Kemija 8 razred by EqGveB

VIEWS: 442 PAGES: 27

									Barbara Rubin, OŠ Maksa PečarjaLETNA PRIPRAVA ZA KEMIJO
za 8. razred devetletne osnovne šole

Učbeniški komplet: S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik, K. S. Wissiak Grm: Moja prva kemija 1
Literatura: (učbeniki, periodni sistem elementov, priročniki, revije,…)

a) obvezni viri za učence
1. Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. (2004). Moja prva kemija 1. Učbenik in zgoščenka . Modrijan. Ljubljana.
2. Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. (2004). Moja prva kemija 1.delovni zvezek. Modrijan, Ljubljana.
3. Periodni sistem elementov

b) priporočljivi viri za učence (šolska knjižnica, računalnica):
1. Brencelj, A., Glažar, S.,A., Janžekovič, F.,Slavinec, M.,Svečko, M.,Turk, T. (1999). Naravoslovje za 7. razred 9-letne osnovne šole , DZS,
  Ljubljana.
2. Gabrič A., Glažar, S.,A., Slatinek Žigon. M., (2001). Kemija danes 1. Učbenik. DZS, Ljubljana.
3. Smrdu, A. (2004). Od atoma do molekule. Učbenik. Jutro. Ljubljana.
4. Košele, M.,… (2003). Kemija 8. Učbenik. Tehniška založba. Ljubljana.
5. Kornhauser, A., Frazer, M. (2003). Pogled v kemijo 8. Učbenik. Cankarjeva založba. Ljubljana.
6. Challoner, J. (1997). Slikovni slovar kemije. Mladinska knjiga. Ljubljana.
7. Kobal, E. (1994). Kemija za vedoželjne, DZS, Ljubljana.
8. Crowther, B. (1992). Naravoslovje, Kemija, Komplet Učbenik, Navodila za vaje, Priročnik za učitelja. Tehniška založba Slovenije ,
  Ljubljana.
9. Haavisto, A. et. al. (1996). Čudežni svet elementov, DZS, Ljubljana.
10. Kovač-Artemis, T. (1984). Kemiki skozi stoletja, MK, Ljubljana.
11. Pretnar, T. (1987). Šolski kemijski laboratorij, DZS, Ljubljana.
12. Ryan, L. (2000). Kemija, Preproste razlage kemijskih pojavov. Tehniška založba. Ljubljana.
13. http://www.keminfo.uni-lj.si/
14. http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/
15. http://www.webelements
16. Interaktivni programi: Spoznavajmo elemente in spojine, KemŠol 2.0
17. Računalniški program Maksova kemija

c) za učitelje:
1. Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S. (2004). Moja prva kemija 1 (učbenik, delovni zvezek in zgoščenka). Modrijan,
  Ljubljana.
2. Gabrič, A., Glažar, S.,A., Slatinek Žigon. M. (2001). Kemija danes 1 (učbenik, delovni zvezek, priročnik za učitelja). DZS, Ljubljana.


                                                                      2
3. Smrdu, A. (2004). Od atoma do molekule (učbenik in delovni zvezek). Jutro. Ljubljana.
4. Košele, M.,… (2003). Kemija 8 (učbenik in delovni zvezek). Tehniška založba. Ljubljana.
5. Kornhauser, A., Frazer, M. (2003). Pogled v kemijo 8 (učbenik). Cankarjeva založba. Ljubljana.
6. Brencelj, A., Glažar, S.,A., Janžekovič, F.,Slavinec, M.,Svečko, M.,Turk, T. (1999). Naravoslovje za 7. razred 9-letne osnovne šole , DZS,
  Ljubljana.
7. Challoner, J. (1997). Slikovni slovar kemije. Mladinska knjiga. Ljubljana.
8. Crowther, B. (1992). Naravoslovje, Kemija, Komplet Učbenik, Navodila za vaje, Priročnik za učitelja. Tehniška založba Slovenije ,
  Ljubljana.
9. Učni načrt: kemija, program osnovnošolskega izobraževanja (1998). Nacionalni kurikularni svet, Ljubljana.
10. Učni načrt: naravoslovje 7, program osnovnošolskega izobraževanja (1998). Nacionalni kurikularni svet, Ljubljana.
11. Asselborn, W., Demuth, R. (1999). Šolski kemijski poskusi z varnim odstranjevanjem odpadnih snovi, Tehniška založba Slovenije,
  Ljubljana.
12. Falatov, V. (1996), Dotik, barva, vonj, zvok, svetloba. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
13. Kobal, E. (1994). Kemija za vedoželjne, DZS, Ljubljana.
14. Kobal, E. (1991). Kemijske informacije za srednješolce, DZS, Ljubljana.
15. Kovač-Artemis, T. (1984). Kemiki skozi stoletja, MK, Ljubljana.
16. Kral, P., Rentzsch, W., Weissel, H. (1994). Preprosti kemijski poskusi za šolo in prosti čas, DZS, Ljubljana.
17. Požek-Novak, T. (1992). Poskusi v kemiji 1, splošna kemija. DZS, Ljubljana.
18. Pretnar, T. (1987). Šolski kemijski laboratorij, DZS, Ljubljana.
19. Haavisto, A. et. al. (1996). Čudežni svet elementov, DZS, Ljubljana.
20. Disney, W., Haber, H. (1961). Naš prijatelj atom. Mladinska knjiga. Ljubljana.
21. Graunar, M. et al. (1999). Kemija 2000, delovni zvezek 1. DZS, Ljubljana.
22. Graunar, M. et al. (2001). Kemija 2000, delovni zvezek 2. DZS, Ljubljana.
23. Požek-Novak T. (1990). Biokemijski eksperimenti v šoli. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
24. Vrtačnik, M.,… (1999). Vključevanje eksperimenta v pouk kemije. NTF – KII. Ljubljana
25. Ryan, L. (2000). Kemija, Preproste razlage kemijskih pojavov. Tehniška založba. Ljubljana
26. Prva pomoč doma, na delu in v prostem času. (1993). Cankarjeva založba. Ljubljana
27. Glažar, S. A., Pretnar, T. Kemija za 7. razred. Prosojnice
28. Bačnik, A., Ipavec, R. (2001). Izbrani kemijski poskusi – 1. del. Video. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
29. Kako učinkuje radioaktivnost?. Video. Videofon. Blejska Dobrava.
30. Atomi in njihovi elektroni I. del, II. Del. Video. Bookmark Vester&CO.. Tržič.
31. Reakcije in energijske spremembe. Video. Videofon. Blejska Dobrava.


                                                                      3
32. Atomska vez. Video. Bookmark Vester&CO.. Tržič.
33. Reaktivnost elementov. Video. Videofon. Blejska Dobrava.
34. Težke kovine v naravi. Video. Videofon. Blejska Dobrava.
35. Kemija v uporabi. Video. Videofon. Blejska Dobrava.
36. Umetne mase. Video. Videofon. Blejska Dobrava.
37. Predelava zemeljskega olja. Video. Videofon. Blejska Dobrava.
38. Učinek tople grede. Video. Založba Jaka. Ljubljana.
39. http://www.keminfo.uni-lj.si/
40. http://www.minet.si/kemija/
41. http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/
42. http://www.zrss.si/pps/kem/kem.htm
43. http://www.webelements
44. Interaktivni programi: Spoznavajmo elemente in spojine, Kemijska reakcija in svetloba, KemŠol 2.
45. Računalniški program Maksova kemija
46. Revija Kemija v šoli
                                                    4
STANDARDI ZNANJA (podrobni vsebinski standardi znanja so v pripravi in bodo objavljeni v kratkem; ko bodo izšli, jih bom priložila)
Minimalni standardi znanja
Učenec, ki dosega minimalni standard znanja:
 sodeluje v skupini z boljšimi učenci pri izvajanju eksperimentov;
 zna z besedami opisati eksperimentalna opažanja ali podatke iz literature in jih predstaviti v vnaprej pripravljeni tabeli;
 pozna definicije pojmov jedrnih vsebin;
 pozna simbole za ključne elemente;
 pozna pomen formul za ključne spojine jedrnega sklopa;
 zna z besedami opisati kemijske spremembe kot spremembe snovi in energije za tiste spremembe, ki so vključene v jedrni vsebinski sklop;
 zna izračunati relativne molekulske mase;
 pozna osnovna načela varnega dela s snovmi;
 ima pozitiven odnos do šolskega dela, učitelja in sošolcev.

