pl 2 12 wnd by mandalangshuman00

VIEWS: 5 PAGES: 9

									         tIcf ]»nIv kÀÆokv I½oj³
           PnÃm Hm^okv, hb\mSv
PL.No:2/2012/DOW                 t\mÀ¯v I¸ä
ImäKdn \¼À: 389/08                Xo¿Xn: 15-03-2012
             hnÚm]\w
   30-12-2008 Xo¿Xnbnse Kkäv    hnÚm]\{]Imcw    hb\mSv
PnÃbn  hnZym`ymk hIp¸n   6680-10790 (PR) cq] i¼f \nc¡nÂ
bp.]n. kvIqÄ AknÌâv XkvXnIbnte¡pff (ImäKdn \¼À: 389/08)
sXcsªSp¸n\mbn 22-05-2010 Xo¿Xnbn \S¯nb OMR ]co£bpsS
ASnØm\¯n     CâÀhyqhn\v  hnfn¡s¸Sphm³    tkm]m[nIambn
AÀlcmsW¶pI−    DtZymKmÀ°nIfpsS  cPnÌÀ  \¼dpIÄ  AS§nb
Npcp¡¸«nI NphsS tNÀ¯ncn¡p¶p.
  ]co£bpsS cPnÌÀ \¼dnsâ {Ia¯n am{XamWv Cu enÌv
{]kn²oIcn¨ncn¡p¶Xv. bmsXmcp ImcWhimepw Cu {IaoIcWw {]kvXpX
]co£bpsS dm¦v {Ias¯ kqNn¸n¡p¶nÃ

   cPnÌÀ \¼dpIÄ¡v ap¼nembn ‘W’ F¶v tNÀ¯v hmbnt¡−XmWv
             apJy]«nI

 100001
     100025 100041 100046 100055 100067 100070
 (PH-O)
 100078 100094 100121 100131 100135 100156 100174

 100176 100179 100207 100217 100243 100252 100258

 100271 100315 100365 100381 100384 100404 100409

 100419 100458 100461 100516 100530 100544 100550

 100555 100584 100600 100603 100606 100626 100631

 100644 100665 100669 100710 100716 100719 100724

 100738 100758 100780 100783 100788 100789 100874

 100879 100888 100895 100908 100910 100927 100932

 100942 100947 100960 100985 100987 101001 101009
                             2 101029 101046 101050 101105 101116 101122 101127

 101163 101172 101175 101181 101183 101185 101193

 101204 101209 101210 101211 101222 101225 101241

 101246 101279 101288 101309 101350 101360 101365

 101392 101396 101419 101425 101426 101471 101475

 101501 101520 101521 101540 101576 101579 101641

 101693 101694 101719 101722 101772 101789 101801
          101855
 101812         101858 101871 101885 101888 101893
          (Pvl)
 101908 101917 101948 101958 101969 101975 101980

 102028 102033 102069 102075 102123 102161 102175

 102194 102203 102207 102215 102230 102256 102277

 102283 102317 102362 102401 102436 102479 102491

 102492 102533 102537 102541 102549 102556 102582

 102588 102589 102594 102631 102633 102637 102647

 102701 102704 102725 102751 102770 102785 102798

 102804 102817 102830 102838 102841 102883 102905

 102909 102911 102928 102930 102949 102963 102985

 103006 103034 103041 103048 103072 103090 103103

 103111 103117 103128 103132 103151 103159 103170
Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                             3 103191 103215 103241 103243 103258 103260 103271

 103333 103343 103397 103400 103432 103444 103458

 103465 103476 103484 103510 103535 103594 103609

 103622 103628 103724 103731 103806 103846 103871

 103912 103975 103977 104006 104034 104050 104065

 104086 104175 104179 104180 104192 104200 104228

 104266 104268 104290 104299 104334 104337 104367

 104396 104414 104459 104463 104484 104492 104496

 104510 104533 104534 104540 104568 104570 104615
                                 104803
 104677 104692 104693 104759 104768 104782
                                 (PH-O)
 104818 104823 104832 104848 104888 104899 104907

 104947 105022 105099 105101 105105 105111 105117

 105119 105130 105141 105158 105174 105182 105195

 105206 105207 105208 105210 105222 105227 105235

 105263 105294 105314 105321 105334 105354 105357

 105367 105371 105390 105415 105424 105432 105441

 105443 105450 105456 105460 105465 105495 105507

 105518 105525 105527 105528 105538 105543 105581

 105592 105596 105609 105624 105630 105636 105648
Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                             4 105679 105696 105715 105758 105767 105793 105795

 105821 105831 105840 105841 105842 105861 105863

 105919 105925 105933 105966 105981 106003 106006

 106010 106011 106022 106026 106048 106060 106061

 106063 106067 106072 106105 106110 106140 106145

 106146 106153 106161 106180 106199 106222 106223

 106265 106270 106302 106316 106328 106354 106439

 106453 106466 106472 106475 106481 106484 106526
                  106602
 106532 106552              106620 106622 106640 106644
                   PH-O
 106653 106664 106665 106673 106732 106738 106784

