 val.       Juozas Austrotas     15
11a       Programuotojų būrelis- 2 val.      Juozas Černeckas     7
11b       Asmenybės Lietuvos ir pasaulio Salomėja Goberienė         12
         istorijoje- 2 val.
11b       Vokiečių kalbos būrelis-1 val. Danutė Vovčiuk           10
12r       Anglų kalbos būrelis- 3 val.  Edita Aksiutinienė         13
                                          13
                                          13
12r       Komunikacinių gebėjimų ugdymas-1 Jolita Vailionienė        6
         val.
12h       Informatikos būrelis-1 val.   Algis Ragelis          8

   Būreliai steigiami 1-8 klasių tėvų pageidavimu, 9- 12 klasių - mokinių pageidavimu.
       12. Mokslo metų trukmė pagal klases (kursus),mokinių atostogų grafikas,
   mokyklos darbo laikas (pamokų, pertraukų laikas, lankomumo registravimo tvarka ir
   kt.).
       Mokslo metų trukmė: Mokslo metai prasideda rugsėjo 1d. (šeštadienį).

       Klasė    Mokslo metai prasideda     Mokslo     metai
                             baigiasi
       1-5 kl.   2007-09-01           2008- 05- 30
                     18

  6-11kl.   2007-09-01           2008-06-20
  12 kl.   2007-09-01           2008-05-16

     Pamokų laikas pirmų klasių mokiniams:

   Pamoka  Pamokų laikas      Pertrauka
   1.    8.00- 8.35       -
   2.    8.55- 9.30       20 min.
   3.    9.50- 10.25       20 min.
   4.    10.55- 11.30      30 min.
   5.    12.00-12.35       30 min.

     Pamokų laikas 2-4 klasių mokiniams:

   Pamoka  Pamokų laikas      Pertrauka
   1.    8.00- 8.45       -
   2.    8.55- 9.40       10 min.
   3.    9.50- 10.35       10 min.
   4.    10.55- 11.40      20 min.
   5.    12.00-12.45       20 min.
   6.    12.55- 13.40

     Pamokų laikas 5- 12 klasių mokiniams:

   Pamoka  Pamokų laikas      Pertrauka
   1.    8.00- 8.45       -
   2.    8.55- 9.40       10 min.
   3.    9.50- 10.35       10 min.
   4.    10.55- 11.40      20 min.
   5.    12.00- 12.45      20 min.
   6.    12.55- 13.40      10 min.
   7.    13.45- 14.30      5 min.
   8.    14.35- 15.20      5 min.

     11 kl. Mokiniams skiriamos atostogos:

       Prasideda       Baigiasi         Pamokos prasideda
Rudens    2007-10-29      2007-11-02        2007-11-05
Kalėdų    2007-12-24      2008-01-04        2008-01-07
Velykų    2008-03-17      2008-03-24        2008-03-25
Vasaros    2008-06-21      2008-08-31
14.      2007-11-05      2007-11-09        2007-11-12
Papildomos
atostogos 2008-02-18        2008-02-22        2007-02-25
1- 5 kl.
mokiniams
                         19

       Priešmokyklinė grupė:

        Prasideda           Baigiasi        Pamokos prasideda
Rudens     2007-10-29          2007-11-16       2007-11-19
Kalėdų     2007-12-24          2008-01-04       2008-01-07
Velykų     2008-03-17          2008-03-24       2008-03-25
Papildomos   2008-02- 18          2008-02- 29      2008-03- 03
atostogos

       12 kl. mokiniams skiriamos atostogos:

        Prasideda           Baigiasi        Pamokos prasideda
Rudens     2007-10-29          2007-11-02       2007-11-05
Kalėdų     2007-12-24          2008-01-04       2008-01-07
Velykų     2008-03-17          2008-03-21       2008-03-25

      Mokslo metai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
skirstomi pusmečiais. Pusmečių datas patvirtino mokyklos direktorius.
Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasės          I pusmetis            II pusmetis

1- 5 kl.      2007-09-01 – 2007-01-04      2008-01-07 – 2008-05-30
6- 11 kl.     2007-09-01 – 2008-01-31      2008-02-01 – 2008-06-20
12 kl.       2007-09-01 – 2008- 01-04      2008 01-07 - 2008-05-16

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
   13. Namų darbų tikslai ir pagrindiniai jų skyrimo principai
   Namų darbų tikslai ir pagrindiniai jų skyrimo principai:
   Mokytojas skiria namų darbus, atitinkančius dalyko programą, mokinio amžių ir
gebėjimus. Mokytojai vadovaujasi namų darbų skyrimo ir mokinio darbo krūvio tyrimo
rekomendacijomis:
   Namų darbų ruošos laikas skiriamas, vadovaujantis mokyklos ir bendraisiais
ugdymo planais, rekomenduojamas higienos centro:

             5-6 kl. - 1,5 val.;

             7-8 kl. - 2 val.;

             9-12 kl. - 2,5 val.

    Visi mokomieji dalykai vienodai svarbūs - mokytojai įpareigoti nesureikšminti savo
dalyko. Ilgalaikiai kūrybiniai ir projektiniai darbai nelaikomi namų darbais.
Prieššventinėmis dienomis ir atostogoms namų darbai neužduodami.
    Mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų ir rašto problemų namų darbų užduotis
padeda atlikti mokyklos logopedas.
                      20

    Mokiniams, besimokantiems pagal modifikuotas, adaptuotas, specialiąsias ir
individualias programas, namų darbus padeda atlikti spec. pedagogė, pamokas šie mokiniai
gali atlikti pailgintos dienos grupėje prižiūrimi grupės pedagogų.
    Socialiai apleistų ir vaikų, kurių tėvai neužtikrina ugdymosi, namų darbų ruoša
rūpinasi soc. pedagogė. Pamokas šie mokiniai gali atlikti pailgintos dienos grupėje
prižiūrimi grupės pedagogų. Nuo 2008 m. sausio mėn. Veisiejų mieste pradėjo veikti
socialinių paslaugų centras.
    Mokykla įsipareigoja nuolat stebėti mokinių apkrovimą, vykdant kasmetinius
tyrimus, užtikrinant puikias ugdymosi sąlygas pagal higienos centro nustatytas normas..
    Apie mokinių gebėjimą ugdytis ir atlikti namų darbų užduotis dalyko mokytojas
praneša klasės vadovui. Klasės vadovas tėvus informuoja individualių pokalbių metu.
    Moksleiviai sistemingai neruošiantys namų darbų svarstomi direkcinės tarybos
posėdyje, dalyvaujant jų tėvams.
    Apie galimybę padėti vaikui ruošti namų darbus ir ugdytis rekomendacijas tėvams
teikia socialinė pedagogė, spec. pedagogė, logopedas ir klasės vadovas.
    Sudarytas namų darbų skyrimo ir derinimo tvarkos aprašas:
Namų darbai - tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi mokinio, mokytojo ir tėvų
bendradarbiavimo sritis. Jie papildo ir įvertina įgytas žinias.
     Pradinis ugdymas.
    I-II klasių mokiniams namų darbai neskiriami. Esant reikalui, II klasėje antrame
pusmetyje gali būti skiriami iki 30 min. III-IV klasių mokiniams namų darbai skiriami iki 1
val.
    . Namų darbų skyrimo tikslai:
    pakartoti pamokose išeitą medžiagą.
    tobulinti mokėjimus ir įgūdžius.
    Namų darbų skyrimo principai:
namų užduotys turi būti konkrečios, atitikti mokinių žinias.
mokiniai turi žinoti namų darbų atlikimo paskirtį, kokius mokėjimus ir įgūdžius tobulins.
    Namų darbų užduotys savo turiniu ir forma turi sietis su išeita pamokos metu
medžiaga. Neskiriamos netipinės užduotys. Užduotims atlikti skirtas laikas neturėtų viršyti
nurodyto laiko. Užduotys diferencijuojamos. Namų darbai neskiriami prieš šventes ir prieš
atostogas.
    Pagrindinis ir vidurinis ugdymas.
    Namų darbų skyrimo tikslai:
    skatinti mokinius ugdyti intelektą, padėti susiformuoti savarankiško mokymosi
įgūdžiams formuoti teigiamą požiūrį į įprastinį tvarkingai atliekamą darbą ir atsakomybę už
savarankišką mokymąsi.
    Pakartoti , įtvirtinti, susisteminti, pagilinti mokomąją medžiagą.
    Namų darbų skyrimo principai:
skiriamos tokios užduotys, kurios mokytojo parenkamos, norint pagilinti pamokose
nagrinėtą temą.
    Namų darbai diferencijuojami pagal mokinio sugebėjimus ir klasės mokslumą.
skiriant namų darbus, siekiama, kad susiformuotų atitinkami moksleivių gebėjimai ir
įgūdžiai, kurie mokykloje formuojami atsižvelgiant į Bendrojo išsilavinimo standartus.
namų darbų apimtį ir sudėtingumą reglamentuoja nutarimai, kiek kiekvienos klasės
mokiniai turi ruošti namų darbus:
       5-6 kl.mokiniai - 1,5 val.
       7-8 kl. mokiniai - 2 val.
                       21

