KLIK HIER!!! by EqGveB

VIEWS: 29 PAGES: 42

									De knoppen onderin het scherm
    Hier links zie je een
   overzicht van alle dia’s
kun je gebruiken om diverse
    Hieronder te je
elementen weer ziegeven of te
      met hun titels
   aantekeningen en
verbergen.
  Als op naar de van de 2 om
     je de titel bij dia
  mogelijk uitleg volgende
   nu KLIK HIER!!!
Klikdia’s Verder staan er
     een andere daarna
   (ofte gaan. Klik dia) wil
verder regelmatig
       je op de titel
     klikdit scherm om verder
     op
telkens voorbeelden.
te gaan
   Klik nu nogmaals hier!!
  Klik nogmaals
Succes met leren! hier!!
Les in drie onderdelen

 Molecuulformules
Reactievergelijkingen
    Zouten
 Onderdeel 1:
molecuulformules
      Inhoud onderdeel 1
•  Noodzaak
•  Herhaling vorig jaar
•  Uitleg moleculen
•  Voorbeelden
•  Opdrachten maken
       Onderdeel 1: Molecuulformules
       Noodzaak
• Goede Basis
• Uitgangspunt boek derde klas
• Hst 6 niet helemaal af
    Herhaling vorig jaar
• Elementen of atoomsoorten (binas) in het
 Periodiek Systeem
• Verbinding
• Niet-ontleedbare stof
• Scheiden
• Ontleden
• Metalen
• fasen

     Onderdeel 1: Molecuulformules
      Uitleg moleculen
•  Opgebouwd uit atomen
•  Verschillende atomen  ontleedbaar
•  Zelfde atomen  niet-ontleedbaar
•  Aantal atomen zeer belangrijk
•  Index en coëfficiënt
      Onderdeel 1: Molecuulformules
            Voorbeelden
 1. Vier Water moleculen
   1.   Verbinding waterstof en zuurstof-atomen
   2.   H,O (l) (kommaformule)
   3.   H2O (l) (molecuulformule)
   4.   Twee atomen waterstof en één atoom
       zuurstof
                            Geen           4 H2O
                            indexcoëfficient
                            Index
          Onderdeel 1: Molecuulformules
            Voorbeelden
 2. drie Koolstofdioxide-moleculen
   1.   Verbinding zuurstof en waterstof
   2.   C,O (g) (kommaformule)
   3.   CO2 (g) (molecuulformule)
   4.   Één atoom koolstof en twee atomen zuurstof
coëfficient
           3 CO2             Index
          Onderdeel 1: Molecuulformules
          Voorbeelden
 3. Een molecuul methaan
  (hoofdbestanddeel aardgas)
   1.  Verbinding van koolstof en waterstof
   2.  C,H(g) (kommaformule)
   3.  CH4(g) (molecuulformule)
   4.  Één atoom koolstof en 4 atomen waterstofCoëfficient??
             CH4           Index
         Onderdeel 1: Molecuulformules
           Voorbeelden
 4. 8 moleculen Difosforpentaoxide
   1.   Verbinding van fosfor en zuurstof
   2.   P,O(s) (kommaformule)
   3.   P2O5 (s) (molecuulformule)
   4.   Twee fosfor-atomen en vijf zuurstof atomen
coëfficient
           8 P2O5             Index
  Moleculen als model
           Alcohol
           Verbinding van
           •Waterstof (witte bolletjes)
           •Koolstof (zwarte bolletjes)
           •Zuurstof (rode bolletjes)


4 C2H6O (l)
   Onderdeel 1: Molecuulformules
Moleculen als model
 Onderdeel 1: Molecuulformules
       Opdrachten maken
• Zie stencil (bladzijde 1)
                   Klik hier om de
                   opdrachten te
 Wanneer we de vragen in
 de les besproken hebben       downloaden
 zijn de antwoorden hier te
 downloaden.         Onderdeel 1: Molecuulformules
 Van komma naar getal

Onderdeel 2: reactievergelijkingen
     Inhoud onderdeel 2
•  Nieuwe stoffen maken
•  Herhaling vorig jaar
•  Uitleg reactievergelijkingen
•  stappenplan
•  Opdrachten… veel opdrachten
     Onderdeel 2: reactievergelijkingen
    Herhaling vorig jaar
• Chemische reactie is een proces waarbij
 stoffen verdwijnen en nieuwe stoffen
 ontstaan.
• Voor de pijl beginsstoffen
• Na de pijl eindstoffen
• Totale massa vóór en ná de reactie gelijk
• Één beginstof is een ontleding
• Fasen tussen haakjes
     Onderdeel 2: reactievergelijkingen
     Herhaling vorig jaar
• Fasen
 – Vast (s)
 – Vloeibaar (l)
 – Gasvormig (g)
• In woorden en symbolen
• Voorbeeld
 – Water (vloeibaar)  zuurstof (gas) + waterstof (gas)
 – H,O(l) O(g) + H(g)


     Onderdeel 2: reactievergelijkingen
Stappenplan reactievergelijking

1. Stel het reactieschema in woorden op
2. Maak het reactieschema met formules
3. Maak het reactieschema met formules
  kloppend
4. Controleer of de reactievergelijking
  kloppend is.