Temeljni standardi znanja
So opredeljeni na treh nivojih.

1. NIVO

Za doseganje tega nivoja učenec:
 izvaja eksperimente po navodilih;
 ureja podatke v tabele ob pomoči učitelja;
 prepoznava vzorce v podatkih;
 zna in razume definicije pojmov jedrnih vsebin;
 pozna simbole elementov, ki so vključeni v jedrni vsebinski sklop;
 zna zapisovati formule spojin, ki so vključene v jedrni vsebinski sklop;
 pozna, razume in zna uporabljati kvantitativen pomen simbolov in formul;
 zna izračunati masne deleže topljenca v raztopinah;
 zna opisati kemijsko spremembo z besedami in preprostejše tudi z uporabo kemijskih simbolov, formul in preprostih reakcijskih shem;
 pozna vplive snovi na okolje in pozna načela varnega dela s snovmi v šoli in doma.


                                                                      5
2. NIVO
Za doseganje tega nivoja učenec:
 samostojno izvaja eksperimente po navodilih;
 samostojno beleži rezultate, jih predstavi v primerni obliki in postavlja zaključke;
 zna povezovati zaključke s teoretično obravnavo učne vsebine;
 zna izračunati masne deleže elementov v spojinah;
 pozna, razume in zna uporabljati kvantitativni pomen simbolov in formul ter zna iz množine snovi izračunati maso snovi;
 zna opisovati tudi zahtevnejše kemijske spremembe s simboli in formulami;
 zna sklepati o možnih vplivih snovi in kemijskih sprememb na okolje ter pozna načela varnega dela s snovmi in jih posreduje tudi svojim
  sošolcem v skupini;
 pozna pomen in uporabo snovi jedrnega vsebinskega sklopa za vsakdanje življenje;
 obvlada eno izbirno vsebino oz. njen del in jo posreduje sošolcem.

3. NIVO

Za doseganje tega nivoja učenec:
· zna ob pomoči učitelja voditi skupino;
· samostojno beleži rezultate, jih predstavi v primerni obliki, postavlja hipoteze in jih preverja z uporabo literature ali dodatnih eksperimentov;
· zna povezovati zaključke s teorijo;
· zna reševati tudi zahtevnejše računske naloge (iz mase snovi izračunati množino snovi);
· zna posploševati lastnosti snovi na novih primerih;
· zna predstaviti s simbolnimi zapisi tudi zahtevnejše kemijske spremembe in sklepati o vplivu reakcijskih pogojev na potek kemijske
  spremembe;
· zna sklepati o vplivih snovi in kemijskih procesov na okolje ter pozna načela varnega dela s snovmi in jih posreduje tudi svojim sošolcem v
  skupini;
· pozna pomen in uporabo snovi jedrnega vsebinskega sklopa za vsakdanje življenje;
· obvlada dve izbirni vsebini oz. njune dele in ju posreduje sošolcem.
                                                                         6
Preverjanje in ocenjevanje znanja

Vsebinska znanja preverjam ustno sproti in pregledno ob koncu vsakega vsebinskega sklopa. Ocenjevanje je ustno in pisno (test), ocenjujejo se
tudi eksperimentalno delo in seminarske naloge oz. plakati s predstavitvami.

Kriteriji za pisno ocenjevanje:

    50% doseženih točk   zd(2)
    65% doseženih točk   db(3)
    80% doseženih točk   pdb(4)
    90% doseženih točk   odl(5)

V primeru zahtevnejših nalog, težje razumljive snovi oziroma učno šibkejšega razreda se navedeni kriterij ustrezno zniža.


Kriteriji in opisniki za ustno ocenjevanje:


    opisniki          odlično      prav dobro       dobro        zadostno       nezadostno

    Razumevanje    upošteva vse      upošteva večino   upošteva bistvene  pomanjkljivo      ni
             značilnosti      značilnosti     značilnosti
    Razlaga      učinkovita       zgledna ubeseditev  primerna ubeseditev pomanjkljiva      ni primerna
             ubeseditev
    Primeri      prepričljivi,     ustrezni, lastni   lastni, deloma     pomanjkljivi,    ni ali neustrezni
             originalni,                 ustrezni, preprosti  okorni, deloma
             ilustrativni                            ustrezni
    Argumenti     originalni,      lastni, ustrezni   lastni, deloma     pomanjkljivi     ni ali neustrezni
             prepričljivi,                ustrezni ali povzeti
             elegantni, logični
    Predstavitev   prepričljiva, jasna,  jasna, koherentna  zatikajoča, a z    pomanjkljiva     ni ali kaotična
             koherentna, pristna             bistvenimi podatki


                                                                        7
Kriteriji in opisniki za ocenjevanje eksperimentalnih veščin:
    merila in opisi/            zadostno         dobro          prav dobro      odlično
    področje spremljanja
    Načrtovanje preprostih poskusov in
    uporaba preprostih tehnik dela,
                        sodeluje s skupino pri  s pomočjo učitelja in  s pomočjo učitelja  pod nadzorom učitelja
    pripomočkov in aparatur
                        izvajanju        skupine izvaja     izvaja eksperimente  izvaja eksperimente
    Spremljanje, opazovanje, zapisovanje  eksperimentov po     eksperimente po     po navodilih     po navodilih
    ugotovitev in merjenja         navodilih        navodilih
    Oblikovanje poročila o delu
                        Minimalni standardi   Temeljni standardi znanja
                        znanja
                                                                       8
Kriteriji in opisniki za ocenjevanje izdelkov učencev (plakat, miselni vzorec, seminarska naloga):