       9-12 kl. mokiniai - 2,5 val.
    Atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.
    Namų darbų derinimas. Namų darbų apimtis derinama su mokytojais, dirbančiais toje
pačioje klasėje. Kartą per dvi savaites toje pačioje klasėje dėstantys mokytojai aptaria namų
darbų trukmę ir užpildo lentelę (priedas nr.1.), kurią klasės vadovas įsega į klasės dienyną.
mokslo metų pradžioje (iki spalio 15 d.) sudaromas ilgalaikių namų darbų (referatų,
projektų) skyrimo grafikas.
    Sistemingai planuojamas ne tik laikas pamokoje įvairaus mokslumo mokiniams, bet
ir laikas, reikalingas kontrolinių darbų atlikimui.
kontroliniai darbai derinami su mokytojais, dirbančiais toje pačioje klasėje.
kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę mokytojai užpildo kontrolinių darbų grafiką sekančiam
mėnesiui.
    Užpildytą grafiką tvirtina mokyklos direktorius.
patvirtintas grafikas kabinamas mokytojams ir mokiniams matomoje vietoje.Jo mokytojai
keisti ir papildyti negali.
mokytojai privalo laikytis sudaryto kontrolinių darbų grafiko.
    Rezultatų analizė ir aptarimas. Namų darbų efektyvumą aptarti mokyklos direkcinės
tarybos posėdžiuose, dalyvaujant klasės vadovui, dėstantiems mokytojams.
    14. Socialinio pegagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, sveikatos priežiūros
specialisto teikiamas paslaugas mokykloje ar/ir už jos ribų:
    Mokykloje teikiamos paslaugos: socialinio pedagogo, logopedo, sveikatos priežiūros
specialisto.
    Socialinės pedagogės teikiamos paslaugos:
    Socialinis pedagogas siekia padėti vaikas geriau adaptuotis visuomenėje,
bendruomenėje, mokykloje. Socialinio pedagogo pareigos:
    - įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius;
    - pasirinkti efektyvius darbo metodus;
    - planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
    - informuoti mokyklos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę
situaciją;
    - informuoti apie smurto prieš vaikus atvejus savivaldybės Vaikų teisių apsaugos
tarnybą, policiją, medikus.
    Socialinis pedagogas vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais
vaikams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių
medžiagų, patiriančiais seksualinį ar fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir
saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio
problemų sprendimo prevencines programas.
    Socialinis pedagogas padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką,
suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, suprasti jo
socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, bendradarbiauja su klasės
auklėtojais, kitais pedagogais ir specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines
problemas. Socialinis pedagogas atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje,
teisėsaugos ir kitose institucijose. Socialinis pedagogas kartu su klasių auklėtojais rūpinasi
vaikų socialinių įgūdžių ugdymu, lanko vaikus namuose.
    Socialinės pedagogės paslaugas teikia metodininkės kvalifikaciją turinti pedagogė
Jūratė Matulevičienė.
     Logopedas teikia šias paslaugas:
                       22

    - kvalifikuotą pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso, regėjimo ir
komunikacijos sutrikimų ir vykdo kalbėjimo, kalbos, balso, regėjimo ir komunikacijos
sutrikimų prevenciją;
    - lavina girdimąjį suvokimą, sudaro garsų analizės ir sintezės įgūdžius, turtina
žodyną, ugdo kalbos taisyklingumą ir raiškumą;
    - šalina kalbėjimo sutrikimus, kalbos neišsivystymą, fonologinius sutrikimus,
sulėtėjusią kalbos raidą;
    - parenka efektyvius korekcijos darbo būdus ir metodus pagal individualias paciento
galimybes.
    Logopedės paslaugas teikia metodininkės kvalifikaciją turinti logopedė Vilma
    Blažaitienė.
    Sveikatos priežiūros specialistė teikia šias paslaugas:
    - metodinę pagalbą mokytojams, mokiniams, tėvams;
    - asmens higienos įgūdžių ugdymą mokiniams;
    - traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją;
    - sveikos gyvensenos įgūdžių ir sveiko gyvenimo būdo mokykloje ugdymą;
    - konsultuoja dėl profesijos pasirinkimo atsižvelgiant į sveikatos būklę;
    - konsultuoja sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
    - atlieka mokinių maitinimo priežiūrą, sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
    - teikia pirmąją pagalbą.
     15. Mokinių priėmimo sąlygos.
    Klasių (grupių) skaičius, kurį mokyklos steigėjas nustatė ateinantiesiems mokslo
metams:

         Klasė       Komplektų
                  skaičius
         Priišmok.     1
         1         2
         2         2
         3         2
         4         2
         5         2
         6         2
         7         2
         8         2
         9         2
         10        2
         11        2
         12        2
         Lavinamoji klasė 1
         Pailgintos dienos 3
         grupė

    Mokinių priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos
reglamentuotas mokyklos nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės nutarimu.
    Mokiniai priimami mokytis į mokyklą vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka pagal teritorinį paskirstymą. Esant laisvų vietų, atsižvelgiant į vaikų
ir tėvų pageidavimus, priimami vaikai ir iš kitų vietovių.
                      23

    Priėmimas:
    Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami, kai tais kalendoriniais metais jam
sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu
vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai.
Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti
privalomas;
    Nelankančiam ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikui švietimo pagalba teikiama
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
    Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (į penktas klases) priimami mokiniai,
įgiję pradinį išsilavinimą ir turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą;
    Mokytis pagal pradinio mokymo programą priimami vaikai, kai tais kalendoriniais
metais jam sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas anksčiau nei nurodyta gali būti teikiamas
tėvų (globėjų) prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
    Mokytis pagal specialiojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas į
lavinamąsias klases priimami specialiųjų poreikių vaikai, pateikę tėvų (globėjų) prašymą bei
pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją apie specialiuosius ugdymo poreikius.
    Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (į vienuoliktas klases) priimami mokiniai,
įgiję pagrindinį išsilavinimą ir turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
    Priimant mokinius į pradines, šeštas – dešimtas ir dvyliktas klases iš kitų
mokyklų pasibaigus mokslo metams, tėvai (globėjai) arba mokiniai, vyresni nei 14 metų ir
turintys raštišką tėvų (globėjų) sutikimą, pateikia:
    Prašymą;
    Pažymėjimą apie mokymosi kitoje mokykloje rezultatus, išduotą keliamosios
klasės mokiniui;
    Mokinio gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą ir jo kopiją.
    . Priimant mokinius į penktas klases iš kitų mokyklų pasibaigus mokslo metams,
tėvai (globėjai) pateikia:
    Prašymą;
    . Pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją;
    Mokinio gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą ir jo kopiją.
    Priimant mokinius į vienuoliktas klases iš kitų mokyklų pasibaigus mokslo metams,
tėvai (globėjai) arba mokiniai, vyresni nei 14 metų ir turintys raštišką tėvų (globėjų)
sutikimą, pateikia:
    Prašymą;
    Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją;
    Mokinio gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą ir jo kopiją.
    .Priimant mokinius iš kitų mokyklų mokslo metų eigoje, vaikų iki 14 metų tėvai
(globėjai, rūpintojai), 14-16 metų mokiniai, turintys raštišką tėvų (globėjų) sutikimą, ir
vyresni nei 16 metų mokiniai asmeniškai pateikia:
    Prašymą;
    Laisvos formos pažymą apie mokinio mokymosi ankstesnėje mokykloje
mokymosi rezultatus;
    Mokinio gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą ir jo kopiją.
    Mokinio ir mokyklos susitarimai:
    Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo
programas įforminamas rašytine mokymosi sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir
mokinio, jo tėvų (globėjų) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
                         24

    . Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami
išimtinai vaiko interesais;
    Vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų )
sutikimą;
    Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymo programa, jos baigimo forma, šalių
įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;
    . Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Sutartys
sudaromos iki pirmos mokymosi dienos. Sutartis registruojama mokykloje, jei kiti įstatymai
nenustato kitaip.
    Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalėdama užtikrinti mokiniui psichologinės,
specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su
tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei Vaikų teisų apsaugos tarnyba,
siūlo jam pereiti į kitą mokyklą.
    . Mokinys, esant grubiems mokyklos nuostatų pažeidimams, suderinus su Vaiko
teisių apsaugos tarnyba ir mokyklos steigėju, gali būti pašalintas iš Veisiejų vidurinės
mokyklos. Mokyklos direktorius kartu su steigėju, mokinio tėvams (globėjams,
rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą arba
perkėlimą mokykla informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybę.
    Specialiųjų poreikių mokiniai į mokyklą priimami įprasta tvarka.
    16. Lankymosi mokykloje tvarka:
    Atvykstančius į mokyklą asmenis, kurie nėra mokyklos darbuotojai arba moksleiviai,
registruoja budėtoja.
     Pradinių klasių mokinių tėvai, atvykstantys su mokiniais arba ateinantys jų pasiimti
po pamokų, įleidžiami į mokyklą.
    Asmenys, norintys išsikviesti moksleivį pokalbiui ir nesantys jo artimi giminaičiai
(tėvai, broliai, seserys), į mokyklą neįleidžiami. Budėtoja užregistruoja asmens vardą,
pavardę, iškvietimo tikslą ir iškviečia pageidaujamą moksleivį. Apie iškvietimą
informuojama mokyklos administracija.
     Asmenys, atvykstantys pas mokyklos administraciją ir darbuotojus, į mokyklą
įleidžiami, kai parodo budėtojai asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtoja
užregistruoja asmens vardą, pavardę, vizito tikslą ir laiką.
    Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtoja apie
tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo momentu jos nėra – iškviesti policiją.
    Kilus nenumatytoms problemoms, budėtoja apie jas nedelsiant informuoja mokyklos
administraciją.
    Kaip vykdoma atvykstančių į mokyklą asmenų registravimo tvarka kontroliuoja
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
    Veisiejų vidurinės mokyklos moksleivių tėvai informuojami, vadovaujantis
mokyklos moksleivių tėvų informavimo sistema, patvirtinta mokyklos direktoriaus.
Veisiejų vidurinė mokykla yra pavaldi Lazdijų rajono savivaldybei.
Mokyklos moksleivių tėvams informacija, susijusi su LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo
ministerijos bei mokyklos vykdoma švietimo politika gali būti teikiama:
    mokyklos tėvų susirinkimuose;
    klasės tėvų susirinkimuose;
    mokyklos sieniniuose stenduose;
    mokyklos interneto svetainėje,
    individualiai informuojant klasės auklėtojui, mokytojams, mokyklos vadovams.
                         25

    Informacija, susijusi su mokyklos švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama
reglamentuojamų LR švietimo įstatymų, mokyklos nuostatų, mokyklos strateginės veiklos
programos bei mokyklos metinės veiklos pagrindu.
    Mokykla teikia informaciją apie ugdymo procesą bei turinį, pateikus mokyklos
raštinėje prašymą, arba jeigu būtinas operatyvumas žodžiu (telefonu), jeigu klausiantis
asmuo prisistato ir jo prašymas neprieštarauja asmens duomenų apsaugos įstatymui.
     Žinios apie moksleivių pasiekimus (žr. ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo‘‘ VI skyrių), pastabas bei nuobaudas jiems, o taip pat apie mokyklos
renginius teikiamos TIK įrašant į moksleivių pasiekimų knygelę.
    Klasės auklėtojai ir dalyko mokytojai atsako už savalaikį informacijos pateikimą.
     Esant išskirtinėms situacijoms, reikalaujančioms operatyvaus įsikišimo, mokytojai
turi teisę naudotis bet kuriomis ryšio priemonėmis, esančiomis mokykloje.
    Informacija susijusi su mokytojų tarybos susirinkimo nutarimais, kai moksleivio
adresu priimami svarbūs nutarimai (griežti papeikimai, pašalinimas iš mokyklos ar
įspėjimas dėl pašalinimo) teikiama raštu, registruojant specialiame žurnale ir išsiunčiama
registruotu laišku. Už informacijos pateikimą raštinei laiku atsako klasės auklėtojas.
    Visais kitais atvejais informacija teikiama LR įstatymuose nustatyta tvarka.
     Teikiamos mokamos paslaugos:
Mokykloje po pamokų dirba 3 popamokinės dienos grupės: 1-2 klasių, 3-4 klasių, 5-6 klasių
mokiniams. Tėvai atsiskaito Lazdijų rajono savivaldybės nustatyta tvarka. Kitų mokamų
paslaugų mokykla neteikia.
    17.Mokyklos metinis biudžetas: mokymo ir ūkio lėšos, mokyklos rėmėjų ir kt.
įnašai. Lėšos, skirtos mokytojų atlyginimams ir kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams ir
mokymo priemonėms pirkti. Mokyklos skirtų mokinio krepšelio lėšų dydis 1
mokiniui(mokantis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio mokymo programą):

                           2008 m. ,  tūkst.. Lt
Lėšų pavadinimas

Mokymo ir ūkio lėšos                 259,6
Mokyklos rėmėjų lėšos                 14,0
Mokytojų darbo užmokestis ir soc. draudimas      1738,3
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos            17,6
Spaudiniai (vadovėlių įsigijimas)           37,3
Kitos prekės (mokymo priemonės)            7,5
Ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto išlaidos    20,0
Mokyklos skirtų mokinio krepšelio lėšų dydis 1
mokiniui                    2,73
mokantis pagal pradinio ugdymo programą
Mokyklos skirtų mokinio krepšelio lėšų dydis 1
mokiniui                    3,37
mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą
Mokyklos skirtų mokinio krepšelio lėšų dydis 1 3,921
                      26

mokiniui mokantis pagal vidurinio ugdymo programą

    18. Mokinių aprūpinimo vadovėliais, apsirūpinimo pratybų sąsiuviniais ir
kt. mokymo priemonėmis, atlyginimo už prarastus vadovėlius, mokyklos turto
sugadinimą tvarka:
Mokinių aprūpinimas vadovėliais, aprūpinimo pratybų sąsiuviniais ir kt. priemonėmis,
atlyginimo už prarastus vadovėlius, mokyklos turto sugadinimą reglamentuoja mokyklos
tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus.
    Bibliotekininkės išduoda vadovėlius dalykų mokytojams;
    Dalyko mokytojai aprūpina vadovėliais mokinius;
    Mokiniai visus mokslo metus naudojasi vadovėliais ir atsako už jų išsaugojimo
kokybę;
    Mokiniai, išvykstantys iš mokyklos atsiskaito su dalykų mokytojais, informuoja
auklėtoją apie grąžintas knygas;
    Per mokslo metus atvykusius mokinius vadovėliais aprūpina biblioteka per dalykų
mokytojus.
    Apsirūpinimo pratybų sąsiuviniais tvarka:
    Pratybų sąsiuvinius moksleiviai perka individualiai arba, esant pageidavimui,
užsakoma per spaustuves, kurios sudariusios sutartis su mokykla, arba per mokyklos
biblioteką.
    Iš spec. poreikių moksleiviams papildomai skirtų lėšų užsakomi pratybų sąsiuviniai
spec. poreikių moksleiviams kolektyviniam naudojimui (užduočių kopijavimui).
    Mokinių aprūpinimo kitomis mokymo priemonėmis (toliau dokumentai) tvarka:
    Bibliotekos vedėja perduoda enciklopedijas, žinynus, žodynus, žemėlapius,aktualią
metodinę literatūrą, vietinius leidinius, skaitomosios atminties diskus, vaizdajuostes,
garsajuostes skaityklai. Iš skaityklos knygos į namus neišduodamos.
    Skaitiniai vyresniųjų klasių moksleiviams išduodami visiems mokslo metams.
Programiniai leidiniai, kurių bibliotekoje yra iki 10 egz., išduodami 3-5 dienom. 1-10 kl.
mokiniams knygos išduodamos mėnesiui.
    19. Atlyginimo už prarastus vadovėlius, mokymo priemones (toliau dokumentai)
tvarka:
    Negrąžinti vadovėliai nurašomi, jei vietoj dingusio grąžinamas kitas bibliotekos
pageidaujamas vadovėlis;
    Negrąžinti dokumentai nurašomi, jei vietoj dingusio grąžinamas kitas ugdymui
reikalingas leidinys;
    Dokumentai nurašomi remiantis vadovėlių apskaitos komisijos nutarimu,
informuojant mokyklos vadovą ir dalyvaujant mokyklos turto nurašymo komisijai.
    Mokinių maitinimo, vežiojimo į mokyklą, stipendijų mokėjimo, kitos jų
aprūpinimo sąlygos;
    Mokykla, bendradarbiaudama su tėvais (globėjais, rūpintojais),
vadovaudamasi Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu, organizuoja mokinių
vežiojimą į mokyklą ir atgal. 136 mokiniai yra vežami 2 mokyklos autobusais, taip pat yra
sudarytos mokinių vežiojimo į mokyklą ir atgal sutartys su UAB ,,Lazdijų autobusų
parku‘‘. 155 mokiniai į mokyklą ir iš jos vyksta maršrutiniais autobusais. Lazdijų rajono
tarybos sprendimu ,, Dėl moksleivių pavežėjimo išlaidų kompensavimo jų tėvams(
globėjams, rūpintojams)“ nutarta kompensuoti moksleivių pavežėjimo išlaidas iš rajono
savivaldybės biudžeto.
                          27

