Prez Centra za metale i energetiku 2011 by HC12043020135

VIEWS: 48 PAGES: 30

									 CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU
Institut IMS
     CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU

DELATNOST

   Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem
    Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala;
    Ispitivanje mašinske opreme ( hidroelektrane, termoelektrane,
    površinski kopovi, oprema pod pritiskom...).
   Etaloniranje uređaja
   Projektovanje
   Ekspertize
   Konsalting usluge
 Institut IMS
         LJUDSKI RESURSI


Zaposleni u Centru za metale i energetiku u mogućnosti
su da odgovore na svaki Vaš zahtev u cilju obezbeđenja
pouzdanosti rada opreme sa kojom radite.

    2 doktora tehničkih nauka
    3 magistra tehničkih nauka
    3 projektanta
    3 međunarodna inženjera zavarivanja
    1 inženjer sa licencom za pregled i ispitivanje opreme
    9 diplomiranih inženjera tehničke struke
    3 inženjera tehničke struke
    15 tehničaraInstitut IMS
METODE ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA
   AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE METALA
           ATS br. 01-104


 Vizuelna ispitivanja – VT
 Ispitivanje magnetnim česticama – MT
 Ispitivanje penetrantima – PT
 Ultrazvučno ispitivanje – UT
 Radiografsko ispitivanje – RT
 Ispitivanje tvrdoće – HT
 Ispitivanje dubine prsline
 Metalografsko ispitivanje metodom replika
Institut IMS
  METODE ISPITIVANJA RAZARANJEM

 Analiza hemijskog sastava (G - V, XRF)
 Ispitivanje zatezanjem (Re, Rm, A, Z) – statička i dinamička
 na sobnoj i povišenoj temperaturi, u opsegu do 1000 KN
 Određivanje energije udara – žilavost po Šarpiju (KV, KU)
 na sobnoj i sniženoj temperaturi
 Ispitivanje tvrdoće (HB, HV, HV, HRB, HRC)

 Metalografska ispitivanja

 Tehnološke probe – uvijanje, savijanje, previjanje i smicanje
Institut IMS
            HIDROELEKTRANE
 Ispitivanje i analiza stanja turbinske i hidromehaničke opreme u
 ekspolataciji i pri remontima ( generatori, turbine, ležajevi, lopatice,
 servomotori, sinhroni ispusti, oprema pod pritiskom, cevovodi, čelične
 konstrukcije....);
 Kontrola pri izradi i prijemu turbinske i hidromehaničke opreme;
 Izrada tehničkih uslova (TU) za isporuku i prijem turbinske i
 hidromehaničke opreme;
 Tehnologije reparaturnog zavarivanja za sanaciju oštećenih
 delova turbinske i hidromehaničke opreme;
  Institut IMS
            HIDROELEKTRANE

REFERENCE
HE Đerdap I i II, Vlasinske HE, HE Pirot, HE Piva, HE Perućica,
HE Međuvršje, Drinsko - Limske HE (Zvornik, Bajina Bašta, Bistrica)
 Institut IMS
             TERMOELEKTRANE
Ispitivanje i analiza stanja opreme termoelektrana u ekspolataciji i pri
  remontima:
    turbina ( lopatice, ležajevi, ventili ),
    parovoda,
    kotlovskih postrojenja,
    posuda pod pritiskom ( zagrejači, rezervoari,.....)
    mlinova,
  Institut IMS
          TERMOELEKTRANE
TENT B (turbina)
                      TENT A (turbina)
REFERENCE
TE Nikola Tesla A i B, TE Kolubara A, TE Kostolac A i B,
TE Morava, TE Pljevlja, TE Ugljevik, TE Gacko, TE TuzlaInstitut IMS
            POVRŠINSKI KOPOVI
 Ispitivanje i analiza stanja mašinske opreme površinskih kopova u izradi,
 eksploataciji i pri remontima (rotorni bageri, EŠ-a bageri, odlagači, trakasti
 transporteri)
 Izrada planova i programa preventivnog održavanja
 Projektovanje tehnologije sanacije oštećenja
 Ispitivanje čeličnih užadi za bagere
 Ekspertize (ocena integriteta i procena veka, analiza oštećenja i loma)

