1. ORGANISASJON OG DRIFT by uSGLZFM

VIEWS: 39 PAGES: 20

									         Årsberetning 1999
            Servicekontoret
INNHOLDSFORTEGNELSE


1   1. ORGANISASJON OG DRIFT                 2

2.   BYGGKERAMIKKFORENINGENS MEDLEMMER             3

3.   AKTIVITETSOVERSIKT 1999                  3

   3.2  Utvidet bransjesamarbeide/ medlemskap i Mur-Sentret  3

   3.3  Byggkeramikkhåndboka                 3

   3.4  Våtrom og bassenger                  4

   Tykkelseskrav til membraner.                5

   Aldringsegenskaper av membraner i alkalisk miljø      5

   3.5 Samhandling med Byggkeramikkrådet i Sverige.      5

   3.6 Internasjonalt standardiseringsarbeider.        5


4. INFORMASJONSVIRKSOMHET                    6

   4.1 Byggkeramikkforeningen på Internett.          6

   4.2 Månedsnytt                       6

   4.3 Servicekontorets fagdager                6

   4.4 Fagartikler                       7
   4.5 Tidsskriftsamarbeide                         7

   4.6 Undervisning / seminarer/ fagforedrag                7

   4.7 Skadebistand / tekniske utredning/ telefontjeneste          8

   4.8 Markedsnemda                             8

   4.9 Omsetningsstatistikk                         8


VEDLEGGSTYRETS BERETNING 19991.    ORGANISASJON OG DRIFT


Styrets sammensetning i 1999

Styret i perioden har vært :

Adm.dir Hans Jørgen Gjertsen, Höganäs Byggkeramikk , formann
Daglig leder Raymond Lund, Flisekompaniet A/S,
Hans Thommesen, Mira Byggeprodukter
Salgssjef Jarle Walderhaug, Optiroc AS
Murmester Calle Andersen , repr. fra Norske Murmestres Landsforening,
(gjenvalg 2 år )

Varamann:
Thomas Aamodt, Fliskonsulenten A/S ( 1 år )
Dagfinn Hauge, Løvenskjold- Vækerø A/S ( 1 år )
Murm. Jan Tohje , repr. NML ( 2 år )
Dagfinn Hotvedt, Norma A/S


Administrasjon:

Sekretariatet er tillagt SINTEF Bygg og miljøteknikk
Sivilingeniør Arne Nesje , SINTEF står for daglig drift av Servicekontoret.Markedsnemda

Adm. dir Hans Jørgen Gjertsen, Höganäs Byggkeramikk A/S                                       2
Valgnemda:
Bjørn Petersen, Heydi A/S
Torbjørn Sirnes , Sirnes A/S2.   BYGGKERAMIKKFORENINGENS MEDLEMMER

Medlemstallet øket til 28 i 1999.

Nye medlemmer var :
Askøy Murerverktøy A/S
Flis- Fram A/S

Vedlegg 1 viser medlemsmassen pr. 31.12 1999:

Alle medlemmer tilsluttet Byggkeramikkforeningen er ordinære medlemmer av
Servicekontoret.


3.   AKTIVITETSOVERSIKT 1999


3.2   Utvidet bransjesamarbeide/ medlemskap i Mur-Sentret
Det ble innledet en prosess for å se på nærmere samarbeide med Mur-Sentret.
Foreningen er positiv til samarbeide, og det har vært laget forslag egnet
samarbeidsform.
Medlemmene har vært delte i synet på fullt medlemskap. Spesielt ut fra de
økonomiske konsekvensene dette vil ha.
Det har vært arbeidet med økonomimodeller baserte på differensiert
medlemskontingent.
Det vil fom 2000 bli gjennomført en ordning med differensiert kontingent.


3.3   Byggkeramikkhåndboka


Heftet som omhandler keramiske fliser er bearbeidet til en form som kan
fungere både i elektronisk format og som papirversjon. Heftet vil benyttes som
mal ved utarbeidelse av de andre heftene.

Arbeidet med de andre heftene har lagt i bero på om
samarbeidet med Mur-Sentret kan resultere andre løsninger som f.eks.
temahefter i Mur-katalogen
                                         3
3.4   Våtrom og bassenger

Byggebransjens våtromsnorm
Byggebransjens Våtromsnorm blir stadig bedre kjent i bransjen.