       Sudaryta sutartis su individualia įmone ,,Pandora‘‘dėl mokinių maitinimo.
    Maitinami 152 moksleiviai. Socialiai remtinų ir mažas pajamas turinčių šeimų vaikai
    maitinami nemokamai mokyklos valgykloje. Dokumentai tvarkomi paramos skyriuje pagal
    gyvenamąją vietą. Specialiųjų poreikių vaikai maitinami įprasta tvarka. Lavinamosios klasės
    mokiniai maitinami jų ugdymo įstaigoje.
    20. Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, mokytojų sąrašas.
       Mokyklos vadovai

Eil.   Vardas, pavardė       Mokslo cenzas Dėstomi     Einamos pareigos
Nr.                 ,       dalykai
                   išsilavinimas
1.    Angelė Mizerienė     VVPI ,        anglų kalba Mokyklos direktorius,
                  matematikos           anglų kalbos mokytoja
                  mokytoja
     II       vadybinės aukštasis
     kvalifikacinės
     kategorijos vadovas

2.    Aldona Goborovienė    VVPI,        chemija   Direktoriaus pavaduotoja
                  biologijos            ugdymui,
                  mokytoja             chemijos mokytoja
     III       vadybinės aukštasis
     kvalifikacinės
     kategorija
     chemijos     mokytoja
     metodininkė
3.    Jolita Vailionienė    VU ,      Vokiečių     Direktoriaus pavaduotoja
                  vokiečių    kalba      ugdymui,
                  kalbos filologė         vokiečių kalbos mokytoja
     Kvalifikacinės      aukštasis
     kategorijos neturi

    Laisvų mokytojų darbo vietų sąrašas:

Eil.Nr. Laisvos darbo vietos    Kontaktinių   Kvalifikaciniai reikalavimai
                  valandų
                  skaičius
1.     Anglų kalba       36     1.Anglų kalbos vyr. mokytojo kvalifikaciją
                        turintis specialistas ;
                        2. Anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją
                        turintis mokytojas, išklausęs darbo su
                        pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą;

    Mokyklos mokytojų sąrašas

    Eil. Vardas,    pavardė,
    Nr. išsilavinimas,     Specialybė         Kvalifikacija  Mokomi dalykai.
                      28

   mokykla, kurią baigėte,                    Turimos pareigos.
   specialybė
1.  Albinas Jarmala     Geografijos      geografijos  Geografija,   civilinė
   VVPI, aukštasis     mokytojas       mokytojas   sauga, saugus eismas,
                          ekspertas   būrelio vadovas
                                  Metodinės    tarybos
                                  pirmininkas
2.  Aldona Goborovienė   Biologijos      chemijos    Chemija,     būrelio
   VVPI, aukštasis     mokytoja       mokytoja    vadovas
                          metodininkė Direktoriaus
                                  pavaduotoja ugdymui
3.  Jolita Vailionienė,   Vokiečių   kalbos Vokiečių    Vokiečių kalba, būrelio
   VU, aukštasis      filologė       kalbos vyr. vadovė
                          mokytoja    Direktoriaus
                                  pavaduotoja ugdymui
4.  Vidutė Bubnelienė,   Lietuvių   kalbos lietuvių   k. Lietuvių kalba
   VVPI, aukštasis     mokytoja       mokytoja    10 a
                          metodininkė
5.  Dalė Goberienė,     Lietuvių kalbos ir lietuvių    k. Lietuvių kalba
   VVPI, aukštasis     literatūra mokytoja mokytoja     12h
                          metodininkė
6.  Edita Vaitkevičiūtė,  Filologijos      lietuvių k.  Lietuvių kalba, būrelio
   VPU,          bakalauro laipsnis ir        vadovė
   aukštasis        mokytojo               8a
               kvalifikacija
7.  Rasa Dumbliauskaitė,  Vidurinės mokyklos lietuvių    k. Lietuvių kalba
   VVPI          lietuvių kalbos ir mokytoja     7a
   aukštasis        literatūros mokytojo metodininkė Lietuvių       kalbos
               kvalifikacija            metodinės     grupės
                                  pirmininkė
8.  Irena Ovsiukienė    Vidurinės mokyklos vokiečių k. Vokiečių kalba
   VVPI,          vokiečių   kalbos mokytoja    12a
   aukštasis        mokytojo       metodininkė
               kvalifikacija
9.  Danutė Vovčiuk     Inžinieriaus-     vokiečių k. Vokiečių kalba
   KPI, VPU        technologo      vyr.      10b
   aukštasis        kvalifikacijaVokieči mokytoja
               ų kalbos mokytojo
               kvalifikacija
10.  Aušra Kudrevičienė   tikslinama      vokiečių k. Vaiko auginimo ir
   aukštasis                   mokytoja    priežiūros atostogose
11.  Julija Didbarzdienė,  Matematikos      matematikos Matematika
   VVPI,          mokytoja       mokytoja    7b
   aukštasis,                  metodininkė
12.  Birutė Barauskienė              matematikos Matematika7a
   VVPI,          Matematikos      mokytoja    Tiksliųjų    mokslų
   aukštasis        mokytoja       metodininkė metodinės      grupės
                                  pirmininkė
                     29

13.  Irena Rinkevičienė   Matematikos     matematikos   Matematika
   VVPI,          mokytoja       mokytoja    6b
   aukštasis                  metodininkė
14.  Juozas Černeckas    Žemės      ūkio matematikos   Matematika
   LŽŪA          technikos magistro mokytojas,     Informacinės
   aukštasis       kv. laipsnis,     informatikos  technologijos
               Informatikos studijų vyr. mokyt.   Būrelio vadovas
               programos
               mokytojo profesinė
               kvalifikacija
15.  Asta Černeckienė    Rusų kalbos ir rusų k. vyr.      Rusų        kalba,
   VVPI          literatūros    ir mokytoja    technologijų   būrelio
   Aukštasis, rusų kalba- taikomųjų   darbų         vadovė
   technologijos     mokytojos
               kvalifikacija
16.  Boleslovas       Rusų     kalbos rusų    k.  Rusų kalba,    būrelio
   Vyšniauskas,      mokytojas       mokytojas    vadovas
   VVPI,                    metodininkas
    aukštasis
17.  Edita Aksiutinienė,                     Anglų kalbos mokytoja
   aukštesnysis
18.  Algis Ragelis     Vidurinės mokyklos fizikos      Fizika
   VVPI,         mokytojo       mokytojas    Informacinės
   aukštasis       kvalifikacija     metodininkas  technologijos
                          ,        Būrelio vadovas
                          informatikos
                          vyr.
                          mokytojas
19.  Gražina Mačionienė   Vidurinės mokyklos geografijos    Geografija,    būrelio
   VVPI,         geografijos      mokytoja    vadovė
   aukštasis       mokytojos       metodininkė,  5b
               kvalifikacija     etikos  vyr  Socialinių    mokslų
                          mokytoja    metodinės     grupės
                                  pirmininkė
20.  Salomėja Goberienė   Vidurinės mokyklos istorijos     Istorija
   VVPI,          istorijos    ir mokytoja     11b
   aukštasis        visuomenės mokslo metodininkė
               mokytojos
               kvalifikacija
21.  Nijolė Goberytė     Istorijos bakalauro istorijos vyr. Istorija,    pilietinis
   VPU           laipsnį ir mokytojo mokytoja    ugdymas
   aukštasis        kvalifikaciją           5a
                                 Klasių      auklėtojų
                                 metodinės     grupės
                     30

