periode mur by 59470D

VIEWS: 265 PAGES: 19

									LOKAL LÆREPLAN
Programfag: Innledende VG1 Bygg- og
anleggsteknikk.
Årstad videregående skole.

Utdanningsgruppe
Bygg
Innledende VG 1 Bygg og anleggsteknikk med
hovedvekt på tømrerfaget.
2009
                       1
INNLEDNING

Målet med utdanningen er at elevene skal oppnå en kompetanse i
overensstemmelse med arbeidslivets krav og behov når det gjelder en
hjelpearbeider/lærekandidat. Utdanningen skal også gi grunnlag for
videre opplæring mot fullstendig yrkes- eller studiekompetanse.

Utdanningen er bygget opp slik at elevene oppnår en kompetanse
gjennom deltagelse i produksjon, der de arbeidsmessige og sosiale
kvalifikasjonene vektlegges likeverdig med de tekniske / faglige
kunnskaper.
Innledende Bygg- og anleggsteknikk ved Årstad videregående skole, har
lagt hovedvekt av undervisningen på faget Tømrer.


Programfaget omfatter både teori og praksis fra:
  Bygg og anleggsteknikk VG1 → Tømrer
  Byggteknikk VG2 → Tømrer

Programområdet for utdanningen består av to programfag.
Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Årstrinn             Programfag
Delmål fra VG1    Produksjon          Bransjelære

Delmål fra VG2    Produksjon          Bransjelære


Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og
anleggsteknikk, med hovedvekt på tømrerfaget. Opplæringen skal
fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid. Videre
skal opplæringen bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang
læring.


                                      2
KORT BESKRIVELSE AV UTDANNINGEN:

Utdanningen er et av flere tilbud innenfor avdeling for tilrettelagt
opplæring. Utdanningstilbudet er blitt utviklet over ti år og er i stadig
utvikling. Det er et tett samarbeid mellom de ulike utdanningsgruppene,
der elevenes opplæring blir sett på som et felles ansvar.
Opplæringen skjer under arbeidsplasslignende forhold, det betyr for
byggfaggruppen at gruppen er mye ute og jobber. Gruppen tar i stor grad
på seg oppdrag som er relevant for bransjen.
Faglige og sosiale ferdigheter vektlegges likt. Etter minimum 100 dager
på skolen kan elevene kvalifisere seg for videre opplæring i bedrift.
Eleven har i den tiden tett oppfølging fra skolen.
Minimumstiden er også her 100 dager, eleven er i denne perioden på
skolen en dag i uken. Etter dette kan eleven fortsette utdanningen i
gruppen eller gå over på lærekontrakt i bedrift eller fortsette på ordinære
utdanningstilbud.


LÆREPLANHENVISNINGER:

Læringsmålene for programfagene produksjon (praksis) og
bransjelære (teori) er alle hentet innenfor kompetansemålene som er
beskrevet i Kunnskapsløftets læreplan for:

   Bygg og anleggsteknikk VG1
   Byggteknikk VG2

De lokale læringsmålene bygger på hele eller deler av kompetansemål i
læreplanene. Disse er satt sammen slik at de utgjør en helhetlig
kompetanse slik den er beskrevet i opplæringsplanen for Bygg – Tømrer.
                                       3
PERIODESKJEMA FOR INNLEDENDE VG1 BYGG- OG
ANLEGGSTEKNIKK – ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE
  1.                    GRUNNARBEID –
    HELSE, MILJØ OG  TREKONSTRUK-   FORSKALING,
PERIODE SIKKERHET (HMS)  SJONER      ARMERING OG
                      BETONG
  2.
    UTREGNING OG
PERIODE MÅLEUTSTYR    FØRSTEHJELP    FESTEMIDLER

  3.
    MUR, PUSS TEGL           HÅNDVERKTØY OG
             TEGNING
PERIODE OG FLIS               MASKINVERKTØY

  4.
             HELSE, MILJØ OG  TREKONSTRUK-
     TRELAST
PERIODE          SIKKERHET (HMS)  SJONER


  5.  GRUNNARBEID –
    FORSKALING,    UTREGNING OG
                      FØRSTEHJELP
PERIODE ARMERING OG    MÅLEUTSTYR
    BETONG

