cxrili E -2 kompensaciis forma by 30iIG7

VIEWS: 72 PAGES: 109

									                    sarCevi

    abreviaturebi i
    terminebis ganmarteba                              ii
    reziume                                    iv

1   Sesavali                                   1-1
    1.1  zogadi informacia proeqtis Sesaxeb                    1-1
    1.2  proeqtis komponentebi                          1-2
    1.3  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis masStabis minimumamde dayvana      1-3
    1.4  LARP-II-is momzadeba                           1-7
       1.4.1 safuZveli                             1-7
       1.4.2 midgoma                              1-8
       1.4.3 LARP-II-is dasruleba                        1-9
    1.5  proeqtis ganxorcielebis pirobebi                     1-9

2   aRwera da zemoqmedebis Sefaseba                        2-1
    2.1 Sesavali                                 2-1
    2.2 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi pirebi da Temebi
    2.3 zemoqmedeba miwaze, sxva aqtivebsa da Semosavlebze            2-3
      2.3.1 zemoqmedeba miwaze                         2-3
      2.3.2 zemoqmedeba sasoflo-sameurneo kulturebze              2-4
      2.3.3 zemoqmedeba xeebze                         2-5
      2.3.4 zemoqmedeba Senobebze/nagebobebze                 2-5
      2.3.5 zemoqmedeba biznes-saqmianobaze                  2-7
      2.3.6 zemoqmedeba dasaqmebasa da sasoflo-sameurneo arendatorebze
      2.3.7 zemoqmedeba saerTo sakuTrebis resursebze              2-7
      2.3.8 mwvave zemoqmedebis qveS myofi da mowyvladi ojaxebi        2-8
      2.3.9 zemoqmedeba aborigenul mosaxleobaze                2-8
    2.4 genderuli da gansaxlebasTan dakavSirebuli zemoqmedeba          2-9
    2.5 zemoqmedebaTa Sefaseba                          2-9

3   socialur-ekonomikuri informacia                       3-1
    3.1  Sesavali                               3-1
    3.1  zemoqmedebis qveS moqceuli mosaxleoba                 3-1
       3.1.1 demografia                           3-1
       3.1.2 zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis eTnikuri Semadgenloba
       3.1.3 qalaqebisa da soflebis siaxlove                 3-2
       3.1.4 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganaTlebis
done  3-3
    3.2  soflis meurneoba da miwis resursi                   3-3
       3.2.1 miwaTmflobelobis statusi                    3-3
       3.2.2 ZiriTadi kulturebi                       3-4
    3.3  adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ekonomika
    3-4
       3.3.1 ZiriTadi ekonomikuri saqmianoba                 3-4
       3.3.2 dasaqmeba                            3-5                                        T-i
       3.3.3 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis wliuri
Semosavali              3-5
       3.3.4 moxmareba                               3-6
       3.3.5 xangrZlivi moxmarebis sagnebi                     3-7
       3.3.6 sesxebi ganawileba                          3-8
   3.4  wyali da sanitaruli pirobebi                        3-8
       3.4.1 sasmeli wylis wyaroebi                        3-8
       3.4.2 sanitaruli infrastruqtura                       3-8
   3.5  energiisa da samoqalaqo infrastruqturis misawvdomoba            3-9
       3.5.1 energiis misawvdomoba saWmlis dasamzadeblad              3-9
       3.5.2 eleqtroenergiis xelmisawvdomoba                    3-9
       3.5.3 jandacvis misawvdomoba                        3-9
       3.5.4 skolebis misawvdomoba                        3-10
       3.5.5 gzebis misawvdomoba                         3-10
   3.6  daskvna                                  3-10

4   samarTlebrivi da politikuri safuZveli          4-1
   4.1  zogadi 4-1
4.2  samarTlebrivi baza               4-1
       4.2.1 saqarTvelos kanonebi da normebi miwis Sesyidvasa da gansaxlebasTan
       dakavSirebiT                               4-1
       4.2.2 aziis ganviTarebis bankis (ADB) aranebayoflobiTi gansaxlebis politika4-3
       4.2.3 saqarTvelos miwis Sesyidvis kanonmdeblobisa da aziis ganviTarebis
       bankis gansaxlebis politikis Sedareba                   4-4
       4.2.4 proeqtisaTvis miRebuli gansaxlebis politika da principebi      4-5
       4.2.5 qonebis Sefaseba da kompensaciis tarifebi              4-7
       4.2.6 kompensaciis da daxmarebis uflebamosilebis kriteriumebi       4-9
       4.2.7 miwis Sesyidvis procesi                       4-9
4.3  uflebamosilebis uwyisi, daxmareba da sargebeli      4-11
       4.3.1 kompensacia/reabilitaciaze uflebamosilebis gansazRvra da
       uflebamosilebis uwyisi                          4-11
       4.3.2 kompensaciis miRebis uflebamosileba proeqtisaTvis         4-14
       4.3.3 mowyvladi jgufebis daxmareba                    4-15
       4.3.4 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi pirebis sargebeli
       proeqtidan                                4-16