                                 pirmininkas
22.  Rytė Bolienė      Vidurinės mokyklos Technologijų Technologijos
               rusų   kalbos   ir mokytoja
               literatūros       metodininkė
               mokytojos,
               auklėjamojo darbo
               metodininkės
               kvalifikacija,
               bendrojo lavinimo
               mokyklos    buities
               kultūros mokytojos
               kvalifikacija
23.  Milda Rapkauskienė   Vidurinės mokyklos biologijos    Biologija,    sveika
   VVPI,          biologijos       mokytoja  gyvensena
   aukštasis        mokytojos        metodininkė
               kvalifikacija
24.  Tomas Mirijauskas    Dailės   bakalauro dailės    Dailė, būrelio vadovas
   aukštasis,       kvalifikacinis     mokytojas  9a
   ŠPU           laipsnis ir mokytojo        Menų     metodinės
               profesinė              grupės pirmininkas
               kvalifikacija
25.  Genutė Vyšniauskienė  Choro    dirigento, muzikos vyr. Muzika, būrelio vadovė
   aukštesnysis      dainavimo        mokytoja
               mokytojos bendrojo
               lavinimo mokyklos
               mokytojo
               kvalifikacija

26.  Bronė Čakienė      Vidurinės mokyklos   technologijų  Technologijos, būrelio
   VVPI          biologijos       vyr.      vadovė
   aukštasis        mokytojos       mokytoja
               kvalifikacija
27.  Audrius Goberis     Bendrojo lavinimo   technologijų Technologijos, fizika
   VVPI          mokyklos techninių   mokytojas
   aukštasis        disciplinų mokytojo  metodininkas
               kvalifikacija
28.  Juozas Austrotas    Vidurinės mokyklos   kūno     Kūno kultūra, kūno
   VVPI          fizinio  auklėjimo  kultūros   kultūros   būrelių
   aukštasis        mokytojo        mokytojas  vadovas
               kvalifikacija     metodininkas


29.  Jolanta Stankevičienė  Sveikatingumo     kūno      Kūno kultūra, kūno
   aukštasis        kūno kultūros ir    kultūros    kultūros   būrelių
               turizmo dėstytojo   mokytoja    vadovas
               organizatoriaus    metodininkė  9b
               kvalifikacija
                        31

30.  Rasa Pečiukonienė    Kūno     kultūros kūno       Kūno kultūra, kūno
               dėstytojo       kultūros     kultūros   būrelių
               kvalifikacija     mokytoja     vadovas
                          metodininkė    12r
31.  Rolandas Judeikis    vidurinių mokyklų tikybos vyr.     Tikyba,   būrelio
   VDU,       Kauno tikybos ir etikos mokytojas       vadovas
   aukštesnioji katech.m., mokytojo                Mokyklos   tarybos
   aukštasis        kvalifikacija,             pirmininkas
               religijos   mokslų
               bakalauro
               kvalifikacinis
               laipsnis
32.  Irena Česnienė     Katalikų religijos tikybos       1-2 klasių   tikybos
   Stasio    Šalkausko pedagogikos      mokytoja     mokytoja
   kolegija        programa, mokytojo
   Auštasis        profesinė
   neuniversitetinis    kvalifikacija
33.  Jūratė Matulevičienė  Edukologijos     Socialinė     Socialinio  pedagogo
   VPU aukštasis      bakalauro laipsnis, pedagogė      etatas
               socialinio pedagogo metodininkė
               kvalifikacija
34.  Gintarė         Pradinio   ugdymo priešmokykli    Priešmokyklinės
   Kondratavičiūtė     bakalauro laipsnis ir nės grupės    grupės   mokytojos
   VPU, aukštasis     mokytojo       mokytoja     etatas
               kvalifiukacija

35.  Vanda Markevičienė    Pradinių     klasių pradinių kl. 4a klasės mokytoja
                mokytojos        mokytoja
                kvalifikacija      metodininkė
36.  Rasa Savukynienė     Pradinių     klasių pradinių kl. 4b klasės mokytoja
   VPI            mokytojo        mokytoja
                kvalifikacija
37.  Lina Čakienė       Pradinių     klasių pradinių kl. 1b klasės mokytoja
   ŠPI            mokytojos        vyr.
                kvalifikacija      mokytoja
38.  Ramutė Kaženauskienė   Pradinių     klasių pradinių kl. 2b klasės mokytoja
   ŠPI            mokytojos        vyr.
   aukštasis         kvalifikacija      mokytoja39.  Inga Valentukevičienė   Pradinio   ugdymo   pradinių kl. 3a klasės mokytoja
   ŠPI            mokytojo profesinė   mokytoja
   aukštasis         kvalifikacija
40.  Aldona Vilkavickienė   Pradinių mokyklos    pailgintos  Pailgintos    dienos
   Kapsuko       O.  klasių  mokytojos   darbo dienos grupės auklėtojos etatas
   Žemaitytės-        kvalifikacija      grupės    Matematika
   Sukackienės     v.              mokytoja
                      32

   pedagoginė mokykla,
   aukštesnysis
41.  Onutė Turčinienė   Pradinio   ugdymo    pradinių kl. 3b klasės mokytoja
   VPI aukštasis     bakalauro laipsnis,    vyr.
              pradinių    klasių   mokytoja
              mokytojo
              kvalifikacija
42.  Jūratė Jasinskienė,  Pradinio   ugdymo    pradinių kl. 1a klasės mokytoja
   ŠPU,         mokytojo profesinė    mokytoja
   aukštasis       kvalifikacija
43.  Vaida Slančiauskienė, Valstybinis teisės    anglų  k. Anglų kalba
   vidurinis       universitetas,   4   mokytoja  9c klasės mokytoja
              kursas
44.  Danutė Kubilienė,    Vidurinės mokyklos biologijos-    Biologija,  chemija,
   VVPI,          chemijos     ir chemijos     ekonomika
   aukštasis        biologijos     mokytoja     8b
               mokytojos               Gamtos     mokslų
               kvalifikacija             metodinės    grupės
                                  pirmininkas
45.  Vilma Blažaitienė    Specialiojo      logopedė    Logopedo etatas
   ŠPI ,          pedagogo      ir metodininkė
   aukštasis        logopedo
               kvalifikacija
46.  Pečiukonytė Giedrė,   Mokosi VPU       neturi    Pailgintos    dienos
   vidurinis                           grupės auklėtojos etatas

47.  Alma Zavackienė     pradinių    klasių  pradinių kl. 2a
   ŠPI           mokytojo        vyr.     Pradinių      klasių
   aukštasis        kvalifikacija,     mokytoja   metodinės     grupės
               edukologijos             pirmininkas
               magistro
               kvalifikacinis
               laipsnis
48.  Zita Sadeckienė     Pradinio   ugdymo   pradinių kl. Pailgintos    dienos
   ŠPI aukštasis      bakalauro laipsnis ir  vyr.     grupės auklėtojos etatas
               mokytojo profesinė   mokytoja
               kvalifikacija49.  Edita Stanulienė    Specialiojo      vyr.      Specialiosios
   ŠPI ,          pedagogo      ir specialioji   pedagogės 0,75 etato
   aukštasis        logopedo       pedagogė
               kvalifikacija
50.  Janė Jurgilienė     Ikimokyklinės      mokytoja   Lavinamosios   klasės
   ŠPI ,          pedagogikos    ir         mokytoja
   aukštasis        psichologijos
                           33

              dėstytojos,
              ikimokyklinio
              auklėjimo
              metodininkės
              kvalifikacija
51.  Laimis Juškaitis   Pučiamųjų orkestro mokytojas             Lavinamosios klasės
    Klaipėdos S. Šimkaus vadovo,    vaikų                 būrelio vadovas
    aukštesnioji muzikos muzikos mokyklos
    mokykla ,      trombono mokytojo
    aukštesnysis     kvalifikacija