    Onderdeel 2: reactievergelijkingen
   Uitleg kloppend maken
• Reacties vanaf nu met molecuulformules
• Reacties worden kloppend gemaakt
• Aantal atomen voor en na de pijl van één
 atoomsoort gelijk
• Totaal aantal atomen voor en na de pijl
 gelijk
• Kloppend maken? Hoe gaat dat?
 – uitleg
 – drie voorbeelden

     Onderdeel 2: reactievergelijkingen
 Voorbeeld 1 kloppend maken
___Mg(s) + ___O2 (s)  ___MgO(s)
 2              2
• Aan de molecuulformules mag je niets
 veranderen
• Aantal atomen van één soort moeten voor
 en na de pijl gelijk zijn.

                       Getal 1 wordt niet
                        genoteerd
    Onderdeel 2: reactievergelijkingen
  Voorbeeld 2 kloppend maken
        3     2      2
___C2H4 (g) + ___O2(g)  ___CO2(g) + ___H2O(g)
                 Getal 1 wordt niet
                   genoteerd
Aan de molecuulformules mag je niets veranderen
Aantal atomen van één soort moeten voor en na de pijl gelijk zijn.


        Onderdeel 2: reactievergelijkingen
  Voorbeeld 3 kloppend maken
 3     __Al(s)  __Fe(s) + __Al2O3(s)
__FeO(s) + 2     3    Getal 1 wordt niet
      genoteerd
Aan de molecuulformules mag je niets veranderen
Aantal atomen van één soort moeten voor en na de pijl gelijk zijn.


        Onderdeel 2: reactievergelijkingen
            Opdrachten
• Gewoon veel oefenen!
• Zie stencil bladzijde 2


                    Klik hier om de
                    opdrachten te
 Wanneer we de vragen in
 de les besproken hebben        downloaden
 zijn de antwoorden hier te
 downloaden.       Onderdeel 2: reactievergelijkingen
           Handige rijtjes
element Molecuulformule -ide             omschrijving
Waterstof  H2            chloride  Cl  Verbinding met
                           chloor
Zuurstof  O2            oxide   O   Verbinding met
Stikstof                       zuurstof
      N2            sulfide  S   Verbinding met
Fluor    F2                    zwavel
                   Fluoride  F   Verbinding met fluor
Chloor   Cl2
                   Bromide  Br  Verbinding met
Broom    Br2                    Broom
jood    I2            jodide   I   Verbinding met
                           Jood

         Onderdeel 2: reactievergelijkingen
Van komma naar getal

  onderdeel 3: zouten
        Inhoud les 3
•  Begrip ‘zouten’
•  Voorbeelden
•  Reactie’s (demonstratie)
•  Reactie’s (Binas)
•  Reactie’s (opschrijven)
•  Practicum???
•  Opdrachten maken

        Onderdeel 3: zouten
       demonstratie
• Elektrolyse koperchloride oplossing
• Voorraad zouten
• Neerslagreacties met lood
       Onderdeel 3: zouten
          zouten
• Een zout is een verbinding van een metaal en
 een (aantal) niet-metalen.
• Bestaan uit ionen (geladen deeltjes)
• Hoog smeltpunt
• Vaste zouten geleiden geen elektrische stroom
• Vloeibare (gesmolten) zouten geleiden wel
 elektrische stroom
• Opgeloste zouten geleiden wel elektrische
 stroom

        Onderdeel 3: zouten
        Keukenzout
• Bekendste zout
• Natriumchloride
• Bestaat uit
 natriumdeeltjes die
 we natriumionen
 noemen en
 chloordeeltjes die we
 chloorionen noemen.
• Ionen zijn
 gerangschikt in een
 ionrooster
        Onderdeel 3: zouten
      Positieve Ionen
• Metaal ionen zijn positief geladen
• Notatie van lading bij het symbool
• Lading 1+, 2+ of 3+ (4+)
                  Ca2+
  +          K+
 Na                  +
      2+
                  Ag
     Fe        2+
Al3+           Cu     Fe3+
       Onderdeel 3: zouten
      Negatieve ionen
• Ionen van niet-metalen zijn negatief
 geladen
• Lading 1- , 2- of 3-

