podnikatelsky plan by HC12043020135

VIEWS: 301 PAGES: 41

									      UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
           EKONOMICKÁ FAKULTA


  KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU A SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA
      Podnikateľský plán pre cestovnú kanceláriu Slňava
     ( Semestrálna práca z Ekonomiky podniku cestovného ruchu)
Školský rok : 2002/2003
                            2.ročník
      UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
           EKONOMICKÁ FAKULTA


  KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU A SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA
       Podnikateľský plán pre cestovnú kanceláriu Slňava

          Marketingová koncepcia CK Slňava
       ( Semestrálna práca z Marketingu cestovného ruchu)
Školský rok : 2002/2003
                             2.ročník
                Osnova podnikateľského plánu

1.Východiská projektu
 1.2 Charakteristika okolia podniku
 1.2 Podnikateľské príležitosti
2. Charakteristika podniku
 2.1 Typ, kategória, trieda, názov a logo podniku
 2.2 Právna forma
 2.3 Lokalizácia a dopravná dostupnosť
 2.4 Kapacitné ukazovatele
 2.5 Rozsah a štruktúra poskytovaných služieb
 2.6 Predpokladaná výška základného imania
3. Podnikateľský zámer ( vízia, poslanie, ciele)
4. Marketingová koncepcia
4.1 Marketingová analýza
 4.1.1  Analýza podniku CR – vnútorné prostredie
 4.1.2  Analýza zákazníkov – návštevníci
 4.1.3  Analýza konkurencie
 4.1.4  Analýza dodávateľsko – odberateľských vzťahov
 4.1.5  Analýza vzťahov miestnej verejnosti k rozvoju CR
 4.1.6  Analýza marketingového makroprostredia podniku
 4.1.7  Situačná analýza S.W.O.T.
4.2 Návrh marketingove koncepcie PCR
 4.2.1 Formulovanie poslania a stanovenie marketingových cieľov
 4.2.2 Segmentácia dopytovej stránky trhu, výber a hcarakteristika cieľových skupín zákazníkov
 4.2.3 Výber marketingovej stratégie
 4.2.4 Aktivácia nástrojov marketingového mixu
    4.2.4.1 Produktový mix PCR
    4.2.4.2 Distribučná politika PCR
    4.2.4.3 Komunikačná politika PCR a plán propagačných aktivít
    4.2.4.4 Personálna politika PCR
    4.2.4.5 Cenová politika PCR
 4.2.5 Zodpovednosť za realizačné opatrenia, marketingová kontrola
5. Organizačná štruktúra a personálna politika
 5.1 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov podniku
 5.2 Systém prijímania zamestnancov
 5.3 Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov
 5.4 Hodnotenie zamestnancov
 5.5 Systém hmotnej zainteresovanosti
 5.6 Popisy práce
 5.7 Plány pracovnej doby zamestnancov
6. Ekonomika podniku
 6.1 Súpis majetku
 6.2 Odpisy
 6.3 Plán výkonov
 6.4 Plán nákladov
 6.5 Cenové kalkulácie
 6.6 Finančný plán za obdobie 5 rokov
   6.6.1 Výkaz zisku a strát
   6.6.2 Predpokladaný vývoj rentability nákladov a rentability tržieb
7. Záver
1. Východiská projektu


1.1 Charakteristika okolia podniku

  Okres Sobrance sa rozprestiera v najvýchodnejšej časti Slovenska - v severovýchodnej
časti Východoslovenskej nížiny. Pozostáva zo 46 obcí a okresného mesta Sobrance, ktoré
je jeho hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom. Okresom prechádza
európska komunikácia E50 na Ukrajinu. Okres, ako jeden z mála v SR nemá železnicu.
Sobrance sú mestom nad 6000 obyvateľov. O celkový chod, rozvoj a organizáciu života
mesta sa stará mestský úrad. Štátne orgány sú v meste zastúpené najdôležitejšími
úradmi slúžiacemu celému okresu ako je okresný úrad, Národný úrad práce, daňový
úrad a okresné riaditeľstvo policajného zboru. Potreby občanov v oblasti peňažných
služieb zabezpečujú pobočky a.s. VÚB, Slovenskej sporiteľne a Slovenskej poisťovne.
Tiež sa tu nachádzajú podniky reprezentujúce priemysel, podniky zaoberajúce sa
textilnou výrobou, firmy podnikajúce v stavebníctve a firma SLOVAKIA TREND spol
s.r.o., ktorá má významné miesto v okrese ako distribútor širokého sortimentu náradia a
materiálu pre poľnohospodárske organizácie a iných. Sobranský okres napriek rozvoju
rôznych odvetví ostáva i naďalej hlavne poľnohospodárskym, vzhľadom na svoju
polohu, ako aj bohatú miestnu minulosť spojenú s obrábaním pôdy. V súčasnom období
tu pôsobí 28 poľnohospodárskych a podnikateľskcýh subjektov, ktoré sa zaoberajú
produkciou špeciálnych plodín, hlavne viniča. Vína z tejto oblasti sú známe svojou
kvalitou nielen na Slovensku. Medzi známych výrobcov kvalitných vín tu patrí ESPRIT,
REGIA TT a RD Koromľa.
Záujemci o degustáciu či kúpu vín si prídu na svoje počas pobytu na roľníckých
družstvách Koromľa, Priekopa, PD VINOHRADY Choňkovce, či v kamennej pivnici RD
Porúbka, alebo u najväčšieho pestovateľa viniča a producenta kvalitných a
vyhľadávaných prírodných bielych a červených vín z vlastnej produkcie v podniku
ESPRIT spol. s.r.o., divízia Tibava, s možným posedením v spoločenskej miestnosti.
Tibavský región preslávili odrody: tramín, rulandské sivé, rizling vlašský, dievčie hrozno
a frankovka. Špičkou medzi pomukou tibavskej pivnice sú omšové vína.
Priemerne rozvinuté školstvo okresu reprezentuje gymnázium, stredné odborné učilište
poľnohospodárske, osobitná škola, 12 základných, 23 materských škôl a základná
umelecká škola. V Sobranciach sa nachádza unikátne Gitarové múzeum J. Ferka s vyše
200 exponátmi gitár. Je medzi nimi množstvo vzácnych gitár, okrem iných aj nástroje
venované Petrom Jandom zo skupiny Olympic či Maťom Ďurindom z Tublatanky.
V sobranskom okrese majú pomerne široké zastúpenie veriaci. Za povšimnutie stojí
novovybudovaný gréckokatolícky chrám a čiastočne obnovený rímskokatolícky kostol v
Sobranciach.
V okrese sa nachádzajú 2 ubytovacie zariadenia a 8 reštauračných zariadení.
Súčasťou mesta sú Sobranské kúpele, nachádzajúce sa 4 km za mestom v rozsiahlom
parku. Spomínajú sa už v roku 1336, keď boli vlastníctvom grófa Sztaraya. Liečivé
pramene majú liečivé účinky pri poúrazových stavoch, reumatických ochoreniach,
zažívacích ťažkostiach a priaznivý účinok bol zaznamenaný aj pri liečení niektorých
kožných ochorení a ekzémov. V súčasnoti sa kúpele využívajú na rehabilitáciu.
V okolí Sobraniec je veľa turisticky atraktívnych miest. Drevené kostolíky v Ruskej
Bystrej (1720) a v Inovciach (1836), s dodnes zachovaným dobovým interiérom, sú
národnými kultúrnymi pamiatkami. Zrúcanniny hradov a opevnení možno vidieť v Tibave
a Podhorodi, zaujímavé sú vodné mlyny v Jenkovciach, Vyšnej Rybnici a Ruskovciach.
Medzi najkrajšie prírodné zákutia východného Slovenska patrí horské jazero Morské oko,
pod Sninským kameňom v chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Pre lepšie poznanie
prírody sú tu vybudované náučné chodníky.      Vyhľadávaným letným rekreačným
strediskom je blízka vodná nádrž Zemplínska Šírava, ktorú často navštevujú aj poľskí
turisti. Rekreovať sa možno aj pri vodných nádržiach v Kolibabovciach a Vyšnej Rybnici,
kde sú výborné podmienky pre rybolov. V okrese sú aj viaceré prírodné revíry. Okolité
lesy sú vyhľadávanými lokalitami na zber húb a lesných plodov. Na zimnú rekreáciu a
lyžovanie sú vhodné terény v Inovciach, Remetských Hámroch a Podhorodi.
V sobranskom okrese nie je žiadny výraznejší znečisťovateľ.
Z oblasti cestovného ruchu sa najviac rozvinul vidiecky turizmus a agroturistika. Takmer
v každej obci sú neobývané obydlia, z ktorých niektoré slúžia na účely ubytovania
turistov, ktorí majú záujem tráviť dovolenku alebo voľné dni na vidieku a v prírode. Z
poľnohospodárskych podnikov v území sa agroturistike venujú Roľnícke družstvo
Koromľa a Dona spol. s.r.o. Veľké Revištia.
1.2 Podnikateľské príležitosti