BKF er representert i Nemnd for godkjenning av materialer og utstyr ( GMU) i
Fagrådet for våtrom.
De aller fleste av medlemmene som forhandler membraner har nå en BVN-
godkjenning av sine produkter.
At foreningens medlemmer har vært toneangivende i å dokumentere
produktenes egenskaper i forhold til andre materialsektorer er oppfattet som
meget positivt i bransjen.

Våtromsarbeider har tatt stadig større del av sekretærens tid. Dette er en
konsekvens av at Normen har fått godt fotfeste ute i bransjen.


Arbeidsgruppe for kvalitetssikring av membranarbeider.
BKF har arbeidet med et blad i BVN som omhandler kvalitetssikring av
membranarbeider.

Komiteen har bestått av :
Bjørn Bakken, NBI
Calle Andersen; Calle Andersen A/S
Olav Haugerud; Protan A/S
Astrid Lunestad, Protan A/S
Jan G. Molde, Kr. Stensrud A/S
Hans Thommesen, Mira Byggeprodukter A/S
Lars Ideng, OBOS
Morten Bergskaug, Armatur-Jonsson
Arne Nesje, BKF, formann

Arbeidet ble på det nærmeste avsluttet i 1999 og det utgis som blad i BVN i
2000. ( 61.410 )

Arbeidsgruppe innen støpemasser for varmegolv.
Bladene i BVN som omhandler varmegolv er uklare i sin oppbygning. Det er
forvirring bl.a. overfor Produkt og el- tilsynet om hvilke krav som skal stilles
til golvvarmesystemer om hvordan disse skal testes. P&El- tilsynets forskrifter
og veiledninger har vært til revisjon i 1998/99 og foreligger nå.

Det er nedsatt en komité for å revidere de bladene i Våtromsnormen som
omhandler støpe og avretningsmasser:

Bjørn Bakken, NBI
Bjørn Bonsak, Heydi A/S
Sturla Kaas, Optiroc A/S
Hans Thommesen, Mira Byggeprodukter A/S


                                          4
Håkon Forberg, Thermo-Floor A/S
Bjørn Sørensen/ Einar Aunan NELFO
Arne Nesje, BKF, ( formann)

Arbeidet er oppstartet bl.a. med å undersøke hvilke temperaturnivåer som opptrer i et
varmegolv.

Det er bygget et forsøksgolv med innlagte temperaturfølere som gjør det mulig å følge
utviklingen over tid.
Intern rapport foreligger, og vil bli laget som åpen rapport i mars 2000.


Tykkelseskrav til membraner.
Sammen med Fagrådet organiserte BKF en studietur til Tyskland for å søke å
belyse problemstillingen rundt tykkelsen av påstrykningsmembraner. Fagrådet
ønsker å revurdere tykkelseskravet i BVN og det er satt igang et arbeide på NBI
for å se nærmere på metoder og egenskaper.
BKF er engasjert i dette arbeidet.


Aldringsegenskaper av membraner i alkalisk miljø

I forbindelse med godkjenning av membraner for våtrom har diskusjonen rundt
langtidsbestandighet og alkalieresistens kommet opp.
Polymerbaserte membraner vil kunne brytes ned av kombinasjon alkalitet, fukt og høg
temperatur. Det er avhengig av hvilke råstoffer og sammensetning produktene har.
Prosjektet ble oppstartet januar 1999 i regi av Byggforsk, men har dratt ut i tid.
Testing starter vår 2000.

Foreningen gjorde noen egne tester i 1997 og disse vil bli sett i sammenheng med tester
som gjøres i fellesprosjektet.

Membraner og tykkelseskrav


3.5 Samhandling med Byggkeramikkrådet i Sverige.

Byggkeramikkrådet og Byggkeramikkforeningen utveksler materialer og
publikasjoner. Det er diskutert nærmer samarbeide på prosjektnivå.
Byggkeramikkrådet har de senere årene satset mer på tekniske utredninger noe
som også er verdifullt for BKF.


