Kontraktbilag 1 2 og 4 Plastikkirurgi 2011 by Nb56KRh

VIEWS: 12 PAGES: 10

									Udbud af
plastikkirurgi 2011
- Kontraktbilag 1, 2 og 4
Marts 2011
J.nr. 1-23-4-72-11-11
                     Region Midtjylland
              Afdeling for sundhedsplanlægning
                  Skottenborg 26, 8800 Viborg
                   www.regionmidtjylland.dk
.
Kontraktbilag 1. Tilbudsliste – priser.


Beskrivelse og procedurekoder   Diagnosekoder,  Forventet antal  Tilbudspris (%-del af  Antal operationer der
                  eksempelvis   operationer årligt DUF-takst)       kan udføres årligt
         A.            B.       C.         D.            E.
Delaftale 1:
Brystreduktioner
KHAC10               DN629
KHAD20               DN648          50          %
KHAD30               DN649
KHAD40
Delaftale 2:
  Abdomen pendens
KQBJ 30              DE689          50          %
Delaftale 3:
Arkorrektioner og fibrose i
hud

KQ*E20               DL905          50         %
KQ*E30
Diagnosekoder og operationskoder er grupperet efter Sundhedsstyrelsens
Klassifikations System (SKS-browser). Se nedenstående link.
http://www.medinfo.dk/sks/brows.php1.1    Vejledning til afgivelse af tilbud (kontraktbilag 1)
.


Kontraktbilag 1. Afgivelse af tilbud
Bilag 1. består af kolonne A-E indenfor de 3 delaftaler. Tilbudsgiver skal udfylde
kolonne D -E.


   -  Kolonne A-B angiver de overordnede procedurekoder og diagnosekoder
   -  Kolonne C angiver det forventede antal operationer om året
   -  Kolonne D angiver tilbudsprisen.
   -  Kolonne E angiver hvor mange operationer tilbudsgiver kan udføre årligt.


Kolonne D indgår i tilbudsevalueringen med en vægt på 60%.
Kontraktbilag 2. Kravspecifikation.


Indholdsfortegnelse


Indholdsfortegnelse ............................................................................................. 3
1. Kravspecifikation ............................................................................................. 4
1.1          Generelle oplysninger ................................................................. 4
1.2          Den udbudte leverance ............................................................... 4
1.3          Særligt vedr. priser .................................................................... 5
1.4          Særligt vedr. afregning ............................................................... 5
1.5          Særligt vedr. ventetid ................................................................. 6
1.6          Krav til faglighed og kvalitet ........................................................ 6
1.7          Krav til geografisk beliggenhed .................................................... 6
1.8          Henvisning ................................................................................ 7
1.9          Tidsrum for ambulant undersøgelse/behandling ............................. 7
1.10          Samarbejde med udbyder ........................................................... 7
                                                       Side 3
1. Kravspecifikation
1.1   Generelle oplysninger
Den udbudte opgave vedrører som udgangspunkt hele forløbet forbundet med en
behandling/operation, dvs. booking, information, forundersøgelse, behandling/operation og
evt. efterfølgende kontrol, håndtering af postoperative komplikationer, nødvendige
postoperative korrektioner samt kommunikation af resultater til den henvisende instans
(epikrise). Dertil kommer evt. omvisitering efter reglerne om frit sygehusvalg, bestilling af
befordring, og udlevering af blanketter til brug af refusion af befordringsgodtgørelse, såfremt
det er aktuelt.

Modtagelse af henvisninger og afsendelse af epikriser skal kunne ske elektronisk i henhold til
gældende MedCom-standarder.

Udbyder agter at indgå rammeaftale med 1 samlet leverandør. Der vælges den leverandør, der
lever op til de beskrevne krav og afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

1.2  Den udbudte leverance
Region Midtjylland forventer, at den udbudte leverance omfatter 150 operationer årligt inden
for det plastikkirurgiske område (se fordeling i tabel 1.1 nedenfor).


Tabel 1.1. Fordeling af operationer inden for de tre delaftaler:
 Område                     Forventet antal årligt
 Delområde 1. Brystreduktioner                 50
 Delområde 2. Abdomen pendens                 50
 Delområde 3. Arkorrektioner og fibrose i           50
 hud


Udover det ovennævnte antal vil der formentligt blive tale om et noget større antal ambulante
besøg mv., idet patienterne som udgangspunkt ikke er forundersøgte. Det må derfor
forventes, at det ikke vil være alle viderehenviste patienter, som får brug for en egentlig
behandling/operation.