  V sobranskom okrese momentálne nie je žiadna cestovná kancelária, čiže
novozaložená cestovná kancelária by v meste nemala žiadnu konkurenciu. Donedávna v
Sobranciach síce existovala istá cestovná kancelária, ale prestala fungovať pretože bola
zameraná len na Ukrajincov. Najbližšie cestovné kancelárie sa nachádzajú v susednom
okrese Michalovce a ich počet je 7. Vytvára to podnikateľskú príležitosť založiť
v Sobranciach cestovnú kancelátiu, nakoľko by museli klienti zo sobranského okresu
cestovať minimálne 20 km k najbližšej cestovnej kancelárii v Michalovciach. Z analýzy
obyvateľstva možno vyvodiť, že je tu veľký počet veriacich, ktorí by mohli mať záujem
o púte do pútnických miest na Slovensku. To vytvára podnikateľskú príležitosť
poskytovať takýmto klientom zájazdy na tieto miesta. Ďalšou možnosťou je
poskytovanie školských zájazdov pre školy, ktorých je v okrese spolu 15, a to
hlavne zimných zájazdov do lyžiarskych stredísk, nakoľko školy často organizujú
lyžiarske výcviky pre žiakov. Ponuka by sa zamerala hlavne na miestu oblasť pod
Vihorlatom, kde sa v dvoch obciach nachádzajú upravené svahy s lyžiarskymi vlekmi.
Cestovná kancelária by zároveň poskytla možnosť ubytovania v škole v prírode, ktorá sa
nachádza hneď v jednej z obcí. Takáto ponuka športových zájazdov by platila i pre
individuálnych turistov.
  Veľa tunajších obyvateľov často chodieva do susedných krajín – do Maďarska a do
Poľska za účelom nákupov na rozsiahlych trhoviskách a do Maďarska zároveň za účelom
rekreácie pri známych termálnych kúpaliskách. Cestovná kancelária bude organizovať
takéto krátke jedno až dvojdňové zájazdy na tieto miesta.
  Mnoho obyvateľov v lete chodieva na dovolenky do južných prímorských oblastí za
účelom rekreácie a oddychu. Navyše čoraz viac žiakov končiacich stredné školy
uprednostňuje namiesto klasických stužkových slávností pobytové zájazdy v letoviskách
v južných prímorských krajinách. Z týchto dôvodov by som organizovala pobytové
zájazdy do najbližšej prímorskej destinácie – do Chorvátska, a to ako pre individuálnych
turistov tak aj pre kolektívy.
  V rámci pasívneho cestovného ruchu región často navštevuje veľa poľských turistov,
a to hlavne v lete za účelom rekreácie pri vodných nádržiach ako Zemplínska Šírava,
Domaša a iné. Túto situáciu by som využila na sprostredkovanie ubytovania pre týchto
turistov v okolí Zemplínskej Šíravy. Navyše by som im ponúkla možnosť zúčastniť sa na
agroturistike v sobranskom okrese, nakoľko má táto oblasť pre to vhodné podmienky.
Návštevníci majú možnosť turistiky nie len v chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, v ktorej
sa nachádza národná prírodná rezervácia Morské oko, ako aj ďalšie prírodné rezervácie
a prírodné pamiatky. Pre hlbšie poznanie prírody pre pešieho turistu sú vybudované
náučné chodníky. Turisti si môžu pozrieť národné kultúrne pamiatky v Inovciach
a v Ruskej Bystrej, ako aj navštíviť gitarové múzeum v Sobranciach, ochutnať liečivú
vodu v sobranských kúpeľoch, a samozrejme zúčastiť sa degustácie či nákupu kvalitných
a vyhľadávaných vín v Tibavskej či v Porúbskej pivnici.
2. Charakteristika podniku


2.1 Typ, kategória, trieda, názov a logo podniku

  Podľa poslednej novely živnostenského zákona a zákona č.281/2001 Z.z.
o zájazdoch je typ podniku, ktorý chcem založiť, cestovná kancelária.
Názov cestovnej kancelárie je Sĺňava. Názov je odvodený od Zemplínskej Šíravy, ktorú
v minulosti nazývali aj Zemplínska Sĺňava.
Ako logo podniku som zvolila slnko. Východoslovenská nížina je druhá najteplejšia
oblasť na Slovensku a priemerná ročná dĺžka slnečného svitu dosahuje až 2200 hodín.
To ma inšpirovalo k určeniu slnka ako loga podniku.
2.2  Právna forma

 Právna forma cestovnej kancelárie je živnosť. K tomu je potrebný živnostenský list,
ktorý je preukazom živnostenského oprávnenia. Zivostenský list sa udelí na základe
koncesnej listiny, ktorá sa udeľuje pre prevádzkovanie cestovnej kancelárie na meno
riaditeľa.2.3  Lokalizácia a dopravná dostupnosť

 Prevádzka je lokalizovaná v centre mesta v rade obchodov. Nachádza sa na prízemí a
pozostáva y 1 miestnosti, ktorej sklené priečelie smerujúce do centra mesta poskytuje
možnosti pre reklamu a propagáciu CK a zájazdov. Je k nej dobrý prístup a keďže sa
nachádza medzi obchodmi, denne tadiaľ prechádza veľa ľudí. Vo vzdialenosti asi 50 m
od CK sa nachádza parkovisko. Z CK k autobusovej stanici je asi 5 minút pešo.
2.4 Kapacitné ukazovatele

  Kedže pri cestovnej kancelárii je trocha obtiažnejšie určiť kapacitné ukazovatele, tak
za takýto ukazovateľ som zvolila počet predaných zájazdov za mesiac, resp. počet
klientov, ktorí za mesiac využili služby cestovnej kancelárie. Približný predpoklad je 60
obslúžených klientov za mesiac.2.5 Rozsah a štruktúra poskytovaných služieb

 Produkt CK tvorí určité množstvo jednotlivých služieb – obyčajne však ich vzájomnú
kombináciu. Z vecného hľadiska môžeme služby cestovnej kancelárie rozdeliť na:

a) poskytovanie rôznych druhov informácií

Poskytovanie informácií ako neplatenej služby je pre činnosť každej cestonej kancelárie
nevyhnutné. Mal by sa klásť veľký dôraz na poskytovanie pravdivých informácií a
nezavádzanie klienta. To znamená, že klientovi je potrebné priblížiť danú lokalitu nielen
z kladnej stránky, ale upozorniť ho aj na fakty, ktoré nie sú najpríjemnejšie, ale je nutné
s nimi rátať. Ďalej by sa poskytovali informácie o dopravných spojeniach, kultúrnych
podujatiach, či vstupenkách a pod.

b) sprostredkovanie ubytovania

Cestovná kancelária v závislosti od produktu zabezpečuje ubytovanie v hoteli, v
chatkách, alebo v iných ubytovacích zariadeniach ( škola v prírode).

c) zaobstaranie prepravy

CK zaobstaráva prepravu autobusom.
Pre zabezpečenie autobusovej prepravy CK uzavrela zmluvu s dopravnou spoločnosťou
Slovenská Autobusová Doprava Michalovce.
Pohodlie a komfort transferu zabezpečuje dopravná spoločnost klimatizovanými
autobusmi a delegát CK.
Pri autobusovej doprave CK kladie dôraz na výber kvalitných, zásadne klimatizovaných
autobusov. Na dlhšie trate uprednostňuje luxusné klimatizované autobusy vybavené WC,
barom a videom. Počas trasy si klienti môžu kupovať studené aj teplé jedlá priamo
v autobusoch za slovenské koruny.

d) organizovanie a predaj štandardných zájazdov s komplexne alebo čiastočne
  zabezpečenými službami pre jednotlivcov a kolektívy
.

