PowerPoint Sunusu by qdCK3H7

VIEWS: 48 PAGES: 55

									   (AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ)
 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN
  KURUMSAL YAPISI
       ve
TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ
THE COUNCIL OF EUROPE:      “Avrupa Konseyi”

         AB KURUMLARI


THE EUROPEAN COUNCIL: “Avrupa Birliği
Konseyi” ya da “Avrupa Zirvesi”

COUNCIL OF MINISTERS: “Avrupa Birliği Bakanlar
Konseyi”
AVRUPA BİRLİĞİ
AVRUPA TOPLULUĞU
AVRUPA TOPLULUKLARI
GÜMRÜK BİRLİĞİ
ORTAK PAZAR
Serbest Ticaret Bölgesi  Gümrük Birliği

 Ortak Pazar/Tek Pazar

 Ekonomik Topluluk
      AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ
Avrupalı düşünürlerin fikirleri:

 Bağımsız devletlerden oluşan bir Avrupa Birliği- Meclis “Common
Assembly” önerisi      - William Penn (1693)-

Öneriye göre, 90 sandalyeli Meclis’te
   Almanya    12       Fransa   10
   İspanya    10       İtalya   8
   İngiltere   6        Türkiye   10

sandalyeye sahip olabilecek.
 Kont Richard Coudenhove-Kalergi “Pan-Europe” fikri :
   “Avrupa bir federasyon kurmaya çalışmalıdır. İsterse
   Türkiye, bu federasyona üye olabilir. İngiltere Birleşik
   Krallığı bu federasyon dışındadır.”

 1930 Fransa Dışişleri Bakanı Aristide Briand, “Avrupa Milletler
Cemiyeti kurulması” önerisinde Türkiye’yi de davet etmeyi önerir.
İspanya ve Yunanistan destekler.
   AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİNE DOĞRU

Savaşlar sonrası barışı nasıl sağlarız?

 Winston Churchill “Birleşik Avrupa” benzeri yapılanma fikri
 Jean Monnet ve Robert Schuman “Demir-Çelik üretiminde Üst
Kurul Denetimi” önerisi (9 Mayıs 1950)
 18 Nisan 1951   Paris Anlaşması
   (Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg)
     AB’nin Kuruluş Öyküsü
  AB’nin temelleri, 1951 yılında Almanya, Fransa,
  İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg
  tarafından imzalanan Paris anlaşmasına
  dayanmaktadır.
  Bu anlaşma ile, Avrupa Kömür ve Çelik
  Topluluğu kurulmuştur.
  Ana fikir, “uluslar üstü kurumlar” türü bir
  yönetim yapılanması oluşturmaktı.
     Güçbirliği Boyutlanıyor...
  Aynı 6 ülke tarafından 1957’de yapılan Roma Anlaşması
  ile:

    a) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
    b) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
      (EURATOM)

  hayata geçirilmiştir.
   “Avrupa Birliği” Kavramına
     Doğru Adım Adım
  1986 yılındaki Lüksemburg Zirvesi’nde, Avrupa Birliği
  için anlaşma taslağı “Tek Senet” adıyla kabul edilmiştir.
  1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması (Avrupa
  Birliği Anlaşması), köklü değişiklikler getirmiştir.
  1993 Kopenhag Zirvesi, “Kopenhag Kriterleri”ni kabul
  etmiştir.
  1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması,
  üye ve aday ülkelerin birliğe uyum çalışmalarını zorunlu
  kılmıştır.
      AVRUPA BİRLİĞİ
  AVRUPA            ODGP        AD.VE İÇŞL. İŞB.
TOPLULUKLARI
             1) DIŞ POLİTİKA      •Medeni hukuk ve
1) AVRUPA
TOPLULUĞU         •İşbirliği, ortak tavır  ceza hukukunda
(AT) / (AET)       ve önlemler        işbirliği

• Gümrük Birliği ve    •Barışın korunması    • Polis işbirliği
Ortak/Tek Pazar      •İnsan hakları      • Irkçılık ve yabancı
• Ortak Tarım                    düşmanlığı ile
             •Demokrasi        mücadelede işbirliği
Politikası
             •Üye olmayan       • Organize suçlarla
• Ortak Ticaret      ülkelere yardımlar
Politikası                     işbirliği

•Eğitim, kültür, sosyal               •Çocuklara karşı
              2) GÜVENLİK       işlenen suçlar ve
politika, çevre vs.    POLİTİKASI        insan ticareti ile
2) AKÇT          • AB’nin güvenliği    mücadelede işbirliği
              • Silahsızlanma
3) EURATOM
  Genişleme Sürecinin Kilometre
        Taşları
  1973   İngiltere, Danimarka ve İrlanda (İlk genişleme)
  1981   Yunanistan
  1986   İspanya ve Portekiz
  1995   Avusturya, İsveç ve Finlandiya
  2004   10 yeni katılım : Çek Cumhuriyeti, Estonya,
  Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya,
  Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya.
    Son Genişleme Sonrası AB

  Üye sayısı: 25 ülke
  Toplam nüfüs: 455.000.000
  Kişi başına yıllık gelir : 21.000 EURO
  Erkeklerde beklenen yaşam süresi: 75 yıl
  Kadınlarda beklenen yaşam süresi: 81 yıl
     Bugün Gelinen Nokta
  Bulgaristan ve Romanya ile 2002’de başlamış
  olan üyelik müzakereleri devam etmektedir.

  Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan’a müzakere
  tarihi verilmiş bulunmaktadır.
   KOPENHAG KRİTERLERİ
  Siyasi Kriterler
  Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına
  saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığı.

  Ekonomik Kriterler
  İstikrarlı piyasa ekonomisinin mevcudiyeti;
  Başta AB olmak üzere dış dünya rekabetine dayanma kapasitesi.

  Uyum Kriterleri
  Siyasi Birlik ile Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere, AB’nin
  müktesebatına uyum kapasitesi.
       AVRUPA ZİRVESİ
 BAKANLAR
  KONSEYİ         AVRUPA
                   
                   SAYIŞTAY
             KOMİSYONU       AVRUPA
      PARLAMENTOSU
  BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİAVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI
       AVRUPA ZİRVESİ
•Devlet ve hükümet başkanlarının düzenli
toplantıları.
•Yılda en az iki kez toplanıyor ve Parlamento’ya bir
rapor sunuyor.
•Toplantılar gayrıresmi bir ortamda ve kişisel
temaslar şeklinde cereyan ediyor. Sonuçta bir
Deklarasyon yayınlanıyor.

 •Görevleri/Yetkileri:  1) Birliğin genel politik yönelimini belirlemek
             2) Bakanlar Konseyi düzeyinde çözülemeyen
             sorunları çözmeye çalışmak
      BAKANLAR KONSEYİ
•Birliğin ana karar alma organıdır. Karar alma
prosedüründe önemli yeri vardır.
•Dışişleri Bakanları, Tarım Bakanları ve Ekonomi ve
Maliye Bakanları Konseyleri her ay, diğerleri daha
seyrek toplanırlar. Bazen karma toplantılar yapılır.

•Konsey başkanlığını her Üye Ülke sıra ile ve altı aylık
bir süre ile yapar. ‘Troika’ kuralı uygulanır. 1996’dan
beri her Troika’da bir büyük Üye Devlet’in yer alması
uygulaması getirilmiştir.
•Kararlar şu oylama   1) Basit çoğunluk
yöntemleriyle alınır:  2) Ağırlıklı çoğunluk
            3) Oybirliği (“kendi kaynakları”, kişilerin
            serbest dolaşımı, yeni üye kabulü)
         KONSEY’DE OYLARIN DAĞILIMI
ÜLKE           KONSEY’DEKİ OY SAYISI       NÜFUSU (x 1000 kişi)
          Genişlemeden Önce  Genişlemeden Sonra

Almanya           10          29          82.038
İngiltere          10          29          59.631
Fransa            10          29          59.367
İtalya            10          29          57.610
İspanya           8           27          39.394
Polonya           -           27          38.667
Romanya           -           14          22.489
Hollanda           5           13          15.760
Yunanistan          5           12          10.533
Çek Cumhuriyeti       -           12          10.290
Belçika           5           12          10.213
Macaristan          -           12          10.043
Portekiz           5           12          9.980
İsveç            4           10          8.854
Bulgaristan         -           10          8.800
Avusturya          4           10          8.082
Slovakya           -           7          5.393
Danimarka          3           7          5.313
Finlandiya          3           7          5.160
İrlanda           3           7          3.744
Litvanya           -           7          3.701
Letonya           -           4          2.439
Slovenya           -           4          1.978
Estonya           -           4          1.446
Güney Kıbrıs         -           4          855
Lüksemburg          2           4          429
Malta            -           3          379
TOPLAM            87 (62 oy gerekli)  345         447.788
       AVRUPA KOMİSYONU
• Bir anlamda Birliğin ‘mutfağı’ olarak bilinir.
• Her biri, ‘çevre’, ‘eğitim’, ‘rekabet politikası’ gibi
birer konudan sorumlu 20 Komiserlik (DG) vardır.
• 25 komiser, ‘çevre’, ’rekabet politikası’ gibi 23 Genel
Direktörlüğün sorumluluğunu kendi aralarında
anlaşarak paylaşırlar.
• Komiserler ehil olmaları esas alınarak kendi ülkeleri
tarafından seçilir, Adalet Divanı önünde tarafsızlık
yemini eder ve başka bir meslekle uğraşamazlar.
• Komisyon Başkanı, Üye Ülkelerin tamamının üzerinde
anlaşmaya vardığı bir kişi olur. Burada Parlamento’nun
da onayı alınır.
• Genişleme sonrasında, komiser sayısı 25 oldu. Ancak
hantallaşma olmaması için Anayasa’da Komiserlik
sayısını 20’de tutma ve fakat dönüşüm usulünde bir
değişiklik yapma kararı alındı.
• Parlamento güvensizlik oyu vererek Komisyon’un bir
bütün halinde yeniden atanmasını talep edebilir.
•Komisyonun görev ve yetkileri:  1) Yasa tasarıları hazırlayıp Konsey
                 ve Parlamento’nun onayına
                 sunmak,
                 2) Topluluk yasaları, bütçesi ve
                 programlarını uygulamak,
                 3) Topluluk hukukunun
                 gerektiği gibi uygulanıp
                 uygulanmadığını denetlemek,