  6.
             MUR, PUSS TEGL
     FESTEMIDLER            TEGNING
PERIODE          OG FLIS

  7.
    HÅNDVERKTØY OG           HELSE, MILJØ OG
            TRELAST
PERIODE MASKINVERKTØY            SIKKERHET (HMS)

  8.           GRUNNARBEID –
    TREKONSTRUK-   FORSKALING,    UTREGNING OG
PERIODE SJONER      ARMERING OG    MÅLEUTSTYR
             BETONG

  9.
                      MUR, PUSS TEGL
     FØRSTEHJELP   FESTEMIDLER
PERIODE                   OG FLIS

 10.
             HÅNDVERKTØY OG
     TEGNING            TRELAST
PERIODE          MASKINVERKTØY                           4
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
Læringsmål i bransjelære og tegning
Teoriemne: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Periode 1.  Delmål fra    Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
       VG1 BA
                Lovverk
                 Arbeidsmiljøloven.
                Verneombud.
                Arbeidsmiljøutvalget.

                Det fysiske arbeidsmiljøet.
                Å bruke rygg og knær riktig – ergonomi.
                Farlige stoffer – HMS – datablad.
                Personlig verneutstyr.
                Risikovurdering.
                Arbeid i høyden.
                Stillas.
                Stiger og arbeidsbukker.

                Det psykososiale arbeidsmiljøet
                Psykologiske jobbkrav.


    Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne, skal du vite:
   noe om planlegging og gjennomføring av
    HMS - tiltak, og hvordan vi kan ta vare på vår egen og andres helse.Felles          Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
programfag:       (Måloppnåelse)
Etter innledende VG1   Kompetansemål i felles programfag:

1    Lavt nivå:    Kjenne til hvordan en utfører helse-, miljø- og
             sikkerhetstiltak for arbeidsoppgaver som skal utføres.
2    Middels nivå   Kunne utføre helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for
             arbeidsoppgaver som skal utføres.
3    Høyt nivå:   Planlegge helse-, miljø og sikkerhetstiltak for
             arbeidsoppgaver som skal utføres.
                                         5
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
Læringsmål i bransjelære og tegning
Teoriemne: Utregning / Måleverktøy
Periode 2   Delmål fra VG1
        BA        Utregning / Måleverktøy
                 Meterstokk
                 Målebånd
                 Laser
                 Areal
                 Volum
                 Utregninger
                 Masseberegning
                 Prosentregning


    Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne,
   Du skal kjenne til anvendelse av målutstyr som; målebånd, meterstokk og
    nivellerkikkert. (punktlaser)
   Du skal du kjenne til hvordan du kan lage en 90º vinkel ved hjelp av
    meterstokk / målebånd.
   Du skal du kjenne til hvordan du kan lage en 45º vinkel ved hjelp av
    meterstokk / målebånd.
   Du skal kjenne til hvordan du kan regne ut diagonalmål.
   Du skal kjenne til hvordan et areal regnes ut.
   Du skal kjenne til hvordan prosent regning kan utføres
Felles         Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
programfag:       (Måloppnåelse)
Etter innledende VG1  Kompetansemål i felles programfag:

4 Lavt nivå:      Kjenne til hvordan en bruker enkle måleverktøy /
            måleteknikker knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og
            anleggsteknikk.
5 Middels nivå:     Etter veiledning av lærer, kunne bruke enkle måleverktøy /
            måleteknikker knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og
            anleggsteknikk
6 Høyt nivå:      Bruke enkle måleverktøy /måleteknikker knyttet til
            arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
                                           6
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
Læringsmål i bransjelære og tegning
Teoriemne: Mur, puss. Tegl og flis
Periode 3.    Delmål fra     Mur, puss, tegl og flis.
         Vg1 BA       Mur som byggemateriale.
                  Verktøy
                  Mur- og pussmørtler
                   Bindemidler
                   Tilslagsmateriale
                   Vann
                   Tilsetningsstoffer
                   Mørteltyper
                   Egenskaper ved mørtelen
                   Blandemetoder og blandeutstyr
                  Lettklinkerblokker.
                   Lettklinker
                   Produksjon av lettklinker
                   Muring av lettklinkerblokker
                  Flis.
                   Råstoff
                   Tilsetninger.
                   Flistyper
                   Montering av veggfliser


    Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne,
   Du skal vite noe om det verktøyet en murer bruker, og de viktigste
    faguttrykkene vi har i murerfaget.
   Du skal vite hva som er mørtelens oppgave, og hvilke ulike
    mur- og pussmørtel vi har.
   Du skal kjenne til hvordan vi bruker lettklinkerblokker.
   Du skal kjenne til hvordan vi monterer fliser.

Felles programfag:      Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
               (Måloppnåelse)
Etter innledende Vg1     Kompetansemål i felles programfag:

7  Lavt nivå:        Kjenne til de materialer som benyttes i enkle
               konstruksjoner innenfor mur og flis
8  Middels nivå:       Etter veiledning av lærer, kunne bruke og bearbeide
               materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor
               mur og flis
9  Høyt nivå:        Kunne velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes
               i enkle konstruksjoner innenfor mur og flis.                                          7
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
Læringsmål i bransjelære og tegning
Teoriemne: Trelast
Periode 4.   Delmål fra     Tre som byggematerialer.
        VG1 BA
                   Treets oppbygging og vekst.
        Delmål fra      Treets egenskaper.
        VG2 BA        Trelast.
    Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne, skal du vite:
   Du skal du kjenne til de viktigste egenskapene til tre som byggemateriale.Felles programfag:      Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
               (Måloppnåelse)
Etter innledende Vg1     Kompetansemål i felles programfag:

10 Lavt nivå:        Kjenne til treets egenskaper og de trelast materialer som
               benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og
               anleggsteknikk.
11 Middels nivå:       Kjenne til treets egenskaper og etter veiledning av lærer
               kunne bruke, å bearbeide materialer som benyttes i enkle
               konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk.
12 Høyt nivå:        Kunne velge, bruke og bearbeide trelast \ materialer som
               benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og
               anleggsteknikk.
                                             8
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
Læringsmål i bransjelære og tegning
Teoriemne: Grunnarbeid - Forskaling, armering og betong.
Periode 5. Delmål fra  Forskaling, armering og betong
        VG1 BA
                 Delene i forskalingen.
                  Hud
                  Strø
                  Strekkfisk
                  Stag og bindere
                  Avstivning
                  Formolje
                 .
                 Verktøy og festemidler.
                 Forskaling av fundamenter.
                 Armeringstyper
                 Overdekning av armeringen.

                 Hva er betong?
                  Sement
                  Vann
                  Tilslag
                  Tilsetningsstoffer.
                 Støp av fundamenter
                 Støp av golv på grunn
                 Herdingstiltak.

    Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne,
    Skal du vite hva forskaling er og hva slags materialer og verktøy vi bruker.
    Du skal vite noe om de kreftene som opptrer i betongen.
    Du skal vite hva betong er og hvordan vi lager den.
    Du skal kunne viktige begreper som blir brukt når vi støper.
Felles programfag:    Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
             (Måloppnåelse)
Etter innledende Vg1   Kompetansemål i felles programfag:

13   Lavt nivå:     Kjenne til de materialer som benyttes i enkle
             konstruksjoner innenfor forskaling og betong.
14   Middels nivå:   Etter veiledning av lærer, kunne bruke å bearbeide
             materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor
             forskaling og betong.
15   Høyt nivå:     Kunne velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes
             i enkle konstruksjoner innenfor forskaling og betong.


                                           9
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
LÆRINGSMÅL I BRANSJELÆRE OG TEGNING
Teoriemne: Festemidler.
Periode 6. Delmål fra Vg1 Ulike typer festemidler
       BA
                  Festemidler
       Delmål fra Vg2
       BA
   Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne,
    Du skal kunne velge riktige festemidler til de ulike trekonstruksjonene.