e) služby delegátov cestovného ruchu počas zájazdov

Počas celej dovolenky sa o klientov stará profesionálny slovensky hovoriaci delegát.
K jeho povinnostiam vo všeobecnosti patrí:
  – privítanie klientov pri príchode do miesta pobytu
  – pomoc pri ubytovaní, operatívne riešenie prolémov týkajúcich sa ubytovania,
  dozeranie na plnenie povinností zmluvného partnera v otázkach ubytovania
  – účasť pri zostavovaní jedálneho lístka – vyvesenie na viditeľné miesto, dozeranie
  na plnenie povinností zmluvného partnera v otázkach stravovania
  – kontrola všetkých vedľajších služieb (výlety exkurzie...), ich sprostredkovanie
  – osobná účasť pri riešení nedostatkov a ich odstraňovaní

f) poistenie osôb a ich batožiny počas prepravy i pobytu v zahraničí

Súčasťou niektorých zájazdov cestovnej kancelárie je komplexné cestovné poistenie.
CK uzavrela zmluvu s poisťovacou spoločnosťou UNION. Presný rozsah krytia a
podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej
spoločnosti UNION, ktorú objednávateľ obdrží od cestovnej kancelárie pri kúpe zájazdu.
Jednotlivé zájazdy, ktoré CK Slňava ponúka, majú nasledujúcu štruktúru:


  Chorvátsko – 8-dňový pobytový zájazd pre domácich klientov, reprezentuje ACR.
Tento zájazd zahŕňa zaobstaranie prepravy, ubytovanie a stravovanie v hoteli, služby
delegáta, zabezpečenie vstupeniek na spoločensko – kultúrne, športové a iné podujatia
a sprostredkovanie poistenia účastníkom.

Poľsko   – jednodňový zájazd za účelom nákupov na trhoviskách zahŕňa
     sprostredkovanie prepravy a občerstvenie počas cesty. Zájazdy sa uskutočňujú
     počas celého roka, a to pred Sviatkom všetkých svätých, Vianocami, Veľkou
     Nocou a letnými prázdninami.

Maďarsko – dvojdňový zájazd. Zabezpečená preprava a ubytovanie na 1 noc s večerou
     a služby sprievodcu. Lístky na termálne kúpalisko si návštevníci môžu
     zakúpiť priamo na mieste pobytu. Návštevníci majú možnosť nákupov na
     miestnom trhu a prehliadku mesta. Zájazd zahŕňa služby sprievodcu.
     Zájazdy by sa uskutočňovali v letnej sezóne.
V rámci domáceho cestovného ruchu CK organizuje:

Športové zájazdy v zimnej sezóne pre jednotlivcov a skupiny (školské lyžiarske
výcviky) do lyžiarských stredísk v Podhorodi a v Inovciach. Cestovná kancelária
zabezpečuje prepravu, ubytovanie s polpenziou. .

Raz za rok sa organizuje jednodňový zájazd na niektoré pútnicke miesto na
SLovensku, napr. do Levoče, Gaboltova alebo Litmanovej.
Cestovná kancelária sprostredkuváva dopravu a občerstvenie.

CK ponúka 7 dňový pobytový zájazd v Chate Lieska v Nízkych Tatrách, ktorá je jej
majetkom. Kapacita chaty je 10 osôb. V chate sa nachádza kuchynka. V rámci toho
zájazdu poskytuje prepravné služby a ubytovacie služby.


V rámci aktívneho cestovného ruchu CK ponúka:

Sprostredkovanie ubytovania pre poľských turistov na Zemplínskej Šírave.
Zároveň ponúka možnosť zúčastnenia sa fakultatívneho výletu v regióne (návšteva
Národnej kultúrnej pamiatky v Inovci a Ruskej Bytrej, turistika v Národnej prírodnej
rezervácii Morské Oko s možnosťou výstupu na Sninský kameň alebo Vihorlat,
prehliadka Sobranských kúpeľov, degustácia či nákup vín v známej vinárskej oblasti v
Tibave), spojeného so službami sprievodcu.
2.6 Predpokladaná výška základného imania

Predpokladaná výška základného imania je 400 000,- Sk. Súčasťou základného imania je
navyše Chata Lieska v Nízkych Tatrách, ktorá je majetkom riaditeľa a bude slúžiť ako
poskytovateľ ubytovacích priestorov pre niektoré zájazdy cestovnej kancelárie.
3. Podnikateľský zámer (vízia, poslanie, ciele)

 Vízia cestovnej kancelárie je pozdvihnúť úroveň cestovného ruchu v sobranskom
okrese, priblížiť domácim obyvateľom možnosti pre cestovanie a zároveň propagovať
agroturistiku v tomto regione pre zahraničných ako aj pre domácich turistov.

  Poslaním mojej podnikateľskej činnosti bude predaj čo najväčšieho počtu zájazdov a
pobytov v oblasti DCR, ACR a PCR. Služby poskytované v cestovnej kancelárii chcem
vykonávať kvalitne a spoľahlivo, pretože významným faktorom rozhodovania účastníka
cestovného ruchu okrem ceny je aj kvalita služieb, vlastná skúsenosť a vzťah pracovníka
k návštevníkom. Verím, že sa mi podarí získať klientelu a tým nadobudnúť zisk potrebný
na chod, udržanie a další rozvoj cestovnej kancelárie.

  Vrcholovým cieľom cestovnej kancelárie Slňava je dlhodobá existencia a rast podniku.
Naplnenie tohto cieľa je vo veľkej miere podmienené dosiahnutím základných cieľov:
Jeden z najdôležitejších ekonomických cieľov je zisk, ktortý je nevyhnutným
predpokladom na zabezpečenie existencie a dalšieho rozvoja podniku. Konkrétnym
cieľom je dosiahnuť aspoň minimálny zisk, ktorý postačuje na reprodukciu majetku,
výdavky v prospech vlastníka a zamestnancov

  Veľmi dôležitým základným cieľom je vzťah k zamestnancom, pretože práve oni
vstupujú so zákazníkmi do priameho kontaktu. Mimoriadne dôležitá je spokojnosť
zamestnancov, ktorá sa bude v konečnom dôsledku prejavovať aj vo vzťahu k
zákazníkovi.
                            - minimálny zisk
                ZISK


                             -  mzdy
                             -  pracovné podmienky
 Dlhodobá         ZAMESTNANCI          -  starostlivosť o zamestnancov
 existencia                       -  interpersonálne vzťahy

 a rast
 podniku          ZAKAZNICI          - kvalitné a komplexné služby
                             - atraktívne prostredie
                             - spoľahlivosť
                             -
               IMIDZ
               PODNIKU          - reklamné aktivity
4. Marketingová koncepcia


Vypracovanie marketingovej koncepcie je nevyhnutné pre úspešnosť podniku na trhu
cestovného ruchu.
4.1 Marketingová analýza


   Marketingová analýza je mimoriadne dôležitá pre každý podnik, ktorý sa chce
presadiť na trhu a byť na ňom úspešný. O to dôležitejším prvkom je pri vzniku nového
podniku. Aby mohol podnik zvoliť vhodnú stratégiu a presadiť sa tak na trhu, musí byť
najskôr dokonale oboznámený so situáciou na trhu. Na to slúži analýza marketingového
prostredia, ktorú rozdeľujeme na analýzu mikroprostredia, analýzu makroprostredia
a analýzu interného prostredia firmy.4.1.1 Analýza podniku cestovného ruchu – vnútorné prostredie


Cestovná kancelária Sĺňava je menšia CK v porovnaní s ostatnými CK. Z toho vyplýva aj
fakt, že má pomerne málo zamestnancov. Tým nie je možná nejaká rozvetvenejšia
štruktúra. Na čele CK stojí majiteľ podniku, resp. riaditeľ, ktorý zároveň vykonáva aj
funkciu ekonóma cestovnej kancelárie.

 Pri analýze vnútorného podniku CK vychádzame z porovnania nášho podniku
s konkurenciou, ktorá sa nachádza v susednom okrese – v Michalovciach.

 Hodnotenými kritériami boli: lokalizácia, dopravná dostupnosť, možnosť parkovania,
vzhľad objektu, image na trhu, profesionalita zamestnancov, kvalita poskytovaných
služieb, ceny a cenová politika, otváracia doba, sprostredkovatelia a komunikácia so
zákazníkom.

 V porovnaní s konkurenciou sme:
   Faktory    Lepší       Rovnakí     Horší
   analýzy
   Lokalizácia     *
   Dopravná                *
   dostupnosť
   Možnosť       *
   parkovania
   Vzhľad objektu             *
   Imidž objektu              *
   Profesionalita                      *
   zamestnancov
   Kvalita                 *
   poskytovaných
   služieb
   Ceny a cenová    *
   politika
   Otváracia doba             *
   Komunikácia so             *
   zákazníkom


Silné stránky: vzhľadom k faktu, že sme malý podnik, je možné flexibilne sa
prispôsobovať rýchlo sa meniacim požiadavkam trhu.

