Mau don xin xac nhan co ho khau thuong tru tai dia phuong by pE0Bp6

VIEWS: 1,296 PAGES: 1

									 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   _____________                       ______________

                    ĐƠN XIN XÁC NHẬN
                 Có hộ khẩu thường trú tại địa phương


     Kính gởi:     Công an phường (xã, thị trấn):……………………………………
              …………………………………………………………………


    Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . .
. . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hộ khẩu thường trú tại ấp: ……………………………..
Xã (phường, thị trấn):…………………………………Huyện:………….………..……
Tỉnh (thành phố):…………………………………………………….
     Hiện đang học ngành (lớp)…………………………………………………….....
Khóa: . . . . ……... .
     Thuộc hệ đào tạo chính qui tại Trường Đại học Cần Thơ.


    Nay tôi làm đơn này gởi đến ban quý cơ quan Công an xã (phường, thị
trấn):……………………………để xin xác nhận có đăng ký hộ khẩu thường trú tại
địa phương trên 3 năm tính từ thời đia63m tháng:…………năm……………trước khi
trúng tuyển vào trường Đại Học Cần Thơ
    Lý do: Xin được xét miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước về sinh
viên ở vùng sâu (kèm theo bản sao hộ khẩu).
     Rất mong được được quý cơ quan xem xét giải quyết.
Trân trọng kính chào./.

                             . . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . .
* Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH                             Người làm đơn
                                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)Xác nhận của Công an
 (ghi rõ thời gian)                      -------------------------------------

								
To top