Felles programfag:       Mål for opplæringen er at elevene skal
                kunne (Måloppnåelse):
Etter innledende Vg1      Kompetansemål i felles programfag:

16   Lavt nivå:       Kjenne til egnet festemidler til enkle arbeidsoppgaver
                innenfor bygg- og anleggsteknikk.
17   Middels nivå:      Etter veiledning av lærer, kunne velge å bruke
                egnede festemidler knyttet til enkle arbeidsoppgaver
                innfor bygg- og anleggsteknikk
18   Høyt nivå:       Kunne velge egnede festemidler knyttet til enkle
                arbeidsoppgaver innfor bygg- og anleggsteknikk.
                                          10
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
LÆRINGSMÅL I BRANSJELÆRE OG TEGNING
Teoriemne: Håndverktøy og maskinverktøy
Periode 7. Delmål fra Vg1 Håndverktøy og maskinverktøy
       BA         Håndverktøy (sag, hammer, vinkel o.l )
                Elektrisk verktøy
       Delmål fra Vg2   Gjerdesag
       BA
                Du skal kunne velge ut og bruke å vedlikeholde
                verktøy og utstyr.
   Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne,
    Du skal kunne velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle
    arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk.
Felles programfag:      Mål for opplæringen er at elevene skal
               kunne (Måloppnåelse):
Etter innledende Vg1     Kompetansemål i felles programfag:

19   Lavt nivå:       Kjenne til egnet verktøy og maskiner knyttet til enkle
               arbeidsoppgaver innfor bygg- og anleggsteknikk, så
               som ulike typer el.verktøy / bat. Verktøy.
20   Middels nivå:     Under veiledning av lærer, kunne bruke egnet
               verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver
               innfor bygg- og anleggsteknikk.
21   Høyt nivå:       Kunne velge egnet verktøy og maskiner knyttet til
               enkle arbeidsoppgaver innfor bygg- og
               anleggsteknikk.
                                         11
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
LÆRINGSMÅL I BRANSJELÆRE OG TEGNING
Teoriemne: Trekonstruksjoner
Periode 8. Delmål fra  Trekonstruksjoner.
       VG1 BA
                Bygningens konstruksjon og oppgaver
                Bygningslaster

                Etasjeskillere
                 Oppbygging av bjelkelaget
                 Legging av bjelkelaget
                 Forankring av bjelkelaget
                 Bærende undergulv.

                Yttervegger av tre.
                 Bindingsverket
                 Vindsperre
                 Utlekting
                 Utvendig kledning.
    Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne,
    Du skal kunne noe om kreftene som virker på en trekonstruksjon.
    Du skal vite hvordan vi bygger etasjeskillere.
    Du skal vite hvordan vi bygger utvendige vegger.
Felles programfag:      Mål for opplæringen er at elevene skal
               kunne (Måloppnåelse):
Etter innledende Vg1     Kompetansemål i felles programfag:

22  Lavt nivå:       Kjenne til oppbygging av etasjeskillere og
               bindingsverk
23  Middels nivå:      Under veiledning av lærer, delta i oppbygging og
               produksjon av etasjeskillere og vegger av
               bindingsverk.
24  Høyt nivå:       Ta ansvar og selv å produsere etasjeskillere,
               bindingsverk og takkonstruksjoner.
                                         12
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
LÆRINGSMÅL I BRANSJELÆRE OG TEGNING
Teoriemne: Førstehjelp
Periode 9.  Delmål fra VG1    Førstehjelp:
       BA
                  Hva skal du gjøre først?
                  Bedøm pasientens allmenntilstand.
                  Når pasienten er bevisstløs.
                  Når pasienten er ved bevissthet.