3.6 Internasjonalt standardiseringsarbeider.
Sekretæren er medlem av CEN/TC 67 ” Cheramic tiles ” gruppe M/121
” Internal and external wall and ceiling finishes ”.
Arbeidet startet opp i 1998 og tar for seg krav til materialer samt praktisk
påføring.
                                            5
4.   INFORMASJONSVIRKSOMHET


4.1 Byggkeramikkforeningen på Internett.
Foreningen har for alvor tatt skrittet over i å bruke Internett aktivt. Mer og mer
av informasjonen har gått over til lå bli sendt elektronisk.
Det er bygget opp et elektronisk arkiv med materialet som produseres av
foreningen.
Erfaringen fra denne prosessen har vært meget positiv. Om kort tid antas at de
aller fleste medlemmer vil være tilkoblet nettet. Det vil tidsbesparende
distribusjonsrutiner for foreningen.

Adressen er : http://www.sintef.no/units/civil/ark/keramos


4.2 Månedsnytt
Det startet opp en nytt tilbud til medlemmene; Månedsnytt.
Ca en gang hver måned lages et kort skriv over hva er på gang og distribueres
på e-post.
I 1999 utkom oktober- og novembernytt.

4.3 Servicekontorets fagdager

Tre fagseminar/ medlemsmøter ble avholdt i 1999.

Vårmøtet: Medlemskap i Mur-Sentret. En orientering

Oktobermøtet: Hvordan bruke Internett – opplæringskurs. Instruktører Odd A.
Amundsen og Arne Nesje

Desembermøtet: Årtusenets siste medlemsmøte – hvor går veien ??
       Samhandling leverandør og entreprenør . Eksempler fra NRL (
     v/ Ole Larmerud )


Fagmøtet i oktober har fått mye bra omtale og blir sannsynligvis avholdt på nytt.
De to andre møtene har gått på samhandling og medlemskap; en viktig sak i
bransjen.
                                           6
4.4 Fagartikler

Denne særtrykkserien legges suksessivt ut på Internett. Stoffets størrelse og
omfang tilpasses denne presentasjonsformen.

Særtrykk    Tittel:             Ant.   Innhold:
nr.:                      sider:
5/99      Nye ISO-standarder for     3     Nye nummer på standarder
        keramiske fliser

4/99      Materialleverandørens      5     Lovverket definerer ansvar noe som
        ansvar i byggesaker            aktørene bør kjenne
3/99      Rehabilitering av        6     Store oppgaver ligger i å løse
        svømmebassenger              rehabiliteringsoppgaver i
                             svømmebassenger
2/99      Alkalireaksjoner på       5     Utfellinger på flisflater kan skyldes
        keramiske fliser             alkalireaksjoner. Årsaker og tiltak
1/99      Membraner og          4     Godkjente produkter.
        avrettingsmasser egnet for
        bruk i våtrom


Disse korte fagartiklene spres også via tidsskrift o.l. De inngår bl.a. i
Murmesteren og Rørfag.
Vedlegg 3 viser oversikt over de siste års særtrykk.


4.5 Tidsskriftsamarbeide

Murmesteren
Murmesteren er medlemsbladet til Norske Murmestres Landsforening og utgis
med 5-6 nummer årlig.
Murmesteren har stoff om byggkeramikk i flere av numrene i 99


Artikkel i Inspirasjon.
Markedsnemda har arbeidet med generell informasjon som distribueres i
fagtidsskrift administrert av IFI.4.6 Undervisning / seminarer/ fagforedrag

Undervisning NTNU

Servicekontoret fortsetter ordningen med forelesninger på arkitektavdelingen og
bygningsingeniøravdelingen på NTH.                                            7
4.7 Skadebistand / tekniske utredning/ telefontjeneste

Ny plan og bygningslov, ny 3420 har gjort at spørsmål rundt beskrivelsestekster
og miljødokumentasjon har kommet tyngre inne i svartjenesten.
Noe av forespørslene kommer nå via e- post og Internett.
Problemer med vannskader og våtrom representerer flest forespørsler.
Rådgivningen utføres som ubetalt bransjeservice. Større oppdrag tas betalt for.


4.8 Markedsnemda
Grunnet bemanningsendring har markedsnemda ikke hatt formelle oppgaver i
1999.
Det har vært levert stoff til tidsskriftet Inspirasjon.
Målsetninger er mer pressemeddelser, noe som ønskes mer satt i system i 2000.