REFERENCE
PK Kolubara, PK Kostolac, TE Nikola Tesla A - deponija uglja, PK Stanari
  Institut IMS
  ISPITIVANJE METALA I PROIZVODA OD METALA

   Identifikacija materijala
   Funkcionalna ispitivanja proizvoda od metala
   Veštačenja u sporovima u zemlji i inostranstvu
   Izrada ekspertiza, studija, stručnih elaborata
   Ispitivanja spojne opreme
   Ispitivanje proizvoda u cilju sertifikacije
     - vijci, navrtke, podloške,
     - lanci i sastavni elementi lanaca,
     - užad za rudarstvo,
     - užad za opšte svrhe
   Institut IMS
       ETALONIRANJE UREĐAJA
AKREDITOVANA LABORATORIJA ATS br. 02-026

Uređaji za merenje:
• Sile (0 - 3000 kN);
• Tvrdoće (HB, HV, HRA, HRB, HRC, HRN, HRT);
• Pritiska (0 - 2000 bar-a);
• Momenta sile (30 - 1500 Nm).
 Institut IMS
    CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU
 – KLJUČ U RUKE ZA POUZDAN RAD VAŠE MAŠINSKE OPREME –


 PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR
 EKSPERTIZE
 ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA
     čeličnih konstrukcija i delova opreme
     opreme pod pritiskom
 KONSALTING USLUGE
     mere preventive oštećenja i loma
     ocena integriteta i procena radnog veka
     izbor materijala i zamena materijala
 Institut IMS
  PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR


 Projektovanje mašinskih konstrukcija;
 Projektovanje opreme pod pritiskom;
 Projekti izvedenog stanja čeličnih konstrukcija i opreme;
 Definisanje tehničkih uslova (TU) za izradu nove opreme;
 Stručni nadzor pri izradi i ugradnji konstrukcija i opreme;
 Analiza stanja konstrukcija i opreme u eksploataciji;
 Ocena funkcionalene ispravnosti i sigurnosti dizalica;
 Analiza stanja opreme pod pritiskom u eksploataciji;
 Institut IMS
    PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR
        - ZAVARIVANJE -
  Projektovanje tehnologija zavarivanja i reparaturnog zavarivanja;
  Izbor osnovnih i dodatnih materijala;
  Izbor postupaka i opreme za zavarivanje;
  Kvalifikacija tehnologije zavarivanja;
  Tehnološke probe zavarljivosti;
  Stručni nadzor pri izradi zavarenih konstrukcija i opreme.  Institut IMS
         ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA
                      PRELOMNI DEO

                        Analiza

  Opterećenja      Materijala     Tehnologije izrade     Konstruktivnog rešenja  Prelomnih površina


Ocena opterećenja   Provera pristupa u    Provera pojedinih   Provera pouzdanosti    Tehničke i fizičke
prema karakteru i   izboru materijala     etapa tehnologije   konstrukcijskog rešenja  karakteristike
značaju                     zavarivanja i                  zabeleženih lomova
                        montaže
                        Ispitivanje
                         materijala             Greške u materijalima           Greške vezane za
Preopterećenje      i zavarenim spojevima           tehnologiju izrade      Konstrukt. greške          Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom delova i elemenata

  Institut IMS
 ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA
       OPREME POD PRITISKOM
      Turbinsko vratilo agregata - HE ĐERDAP lI
 Cevovod      Sferni rezervoar    Boca PP aparata


Institut IMS
    ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA
    ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA OPREME


                                    Tehnologija zavarivanja
     LC     D


                          ”
D- indikacija korenog neprovara; LC- indikacija lamelarnog cepanja u
korenom delu spoja (čupanje lima # 40 mm u zoni stapanja osnovnog   Lopatice radnog kola
i dodatnog materijala);