    21. Vidaus audito rezultatų santrauka. (Pagrindinės stiprybės), mokyklos
išorinio įvertinimo rezultatų santrauka, jei vertinimas vyko tais metais; pristatomi
mokyklos tobulinimo siekiai; aprašant mokyklos pasiekimus pateikiami mokinių
akademiniai, sportiniai, meniniai pasiekimai, praeitų mokslo metų egzaminų
rezultatai, lyginant juos su ankstesniais mokslo metais, savivaldybės ar/ir Lietuvos
mokyklų mokinių pasiekimais. Galima aprašyti geriausius kurio nors dalyko arba
atskiro mokinio rezultatus. Pateikiama mokyklos lankomumo suvestinė pagal klases
(be priežasties praleistų pamokų skaičius ir mokinių, praleidusių pamokų be
priežasties, skaičius, pateisinto ir nepateisinto mokyklos nelankymo rodikliai);        1- 4 klasiu praleistos pamokos
   Eil.Nr
   Eil.Nr    Klase
          Klase   Iš viso
                Iš viso  Del ligos
                     Del ligos    Pateisintos
                             Pateisintos  Nepateisintos
                                    Nepateisintos


   1.
   1.    Priešmok.
        Priešmok.    188
                188     119
                      119        69
                               69       0
                                       0
   2.
   2.    1a
        1a       642
                642     504
                      504        138
                               138       0
                                       0
   3.
   3.    1b
        1b       694
                694     575
                      575        119
                               119       0
                                       0
   4.
   4.    2a
        2a       597
                597     207
                      207        360
                               360       0
                                       0
   5.
   5.    2b
        2b       530
                530     530
                      530        0
                               0       0
                                       0
   6.
   6.    3a
        3a       1196
               1196     896
                      896        196
                               196      104
                                      104
   7.
   7.    3b
        3b       833
                833     828
                      828        5
                               5       0
                                       0
   8.
   8.    4a
        4a       447
                447     447
                      447        0
                               0       0
                                       0
   9.
   9.    4b
        4b       841
                841     584
                      584        181
                               181      76
                                      76
        Iš viso:
        Iš viso:    5968
               5968    4690
                     4690       1063
                              1063      180
                                      180
   1 mokiniui tenka
   1 mokiniui tenka    37,7    29,6        6,7      1,1
     pamoku
               37,7    29,6        6,7      1,1
     pamoku
   1 klasei tenka pamoku
   1 klasei tenka pamoku  663     521        118      20
                663     521        118      20
                                34
                5 klasiu praleistos pamokos
                5 klasiu praleistos pamokos
                  per 2007-2008 m. m.
                  per 2007-2008 m. m.
  Eil.
  Eil.     Klase
         Klase       Iš viso
                   Iš viso    Del ligos
                          Del ligos    Pateisintos
                                  Pateisintos    Nepateisintos
                                           Nepateisintos
  Nr.
  Nr.

  1.
  1.       5a
          5a        604
                   604       507
                           507       97
                                    97            0
                                                0
  2.
  2.       5b
         5b         555
                   555       377
                           377       80
                                    80          98
                                              98
        Iš viso:
        Iš viso:       1159
                  1159       884
                           884       177
                                    177         98
                                              98
  1 mokiniui tenka
  1 mokiniui tenka         24,6
                   24,6       18,8
                           18,8       3,7
                                    3,7         2,0
                                              2,0
    pamoku
    pamoku

  1 klasei tenka pamoku
  1 klasei tenka pamoku      579,5
                  579,5       442
                           442       88,5
                                   88,5         49
                                              49
                   12 klasiu praleistos pamokos
                   12 klasiu praleistos pamokos
                     per 2007-2008 m.m.
                      per 2007-2008 m.m.

 Klase
 Klase          Mokiniu
             Mokiniu        Iš viso
                         Iš viso    Del ligos
                                Del ligos     Pateisintos
                                         Pateisintos    Nepateisintos
                                                  Nepateisintos
             skaicius
              skaicius

 12h
 12h             20
                20        1045
                         1045        625
                                  625       394
                                          394          26
                                                      26

 12r
 12r             12
                12         869
                         869        444
                                  444       389
                                          389          26
                                                      26
       Iš viso
       Iš viso              1914
                         1914        1069
                                  1069      783
                                          783
                                                      52
                                                      52
      1 mokiniui tenka
      1 mokiniui tenka
        pamoku
                         59,8
                         59,8       33,4
                                  33,4      24,4
                                          24,4          1,6
                                                      1,6
        pamoku
      1 klasei tenka
       1 klasei tenka
        pamoku
                         957
                         957        534,5
                                  534,5     391,5
                                          391,5          26
                                                      26
        pamoku
 Mokiniai, respublikiniuose renginiuose tapo laureatais arba laimėjo prizines vietas
                 2007-2008 m.m.

Eil. Mokinio vardas,              Klasė Olimpiada, konkursas,       Ruošęs mokytojas
Nr. pavardė                     vieta
1.  Ignas Blauzdys                 ,,Kompiuterinė Kalėdų       Dalė Goberienė,
                        12h  pasaka“ –             lietuvių kalbos
                        35

                    V vieta           mokytoja metodininkė
 2.  Kristina Vailionytė    5a   ,,Kompiuterinė Kalėdų    Rasa Dumbliauskaitė
                    pasaka“ – VIII vieta     lietuvių kalbos
                                   mokytoja metodininkė
 3.  Virginija Kelmelytė    11 a  Konkursas: “Šakotas     Albinas Jarmala,
                    gimtinės medis”       geografijos mokytojas
                     II vieta          ekspertas
 4.  Odeta           6b   “Mokinio kalendorius”    Albinas Jarmala,
   Česnavičiūtė            I vieta           geografijos mokytojas
                                   ekspertas
 5.  Viktorija         6b   “Mokinio kalendorius”    Albinas Jarmala,
   Tomelytė              I vieta           geografijos mokytojas
                                   ekspertas
 6.  Ignas Blauzdys      12 h  Kompiuterinių piešinių    Algis Ragelis,
                    konkursas.          informatikos vyr.
                    III vieta          mokytojas
 7.  1. Gintarė Petuškaitė   9a   Vertimų ir iliustracijų   1. Vaida Slančiauskienė,
   2. Darius Sadeckas    10b   konkursas:          Anglų kalbos mokytoja;
   3. Dovydas Monkus     10a   ,,Tavo žvilgsnis’’.     2. Asta Černeckienė,
   4. Robertas Šraiba    11b   Šie mokiniai tapo      rusų kalbos vyr.
   5. Justinas Margelis   11b   laureatais.         mokytoja;
   6. Eglė Baltutytė     11b                 3. Danutė Vovčiuk,
   7. Irma Jasiukaitytė   10b                 vokiečių kalbos vyr.
   8. Justina        11b                 mokytoja;
   Krikštolaitytė                         4. Boleslovas
                                   Vyšniauskas, rusų
                                   kalbos mokytojas
                                   metodininkas;
 8.  Egidijus Aranauskas    10b   Kraštotyros darbų      Albinas Jarmala,
                    konkursas: ,, Kaip mūsų   geografijos mokytojas
                    senoliai kalbėjo‘‘      ekspertas;
                    Laureatas, apdovanotas
                    padėka;
 9.  Viktorija         10b   Konkursas;,, Mokinio     Albinas Jarmala,
   Krikštolaitytė          kalendorius“         geografijos mokytojas
                    Laureatė, apdovanota     ekspertas;
                    padėka;
Pastaba: 1. V ir VIII vietos nurodytos todėl, kad buvo renkami respublikoje geriausių darbų
dešimtukai;
2. Ne visų respublikinių renginių rezultatus žinome.

Rajoniniai ir zoniniai renginiai 2007-2008 m.m.

