ASASINII ECONOMICI by mariancovlea

VIEWS: 55 PAGES: 4

									   Cum se comite un asasinat economic
   Corporatocraț ia este o formă de guvernământ în care corporaț iile,
conglomeratele sau entităț ile guvernamentale cu componente private controlează
direcț ia ș i guvernarea unei ț ări. Acest film documentar este o prelegere ț inută
de John Perkins, autorul cărț ii Confesiunile unui asasin economic, în care acesta
descrie cum era trimis în ț ările din Lumea a Treia pentru a pregăti prin mită ș i
înș elăciune intrarea FMI-ului. ”La început, corporaț iile asigură sprijin financiar
partidelor politice competitoare ș i candidaț ilor acestora.

   Acest lucru le permite corporaț iilor să îș i echilibreze donaț iile în funcț ie
de rezultatele previzionate ale alegerilor, asigurându-se astfel că vor avea un
învingător îndatorat faț ă de ele. Pe măsură ce politicienii sunt din ce în ce mai
dependenț i de contribuț iile de campaniem pentru a fi aleș i, obiectivitatea lor
asupra unor probleme care implică interese corporatiste este astfel compromisă.

   Corporaţiile fac guvernele

   În al doilea rând, în multe cazuri foș ti directori de corporaț ii sunt numiț i
în funcț ii publice foarte influente în instituț iile guvernamentale. De multe ori
sunt însărcinaț i cu reglementare domeniului de activitate al foș tilor sau viitorilor
lor angajatori. Angajaț ii guvernamentali care intră în contact c corporaț iile
acceptă adeseori poziț ii de vârf în corporaț ii, odată ce ș i-au demonstrat
devotamentul faț ă de interesul corporatist.

   Aceste oferte foarte avantajoase sunt un stimulent pentru ca angajaț ii
guvernelor să lucreze de multe ori pentru grupuri de lobby ș i le asigură noilor
angajatori acces la factorii decizionali guvernamentali. Acest efect este cunoscut


                     1
drept uș a batantă dintre corporaț ii ș i instituț iile create pentru a le reglementa
comportamentul.” (Sursa)

   Vizionare online film documentar Corporatocracy


   http://filmedocumentare.com/corporatocratia-cum-se-comite-un-asasinat-
economic/http://filmedocumentare.com/corporatocratia-cum-se-comite-un-
asasinat-economic/   Vizionare online Nașterea unui asasin economic
   Confessions Of An Economic Hitman, by John Perkins   Imperiul american are unele trăsături specifice, nemaiîntâlnite
la alte imperii în istorie:

  1. Este global.
  2. Nu a fost construit prin forț ă armată.
  3. Nu are un competitor.
  4. Nu este ameninț at militar.
  5. Are datorii incalculabile.
  6. Nu are un împărat.


                     2
   Adevăratul împărat nu este în politică, el este reprezentat de
Corporatocraț ie.

   Petrolul nu se poate cumpăra decât pe dolari pe piaț a
mondială, ca o formă de menț inere a rolului conducător al
dolarului! Când au crescut producț ia ș i preț ul petrolului, urmare
crizei petroliere din 1973 ș i 1979, folosind Arabia Saudită contra
OPEC, SUA au obligat Arabia Saudită să investească surplusul
monetar rezultat în titluri de stat americane!   Saddam Hussein a fost agent CIA, ș eful echipei de asasini (când
era ultima clasă de liceu) care a încercat să-l omoare pe preș edintele
Qassim pentru că a propus naț ionalizarea rezervelor de petrol în Irak!
Saddam Hussein a ratat asasinarea lui Qassim, a fost rănit ș i s-a refugiat
în Siria!   Corporatocraț ia (Corporatocracy) l-a apreciat pe Saddam pentru
că era autoritar ș i ț tia să-ș i ț ină oamenii în frâu, ș i pe iranieni!   Viva los latinos y las latinas! (captatio benevolensis)


                    3
   Allende, Torrijos, Noriega, Saddam Hussein, Ghaddafi, it is a
long list...   Toț i oamenii iubesc idealurile, valorile ș i sistemul nostru
democratic, dar urăsc modul cum corporaț iile noastre le spoliază
resursele!   SUA = 5% din populaț ia globului consumă 25% din resursele
lui ș i produce 30% din poluare la nivel mondial!
                 4

								
To top