 106821 106840 106844 106874 106892 106973 106981

 107042 107050 107052 107073 107078 107090 107138

 107175 107186 107208 107211 107219 107222 107226

 107252 107269 107270 107296 107306 107313 107357

 107364 107367 107371 107392 107433 107441 107450

 107467 107529 107556 107577 107592 107593 107596

 107599 107603 107613 107623 107627 107631 107725

 107727 107741 107742 107747 107809 107879 107959

 107970 107982 108000 108003 108013 108054 108154
Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                             5 108172 108231


                        D]]«nIIÄ
                          (1)  Cugh

 100027 100053 100240 100346 100440 100508 100572

 100750 100804 100831 100832 100943 101034 101058

 101223 101231 101232 101270 101756 102196 102410

 102832 102877 102884 102968 103146 103248 103301

 103528 103750 104199 104243 104413 104419 104486

 104501 104538 104748 104798 104872 104960 104978

 105039 105083 105086 105890 105922 106043 106066

 106109 106134 106538 106710 106929 106947 107036

 107147 107447 107480 107929

                        (2) ]«nI     PmXn

 100069 100168 101040 101473 101720 101813 102265

 102331 102522 102559 102694 102700 102992 103257

 103648 103682 104631 104741 105477 105566 105707

 106197 106251 106390 106555 106657 106687 106769

 106796 106801 106867 107300 107376 107546
Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                               6


                        (3) ]«nI     hÀ¤w

 100462 101278 101321 101352 102091 102833 102861

 105395 108114

                            (4)  apÉow

 100033 100085 100230 100304 100390 101552 101617

 101714 101725 101751 101825 101950 102298 102359

 102437 102606 102625 102639 102645 102765 102820

 102921 103018 103033 103071 103083 103084 103106

 103125 103142 103195 103393 103503 103514 103625

 103672 104368 104381 104479 104546 104722 104941
                                    106601
 105500 105642 105798 105801 106164                      106833
                                     PH-O
 106999 107212 107690

            (5)  e¯o³ It¯men¡À/Bwt¥m C´y³

 101529 101781 105109 105364 105757 105893 105974

 105993 106511 106543 107811 107963 108049 108100

 108179 108202 108217

                         (6)  H._n.kn.

 100989 102058 103220 103521 103726 104009 104319

 105006 105077 105858 107379 107694


Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                             7


                        (7)  hnizIÀ½

                                  103501
 100182 100857 103081 103140 103454                    104412
                                   PH-O
 105836 106363 106482 107416 107608 107618

                   (8)  Fkv.sF.bp.kn. \mSmÀ

 107804 107816 107832 107916 108055

                         (9)  H.FIvkv.


 102418 105332 106323 106476 107769

                          (10)  [ohc

 104571 104897 106558 106783 106879

                        (11)  lnµp \mSmÀ

          107801
 107774         107807 107845 108014 108142
          PH-O

      hnIemwKÀ¡pff 3% {]tXyI \nba\¯n\mbpff ]«nI

          A.   AÔXbpffhÀ/`mKnIambn AÔXbpffhÀ

 100006 100008 100010 100011 101402 101408 101701

 102901 102902 104801 106978 107202 107205 107503

                 B.   `mKnI sshIeyapff _[ncÀ

 100007
Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                             8


                   C.  AØnsshIeyapffhÀ

 100001 100002 100012 100013 101401 101702 101707

 103501 104001 104803 106301 106601 106602 106604

 107801


Ipdn¸v

1.  At]£IfpsS kqIvjva ]cntim[\ \S¯nbn«nÃm¯Xn\m XnI¨pw
tkm]m[nIambn«mWv Cu ]«nIbn cPnÌÀ \¼dpIÄ DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv.
Npcp¡¸«nIbn cPnÌÀ \¼À DÄs¸«p F¶Xv dm¦v ]«nIbn DÄs¸Sp¶Xn\v
bmsXmcp AhImihpw DtZymKmÀ°n¡v {]Zm\w sN¿p¶nÃ.