Lietuvių kalba:

 Eil. Mokinio vardas, pavardė     Klasė Olimpiada, konkursas,    Ruošęs mokytojas
 Nr.                     vieta
 1.  Marius Pocevičius        12h  Jaunųjų filologų      Dalė Goberienė
                       konkursas – I vieta
 2.  Inga Surdokaitė         12h  Meninio skaitymo      Dalė Goberienė
                       konkursas – II vieta
                        36

 3.   Akvilė Goberytė        6a   Meninio skaitymo     Rasa Dumbliauskaitė
                       konkursas – III vieta
 4.   Ernestas Margelis       9b   Lietuvių kalbos      Edita Vaitkevičiūtė
                       olimpiada – III vieta
 5.   Justina Karalukaitė      7b   Lietuvių kalbos      Vidutė Bubnelienė
                       olimpiada – II vieta
 6.   Ingrida Miliūtė        7a   Lietuvių kalbos      Vidutė Bubnelienė
                       olimpiada – II vieta
 7.   Jūratė Muliuolytė       9a   Lietuvių kalbos      Vidutė Bubnelienė
                       olimpiada – II vieta
 8   Ievutė Judeikytė       9a   Lietuvių kalbos      Vidutė Bubnelienė
                       olimpiada – II vieta
 9.   Brigita Margelytė       7b   Lietuvių kalbos      Vidutė Bubnelienė
                       olimpiada – III vieta
 10.  Eglė Baliūtytė        11h  Lietuvių kalbos      Vidutė Bubnelienė
                       olimpiada – III vieta

Socialiniai mokslai:

    Mokinio vardas,    Klasė Kokia olimpiada, konkursas,    Ruošusio mokytojo
    pavardė           vieta               vardas, pavardė
 1.  Šarūnas        12 r Geografijos olimpiada       Gražina Mačionienė
    Buoželis           II vieta
 2.  Darius         12 h Istorijos olimpiada        Nijolė Goberytė
    Bagdžiūnas          I vieta
 3.  Justinas        12 h Istorijos olimpiada        Nijolė Goberytė
    Pockevičius         II vieta
 4.  Dalius         12 r Konkursas “Ką žinai apie     Nijolė Goberytė
    Ramanauskas         Lietuvos kariuomenę”
                  III vieta

Veisiejų vidurinės mokyklos pasiekimai -sportas

       Bendrojo fizinio pasirengimo    52      2008m. respublikiniame
 1      būrelis(pasiruošimas               konkurse „Sportiškiausia
       varžyboms) kroso, lengvosios           mokykla“ -7 vieta.
       atletikos keturkovės, kvadrato,         2005, 2006, 2007m. - 4 vieta.
       „drąsūs,stiprūs vikrūs“             2008m. finalinės Lietuvos
                                mokinių olimpinio festivalio
                                kroso estafečių varžybos - 30
                                vieta.
                                2008m. tarpzoninės lengvosios
                                atletikos-keturkovės varžybos
                                mergaičių komanda-6 vieta,
                                berniukų-8 vieta.
                                2008m. mokinių olimpinio
                                festivalio „Drąsūs, stiprūs,
                                vikrūs“ varžybos 5-6 klasių
                                zoninės varžybos -2 vieta.
                      37

                              2007m. tarpzoninės lengvosios
                              atletikos-keturkovės varžybos
                              berniukų komanda 2 vieta,
                              mergaičių - 8 vieta.
                              2006m. tarpzoninėse
                              lengvosios atletikos keturkovės
                              varžybose
2      Futbolas             74      2007m. Lietuvos moksleivių
                              olimpinio festivalio
                              tarpzoninėse varžybose 3 vieta
                              Lietuvos SM I lygos
                              pirmenybėse 2 vieta
                              Tarptautiniame futbolo turnyre
                              Lenkijoje 2 vieta
                              Tarptautiniame futbolo turnyre
                              Veisiejuose 2 vieta
3      Stalo tenisas          34      2007m. Lietuvos moksleivių
                              žaidynių stalo teniso
                              varžybose 8 vieta
                              Lietuvos jaunučių finalinėse
                              varžybose 7 vieta
                              2008m. Lietuvos moksleivių
                              olimpinio festivalio varžybose
                              8 vieta
4      Aerobika             60      Finalinėse moksleivių žaidynių
                              sportinės aerobikos varžybose
                              2007m. 10 vieta, 2008m. 8
                              vieta.
                              Lietuvos sportinės aerobikos
                              pereinamojoj lygoj 2007m.
                              šešetas -3 vieta, 2008m. 3 vieta
5      Krepšinis            28      2006-2008m. rajono
                              moksleivių varžybose 2 vieta


Mokyklos auditas 2007-2008 m.m.
Stipriosios pusės:

  1. Mokytojai gerai suvokia, ko siekia ugdydami.
  2. Dauguma mokytojų taiko įvairius ugdymo(si) metodus, kurie atitinka ugdymo
    tikslus, mokinių amžių, patirtį ir galimybes.
  3. 89% pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą ir turi pakankamai žinių ir patirties mokant
    savo dalyką.
  4. Dauguma moksleivių per pamokas dirba savarankiškai, padedami mokytojų ir
    draugų.
  5. Mokiniai siekia asmeninės pažangos.Mokiniai pratinami dirbti grupėse.
  6. Mokiniams sudaroma galimybė naudotis įvairiais informacijos
    šaltiniais:kompiuteriais-internetine prieiga, biblioteka.
                      38

  7. Ugdymo procesas diferencijuojamas mokinių pažangai užtikrinti.
  8. Taikoma norminė vertinimo sistema iš vertinimo tvarkos.
  9. Pedagoginė pagalba pakankamai veiksminga. Mokiniai suvokia mokymosi svarbą.
    Stengiasi būti aktyvūs. Naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais.
  10. Mokinių pažangai teigiamos įtakos turi mokytojai, tėvų pagalba, darbas su
    kompiuteriu, namų darbai, sumanumas.
  11. Mokiniai motyvuojami savarankiškai mokomajai veiklai: vykdo projektinę veiklą,
    rengia referatus, suteikia galimybę dirbti su kompiuterinėmis programomis, referuoja
    ir pristato mokomuosius šaltinius – naudodamiesi enciklopedijomis.
  12. Mokiniai turi galimybę naudotis kompiuteriais, internetine prieiga.
  13. Pamokoms mokiniai pasiruošę: vykdo prisiimtus įsipareigojimus, atlieka mokytojo
    pateiktas užduotis. Mokiniai suvokia, kad nuo jų pačių pastangų priklauso
    mokymo(si) kokybė.
  14. Mokymosi procese moksleiviai prasmingai bendrauja: padeda vieni kitiems, dalijasi
    žiniomis.
  15. Ugdymo tikslai ir metodai derinami pagal mokinių individualiuosius poreikius ir
    planuojamas papildomas darbas ir pagalba skirtingų mokymosi poreikių turintiems
    mokiniams.
  16. Mokytojai pastebi moksleivių pažangą dirbdami pagal diferencijuotas programas;
  17. Moksleivius tenkina teikiama informacija apie profesijas;
  18. Mokytojai planuoja papildomą darbą sunkumų turintiems moksleiviams;
  19. Visi mokyklos mokytojai susipažinę su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
    tvarkos aprašu.
  20. Visi mokytojai savo pamokose taiko formalųjį ir neformalųjį vertinimą. Mokiniai
    supažindinami su vertinimo kriterijais, formomis ir metodais.
  21. Mokytojai skatina mokinius įsivertinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir
    silpnąsias vietas.
  22. Vertinimo metu sukaupta informacija laiku įforminama pasiekimų/pažymių
    knygelėse, dienynuose, asmens bylose.
  23. Mokykla taiko tradicinius bendravimo su tėvais būdus: įrašus pasiekimų/pažymių
    knygelėse, per tėvų susirinkimus, tėvų dienas, individualius pokalbius telefonu.
  24. Reguliariai organizuojami visuotiniai ir klasių bendruomenių tėvų susirinkimai.
  25. Tėvus tenkina gaunamos informacijos apie vaiko ugdymąsi formos ir būdai.
  26. Auklėtojai gerai informuoja tėvus apie klasės veiklą.

   Platusis auditas atliktas remiantis Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito
metodika. Buvo atlikta mokytojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 39 pedagogai.
                               39


                        Bendra veikos sričių analizė


  7. Mokyklos valdymas ir
                          16                   21          2 0
  kokybės garantavimas


         6. Ištekliai      6               23               9      1


         5. Etosas       6               24              8      1


  4. Pagalba moksleiviams     5                 26                7    1


 3. Mokymasis ir ugdymas      5                 25               8      1


  2. Mokymosi pasiekimai    2                    33                 4    0


     1. Ugdymo turinys         8                23              7    1


                              Lygis 4  Lygis 3   Lygis 2  Lygis 1


       2008-01-09 vykusiame mokytojų tarybos posėdyje buvo svarstyta Mokyklos plačiojo
audito ir bendrieji mokyklos vertinimo ypatumai. Pranešimą paruošė mokyklos direktorė A.
Mizerienė. Nutarta: Giluminiam auditui pasirinkti sritį „Mokymasis ir ugdymas“.

