Stredn� �kola a vy��� odborn� �kola cestovn�ho ruchu by NbN9q01O

VIEWS: 10 PAGES: 27

									                          Obsah


1. Úvod………………………...……………………………...…….……………...…………2


2. Pojišťovací subjekt ……………………………………...……………………...…………3

 2.1. Historie pojišťovacího subjektu ………………………..….……………...…………3

 2.2. Organizační struktura subjektu …………………………………………......….…...5

 2.3. Produkty pojišťovny ………………………………………………………...…..…...9

 2.4. Pojištění fyzických osob …………………………………………….……...………14

 2.5. Pojištění právnických osob……………………………………………………...…...15

 2.6. Produkty pojišťovny pro zahraniční cestovní ruch…………………………………..15


3. Porovnání nabídky produktu pro pasivní cestovní ruch na českém pojišťovacím
  trhu……………………………………………………………...………………………...19

  3.1 Úrazové pojištění………………………………………………………………...….19

  3.2 Pojištění léčebných výloh………………………………………………………...…20

  3.3 Pojištění zákonné odpovědnosti za škody...................................................................21

  3.4. Pojištění cestovních zavazadel………………………………………………………22

  3.5. Speciální nadstandardní služby……………………………………………………...23


4. Vyhodnocení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra z hlediska jeho výhodnosti pro
  určitý druh akcí pasivního cestovního ruchu……………………………………………..24


5. Závěr……………………………………………………………………………………...25
                                                         1
1. Úvod

    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ( zkráceně ZP MV ČR )
byla dne 26. října 1992 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.
V této době po několika měsíční činnosti měla v pojistném kmeni pouze 90 tisíc pojištěnců.
V roce 1993 byl poprvé zařazen Program rozšířené péče o pojištěnce se 7 položkami, na
který bylo vyčerpáno 46, 7 mil. Kč. V roce 1995 vzrostl počet pojištěnců až na 459 904 osob
a začínají vzrůstat náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce o 925 Kč v porovnání
s rokem 1994. ZP MV ČR v roce 1996 uzavřela smlouvu s Generali Pojišťovnou, a. s., o
cestovním připojištění a komplexním nemocenském pojištění za výrazně výhodných
podmínek pro své pojištěnce, zejména pro dárce krve a děti do 17 let které mají v doprovodu
dvou dospělých cestovní pojištění zdarma. O rok později dochází ke sloučení se Železniční
zdravotní pojišťovnou GRÁL a s Regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou –
REZAPO k 1. lednu 1998. Program rozšířené péče byl v roce 1999 doplněn o část určenou
pro specifické skupiny pojištěnců ohrožených charakterem vykonávané práce, kterou tvoří
zaměstnanci resortů Policie nebo Hasičského sboru ČR. Od roku 2003 mohou pojištěnci ZP
MV ČR využít nový produkt - Program slev a výhod který v roce 2005 nabízel stovky
výhodných nabídek od smluvních partnerů a součástí Programu rozšířené péče o pojištěnce
ZP MV ČR se stávají tzv. "Rodinné balíčky" v podobě časově limitovaných finančních
příspěvků. Pojišťovna v roce 2004 dosahuje miliónového kmene pojištěnců a stává se
největší zaměstnaneckou a druhou největší veřejnou zdravotní pojišťovnou na území České
republiky.
    ZP MV ČR je otevřena všem věkovým, sociálním a profesním skupinám obyvatelstva
které pochopili, že zdraví je nejcennější hodnotou lidského života, a proto je nutné o něj dbát.
K tomu samozřejmě potřebují především silného, seriózního a schopného partnera. Tyto
vlastnosti ocení zejména v okamžiku, kdy z jakéhokoliv důvodu potřebují lékařské ošetření.
Krédem ZP MV ČR není dávat nereálné nebo nesplnitelné sliby, ale být pojištěncům
stabilním, solidním a solidárním partnerem. To především znamená zajistit jim v případě
potřeby přístup ke kvalitní zdravotní péči a postupně rozšiřovat nabídku služeb přesahujících
rámec veřejného zdravotního pojištění. Zájmem ZP MV ČR je předcházet vzniku závažných
onemocnění účinnou prevencí a zajištěním zdravotní péče jinak nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění, kterou lze hradit pouze z fondu prevence. ZP MV ČR připravila celou
řadu zvýhodnění a nadstandardních bonusů v nejrůznějších odvětvích poskytujících své
výrobky či služby. Lze také využít 25 % slevy z pojistného na pojištění léčebných výloh pro
turistické cesty u České pojišťovny tak jako 10% slevu na všechny zájezdy CK Alexandria.
Slevy a další výhody jsou poskytovány z oblastí sportu, cestování, pojištění, zdravé výživy a
mnohých dalších. Výsledky hospodaření ZP MV ČR dokazují, že její ekonomická situace je
dlouhodobě stabilní. Pojišťovna beze zbytku a včas řádně plní závazky vůči smluvním
zdravotnickým zařízením a přispívá tak k dostupnosti a kvalitě péče poskytované
pojištěncům. Lékaři řadí ZP MV ČR k nejspolehlivějším zdravotním pojišťovnám s
flexibilními službami a dobrou platební disciplinou.
                                               2
2. Pojišťovací subjekt

   Subjektem je orgán sociálního zabezpečení – ZP MV ČR x fyzická osoba ( žadatel,
oprávněný občan…). U subjektů se rozlišuje několik typů způsobilosti :

Orgán – nezjišťuje se ( má ze zákona kompetenci )

Fyzická osoba

  -  způsobilost mít práva a povinnosti ( vzniká narozením a končí smrtí )
  -  způsobilost k právním úkonům - vlastním jednáním nabývat práv ( dosažením
    zletilosti )
  -  deliktní způsobilost – způsobilost nést následky vlastního protiprávního jednání ( jako
    u právních úkonů )

Povinnost a odpovědnost :

    Oprávněný občan je povinen písemně ohlásit příslušné pojišťovně do 8 dnů změny ve
skutečnostech. Byl – li oprávněný vyzván k předložení osvědčení a předložení jiných
dokladů, je povinen to vykonat do 8 dnů od doručení výzvy. Organizace jsou povinny vést
potřebné záznamy o skutečnostech, rozhodných pro přiznání pojištění zdravotního pojištění,
jejich výši a výplatu a předkládat je orgánům pojišťovny. Zdravotnická zařízení jsou povinna
pro subjekt pojišťovny provést vyšetření zdravotního stavu občanů, vydávat výpisy
z chorobopisů a podávat lékařské nálezy, posudky, zprávy o průběhu nemoci a potřebná
hlášení a podklady.


2.1. Historie ZP MV ČR

    Historie Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky byla poznamenána
řadou významných událostí, které měly rozhodující vliv na její rozvoj, a proto se zastavme u
některých momentů v historii pojišťovny. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR podle zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách byla Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR dne 26. října 1992 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v
Praze, v oddílu A, vložka 7216. Již po několika měsících činnosti měla v pojistném kmeni
téměř 90 tisíc pojištěnců. V roce 1993 byl ustanoven první Program rozšířené péče o
pojištěnce se 7 položkami, na které bylo vyčerpáno 46, 7 mil. Kč. Byly poskytnuty účelové
dotace na vybavení a modernizaci zdravotnických zařízení ve výši cca 150 mil. Kč a
otevírají se první regionální pracoviště, tzv. pobočky - Brno, Hradec Králové, Plzeň, Ústí nad
Labem, České Budějovice, Ostrava, Praha a Středočeský kraj. Počet pojištěnců se v tomto
roce zvýšil na 168 344 osob. V roce 1994 je poprvé poskytnut příspěvek v Programu
rozšířené péče léčebně-ozdravné pobyty v tuzemsku pro dospělé dárce krve a děti v
přímořských oblastech (Řecko, Bulharsko) a pro děti na školu v přírodě. Byla otevřena
lékárna ZP MV ČR v Plzni a zahajuje se provoz Lázeňských domů ZPMVČR "Jupiter"
Bechyně a "Orfeus" Poděbrady. Počet pojištěnců vzrostl na 386 140 osob. V roce 1995 byla
otevřena pobočka v Olomouci, teritoriální pracoviště v Jičíně, Ústí nad Orlicí, Kladně a
Liberci. Lázeňských pobytů se účastnilo 9 500 pojištěnců, s náklady na tuto péči ve výši 126
mil. Kč. Počet pojištěnců vzrůstá na 459 904. V roce 1996 se rozrůstá síť kontaktních
pracovišť na 8 poboček a 12 teritoriálních pracovišť.V tomto roce byla uzavřena smlouva s