Slabé stránky: problémy so vstupom nového podniku na trh

Riešenie: vysoká kvalita poskytovaných služieb, propagácia podniku

Marketingové mikroprostredie firmy tvoria všetky vplyvy, ktoré ovplyvňujú schopnosť
podniku prosperovať na trhu. Najdôležitejšími faktormi sú: zákazníci, konkurencia,
dodávatelia, obchodní partneri, sprostredkovatelia, verejnosť a iné.
4.1.2 Analýza zákazníkov - návštevníkov

  CK Slňava sa chce orientovať takmer na všetky vekové kategórie. Snaží sa vyhovieť
požiadavkám každého zákazníka a v čo najlepšej miere uspokojiť jeho potreby. Jedným
z mojich cieľov je vytvoriť si stálu klientelu a tak čiastočne zabezpečiť existenciu Ck.
  Keďže sa Ck Slňava chce stále zdokonaľovať a slúžiť svojim klientom, bude sa stále
snažiť o zlepšenie kontaktov s nimi. Jedným z prostriedkov komunikácie so zákazníkom
budú i dotazníky tvorené v spolupráci s delegátom. Tieto dotazníky sa budú rozdávať na
konci každého zájazdu.
  Pobytové zájazdy sú určené pre každú vekovú kategóriu. Pre mladých ľudí sa
organizujú hlavne športové zájazdy. Zájazdy spojené s nákupmi najviac priťahujú rodiny
a strednú generáciu. A pre veriacich, z ktorých veľkú časť tvoria aj starší obyvatelia, sú
organizované zájazdy na pútnicke miesta.
  Pre zahraničných turistov, z ktorých sú väčšina Poliaci, sprostredkuváva ubytovanie
v najnavštevovanejšej lokalite tejto oblasti – Zemplínskej Sírave.

4.1.3  Analýza konkurencie

Sobrance sa pri poslednom územno-správnom členení stali okresným mestom. Odvtedy
sa pomerne rýchlo rozvíjajú. Napriek tomu sa v Sobranciach nenachádza žiadna
cestovná kancelária. Z toho vyplýva, že CK Slňava má v rámci sobranského okresu
nulovú konkurenciu. Najbližšie CK sa nachádzajú v susednom 20 km vzdialenom okrese
Michalovce. Je to dosť veľká vzdialenosť pre tých obyvateľov Sobraniec, ktorí chcú kúpiť
nejaký zájazd, a ešte väčšia pre obyvateľov obcí, ktorých je v sobransom okrese 46
a väčšina z nich sa nachádza ešte východnejšie od Sobraniec.. Keď majú obyvatelia
Sobraniec záujem o nejaký zájazd, musia kvôli tomu cestovať 20 km do Michaloviec. Pre
V porovnaní s týmito CK má CK Slňava nižšie ceny zájazdov.

4.1.4   Analýza dodávateľsko – odberateľských vzťahov

    Cestovná kancelária Slňava pomerne malá inštitúcia, preto si všetky služby
nedokáže zabezpečiť sama. Je teda nevyhnutné, aby spolupracovala s inými subjektami
trhu. Dodávateľské vzťahy má zabezpečené s dopravnou spoločnosťou, s ubytovacími a
stravovacími zariadeniami a s poisťovacou spoločnosťou. Pri ich výbere Ck berie do
úvahy najmä ich spoľahlivosť, pružnosť, rýchlosť a korektnosť pri obchodovaní
a stanovovaní cien.

    Postup pri voľbe ubytovacieho zariadenia pre Poľských turistov na Šírave:

Hodnotiace kritériá         UBYTOVACIE        ZARIADENIE
                Hotel Šírava   Penzión Merkúr     Hotel Poštár
Image                5b         3b          2b
Cena                1b         5b          3b
Vzdialenosť od vodnej        1b         5b          1b
nádrže
Rozsah poskytovaných         4b          3b          4b
služieb
Kvalita poskytovavých        5b          4b          3b
služieb
SPOLU BODOV            16b         20b         13b

Ubytovacím zariadeniam som priradila body v rozsahu 1 až 5b, pričom 1b značí
najmenšie uspokojenie požiadaviek CK. Z tabuľky vyplýva, že najvhodnejším kandidátom
je Penzión Merkúr. Podobným spôsobom som postupovala pri výbere ostatných
dodávateľov.
4.1.5 Analýza vzťahov miestnej verejnosti k rozvoju cestovného ruchu

    V sobranskom okrese je pomerne dobre rozvinutá agroturistika. V tejto a v jej
podobnej sfére – v poľnohospodárstve je zamestnaných dosť obyvateľov, čo prispieva k
pozitívnemu postoju verejnosti k rozvoju cestovného ruchu. Súčasnými obyvateľmi
Sobraniec sú i podnikatelia a majitelia väčších podnikov, u ktorých predpokladáme dopyt
po našich službách. Cestovná kancelária Sĺňava bude svojou existenciou kladne
prispievať k rozvoju tohto regiónu. Keďže plánujem v budúcnosti spolupracovať i so
zahraničnými CK, okres Sobrance bude známy i pre zahraničnú klientelu.
    Image podniku, a to ako podnik vystupuje v očiach verejnosti rozhodujúcou
mierou ovplyvňuje postavenie podniku na trhu. Pre nás bude veľmi dôležité, aby naši
zákazníci odchádzali vždy spokojní a s úsmevom na tvári.4.1.6 Analýza marketingového makroprostredia podniku

Makroprostredie podniku je tvorené faktormi, ktoré samotný podnik nemôže ovplyvniť.
Jedná sa predovšetkým o demografické, technologické, ekonomické, prírodné, polotické
a kultúrne faktory.


Demografické prostredie-  Ck zohľadňuje informácie poskytnuté štatistickým úradom
o miestnom obyvateľstve ako aj o návštevnosti okresu. Podstatná časť miestnych
obyvateľov je rímokatolíckeho vierovyznania. U tejto skupiny predpokladám veľký
záujem konkrétne o organizovaný zájazd do Levoče. V Sobranciach a v blízkom okolí sa
nachádza 12 základných škôl a 2 stredné školy. Predpokladáme aj dopyt tejto mládeže
po našich službách.

Ekonomické prostredie- CK bude sledovať trendy vo vývoji príjmov a štruktúre
výdavkov spotrebiteľov a adekvátne tomu prispôsobovať i vlastnú cenovú politiku.
Potreby občanov a podnikov v oblasti peňažných služieb zabezpečujú pobočky a.s. VÚB,
Slovenskej sporiteľne a Slovenskej poisťovne.

Kultúrne prostredie – CK sídli v historickom centre mesta a teda aj v našom záujme je
podporovať miestny rozvoj cestovného ruchu a tým prilákať do Sobraniec čím viac
potenciálnych klientov. Príťažlivosť mesta zvyšujú i Gitarové múzeum a základná
umelecká škola, ktoré ovplyvňujú kultúrnu úroveň mesta. Každoročne sa v našom
okrese konajú i vinobranecké slávnosti v spojení s jarmokom, ktoré lákajú do nášho
kraja mnohých zvedavcov.

Technologické prostredie- v poslednej dobe získava tento faktor čoraz väčšiu
dôležitosť. Je preto nevyhnutné, aby podnik sledoval všetky zmeny a novinky na
trhu a zároveň ich aj čím skôr zavádzal do praxe, čím môže získať významnú
konkurenčnú výhodu. Ck sa bude snažiť pracovať s pokrokovou výpočtovou
techikou a v čo najlepšej miere využiívať vedecko-technický pokrok. Mestom
prechádza významná európska komunikácia E50 na hraničný prechod Vyšné Nemecké
na Ukrajinu. Okres, ako jeden z mála v SR nemá železnicu.

Prírodné prostredie – Keďže prírodné prostredie je jedným z hlavých faktorov
ovplyvňujúcich účasť na cestovnom ruchu, je i pre CK dôležité všímať si jeho jednotlivé
zložky. Podnik je lokalizovaný v centre mesta, v blízkosti príjemného mestského parku s
možnosťou posedenia pri tečúcej fontánke.
 V okolí mesta sa nenachádza žiadny výraznejší znečisťovateľ. V oblasti je dobre
rozvinuté poľnohospodárstvo. Nachádza sa tu CHKO Vihorlat, ako mnoho dalším
národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.
4.1.7 Situačná analýza S.W.O.T.