Gornji prsten usmernog aparata - HE ĐERDAP l


 Institut IMS
   ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA
          ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
Rotorni bager - deponija uglja TENT „A”

                     Rotorni bager - Kolubara


 Institut IMS
  ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA
   Odlagač - Kostolac  EŠ bager - PK Stanari


Institut IMS
OCENA INTEGRITETA I PRODUŽENJE VEKA

Da Vaše mašine, konstrukcije i oprema budu uvek
u funkcionalnoj ispravnosti obratite se Institutu IMS za:

 analizu trenutnog stanja,
 ocenu integriteta i pouzdanosti,
 procenu i produženje veka trajanja
Institut IMS
    OCENA INTEGRITETA I PROCENA VEKA

                        
                       „L“ „S“
Poz. „L“: B - scan, Linear, Poz. „S“: B - scan, Sector
  Institut IMS
          MERE PREVENTIVE OŠTEĆENJA I LOMA
Analizom oštećenja i lomova delova opreme i elemenata čeličnih konstrukcija hidroelektrana,
termoelektrana i površinskih kopova utvrđuju se uzroci koji dovode do razaranja i omogućuje se
donošenje mera preventive ili odluke o isključenju konkretnog tehničkog rešenja.


                     Polazni parametri


      Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom odgovornih delova i elemenata
                   nosećih konstrukcija Mere preventive          Odluka o isključenju konkretnog tehničkog rešenja


 Izmena     Zamena       Zamena       Izmena    Izmena u    Izmena
 karaktera    materijala i/ili  dodatnog      tehnološkog  organizaciji  konstrukcijs.
 opterećenja   njegove       materijala i/ili  procesa i   sistema    rešenja
 saglasno    termičke      tehnologije    kontrole   održavanja
 uslovima    obrade       zavarivanja    kvaliteta
 eksploatacije                     izrade   Institut IMS
     ANALIAZA STANJA I PROJEKAT TEHNOLOGIJE
    REPARATURNOG ZAVARIVANJA VRATILA TURBINE
                ISPITIVANJA MATERIJALA      PRORAČUN

                - zateznih osobina        - napona u kritičnom preseku,
                - energije udara         - akumulacije oštećenja,
                - tvrdoće,            - korozionog zamora,
Ispitni uzorci
                - strukturnih promena,      - veka trajanja.
                - dinamičke čvrstoće,
                - parametara mehanike loma.   PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE
                                REPARATURNOG ZAVARIVANJA  ISPITIVANJA SKLONOSTI KA NASTANKU PRSLINA
na hladne prsline ("CTS", "Y")   na tople prsline (“FISKO")
 "CTS" probe   "Y" probe       FISCO probe    Institut IMS
MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA I ANALIZE STANJA
OSTALIH ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I OPREMA
 Institut IMS
        OPREMA I KONSTRUKCIJE
Ispitivanje i analiza stanja čeličnih konstrukcija:
 Mostovi
 Sportske hale
 Proizvodne hale
 Dalekovodi, Antenski stubovi, Oprema cementara, .....

REFERENCE
Most Gazela, Soja Protein – Bačka Palanka, Fabrika biodizela - Šid, Merkator –
Kragujevac i Niš, Thyssen Krupp Materials - Inđija, EMS, GMT Konstrukcije - Gračanica,
Čelik - Bački Jarak, Cementare: Holcim, Titan, Lafarž;
Institut IMS
 OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA
 ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

      Projekat ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 19023-ТR
        Rukovodilac projekta: dr Zoran Odanović, dipl.inž.