4.9 Omsetningsstatistikk
Omsetningstall utgis fire ganger årlig og legges ut på Internett.

Vedlegg 3 viser omsetningsstatistikk for 1999.
                                       8
SERVICEKONTORET

Resultatregnskap 1999
                Regnskap 1999  Budsjett 1999

Inntekter

Medlemskontingent         271.600     260.000
Publikasjonssalg
Oppdrag              31.990      20.000
Renter.              23.679      20.000

         SUM:       327.269     300.000
Kostnader

Tekn. komité            15.000      70.000
Fagråd      kontingent    12.000      12.000
         Normarb     50.000      40.000
Byggker. håndbok          42.940     200.000
Kurs/info( dir,kostn)       15.114      30.000
Sekretærkostn           68.030      70.000
Møter/ seminarer          20.000      22.000
Kontor/ drift           11.760      8.000
Reisekostnader           26.128      16.000
Info- materiell, internett     50.330      50.000
Bankomk.                52
         SUM:      311.354     518.000

Overskudd 1999           15.915
                               9
SERVICEKONTORET

Status pr. 31.12.1999Eiendeler
Omløpsmidler

          Bank pr. 31.12.99                 185.551
          Kortsiktige fordringer              271.600


                        Sum:         457.151
Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld                           28.041

Egenkapital
          Egenkapital pr. 31/12-98      413.195
          Overskudd 1999           15.915    429.110

Sum gjeld og egenkapital                       457.151
Hans J. Gjertsen         Jarle Valderhaug        Calle Andersen
formann
Raymond Lund                          Arne Nesje
                                sekretær
                                        10
SERVICEKONTORET

BUDSJETT 1999
                Budsjett 1999

Inntekter

Medlemskontingent          260.000 *
Oppdrag               20.000
Renter/ Bankomk.           20.000

        SUM:         300.000
Kostnader

Teknisk komité - eksternt      70.000
Fagråd      kont.       12.000
         våtromsnorm    40.000
Byggkeramikkhåndboka        200.000
Kurs/INFO              30.000
Sekretær/ drift           70.000
Møter/ seminarer           22.000
Kontor/ drift             8.000
Reisekostnader            16.000
Info- materiell/ IT         50.000

        SUM:         518.000
TRONDHEIM, nov 1998

ARNE NESJE
                       11
Vedlegg 1: Medlemsliste (pr. 31.12.1999)
Bedrift         Adresse      Poststed      Tlf.     Fax.     e-post
ADDA Byggkjemi A/S    Gråterudvn 26   3036 Drammen    32 88 00 90  32 88 02 25  ulf@byggkjemi.no
                                              adda@online.no
Akzo Nobel Dekorativ   Boks 565      1411 Kolbotn    66 81 94 00  66 81 95 52  christian.brevik@kolbot
A/S                                             n.deconorth.com
ALFIX A/S        H.C. Ørstedsvej  DK 6000 Kolding   45      45      alfix@alfix.dk
             13         Danmark       75529011   755004011

Ardex Scandinavia    Nils Hansens vei  0667 Oslo      22 61 05 00  22 61 05 75
             30
Askøy Murerverktøy A/S  Kleivaflaten 18  5300 Kleppestø   55 94 02 03  55 94 09 45  askmur@online.no