                                              3
Generali Pojišťovnou, a. s., o cestovním připojištění a komplexním nemocenském pojištění
za výrazně výhodných podmínek pro pojištěnce ZP MV ČR. Vzrůstající trend mají také
náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce. Zatímco v roce 1994 byli náklady na
jednoho pojištěnce 5 914 Kč, v roce 1996 to bylo již 7 470 Kč. K 1. květnu 1997 došlo ke
sloučení se Železniční zdravotní pojišťovnou GRÁL. Byly také realizovány ozdravné pobyty
pro 130 dětí ze zaplavených oblastí Ostravska, Opavska, Krnovska, Přerovska a Olomoucka
tak jako individuální týdenní rehabilitační a rekondiční program pro 150 záchranářů z těchto
oblastí. Byla také poskytnuta mimořádná dotace dětskému pojištěnci na oboustrannou
transplantaci plic na klinice v Rakousku a Lázeňské domy "Jupiter" a "Orfeus" provozuje
společnost FELICITAS s.r.o. Počet pojištěnců dosáhl 559 201 osob. K 1. lednu 1998 došlo ke
sloučení s Regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou - REZAPO. Síť kontaktních
pracovišť mimo 8 poboček, zajišťuje 76 teritoriálních pracovišť, z nichž 59 sídlí v okresních
městech. Program rozšířené péče o pojištěnce již zahrnuje 12 druhů příspěvků a vzrůstá
zájem o léčebně ozdravné pobyty dětí v zahraničí jejichž počet v roce 1998 stoupl z 547 na
710 tak jako počet pojištěnců který dosahuje 711 718 osob. Program rozšířené péče je v roce
1999 doplněn o část určenou pro specifické skupiny pojištěnců ohrožených charakterem
vykonávané práce kterou tvoří zaměstnanci resortů Policie ČR, Hasičského sboru ČR,
Vězeňské služby a vybraných profesí Českých drah, strojírenských a chemických podniků.
Byly také zřízeny internetové stránky www.zpmvcr.cz a síť teritoriálních pracovišť má 82
kanceláří s pravidelnými úředními hodinami. Počet pojištěnců se zvyšuje na 746 621 osob.
V roce 2000 byla přijata Komplexní strategie rozvoje ZP MV ČR do roku 2003. Mezi
smluvní partnery pojišťovny již patří 25 707 zdravotnických zařízení, z toho 19 387
ambulantních, 343 lůžkových a 2 476 lékáren a výdejen PZT. Počet pojištěnců dosáhl
835 322 osob. Základní vizí se stává slogan pod zkratkou 3 S - SOLIDARITA, STABILITA,
SOLIDNOST. V roce 2001 je v rámci Programu rozšířené péče čerpáno pojištěnci přes 65
mil. Kč, nejvíce na léčebně ozdravné pobyty dětí a dárců krve a je poskytnut mimořádný
příspěvek dětskému pojištěnci na transplantaci jaterního štěpu na klinice v Německu.
V tomto roce jsou také uzavřeny mezinárodní smlouvy s vytipovanými lázeňskými
zařízeními ve Slovenské republice a počet pojištěnců se pohybuje na hranici 900 000.
V dalším roce je uzavřena "Smlouva o zprostředkování úhrady za nutnou a neodkladnou
zdravotní péči poskytnutou pojištěncům jedné smluvní strany zdravotnickými zařízeními na
území druhé smluvní strany" se Spoločnou zdravotnou poisťovňou SR. Byl také zahájen
proces změn přístupů k pojištěncům, zejména v Programu rozšířené péče o zdraví a nový
životní styl osob pojištěných u ZP MV ČR a jsou zprovozněny nové webové stránky, včetně
zkvalitnění internetové komunikace. Počet pojištěnců přesáhl hranici 900 000 a plynulým
tempem směřuje k magické milionové cifře. V roce 2003 ZP MV ČR nabízí svým
pojištěncům nový produkt - Program slev a výhod. Součástí Programu rozšířené péče o
pojištěnce ZP MV ČR se stávají tzv. "Rodinné balíčky" v podobě časově limitovaných
finančních příspěvků a pojišťovna do své nabídky zahrnuje finanční příspěvek na očkování
proti meningokokovému onemocnění typ C. ZP MV ČR v tomto roce upravuje z důvodů
celkového polidštění a přiblížení pojištěnci samému svůj firemní logotyp. V roce 2004 se
podařilo dosáhnout miliónového kmene pojištěnců. Oslava tohoto úspěchu proběhla na
společenském večeru s Bilingvální školou pro sluchově postižené děti, kde byl milióntý
pojištěnec Pavel z Uherského Hradiště představen a odměněn. K nárůstu klientů přispěl
program rozšířené péče poskytovaný nad rámec zákonného pojištění. Mezi nejoblíbenější
produkty patří příspěvky na preventivní očkování, dětská zubní rovnátka, brýlové obruby
nebo kontaktní čočky, antikoncepci, mamografická vyšetření, balíčky pro novorozence a
mnoho dalších. V roce 2005 byly pro klienty připraveny preventivní programy, které mají za
cíl přecházet nemocem a zkvalitnění života klientů ZP MV ČR. Nejoblíbenějším programem
byla jarní a podzimní nabídka pro rodiny s dětmi. ZP MV ČR na jaře přispívala dětem na


                                              4
cyklistickou helmu nebo sedačku na kolo a na podzim na lyžařskou helmu nebo očkování
proti chřipce. Rodičům byl poskytován příspěvek na cvičení, rehabilitaci, očkování proti
chřipce nebo vitamíny. Kromě preventivních programů byl opět rozšiřován Program slev a
výhod, který v roce 2005 nabízel stovky výhodných nabídek od smluvních partnerů
pojišťovny. Slevy a další výhody jsou poskytovány z oblastí sportu, cestování, pojištění,
zdravé výživy a mnohých dalších.


2.2. Organizační struktura ZP MV ČR

    Organizační strukturu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a
systém řízení vymezuje "Organizační řád ZP MV ČR". Organizační struktura je uspořádána
následovně:

• kancelář generálního ředitele ZP MV ČR
• oddělení interního auditu a kontroly
• odbor zdravotnický (OZ)
• odbor ekonomicko provozní (OEP)
• odbor informačního systému (OIS)
• odbor organizační (OOR)
• pobočky ZP MV ČR

Orgány ZP MV ČR:

• správní rada - je nejvyšším orgánem ZP MV ČR
• dozorčí rada - je nejvyšším kontrolním orgánem ZP MV ČR
• rozhodčí orgán - rozhoduje ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k
 pojistnému podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Vedení ZP MV ČR:

Generální ředitel:  Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA
Ředitelka KGŘ:    PhDr. Hana Heinová
Ředitel OZ:     MUDr. Jiří Svatoš
Ředitel OEP:     Ing. Svatopluk Škuta
Ředitel OIS:     Ing. Vladimír Petrů, CSc.
Ředitelka OOR:    Ing. Jiřina Mevaldová


Podrobné členění ZP MV ČR :

• generální ředitel
• kancelář generálního ředitele
• oddělení interního auditu a kontroly
 odbor zdravotnický:
• oddělení revizní
• oddělení zdravotní politiky a práva
• oddělení úhrad zdravotní péče
                                            5
6
Odbor ekonomicko provozní:

• oddělení ekonomické
• oddělení hospodářské (Skupina správy majetku, Skupina investic)
• skupina finanční
• skupina metodického řízení
• skupina kontroly a výběru pojistného

Odbor informačního systému:

• skupina tvorby projektů a analýzy úloh
• skupina úhrad zdravotní péče
• skupina výběru pojistného
• skupina systémové podpory
• skupina provozu centrálních výpočetních systémů
• skupina provozu skenovací linky

Odbor organizační:

• oddělení právní
• oddělení řízení lidských zdrojů
• oddělení marketingu
• oddělení souhrnné
• oddělení distribuční sítě


                                  7
• projekt zavádění systému QM a moderních prvků řízení


Správní a dozorčí rada pojišťovny :

    Správní a dozorčí rada zabezpečuje účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a
státu na řízení pojišťovny. Správní rada je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o
zásadních otázkách týkajících se její činnosti jako celku. Má nejvýše 21 členů a disponuje 21
hlasy. Dozorčí rada pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny. Má nejvýše 15 členů a
disponuje 15 hlasy. Pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát jsou zastoupeni ve správní
radě a v dozorčí radě každý jednou třetinou. Funkční období orgánů pojišťovny je čtyřleté.