5   adgilmonacvleobis strategia                          5-1
   5.1  adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi ojaxebis fizikuri gadaadgileba 5-1
      5.1.1 fizikuri adgilmonacvleobis strategia                5-1
      5.1.2 LARP-I-is adgilmonacvleobis strategia               5-1
      5.1.3 adgilmonacvleobis variantebi                    5-2
      5.1.4 gadaadgileba da dafuZneba axal adgilze               5-2
   5.2  Semosavlis aRdgena da reabilitacia                    5-3
      5.2.1 zogadi informacia                         5-3
      5.2.2 zemoqmedebisa da riskis saxeebi saarsebo saSualebebTan dakavSirebiT5-3
      5.2.3 reabilitaciis zomebi                        5-4
   5.3  genderuli danawilebis gaTvaliswineba                   5-5

6   institucionaluri struqtura                             6-1
   6.1   pasuxismgebeli dawesebulebebi                       6-1


                                         T-ii
    6.2  miwis sakuTrebis registraciis procesSi monawile uwyebebi            6-2
       6.2.1 soflisa da/an Temis gamgeoba                       6-2
       6.2.2 sakrebulo                                6-2
       6.2.3 sakuTrebis uflebebis aRiarebis komisia                  6-3
       6.2.4 registraciis raionuli ganyofileba                    6-3
    6.3  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis organizaciebi                 6-4
       6.3.1 saqarTvelo regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros
sagzao departamenti         6-4
       6.3.2 satransporto reformisa da reabilitaciis centri              6-5
       6.3.3 raionis LAR gundi                            6-6
       6.3.4 adgilobrivi xelisuflebis organoebi                    6-6
    6.4  sxva organizaciebi da saagentoebi                       6-7
       6.4.1 samSeneblo samuSaoebis kontraqtori                    6-7
       6.4.2 konsultantebi da auditorebi                       6-7
       6.4.3 saqarTvelos sasamarTlo                          6-8
       6.4.4 finansTa saministro                           6-8
       6.4.5 iusticiis saministro                           6-8
       6.4.6 aziis ganviTarebi banki (agb)                      6-8
       6.4.7 monitoringis mwarmoebeli saagento                    6-9
    6.5  kvalifikaciis zrda LAR sferoSi                         6-9

7   konsultacia da monawileoba                              7-1
    7.1  Sesavali                                    7-1
    7.2  proeqtis dainteresebuli mxareebi                        7-2
    7.3  konsultaciis procesi proeqtis farglebSi                     7-3
    7.4  ted etapze ganxorcielebuli konsultaciebis reziume                7-5
    7.5  informirebuloba da konsultacia LARP-I SemuSavebis etapze            7-5
    7.6  konsultaciisa da monawileobis gegma                       7-6

8   saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis meqanizmi               8-1
    8.1  amocanebi                                8-1
    8.2  saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis Seqmna         8-1
    8.3  saCivrebis dakmayofilebis procesi                    8-2
    8.4  saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis Canawerebi da dokumentacia8-4

9   ganxorcielebis grafiki DULEULE                            9-1
    9.1  zogadi informacia                                9-1
    9.2  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis amocanebi proeqtis ganxorcielebamde       9-2
    9.3  LARP-I-is ganxorcieleba                             9-3
    9.4  ganxorcielebis Semdgomi Sefaseba                        9-4
    9.5  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis ganxorcielebis grafiki

10   xarjebi da dafinanseba                                10-1
    10.1 zogadi      10-1
    10.2 detaluri biujeti 10-1
       10.2.1 miwis kompensacia                           10-1
       10.2.2 Senobebis kompensacia                         10-2
       10.2.3 saerTo sakuTrebaSi arsebuli wyaroebis kompensacia           10-3
       10.2.4 kulturebis Rirebulebis kompensacia                   10-3
       10.2.5 xeebis Rirebulebis kompensacia                     10-4


                                          T-iii
       10.2.6 gansaxlebis daxmareba                        10-4
   10.3 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmisaTvis Sesabamisi organizaciuli
ganviTarebis da marTvis xarjebi                             10-5
   10.4 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis mTliani xarji da fuladi saxsrebi
   10-5
   10.5 xarjebis dasabuTeba                              10-7
   10.6 dafinansebis wyaro                              10-8