Silné stránky
         ceny a cenová politika
         lokalizácia podniku v centre mesta
         flexibilný malý podnik CR schopný rýchlo reagovať na
         zmeny štruktúry trhu
         komunikácia so zákazníkom
         skúsení zamestnanci, profesionalita
         najbližšia konkurencia vo vzdialenosti 20 km
Slabé stránky
         Sobrance - doteraz málo známe mesto
         vstup nového podniku na trh
         nízky dopyt po poskytovaaných službách na začiatku
         existencie podniku
Príležitosti
         propagácia podniku
         vybudovanie dobrého mena a imidžu podniku
         ponuka spolupráce so zahraničnými CK
         vstup Slovenska do EÚ – rozvoj cestovného ruchu
         možnosť rozšírenia ponuky CK
Ohrozenia
         kvalita poskytovaných služieb v cieľovom mieste
         možný nárast konkurencie
         ekonomická situácia krajiny, inflácia
4.2  Návrh marketingovej koncepcie


4.2.1 Formulovanie poslania a stanovenie marketingových cieľov


Stanovenie správnych marketingových cieľov je predpokladom úspešného podielu na
trhu. Každý podnik cestovného ruchu by sa mal orientovať na produkciu takých služieb,
ktoré sú určené pre jeho cieľové skupiny.

Základným cieľom CK Slňava je:
  - uspokojovania potrieb a želaní našich vybraných cieľových skupín
  - vytvorenie stálej klientely
  - dosiahnuť návratnosť vložených finančných prostriedkov
  - dosiahnuť želaný podiel na trhu cestovného ruchu
  - vybudovanie dobrého mena a imidžu podniku
  -
Sekundárne ciele:
  - Zabezpečenie a dosiahnutie odborného rastu našich zamestnancov
  - Dosiahnutie požadovanej výšky tržieb a miery rastu, ako i renatbilitu
  - nadviazanie vzťahov s inými CK
  - vytvorenie dobrých vzťahov s konkurenciou, s verejnosťou a dodávateľmi
  - rozšírenie ponuky služieb
  - sústavné zvyšovanie kvality služieb
4.2.2. Segmentácia dopytovej stránky trhu, výber a charakteristika cieľových
    skupín zákazníkov


 K dôslednej marketingovej analýze patrí i segmentácia trhu, teda výber cieľových
skupín. Tento nástroj marketingu nám pomáha lepšie spoznať záujmy a potreby našich
cieľových trhov a tak čo najlepšie plniť ich požiadavky. Trh môžeme segmentovať podľa
rôznych kritérií, napríklad vek, kúpyschopnosť zákazníkov, vzdelanie, sociálne pozadie,
domáci a zahraničný trh a podobne. Cestovná kancelária Sĺňava si zvolila vekovú
kategóriu. Pri charakteristike segmentov využívame poznatky štatistického úradu.
Zvolené kritérium             Charakteristika segmentu
rodiny s deťmi               - záujem o návštevu kultúrnych a
                      spoločenských podujatí
                      - aktívny oddych, zábava
                      - príjemné, atraktívne prostredie
                      - dopyt po týždenných dovolenkách -
                      /prenocovanie s polpenziou/
                      - organizované zájazdy – víkendové pobyty
                      - vyžadujú štandardnú kvalitu služieb

mládež                   - relatívne nízke ceny, priemerná kvalita
                      služieb
                      - aktívne využitie voľného času
                      - záujem o šport a zábavu

stredná až staršia generácia        -návšteva kultúrnych podujatí,
                      špecializovaných výstav a trhov
                      - veriaca verejnosť – záujem o návštevy
                      pútnických miest
                      - požadujú vysokú kvalitu služieb za
                      primerané ceny
                      - návšteva kúpeľov
4.2.3 Výber marketingovej stratégie

Pre podnik cestovného ruchu je dôležité zvoliť správnu marketingovú stratégiu. Na jej
tvorbu vplývajú aj obchodní partneri, dodávatelia, konkurencia, atď. Preto sa cestovná
kancelária bude snažiť o poskytovanie čím širšieho sortimentu služieb na udržanie
stálych zákazníkov a získanie nových.


CK Sĺňava si zvolila selektívny marketing - zameranie sa na vybrané segmenty trhu, ich
charakteristiku a uspokojovanie potrieb. Je výhodnejšie uspokojiť určité cieľové
skupiny a sledovať ich želania ako nedôsledne sledovať všetky trhy.
4.2.4 Aktivácia nástrojov marketingového mixu


4.3.4.1 Produktový mix podniku cestovného ruchuHlavným cieľom CK Sĺňava je vytvorenie produktu, ktorý by bol konkurencieschopný
svojou kvalitou, ale i cenou. Produktom rozumieme všetko to, čo má schopnosť
uspokojiť želanie alebo potrebu zákazníka.

Z vecného hľadiska možem tento produkt rozdeliť na:
 poskytovanie informácií súvisiacich s účasťou na cestovnom ruchu
 sprostredkovanie ubytovania podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov
 zaobstaranie prepravy
 organizovanie a predaj šdtandardných zájazdov s komplexne alebo čiastočne
  zabezpečujúcimi službami pre jednotlivcov a koklektívy

Služby sú variabilné a ich kvalita závisí od toho kto, kedy, kde a ako ich poskytuje.
Naším cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb na čo najvyššej úrovni.
Cestovná kancelária sa snaží o získanie spätnej väzby zákazníkov prostredníctvom
dotazníkov, aby zistila nedostatky a získala nové podnety na rozširovanie rozsahu
a kvality poskytovaných služieb.

Podrobnejšie informácie o štrutúre a rozsahu poskytovaných služieb sú uvedené
v kapitole 2.5.
4.3.4.2 Distribučná politika podniku cestovného ruchu   Distribučná politika je jedným z najdôležitejších nástrojov marketingového
mixu. Pre CK je potrebné stanovenie pravidiel distribúcie a vhodných odbytových
kanálov tak, aby čo najlepšie umiestnil svoj produkt na trhu. Odbytový kanál je
tvorený sprostredkovateľskými firmami, ale aj individuálnymi osobami, ktoré
pomáhajú pri predaji služieb poskytovaných našou cestovnou kanceláriou.
Odbytový kanál v tomto prípade plní štyri základné funkcie:
       1. výskum trhu – sprostredkovatelia pomáhajú CK získať dôležité
        informácie o potrebách zákazníkov, ktoré pomáhajú pri tvorbe
        marketingovej stratégie podniku


       2. promotion   odbytu  –  rozširovanie  informácii  o poskytovanom
        produkte


       3. získavanie kontaktov – pomoc pri hľadaní a nadväzovaní kontaktov
        s potenciálnymi zákazníkmi


       4. transformácia – podľa získaných poznatkov o potrebách klientov sa
        CK snaží prispôsobiť svoju ponuku služieb
4.3.4.3 Komunikačná politika PCR a plán propagačných aktivít


   Komunikačná stratégia približuje produkt zákazníkovi, oslovuje potenciálnych
klientov, ale zároveň aj informuje širokú verejnosť.

Hlavnou úlohou propagačných prostriedkov využívaných cestovnou kanceláriou je
cieľavedome pôsobiť na potenciálnych zákazníkov so zameraním na sprostredkovanie
informácie, vyvolanie určitej predstavy, dojmu a pod.


Cestovná kacelária má na vonkajších priestoroch k dispozícii presklené vitríny, ktoré
využíva na umiestnenie plagátov, prospektov a letákov informujúcich o aktuálnej ponuke
a najnovších akciách.


Pomerne novým, ale zároveň veľmi účinným reklamným prostriedkom je internet.
Cestovná kancelária Slňava má vytvorenú internetovú stránku www.slnava.sk, na ktorej
ponúka potenciálnemu klientovi prehľad svojich produktov, cenníky, podmienky účasti
zájazdu a najnovšie informácie.
4.3.4.4 Personálna politika PCR


Pri uplatnení personálnej komunikácie sa cestovná kancelária snaží prostredníctvom
personálu vybudovať dobré vzťahy k zákazníkom a príjemnú atmosféru, čím vytvára
imidž priateľského, pre každého zákazníka otvoreného podniku.
4.3.4.5 Cenová politikaHeslom cestovnej kancelárie Sĺňava je:
         ,,Kvalita za rozumnú a zodpovedajúcu cenu´´

Cena je veľmi dôležitým marketingovým nástrojom, nakoľko je jediný prvkom
marketingového mixu, ktorá vytvára príjem podniku. Cestovná kancelária využíva
kalkulačný spôsob stanovenia cien, ktorého predpokladom je zistenie minimálnej (
nákladovej) ceny, pri ktorej je možné podnikať bez straty. Prirážka cestovnej
kancelárie, ktorá je jej súčasťou, je zdrojom úhrady vlastných nákladov a tvorby
zisku.