Složení správní rady:

Zástupci státu:

Mgr. Ašer Jiří               člen
Bc. Česenek Radko             člen
Mgr. Dortová Ivana             člen
Ing. Jenšovská Ivana            člen
Ing. Kuchař Aleš              člen
Ing. Tallerová Markéta           člen
Doc. MUDr. Vokurka Martin, CSc.      členZástupci pojištěnců:

MUDr. Brigant Ladislav           člen
PhDr. Jílek Zdeněk             místopředseda
MUDr. Krejčík Zdeněk, CSc.         člen
Oberreiter Zdeněk J.            člen
Ing. Říha Ladislav, CSc.          člen
Ing. Surý Pavel              člen
JUDr. Štěpánek Milan            člen

Zástupci zaměstnavatelů:

Ing. Bakalář Mojmír            člen
JUDr. Ibl Petr               předseda
Ing. Kešner Jiří              člen
MUDr. Lukosz Mečislav           člen
JUDr. Pecháčková Ivana           člen
Ing. Sellner Alois             člen
Ing. Štanclová Anna            člen
                                              8
Složení dozorčí rady:

Zástupce státu:

Mgr. Krejčová Zdeňka (5 hlasů)       člen

Zástupci pojištěnců:

Baumruková Danuše             člen
RNDr. Dufková Ivana            člen
Freimann Petr               člen
Zákravská Jitka              člen
JUDr. Zezulová Hana            člen
Zástupci zaměstnavatelů:

PaedDr. Buriánek Vilém           místopředseda
PhDr. Grulich Václav            předseda
JUDr. Michálková Božena          člen
Ing. Mikšátko Ivan, MBA          člen
Mgr. Žilayová Eva             člen


2.3. Produkty ZP MV ČR

Program rozšířené péče 2006:

,, Stav fyzické, psychické a sociální pohody ‘‘, tak bychom mohli definovat zdraví. Velmi
zjednodušeně lze říci, že metoda, kterou si zabezpečujeme své zdraví, se nazývá prevence.
Touto cestou se vydala i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR s příspěvkovými
preventivní programy z nabídky rozšířené zdravotní péče. Tato nabídka je rozdělená do
balíčků a přináší široké spektrum možností péče o klienty všech věkových kategorií.
Jednotlivé příspěvkové programy se zaměřují na včasné rozpoznání onemocnění, ale také na
podporu prvotní prevence a zdravého životního stylu.

Nabídka těchto nadstandardních programů je rozdělená dle specifických kritérií na:

• balíček pro ženy a muže od 18 let v hodnotě 500 korun
• balíček pro děti a mládež do 18 let v hodnotě 500 korun
• balíček pro studenty od 18 do 26 let v hodnotě 700 korun
• balíček pro rodiny s dětmi od 1 do 15 let v hodnotě 800 Kč
• balíček pro dárce krve a kostní dřeně
• léčebně ozdravné pobyty

Finanční výše příspěvku jednotlivých položek není vázána na délku pojistného vztahu klienta
k ZP MV ČR, výjimku v poskytnutí příspěvku tvoří léčebně ozdravné pobyty a balíček pro
dárce krve.

Všeobecné podmínky pro uplatnění nároků na příspěvek :

1. Při každém nárokování příspěvku je nutno předložit platný průkaz pojištěnce ZP MV ČR.


                                              9
2. Doba realizace - datum, kdy jsou pojištěncem uhrazeny částky: např. na nákup vakcíny.
3. Doba čerpání - datum, kdy jsou doručeny podklady pro uplatnění nároku na pracoviště ZP
  MV ČR.
4. Při nárokování příspěvků je nutné předložit originál platebního dokladu, který
  musí obsahovat název výrobku/služby, cenu v Kč, datum vystavení, podpis a razítko
  vydávajícího a plné jméno a rodné číslo pojištěnce, který příspěvek čerpá.
 5.U příspěvků na očkování je nutno předložit platný očkovací průkaz, v němž bude
  vyznačeno datum provedení očkování, jméno, podpis a razítko provádějícího lékaře
6. Nákup vitamínů je možný pouze v lékárně, příspěvek se poskytuje pouze na vitaminové
  tablety, kapsle nebo sirup.
7. U všech položek pro pojištěnce do 18 let v době realizace i čerpání příspěvku musí být oba
  rodiče pojištěnci ZP MV ČR s výjimkou rodičů-samoživitelů.
8. Souběžně nelze čerpat položky z různých balíčků, výjimku tvoří léčebně ozdravné pobyty,
  balíček pro dárce krve a kostní dřeně a balíček pro rodiny s dětmi.
9. ZP MV ČR poskytuje příspěvek bezhotovostně na účet pojištěnce.

    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR hradí očkovací látku proti chřipce,
včetně provedení výkonu lékařem, všem svým klientům, kteří jsou : starší 65 let věku, po
splenektomii (chirurgické odstranění sleziny), po transplantaci krvetvorných buněk, trpící
závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích
cest, popřípadě ledvin. Na trhu existuje několik druhů vakcín a závisí na její ceně a na výši
marže lékárny. Je tedy možné, že pojištěnec bude na vakcínu v některých lékárnách doplácet.
Úhrada samotné očkovací látky z veřejného zdravotního pojištění činí 132,47 korun. Pokud
je cena v lékárně vyšší, musí si pojištěnec cenový rozdíl doplatit. Ostatní klienti ZP MV ČR
(vyjma výše uvedených) mají možnost čerpat příspěvek na očkování proti chřipce z
jednotlivých preventivních balíčků za předpokladu, že je již nevyčerpali. Předepisující lékař v
těchto případech vyznačí na přední straně receptů symbol "P" (hradí pacient) a pacient
očkovací látku v lékárně zaplatí. Výkon očkování hradí pacient přímo aplikujícímu lékaři.
Platební doklady z lékárny a od lékaře pojištěnec předloží na místně příslušném pracovišti ZP
MV ČR, kde mu budou proplaceny. ZP MV ČR upřednostňuje bezhotovostní platební
styk.Cena za očkovací látku, včetně její aplikace lékařem se pohybuje v rozmezí 280 - 330
korun.

Preventivní balíčky, které umožňují čerpat příspěvek na očkování proti chřipce:

• balíček pro ženy od 18 let v hodnotě 500 korun
• balíček pro muže od 18 let v hodnotě 500 korun
• balíček pro děti a mládež do 18 let v hodnotě 500 korun
• balíček pro studenty od 18 do 26 let v hodnotě 700 korun


Balíček pro ženy od 18 let v hodnotě 500 korun :

• mammografické vyšetření od 40 do 45 let
• vitaminy nebo odborně vedený kurz pro těhotné ženy
• pomůcky pro kojící matky nebo příspěvek na odborně vedený kurs matek s dětmi
• očkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti žloutence typu A, B nebo AB,
 očkování proti meningokokovému onemocnění
• příspěvek na další očkovací látky nehrazených z veřejného, zdravotního pojištění (např.
 očkování proti chřipce)


                                              10
• screening karcinomu tlustého střeva (vyšetření okultního krvácení ve stolici )

Tyto položky lze čerpat v rámci balíčku.


Balíček pro muže od 18 let v hodnotě 500 korun

• očkování proti klíšťové encefalitidě - 2. a 3. dávka + revakcinace - od 18 let
• očkování proti žloutence typu A - 2. dávka nebo B - 2. a 3. dávka + revakcinace - do 26 let
• očkování proti žloutence typu AB - 2. a 3. dávka + revakcinace - do 26 let
• očkování proti meningokokovému onemocnění - do 26 let
• příspěvek na další očkovací látky ( kromě výše uvedených ) nehrazených z veřejného
 zdravotního pojištění
• preventivní prohlídky pro výkonnostní a vrcholové sportovce.
• screening karcinomu tlustého střeva-vyšetření okultního krvácení ve stolici-od 40 do 50let.
• příspěvek na plavání pro neplavce.