    merila in opisi/           zadostno         dobro          prav dobro       odlično
    področje spremljanja
                       Pri delu najpogosteje  Pri zbiranju podatkov Pri zbiranju podatkov   Natančno zbere
                       uporablja le učbenik.  uporablja pisane vire uporablja pisane vire   informacije in pri tem
    Zbiranje informacij in urejanje    Slikovni material je   in redkeje vire v   in vire v elektronski   uporablja pisane vire
    podatkov               slabo izbran in ni    elektronski obliki.  obliki. Slikovnega    in vire v elektronski
                       primerne velikosti.   Slikovnega materiala materiala je dovolj,   obliki. Slikovnega
                       Zelo težko obnovi snov  je dovolj vendar se v vendar ni izviren.    materiala je dovolj; je
                       in jo z izredno težavo  celoti ne navezuje na Zbere ustrezne      izviren in ustrezne
                       poda sošolcem. Večina  izbrano temo. Pri   podatke vendar ima    velikosti.
    Poznavanje in razumevanje pojmov   vsebin med ni smiselno  izboru pojmov ima   majhne težave pri     Zna izbrati bistvene
                       povezanih.        včasih težave.    izboru bistvenih     podatke in jih
                       Izdelek ni dodelan,   Ima težave pri    pojmov.          oblikovati v celoto.
                       sošolci iz njega ne   poročanju sošolcem.  Sošolcem podaja snov   Pozna in razume vse
    Izdelava zaključnega dela (plakat,  razberejo bistva.    Najpogosteje prebere s pomočjo zapisanega   pojme, ki jih zna
    poročilo..)              Predstavitev je zelo   zapisan tekst.    teksta.          jasno podati sošolcem
                       nerazumljiva in     Izdelek je estetski  Samostojno oblikuje    in jih povezovati v
                       premalo zanimiva.    vendar nedodelan.   razumljive zaključke,   celoto. Poroča prosto,
                       Opazi se slabo      Pri predstavitvi so  vendar pa je opaziti   torej ne uporablja
    Predstavitev dobljenih rezultatov   poznavanje pojmov.    opazne napake.    nekaj težav pri      zapiskov.
                                    Premalo natančno   vključevanju lastnih   Samostojno oblikuje
                                    pozna pojme, kar je  idej.           razumljive zaključke.
                                    odraz nenatančno   Izdelek je estetski.   Pri tem prevladujejo
                                    opravljenega dela.  Pripravljeni rezultati  lastne ideje. Zaključki
                                               so zanimivi.       so zelo zanimivi.
                                               Predstavitev je jasna,  Zna jasno in
                                               vendar premalo      zanimivo razumljivo
                                               zanimiva in ne      predstaviti rezultate
                                               pritegne sošolcev.    opravljenega dela.
                       Minimalni standardi   Temeljni standardi znanja
                       znanja                                                                         9
OPERATIVNI CILJI                       pred.     DIDAKTIČNI     Medpred.
TEMATSKEGA                VSEBINE       št. ur      PRISTOPI     povezava    UČNA SREDSTVA       OPOMBE
VSEBINSKEGA SKLOPA                             (AKTIVNOSTI,
                                      DEJAVNOSTI)
 Seznanijo se z učilnico kemije in                   Spoznavanje učilnice         Učbenik, delovni
 z načinom dela pri predmetu;     Uvodna ura       1    (ognjevarni pult,   Naravoslovje  zvezek, zgoščenka,
 spoznajo učne pripomočke –                       digestorij, …);     Biologija   periodni sistem,
 učbenik, delovni zvezek,                        predstavitev učnih    Fizika   dodatna strokovna
 zgoščenka, periodni sistem,                      pripomočkov,             literatura
 zvezek;                                seznanjanje z načini
 seznanijo se z načini preverjanja                   preverjanja in            Vreča s predmeti iz
 in ocenjevanja;                            ocenjevanja;             vsakdanjega življenja
 urijo se v zaznavanju.                         urjenje v zaznavanju         (kovanci, ključi,
                                     (opazovanje goreče          igračke, žogice, …)
                                     sveče, tipanje).           Sveča

1. Zgradba snovi
  Opredelijo kemijo kot       Jedrna vsebina:           Opazovanje             Zaščitna sredstva,
  eksperimentalno naravoslovno                      demonstracijskih   Naravoslovje  laboratorijski pribor in
                   ZGRADBA
  vedo, ki proučuje snovi,                        eksperimentov in   Biologija   steklovina, parfum ali
  njihove lastnosti, zgradbo in   SNOVI          10     opisovanje       Fizika   dezodorant v razpršilcu,
  spreminjanje;           Kemija je              zaznavanj;      Matematika   robec, večja plastenka,
                    eksperimentalna         Eksperimenti:              PE vrečka, brizga.
 ponovijo temeljna znanja o      naravoslovna veda        »Ples mavrične pene«
  snoveh, njihovih lastnostih,    Kemijski laboratorij      »Negoreč robec«             Kemikalije:
  spreminjanju in zgradbi;     1. Pripomočki za          sestavljanje             Kalijev manganat (VII),
                    izvajanje poskusov         preprostih             kalijev dikromat,
 spoznajo osnovni laboratorijski  2. Laboratorijski red         laboratorijskih           vodikov peroksid,
  pribor, simbole za označevanje 3. Simboli za              aparatur in             milnica, etanol, voda,
  nevarnih snovi in se seznanijo    označevanje            poimenovanje            metanol, glicerol.
  z varnim eksperimentiranjem;     nevarnih snovi           sestavnih delov;
                 4. 4. Merjenje količin         prepoznavanje oznak          Zbirka embalaž s
 rezultate eksperimentalnih      (m,V)               na snoveh iz            simboli za označevanje                                                                        10
  opažanj povežejo z agregatnim   Delci snovi         vsakdanjega      nevarnosti
  stanjem snovi in urejenostjo   1. Povezovanje         življenja in uporaba
  delcev;               agregatnega         primernih zaščitnih  Modeli in
                    stanja delcev z       sredstev na primeru  multimedijske
 spoznajo atom/molekulo kot      urejenostjo delcev      preprostega      simulacije za prikaz
  delec elementa/spojine;      2. Atomi - delci        eksperimenta;     zgradbe snovi (modeli
                    elementov        načrtovanje in       atomov in molekul)
 spoznajo simbol/formulo kot    3. Molekule - delci      izvajanje
  zapis za atom            spojin in elementov     eksperimentov;     Zgoščenke:
  elementa/molekulo spojine;    4. Opredelitev      Eksperimenti:         Moja prva kemija 1
                    velikosti atomov   »Vnetljivost in strupenost  Spoznavajmo elemente
  spoznajo imena elementov in     in molekul      metanola«           in spojine
  imena enostavnih binarnih                 »Vnetljivost potisnega
  spojin;              Zapisi elementov in  plina v razpršilcih«     Videokasete:
                    spojin        »Ogenj brez vžigalic«     Izbrani kemijski
 pridobijo predstavo o relativni  1. Poimenovanje      prepoznavanje       poskusi I.del
  velikosti atoma/molekule.      elementov          pravilnosti razlag   Kako učinkuje
                   2. Simbol elementa kot     opazovanih pojavov z  radioaktivnost?
                    zapis atoma         urejenostjo delcev;
                    elementa       Eksperimenti:         Računalniški program:
                   3. Poimenovanje     »Raztapljanje kalijevega   Maksova kemija
                    spojin        manganata (VII) v vodi«
                   4. Formula spojin kot  »Vonjanje in okušanje«    Spletne strani:
                    zapis molekule    »Sipanje svetlobe na     www.webelements
                    spojin        delcih (video)«        www.keminfo.uni-sl.si
                               ugotavljanje izvora
                                   imen elementov,    Periodni sistem
                                   povezovanje imena s  elementov v tabelarni
                                   simbolom elementa s  in računalniški obliki
                                   pomočjo periodnega
                                   sistema;
                                ugotavljanje sestave
                                   molekul na podlagi
                                   formule spojine;
                                sestavljanje,


                                                           11
                                     prepoznavanje in
                                     razvrščanje modelov
                                     (atom/ molekula,
                                     element/spojina);
                                     poimenovanje
                                     enostavnih binarnih
                                     spojin;
                                     ogled videa, delo z
                                     računalnikom in
                                     medmrežjem.


OPERATIVNI CILJI                       pred.     DIDAKTIČNI       Medpred.
TEMATSKEGA                VSEBINE       št. ur     PRISTOPI        povezava   UČNA SREDSTVA     OPOMBE
VSEBINSKEGA SKLOPA                            (AKTIVNOSTI,
                                     DEJAVNOSTI)
2. Atom in periodni sistem
 spoznajo zgradbo atoma (jedro  Jedrna vsebina:
  in elektronska ovojnica);                      Ob uporabi         Fizika  Zgoščenke:
                  ATOM IN                periodnega sistema in  Zgodovina  Moja prva kemija 1
 spoznajo pojem izotopa;     PERIODNI          9     drugih virov podatkov  Zemljepis  Spoznavajmo elemente
                  SISTEM                 spoznavanje             in spojine
 spoznajo soodvisnost med     Delci v atomu            soodvisnosti med lego
  zgradbo atoma in sodobnim    1. Atomsko jedro:           elementa v periodnem         Videokasete:
  periodnim sistemom elementov;   proton in nevtron          sistemu in zgradbo          Atomi in njihovi
                  2. Vrstno in masno           njegovega atoma ter         elektroni I. del
 povežejo znanje o zgradbi     število               njegovimi lastnostmi;        Kako učinkuje
  atoma z razvojem človeške    3. Izotopi              opazovanje              radioaktivnost
  družbe;                                računalniške
                   Elektronska             animacije razporeditve        Spletne strani:
                   ovojnica              elektronov elementov         www.webelements
                  1. Razporeditev            po energijski nivojih;        www.keminfo.uni-sl.si
                   elektronov po          igranje vlog - za
                   lupinah (energijskih        predstavitev analogije        Zgodovinski viri,                                                                      12
                   nivojih)            razporejanja      strokovna literatura
                 2. Zunanji ali valenčni      elektronov na
                   elektroni            energijske nivoje.