                 4) Birliği uluslararası alanda,
                 özellikle de ticari ve
                 ekonomik konularda temsil
                 etmek.
     AVRUPA PARLAMENTOSU
• Merkezi Strazburg’ta bulunan, komiteleri Brüksel’de
toplanan, Sekreterliği ise Brüksel ve Lüksemburg’a
bölüştürülmüştür.
• 5 yıl için seçilen 732 parlamenterden (MEP) oluşur.
• Parlamenterler partilere göre oturur.
• Parlamenterler 1979’dan beri Avrupa çapında ve
doğrudan seçimle belirlenirler.
• Parlamento’nun üç temel görevi vardır:
    1) Yasama sürecinde yer alır.
    2) Komisyon’un hazırladığı bütçeyi Konsey ile
    birlikte kabul eder.
    3) Komisyon Üyelerinin atamalarını onaylar. Bir
    bütün olarak Komisyon’a ilişkin güvenoylaması
    gerçekleştirip, Komisyon’u lağvedebilir.
      PARLAMENTO’DA SANDALYELERİN DAĞILIMI
ÜLKE ADI     1995 ÖNCESİ  1995 SONRASI  YENİ GENŞ. GELECEK
         PRLMNTR S.  PRLMNTR. S.  PRLMNTR. S.
Almanya     81      99       99
Avusturya    -       21       17
Belçika     24      25       22
Bulgaristan   -       -       17
Çek Cumh.    -       -       20
Danimarka    16      16       13
Estonya     -       -       6
Finlandiya    -       16       13
Fransa      81      87       72
Hollanda     25      31       25
İngiltere    81      87       72
İrlanda     15      15       12
İspanya     60      64       50
İsveç      -       22       18
İtalya      81      87       72
Kıbrıs      -       -       6
Letonya     -       -       8
Litvanya     -       -       12
Lüksemburg    6       6       6
Macaristan    -       -       20
Malta      -       -       5
Polonya     -       -       50
Portekiz     24      25       22
Slovakya     -       -       13
Slovenya     -       -       7
Romanya     -       -       33
Yunanistan    24      25       22
Toplam:     518      626      732
     AVRUPA TOPLULUKLARI
      ADALET DİVANI

• Üye Ülkelerden 6 yıllığına atanan 25 yargıçtan oluşur.

• Yargıçların her birine 8 kanun sözcüsü eşlik eder.

• Mahkemenin yargı yetkisi şu alanlarda geçerlidir:
     1) Bir Üye Ülkenin Antlaşma’dan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine
     getirmemesi
     2) Bir kanuni metnin hukukiliğini denetleme

     3) Konsey, Komisyon veya Parlamento’nun Ülkenin Antlaşma’dan
     kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmemesi
     4) Bir ulusal mahkemeden mütalaa istenmesi.
Bölgeler Komitesi:
 • Bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası
 farklılıkları azaltmak
Ekonomik ve Sosyal Komite:
  • Ekonomik ve sosyal alanda refahı sağlamak, istihdamla
  ilgili konular. Çiftçiler, işçiler, işverenler, küçük esnaf,
  KOBİ’ler, taşımacılar, serbest meslek sahipleri, çevreciler
  gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerin
  temsilcileri yer alır.
 Avrupa Merkez Bankası:
  • Ulusal Merkez Bankalarından oluşan bir sistemi
  yürüterek, üye ülkelerin rezervlerini korur ve işletir,
  para hacmini yönlendirir ve ödemeler sistemlerinin
  aksamadan çalışmasını sağlar.
Avrupa Yatırım Bankası:
  •Topluluğun dengeli büyümesine katkıda bulunacak
  yatırım projelerini finanse eder.