Cestovná kancelária určuje u štandardných zájazdov s pevným termínom realizácie, a
vopred zabezpečenými službami pevné ceny. Pri cenovej kalkulácii zájazdov postupuje
podľa vzorca :Vrátane DPH                Bez DPH
Náklady na ubytovanie a stravovanie    Náklady na ubytovanie a stravovanie
Náklady na prepravu            Náklady na prepravu
* Medzisúčet nákladov           Medzisúčet nákladov
                     * Prirážka z nákladov
* DPH z prirážky
              * + * + * = Súčtová cena
                 Cena pre klienta
 Chorvátsko ( 8-dňový pobytový zájazd s polpenziou )     9 160,-SK (jún,júl august)
                               8 380,-SK ( september)


Poľsko (jednodňový zájazd spojený s nákupmi na trhoviskách a občerstvením) 190 Sk


Maďarsko -(dvojdňový zájazd s večerou s možnosťou kúpania sa na termálnom
    kúpalisku, nákupov a prehliadky mesta)        430,- SK


Zájazd na pútnicke miesto -(Levoča/ Gaboltov/ Litmanová,1 deň, občerstvenie)
                                     150,-SK


Športové zájazdy -( lyžiarske strediská v Podhorodi a v Inovciach, 5 dní s polpenziou )
                                     1 480,-SK


Pobytový zájazd v Chate Lieska -( 7 dní, Nízke Tatry)           3 300,-SkPre zahraničných turistov (ale nielen pre nich) CK Slňava pripravila:


Zemplínska Sírava ( 7 dňový zájazd hlavne pre poľských turistov) 1 480,-SK


Fakultatívny výlet ( okolie Sobraniec, NKP v Inovci a Ruskej Bystrej, NPR Morské Oko,
          Degustácia vín v tibavskej pivnici)          120,-Sk
4.3.5 Zodpovednosť za realizačné opatrenia, marketingová kontrola


   Hlavnú zodpovednosť za realizačné opatrenia a prevádzku podniku má majiteľ
podniku. Takisto zamestnanci sú spoluzodpovední za poskytované služby klientovi a
majú sa snažiť čo najlepšie im tieto služby poskytovať.


   Cieľom marketingovej kontorly je identifikovať slabé stránky podniku, ale aj
samotnej marketingovej koncepcie. Kontrola poskytne informácie o skutočnom stave CK
a jeho službách, produkte a pracovníkoch a pomôže tak okamžite riešiť vzniknuté
problémy.


    Kontrola je taktiež nevyhnutná z dôvodu neustále sa meniacich podmienok na
trhu. Preto je dôležité neustále sledovať vývoj a dynamicky tomu prispôsobovať cenovú
politiku, či prípadne modifikovať produkt.
5. Organizačná štruktúra a personálna politika


5.1 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov podniku


Jedným zo základných potenciálnych výrobných faktorov, ktoré aktívne pôsobia vo
výrobnom procese a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila.
Personálna politika podniku cestovného ruchu má pre fungovanie podniku rozhodujúci
význam, kedže pracovníci cestovného ruchu vstupujú do priameho styku so zákazníkmi.
Ich spokojnosť sa priamo odrazí v správaní sa k zákazníkovi.
Z tohto hľadiska je veľmi dôležitý už samotný výber pracovníkov. Je nutné, aby sa ciele
podniku a ciele pracovníka od seba čo najmenej líšili.
              Organizačná štruktúra CK Slňava
                   Riaditeľ - ekonom
       Externí                      Referent
       pracovníci-                    predaja
       delegát ,
       sprievodca
5.2 Systém prijímania zamestnancov

Podnik pri činnostiach spojených so získavaním a výberom pracovníkov vstupuje do
kontaktu so širšou verejnosťou a spôsob jeho postupu, serioznosť voči uchádzačom i
vlastným zamestnancom sa stávajú súčasťou "imidžu podniku" a v konečnom dôsledku
sa tak zvyšujú predpokladz pre získanie kvalitných pracovníkov.
Prvým krokom procesu výberu pracovníkov je stanovenie požiadaviek a nárokov, ktoré
závisia od obsadzovaného miesta.
Uchádzač okrem všoebecných predpokladov, ktorými sú napríklad dosiahnutá
kvalifikácia, prax..., musí mať aj určité osobné charakterové vlastnosti ako napríklad
trpezlivosť, sebadôvera, empatia, slušnosť, ohľaduplnosť... Tie sú mnohokrát oveľa
dôležitejšie ako všeobecné predpoklady, kedže pracovník cestovnej kancelárie prichádza
do priameho kontaktus potenciálnymi klientmi.
Je nutné, aby mal budúci pracovník dostatok psychologických poznatkov z oblasti styku
s ľudmi.
Nezanedbateľný je aj vonkajší vzhľad – t.j. upravenosť, vhodný odev...
Pôsobenie sprievodcu resp. delegáta sa znásobuje hlavne počas výkonu jeho funkcie
bezprostredným denným osobným stykom s účastníkmi zájazdov. Pri výbere
zamestnancov sa kladie dôraz na charakterové vlastnosti, jazykové schopnosti a
poznatky o danej krajine.
Druhým krokom je samotný nábor a získavanie širšieho okruhu kandidátov.
Cestovná kancelária má k dispozícii žiadosti o pracovné miesta, ktoré sú vedené v
evidencii.
Nový pracovník je prijatý na základeposúdenia všeobecných, charakterových
predpokladov a následne organizovanom osobnom pohovore.
Všetci ( aj odmietnutí uchádzači) budú slušnou formou informovaní o výsledkoch
výberového konania.5.3 Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov

Pre pracovníkov cestovnej kancelárie sa budú pripravovať tzv. infocesty, kedy môžu na
vlastné oči vidieť ubytovacie zariadenia, ktoré CK ponúka a na vlastnej koži okúsiť
úroveň poskytovaných služieb.
Na základe infociest môžu pracovníci klientomkvalifikovane poradiťpri výbere dovolenkzy
podľa ich požiadviek.
Odborný rast pracovníkov je zabezpečovaný aj prostredníctvom školení, ktoré sú
zvyčajne zamerané na získavanie poznatkov z oblasti styku s ľudmi.5.4 Hodnotenie zamestnancov

Medzi základné faktory, ktoré vplývajú na motiváciu, patrí výška mzdy a spôsob
odmeňovania. Za svoje výkony budú pracovníci odmeňovaní mzdou, ktoré budú
zakotvené v pracovných zmluvách. Mzda ako hlavný motivačný prvok stimuluje
zamestnancov podávať adekvátne alebo čo najvyššie výkony. Pri predbežnom
stanovovaní miezd som prihliadala k odbornosti a zodpovednosti, ktorú musí
zamestnanec mať.

Mzda zamestnancov je vyčíslená nasledovne :


Majiteľ– ekonom - 13 000 Sk/mesiac
Referent predaja - 7 000 Sk/mesiac
Sprievodca - podľa dohody
Delegát – podľa dohody
   Spomínaný sprievodca a delegát bude najímaný z databázy sprievodcov, ktorí
ponúkajú svoje služby prostredníctvom informačnej kancelárie. Platený bude dohodou,
úmerne za vykonané služby.
   Základná výmera dovolenky je 4 týždne. Za dobu čerpania dovolenky bude
pracovníkovi vyplatená náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Pracovníci, ktorí
prichádzajú do styku s peniazmi, inými hodnotami, podpisujú už pri podpise zmluvy aj
hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty (ekonóm, referent predaja, sprievodca,
delegát).
5.5 Systém hmotnej zainteresovanosti

Aj hmotná zainteresovanosť je jeden z motivačných prvkov. Môžeme rozlíšiť viacej
druhov motivácie poháňajúcej pracovníkov k lepším výkonom. Jedným môže byť už
spomínaná mzda, prémie, ďalším nepeňažné odmeny, možnosť spoluriadiť podnik
navrhovaním zlepšení a zefektívnení práce. Zaplatením kurzov, preplatením účasti na
rôznych podujatiach ( kultúrne a i.) tiež motivujeme a zainteresujeme zamestnancov,
aby mali určite pozitívne spolucítenie s podnikom. Aby urobili pre podnik niečo naviac
ako majú v popise práce, aby boli aktívni počas pracovnej doby a nie pasívni.5.6 Popisy práce


Hlavnou náplňou práce pracovníkov prevádzky je predaj zájazdov a starostlivosť o
klienta. Starostlivosť o klienta zahrňa kvalifikovanú pomoc pri samotnom výbere zájazdu,
poskytnutie dodatočných informácií.