                  Periodni sistem:
                   razvrščanje
                   elementov na osnovi
                   zgradbe njihovih
                   atomov (vrstno
                   število, skupina,
                   perioda), periodni
                   zakon                 Izbirna vsebina:
                              1
                 RAZVOJ
 spoznajo zgodovinski razvoj  PERIODNEGA           Uporaba virov                  Izbirne
  pojmovanja atoma;                         podatkov;                   vsebine oz.
                 SISTEMA
                                  obiski knjižnic;               dele izbirnih
                  Razvoj in           snovanje časovnih               vsebin učenci
 spoznajo pomen          različne oblike         preglednic razvoja;              obdelajo
  Mendeljejeva za odkritje     periodnega                                  samostojno
  periodnega sistema in njegov                   ogled videa, delo z
                   sistema                                    pod
  vpliv na razvoj kemije;                      računalnikom in
                                                          vodstvom
                                   medmrežjem;
                 Odkrivanje                                 učitelja kot
                                   vrednotenje in
spoznajo različne oblike      elementov
                                                          seminarske
                                   ocenjevanje izdelkov
 periodnega sistema.                                               naloge ali
                                   učencev.
                                                          plakata in jih
                                                          predstavijo
                                                          sošolcem.
                                                                13
OPERATIVNI CILJI                        pred.     DIDAKTIČNI       Medpred.
TEMATSKEGA                 VSEBINE       št. ur     PRISTOPI        povezava   UČNA SREDSTVA       OPOMBE
VSEBINSKEGA SKLOPA                              (AKTIVNOSTI,
                                       DEJAVNOSTI)
3. Povezovanje delcev
 spoznajo nastanek ionov iz     Jedrna vsebina:      11    Izvajanje               Zaščitna sredstva,
  atomov in razlikujejo med                         eksperimentov,       fizika   laboratorijski pribor in
                   POVEZOVANJE                           biologija  steklovina, aparatura za
  anioni in kationi;                            opazovanje in
                   DELCEV                 beleženje opažanj;    geografija  merjenje električne
 spoznajo nastanek kovalentne                     Eksperimenti:               prevodnosti.
  vezi in znajo razložiti zgradbo   Ionska vez           »Sinteza natrijevega
  preprostih molekul;        1. Nastanek ionov         klorida iz natrija in           Kemikalije:
                   2. Ionska vez - razlaga      klora« (na videu)             natrijev klorid,
 poznajo enojno, dvojno in       ionske vezi na         »Topnost trdnih snovi v          magnezijev klorid,
  trojno vez;              primeru natrijevega       različnih topilih«            amonijev klorid,
                     klorida             (natrijev klorid, sladkor,        sladkor, grafit,
 spoznajo nastanek ionske vezi   3. Ionski kristali;        žveplo, jod v vodi in           destilirana voda, olje,
  in ionskega kristala;         lastnosti            cikloheksanu)               žveplo, jod,
                                     »Topnost plinov v vodi«          cikloheksan,
 se seznanijo, da se pri nastanku   Prekinitev in          (vodikov klorid, kisik)          klorovodikova kislina,
  kemijske vezi energija sprošča,    nastanek kemijske        »Slani vulkan«              vodikov peroksid,
  pri prekinitvi vezi pa porablja;   vezi in energijske       »Ugotavljanje električne         manganov dioksid
                     spremembe            prevodnosti trdnih snovi
 znajo iz lastnosti snovi                       in njihovih vodnih            Modeli:
  (topnost, prevodnost,        Kovalentna vez:         raztopin« (NaCl, MgCl2,          Kristal NaCl, molekule
  taljenje…) sklepati na možno     kovalentne vezi v        NH4Cl,… sladkor, grafit)         kisika, vodika, dušika,
  zgradbo snovi in obratno;       molekulah vodika,                             vode, amoniaka,
                     vode, metana, etana,       povezovanje opažanj          vodikovega klorida,
                     etena in etina           s teorijo, sklepanje na        metana, kristal ledu,
 znajo zapisati formule
                     (enojna, dvojna in         soodvisnost med            diamant, grafit, fuleren
  enostavnih spojin z ionsko in
                     trojna vez)            zgradbo in
  kovalentno vezjo;
                                      lastnostmi;              Zgoščenke:
 spoznavajo svet mineralov in    Polarna in                                Moja prva kemija 1
                                                          Spoznavajmo elemente


                                                                          14
  lepote mineralnega sveta ter   nepolarna kovalentna         sestavljanje modelov        in spojine
  njihovo uporabno vrednost.    vez: razlaga polarnosti        molekul;
                  molekule vode in                             Videokasete:
                  nepolarnosti molekule        raziskava o vplivih        Atomi in njihovi
                  metana                zgradbe na lastnosti;       elektroni I. in II.del
                                                       Atomska vez
                                      ogled videa, delo z        Reaktivnost
                                      računalnikom in          Izbrani kemijski
                                      medmrežjem.            poskusi

                                                       Spletne strani:
                                                       www.keminfo.uni-sl.si


OPERATIVNI CILJI                       pred.     DIDAKTIČNI      Medpred.
TEMATSKEGA                VSEBINE       št. ur     PRISTOPI       povezava  UČNA SREDSTVA       OPOMBE
VSEBINSKEGA SKLOPA                             (AKTIVNOSTI,
                                      DEJAVNOSTI)
4. Kemijske reakcije
 na osnovi eksperimentov     Jedrna vsebina:           Načrtovanje in           Zaščitna sredstva,
  opredelijo kemijsko reakcijo                      izvajanje enostavnih   Fizika  laboratorijski pribor in
                  KEMIJSKE                                 steklovina, blister,
  kot snovno in energijsko                        kemijskih reakcij;
  spremembo;            REAKCIJE          9                      balon, plastenka, 4,5 V
                   Zapisi kemijske          spremljanje poteka         baterija, izvor
 na osnovi eksperimentov       reakcije na osnovi         reakcij in            enosmerne napetosti,
  opredelijo reaktante in       snovnih sprememb          sistematično           krompir, alkoholni
  produkte;            1. Opredeljevanje           zapisovanje            termometri.
                    reaktantov,             sprememb;
 spoznajo, da kemijske reakcije   produktov in smeri       Eksperimenti:             Kemikalije:
  predstavimo s kemijskimi      kemijske reakcije na      »Pri kemijski reakciji        Kis za vlaganje, soda,
  enačbami in poznajo pravila za   osnovi imen snovi in      lahko nastaja plin«          kalijev dikromat,
  urejanje kemijskih enačb;      njihovih simbolov        (reakcija med sodo in         etanol, jod, železna
                    ter formul           kisom za vlaganje)          volna, svinčev nitrat,
 izvedejo enostavne kemijske   2. Zapisi kemijskih        »Spreminjanje barve«         srebrov nitrat, kalijev
                    reakcij z imeni                            jodid, konc. raztopina