2. DtZymKmÀ°nIÄ At]£bn tcJs¸Sp¯nbn«pff hniZmwi§sf
ASnØm\am¡nbmWv Npcp¡¸«nI X¿mdm¡nbn«pffXv. At]£bn FgpXm¯
bmsXmcp AhImihpw XpSÀ¶v kzoIcn¡p¶XÃ.
3.  Npcp¡¸«nIbn cPnÌÀ \¼À DÄs¸«n«pff DtZymKmÀ°nIÄ AhcpsS
At]£bn AhImis¸«ncnbv¡p¶ Imcy§Ä þ AXmbXv tbmKyX,
P\\¯o¿Xn, PmXn F¶nhbpw aäv B\pIqey§Ä AhImis¸«ncps¶¦nÂ
AXpw sXfnbn¡p¶Xn\mhiyamb {]amW§fpsS kzbw km£ys¸Sp¯nb
icn¸IÀ¸pIÄ (t\cs¯ lmPcm¡m¯hÀ) AÊ {]amW§fpsS kq£va
]cntim[\mkab¯v   lmPcmt¡−XmWv. A`napJ¯n\ptijw Bhiyamb
{]amW§fpsS ]IÀ¸pIÄ \nÝnX kab ]cn[n¡pffn lmPcm¡m¯
DtZymKmÀ°nIfpsSbpw At]£bn aäv Fs´¦nepw \yp\XIÄ DffXmbn Is-
−¯p¶ DtZymKmÀ°nIfpsSbpw cPnÌÀ \¼dpIÄ Hcdnbn¸pw IqSmsX Xs¶
Cu Npcp¡¸«nIbn \n¶pw \o¡w sN¿p¶XmWv.
4. DtZymKmÀ°nIÄ AÊÂ {]amW ]cntim[\bv¡v lmPcmIpt¼mÄ 6
amk¯n\Iw FSp¯ Passport Size Photo bpw Xncn¨dnb tcJbpsS AÊepw
icn¸IÀ¸pw lmPcm¡Ww.
5.  _lp: tIcf AUvan\nkvt{Säohv {Sn_yqWÂ, 08-03-2012 se OA No.448/12
\¼À D¯chv {]Imcw XmXvImenIambn W101855 F¶ cPnÌÀ \¼À
Npcp¡¸«nIbn DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p
   ]co£bn    55 (A³]¯nb©v) Dw AXn IqSpXepw amÀ¡v e`n¨
DtZymKmÀ°nIsfbmWv Cu Npcp¡¸«nIbpsS apJy]«nIbn DÄs¸Sp¯n
bn«pffXv. Cu amÀ¡n Bhiyamb Cfhv hcp¯nbmWv D]]«nIIÄ
X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv.
   Cu Npcp¡¸«nIDÄs¸«n«pffXpw, 26-09-2009 se kÀ¡mÀ D¯chv \w.
81/2009/Fkv.kn/Fkv.än.Un.Un {]Imcw t\m¬ {IoaosebÀ kÀ«n^n¡äv
lmPcmt¡−hcpamb aäp]nt¶m¡ kapZmb§fnÂs¸« DtZymKmÀ°nIÄ
BbXv kÀ«n^n¡äv ]cntim[\m kab¯v         lmPcmt¡−XmWv.


Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc
                             9

apJy]«nIbn DÄs¸«n«pff C¯cw DtZymKmÀ°nIÄ t\m¬þ{IoaosebÀ
kÀ«n^n¡äv bYmkabw lmPcm¡p¶Xn\v hogvN hcp¯p¶]£w Ahsc
kmapZmbnI kwhcW¯n\v AÀlaÃm¯ Hm¸¬ tImw]äoj³ DtZymKmÀ°n
Ifmbn ]cnKWn¡p¶XmWv. aäp ]nt¶m¡ kapZmb§fpsS D]]«nI Ifnepff
C¯cw   DtZymKmÀ°nIÄ  t\m¬{IoaosebÀ   kÀ«n^n¡äv bYmkabw
lmPcm¡m¯]£w AhcpsS cPnÌÀ \¼dpIÄ Hcdnbn¸pw IqSmsX Xs¶ Cu
Npcp¡¸«nIbn \n¶pw \o¡w sN¿p¶XmWv.
   PmXnþkapZmb kwhcWm\pIqey¯n\mbn ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤¯nÂ
s¸«hÀ XlknÂZmcnÂ\n¶pw 22-3-05\v tijw e`n¨ PmXn kÀ«n^n¡äpw
AXnsâ c−v ]IÀ¸pIfpw lmPcmt¡−XmWv.
   A`napJ¯n\pff   Xo¿Xn kabw,  Øew   F¶nh  bYmkabw
Adnbn¡p¶XmWv.
   \nehnepff \S]Sn{Iaa\pkcn¨v dm¦v enÌv {]kn²oIcn¡p¶Xn\v ap¼v
D¯c¡Semkv   ]p\:]cntim[\  \S¯p¶XÃ.    F¶m   dm¦v enÌv
{]kn²oIcn¨Xn\ptijw   Npcp¡¸«nIbn   DÄs¸«hcpÄs¸sS   FÃm
DtZymKmÀ°nIÄ¡pw   D¯c¡SemkpIÄ    ]p\:]cntim[n¡m³  Ahkcw
e`n¡p¶XmWv. CXv kw_Ôn¨ hnhc§Ä dm¦v ]«nI {]kn²oIcn¡p¶
hnÚm]\t¯msSm¸w D−mbncn¡p¶XmWv.


                                 (I½ojsâ D¯chn³ {]Imcw)


                                     hnPbZmkv.Fkv.
                                     PnÃm Hm^okÀ
                                 tIcf ]_vfnIv kÀÆokv I½oj³
                                   PnÃm B^okv, hb\mSv.


A\phmZt¯msS,

sk£³ Hm^okÀ
Kpsc2-C:\Documents and Settings\O P RAJENDRAN\Desktop\UPSA.doc

								
To top