                  Kveling

                  Øyeskader   Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne, skal du kunne noe om
    livreddende førstehjelp.
Felles         Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
programfag:       (Måloppnåelse)
Etter innledende VG1  Kompetansemål i felles programfag:

25 Lavt nivå:      Kjenne til hvordan en utfører livreddende førstehjelp.

26 Middels nivå:    Under veiledning av lærer kunne utføre livreddende
            førstehjelp.
27 Høyt nivå:      Utføre livreddende førstehjelp
                                         13
PROGRAMFAG – BRANSJELÆRE
LÆRINGSMÅL I BRANSJELÆRE OG TEGNING
Teoriemne: Tegning og tegningsforståelse
Periode 10   Delmål fra VG1  Tegning og tegningforståelse.
        BA
                 Generelt om tegning.
                 Tegningstyper.
                 Målestokk.
                 Målsetting.
                 Modulsystemet.
                 Generelle symboler.

                 Anmeldelsestegninger.
                 Fasader og oppriss.
                 Plantegning.
                 Snitt.

                 Arbeidstegninger.
                 Tømrertegninger.

                 Bruk av tegninger på byggeplassen.
                 Tegninger utført på byggeplassen (skisser).

   Læringsmål: Når du har gått igjennom dette emne, skal du vite:
   noe generelt om bygningstegning og de tegningstypene som
    blir brukt innen bygg- og anleggsteknikk.Felles         Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:
programfag:       (Måloppnåelse)
Etter innledende VG1  Kompetansemål i felles programfag:
28 Lavt nivå:      Lese og kjenne til enkle tegninger/beskrivelser som skal
            brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg-
            og anleggsteknikk.
29 Middels nivå:    Etter veiledning av lærer, kunne lese og forstå og følge
            enkle tegninger/beskrivelser som skal brukes i produksjon
            og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk.
30 Høyt nivå:      Lese, forstå og følge enkle tegninger/beskrivelser som skal
            brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg-
            og anleggsteknikk.
                                         14
PRODUKSJON
FELLES PROGRAMFAG PRODUKSJON – Delmål - Nivå VG1

KOMPETANSEMÅL:

   Velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle
   arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk (tømrer)

   Velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle
   konstruksjoner.

   Bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og
   normer.

   Beskrive egenskaper og bruksområder til materialer som brukes i
   en arbeidsoppgave og beskrive alternative løsninger.

   Motta, håndtere og lagre utstyr på en hensiktsmessig måte og i
   henhold til regelverk.

   Kunne foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for
   helse, miljø og sikkerhet.

   Forklare og bruke ergonomiske riktige arbeidsteknikker og
   arbeidsstillinger.

   Bruke materialer økonomisk og miljømessig forsvarlig.
   Holde avtaler og følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver.
   Utføre livreddende førstehjelp.
                                    15
PRODUKSJON
FELLES PROGRAMFAG PRODUKSJON – Nivå VG2

KOMPETANSEMÅL:

   Utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og preaksepterte
   løsninger.

   Planlegge, utføre, dokumenter og vurdere eget arbeid.
   Velge ut, bruke og bearbeide materialer tilpasset
   arbeidsoppgaver.

   Velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr.
   Velge ut og bruke måleverktøy til å sette ut høyder og vinkler.
                                    16
SOSIAL HANDLINGSKOMPETANSE
SOSIAL HANDLINGSKOMPETANSE.
Sosial handlingskompetanse består av syv punkter / elementer, og ingen
kan ses avskilt fra hverandre (Bay, 2006)

   Selvbestemmelse.
   Selvhjulpenhet.
   Ansvarlighet.
   Troverdighet.
   Respekt.
   Samarbeidsvilje.
   Mottagelighet.


KOMPETANSEMÅL:
Sosiale mål for undervisningen.

    Holde møtetid og være stabil.
    Kunne være troverdig og pålitelig.
    Oppføre seg på en måte som gjør at en får arbeidsoppgaver.
    Respektere normer og regler som er gitt.
    Kunne samarbeide/samhandle med andre mennesker.
    Følge instruks.
    Vise respekt for andres personlighet.
    Behandle utstyr og produkter på en ivaretaende måte.
    Bruke egnet arbeidstøy.
    Ta ansvar for eget og felles arbeid.                                   17
18
19

								
To top