Avrupa Ombudsmanı:
  • Uzlaştırıcı. Vatandaşların şikayetlerini inceleyip
  değerlendirir.
Dilekçe Hakkı:
 Tüm Avrupa Birliği vatandaşları ile üye ülkelerden
 birisinde ikamet eden tüm gerçek ve tüzel kişilerin AB
 nezdinde dilekçe verme hakkı vardır. Dilekçe hakkı,
 vatandaşları doğrudan ilgilendiren ve AB yetkisi
 dahilindeki konularda, Avrupa Parlamentosu’na istek
 ya da şikayetlerin bildirilmesi için verilen bir haktır.
         BİRLİĞİN ORTAK POLİTİKALARI
• Malların Serbest Dolaşımı
• Ortak Ticaret Politikası
• Ekonomi ve Para Politikası
• Rekabet Politikası
• Tüketicinin Korunması Politikası
• Sanayi Politikası
• Ortak Tarım Politikası
• Çevre Politikası
• Trans-Avrupa Ağları
• Enerji Politikası
• Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
• Adalet ve İçişlerinde İşbirliği
• Sosyal Politika ve İstihdam
• Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik Politikaları
• Kültür Politikası
• Görsel-İşitsel Politika
• Kamu Sağlığı Politikası
• Bölgesel Politika
• Araştırma-Geliştirme Politikası
• Bilgi Teknolojilerini Geliştirme Politikası
        AB Müktesebatı
  Üye ülkeleri AB’ye bağlayan hukuk çerçevesi
  “Müktesebat” (Acquis Communitaires) adıyla anılır.

  Müktesebat, sürekli gelişen karakterdedir.
  Bugün için 31 başlıktan ve yaklaşık 100.000
  sayfadan oluşmaktadır.
     AB’nin Temel Değerleri
        ve İlkeleri
  İnsanlık Onuru
  Demokrasi
  Hukukun Üstünlüğü
  Adalet
  Eşitlik
  Temel Özgürlükler
  Ulusal Kimliğe Saygı
  Azınlık Haklarının Gözetilmesi
  Barış
  Dayanışma
    Avrupa Konvansiyonu ve ANAYASA
  Konvansiyon’un amacı:
        AB’nin işlevselliğini arttırmak
        Yönetimdeki eksiklikleri gidermek
        Avrupa halklarını yakınlaştırmak,bütünleştirmek

 Fransa eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard D’Estaing
başkanlığında kurulan ve 108 üyeden oluşan Konvansiyonda
Türkiye de diğer adaylarla birlikte temsil edildi.

 AvrupaKonvansiyonu hazırladığı Anayasa taslağını 2003’te
AB’ye sundu.

 Büyük tartışmalar sonunda 29 Ekim 2004 tarihinde Avrupa
liderleri AB Anayasası’nı imzaladı.
AB Anayasası’nın yürürlüğe girebilmesi için :
- Üye 25 ülkenin tamamının ulusal parlamentolarında Anayasa’yı
onaylamaları gerekli.
-AB ülkelerinin yarısı konuyu referanduma götürme eğiliminde.
Referandumların birinde “hayır” çıkarsa, Anayasa yürürlüğe
giremez.

-- Tüm üyelerin onayından sonra Anayasa 1 Kasım 2006’da
yürürlüğe girecek. Ancak bazı alanlardaki kararlar 2009’da
yürürlüğe girecek.
       Anayasa’nın Temel Özellikleri

  Anayasa, Avrupa’yı barış alanı olarak, barışın güvencesini de
  “farklılıkların birlik içinde var olabilmesi”ni kabul eder
  Anayasa ile egemenlik paylaşımı artar, ama ulusal
  parlamentoların denetimi sürer
  Avrupa vatandaşlığı, ulusal vatandaşlığa ek olan bir hak
  olarak tanımlanır
  Güvenlik politikasını sağlamlaştırır, bir üye devletin saldırı ile
  karşılaşması halinde diğer üye devletlerin yardım etmesini,
  terör karşısında da dayanışma sağlamalarını öngörür
  AB kurumlarında değişiklikler getirir
     Anayasa’nın Getirdiği Değişiklik-Yenilikler

•  AB Komisyonu’ndaki üye sayısında değişiklik :
     2014’e kadar her üye ülkenin Komisyon’da bir temsilcisi olacak; 2014’ten
  sonra bu sayı, üye ülke sayısının üçte ikisi kadar olacaktır. Komisyon üyeleri
  rotasyon ile göreve gelecektir.

•  Avrupa Parlamentosu’ndaki parlamenter sayısı üye ülke sayısı
  arttıkça artmayarak; 750’de sabitlenmektedir. Nüfusa göre sandalye
  dağılımı yapılacak Parlamento’da, bir üyenin en az 6, en çok 96
  sandalyesi olabilecektir.
•  AB’yi dünyada temsil edecek bir “AB Başkan”ı olacaktır.
     Görev süresi 2.5 yıl olacak, AB Konseyi tarafından nitelikli oyçokluğu
     ile seçilecek. 6 ayda bir değişen dönem başkanlığı sistemi kalkacak.