Bostik- Evonor A/S    Postboks 367    1753 Halden     69 19 06 00  69 19 57 24  h.m.heksem@bostik.no
Byggprodukter A/S    Damsgårdsgt 139  5031 Laksevåg    55 34 44 00  55 34 77 41
Bygningsartikkel     Drøbakvn      1430 Ås       64 94 19 65  64 94 23 77
Compagniet A/S
Flis Fram A/S      Ole Deviksvei 36  0668 Oslo      22 88 11 50  22 88 11 59  jon.ringstad.lfi@fagflis.
                                              no
Fliskompaniet A/S    Hoffsveien 9    0275 Oslo      22 51 94 00  22 51 94 01  ralund@online.no
A/S Fliskonsulenten   Gunnar       0485 Oslo      22 09 88 50  22 09 88 51  tgaa@fliskonsulenten.n
             Scheldrupsvei 9                          o
Hey'di A/S        Boks 113      0614 Oslo      22 90 57 00  22 90 57 10  Hey'di@hey'di.no
             Alnabru
Höganäs Byggkeramikk   Brobekkveien    0583 Oslo      22 97 42 00  22 97 42 01  rune.rodningsby@os.tel
A/S           107                                ia.no
Flisgiganten       Reistadsenteret  3425 Reistad    32 84 10 77  32 84 18 38  flisgiganten@online.no
Laticrete A/S      Boks 168      0901 Oslo      22 90 19 70  22 90 19 71  morten.laticrete.no
             Kaldbakken
Luna-Trading Stavanger  Postboks 579    4001 Stavanger   51 59 05 16  51 66 85 01  fliser@stavanger.online.
AS                                             no
Løvenskiold-Handel A/S  Boks 38 Skøyen   0212 Oslo      22 13 20 00  22 52 26 86

Mira Byggprodukter A/S  Vøyensvingen    0458 Oslo      22 37 21 22  22 37 21 92  hhthomme@mail.online
             3C                                 .no
Neumann Bygg A/S     Boks 705      5001 Bergen     55 54 98 00  55 54 99 98
             Sandviken
Norfloor A/S       Strømsveien 325  1081 Oslo      22 81 27 00  22 81 27 20  post@norfloor.no
Norfloor Vest A/S    Fyllingsveien 8  5031 Laksvåg    55 94 82 60  55 94 82 70
NORMA AS         Ing. Rydbergsgt  3027 Drammen    32 82 05 14  32 82 05 15
             101
Modena Fliser A/S    Postboks 8236   4676 Kristiansand  38 00 30 00  38 00 30 30  modena@modena.no

Optiroc A/S       Boks 216      0614 Oslo      22 88 75 50  22 88 75 55  jarle.valderhaug@optiro
             Alnabru                              c.scansem.com
Protan A/S        Boks 420      3002 Drammen    32 22 16 00  32 22 17 00  astrid.lunestad@p
                                              rotan.no
Respo-MTS-Norge A/S   Maridalsv. 87,   0461 Oslo      22 87 11 30  22 87 11 39
             bygn.8
Sirnes A/S        Ing. Rybergsgt   3027 Drammen    32 82 49 50  32 82 64 46
             104
Spesialverktøy A/S    Strømsveien 325  1081 Oslo      22 81 26 90  22 81 26 91
2-VEIS Trading A/S    Asplundveien 19  7560 Vikhamar    73 97 83 32  73 97 83 88  to-veis@online.no
                                              12
Vedlegg 2: Særtrykkoversikt (pr. 31.12.1999)