Tyto položky lze čerpat v rámci balíčku.


Balíček pro děti a mládež do 18 let v hodnotě 500 korun

• očkování proti klíšťové encefalitidě na 2. a 3. dávku + revakcinace
• očkování proti žloutence typu A - 2. dávka nebo B - 2. a 3. dávka + revakcinace
• očkování proti žloutence typu AB na 2. a 3. dávku + revakcinace
• očkování proti meningokokovému onemocnění
• příspěvek na další očkovací látky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
• dětská zubní rovnátka fixní ( 7-18 let )
• školy v přírodě - ozdravné pobyty, či lyžařské výcviky dětí
• preventivní vyšetření u sportovců
• příspěvek na kurs plavání pro neplavce

Tyto položky lze čerpat v rámci balíčku.


Balíček pro studenty od 18 do 26 let v hodnotě 700 korun

• očkování proti klíšťové encefalitidě na 2. a 3. dávku + revakcinace
• očkování proti žloutence typu A - 2. dávka nebo B - 2. a 3. dávka + revakcinace
• očkování proti žloutence typu AB - 2. a 3. dávka + revakcinace
• očkování proti meningokokovému onemocnění
• příspěvek na další očkovací látky nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
• fixní zubní rovnátka
• preventivní vyšetření u sportovců
• preventivní prohlídky studentů středních a vysokých škol, kteří se připravují na studium v
 zahraničí
• příspěvek na plavání pro neplavce
                                                11
Balíček pro rodiny s dětmi od 1 do 15 let:

    Příspěvek na rodinné balíčky na časově omezenou dobu v hodnotě 800 Kč. Proplácet
lze paragony pouze s datem v měsících duben a květen 2006 (jarní balíček) nebo říjen a
listopad 2006 (podzimní balíček). Možné je čerpat pouze jeden balíček ročně. Součástí
balíčku jsou příspěvky na dětskou cyklistickou helmu, dětskou sedačku na kolo, vitamíny
nebo příspěvek na rehabilitaci ve zdravotnickém zařízení


Balíček pro dárce krve a kostní dřeně:

    Součástí balíčku jsou vitaminové příspěvky pro dárce krve, které jsou vydávány po
předložení průkazu pojištěnce po každém odběru. ZP MV ČR poskytuje dárcům krve
příspěvek ve výši 4 400,- Kč na 6 denní ozdravný pobyt v lázeňských zařízeních společnosti
Felicitas a. s. v Bechyni nebo v Poděbradech nebo na náhradní možnosti do maximální výše 2
000,- Kč 1x ročně ( příspěvek na stomatologické výkony, příspěvek na léčbu zrakových vad
laserem, možnost nákupu léčivých přípravků v lékárně nebo nákupu prostředků zdravotnické
techniky kromě brýlí či kontaktních čoček


Léčebně ozdravné pobyty v zahraničí:

    ZP MV ČR poskytuje příspěvky na smluvně zajištěné léčebně ozdravné pobyty (
dále jen ,,LOP‘‘ ) dětí v zahraničí ( na Slovensku, Chorvatsku a v Řecku ), jejichž cílem je
snížení nemocnosti stigmatizovaných dětí. V rámci LOP přispívá ZP MV ČR na dopravu,
ubytování, celodenní stravování včetně pitného režimu. Léčebný a výchovný program pod
lékařským a pedagogickým dozorem a cestovní pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy
včetně repatriace, opatrovníka, trvalou invaliditu, smrt úrazem, zavazadla a odpovědnost za
škodu. U přímořských LOP navíc ZP MV ČR přispívá na připojištění pro případ zrušení
cesty, a to vše za podmínek uvedených ve smluvním ujednání příslušné komerční pojišťovny,
u které bude cestovní pojištění sjednáno. Podmínkou ale je, že rodiče musí přispět na
přímořský pobyt částkou 5 000,- Kč a na pobyty vysokohorské a v lázeňských
zařízeních částkou 2 000,- Kč ( dítě a oba rodiče či samoživitel, případně zákonný zástupce,
který má dítě ve vlastní péči také musejí být pojištěnci ZP MV ČR )


Program slev a výhod

    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky připravila celou řadu
zvýhodnění a nadstandardních bonusů v nejrůznějších odvětvích poskytujících své výrobky
či služby. Jedná se o celorepublikové nebo regionální slevy.

Celorepublikové slevy:

Slevy a zvýhodnění – Generali:

    Na pracovištích Generali a u všech pojišťovacích agentů Generali, získají pojištěnci
ZP MV ČR slevy u mnoha produktů po předložení průkazky pojištěnce ZP MV ČR. Patří
sem Generali zvýhodněné cestovní pojištění s mimořádnými výhodami pro: dárce krve -
zdarma pojištění léčebných výloh v rozsahu maximálně 15 dní za rok. Dětem do 17-ti let
nabízí při cestování bez doprovodu slevu 25% na cestovní pojištění. V rámci pojištění


                                             12
RODINKA nabízí cestujícím rodinám-pojištěncům s dětmi-pojištěnci do 17-ti let ( 2 dospělí
+ 1-3 děti ) cestovní pojištění pro děti zdarma. Pojištěnci ZP MV ČR mají na pracovištích
Generali slevu 10% z pojištění majetku ( jedná se o slevu na pojištění bytu, domu,
nemocenského nebo úrazového pojištění ), nemocenského nebo úrazového pojištění.

Slevy a zvýhodnění - Česká pojišťovna:

    Česká pojišťovna poskytuje pojištěncům ZP MV ČR slevu 25% z pojistného na
pojištění léčebných výloh pro turistické cesty a pojištění pro cesty spojené s provozováním
rekreačního individuálního nebo kolektivního sportu ( platí i pro rodinné příslušníky ). Dále
lze uplatnit slevu 10% z pojistného Havarijního pojištění ČP a slevu 5% z pojistného na
pojištění obytných budov a pojištění domácnosti. Na přepážkách agentur České pojišťovny v
celé ČR stačí, když klient předloží průkaz pojištěnce ZP MV ČR. Slevy lze uplatnit pouze na
nově uzavřené smlouvy.

Slevy a zvýhodnění – Lékárna.cz:

    Kosmetiku, dětskou výživu, zdravotnický materiál, potravinové doplňky. To vše a
ještě mnoho jiného mohou klienti ZP MV ČR nakupovat se slevou 3% v nejrozsáhlejším
českém internetovém obchodě ( http://obchod.lekarna.cz ) specializovaném na péči o
zdraví.Obchod v současnosti nabízí na 11 000 položek od více jak tisícovky výrobců.
Dostanete tu tedy i to, co v běžné lékárně nemají. Také zde můžete diskrétně získat výrobky,
jejichž osobní nákup by vám byl z jakýchkoli důvodů nepříjemný. Internetový obchod
nemusí platit za nájem prodejních prostor, může si tedy dovolit, aby jeho ceny byly nižší, než
je běžné.

Dále ZP MV ČR nabízí nákup se slevou 15% z cen zásilkových obchodů produktů ISOline,
slevu 8% z ceny tuzemských pobytů agentury Chatař, slevu úrazového pojištění u AIG
pojišťovny ( www.aig.cz ) a slevu 10% na všechny zájezdy CK Alexandria. Dále ZP MV ČR
nabízí regionální slevy u vybraných prodejců po celé ČR.

Online 24

Jedná se o slevu 10% na nadstandardní zdravotní péči v privátním zdravotnickém zařízení
Online 24 ( Karlovo náměstí 3, Praha 2 ), které nabízí kompletní servis pro pojištěnce ZP MV
ČR.

