QD ban hanh quy che ATGT2011 by wvzCNOBv

VIEWS: 14 PAGES: 6

									BAN TỔ CHỨC HỘI THI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TUYÊN TRUYỀN VIÊN         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 GIỎI ATGT NĂM 2011

 Số: 565 /QĐ-LĐLĐ        Tây Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2011

               QUYẾT ĐỊNH
    v/v ban hành Quy chế Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT
          tỉnh Tây Ninh lần thứ 8, năm 2011

   BAN TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI ATGT

   Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 01/NQLT-TLĐLĐVN-UBATGTQG ngày
10 tháng 8 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tổ chức cuộc vận động công nhân viên
chức lao động cả nước tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông;
  Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám
khảo, Ban Giám sát, Ban Thư ký Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao
thông lần thứ 8 năm 2011;

               QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Hội thi Tuyên truyền
viên giỏi về An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh lần thứ 8 năm 2011.

  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng trong Hội thi
Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh lần thứ 8/2011.

   Điều 3. Các Ban: Tổ chức, Giám khảo, Giám sát, Thư ký Hội thi; các đơn vị
và thí sinh tham dự hội thi căn cứ quyết định thị hành.

                     TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
Nơi nhận:                    TRƯỞNG BAN
- Như điều 3;
- Lưu VT,CSPL, ToC.                  (đã ký)


                         Vương Văn Lai
 BAN TỔ CHỨC HỘI THI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
  TỈNH TÂY NINH             Tây Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2011


                  QUY CHẾ
      Hội thi tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông
            tỉnh Tây Ninh lần 8 năm 2011

         (Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-BTC
   ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi
           về an toàn giao thông lần thứ 8 năm 2011).

     Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-LĐLĐ ngày 26/5/2011 của Ban Thường
  vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT
  tỉnh Tây Ninh lần 8 năm 2011. Ban tổ chức Hội thi thống nhất ban hành quy chế
  Hội thi như sau:
     Điều 1: Đối tượng, điều kiện dự thi:
     1.1 Đối tượng tham gia dự thi:
     Cán bộ đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đang lao động, công tác, học tập
  trong tỉnh.
     1.2 Điều kiện dự thi:
     Đoàn dự thi và thí sinh tham gia Hội thi phải là người đạt giải cao ở Hội
  thi cấp cơ sở được LĐLĐ huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên
  cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh, Công đoàn các doanh nghiệp Trung
  ương đóng trên địa bàn tỉnh, lập danh sách đăng ký dự thi.
     1.3 Số lượng thành viên mỗi đoàn:
     Mỗi đoàn dự thi cấp tỉnh phải có 03 người chính thức (không kể trưởng
  đoàn). Đối với phần thi năng khiếu nếu cần có thêm người minh họa, thì các
  đoàn được huy động thêm nhưng không quá 05 người.
     Điều 2: Nội dung và hình thức thi:
     2.1 Nội dung thi gồm 2 phần:
     2.1.1 Thi hùng biện:
     Mỗi thí sinh trả lời 01 câu hỏi chính về Luật giao thông đường bộ. Phần trả
  lời được chuyển hóa dưới hình thức hùng biện. Đồng thời trả lời thêm 01 câu hỏi
  phụ về Luật Đường sắt hoặc Luật giao thông đường thủy nội địa. Phần trả lời câu
  hỏi phụ chỉ nêu ngắn gọn.