                                                                       15
  reakcije ter opredelijo reaktante    reaktantov in      (reakcija kalijevega     amoniaka, konc.
  in produkte kemijske reakcije;      produktov        dikromata s kisom za     raztopina
                    3.  Kemijske enačbe in   vlaganje, vodo in       klorovodikove kisline,
 spoznajo zapis kemijskih         pravila za urejanje   etanolom, spajanje joda    vodikov peroksid,
  reakcij z imeni reaktantov in      preprostih kemijskih  in železa)          amonijev dikromat,
  produktov;                enačb          »Nastajanje oborine«     kvas, natrijev sulfat,
                      Energijske       (svinčev nitrat/srebrov    voda.
 postopno spoznavajo zapise        spremembe pri      nitrat in kalijev jodid)
  kemijskih reakcij z enačbami na     kemijskih        »Nastanek trdne snovi iz
  primerih reakcij med elementi      reakcijah        plinastih snovi« (reakcija
  pri katerih nastanejo binarne    1.  Eksotermne in      med amoniakom in       Zgoščenke:
  spojine                 endotermne reakcije   klorovodikovo kislino)    Moja prva kemija 1
                    2.  Energijske       »Pri kemijski reakciji    Spoznavajmo elemente
                      spremembe: toplota,   nastajajo mehurčki«      in spojine
                      svetloba in elektrika  (krompir in vodikov      Kemijska reakcija in
                    3.  Koristnost in      peroksid)           svetloba
 na osnovi eksperimentov         škodljivost       »Izbruh vulkana«
  spoznajo, da se energijske        sproščene energije   (amonijev dikromat)      Videokasete:
  spremembe kažejo predvsem                    »Eksotermna reakcija«     Izbrani kemijski
  kot toplota, svetloba in                     (gorenje železne volne,    poskusi I. del
  elektrika;                            reakcija med kvasom in    Kemijske reakcije in
                                  vodikovim peroksidom)     energija
spoznajo, da se pri kemijskih                  »Endotermna reakcija«
   reakcijah energija sprošča in                 (elektroliza vode, reakcija  Modeli atomov in
   porablja.                           med jedilno sodo in      molekul za ponazoritev
                                  klorovodikovo kislino)    reakcij
                                   definiranje reaktantov
                                     in produktov ter zapis  Spletne strani:
                                     poteka reakcij z     www.webelements
                                     imeni reaktantov in   www.keminfo.uni-sl.si
                                     produktov;
                                   iskanje formul
                                     reaktantov in
                                     produktov ter zapis
                                     urejene kemijske


                                                              16
                                       enačbe za reakcijo;
                                       vrednotenje in
                                       ocenjevanje
                                       eksperimentalnega
                                       dela.
OPERATIVNI CILJI                        pred.     DIDAKTIČNI       Medpred.
TEMATSKEGA                 VSEBINE       št. ur     PRISTOPI       povezava    UČNA SREDSTVA       OPOMBE
VSEBINSKEGA SKLOPA                              (AKTIVNOSTI,
                                       DEJAVNOSTI)
5. Elementi v periodnem sistemu
  spoznajo bistvene vire      Jedrna vsebina:           Priprava zbirk             Zaščitna sredstva,
  elementov in spojin v naravi                      elementov in njihovih  Zemljepis   laboratorijski pribor in
                   ELEMENTI V                          Naravoslovje  steklovina, smirkov
  (zrak, voda, zemeljska skorja);                     spojin;
                   PERIODNEM          8    izvajanje        Biologija   papir, balon, brizga,
 na osnovi eksperimentov      SISTEMU                eksperimentov za      Fizika   grafitna palčka /
  spoznajo značilne lastnosti    Viri elementov in           ponazoritev lastnosti   Tehnika   platinasta žica, bele
  skupin elementov;         spojin v naravi (zrak,        elementov in njihovih  Zgodovina   platnene krpice.
                   voda, zemeljska skorja)        spojin in za prikaz
 spoznajo, da iz periodnega     Razdelitev elementov         soodvisnosti med            Kemikalije:
  sistema lahko razberemo      periodnega sistema v         lego elementa v            košček svinca,
  nekatere lastnosti elementov;   skupine s sorodnimi          periodnem sistemu in          aluminija, magnezija,
                   lastnostmi: kovine,          njegovo                bakra, zlata, železna
 prepoznajo elemente s       nekovine, elementi s         reaktivnostjo;             volna, natrij, kalcij,
  kovinskimi in nekovinskimi     kovinskimi in             primerjanje lastnosti         fenolftalein, razredčena
  lastnostmi v periodnem       nekovinskimi             elementov iste             klorovodikova kislina,
  sistemu;              lastnostmi (diagonala v        skupine,                cink, soli alkalijskih in
                   periodnem sistemu)          prepoznavanje             zemljoalkalijskih kovin
 seznanijo se z značilnimi       Kovine              pravilnosti;              (kloridi, sulfati),
  lastnostmi in uporabo:       1. Alkalijske kovine        Eksperimenti:               metanol, tekoče gnojilo                                                                          17
  alkalijskih kovin,       (najbolj reaktivne     Reakcije kovin (Pb, Al,   za akvarijske rastline,
  zemljoalkalijskih kovin,    kovine): nahajanje,    Mg, Cu, Au, Fe) s kisikom  akvarijska voda,
  prehodnih elementov,      fizikalne lastnosti,    Reakcije kovin (Na, Ca,   amonijev klorid,
  halogenov.           kemijske lastnosti     Mg) z vodo         kalcijev hidroksid,
                  (reakcija z vodo),     Reakcije kovin (Zn, Ca,   zdrobljeno umetno
 spoznajo oznake za nevarne,   plamenske reakcije     Mg, Fe, Pb) s kislino    gnojilo, razt.
  zdravju škodljive snovi.   2. Zemljoalkalijske      (razr. HCl)         natrijevega hidroksida,
                  kovine (trda in      Plamenske reakcije     črnilo, varekina
 spoznajo značilne lastnosti,   mehka voda)        Pridobivanje Cu iz     (vsebuje klor).
 reaktivnost in uporabo     3. Prehodni elementi     azurita
                  (uporabne kovine):     Vpliv gnojil na rast alg  Zgoščenke:
 zemljoalkalijskih kovin in
                  fizikalne lastnosti,    Pridobivanje NH3      Moja prva kemija 1
 halogenov;            kemijske lastnosti     NH3 v umetnih gnojilih   Spoznavajmo elemente
                  (železo/jeklo,       Čiščenje krpic       in spojine
 spoznajo nekatere gradbene    zaščitne plasti,      popackanih s črnilom
 materiale in steklo.       rjavenje)                       Videokasete:
                  Nekovine: fosfor in     povezovanje s      Reaktivnost elementov
                  dušik (elementa,        kemijsko dejavnostjo  Izbrani kemijski
                  potrebna za rast        v kraju;        poskusi !.del
                  rastlin) in halogeni     ugotavljanje in     Težke kovine v naravi
                  (nahajanje)          prepoznavanje      Kemija v uporabi
                 Izbirne vsebine:         vpliva snovi na
                              3    okolje ter       Spletne strani:
                 SKUPINE              preprečevanje      www.webelements
                 ELEMENTOV V            onesnaževanja;     www.keminfo.uni-sl.si
                 PERIODNEM            opozoritev učencev na               Izbirne
                 SISTEMU             obnovljive in                   vsebine oz.
                                 neobnovljive vire                 dele izbirnih
                 Zemljoalkalijske
                                 surovin in energije                vsebin učenci
                 kovine
                 1. Kamnine           navajanje na                    obdelajo
                                  strokovno izražanje;               samostojno
                 2. Žgano in gašeno                                 pod
                                 prepoznavanje
                  apno, strjevanje                                 vodstvom
                                  nevarnih lastnosti
                  malte             snovi in varno                  učitelja kot
                 3. Steklo             ravnanje z njimi;                 seminarske                                                                18
                   Halogeni                 ogled videa, delo z                        naloge ali
                   1. Nahajanje                računalnikom in                          plakate in jih
                   2. Fizikalne lastnosti           medmrežjem;                            predstavijo
                   3. Kemijske lastnosti           vrednotenje in                           sošolcem.
                   (reakcija z vodikom,            ocenjevanje izdelkov
                   reakcije s halogeni)            učencev;
                                        vrednotenje in
                                         ocenjevanje eksp.
                                         dela.