•  “AB Dışişleri Bakanı” makamı gelecek.
     Komisyon’un başkan yardımcılığını yapıp ortak dış politika-güvenlik ve
     dış ilişkilerden sorumlu olacak.
•  Oybirliği yerine oyçokluğu ile karara bağlanacak konuların kapsamı
  da genişlemekte, Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri
  genişlemektedir.

•  AB Konseyi’nde karar alma mekanizması olarak “çifte çoğunluk
  sistemi” devreye girmektedir.
    Bir kararın alınması için iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir:
    1) Karar için 15 üye ülkenin onayı alınmalı
    2) Bu 15 ülkenin nüfusu AB toplam nüfusunun yüzde 65’ini temsil
    etmeli.

•  İsteyen ülke ayrılabilecek; ayrılan ülke dönme imkanına sahip olacak
TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ
Türkiye’nin Avrupa organizasyonları ile bağı 17.yy kadar gider.

Avrupalı düşünürlerin fikirlerine bakarsak:

 Bağımsız devletlerden oluşan bir Avrupa Birliği- Meclis “Common
Assembly” önerisi      - William Penn (1693)-

Öneriye göre, 90 sandalyeli Meclis’te
   Almanya    12       Fransa    10
   İspanya    10       İtalya    8
   İngiltere   6        Türkiye    10

sandalyeye sahip olabilecek.
 Türkiye’nin İlk Avrupalılık belgesi : 1856 Paris Anlaşması

“Avusturya İmparatoru, Fransız İmparatoru, Büyük Britanya ve
İrlanda Birleşik Kraliçesi, Prusya Kralı, Sardunya Kralı ve Rusya
İmparatoru, Osmanlı Hükümeti’nin Avrupa Devleti sayılmasını,
Avrupa Devletlerinin bütün haklarından ve Avrupa Devletleri
Konseyi’nden faydalanmasını kabul ettiklerini duyururlar. Bu
hükümdarlardan her biri, Osmanlı Devleti’nin egemenliğine ve
toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi kabul ederlerken bu saygının
devamı konusunda birbirlerine kefil olurlar. Bu kurala aykırı olan
her hareket, kendileri tarafından genel çıkarlarla ilgili bir mesele
şeklinde görülecektir.” (Paris Anlaşması- Madde 7)

Böylece, Türkiye Sultan Abdülmecid döneminde “Avrupa
Devletleri Konseyi”ne girmiş olur. (Anlaşma savaşlardan
dolayı uygulanamaz.)
    İLİŞKİLERİN KRONOLOJİSİ
  1959: AET’ye ortaklık başvurusu.
      Prof. Hallstein (“Bu anlaşma ile Türkiye kaderini ve
             geleceğini Avrupa Topluluğu’na bağladı”
  1963: Ankara Antlaşması
  1970: Katma Protokol
  1982: Türkiye ile İlişkiler donduruldu.
  1986: İlişkiler canlandırıldı.
  1987: Tam üyelik başvurusu
  1989: Başvurunun kabul edilmemesi
   İLİŞKİLERİN KRONOLOJİSİ
  1995: 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı
  1996: Gümrük Birliğinin yürürlüğe girmesi
  1997: Lüksemburg Zirvesi- Türkiye aday ülkeler
  arasında sayılmadı.
  1999: Helsinki Zirvesi – Adaylığın tanınması
  2001: Katılım Ortaklığı Belgesi
  2001: Ulusal program
  2004: Brüksel Zirvesi- Türkiye’ye müzakere tarihi
  verilmesi- 3 Ekim 2005
  ÜYELiK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ
1.Malların Serbest Dolaşımı      21. Bölgesel Politika
2. Kişilerin Serbest Dolaşımı     22. Çevre
3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı    23. Tüketicilerin ve Sağlığın Korunması
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı    24. Adalet ve İçişleri
5. Şirketler Hukuku          25. Gümrük Birliği
6. Rekabet Politikası         26. Dış İlişkiler
7. Tarım               27. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
8. Balıkçılık             28. Mali Kontrol
9. Ulaştırma             29. Mali ve Bütçe ile ilgili Konular
10. Vergi Politikası         30. Kurumlar
11. Ekonomik ve Parasal Birlik    31. Diğer
12. İstatistiki Bilgiler
13. Sosyal Politika ve İstihdam
14. Enerji
15. Sanayi Politikası
16. KOBİler
17. Bilim ve Araştırma
18. Eğitim ve Öğretim
19. Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu
20. Kültür ve Görsel-işitsel Politika
AB’DE EĞİTİM POLİTİKALARI VE
    PROGRAMLARI
      AB’DE EĞİTİM HEDEFLERİ