• objednání pouze telefonicky na čísle 222 929 939
• krátké objednací lhůty
• základní zdravotní péče je hrazená v rámci veřejného zdravotního pojištění
• možnost registrace u praktického lékaře
• specialisté k dispozici i bez doporučení
• servis v oborech : interny, kardiologie, gastroenterologie, neurologie


Mimořádná nabídka HVB Bank pro pojištěnce ZP MV ČR :

    Ve spolupráci se čtvrtou největší bankou v České republice, HVB Bank - vydavatelem
prestižních kreditních karet od společnosti VISA, ZP MV ČR připravila zvýhodněnou
nabídku vydání kreditní karty HVB. Pojištěncům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
ČR je tato karta poskytnuta za mimořádně zvýhodněných podmínek :


                                              13
• zvýhodněný měsíční poplatek 30 Kč ( + 12 Kč za zaslání výpisu )
• zvýhodněná měsíční úroková sazba 1,58 %, pokud klient nevyužije bezúročné období

S kreditní kartou HVB:

• lze platit v obchodech, restauracích a na čerpacích stanicích
• držitel má při sobě neustálou finanční rezervu pro nenadálé situace
• sami si určíte výši měsíčních splátek ( min. 10 % z celkové dlužné částky )
• můžete využít výhodné cestovní pojištění Travel


Bezplatná právní poradna pro pojištěnce ZP MV ČR

    Pro řešení problémů z oblasti základní zdravotní péče zřídila ZP MV ČR pobočka
Praha na podzim roku 2003 další nadstandardní službu pro své klienty - bezplatnou právní
poradnu. Hlavním cílem a smyslem právní poradny je pomoc klientům orientovat se v
problémech, které se týkají poskytování zdravotní péče. Poskytuje klientům základní
informace, jak problém řešit, jak optimálně a efektivně postupovat v případě potřeby
kontaktování dalších institucí. Poradna je otevřena vždy první pondělí v měsíci v době od
15.00 hod. do 17.00 hod. v prostorách pobočky ZP MV ČR Praha na adrese U Výstaviště 17,
Praha 7. Je nutné se předem objednat a to na telefonech 233 002 313 nebo 233 002 361.


2.4 Pojištění fyzických osob

    Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí na účet pojišťovny ZP MV ČR. Poplatníky
jsou pojištěnci, zaměstnavatelé a stát. Při stanovení výše se vychází z vyměřovacího základu
za rozhodné období, zpravidla 1 měsíc.

Poplatník                    Sazba
Organizace                    9%
Zaměstnanci                   4,5%
Celkem                     13,5%

Výkony zdravotní péče jsou hrazené, nehrazené a částečně hrazené dle předpisů VZP. Rozsah
financování zdravotní péče fyzických osob / plná úhrada /:

• prevence 1 – 2x ročně: gynekolog, dětský lékař, stomatolog
• dispenzarizace 1 – 2x ročně
• očkování zákonné dle očkovacího průkazu
• doprava, náhrada cestovních nákladů ZZS , posudková činnost

V ošetřovacím dnu v nemocnici na ošetřovací jednotce je hrazeno z pojištění péče podle
soběstačnosti 0-5 bodů, vizita, činnost pracovníků, administrativa, strava, technický provoz,
léky a zdrav. materiál, TISS - 0-4 body ne ARU a JIP ošetřovací jednotce, výkony
přístrojové, příjem, překlad, propuštění,operace, jiný zdravotnický materiál, rehabilitační
péče, diagnostické a terapeutické výkony.
Pojištění zahrnuje další připojištění úrazové a jiné ad kap.2.3.
                                             14
2.5 Pojištění právnických osob

    Občané podnikající na základě ŽL, koncesní listiny apod. platí pojistné formou záloh
a doplatku pojistného. Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší
pojistného je splatný do 8 dnů od podání daňového přiznání za uplynulý rok-podáním
„Přehledu o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrn záloh na pojistné“ + doklad o dni daňového
přiznání. Při zahájení podnikání v prvém roce SVČ platí zálohy v minimální výši ( 13,5%
z vyměřovacího základu ve výši 50% průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok o dva roky
předcházející roku, po který je vyměřovací základ stanovován – nyní 1071,-Kč ). Je-li VZ
nižší, než minimální vyměřovací základ, odvádí se pojistné z minimálního VZ. Záloha se
platí od 1.kalendářního dne měsíce, za který se platí, do 8.dne následujícího měsíce. V
dalších letech podnikání se výše zálohy stanoví z průměrného měsíčního VZ dosaženého
v předchozím roce.

Měsíční záloha:

( P-V ) x 40% x 13,5%
M ( měsíce, za které jsme podnikali )


OSVČ podnikající při zaměstnání :

• Splnění ohlašovací povinnosti ZP do 8 dnů
• Důležité je skutečné zahájení činnosti, pokud je SVČ vedlejším zdrojem příjmů, není
 povinnost platit zálohy na pojistné ( platí se jednorázově při podání daňového přiznání )
• Možnost placení záloh
• Není stanovena záloha v minimální výši
 Pojištění zahrnuje další připojištění úrazové a jiné ad kap.2.3.


2.6 Produkty pojišťovny pro zahraniční cestovní ruch

    K úhradám případných výloh spojených se zdravotní péčí při cestách do zahraničí,
doporučuje ZP MV ČR sjednat "Cestovní pojištění", které může klient uzavřít na všech
pobočkách ZP MV ČR. Pro pojištěnce ZP MV ČR toto pojištění poskytuje za zvýhodněných
podmínek - Generali Pojišťovna a.s.. Obdobné podmínky cestovního pojištění mají Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). U obou je
možné pojistit léčebné výhody na částku 1,7 mil. Kč s 50 tis. Kč na opatrovníka a repatriaci
(návrat do vlasti). Stejná je též cena a cenové zvýhodnění.

Cestovní pojištění ZPMV a VoZP

Limit plnění      Pojištěnci      Ostatní
1 700 000 Kč      15 Kč/den       20 Kč/den
                                               15
Krátkodobé pojištění do zahraničí pro pojistné období 1 – 86 dní :


Název     Obsah produktu   Max. pojistná částka pro celý   Základní pojistné v Kč
produktu             svět               Osoba / den Evropa /svět


      Léčebné výlohy          1 700 000 Kč    Věk
      včetně repatriace                   0 – 17    11 / 22
Mini                               18 – 69    15 / 30
      Opatrovník              50 000 Kč    70 – 79    30 / 60
                                 80 a více   45 / 90


      Léčebné výlohy          1 700 000 Kč
      včetně repatriace                   Věk
Standard                             0 – 17    14 / 25
      Opatrovník              50 000 Kč    18 – 69    20 / 35
                                 70 – 79    35 / 65
      Úrazové pojištění   TNU      200 000 Kč    80 a více   50 / 95
                 S       100 000 Kč


      Léčebné výlohy          1 700 000 Kč
      včetně repatriace
                         50 000 Kč
      Opatrovník
Exkluziv             TNU      200 000 Kč    Věk
      Úrazové pojištění   S       100 000 Kč    0 – 17    20 / 31
                                 18 – 69    26 / 41
                         10 000 Kč    70 – 79    40 / 70
      Zavazadla                       80 a více   55 / 100
                 Na zdraví  1000 000 Kč
      Odpovědnost za    Na majetku 1000 000 Kč
      způsobenou škodu   Fin. náhrada  50 000 Kč


      Léčebné výlohy          2 700 000 Kč
      včetně repatriace

      Opatrovník              50 000 Kč

      Úrazové pojištění   TNU      400 000 Kč
                 S       100 000 Kč    Věk
Manažer                              18 – 69    63 / 108
      Zavazadla              20 000 Kč

      Odpovědnost za    Na zdraví  2000 000 Kč
      způsobenou škodu   Na majetku 1000 000 Kč
                 Fin. náhrada  50 000 Kč

      Nadstandardní     Kauce     300 000 Kč
      asistenční a právní  Fin. půjčka  20 000 Kč
      služby        Náhr. Doklady 20 000 Kč
                                               16
Úrazové připojištění

Jedná se o připojištění pro případ, že vzniklý úraz zanechá trvalé následky. Toto pojištění lze
sjednat k produktu : Mini

Název připojištění     Pojistná částka / pojistné riziko        Pojistné na osobu a den

Úrazové připojištění    Trvalé následky úrazu       200 000 Kč   Věk  0 – 17          3 Kč
              Smrt úrazem            100 000 Kč      18 a víc         5 KčPřipojištění zavazadel :

Připojištění pro případ zničení či odcizení osobního majetku především z ubytovacího
zařízení či automobilu zaparkovaném na hlídaném parkovišti. Toto pojištění lze sjednat
k produktům : Mini, Standard

Název připojištění     Pojistná částka / pojistné riziko        Pojistné na osobu a den

Připojištění zavazadel           10 000 Kč                    3 KčPřipojištění odpovědnosti :

Připojištění pro případ způsobení újmy na zdraví či majetku cizí osoby. Toto pojištění lze
sjednat k produktům : Mini, Standard

Název připojištění       Pojistná částka / pojistné riziko        Pojistné na osobu a den

Připojištění odpovědnosti    Na zdraví           1000 000 Kč
                Na majetku           1000 000 Kč           3 Kč
                Fin. náhrada           50 000 KčPřipojištění vyššího krytí pro léčebné výlohy a repatriaci :

Připojištění zvýšení pojistné částky pro pojištění léčebných výloh a repatriace na 2 700 000
Kč. Toto pojištění lze sjednat k produktům : Mini, Standard, Exkluziv.