Det skal understreges, at der er tale om et skøn fra udbyders side. Skønnet er baseret på det
samlede antal henvisninger, ventetider, antal henvisninger til privathospitaler i 2010 fra
regionens patientkontor samt på data fra Landspatientregisteret (ESundhed) for aktivitet på
privathospitaler i 2010 (behandlinger betalt af Region Midtjylland).


Hvis behovet viser sig større end det forventede antal, har udbyder ingen øvre grænse for det
antal henvisninger, der kan foretages. Det er således kun leverandørens kapacitet og
angivelser i aftalebilagene, der begrænser antallet af henvisninger, der kan foretages.


Behandlingerne/operationerne udbydes til imødegåelse af ressource- og kapacitetsmæssige
problemer, og aftalerne skal derfor alene dække den efterspørgsel, som Region Midtjylland
ikke kan opfylde selv ved egne hospitaler. Der er derfor ingen garanteret omsætning på
aftalerne, men der forventes dog en tæt løbende dialog mellem parterne om behovet.

1.3   Særligt vedr. priser
Der kan bydes på en eller flere af de udbudte delaftaler (se kontraktbilag 1). En vejledning til
afgivelse af tilbud kan læses i bilagsmaterialet.

Tilbudsprisen angives som en procentdel af den til enhver tid gældende takst (DUF) Regioners
standardkontrakt for behandling af patienter via det udvidede frie sygehusvalg. Priserne er
senest korrigeret den 1. februar 2011, men ved eventuel fremtidig ændring af priserne vil
udbudsaftalerne blive korrigeret herefter. Priserne kan ses på www.sygehusvalg.dk.

Hvis man ønsker oplysninger om takster, som man ikke selv har en aftale om, kan man få et
login til sygehusvalg.dk ved at skrive til sygehusvalg@regioner.dk. Hvis dette ikke kan nås
inden fristen for afgivelse af tilbud, må man kontakte Danske Regioner med henblik på at få
oplyst de ønskede takster.

Den tilbudte procentrabat gælder for alle undersøgelser og procedurer inden for det enkelte
delområde i forbindelse med en henvisning (forundersøgelse, operation, kontrol, håndtering af
postoperative komplikationer, postoperative korrektioner mv.) – og ikke kun for selve
operationen. Hvis en patient eksempelvis er henvist til undersøgelse og behandling, men
afsluttes efter en forundersøgelse, afregnes forundersøgelsen således også efter den tilbudte
procentrabat i forhold til taksterne på sygehusvalg.dk.

Patienter, der på grund af komplikationer genindlægges inden 14 dage efter oprindelig udskrivning
udløser ikke yderligere betaling.


Prisen skal angives som en procentdel af DUF-taksten, og det vil derfor være den tilbudte
procentdel, der indgår i tilbudsevalueringen.

Det skal understreges, at selvom tidspunktet for undersøgelse/behandling overskrider de
gældende behandlingsfrister afregnes fortsat efter de aftalte priser i dette udbud. Dette gælder
for alle patienter inden for det konkrete delområde (fx arkorrektioner ) – også selvom
patienten er henvist efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

1.4  Særligt vedr. afregning
Afregning sker i henhold til vilkårene i kontrakten.

Der afregnes efter den tilbudte procentrabat i forhold til DUF-taksten.

Faktura og dokumentation for indberetning til Landspatientregistret (LPR) fremsendes samlet
elektronisk til Koncernøkonomi. Det skal fremgå af fakturaen, at der er tale om en
udbudsaftale. De nærmere regler for udformning af fakturaen fremgår af kontraktens punkt
10.2.1

Indberetning til LPR skal ske løbende, således skal al aktivitet i et kalenderår være succesfuldt
indberettet til LPR inden 1. marts det efterfølgende år.
                                          Side 5
1.5   Særligt vedr. ventetid
Som udgangspunkt skal patienterne tilbydes tid til undersøgelse og behandling inden for
behandlingsfristen på 30 dage. Dette vil i realiteten oftest betyde, at leverandøren skal tilbyde
tider inden for maksimalt 14 dage, efter at leverandøren har modtaget henvisningen. Hvis
leverandøren ikke kan overholde de gældende behandlingsfrister, er patienten berettiget til frit
at vælge et andet behandlingssted, og leverandøren er derfor ikke sikret det forventede antal
henvisninger.