OPERATIVNI CILJI                          pred.     DIDAKTIČNI        Medpred.
TEMATSKEGA                  VSEBINE        št. ur     PRISTOPI        povezava    UČNA SREDSTVA        OPOMBE
VSEBINSKEGA SKLOPA                               (AKTIVNOSTI,
                                        DEJAVNOSTI)
6. Družina ogljikovodikov
 na osnovi eksperimentov      Jedrna vsebina:        12    Izvajanje         Geografija  Zaščitna sredstva,
  spoznajo, da sta ogljik in vodik                       eksperimentov in     Tehnika in  laboratorijski pribor in
  ključna elementa v organskih
                   OGLJIKO-                 opazovanje pojavov;    tehnologija  steklovina, aluminijasta
  spojinah;             VODIKI                  beleženje                folija, sveča,
                    Delitev in zgradba           eksperimentalnih            fotografski papir,
 na osnovi eksperimentov        ogljikovodikov             opažanj;                mineralna volna,
  spoznajo reakcijo gorenja     1. Ogljik in vodik -         Eksperimenti:                železna volna.
  ogljikovodikov, produkte       ključna elementa          Gorenje sveče
  gorenja in njihov vpliv na      organskih spojin          Topnost ogljikovodikov           Kemikalije:
  okolje;              2. Povezovanje            (heksan, cikloheksan,            Heksan, heksen,
                     ogljikovih atomov -        cikloheksen) v vodi in           cikloheksan,
 na osnovi sestavljanja modelov    verižna in položajna        diklorometanu                cikloheksen,
  opredelijo vzroke za številčnost   izomerija ter osnove        Primerjava topnosti snovi          diklorometan, 2%
  in raznolikost organskih spojin;   poimenovanja            (olje, natrijev klorid,           raztopina broma v
                   3. Delitev              sladkor, parafin) v vodi in         diklorometanu, natrijev
 na osnovi sestavljanja modelov    ogljikovodikov na         bencinu                   klorid, sladkor,
  spoznavajo kriterije za delitev    nasičene (alkani) in        Gorenje heksana in             destilirana voda, olje,
  ogljikovodikov v ciklične,      nenasičene (alkeni         heksena                   parafin, bencin, antifriz
  aciklične, nasičene in        in alkini) ter ciklične      Adicija broma na heksen                                                                                19
  nenasičene;              in aciklične       Substitucija vodika z    Modeli:
                                 bromom v cikloheksanu    Sestavljivi modeli za
 znajo zapisovati preproste      Reaktivnost       Kreking parafina       pouk kemije
  ogljikovodike z molekulskimi,   1. Gorenje         Učinki antifriza
  racionalnimi in strukturnimi     ogljikovodikov in                   Zgoščenke:
  formulami ter ob tem         produkti gorenja ter    urejanje podatkov v    Moja prva kemija 1
  spoznavajo osnove kemijskega     njihov vpliv na       tabele;          Kemijska reakcija in
  imenoslovja ogljikovodikov;      okolje                        svetloba
                   2. Primerjava         prepoznavanje
 na osnovi eksperimentov znajo     reaktivnosti vezi C-    vzorcev v podatkih,
  razlikovati med nasičenimi in     C, C-H in C=C,       sklepanje in       Videokasete:
  nenasičenimi ogljikovodiki -     substitucije in       povezovanje        Umetne mase
  razlikujejo med reakcijo       adicije           zaključkov v pravila;   Predelava zemeljskega
  substitucije in adicije                                   olja
                   Nafta - vir        igra - sestavljanje    Učinek tople grede
 vedo, da sta nafta in zemeljski    ogljikovodikov:       modelov različnih
  plin ključna vira energije in     uporaba naftnih       ogljikovodikov,     Spletne strani:
  organskih spojin, zlasti       derivatov kot goriv     poimenovanje in     www.keminfo.uni-sl.si
  ogljikovodikov;            in surovin ter ključni    izpeljava
                     okoljski problemi,      klasifikacijske sheme;  Članki iz časopisov in
 na osnovi eksperimentov in z     vezani na uporabo                  revij, spletne strani (o
  uporabo virov podatkov        naftnih derivatov,                  uporabi ogljikovodikov
  spoznavajo lastnosti         topla greda,        opisovanje kemijskih    in okoljskih problemih)
  ogljikovodikov (topnost,       tanjšanje ozonske     sprememb z besednimi
  gostoto, vrelišče) in spoznanja    plasti           opisi in reakcijskimi
  povežejo s problemi varnega                   shemami ter z uporabo
  shranjevanja in dela z                      multimedijskih
  ogljikovodiki;                          pristopov;

 vedo, da so pri sobnih pogojih                  utemeljena razprava o
  nasičeni ogljikovodiki                      problemih, ki so
  nereaktivni, da pa jih lahko pod                 vezani na
  posebnimi pogoji pretvorimo v                   zagotavljanje
  reaktivnejše nenasičene                      energijskih virov, in o
  ogljikovodike ali                         posledicah uporabe


                                                             20
  halogenoogljikovodike;                    naftnih derivatov na
                                 okolje (topla greda);
 spoznajo vplive halogeniranih
  ogljikovodikov na tanjšanje                  vrednotenje in
  ozonske plasti v stratosferi;                 ocenjevanje eksp.
                                 dela.
 spoznajo osnovne vplive
  uporabe ogljikovodikov na
  okolje in akcije za zmanjšanje
  škodljivih učinkov.


Od 70 ur je razporejenih 64 ur, 6 ur je namenjenih pisnemu ocenjevanju znanja (testu) in analizi testa (vsako konferenčno obdobje 2
uri).
                                                                   21
Členitev vsebinskih sklopov po učnih urah
Od 70 ur je razporejenih 64 ur, 6 ur je namenjenih pisnemu ocenjevanju znanja (testu) in analizi testa (vsako konferenčno obdobje 2
uri).

   Vsebina učne ure          Dejavnosti
1.  Uvodna ura             Spoznavanje učilnice, predstavitev učnih pripomočkov, seznanjanje z načini preverjanja in ocenjevanja.
                    Skupinsko eksperimentalno delo: Opazovanje goreče sveče, tipanje
Jedrna vsebina: Zgradba snovi      10 ur
2.  Kaj je kemija           Opredelitev kemije (učbenik str. 6 - 9)
                    Demonstracijski eksperimenti: Ples mavrične pene, Negoreč robec
3.  Snovi               Ponovitev znanja o snoveh, njihovih lastnostih in spreminjanju (naravoslovje, učbenik str. 12, 13)
                    Ogled videokasete »Izbrani kemijski poskusi I. del« (o snoveh!)
4.  Osnovni laboratorijski pribor in  Prepoznavanje pripomočkov za izvajanje poskusov (delovni zvezek str. 6 -8), sestavljanje preprostih
   navodila za varno         laboratorijskih aparatur
   eksperimentalno delo        Spletna stran: www.keminfo.uni-sl.si, računalniški program Maksova kemija
5.  Simboli za označevanje       Prepoznavanje oznak na snoveh iz vsakdanjega življenja (delovni zvezek str. 5)
   nevarnih snovi           Demonstracijski eksperimenti: Vnetljivost in strupenost metanola, Vnetljivost potisnega plina v
                    razpršilcih, Ogenj brez vžigalic
                    Ogled videokasete »Kako učinkuje radioaktivnost?«
6.  Snov je iz delcev         Skupinsko eksperimentalno delo: Raztapljanje kalijevega manganata (VII) v vodi, Vonjanje in okušanje
                    (delovni zvezek str. 9)
                    Ogled eksperimenta na zgoščenki: Sipanje svetlobe na delcih
7.  Urejenost delcev v različnih    Povezovanje razlage opazovanih pojavov z urejenostjo delcev (učbenik str. 17, 18)
   agregatnih stanjih         Ogled eksperimenta na zgoščenki: Sublimacija suhega ledu (delovni zvezek str. 9)
8.  Atom in molekula          Opredelitev atomov in molekul kot gradnikov snovi (učbenik str. 15, 16)
9.  Ime in simbol elementa       Ugotavljanje izvora imen elementov, povezovanje imena s simbolom elementa s pomočjo periodnega
                    sistema (učbenik str. 19, 20, delovni zvezek str. 10)
                    Spletna stran: www.webelements, zgoščenka »Spoznavajmo elemente in spojine«
10. Ime in formula binarne spojine   Poimenovanje enostavnih binarnih spojin, ugotavljanje elementne sestave iz imena spojine
11. Molekulska formula in model     Ugotavljanje sestave molekul na podlagi formule spojine, sestavljanje, prepoznavanje in razvrščanje