Název připojištění    Pojistná částka / pojistné riziko        Pojistné na osobu a den
                                     ,, Evropa ‘‘ / celý svět
Připojištění vyššího
krytí pro léčebné    zvýšení pojistné částky na 2 700 000 Kč     Věk  0 – 17      11 / 22
výlohy a repatriaci                               18 - 69      15 / 30Připojištění pracovní cesty :

Připojištění pro cestu a pobyt za účelem plnění pracovních úkolů zaměstnance i podnikatele
nebo cesty a pobytu za účelem výdělku. Toto pojištění lze sjednat k produktům : Mini,
Standard, Exkluziv.
                                                          17
Název připojištění  Pojistná částka / pojistné riziko         Pojistné na osobu a den
                                     ,, Evropa ‘‘ / celý svět
Připojištění pro   Připojištění cesty za účelem výdělku        Věk 15 – 17       11 / 22
pracovní cesty    nebo cesty v souvislosti s plněním            18 – 69      15 / 30
           pracovních povinností.                  70 – 79      30 / 60
                                        80 a více     45 / 90


Připojištění nadstandardních a právních služeb :

Připojištění pro případ ztráty cestovních dokladů či financí nebo potřeby právní pomoci
( v případě uvalení vazby apod. ). Toto pojištění lze sjednat k produktům : Mini, Standard,
Exkluziv.

Název připojištění      Pojistná částka / pojistné riziko         Pojistné na osobu a den

Připojištění         Kauce               300 000 Kč
nadstandardních        Finanční půjčka          20 000 Kč           3 Kč
asistenčních a        Náhradní doklady          20 000 Kč
právních služeb


Dlouhodobé pojištění do zahraničí pro opakované výjezdy s maximální délkou výjezdu 30
dní:

Název produktu        Obsah produktu        Maximální pojistná částka     Základní pojistné na
                             pro celý svět           osobu a den ,, Evropa ‘‘ /
                                              svět
               Léčebné výlohy                1 700 000 Kč
               včetně repatriace

               Opatrovník                    50 000 Kč

               Úrazové pojištění      TNU        200 000 Kč   Věk
                             S         100 000 Kč   18 – 69    2790 / 4150
   Komfort
               Zavazadla                    10 000 Kč

               Odpovědnost za        Na zdraví    1000 000 Kč
               způsobenou          Na majetku    1000 000 Kč
               škodu            Fin. náhrada    50 000 KčDlouhodobé pojištění do zahraničí pro pojistné období 87 – 183 dní :

Osobám ve věku 70 – 79 let se připočítává 100 % přirážka k uvedenému pojistnému. Osobám
ve věku nad 80 let se připočítá 150 % přirážka k uvedenému pojistnému.


    Pojistné pro produkty : Mini, Standard, Exkluziv pro pojistné období 87 – 183 dní
Délka pojištění ( dny )     87 - 120        121 - 150        151 - 183
Mini ( pojistné v Kč )     1300 / 2900       1625 / 3625       1950 / 4350
,, Evropa ‘‘ / svět
Standard ( pojistné v Kč )     1720 / 3320          2150 / 4150          2590 / 4990
,, Evropa ‘‘ / svět                                                          18
Exkluziv ( pojistné v Kč )     2220 / 3820        2780 / 4780            3360 / 5760
,, Evropa ‘‘ / svět


Připojištění

   Pojistné pro připojištění k : Mini, Standard, Exkluziv pro pojistné období 87 – 183 dní
Délka pojištění ( dny )     87 - 120         121 - 150        151 - 183
Vyšší krytí pro léčebné   1300 / 2900        1625 / 3625           1950 / 4350
výlohy a repatriaci ( 18 -
69 let )
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
Úrazové připojištění     420 / 420         525 / 525            640 / 640
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
Zavazadla          250 / 250         315 / 315            385 / 385
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
Odpovědnost za škodu     250 / 250         315 / 315            385 / 385
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
NAPS             250 / 250         315 / 315            385 / 385
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
Sport. připojištění**    1300 / 2900        1625 / 3625           1950 / 4350
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
Sport. připojištění***    1720 / 3320        2150 / 4150           2590 / 4990
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět
Pracovní cesta        1300 / 2900        1625 / 3625           1950 / 4350
 pojistné v Kč
,, Evropa ‘‘ / svět

** paušální pojistné sportovního připojištění v případě, že bude sjednáno k produktu
Mini
  ( bez úrazového připojištění ). Pro osoby ve věku 0 – 79 let.
*** pojistné sportovního připojištění v případě, že bude sjednáno k produktům Standard,
   Exkluziv ( nebo Mini s úrazovým připojištěním ). Pro osoby ve věku 0 – 79 let.


3. Porovnání nabídky produktu pro pasivní cestovní ruch
  na českém pojišťovacím trhu


3.1 Úrazové pojištění

                          Evropa                Svět
      Název pojišťovny               Pro případ               Pro případ
                      Pro případ            Pro případ
                              trvalé                trvalé
                       smrti              smrti
                             invalidity              invalidity
Zdravotní pojišťovna ministerstva
                      100 000    200 000      100 000       200 000
vnitra České republiky
ČSOB, a.s.                 100 000    200 000      100 000       200 000
UNIQUA pojišťovna, a.s.           300 000    600 000      300 000       600 000


                                                       19
Pojišťovna Generali a.s.          200 000      100 000      200 000     100 000
Metal-Aliance               100 000      200 000     100 000     200 000
Kooperativa, a. s.             100 000      200 000      100 000    200 000
Pojišťovna SLAVIA a.s.           350 000      700 000     350 000     700 000
Allianz pojišťovna a.s.          200 000      400 000     200 000     400 000
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.     100 000      200 000     100 000     200 000
Evropská cestovní pojišťovna        1 000 000     200 000     1 000 000    400 000
Vitalitas, a.s.               100 000      200 000     100 000     200000
ČPP, a. s.                 100 000      200 000      100 000    200 000
VZP                     100 000      200 000      100 000    200 000
VICTORIA - VOLKSBANKEN a. s.        100 000      200 000      100 000    200 000
Komerční pojišťovna, a. s.         100 000      200 000      200 000    400 000Denní pojistné sazby úrazového pojištění ( 0 - 90 dní )

                           Evropa              Svět
       Název pojišťovny       5 - 17  18 - 69 nad 70   5 - 17  18 - 69
                                              nad 70 let
                       let    let   let     let    let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky               3     5     5    3     5      5
ČSOB, a. s.                 3     3     3    3     3      3
UNIQUA pojišťovna, a. s.           40     40    90   80     80    180
Metal-Aliance                5      5    5    5     5     5
Kooperativa, a. s              10     20    20   10     20     20
Pojišťovna SLAVIA a.s.            20     20    20   30     30    25 / 30
Allianz pojišťovna, a.s.           5     10    20   15     30     60
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.     3      8    16   3     8     16
Evropská cestovní pojišťovna         47     47    61   86     86    113
Vitalitas, a.s.               5     5     5      5     5   5
ČPP, a. s.                  3     8     8      3     8   8
VZP                     3     8     13      3     8   16
VICTORIA – VOLKSBANKEN, a. s.
                           pojištění je součástí celkových produktů
Komerční pojišťovna, a. s.          12     17     56    24   34    1123.2 Pojištění léčebných výloh

                           Evropa               Svět
      Název pojišťovny
                          částka v Kč            částka v Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva
                          2 700 000             2 700 000
vnitra České republiky
ČSOB, a.s.                     2 500 000             2 500 000
UNIQUA pojišťovna, a.s.               2 000 000             2 000 000
Metal-Aliance                    1.500.000             2.500.000
Kooperativa                     1.500.000             1.500.000
Pojišťovna SLAVIA a.s.                1 000 000             1 000 000
Allianz pojišťovna a.s.               Neomezené             Neomezené
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.          1250000              1250000
Evropská cestovní pojišťovna             2 400 000             5 400 000                                                     20
Vitalitas, a.s.                    1 500 000            2 500 000
ČPP, a. s.                      1 250 000            5 000 000
VZP                          1 250 000            1 800 000
VICTORIA - VOLKSBANKEN a. s.             Neomezené            1 250 000
Komerční pojišťovna, a. s.              1 000 000            1 500 000Denní pojistné sazby pojištění léčebných výloh ( 0 - 90 dní )