Riaditeľ - ekonom:
  o riadi styk s dodávateľmi a uzatvára zmluvy
  o prešetruje a vybavuje sťažnosti, pripomienky a podnety zo strany zákazníkov
  o sleduje spotrebu energie (elektrina, voda, teplo a plyn)
  o vedie evidenciu nehnuteľností
  o vedie kompletnú personálnu agendu a vyberá nových pracovníkov
  o zabezpečuje vzdelávanie a kvalifikačný rozvoj pracovníkov
  o vytvára spoluprácu s ostatnými cestovnými kanceláriami a vybavuje poštu
  o vedie účtovníctvo podniku
  o zostavuje a sleduje rozpočet podniku
  o zostavuje kalkulácie pre jednotlivé činnosti podniku
  o  zabezpečuje úhrady faktúr
  o  zabezpečuje odvod daní
  o  vedie kompletnú mzdovú evidenciu


Referent predaja:
       poskytuje informácie pre klientov
       uzatvára zmluvy o obstaraní zájazdu s klientami


Delegát :
       privítanie klientov pri príchode do miesta pobytu
       pomoc pri ubytovaní, operatívne riešenie prolémov týkajúcich sa
       ubytovania, dozeranie na plnenie povinností      zmluvného partnera
       v otázkach ubytovania
       účasť pri zostavovaní jedálneho lístka – vyvesenie na viditeľné miesto,
       dozeranie na plnenie povinností zmluvného partnera v otázkach
       stravovania
       kontrola všetkých     vedľajších služieb (výlety  exkurzie...), ich
       sprostredkovanie
       osobná účasť pri riešení nedostatkov a ich odstraňovaní
5.7 Plány pracovnej doby zamestnancov

Pracovný čas pre zamestnancov počas sezony som určila od 9.00 do 17.30 hod,
                mimo sezony   -     9.00 - 16.30 hod.
6. Ekonomika podniku6.1 Súpis majetku


Majetok cestovnej kancelárie Slňava je rozdelený na hmotný investičný, drobný hmotný
investičný a drobný nehmotný investičný majetok.
Vybavenie cestovnej kancelárie

    Názov       Počet    Jednotková  Celková  Odpisová
    Majetku              suma    suma   skupina
     HIM
  PC –PENTIUM II      1      46000    46 000    1
    Súprava       1      30000   30 000    2
  kancelár. pultov
   a nábytku
    Spolu                    76 000
     DHIM
    Pracovný pult      1     3 000   3 000
   Kancelárske
                2     1 200   2 400
      kreslá
   Kreslá pre
                2     2 400   4 800
   zákazníkov
   Stôl okrúhly       1     2 600   2 600
     Vešiak        1      500    500
Polička na katalogy      2     280     560
   Osvetlenie        2      700   1 400
 Nástenné hodiny       1      320    320
     Váza         1      70    70
     Obrus         1      110    110
   Umelé kvety        2      200    400
  Odpadkový kôš        1      180    180
    Tlačiareň        1     5 300   5 300
  Registračná
                1    10 000   10 000
   pokladňa
  Elektronický
                1     6 000   6 000
   písací stroj
 Telefon s faxom
                1    14 000   14000
 a záznamníkom
    Telefon         1     1 600    1 600
    Trezor         1     6 000    6 000
    Spolu                    59 240
          NIM
Softvér( Windows XP, PEER, internet,  41 500   41 500
účtovníctvo, evidencia faktúr,
antivírusová ochrana)
        Spolu                  41 500

Spolu HIM        76 000,-
Spolu DHIM       59 240,-
Spolu NIM        41 500,-
Spolu majetok      166 660,-
6.2 Odpisy

Odpisy vyjadrujú opotrebenie investičného majetku.
V cestovnej kancelárii Slňava som sa pri odpisovaní HIM rozhodla použiť metodu
rovnomerného odpisovania. DHIM sa bude odpisovať počas 3 rokov, a to v pomere 30%
30 % a 40 % zo vstupnej ceny.


HIM
                Odpisová skupina 1
              Majetok sa odpisuje 4 roky
              Vstupná   Ročná odpis.
         Rok                    Odpis
               cena     Sadzba
         2003            14,2%     6 532,-

         2004            28,6%     13 156,-
              46 000,-
         2005            28,6%     13 156,-

         2006            28,6%     13 156,-
                Odpisová skupina 2
              Majetok sa odpisuje 6 rokov
              Vstupná   Ročná odpis.
         Rok                    Odpis
               cena     Sadzba
         2003            8,5%      2550,-

         2004    30 000,-    18,3%      5490,-

         2005            18,3%      5490,-
         2006               18,3%    5490,-

         2007               18,3%    5490,-DHIM
         Drobný hmotný investičný majetok sa odpisuje 3 roky

                 Vstupná    Ročná odpis.
         Rok                     Odpis
                 cena      Sadzba
         2003                30%   17 772,-

         2004      59 240,-      30%   17 772,-

         2005                40%   23 696,-NIM
        Drobný nehmotný investičný majetok sa odpisuje 3 roky

                 Vstupná    Ročná odpis.
         Rok                     Odpis
                 cena      Sadzba
         2003                30 %   12 450,-

         2004      41 500,-      30 %   12 450,-

         2005                40%   16 600,-
Odpisy spolu za obdobie 5 rokov v jednotlivých rokoch predstavujú:              Rok       Odpisy

             2003       39 304,-

             2004       48 868,-

             2005       58 942,-
           2006   18 646,-

           2007   5490,-


        SPOLU ODPISY  171 250,-
6.3  Plán výkonov
        Obdobie Dec.-   Marec-  Jún-   Sept.-
       \      Jan.-  Apríl-  Júl-   Okt.-
                                 SPOLU
   predaný zájazd    Febr.   Máj  August   Nov..
     na osobu
 Chorvátsko
              -    -    90     45     135

 Poľsko
             45   45    45     45     180

 Madarsko
              -    -    90      -     90

 Zájazdy na
 pútnicke miesta     -   45     -      -     45

 Lyžiarske
 zájazdy         135   -     -      -     135

 Zemp. Sírava-
 ubytovanie pre      -    -    45      -     45
 poľs. Turistov
 Fakultatívny
 výlet v okolí      -    -    40      -     40
 Sobraniec
 Pobytový zájazd
 v Chate Lieska     60    -    50      -     110


                                 765
6.4  Plán nákladov


      NÁKLADOVÉ POLOŽKY           SUMA v Sk / bez DPH

       Spotreba energie            13 200,-
          Voda, stočné                 3 400,-

           Poštovné                  4 800,-

           Cestovné                  8 000,-

        Telefon, fax, internet              36 000,-

        Kancelárske potreby                7 200,-

        Náklady na reklamu               12 000,-


           Nájomné                   36 000

            Mzdy                  261 200,-


     Zákonné poistenie ( 38%)               99 256,-


        Sociálny fond (1%)                2 612,-


           Odpisy                  39 304,-


           SPOLU                   522 972,-Náklady  na  ubytovanie a stravovanie vrátane DPH: 1 369 815,-Sk
Náklady  na  ubytovanie a stravovanie bez DPH : 1 174 652,50 Sk
Náklady  na  prepravu vrátane DPH : 335 040,-Sk
Náklady  na  prepravu bez DPH : 284 700,-Sk
          Mzdy
                            261 200,-
         Z toho:
    Mzdy stálych zamestnancov
                            240 000,-
  (riaditeľ-ekonom, referent predaja)
        Mzda delegáta              18 000,-