Hvis en maksimal ventetid på i alt 30 dage ikke kan overholdes, skal Patientkontoret straks
orienteres herom, se nedenfor (jf. gældende retningslinjer).


1. 30 dages ventetid fra henvisning fra henvisningen modtages på det offentlige hospital til
   patienten tilbydes en tid til forundersøgelse og behandling.

1.6  Krav til faglighed og kvalitet
Det er et krav, at tilbudsgiver opfylder almindeligt gældende regler for privat
virksomhedsudøvelse, lægefaglig patientbehandling og sundhedsfaglig virksomhed i øvrigt.
Foreligger der faglige retningslinjer fra de videnskabelige selskaber vedr. udredning og
behandling skal disse følges. Se nærmere under pkt. 2 og 3 vedr. særlige specifikationskrav.

Tilbudsgiver skal opfylde de kvalitetskrav, som fremgår af kontraktbilag 3, 3.1, 3.2 og 4. vedr.
særlige kvalitetskrav.

Tilbudsgiver skal desuden fremsende de ønskede oplysninger i kontraktbilag 4 (mindstekrav
kvalitet), der vil indgå i tilbudsevalueringen under ”kvalitet”.

Det er et krav, at alle undersøgelser, behandlinger og kontroller foretages af eller under
supervision af speciallæger med dansk autorisation.

Leverandøren skal til enhver tid følge Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.

Det forudsættes, at tilbudsgiver aktivt vil deltage i regionens løbende kvalitetsopfølgning,
eksempelvis journalaudits i tilfælde af identificerede kvalitetsbrist.


1.7   Krav til geografisk beliggenhed

Af hensyn til patienternes transporttid og transportomkostninger er det et mindstekrav, at der
maksimum må være 50 km. (kørselsafstand) fra Region Midtjyllands grænse til det sted, hvor
undersøgelsen/behandlingen skal finde sted. Dette mindstekrav er – ud over hensynet til
patienterne – begrundet i hensynet til at sikre en effektiv udnyttelse af aftalen. Udbyder har
skønsmæssigt vurderet, at 50 km fra regionsgrænsen i denne sammenhæng vil tilgodese disse
hensyn.

For at give alle leverandører lige muligheder for at byde ind på opgaven vil udbyder ved
indgåelse af kontrakt og aftale om opstartstidspunkt tage højde for evt. etablering af
behandlingstilbud inden for den anførte geografiske grænse. Det er altså ikke et krav for at
                                          Side 6
byde ind på opgaven, at man ved afgivelsen af tilbuddet allerede har etableret sig inden for
den geografiske grænse.


1.8  Henvisning
Henvisning af patienter vil ske via Region Midtjyllands patientkontor på samme vis som ved
udvidet   frit  sygehusvalg.  Region  Midtjylland  forbeholder  sig  ret  til  at   ændre
henvisningsproceduren undervejs.

1.9  Tidsrum for ambulant undersøgelse/behandling
Af hensyn til patienterne skal undersøgelser/behandling foregå i tidsrummet mellem kl. 07:00
og 22:00.

1.10  Samarbejde med udbyder

Leverandøren skal løbende under kontraktens forløb samarbejde med udbyder og leve op til
følgende forpligtelser:

Statusmeldinger: Leverandøren skal meddele eventuelle mangler og uregelmæssigheder i
afviklingen af patientbehandling.

Kommunikation: Udbyder skal altid kunne komme i kontakt med leverandøren under arbejdets
udførelse. Procedure herfor aftales mellem udbyder og leverandør forud for kontraktstart. Der
skal altid være en ajourført telefonliste placeret hos udbyder.

Leverandørens personale: Leverandøren er ansvarlig for, at personalet til enhver tid besidder
de relevante kompetencer og/eller uddannelser i forbindelse med opgavernes udførelse.

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mm.: Leverandøren skal overholde lov nr.
1349 af 16. december 2008 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. samt
lov nr. 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligebehandling.

Udlevering af oplysninger: Leverandøren skal på opfordring udlevere oplysninger til udbyder
om alle forhold, der har relevans for afviklingen af arbejdsopgaven og kontrollen heraf.

Persondataloven: Leverandøren skal overholde lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af
personoplysninger (Persondataloven).
                                             Side 7
Kontraktbilag 4. Mindstekrav og krav til kvalitet.
Indgår i bedømmelsen med vægtet 40 %.