                                                                      22
                   modelov in zapisovanje formul molekul na osnovi modelov (učbenik str. 21, 22, delovni zvezek str. 11 –
                   13)
Jedrna vsebina: Atom in periodni sistem      9 ur
12. Atom in delci v atomu      Razlaga zgradbe atoma (atomsko jedro, elektronska ovojnica), pridobitev velikostne predstave o atomu
                   in razmerju med atomskim jedrom in elektronsko ovojnico (učbenik. str. 24)
13. Atomsko jedro          Razlaga sestave atomskega jedra in značilnosti delcev v jedru (učbenik str. 25, delovni zvezek str. 14,
                   15)
14. Masno in vrstno število     Ugotavljanje sestave atoma s pomočjo A in Z (učbenik str. 27, 28, delovni zvezek str. 16 – 18)
15. Izotopi             Razlaga pojma izotop, ugotavljanje uporabne vrednosti izotopov (učbenik str. 28 – 31, različna
                   strokovna literatura, delovni zvezek str. 19, 20)
16. Elektronska ovojnica       Razlaga zgradbe elektronske ovojnice (učbenik str. 32 – 34, delovni zvezek str. 21, 22)
                   Ogled animacije »Polnjenje lupin z elektroni« na zgoščenki
17. Utrjevanje in preverjanje snovi Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak
18. Periodni sistem         Razlaga razvrstitve elementov v periodni sistem, periodni zakon (učbenik str. 35)
19. Skupina in perioda        Ugotavljanje soodvisnosti med lego elementa v periodnem sistemu in zgradbo njegovega atoma (učbenik
                   str. 36 – 39, delovni zvezek str. 23 - 27)
                   Ogled videokasete »Atomi in njihovi elektroni I. del«
20. Utrjevanje in preverjanje snovi Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak
                   Delovni zvezek str. 27 »Kdo hitreje vidi več iz periodnega sistema«
Izbirna vsebina: Razvoj periodnega sistema 1 ura
21. Razvoj periodnega sistema in   Predstavitve, vrednotenje in ocenjevanje izdelkov učencev
   odkrivanje elementov
Jedrna vsebina: Povezovanje delcev      11 ur
22. Nastanek ionov          Ugotavljanje vzroka za stabilnost atomov žlahtnih plinov in načina, kako to dosežejo atomi drugih
                   elementov (učbenik str. 44), ugotavljanje razlik med atomom in ionom (naboj, velikost)
                   Ogled videokasete »Atomi in njihovi elektroni I. del«
23. Kation, anion           Zapisovanje nastanka ionov iz atomov s pomočjo periodnega sistema (delovni zvezek str. 28 – 32)
24. Ionska vez            Ogled videokasete »Atomi in njihovi elektroni II. del«, »Izbrani kemijski poskusi I. del« (spajanje natrija
                   in klora), animacija na zgoščenki »Nastanek vezi med natrijem in klorom«                                                                        23
                   Poskusi na zgoščenki: »Spajanje aluminija in broma«, »Spajanje železa in klora«
                   Zapis nastanka ionske vezi in ionskega kristala (učbenik str. 45, 46, delovni zvezek str. 34 – 36)
25. Utrjevanje in preverjanje snovi  Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak
26. Lastnosti ionskih kristalov    Ugotavljanje lastnosti ionsko zgrajenih snovi (topnost, taljenje, elektroprevodnost), primerjava s snovmi,
27. Lastnosti molekulsko zgrajenih  ki niso ionsko zgrajene (učbenik str. 47, 48, delovni zvezek str. 36, 41)
  snovi               Eksperimentalno delo: »Topnost trdnih snovi v različnih topilih«, »Topnost plinov v vodi«, »Slani
                   vulkan«, »Ugotavljanje električne prevodnosti trdnih snovi in njihovih vodnih raztopin«
                   Poskusi na zgoščenki: »Taljenje soli in sladkorja«, »Taljenje ledu« (delovni zvezek str. 39, 40)
28. Nepolarna kovalentna vez     Razlaga nastanka kovalentne vezi med dvema enakima atomoma -vodika, kisika, dušika (učbenik str. 49,
  (enojna, dvojna, trojna vez)   54, delovni zvezek str. 37, 38) , sestavljanje modelov
29. Polarna kovalentna vez, polarna  Razlaga nastanka kovalentne vezi med dvema ali več različnimi atomi, razlaga zgradbe na primeru
30. in nepolarna molekula       enostavnih molekul (učbenik str. 50 – 53, delovni zvezek str. 37 – 40), sestavljanje modelov preprostih
                   molekul in sklepanje na polarnost molekul (učbenik str. 55)
                   Ogled videokasete »Atomi in njihovi elektroni II. del«, »Atomska vez«
31. Utrjevanje in preverjanje snovi  Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak
32. Primerjava ionsko in       Pregledna ponovitev lastnosti ionsko in molekulsko zgrajenih snovi (učbenik str. 56)
  molekulsko zgrajenih snovi
Jedrna vsebina: Kemijske reakcije      9 ur
33. Kemijska reakcija je kemijska   Ponovitev razlike med fizikalno in kemijsko spremembo in opredelitev kemijske reakcije kot kemijske
  sprememba             spremembe (učbenik str. 58, delovni zvezek str. 42)
34. Reaktanti in produkti, besedni  Opredelitev pojmov reaktant in produkt in besedno zapisovanje reakcij (prepoznavanje reaktantov in
35. zapisi reakcij          produktov (učbenik str. 59 -62, delovni zvezek str. 42 – 44)
                   Eksperimentalno delo: »Pri kemijski reakciji lahko nastaja plin«, »«Spreminjanje barve«, »Nastajanje
                   oborine«, »Nastanek trdne snovi iz plinastih snovi«, »Pri kemijski reakciji nastajajo mehurčki«
36. Energijske spremembe pri     Opredelitev kemijske reakcije kot energijsko spremembo, demonstracija različnih vrst energije - toplota,
  kemijski reakciji         svetloba, električna energija (učbenik str. 63) – gorenje, baterija,…
                   Zgoščenka »Kemijska reakcija in svetloba«
                   Eksperimentalno delo: »Izbruh vulkana« (tudi na zgoščenki, delovni zvezek str. 45)
37. Eksotermna reakcija        Opredelitev energijskih sprememb pri eksotermni reakciji na osnovi eksperimenta
                   Eksperimentalno delo: »Pri kemijski reakciji se energija sprošča« (učbenik str. 63), »Eksotermna