  -   O 2-           Br -
 Cl
         I -


       Onderdeel 3: zouten
       Bijzondere ionen
• Waterstof (H+)
 – Zure oplossing
 – Komt voor in zoutzuur, citrioenzuur, zwavelzuur enz.
• Hydroxide (OH-)
 – Basische oplossing
 – Komt voor in natronloog, kaliloog,
  calciumhydroxideoplossing
• Aan de orde in hoofdstuk 7 (eerste hoofdstuk)         Onderdeel 3: zouten
    Samengestelde ionen
• Ionen die uit verschillende elementen
 bestaan.
• Worden gezien als één deeltje
• Voorbeelden
 – Sulfaat (SO42-)
 – Carbonaat (CO32-)
 – Nitraat (NO3-)       Onderdeel 3: zouten
             Ionen op een rij
        Positief             negatief
Na+      Natrium-ion    Cl-   chloride-ion
K+       Kalium-ion     Br-   Bromide-ion
Ag+      Zilver-ion     I-   Jodide-ion
Mg2+      Magnesium-ion   S2-   Sulfide-ion
Al3+      Aluminium-ion   O2-   Zuurstof-ion
Ca2+      Calcium-ion    NO3-  Nitriaat-ion
Fe2+ of Fe3+  Ijzer(II)ion of  SO42-  Sulfaat-ion
        ijzer(III)ion
Zn2+      Zink-ion      CO32-  Carbonaat-ion
Cu2+      Koper-ion     OH-   Hydroxide-ion
Ba2+      Barium-ion     PO43-  Fosfaat-ion
Hg+ of Hg2+  Kwik(I)-ion of   SO32-  Sulfiet-ion
        kwik(II)-ion
Pb2+      Lood-ion        Leer deze uit
NH4+      Ammonium-ion
H+       Waterstof-ion      je hoofd!!!
 Formule van calciumchloride
• Welke ionen?     •Calciumionen
• Welke lading?     •Chloride-ionen
• Verhouding van ionen? •Ca2+
 – Totaal neutraal
            •Cl-
            •Ca2+Cl-
            •CaCl2
       Binas tabel
• Overzicht van belangrijkste ionen
• Oplosbaarheid van zouten
Een zout heeft totaal een neutrale lading
       Onderdeel 3: zouten
   Formules van zouten opstellen
                    Voorbeeld:
    Zoutformules maken
                    De formule van magnesiumchloride
1 Noteer de naam van het zout.     1 Naam:          magnesiumchloride
2 Zet de ionen in symbolen.       2 In symbolen:      Mg2+Cl
3 Zet de verhouding van de ionen in   3 Verhouding:        1:2
   het zout eronder. De totale
   lading moet nul zijn.
4 Noteer de verhoudingsformule. Zet   4 Verhoudingsformule:   (Mg2+)1(Cl)2
   de ionen tussen haakjes.
   De aantallen in de
   verhoudingsformule schrijf je
   rechtsonder.
5 Laat het cijfer 1 weg. Kijk of de   5 Vereenvoudigen:     Mg2+(Cl)2
   haakjes nodig zijn. Deze zijn
   eventueel alleen nodig bij
   samengestelde ionen.
                     Haakje bij Mg2+ kan weg.


6 Schrijf de formule zonder ladingen.  6 Zonder ladingen:   MgCl2
           Nog een voorbeeld
                    Voorbeeld:
    Zoutformules maken
                    De formule van aluminiumoxide
1 Noteer de naam van het zout.     1 Naam:          aluminiumoxide
2 Zet de ionen in symbolen.       2 In symbolen:      Al3+O2-
3 Zet de verhouding van de ionen in   3 Verhouding:        2:3
 het zout eronder. De totale lading
  moet nul zijn.
4 Noteer de verhoudingsformule. Zet   4 Verhoudingsformule:   (Al3+)2(O2-)3
  de ionen tussen haakjes.
  De aantallen in de
  verhoudingsformule schrijf je
  rechtsonder.
5 Laat het cijfer 1 weg. Kijk of de   5 Vereenvoudigen:     Al3+2O2-3
  haakjes nodig zijn. Deze zijn
  eventueel alleen nodig bij
  samengestelde ionen
                     Haakjes kunnen weg.


6 Schrijf de formule zonder ladingen.  6 Zonder ladingen:   Al2O3
            Opdrachten
• Leren door te doen
• Zie stencil bladzijde 3


                    Klik hier om de
                    opdrachten te
 Wanneer we de vragen in
 de les besproken hebben        downloaden
 zijn de antwoorden hier te
 downloaden.       Onderdeel 2: reactievergelijkingen
Van komma naar getal

onderdeel 4 vragen stellen en
  gemengde opdrachten
           Opdrachten
• Leren door te doen
• Zie stencil


                   Klik hier om de
                   opdrachten te
 Wanneer we de vragen in
 de les besproken hebben        downloaden
 zijn de antwoorden hier te
 downloaden.       Onderdeel 2: reactievergelijkingen

								
To top