  Eğitimin özellikle üye ülkelerin dillerinin öğretimi yoluyla geliştirilmesi
  Ülkeler arasında öğrenciler ve öğretmenlerin hareketliliğinin ve diplomaların
  tanınmasının sağlanması
  Öğretim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi
  Üye ülkelerin öğretim sistemlerinin ortak sorunları üstüne bilgi ve
  deneyimlerin aktarılması
  Gençler ve eğitmenlerin ülkeler arasında değişiminin desteklenmesi
  Açık öğretim ve uzaktan öğretimin geliştirilmesi
  Uluslararası kurumlar ile eğitim konusunda işbirliğinin geliştirilmesi
  Teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, sürekli mesleki eğitimin
  iyileştirilmesi, mesleki eğitime erişim olanaklarının arttırılması
  Eğitim kurumlarıyla işyerleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi
  Hedefleri gerçekleştirebilmek için hazırlanan programlar devamlı olarak
  iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir. (örnek: Socrates Programı, Leonardo
  da Vinci Programı, Avrupa Gençliği Programı, Merkez ve Doğu Avrupa
  ülkeleri ile eski Sovyetler Birliği’ne mensup ülkeler için özel olarak
  düzenlenen Tempus Programı)
AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI
  SOCRATES :
    Comenius
    Erasmus
    Grundtvig
    Lingua
    Minerva
    Arion
    Ortak Faaliyetler (Joint Action)
    Naric
    Eurydice
    Destek Faaliyetleri (Accompanying Measures)


  LEONARDO de VINCI
    A Tipi Projeler
    Pilot Projeler (B & C Tipi)
  GENÇLİK :

    Eylem 1 – Gençlik Değişimleri
    Eylem 2- Avrupa Gönüllüleri Hizmeti
    Eylem 3- Gençlik Girişimleri
    Eylem 4- Ortak Eylemler
    Eylem 5- Destek Faaliyetleri
       İş Geliştirme
       Fizibilite Gezileri
       İrtibat Seminerleri
       Çalışma Gezileri
       Seminerler
       Eğitim Kursları
       Gençlik Enformasyonu
       Uluslar arası Ortaklıklar ve Ağlar
       Nitelik ve Yaratıcılık için Destek
                SOCRATES
Comenius :
1- Okullar arası ortaklıklar
   Okul Projeleri- Socrates programına katılan ülkeler arasında en az üç okul
   ortak ilgi alanında birlikte çalışma yapar.
   Dil Projeleri- Yabancı dil öğrenimi amacı ile üye ülkelerden iki okul ile
   öğrenci değişimini de (asgari 14 yaş) kapsayan çalışmalar.
   Okul Gelişim Projeleri - En az üç ülkeden en az üç kurumla yürütülen
   çalışmalardır.
2- Eğitim personelinin ve öğretmenlerin eğitimi
   Çok Yönlü İşbirliği Projeleri – Eğitim personelinin eğitimi ve sınıfta
   kullanılmak için programlar, kurslar, stratejiler ve öğretim materyalleri
   hazırlayan ve özellikle öğretmen yetiştiren kurumlar arasında işbirliğini
   amaçlar.

   Bireysel Yurtdışı Eğitim Destekleri –Aday öğretmenleri, aday öğretmenler
   için asistanlık uygulamasını, müdürleri, müfettişleri, rehber öğretmenleri
   Avrupa Ülkelerindeki okul ve şirketlerdeki kurslara katmak için gerekli
   maddi desteği sağlamak.
Erasmus:
   Yükseköğretim kurumları arasında Avrupa boyutunun teşviki amaçlı ortak
    projeler ve programlar
   Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için mübadele bursları
   Akademik Uzmanlık Ağları
  Grundtvig- Yetişkin Eğitimi:
   Ülkeler üstü işbirliği projeleri
   Hayat boyu öğrenmeyi sağlamak için yetişkin eğitimi
   Öğrenme amaçlı işbirliği v ortaklıklar
   Yaygın eğitim personelinin kısa süreli eğitim imkanları, örgün eğitim
    personeline eğitim imkanı
  Lingua- Avrupa Dilleri Eğitimi:
   Birlik içerisindeki dil çeşitliliğini teşvik etmek ve desteklemek için faaliyetler
    (bilgilendirme kampanyaları, yarışmalar, ödüller, inceleme, dil eğitim
    kurumları arasında işbirliği projeleri vs.)
   Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi araçlarının
    geliştirilmesi ( dil eğitim müfredatında yenilikler projesi, yeni eğitim
    materyalleri geliştirme vs.)
Minerva- Açık-Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve
İletişim Teknolojileri:
   Eğitimde yenilikleri, yeni fikirleri anlamak ve desteklemek için projeler
   Eğitimde yenilikçi ortamları geliştirmek için yeni eğitim yöntemlerini ve
    kaynaklarını tasarlamak amacıyla hazırlanan projeler
   Projelerin sonuçlarına erişim sağlamaya ve bu konuda karşılıklı bilgi akışı
    temin etmeye yönelik faaliyetler
   Eğitimde Bilgi-İletişim Teknolojilerinin kullanımı ile Açık-Uzaktan Eğitime
    ilişkin tecrübe ve fikirlerin paylaşımını destekleme ve bu konuda ağlar
    oluşturma amaçlı projeler
  Eğitim Sistemleri ve Politikalarında Gözlem ve Yenilikler :
   Bilgi ve deneyim paylaşımı iyi uygulama tanımı, eğitim sistemlerinin ve
    politikalarının karşılaştırmalı analizi, ortak eğitim ilgi alanlarındaki konuların
    tartışılması ile ilgili projeler sayesinde eğitim sistemlerinin kalitesini ve
    şeffaflığını geliştirmeye ve Avrupa ’daki eğitim yeniliğinin ilerletilmesine
    katkıda bulunmak
   Diplomaların, mesleki niteliklerin eğitim sürelerinin karşılıklı incelenmesi,
    bilgi alışverişi
   Eurydice: Avrupa Eğitim Sistemleri ve Politikaları Bilgi ağı faaliyetleri;
   Naric: Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezleri ağı faaliyetleri
   Arion: Eğitimde karar alıcılar, yöneticiler ve uzmanların karşılıklı araştırma
    ziyaretleri
Ortak Faaliyetler:

  Genel Eğitim (Sokrates) programının diğer topluluk programları olan
   Mesleki Eğitim ( Leonardo da Vinci) ve/veya Gençlik (Youth) programları
   ile birlikte yürüttükleri faaliyetlerdir.

Destek Faaliyetleri :
  Socrates hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirici tanıtım faaliyetleri, yayım
   ve eğitim faaliyetleri ile kamu kuruluşları veya vakıflar gibi sivil toplum
   kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler vasıtasıyla, programın
   genel amaçlarına ulaşmasında katkı sağlayan her tür faaliyeti destekler.

Socrates İçin Başvuru Tarihleri :
Comenius:     1 Kasım 2004, 1 Şubat 2005, 1 Mart 2005
Grundtvig:     1 Kasım 2004, 1 Şubat 2005
Lingua:      1 Kasım 2004
Minerva:      1 Kasım 2004
Destek Faaliyetleri: 1 Nisan 2005, 1 Ekim 2005
          LEONARDO da VINCI
Hareketlilik Projeleri- A Tipi Projeler:
    Mesleki eğitim alan kişiler ve mesleki eğitimden sorumlu olanlar için
    ülkeler arası hareketlilik projelerini destekleyen bu eylemde, 3 seçenek söz
    konusudur.
      Ülkeler arası yerleştirme projeleri
      Ülkeler arası karşılıklı değişim projeleri
      Çalışma ziyaretleri
Pilot Projeler- B & C Tipi Projeler:
 Meslek eğitiminde kalite ve yeniliklerin transferine yönelik ülkeler arası pilot projeleri
destekleyen eylemler. Mesleki eğitimde iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ilgili
faaliyetler.
    Dil Yeterlilikleri – Ülkeler arası pilot projeler ve karşılıklı değişim projeleri yoluyla
   mesleki eğitim alanında dil becerilerinin ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi projeleri
    Ülkeler Arası Ağlar – Avrupa deneyiminin yaygınlaştırılması ve Avrupa
   uzmanlığında yenilikçi yaklaşımların toplanması, biriktirilmesi ve inşasını amaçlayan
   projeler
    Başvuru Kaynakları – Avrupa İstatistik Ofisi ve Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme
   Merkezi ile işbirliği içinde verilerin, etütlerin ve analizlerin karşılaştırılması, iyi
   uygulamaların gözlemlenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri
   NOT: B Tipi Projelerde ön teklif Ulusal Ajans’a yapılırken C Tipi Projelerde ön teklif
   AB Komisyonu’na yapılır. Ön ve tam proje teklif kopyaları Ulusal Ajans’a yollanır.
LdV programındaki koşullar:
  Önerilen proje, ülkeler arası işbirliğini gözetmelidir.
  Hareketlilik ve Dil Yeterlilikleri grubuna dahil projeler için -birisi
  AB üyesi ülke olmak üzere- en az iki farklı ülkeden oluşan
  ortaklıklar içermesi gerekmektedir. Diğer grup projeler için ise,
  yine birisi AB üyesi ülke olmak şartıyla, en az üç farklı ülkeden
  oluşan ortaklık içermesi gerekmektedir.
  Projenin, LdV program hedeflerinden birini veya birden fazlasını
  içermesi ve yürütülen eylemlere uygun formatta olması
  gerekmektedir.
  Proje, önceden belirlenmiş zaman çizelgesine göre zamanında
  sunulmuş ve önceden ilan edilmiş proje teklif çağrısında belirtilen
  önceliklerden birisi ile ilgili olmalıdır.
      GENÇLİK PROGRAMLARI