CILJEVI PROJEKTA
Osvajanje novih tehnologija i znanja u oblasti reparaturnog zavarivanja u
održavanju termoenergetskih postrojenja u Srbiji, u cilju interventnih
popravki zasnovano na:
  kontrolisanom unosu toplote (T2)
  novoj generaciji dodatnih materijala na bazi nikla (T3) i izostavljanju
 procesa termičke obrade nakon zavarivanja
 Obavljena su i poređenja sa klasičnim tehnologijama sa termičkom
 obradom nakon zavarivanja (T1). Institut IMS
         OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA
         ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
REZULTATI PROJEKTA
Dobijeni rezultati su pokazali da:
 Primenjene nove tehnologije reparaturnog zavarivanja daju osobine koje su na nivou klasičnih ali skupljih tehnologija
sa termičkom obradom
 Tehnologija sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3), zavarenog spoja bez pojave prslina, dobrih zateznih osobina, ali
nešto veće tvrdoće u ZUT-u. Energija udara i žilavost loma su na zadovoljavajućem nivou.
 Primena tehnologije sa kontrolisanim unosom toplote (Т2), je i do 4 puta jeftiniji od tehnologije (T3), ali su zatezne
osobine sa najvišim vrednostima

                                                       Re
                             1000
                                                       Rm
                                                                  280  T1            280  T2            280  T3
             Zatezne osobine, Re , Rm [MPa]
                             900                        Re
 Rezultati ispitivanja                  800
                                                       Rm 
                                                                  260               260               260

 zateznih mehaničkih                   700
                                                                  240               240               240
                                                          Tvrdoca, HV1
                             600
    osobina                      500
                                                                  220               220               220


                                                                  200               200               200
                             400
                                                                  180               180               180
                             300

                             200                                   160               160               160

                             100                                   140               140               140

                                                                     5   10  15  20  25     5   10  15  20  25     5   10  15  20  25
                                 T1       T2      T3      BM
                                                                       Rastojanje [mm]         Rastojanje [mm]         Rastojanje [mm]
                                   Tehnologija reparaturnog zavarivanja
PRIMENA I EFEKTI PROJEKTA
 Reparatura diska radnog kola mlina za ugalj izvedena bez rasklapanja kola, čime su za 50% smanjeni troškovi sanacije,
Interventne reparature "na hladno", sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3) z a cevovode u termoelektranama,
Reparaturu vratila agregata na hidroelektrani Đerdap II prema tehnologiji sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3),
obavljeno bez demontaže vratila, a cena je 20 puta niža od izrade novog vratila.
     Institut IMS
       OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA
       ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

ISPITIVANI MATERIJALI

U istraživanjima su korišćeni Cr - Mo čelici za rad na povišenim temperaturama
  13CrMo 45 u toplovaljanom stanju , GS 17CrMo55 u livenom stanju i
  20Mn3 u livenom stanju
dodatni materijali – elektrode za zavarivanje
 Castolin 71D: za klasičan postupak (T1) i kontrolisani unos toplote (T2) i
 Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec za postupak sa dodatnim materijalom na bazi Ni (T3)

ISPITIVANJA MEHANIČKIH, TEHNOLOŠKIH I STRUKTURNIH
OSOBINA ZAVARENIH SPOJEVA
  Zatezne osobine osnovnog materijala i zavarenih spojeva
  Energija udara – žilavost
  Kritični faktor intenziteta napona u statičkim (KIc) i dinamičkim
 uslovima (KId)                          CTS
  Tvrdoća zavarenih spojeva                   proba
  Ispitivanja u cilju ocene sklonosti ka stvaranju prslina:
      “CTS" proba
      "Y" proba
  Strukturna ispitvanja                      Y
     Makro struktura                    proba
     Mikro struktura
                                    Tehnološke probe zavarljivosti    Institut IMS
INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA - IMS
Centar za metale i enegetiku

Bulevar vojvode Mišića 43
11000 BEOGRAD
SRBIJA

E mail metali@institutims.rs
Tel. +381 11 26 50 331; +381 11 2653 017
Fax. +381 11 36 92 772
www.institutims.rs


Institut IMS

								
To top