Atlikus platųjį auditą nustatyta, kad mokykla turėtų tobulinti šias savo veiklos sritis:

  1. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją bei atsakomybės už asmeninius ugdymosi pasiekimus
    lygį, akcentuojant ne geresnio pažymio bet asmeninių žinių siekimą.
  2. Siekti glaudesnio mokytojo ir mokinių bendradarbiavimo.
  3. Ugdyti mokinių gebėjimą tikslingai naudotis informacijos šaltiniais.
  4. Suteikti galimybę skirtingų gebėjimų mokiniams pritaikyti bei papildyti savo gebėjimus ir
    žinias popamokinėje veikloje.
  5. Skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, mokymosi procese, ugdyti mokinių
    savarankiško darbo įgūdžius.
  6. Formuoti mokinių grupinio darbo įgūdžius mokymosi procese bei naudoti įvairius grupinio
    mokymosi metodus pamokų metu.
  7. Skatinti ryškesnę partnerystę tarp skirtingų gebėjimų moksleivių pamokų metu.
  8. Siekti, kad mokytojai plačiau taikytų informacines kompiuterines technologijas.
  9. Diferencijuoti moksleivių mokymosi krūvius;
  10. Organizuoti kuo įvairiasnę, mokinių poreikius atitinkančią, popamokinę veiklą, mokinių
    susitikimus su įvairių profesijų atstovais.
  11. Tobulinti vertinimo kriterijus, metodus ir būdus bei rezultatų aptarimo formas.
  12. Tobulinti mokinių gebėjimą save vertinti ir įsivertinti bei analizuoti savo pasiekimus
  13. Kartu su mokiniais planuoti tolimesnius mokymosi žingsnius.
  14. Vertinimo duomenis panaudoti tolimesniame ugdymo procese.
  15. Ieškoti efektyvesnių bendravimo su tėvais būdų.
  16. Skatinti tėvus, kad jie analizuotų gaunamą informaciją apie vaiko ugdymosi pasiekimus.
  17. Ieškoti efektyvesnių tėvų informavimo apie mokyklos veiklą būdų.
  18. Ieškoti naujų, patrauklesnių būdų, kaip įtraukti tėvus į mokyklos veiklą.
                       40
Mokyklos vertybės:
Didžiausia mokyklos vertybė – žmogus. Čia ugdomas kultūringas, intelektualus pilietis,
sugebantis susirasti tinkamą vietą pagal polinkius ir žinias visuomenėje.

                  Vertybinės nuostatos

       Savigarba ir pagarba kitiems;
       Teisingumas, sąžiningumas, darbštumas, rūpinimasis kitais;
       Atsakomybė už save ir savo jausmus;
       Mokymosi aplinkos saugojimas;
       Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujovėms;
       Poreikis tobulėti, nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymasis;
       Mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystė;
       Asmeniniai pasiekimai, aktyvi veikla mokyklos gyvenime;

22. Mokyklos etosas ir vertybės; mokyklos bendruomenės tradicijos:
       Sutelkiamos visos galimybės moksleivių kūrybiškumui ugdyti, mokinių
gebėjimams lavinti, formuoti pilietinei brandai, rengimui gyventi besikeičiančioje
visuomenėje. Mokykloje kuriama globojanti aplinka, kurioje vaikai jaustųsi saugūs ir
galėtų visapusiškai atskleisti savo gebėjimus.Kuriame tarp mokinių ir mokytojų gerus
tarpusavio santykiai. Mokyklos bendruomenė didžiuojasi savo mokykla. Dirba daug aukštos
kvalifikacijos pedagogų, mokančių ir gebančių kruopščiai ir sąžiningai dirbti, tenkinti
mokinių poreikius.
    Mokyklos veikla grindžiama lygių galimybių principu bei visų bendruomenės narių
bendravimu ir bendradarbiavimu. Visi mūsų mokyklos bendruomenės nariai
gali aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų darbe, kuriant mokyklos ugdymo
plano pasirenkamąją dalį, sudarant mokyklos strateginį ir metinius veiklos planus.
Mokytojai dirba metodinėse grupėse, dalijasi gerąja patirtimi, taiko naujoves ugdymo
procese. Geri brandos egzaminų rezultatai ir labai sėkmingas mokinių stojimas į aukštąsias
mokyklas bei mokymasis jose. Visi mokiniai iki 16 metų mokosi. Mokykloje toleruojama
nuomonių įvairovė.
    Mokinių tėvai gerai vertina mokytojus, esančią tvarką, vykstančius renginius.
Mokiniai noriai eina į mokyklą, dauguma mėgsta savo klasę, patinka organizuojami
renginiai.
       Tai rodo apklausų duomenys. Į pateiktų anketų klausimus atsakė mokiniai ,
tėvai, mokytojai.

      23. Tradicijos:
Valstybinių švenčių paminėjimui skirti renginiai:


    Laisvės gynėjų dienai. Vykdomas projektas ,,Ant laisvės laužo‘‘
    Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Organizuojama rajoninė mokinių mokslinė
    konferencija.
    Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Tradicinis bėgimas, skirtas šiai dienai paminėti.
    Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai. Popietė, skirta šiai dienai.
                       41

  Kalendorinių švenčių renginiai:

    Kalėdiniai vakarai, parodos;
    Užgavėnių šventės;
    Kaziuko mugės;
    Velykinės margučių parodos, konkursai.

  Mokyklinės šventės:

    Rugsėjo 1-oji;
    Mokytojo diena;
    Abiturientų šimtadienis;
    Paskutinio skambučio šventė.

  Kiti tradiciniai renginiai:

    Europos kalbų dienos renginiai;
    Projektas „Rudens spalvų savaitė“;
    Projektas „Sveikata – didžiausias turtas“;
    Motinos dienai skirti koncertai;
    Vaikų gynimo diena;
    Knygnešio diena;
    Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimas.
    Tarptautinis literatūrinis konkursas ,,Jaunųjų balsai“;

    24. Tėvai ir mokiniai gali susipažinti su mokyklos veiklą reglamentuojančiais
dokumentais:
Mokyklos svetainėje, mokyklos raštinėje, mokyklos direktoriaus kabinete, direktoriaus
pavaduotojų kabinete.
    25. Nusiskundimų pateikimo tvarka.
    Nusiskundimai, pasiūlymai ir prašymai raštu pateikiami ir registruojami registracijos
žurnale pas mokyklos sekretorę.
    Skundus, pastabas, pastebėjimus ir pasiūlymus ugdymo proceso organizavimo ir
mokyklos veiklos klausimais galima teikti klasės auklėtojui, mokytojui, direktoriaus
pavaduotojui ugdymui, direktoriui. Nusiskundimų pateikimo tvarka:
Mokiniai:
  1. Klasės auklėtoja.
  2. Socialinė pedagogė.
  3. Direktorės pavaduotoja ugdymui.
  4. Direktorė.
  5. Savivaldybės švietimo skyrius.
  6. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Tėvai(globėjai)
  1. Mokyklos direktorė.
  2. Mokyklos taryba.
  3. Savivaldybės švietimo skyrius.
  4. Vaikų teisių apsaugos tarnyba.
  5. Švietimo ir mokslo ministerija.
                       42

  Prašymas registruojamas raštinėje, teikiamas mokyklos direktorei ir atsižvelgiant į
  nusiskundimo turinį, sudaroma darbo grupė nusiskundimams tirti.
    26. Mokinių pavežėjimas.
Detalus vietovės žemėlapis, nurodomi visi autobusų maršrutai, kuriais galima į mokyklą
atvykti ir išvykti.Kadangi mokiniai atvyksta į mokyklą iš labai skirtingų rajono savivaldybės
vietų, todėl žemėlapiuose pateikiame analizę pagal atskirus maršrutus, kuriais mokiniai gali
atvykti ir išvykti.
    Mokiniai į mokyklą atvyksta maršrutu Veisiejai –Rusonys- Paliūnai-Smarliūnai-
Radvilonys- Veisiejai.
    Veža mokyklinis autobusas.
Šadžiūnų kryptimi važinėjančius mokinius veža maršrutinis autobusas.
Kryptimi Veisiejai- Barčiai- Ilgininiai- Veisiejai veža mokyklinis autobusas.
                      43

Šia kryptimi mokinius atveža maršrutiniai Lazdijų autobusų parko autobusai.
Kryptis Veisiejai – Vytautai ir gretimų kaimų mokiniai atvyksta maršrutiniais autobusais.
  4.   Maršrutu Veisiejai – Varnėnai ir aplink esančių kaimų mokiniai į mokyklą
     atvyksta maršrutiniais autobusais.
                    44

  5.  Tolimiausias maršrutas, kuriuo važiuoja mokyklos autobusas yra Veisiejai-
     Gegutės kaimas- Spartai- Naujasodė- Babrai –Avižieniai- Veisiejai.
SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2008 -06- protokolo
protokoliniu nutarimu Nr.

								
To top