Fagartikkel Tittel             Ant.s. Innhold
nr.
5/99    Nye ISO-standarder for     3
      keramiske fliser
4/99    Materialleverandørens      5
      ansvar i byggesaker
3/99    Rehabilitering av        6
      svømmebassenger
2/99    Alkalireaksjoner på       5
      keramiske fliser
1/99    Membraner og          2
      avrettingsmasser egnet for
      bruk i våtrom
4/98    Fugeprofiler - en sikker    5
      løsning på gulv med stor
      belastning
3/98    Keramiske fliser på       6   Fokus på kvalitet av fliser og
      balkonger og terrasser         detaljløsninger for utvendig
                          bruk
2/98    Sluket - en viktig detalj ved  4   Presisering av gode
      våtromsutbedring            tettedetaljer ved sluk
1/98    Nye byggeforskrifter-      4   Fokus på se sentrale
      konsekvenser for setting og      paragrafer og hvordan de skal
      legging av keramisk fliser       tolkes
6/97    Toleranser og overflateavvik  4   Presisering av måleregler
      på flislagte flater          etter NS 3420.
5/97    Fuktmåleinstrumenter for    3   Finnes egnet utstyr for måling
      bruk på keramiske fliser        av fukt i flisoverflater ?
4/97    Kopi av artikler om       5   Generell informasjon om
      keramiske fliser i           byggkeramikk
      temamagasinet
      INSPIRASJON
3/97    Teknisk Godkjenning av     2   Godkjenning av membraner
      membraner               til våtrom
2/97    Montasje av innfelte speil i  4   Unngå flekker og skjolder på
      fliskledninger             speil i våtrom
1/97    Problemer med støpte      6   Notater fra foredrag om
      svømmebasseng -årsak og        skader på svømmebassseng
      tiltak
7/96    Byggebeskrivelser med      5   Endringer i NS 3420 og
      keramiske fliser            keramiske fliser
6/96    Tilstandsundersøkelser av    3   Sjekklister for undersøkelser
      våtrom                 av våtrom
5/96    Årskostnadsanalyser for     3   Alternativsanalyser av
      flislagte golv             golvmaterialer
4/96    Golvvarme og helserisiko    2   Er elektromagnetiske felt
                          skadelige ?
3/96    Påtrykningsmembraner -krav   4   Krav til
      til dokumentasjon for         påstrykningsmembraner iht                                          13
    godkjenning iht           Byggebransjens våtromsnorm
    Byggebransjens
    Våtromsnorm
2/96  Legging av keramiske fliser i  2  Nye forskrifter for
    svømmebasseng            bassengbad og badeanlegg
1/96  Renhold og hygienekrav til   4  Sopp- og muggansamling på
    flisoverflater           overflater i våtrom
5/95  Utbedring av flomskadde     2  Hvordan tørke opp
    fliskledde flater          nedfuktede konstruksjoner
4/95  Produktgodkjenning iht     3  Krav til godkjenning av
    Byggebransjens           produkter
    Våtromsnorm
3/95  Fukt og vannskader i våtrom   4  Hva går oftest galt i våtrom.
2/95  Byggebransjens         4  Informasjon om
    våtromsnorm -veien til bedre    Byggebransjens
    baderom               Våtromsnorm.
1/95  Misfarging av fuger       3  Årsaker og
                      rengjøringsmuligheter
2/94  Glasserte keramiske fliser   2  Krav til slittasjestyrke
1/94  Planlegging av flissetting   3  Inndeling av fis- og
                      fugebredder
4/93  Rørgjennomføringer i vegg    2  Tettedetaljer ved
                      rørgjennomføringer
3/93  Merkeregler iht Norsk      1  Hvordan merkes emballasje
    standard for keramiske golv
    og veggfliser
2/93  Keramiske fliser som      1  Fuktforhold i
    fasademateriale           fasadekledninger
1/93  Bevegelsesfuger på terrasser  2  Inndelingsregler for fuger
4/92  Bygningsplater som underlag   2  Bygningsplaters egnethet i
    for keramiske fliser        våtrom.
3/92  Forbehandling og reingjøring  3  Renhold og pleieprosedyrer
    av terracottafliser
2/92  Rengjøring og          3  Renhold og pleieprosedyrer
    overflatebehandling av
    flisgulv
1/92  Ved støpte betonggolv:     3  Membranherdnere kan skape
    Membranherdner - til gavn,     vedheftproblemer ved
    men også til skade ?        flislegging
6/91  Forebygging av vannskader i   4
    våtrom
5/91  "Vett og uvett" ved bruk av   2
    varmekabler på flislagte
    betonggolv
4/91  Godkjente europanormer     2
    (CEN - normer)
3/91  Forebygging av vannskader i   3
    våtrom
2/91  Flissetting på         1
    silikonimpregnerte gipsplater
1/91  "Til oppslag"          1
1/90  Sklisikre keramiske fliser -  2
    retningslinjer og krav
                                      14
Vedlegg 3:

Importstatistikk over byggkeramikk.
Året 1999
Statistikken er utarbeidet av Prognosesentret og baseres på data fra Statistisk sentralbyrå.
Höganäs A/S er bestiller av datamaterialet og spredning av tallene til
Byggkeramikkforeningens medlemmer er med tillatelse fra Höganäs

         Akk. pr 31/12 -98 Akk. pr 31/12 -99  %-vis endring
Total import m2      2.595.000      2.506.000   -3,4
Siste 12 mnd        2.595.000      2.506.000   -3,4


Total import kr      271.073.000       261.197.000      -3,6
Siste 12 mnd       271.073.000       261.197.000      -3,6Utvikling de viktigste produsentland pr.31/12 - 99/98 i m2.