                                                                       24
                   reakcija« (delovni zvezek str. 46)
                   Ogled videokasete »Kemijske reakcije in energija«
38. Endotermna reakcija        Opredelitev energijskih sprememb pri endotermni reakciji na osnovi eksperimenta
                   Eksperimentalno delo: »Pri kemijski reakciji se energija veže« (učbenik str. 64), »Endotermna reakcija«
                   (delovni zvezek str. 47)
                   Ogled videokasete »Kemijske reakcije in energija«
                   Poskus na zgoščenki: »Umetne kresničke« (delovni zvezek str. 46)
39. Kemijska enačba (ponazoritev z  Ponazarjanje kemijskih reakcij z modeli in simbolno zapisovanje na osnovi modelov (učbenik str. 65 –
  modeli, simbolni zapis)      67, delovni zvezek str. 48 – 50)
                   Zgoščenka »Spajanje natrija in klora«, »Spajanje aluminija in joda«
40. Urejanje kemijskih enačb     Urjenje v simbolnem zapisovanju kemijskih enačb na osnovi besednega zapisa in urejanju kemijskih
                   enačb (delovni zvezek str. 51, 52, učni list)
41. Utrjevanje in preverjanje snovi  Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak
Jedrna vsebina: Elementi v periodnem sistemu        8 ur
42. Viri elementov in spojin v    Opredelitev bistvenih virov elementov in spojin v naravi (učbenik str. 70, 71, delovni zvezek str. 53)
  naravi              Izdelava zbirke elementov in njihovih spojin
43. Razdelitev periodnega sistema v  Seznanitev z razvrstitvijo elementov v periodnem sistemu – kovine, nekovine, polkovine (učbenik str.
  skupine s sorodnimi lastnostmi  72, 73, delovni zvezek str. 54), ugotavljanje razlik v lastnostih kovin in nekovin na osnovi opazovanja
                   elementov, s pomočjo periodnega sistema in medmrežja (www.webelements.si, www.keminfo.uni-lj.si)
                   Zgoščenka »Spoznavajmo elemente in spojine«
44. Alkalijske kovine         Opredelitev alkalijskih kovin, seznanitev s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi na osnovi opazovanja in
                   eksperimentov (učbenik str. 76, 77, delovni zvezek str. 58, 59)
                   Eksperimentalno delo: »Reakcija natrija z vodo«
                   Eksperiment na zgoščenki: »Reakcija alkalijskih kovin z vodo«
45. Zemljoalkalijske kovine      Opredelitev zemljoalkalijskih kovin, seznanitev s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi na osnovi
                   opazovanja in eksperimentov (učbenik str. 76 - 78, delovni zvezek str. 60)
                   Eksperimentalno delo: »Reakcija kalcija in magnezija z vodo«
                   Eksperiment na zgoščenki: »Reakcija kalcija in magnezija z vodo«, »Reakcija magnezija z vodno paro«
46. Plamenske reakcije        Razlaga pojma plamenska reakcija, eksperimentalno ugotavljanje barv različnih kovinskih kationov
                   (učbenik str. 78, delovni zvezek str. 62, 63)
                   Eksperimentalno delo: »Plamenske reakcije«


                                                                      25
                   Eksperiment na zgoščenki: »Plamenske reakcije«
47. Prehodni elementi        Opredelitev prehodnih elementov, seznanitev s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi na osnovi
                   opazovanja in eksperimentov (učbenik str. 80 - 82, delovni zvezek str. 56, 57, 61, 62, 64)
                   Eksperimentalno delo: »Reakcija kovin s kisikom«
                   Eksperimentalno delo: »Reakcija kovin z razr. HCl«
                   Eksperiment na zgoščenki: »Pridobivanje bakra iz minerala azurita«
                   Ogled videokasete »Reaktivnost elementov«
48. Nekovine             Opredelitev prehodnih elementov, seznanitev s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi na osnovi
                   opazovanja in eksperimentov (učbenik str. 83 - 86)
49. Dušik in fosfor sta potrebna za Seznanitev s pomenom dušika in fosforja za rast rastlin, kroženjem dušika v naravi, vlogo umetnih gnojil
   rast rastlin          in ugotavljanje posledic pomanjkanja s pomočjo literature in medmrežja (učbenik str. 83, 84, delovni
                   zvezek str. 65 – 68)
                   Eksperimentalno delo: »Vpliv gnojil na rast alg«, »Pridobivanje NH3«, »NH3 v umetnih gnojilih«
Izbirna vsebina: Skupine elementov v periodnem sistemu 3 ure
50. Kamnine
51. Žgano in gašeno apno, Steklo   Predstavitve, vrednotenje in ocenjevanje izdelkov učencev
52. Halogeni
Jedrna vsebina: Ogljikovodiki      12 ur
53. Ogljikovodiki vsebujejo ogljik   Opredelitev naravnih virov in elementne sestave ogljikovodikov, eksperimentalno ugotavljanje
  in vodik              produktov gorenja (učbenik str. 88, 89, delovni zvezek str. 71)
                    Eksperimentalno delo: »Gorenje sveče«
54. Povezovanje ogljikovih atomov   Opredelitev vzrokov za številčnost in raznolikost organskih spojin in spoznavanje kriterijev za delitev
                    ogljikovodikov na razvejene in nerazvejene verige ter obroče na osnovi sestavljanja modelov (učbenik
                    str. 91, delovni zvezek str. 72/3).
55. Vrste formul, modeli        Ponovitev molekulske in strukturne formule na primeru ogljikovodikov, seznanitev z racionalno formulo
                    (učbenik str. 93, delovni zvezek str. 73/5, 74/7), ponovitev različnih vrst modelov (kroglični, kalotni,
                    skeletni, risanje formul na osnovi modelov (učbenik str. 93, delovni zvezek str. 75/8,9).
56. Vezi med atomi ogljika       Opredelitev enojne, dvojne, trojne vezi med atomi ogljika na osnovi sestavljanja modelov in
                    ugotavljanje oblike molekule glede na vrsto vezi (učbenik str. 92), spoznavanje kriterijev za delitev
                    ogljikovodikov na nasičene in nenasičene.
57. Nasičeni ogljikovodiki       Sestavljanje modelov in risanje formul alkanov in cikloalkanov, ugotavljanje splošne formule in
                    spoznavanje pravil poimenovanja - IUPAC nomenklatura, udomačena imena (učbenik str. 93 – 95,


                                                                      26
                   delovni zvezek str. 72/4, 74/6).
                   Zgoščenka: »Interaktivni modeli«
58. Alkani z razvejeno verigo     Sestavljanje modelov in risanje formul alkanov z razvejeno verigo in spoznavanje pravil poimenovanja -
                   IUPAC nomenklatura, opredelitev verižne izomerije (učbenik str. 95, 104, 105, delovni zvezek str.
                   76/10, 86, 87).
                   Zgoščenka: Interaktivni modeli«
59. Nenasičeni ogljikovodiki     Sestavljanje modelov in risanje formul alkenov in alkinov, ugotavljanje splošne formule in spoznavanje
                   pravil poimenovanja - IUPAC nomenklatura, udomačena imena, opredelitev položajne izomerije
                   (učbenik str. 96, 104, 105, delovni zvezek str. 77/11, 78/12, 86, 87).
                   Zgoščenka: »Interaktivni modeli«
                   Ugotavljanje lastnosti ogljikovodikov (tališče, vrelišče, topnost) na osnovi eksperimentov (učbenik str.
                   97,98, delovni zvezek str. 79 - 81).
                   Eksperimentalno delo: »Topnost ogljikovodikov«
60. Utrjevanje in preverjanje snovi  Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak.
61. Gorenje in substitucija      Demonstracija reakcije gorenja in substitucije , opredelitev eksperimentalnih pogojev in zapisovanje
  ogljikovodikov          enačb (učbenik str. 99,101, delovni zvezek str. 82, 83).
                   Eksperimentalno delo: »Gorenje ogljikovodikov«, »Substitucija v molekuli cikloalkana«
                   Poskus na zgoščenki: »Bromiranje ogljikovodikov«
62. Adicija in kreking        Demonstracija reakcije adicije in krekinga , opredelitev eksperimentalnih pogojev in zapisovanje enačb
  ogljikovodikov          (učbenik str. 100, 102, delovni zvezek str. 82 -85).
                   Eksperimentalno delo: »Reakcija adicije«, »Kreking«
                   Poskus na zgoščenki: »Bromiranje ogljikovodikov«, »«Kloriranje etina«, »Kreking parafina«
63. Utrjevanje in preverjanje snovi  Utrjevanje snovi (ustno, delovni zvezek, učni list,…), preverjanje znanja in razumevanja, odpravljanje
                   napak
64. Vpliv ogljikovodikov in      Seznanjanje z okoljskimi problemi, ki jih povzroča uporaba ogljikovodikov in njihovih derivatov
  njihovih derivatov na okolje   (učbenik str. 106 - 110, delovni zvezek str. 89, 90, članki iz časopisov in revij, medmrežje,…)
                   Ogled videokasete »Učinek tople grede«
                                                                      27

								
To top