Eylem 1- Gençlik Değişimleri :
  Değişik konularda (sanat, müzik, çevre, bilgi teknolojileri, yerel miras,
  kadın, çocuk gibi) gençlik değişim projelerini içerir.
  İki ya da daha çok ülkeden gelen gençlerin bir araya gelmesi. 15-25 yaş arası
  gençler katılabilir. En az 1 AB üye devleti içermelidir. Değişim etkinliği
  seyahat süresi hariç 6-21 gün arası olmalı.

Eylem 2- Avrupa Gönüllü Hizmeti:
  Çevre, kültür, sanat, çocuklar, gençler veya yaşlılarla ilgili etkinlikler,
  kültürel miras, spor gibi alanlarda gönüllü hizmetleri kapsar. 6 ile 12 ay
  arasında değişen sürelerde başka ülkede gönüllü olma.
  Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar ortaklık ruhu ile hizmetleri planlamalı,
  uygulamalı.
  İki ülkeyi içerir.
Eylem 3- Gençlik Girişimleri (Grup girişimi, Ağ Kurma,
Geleceğin Sermayesi Projesi):
  Kültür, sanat, çevre, kültürel mirası koruma, kır/kent kalkınması, eşitçilik,
  ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, sosyal
  dışlanmayı önleme, sağlık, yaygın eğitim, gençlik politikaları, boş zamanları
  değerlendirme, aktif vatandaşlık bilinci, Avrupalılık bilinci oluşturmak
  konularında araştırma ve çalışma yapma, proje haline getirme, projenin
  etkinliklerini geliştirerek projeye uluslararası bir boyut kazandırma gibi
  çalışmaları amaçlar.
  Proje süresi 3 ay ile bir yıl arasında
  Grup en az dört kişiden oluşur.
Eylem 4- Ortak Eylemler:
  Bilgi Avrupasının oluşumunu desteklemek, Socrates, Leonardo ve Gençlik
  programı ile ilgili Avrupa düzeyinde projeler üretilmesini içerir. Birden çok
  alana dahil sorunların analizi edilmesi, çözülmesine ilişkin yaratıcı yaklaşımlar
  geliştirmek için ulus ötesi ağ kurma, iletişim.
Eylem 5- Destek Faaliyetleri:
  Gençlik ile ilgili konularda proje ve girişimler hazırlayanlara işbaşı eğitimi,
  fizibilite gezileri, irtibat seminerleri, çalışma gezileri ve seminerler
  düzenlenmesini amaçlar.
         Proje Hazırlama Yol Haritası
I.  İlk adım, internet üzerinden “Ulusal Ajans - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
   Programları Merkezi Başkanlığı” adresine ulaşmaktır: www.ua.gov.tr
   Bu adreste, Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik (Youth) ana sayfaları yer
   almaktadır.

II. İkinci adım, başvurulacak program sayfasının seçilmesi ve ayrıntılı biçimde
   incelenmesidir.

III. Her program için söz konusu olan “Ana Menü” kapsamında yer alan başlıklar:
   Programın Tanıtımı;
   Başvurulabilecek Proje Tipleri
   Konu Alanları
   Sık Sorulan Sorular
   Faydalı Dokümanlar; İlgili Siteler /Faydalı Linkler, Sunular; Ortak Arayanlar; Haberler.

IV. Bir fikir edinmek için, ‘Örnek Projeler’in incelenmeli
        Proje Hazırlama Yol Haritası
V. Gereken bilgi ve belgeler (örneğin, Proje Başvuru Formu), “Faydalı Dokümanlar”
  bölümünde yer almaktadır.

VI. Projeye AB ve EFTA ülkelerinden ortak bulabilmek konusunda yardımcı olacak
  bilgiler için “Ortak Arayanlar” bölümüne bakılması uygun olacaktır.

VII. Ortak bulabilmek için, “Sunular” bölümünde bulunan ‘Ortak Bulma Seminerleri’ de
  yardımcı olacaktır.

VIII.Bundan sonraki aşama, Başvuru Formu’nun eksiksiz biçimde doldurulması ve yıl içine
  yayılmış kesin tarihler çerçevesinde gerekli başvurunun yapılmasıdır.
    TURKAB (AB-Türkiye İşbirliği Derneği)
         İletişim Bilgileri

  Adres:
    Barbaros Bulvarı Meneşe Apt. 24/10
    Balmumcu Beşiktaş İstanbul
  Tel:    0 212-275 46 74; 275 46 94
  E-posta: turkab@tnn.net
  İnternet sitesi: www.turk-ab.org

								
To top