                                         2
   2.1.2 Thi năng khiếu: Các thí sinh trong một Đội (03 người chính thức và
có thể thêm không quá 05 người minh họa ) có thể sử dụng các thể loại: thơ ca,
hò vè, tiểu phẩm… để thể hiện các chủ đề xã hội quan tâm như:
   - Tuyên truyền, vận động Cán bộ- CNVCLĐ, người thân trong gia đình và
nhân dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT.
    - Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy.
    - Mặc áo phao qua đò.
    - An toàn khi qua tuyến đường ngang, giao nhau đường sắt- đường bộ.
    - Đi đúng tuyến đường, làn đường quy định, không lạng lách, đánh võng.
    - Biết nhường nhịn, ứng xử theo nếp sống văn hóa giao thông.
   - Phê phán tác phong tùy tiện khi tham gia giao thông, các hành vi vi phạm
pháp luật giao thông….
    2.2 Hình thức thi:
    2.2.1 Thi hùng biện: Mỗi thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 01 câu hỏi về Luật
giao thông đường bộ và lên sân khấu trình bày dưới hình thức hùng biện của một
tuyên truyền viên trước khán giả. Nội dung trả lời bao gồm: Đặt vấn đề; nội dung
luật quy định; thực trạng chấp hành luật ở địa phương , đơn vị; biện pháp thực
hiện nội dung luật tốt hơn trong thời gian tới. Thời gian trả lời 05 phút, thời gian
chuẩn bị 03 phút. Sau khi trả lời xong câu hỏi chính sẽ trả lời câu hỏi phụ trong
02 phút.
   2.2.2 Thi năng khiếu: Từng Đội dự thi ( 03 người ) thi năng khiếu theo các
thể loại và chủ đề nêu ở mục 2.1.2 trên. Các Đội dự thi có thể sử dụng thêm
không quá 05 thành viên khác để minh họa cho tiết mục dự thi. Thời gian thực
hiện phần thi 12 phút.
   2.2.3 Cách thức tiến hành thi: Lần lượt từng thí sinh thi hùng biện theo số
báo danh, sau đó lần lượt từng Đội thi phần năng khiếu.
    Điều 3: Quy định về chấm điểm thi:
    3.1 Phần thi hùng biện: 10 điểm.
    - Trả lời đầy đủ nội dung theo đáp án: 05 điểm.
    - Nghệ thuật trình bày lưu loát, thuyết phục được người nghe: 04 điểm.
    - Trả lời đúng câu hỏi phụ: 01 điểm.
    3.2 Phần thi năng khiếu: 10 điểm, trong đó chia ra như sau:
    - Đạt yêu cầu về nội dung: 05 điểm
   - Phong cách biểu diễn có tính nghệ thuật cao, thu hút được người
nghe…... 05 điểm.
    - Điểm của cá nhân trong phần thi này được tính theo điểm chung toàn
Đội.
                                         3
   Ví dụ: Điểm thi năng khiếu của toàn đội là 8,5 điểm thì điểm thi năng
khiếu của mỗi cá nhân trong đội là 8,5 điểm.
    3.3 Khoảng cách chấm điểm lẻ là 0,1.
   3.4 Quy định trừ điểm trong Hội thi: Vượt quá thời gian quy định cho
phần thi hùng biện và năng khiếu như sau:
    - Dưới 30 giây không trừ điểm.
    - Từ 30 giây - dưới 1phút trừ 01 điểm.
    - Từ 1phút – dưới 1phút 30 giây trừ 03 điểm.
    - Từ 1phút 30 giây – dưới 2 phút trừ 05 điểm.
    - Từ 2 phút trở lên không tính điểm.
    Điều 4: Quy định về khen thưởng:
    4.1 Đánh giá kết quả thi:
    - Điểm thi từng nội dung là điểm bình quân của 05 Giám khảo chấm độc
lập.
   - Tổng hợp kết quả thi để xếp hạng từng Đội dự thi trên cơ sở tổng cộng số
điểm của 2 phần thi: Hùng biện và năng khiếu. Các Đội được xếp hạng theo điểm
từ cao đến thấp.
   - Tổng hợp kết quả thi để xếp hạng cá nhân, dựa trên kết quả thi từng nội
dung của cá nhân.
   - Riêng giải thưởng năng khiếu xuất sắc nhất do Ban Giám khảo chọn 01
người trong 03 thí sinh chính thức của Đội dự thi đạt số điểm thi năng khiếu cao
nhất.
   4.2 Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng được thực hiện theo mục V Kế
hoạch số 100/KH-LĐLĐ ngày 26/5/2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây
Ninh về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT tỉnh Tây Ninh lần 8
năm 2011.