                           Evropa             Svět
       Název pojišťovny        5 - 17  18 - 69 nad 70   5 - 17  18 - 69
                                              nad 70 let
                       let    let   let    let   let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky               11     15    30   22    30       60
ČSOB, a. s.                 19     31    31   36    60       60
UNIQUA pojišťovna, a. s.           40     40    90   80    80       180
Metal-Aliance                10     14    28   20    28       56
Kooperativa, a. s              10     20    40   15    30      60
Pojišťovna SLAVIA a.s.            16     16    16   30    30     20 / 30
Allianz pojišťovna, a.s.           5     10    20   15    30       60
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.     13     19    38   39   57        114
Evropská cestovní pojišťovna                   Součást balíčku
Vitalitas, a.s.               15     20    40   30    40       80
ČPP, a. s.                  13     19    19   13    19       19
VICTORIA – VOLKSBANKEN, a. s.
                           pojištění je součástí celkových produktů
Komerční pojišťovna, a. s.          12     17     56    24   34    1123.3 Pojištění zákonné odpovědnosti za škody

                          Evropa                 Svět
      Název pojišťovny        Na zdraví,             Na zdraví,
                             Na majetku                Na majetku
                      životě               životě
Zdravotní pojišťovna ministerstva
                      1 000 000     1 000 000     1 000 000      1 000 000
vnitra České republiky
ČSOB, a. s                 1 000 000     500 000     1 000 000       500 000
UNIQUA pojišťovna, a.s.           5 000 000    5 000 000    5 000 000      5 000 000
 Metal-Aliance               1.500.000    1.500.000    1.500.000      1.500.000
Kooperativa                 2.000.000    1.000.000    2.000.000      1.000.000
Pojišťovna SLAVIA a.s.            500 000     500 000     500 000       500 000
Allianz pojišťovna a.s.          10 000 000    5 000 000    10 000 000      5 000 000
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.      2 000 000     100 000     2000 000       100000
Evropská cestovní pojišťovna        2 000 000    2000000     6 000 000      3000000
Vitalitas, a.s.               1500000     1 500 000    1 500 000      1 500 000
ČPP, a. s.                 2 000 000     500 000     2 000 000       500 000
VZP                     2 000 000     100 000     2 000 000       100 000
VICTORIA - VOLKSBANKEN a. s.        2 000 000    1 000 000    2 000 000      1 000 000
Komerční pojišťovna, a. s.         2 000 000    1 000 000    2 000 000      1 000 000
                                                        21
Denní pojistné sazby pojištění zákonné odpovědnosti za škody ( 0 - 90 dní )

                           Evropa             Svět
       Název pojišťovny       5 - 17  18 - 69 nad 70   5 - 17  18 - 69
                                             nad 70 let
                       let    let   let    let   let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky               20     26     40   31    41      70
ČSOB, a. s.                 5     5     5    5    5       5
UNIQUA pojišťovna, a. s.          40     40     90   80    80     180
Metal-Aliance                5      5     5   5     5      5
Kooperativa, a. s              10     20     20   10    20      20
Pojišťovna SLAVIA a.s.           25     25     25   40    40      35
Allianz pojišťovna, a.s.           5     10     20   15    30      60
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.     2     4     4    4   12       12
Evropská cestovní pojišťovna                   Součást balíčku
Vitalitas, a.s.               5     5     5    5    5       5
ČPP, a. s.                  2     4     4    4    12      12
VZP                     2     4     4    4    12      12
VICTORIA – VOLKSBANKEN, a. s.
                          pojištění je součástí celkových produktů
Komerční pojišťovna, a. s.3.4 Pojištění cestovních zavazadel

                           Evropa              Svět
      Název pojišťovny
                          částka v Kč           částka v Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva
                           10 000              10 000
vnitra České republiky
ČSOB, a. s.                      20 000              20 000
UNIQUA pojišťovna, a.s                25 000              25 000
Metal-Aliance                     20.000              20.000
Kooperativa                      15.000              15.000
Pojišťovna SLAVIA a.s.                20 000              20 000
Allianz pojišťovna a.s.                50 000              50 000
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.           15000               15000
Evropská cestovní pojišťovna             20 000              50 000
Vitalitas, a.s.                    20 000              20 000
ČPP, a. s.                      15 000              15 000
VZP                          15 000              15 000
VICTORIA - VOLKSBANKEN a. s.             30 000              50 000
Komerční pojišťovna, a. s.              15 000              15 000Denní pojistné sazby pojištění cestovních zavazadel ( 0 - 90 dní )

                           Evropa             Svět
       Název pojišťovny       5 - 17  18 - 69 nad 70   5 - 17  18 - 69
                                             nad 70 let
                       let    let   let    let   let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky               3     3     3    3    3       3                                                    22
ČSOB, a. s.                18     18    18    18    18     18
UNIQUA pojišťovna, a. s.          40     40    90    80    80     180
Metal-Aliance               5      5    5     5     5      5
Kooperativa, a. s             10     20    20    10    20     20
Pojišťovna SLAVIA a.s.           10     10    10    20    20     20
Allianz pojišťovna, a.s.          5      10    20    15    30     60
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.    2      7    7    2     7      7
Evropská cestovní pojišťovna                  Součást balíčku
Vitalitas, a.s.              5      5    5     5     5      5
ČPP, a. s.                 2      7    7     2     7      7
VZP                    2      7    7     2     7      7
VICTORIA – VOLKSBANKEN, a. s.
                          pojištění je součástí celkových produktů
Komerční pojišťovna, a. s.3.5 Speciální nadstandardní služby

         Pojišťovna     AS    SS   SC   PC   CK    SZ  PO  PC    RP  PS
Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra České republiky        A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
ČSOB, a. s.              A     N    A   A   A    N   N  N     A  N
UNIQUA pojišťovna, a.s.        A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
Pojišťovna Generali a.s.       A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
Metal-Aliance             A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
Kooperativa              A     A    A   A   A    A   N  N     N  N
Pojišťovna SLAVIA a.s.        A     A    A   A   N    N   N  N     A  A
Allianz pojišťovna a.s.        A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.   A     A    A   A   A    A   N  N     A  N
Evropská cestovní pojišťovna     A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
Vitalitas, a.s.            A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
ČPP, a. s.              A     A    A   A   A    A   N  A     A  N
VZP                  A     A    A   A   A    A   A  A     A  A
VICTORIA - VOLKSBANKEN a. s.     A     A    A   N   N    A   N  A     N  N
Komerční pojišťovna, a. s.      A     A    A   A   N    A   N  N     A  NVysvětlivky :

AS – asistenční služba                                  A – ano
SS – skupinové slevy                                   N – ne
SC – sportovní cesty
PC – pracovní cesty
CK – celoroční karty
SZ – storno zájezdu
PO – přivolání opatrovníka
PC – přerušení cesty
RP – rodinné pojištění                                                       23
PS – právní služby