                  1998          1999 %-vis endring
Tyskland            186.000         183.000    -1,6
Spania             575.000         470.000   -18,3
Frankrike            23.000         24.000    4,3
Italia            1.182.000        1.211.000    2,5
Portugal            118.000         120.000    1,7
Sverige             71.000         66.000    -7,0
Tyrkia             118.000         129.000    9,3
Samlet 7 land         2.273.000        2.203.000   -3,1
% av totalen           87,6 %         87,9 %

Kommentar:
Noe nedgang, årsak er gen. mindre byggeaktivitet.HJG/ AN
      januar 2000
                                           15
Vedlegg 4: HANDLINGSPLAN 2000
Våtromsproblematikk

  Ferdigstillelse av to blader i BVN.

  Gjennomføring av seminar om membrankvaliteter i forbindelse med
  Fagrådets generalforsamling.

Eget våtromskurs for medlemmer

Byggkeramikkhåndboka.

  Deler legges ut på Internett i 2000.

Samhandling med MurSentret.
 Avklaring av medlemskap.

Byggkeramikkforeningen på nett.

  Arkivet utvides med bl.a bildearkiv og foredragsserier.

Teknisk komite.

Noen aktuelle problemstillinger som har vært arbeidet med og som skal
videreføres når det prioriteres av foreningen. :

Membraners alkalieresistens.
 Prosjektet følges opp

Svømmebassengrehabilitering
 BKF inngår i referansegruppen til et større prosjekt i Byggforsk regi.

Alkali-silikaraksjoner i påstøp
 Samarbeide med mørtelbransjen

Markedsnemda:

Markedsnemda revitaliseres

Temadager for medlemmene.
2 - 3 samlinger i 2000


Artikler i fagtidsskrifter .
Aktiviteten videreføres.
                                      16
        Årsberetning 1999

   Byggkeramikkforeningen

STYRETS BERETNING 19991.   ORGANISASJON OG DRIFT


Styrets sammensetning i 1999

Styret i perioden har vært :

Adm.dir Hans Jørgen Gjertsen, Höganäs Byggkeramikk , formann
Daglig leder Raymond Lund, Flisekompaniet A/S,
Hans Thommesen, Mira Byggeprodukter
Salgssjef Jarle Walderhaug, Optiroc AS
Murmester Calle Andersen , repr. fra Norske Murmestres Landsforening, (gjenvalg
2 år )

Varamann:
Thomas Aamodt, Fliskonsulenten A/S ( 1 år )
Dagfinn Hauge, Løvenskjold- Vækerø A/S ( 1 år )
Murm. Jan Tohje , repr. NML ( 2 år )
Dagfinn Hotvedt, Norma A/S


Administrasjon:

Sekretariatet er tillagt SINTEF Bygg og miljøteknikk
Sivilingeniør Arne Nesje , SINTEF står for daglig drift av Servicekontoret.Markedsnemda

Adm. dir Hans Jørgen Gjertsen, Höganäs Byggkeramikk A/S

Valgnemda:


                                       17
Bjørn Petersen, Heydi A/S
Torbjørn Sirnes , Sirnes A/S


Aktiviteten er samordnet med aktiviteten i Servicekontoret.
For faglig aktivitet, se Servicekontorets årsberetning.
                               18
Byggkeramikkforeningen

Resultatregnskap 1999Kostnader                          Inntekter:

Drift                    0        Medlemskontingent:  8.400
                               Renteinntekter    1.511

                       0                   9.911

Overskudd                 9.911
Status pr 31.12.1999

EIENDELER:
Omløpsmidler:


          Bank pr 31.12.99                            51.350
          Kortsiktig fordring                           8.400
                                              59.750


Gjeld og egenkapital


Egenkapital
          Egenkap. pr 31.12.98       49.839
          Overskudd 1999          9.911
          Sum egenkapital                             59.750
Hans J. Gjertsen         Jarle Valderhaug      Calle Andersen
formann
Raymond Lund                         Arne Nesje
                               sekretær
                                         19
Byggkeramikk-
foreningen
Budsjett 1999
             Inntekter      Utgifter

Medlemskontingent          8.100
Daglig drift                    8.100

                   8.100     8.100
Trondheim, januar 1999

Arne Nesje
sekretær
                              20

								
To top