    4.3 Tiêu chuẩn xét khen thưởng tập thể:
   - Đơn vị có tổ chức Hội thi cấp cơ sở đạt kết quả tốt (căn cứ báo cáo kết
quả tổ chức Hội thi cấp cơ sở bằng văn bản).
    - Đơn vị có đủ 03 thí sinh chính thức dự thi cấp tỉnh.
    - Có kết quả thi toàn đoàn cao nhất (tính từ cao xuống thấp).
    - Chấp hành tốt nội quy, quy chế Hội thi.
    4.4 Tiêu chuẩn xét khen thưởng cá nhân:
    - Chấp hành tốt nội quy, quy chế hội thi.
    - Có điểm thi cao nhất (tính từ cao xuống thấp).
    Điều 5: Kỷ luật trong Hội thi:
                                       4
   5.1 Thí sinh chính thức dự thi theo danh sách và nội dung thi năng khiếu
mà đơn vị đã đăng ký với Ban tổ chức, nếu có sự thay đổi, đơn vị phải báo cáo
với Thường trực Ban tổ chức Hội thi trước 03 ngày và phải được sự đồng ý của
Ban tổ chức.
   5.2 Các đơn vị và thí sinh tham gia Hội thi có quyền đề nghị, khiếu nại với
Ban tổ chức về hành vi vi phạm nội quy, quy chế Hội thi. Trưởng đoàn tập hợp
báo cáo bằng văn bản cho Ban tổ chức để giải quyết.
    5.3 Các cá nhân, đơn vị nếu vi phạm nội quy, quy chế Hội thi, Ban tổ chức
sẽ truất quyền tham gia Hội thi, không công nhận kết quả thi.
   5.4 Đến giờ dự thi, nếu trễ quá 5 phút mà thí sinh, đơn vị không có mặt thì
Ban tổ chức xem như đơn vị đó bỏ cuộc.
   5.5 Đại diện đơn vị và thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để
đăng ký và lấy số báo danh dự thi.
   Điều 6: Quy định về Ban giám khảo, Ban giám sát, Ban thư ký:
   6.1 Trưởng Ban Giám khảo chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành chấm
điểm quá trình thi.
   6.2 Các thành viên Ban Giám khảo chấm thi độc lập trên phiếu của mình,
bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và chịu trách nhiệm cá nhân về điểm
chấm của mình.
    6.3 Tập thể Ban Giám khảo thảo luận xử lý những trường hợp vướng mắc
và kết luận theo đa số.
   6.4 Ban Giám khảo báo cáo kết quả thi cho Ban tổ chức để xem xét quyết
định các tập thể, cá nhân đạt giải.
   6.5 Ban Giám sát kiểm tra giám sát toàn bộ việc thực hiện nội quy, quy
chế Hội thi.
   6.6 Tổ Thư ký ghi chép tên thí sinh, tên tập thể dự thi. Tổng hợp chính xác
kết quả chấm điểm của các thành viên Ban Giám khảo và không được tiết lộ kết
quả thi.
   Điều 7: Điều khoản thi hành:
   7.1 Quy chế này đã được Ban tổ chức thông qua và quyết định ban hành,
các đơn vị, cá nhân tham gia dự thi phải thực hiện nghiêm chỉnh.
   7.2 Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân
chủ, công bằng, nếu chưa có sự thống nhất cao, quyền quyết định cuối cùng
thuộc về Trưởng Ban tổ chức.
   7.3 Trưởng các đoàn chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị của mình và
trước Ban tổ chức về các việc: quản lý thí sinh, đi lại, ăn ở, vệ sinh, phòng chống
cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông.


                                         5
   7.4 Các đoàn tự lo kinh phí, phương tiện đi lại, ăn nghỉ, luyện tập của đoàn
mình trước, trong và sau thời gian dự thi.
    7.5 Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm hội
thi với các đoàn để ôn luyện chuẩn bị dự thi đạt kết quả.
   Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, các
đoàn báo cáo bằng văn bản về Ban tổ chức Hội thi (Ban Chính sách- Pháp luật,
LĐLĐ tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0663.828927) để xử lý và giải quyết.


                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Các đơn vị tham gia Hội thi;      TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI
- Các th/viên: BTC, BGK, BGS,
BTK;
- Website LĐLĐ tỉnh;                    (đã ký)
- Lưu VT, CS-PL.
                           Vương Văn Lai
                                        6

								
To top