4. Vyhodnocení subjektu z hlediska jeho výhodnosti pro určitý druh akcí pasivního
  cestovního ruchu

    ZP MV ČR poskytuje kromě všeobecného zdravotního pojištění v programu rozšířené
péče 2 006 balíčky nadstandardních programů pro muže, ženy, studenty, děti a dárce
v hodnotách 500-700 Kč. Jedná se různé příspěvky na prostředky, vyšetření, prohlídky,
léčebné a výchovné programy, slevy na zájezdy, připojištění majetku, slevy na léky, očkovací
látky a slevy na vedení účtu. Mezi produkty pro zahraniční cestovní ruch patří krátkodobé a
dlouhodobé pojištění léčebných výloh (1 700 000 Kč a 2 700 000 Kč u manažera) a,
úrazového pojištění, pojištění pro případ smrti (200 000 Kč) a trvalé následky úrazu (100 000
Kč), pojištění zavazadla základním pojistném podle věku 11-50 Kč za den v Evropě a ve
světě. Je možné si sjednat připojištění na zdraví či majetku cizí osoby za 3 Kč/den s plněním
1 000 000 Kč a připojištění na pracovní cesty. U dlouhodobého pobytu se osobám starším
nad 70-79 let připočítává přirážka 100% a osobám nad 80 let 150% v programu Mini a
Exklusive.
    U pojištění úrazovém se neliší výše pojistného od ostatních pojišťoven, pouze UNIQA
pojišťovna a.s má 3násobek pojistného pro případ smrti a invalidity, SLAVIA pojišťovna a.s.
3,5násobek a ALLIANZ a.s. pojišťovna 2násobek pojistného plnění. Evropská cestovní
pojišťovna má denní plnění 47-113 Kč, ALLIANZ pojišťovna 5-60 Kč, Komerční
pojišťovna 12-112 Kč, SLAVIA pojišťovna 20-30 Kč, UNIGA pojišťovna 40-180 Kč.
    U ZP MV ČR má nejvyšší pojistné pro léčebné výlohy, celkem 2 700 000 Kč a
nejmenší pojistné má Komerční pojišťovna a SLAVIA pojišťovna, celkem 1 000 000 Kč.
Denní sazby pojistného jsou kolem 11-60 Kč dle věku, nejvyšší pojistné má UNIQUA
pojišťovna, celkem 40-180 Kč a nejmenší METAL ALLIANZ pojišťovna, celkem 10-56 Kč
a ALLIANZ pojišťovna 5-60 Kč.
    ZP MV ČR má nejnižší plnění pojištění za škody na zdraví a majetku spolu
s pojišťovnou ČSOB a.s., celkem 1 000 000Kč, a nejvyšší plnění , celkem 5 000 000 Kč má
ALLIANZ pojišťovna a.s. Denní sazby pojistného jsou v průměru 20-70 Kč, nejvyšší má
pojišťovna UNIQUA a.s. 40-180 Kč dle věku a nejmenší má METAL ALLIANZ pojišťovna
5-60 Kč.
    Nejmenší plnění má ZP MV ČR u pojištění zavazadel, celkem 10 000 Kč s denní
sazbou 3 JKč, a největší má plnění pojišťovna ALLIANZ a. s, celkem 50 000 Kč s denní
sazbou 5 Kč.
    Pojišťovna MV ČR má všechny speciální nadstandardní služby spolu s pojišťovnou
UNIQUA as., Generali a.s., METAL ALLIANZ a ALLIANZ pojišťovnou, Evropskou
cestovní pojišťovnou. Pojištění na přerušení cesty nemá VICTORIA-VOLKSBANKEN
pojišťovna, celoroční kartu nemá Slavia a.s. pojišťovna a VICTORIA-vOLKSBANKEN a.s.
a storno zájezdu nemá ČSOB a.s. a Kooperativa. Přivolání opatrovníka nemá pojišťovna
ČSOB, Kooperativa, Slavia, Hasičská vzájemná pojišťovna, Komerční a VICTORIA-
VOLKSBANKEN pojišťovna. Právní služby neprovozuje ČSOB pojišťovna, Kooperativa,
Hasičská pojišťovna, Komerční a VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna.
                                             24
5. Závěr

Dne 26. října 1992, byla Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky zapsána
do obchodního rejstříku vedeným městským soudem v Praze. V této době měla pojišťovna
pouze 90 000 pojištěnců a to po několika měsíční činnosti. O 12 let později se dosahuje
milionového kmene pojištěnců, a ZPMVČR se tak stává největší zaměstnaneckou a druhou
největší veřejnou zdravotní pojišťovnou na území České republiky. ZP MV ČR v roce 1996
uzavřela smlouvu s Generali Pojišťovnou, a. s., o cestovním připojištění a komplexním
nemocenském pojištění za výrazně výhodných podmínek pro své pojištěnce, zejména pro děti
do 17 let které mají v doprovodu dvou dospělých cestovní pojištění zdarma. Slevy a další
výhody jsou poskytovány z oblastí sportu, cestování, pojištění, zdravé výživy a mnohých
dalších. Od roku 2003 ZP MV ČR nabízí svým pojištěncům Program slev a výhod. Díky
tomuto produktu mají pojištěnci ZP MV ČR na pracovištích Generali slevu 10% z pojištění
majetku, nemocenského nebo úrazového pojištění. Zvýhodnění nabízí i Česká pojišťovna
která poskytuje pojištěncům ZP MV ČR slevu 25% z pojistného na pojištění léčebných výloh
pro turistické cesty. Dále ZP MV ČR nabízí nákup se slevou 3% v internetovém obchodě
Lékárna.cz který umožňuje nákup léků přes Internet a slevu 15% z cen zásilkových obchodů
produktů ISOline. Dále je možné využít slevu 10% na všechny zájezdy CK Alexandria a
slevy u vybraných prodejců po celé ČR. Velmi zjednodušeně lze říci, že metoda, kterou si
zabezpečujeme své zdraví, se nazývá prevence. Touto cestou se vydala i Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra ČR s příspěvkovými preventivní programy z nabídky rozšířené
zdravotní péče. Tato nabídka je rozdělená do balíčků a přináší široké spektrum možností péče
o klienty všech věkových kategorií. Tento program byl v roce 1999 doplněn o část určenou
pro specifické skupiny pojištěnců ohrožených charakterem vykonávané práce kterou tvoří
zaměstnanci resortů Policie ČR, Hasičského sboru ČR, Vězeňské služby a vybraných profesí
Českých drah, strojírenských a chemických podniků. Pojištěnci ZP MV ČR mohou také
využít slevu 10% na nadstandardní zdravotní péči v privátním zdravotnickém zařízení
Online 24 ( Karlovo náměstí 3, Praha 2 ), které nabízí kompletní servis pro pojištěnce ZP MV
ČR. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR hradí očkovací látku proti chřipce, včetně
provedení výkonu lékařem, všem svým klientům, kteří jsou starší 65 let věku tak jako
poskytuje příspěvky na smluvně zajištěné léčebně ozdravné pobyty dětí v zahraničí ( na
Slovensku, Chorvatsku a v Řecku ), jejichž cílem je snížení nemocnosti stigmatizovaných
dětí. Pro řešení problémů z oblasti základní zdravotní péče zřídila ZP MV ČR pobočka Praha
na podzim roku 2003 další nadstandardní službu pro své klienty - bezplatnou právní poradnu.
Hlavním cílem a smyslem právní poradny je pomoc klientům orientovat se v problémech,
které se týkají poskytování zdravotní péče. ZP MV ČR má nejvyšší pojistné pro léčebné
výlohy, celkem 2 700 000 Kč ale také nejnižší plnění pojištění za škody na zdraví a majetku
spolu s pojišťovnou ČSOB a.s., celkem 1 000 000Kč. U úrazového pojištění se neliší výše
pojistného od ostatních pojišťoven, pouze UNIQA pojišťovna a.s má 3násobek pojistného
pro případ smrti a invalidity a SLAVIA pojišťovna a.s. 3,5násobek. Pojišťovna ZP MV ČR
má všechny speciální nadstandardní služby spolu s pojišťovnou UNIQUA as., Generali a.s.,
METAL ALLIANZ, Evropskou cestovní pojišťovnou a ALLIANZ pojišťovnou. Na našem
zdravotním trhu působí dominantní Všeobecná zdravotní pojišťovna a řada otevřených
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, z nichž ZP MV ČR zaujímá první místo jak
v počtu pojištěnců, tak v dostupnosti sítě svých zastoupení. Výsledky hospodaření ZP MV
ČR dokazují, že její ekonomická situace je dlouhodobě stabilní.Zájmem ZP MV ČR je
předcházet vzniku závažných onemocnění účinnou prevencí a zajištěním zdravotní péče jinak
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Lékaři řadí ZP MV ČR k nejspolehlivějším
zdravotním pojišťovnám s flexibilními službami a dobrou platební disciplinou.
                                             25
26
      Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu
                  Senovážné náměstí 12
                  České Budějovice
Zařazení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra do soustavy pojišťoven V České republice
s ohledem na poskytování služeb v oblasti pojištění pro turistické cesty a pobyty v zahraničí
                    Seminární práce
Jméno: Miroslav Ballák
Třída:
Školní rok: 2006-2007
Vyučující:
                                             27

								
To top