                                                       Mindstekrav   Øvrige kvalitetskrav
                                                                (indgår i tilbuds-
                                                                evaluering under
                                                                  ”kvalitet”)
1.  Dokumentation for at behandlende læger lever op til faglige kvalifikationer indenfor det område     Dokumentation       X
   der bydes ind på, svarende til, at lægerne ville kunne varetage funktion som speciallæge indenfor     vedlægges
   området ved ansættelse i det offentlige sundhedsvæsen.
   For de pågældende læger ønskes en speciallæge-autorisation, et CV samt en beskrivelse af
   hvordan man opfylder kravene om subspecialisering og antal operationer om året. Der evalueres
   på CV og beskrivelsen etc.
2.  Der skal være mindst 2 speciallæger ansat til varetagelse af de udbudte ydelser af hensyn til      Bekræft accept:
   forsyningssikkerheden. Hvis dette krav efter aftaleindgåelse ikke kan efterleves skal udbyder
   straks kontaktes mhp vurdering af mulighederne for at fortsætte aftalen
3.  De opererende læger (speciallæger i plastikkirurgi) navngives og klinikkerne skal være villige til at  Bekræft accept:
   der bliver lavet journalaudit på forløb og komplikationer.
4.  Dokumentation for antal årlige indgreb (i 2010) inden for de udbudte specialområder på         Dokumentation       X
   institutionen i form af LPR-udtræk eller lignende dokumentation for aktiviteten.             vedlægges
5.  Accept af, at nyhenviste patienter skal tilbydes undersøgelse og behandling inden for          Bekræft accept:
   behandlingsfristen på 1 måned
6.  Accept af, at al kommunikation mellem henviste patient og klinikkens sundhedspersonale skal       Bekræft accept:
   foregå på dansk såvel i skrift som i tale
7.  Evt. anvendelse af underleverandører og beskrivelse heraf                         Beskrives        X


8.  Krav til indikation ved hypertrofia mamma:                               Bekræft accept:
   Fysiske gener: smerter, snørefurer over skuldre, rygproblemer, svampeinfektioner
   Der skal kunne fjernes mindst 300 gram væv fra hvert bryst
   BMI må ikke overstige 25
   Indikation, vægt, højde og BMI skal fremgå af journal og epikrise
   Hvis særlig indikation skal denne fremgå.
   I øvrigt følges de til enhver tid gældende retningslinjer for postbariatrisk plastikkirurgi
9.  Krav til indikation ved abdomen pendens:                             Bekræft accept:
   Der skal være mindst 4 cm´s hudoverfald over symfysen udover fysiske gener (smerter,
   rygproblemer, svampeinfektioner ).


   BMI må ikke overstige 25
   Indikation, højde, vægt og BMI skal fremgå af journal og epikrise
   Hvis særlig indikation skal denne fremgå.
   I øvrigt følges de til enhver tid gældende retningslinjer for postbariatrisk plastikkirurgi
10.  Samtlige patienter fotodokumenteres før og efter operation (ved afsluttende kontrol )       Bekræft accept
11.  Primære operationer udføres i universel anæstesi. Undtagelsestilfælde godkendes af visiterende  Bekræft accept:
   instans.
12.  Beskrivelse af tilbudsgivers mulighed for at håndtere indlagte patienter. Herunder beskrives     Beskrives   X
   beredskab for opererende læge, anæstesipersonale incl. anæstesilæge, postoperativ overvågning
13.  Beskrivelse af principperne for varetagelse af komplikationsbehandling, idet almindelige       Beskrives   X
   postoperative komplikationer forventes varetaget på opererende klinik.
14.  Postoperative korrektioner er inkluderet i tilbudsprisen.                     Bekræft accept:
15.  Samtlige væsentlige komplikationer, klagesager og forsikringssager indberettes løbende til    Bekræft accept:
   regionen
16.  Beskrivelse af patientforhold, patientinformation mv.                        Beskrives   X


1.2  Vejledning til afgivelse af tilbud (kontraktbilag 4)
Afgivelse af tilbud kræver, at kontraktbilag 1 og 4 udfyldes.


Kontraktbilag 4. Mindstekrav til kvalitet.
Tilbudsgiver skal udfylde og fremsende de oplysninger, der fremgår af kontraktbilag 4. I kontraktbilag 4 fremgår det hvilke
oplysninger, der vil indgå i vurderingen af tilbuddets kvalitet.


Kvalitetskravene vil indgå i tilbudsevalueringen med en vægt på 40%.                                                Side 9
Side 10

								
To top