Acord parteneriat model by 59xKWm

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                                MODEL


                  ACORD DE PARTENERIAT


Incheiat intre:


[Denumire ONG / ONG-uri asociate / institutie publica / institutie de invatamant], cu sediul in
[Adresa], cod de identificare fiscala _______, avand cont nr. [cod IBAN], deschis la [Banca,
sucursala], reprezentata legal prin D-na/D-l [Prenume, Nume], in calitate de [Functia] si D-na/D-l
[Prenume, Nume], in calitate de [Functia], denumita(e) in continuare „Partener”

si

[Prenume, Nume], domiciliat in [Adresa], identificat cu C.I/B.I./pasaport seria _______ nr._______,
eliberat(a) de _____________ la data de _________, valabil(a) pana la data de ___________,
denumit(a) in continuare „Participant”

Partenerul si Participantul fiind denumiti in continuare in mod individual „Partea” si colectiv
„Partile”.

Avand in vedere selectia de proiecte lansata de Petrom S.A. („Organizatorul”) in cadrul programului
interactiv de CSR intitulat „Tara lui Andrei” („Programul”).

Avand in vedere obiectivul Programului, de a sprijini implementarea unor proiecte concrete care
vizeaza educarea intregului public cu privire la folosirea in mod rational a resurselor energetice,
stimularea publicului in adoptarea unei atitudini responsabile fata de problematica mediului
inconjurator si determinarea implicarii directe a publicului, in diverse activitati de voluntariat.

Avand in vedere ca Participantul doreste sa inscrie un proiect in domeniul ______________ [va
rugam completati] („Proiectul”), privind ________ [va rugam introduceti o scurta descriere a
proiectului], Proiect care ar urma sa fie implementat de Partener, cu sprijinul financiar al
Organizatorului, in cazul in care ar fi declarat castigator.

Prin urmare, Partile au hotarat sa incheie prezentul Acord de Parteneriat („Acordul”), in urmatoarele
conditii si cu respectarea urmatoarelor clauze:


1. SCOPUL PARTENERIATULUI

Prin prezentul Acord, Partile convin sa coopereze in vederea inscrierii Proiectului in competitia
organizata prin intermediul site-ului www.taraluiandrei.ro, precum si pentru implementarea
Proiectului, in cazul in care acesta va fi declarat castigator, in conditiile stabilite prin regulamentul
acestei competitii/selectii de proiecte („Regulamentul”).

2. OBLIGATIILE PARTILOR


2.1. Obligatiile Participantului:
   a. Sa inscrie Proiectul in cadrul selectiei de proiecte, cu respectarea tuturor conditiilor din
    Regulament;


                                                    1
   b. Sa prezinte toate documentele si sa intreprinda orice actiuni necesare in vederea validarii
    premiului acordat Proiectului, in cazul in care acesta ar fi declarat castigator;
   c. Sa participe activ la implementarea Proiectului, conform prevederilor Regulamentului si
    procedurii de lucru agreate intre Partener si Organizator. [a se pastra in cazul in care
    corespunde vointei Partilor]

2.2. Obligatiile Partenerului:
   a. Sa sustina Participantul in vederea inscrierii Proiectului in selectia de proiecte organizata pe
    www.taraluiandrei.ro, prin luarea masurilor si punerea la dispozitia acestuia a documentelor
    necesare in acest sens;
   b. Sa semneze acordul cu Organizatorul privind atribuirea premiului si implementarea
    Proiectului in conditiile din Regulament, in cazul desemnarii Proiectului drept castigator;
   c. Sa asigure finantarea suplimentara din alte surse, in cazul in care implementarea efectiva a
    Proiectului declarat castigator presupune utilizarea unei sume mai mari decat premiul oferit de
    Organizator (5.000 Euro, in echivalent in lei, calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii
    Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii); [a se pastra numai in situatia in care
    corespunde vointei Partenerului]
   d. Sa transmita drepturile de proprietate intelectuala asupra Proiectului catre Organizator, in
    cazul in care acesta ar fi declarat castigator, prin incheierea unui contract de cesiune a
    drepturilor de proprietate intelectuala. [a se pastra numai in cazul in care Partenerul este
    titularul Proiectului]


3.   PREVEDERI FINALE


3.1. DURATA: Prezentul Acord intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele Parti si este
   valabil pana la data terminarii selectiei de proiecte (in cazul in care Proiectul nu este declarat
   castigator) sau a finalizarii implementarii Proiectului (in cazul in care Proiectul este declarat
   castigator).


3.2. MODIFICARI: Modificarea si/sau completarea prezentului Acord se face numai in scris prin
   acordul ambelor Parti materializat in act aditional.


3.3. INCETARE: Prezentul Acord poate inceta in urmatoarele conditii:
   3.3.1. la expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
   3.3.2. prin acordul scris al ambelor Parti;
   3.3.3. prin rezilierea de catre oricare Parte, printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte Parti,
      aflata in culpa, cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de data rezilierii, fara punere
      in intarziere sau alta formalitate si fara interventia instantei, in situatia neexecutarii,
      executarii cu intarziere sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul Acord
      de catre cealalta Parte;


3.4. LEGEA APLICABILA: Prezentul Acord va fi guvernat de legea romana.
                                                      2
3.5. LITIGII: Litigiile ivite intre Parti in legatura cu prezentul Acord vor fi solutionate pe cale
   amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, litigiile vor fi inaintate
   spre solutionare instantelor judecatoresti competente.


Prezentul Acord a fost incheiat astazi, [Data semnarii], la [Locul semnarii], in 4 (patru) exemplare
originale, cu forta juridica egala, cate doua pentru fiecare Parte, Partile declarand ca au primit cate
doua originale.


 [Denumire ONG / ONG-uri asociate / institutie               [Prenume, Nume]
    publica / institutie de invatamant]


             L.S.

                                     ___________________
       ______________________
            [Functie]
          [Prenume, Nume]


       _____________________
            [Functie]
          [Prenume, Nume]
                                                     3

								
To top