       Mzda sprievodcu              3 200,-Služby delegáta by CK využila len pri organizovaní zájazdov do Chorvátska, a stanovila
by mu mzdu dohodou – 6 000,- Sk za zájazd ( 750,- Sk / deň; 8 dňový zájazd), pričom
predpokladá uskutočniť 3 takéto zájazdy za rok. Mzda delegáta za rok teda predstavuje
18 000,-Sk.
Služby sprievodcu by CK využila pri organizovaní zájazdov do Madarska a pri
fakultatívnych výletoch v okolí Sobraniec. Za zájazd do Madarska by CK sprievodcovi
stanovila mzdu dohodou 1 200,- Sk ( 2 dni, 600 Sk / deň ), pričom predpokladá
uskutočniť 2 zájazdy do Madarska ( 2 x 1200 Sk = 2 400,-Sk). Za jednodňový
fakultatívny výlet by mu vymedzila mzdu 400,- Sk dohodou. Predpokladá zorganizovať 2
fakultatívne výlety za sezonu ( 2 x 400 Sk = 800,- Sk). Spolu by CK za všetky tieto
zájazdy zaplatila sprievodcovi mzdu 2 400 + 800 = 3 200,- Sk za rok.6.5  Cenové kalkulácie


Kalkulácia ceny za zájazd pre 1 osobu– Chorvátsko, Hotel METEOR***, 7 nocí / 8 dní

  1. sezona: jún – august
  2. sezona: september

Cena od zahraničného partnera za ubytovanie s polpenziou:

  1. sezona : 17,- EUR/ noc
  2. sezona: 15,-EUR/ noc


Kalulácia: Cena za noc v EUR x počet nocí x ( kurz v Sk + kurzové riziko) x prirážka CK
       + preprava1.sezona:
Náklady na ubytovanie a stravovanie s DPH = 5 355,- Sk -17,-EUR x ( 42 + 3 Sk) x 7 nocí
Náklady na ubytovanie a stravovanie bez DPH = 4 605,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 2 000,-SK
Náklady na prepravu bez DPH = 1 720,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH= 7 355,-Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 6 325,-Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 1 581,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 221,-Sk
Súčtová cena = 9 157,-Sk
Cena pre klienta = 9 160,-Sk


2.sezona:
Náklady na ubytovanie a stravovanie s DPH = 4 725,-SK  (15,-EUR x 45,-Sk x 7 nocí)
Náklady na ubytovanie a stravovanie bez DPH= 4 063,50 Sk
Náklady na prepravu s DPH = 2 000,-SK
Náklady na prepravu bez DPH = 1 720,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 6 725,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 5 783,50 Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 1 446,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 202,-Sk
Súčtová cena = 8 373,-Sk
Cena pre klienta = 8 380,-Sk


V cene nie je cestovné poistenie á 33,-Sk/deň.


Kalkulácia ceny na osobu za zájazd –Poľsko ( 1 deň )

Náklady na občerstvenie s DPH = 50,-SK
Náklady na občerstvenie bez DPH= 43,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 107,-SK
Náklady na prepravu bez DPH = 73,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 157,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 116 Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 29,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 4-Sk
Súčtová cena = 190,-Sk
Cena pre klienta = 190,-Sk
Madarsko – dvojdňový zájazd, 1 noc

Náklady na prenocovanie s večerou s DPH = 250,-SK
Náklady na občerstvenie bez DPH= 215,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 95,-SK
Náklady na prepravu bez DPH = 82,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 345,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 297 Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 74,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 10-Sk
Súčtová cena = 429,-Sk
Cena pre klienta = 430,-Sk
Kalkulácia ceny za púť do Levoče ( Gaboltova, Litmanovej) – jednodňový zájazd

Náklady na občerstvenie s DPH = 40,-SK
Náklady na občerstvenie bez DPH= 34,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 80,-SK
Náklady na prepravu bez DPH = 69,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 120,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 103 Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 26,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 4,-Sk
Súčtová cena = 150,-Sk
Cena pre klienta = 150,-SkKalkulácia ceny za lyžiarsky zájazd – 5 dní pobytu, 4 noci s polpenziou, Inovec

Náklady na ubytovanie + polpenzia s DPH= 1 160,-Sk
Náklady na ubytovanie + polpenzia bez DPH = 998,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 27,-Sk
Náklady na prepravu bez DPH = 23,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 1187,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 1021 Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 255,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 36,-Sk
Súčtová cena = 1 478,-Sk
Cena pre klienta = 1 480,-SkKalkulácia ceny za ubytovanie na Sírave pre poľských turistov – 7 dní

Náklady na ubytovanie s DPH= 1 080,-Sk
Náklady na ubytovanie bez DPH = 929,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 133,-Sk
Náklady na prepravu bez DPH = 114,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 1213,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 1043 Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 260,-Sk
Súčtová cena = 1 473,-Sk
Cena pre klienta = 1 480,-Sk
Možnosť fakultatívneho výletu v okolí Sobraniec:

Náklady na degustáciu vín s DPH = 40,-Sk
Náklady na degustáciu vín bez DPH = 34,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 50,-Sk
Náklady na prepravu bez DPH = 43,-Sk
Medzisúčet nákladov vrátane DPH = 90,- Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 77,- Sk
Prirážka CK (25% z nákladov bez DPH) = 20,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 3,-Sk
Súčtová cena = 113,-Sk
Cena pre klienta = 120,-Sk
Kalkulácia ceny za 7 dňový pobyt v Chate Lieska v Nízkych Tatrách:

Kapacita chaty: 10 osôb
Náklady na ubytovanie s DPH = 910,-Sk
Náklady na ubytovanie bez DPH = 783,-Sk
Náklady na prepravu s DPH = 200,-Sk
Náklady na prepravu bez DPH = 172,-Sk
Medzisúčet nákladov s DPH = 1 110,-Sk
Medzisúčet nákladov bez DPH = 955,-Sk
Prirážka CK ( 200% z nákladov bez DPH) = 1 910,-Sk
DPH ( 14% z prirážky) = 267,-Sk
Súčtová cena =3 287Sk
Cena pre klienta = 3 300,-Sk

6.6  Finančný plán za obdobie 5 rokov


6.6.1 Výkaz ziskov a strát
           2003     2004    2005    2006      2007
   Tržby z
  predaných   1 850 220   2 072 246  2 320 916  2 599 426   2 911 357
zájazdov bez DPH
  Náklady na
          522 972    575 138   632 028  633 153    663 397
  prevádzku
  Náklady na
  nakupované   1 744 052   1 883 576  2 015 426  2 156 505   2 307 460
 služby bez DPH

Celkové náklady  2 267 024   2 458 715  2 647 454  2 789 658   2 970 857

 Prevádzkový
 hospodársky    - 416 804   - 386 469  -326 538  - 190 232   - 59 500
  výsledok

 Základ dane     0       0      0     0       0

 Daň z príjmu
            0       0      0     0       0
  ( 25 %)
 HOSPODARSKY
 VYSLEDOK ZA    - 416 804   - 386 469  -326 538  - 190 232   - 59 500
BEZNU CINNOST
 HOSPODARSKY
 VYSLEDOK ZA
          - 416 804   - 386 469  -326 538  - 190 232   - 59 500
  UCTOVNE
  OBDOBIE
6.6.1  Predpokladaný vývoj rentability nákladov a rentability tržieb
                   HV po zdanení
Rentabilita nákladov=                    x100%

                  Celkové náklady   rok       2003    2004    2005   2006    2007


 Rentabilita
         - 18,4 %    - 15,7 %   -12,3 %  -6,8 %   -2,0 %
  nákladov
               HV po zdanení x 100%
Rentabilita tržieb =        tržby   rok       2003    2004    2005   2006    2007


 Rentabilita
         - 22,5 %    - 18,6 %   -14,0 %  -7,3 %   -2,0 %
  tržieb
7. Záver
  Na založenie cestovnej kancelárie a na zariadenie jej miestnosti som potrebovala
finančný vklad približne 200 000,-Sk. Do podnikania som vložila 400 000,-Sk a súčasťou
môjho vkladu bola takisto Chata Lieska v Nízkych Tatrách, ktorá je majetkom majiteľa
CK a bude slúžiť na podnikateľské účely.


  Aj ked finančný plán ukazuje, že CK má počas 5 rokov stratu, čo mohlo byť
spôsobené určením nesprávneho predpokladaného dopytu alebo nevhodnými cenovými
kalkuláciami, ajtak si myslím, že prieskumom v regione pôsobnosti zodpovedným
prístupom k danej problematike a postupným získavaním stálej klientely, podnikanie v
cestovnom ruchu v Sobranciach má budúcnosť.


  Podnikanie v cestovnej kancelárii je ovplyvňované mnohými faktormi, má mnoho
rizík. Verím, že vznikom mojej CK, úrovňou poskytovaných služieb sa mi podarí
vybudovať cestovnú kanceláriu, kde sa budú zákazníci radi vracať.

								
To top