11  monitoringi da angariSgeba                             11-1
   11.1 Sesavali                 11-1
   11.2 monitoringisa da Sefasebis maCveneblebi                    11-1
   11.3 monitoringis done                               11-2
      11.3.1 Sida monitoringi                           11-3
   11.4 gare monitoringi                               11-3
   11.5 proeqtis dasrulebis Semdgomi Sefaseba                     11-4
   11.6 angariSgebasTan dakavSirebuli moTxovnebi                   11-5

                    danarTebi

danarTi 4.1 Sefasebis meTodika
danarTi 4.2 kerZo sakuTrebaSi arsebuli miwis legalizacia
    saqarTveloSi da kerZod, aWaris avtonomiur respublikaSi
danarTi 7-1: sainformacio bukleti


                 cxrilebis CamonaTvali
cxrili 1.1 proeqtis zemoqmedeba miwis Sesyidvasa da gansaxlebaze   1-6
cxrili 2.1 adgilmonacvleobis zemoqmedebas daqvemdebarebuli ojaxebi zemoqmedebis
kategoriebis mixedviT                   2-2
cxrili 2.2 proeqtis zemoqmedeba miwaze                    2-3
cxrili 2.3 arasicocxlisunariani miwis nakveTebi            2-4
cxrili 2.4 miwis sakuTrebis tipi                       2-4
cxrili 2.5 zemoqmedeba sasoflo-sameurneo kulturebze          2-5
cxrili 2.6 monacemebi xexilis Sesaxeb                     2-5
cxrili 2.7 zemoqmedeba Senobebze/nagebobebze                 2-5
cxrili 2.8 Senobebi sarTulebis raodenobisa da farTobis mixedviT2-6
cxrili 2.9 zemoqmedeba sasazRvro kedlebsa da Robeebze      2-7
cxrili 2.10 zemoqmedebis intensiuroba                     2-7
cxrili 2.11 mowyvladi adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebi
                                 2-7
cxrili 2.12 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis eTnikuri Semadgenloba
(LARP-1)                          2-7
cxrili 2.13 miwis Sesyidvasa da gansaxlebaze zemoqmedebaTa Sejameba2-9
cxrili 3.1 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis demografiuli profile
                   3-1
cxrili 3.2 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis eTnikuri Semadgenloba
                   3-2


                                         T-iv
cxrili 3.3 U adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganawileba qalaqebsa
da soflebSi            3-2
cxrili 3.4 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganaTlebis done
                    3-3
cxrili 3.5 miwaTmflobelobis statusi                   3-3
cxrili 3.6 ZiriTadi kulturebi                      3-4
cxrili 3.7 ojaxebis ekonomikuri saqmianoba                3-4
cxrili 3.8 Eojaxis wevrebis ekonomikuri saqmianoba            3-5
cxrili 3.9 ojaxebis saSualo wliuri Semosavali Semosavlis wyaroebTan SefardebiT
     3-5
cxrili 3.10 saSualo wliuri Semosavali wyaroebis mixedviT     3-6
cxrili 3.11 saSualo wliuri xarjebi                    3-7
cxrili 3.12 xangrZlivi moxmarebis sagnebi da Sinauri cxovelebi 3-7
cxrili 3.13 davalianeba                            3-8
cxrili 3.15 sasmeli wylis wyaroebi                    3-8
cxrili 3.16 tualetis tipebi                       3-9
cxrili 3.17 saWmlis dasamzadeblad gamoyenebuli sawvavis tipebi 3-9
cxrili 3.18 eleqtromomaragebis centralur qselze mierTeba     3-9
cxrili 3.19 jandacvis misawvdomoba                    3-10
cxrili 3.20 skolebi misawvdomoba                     3-10
cxrili 3.21 gzebis misawvdomoba                        3-10
cxrili 6.1 saqarTvelos kanonebis/normebisa da ADB-is gansaxlebis
politikis Sedareba                  4-4
cxrili 6.2 kompensaciis forma                      4-14
cxrili 7.1. konsultaciis meTodebi teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis etapze
                7-4
cxrili 8.1 saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis procesi    8-3
cxrili 10.1 miwis fasi (moicavs narCen dasaTesad uvargis nakveTebs)   10-2
cxrili 10.2 zemoqmedebis qveS moqceuli Senobebis Rirebuleba 10-3
cxrili 10.3 kulturebis Rirebulebis kompensacia              10-4
cxrili 10.4 msxmoiare xexilis erTeulis Rirebulebis gamoTvla    10-4
cxrili 10.5 msxmoiare xexilis Rirebulebiskompensacia           10-4
cxrili 10.6 daxmarebebis Rirebuleba                10-5
cxrili 10.7 infrastruqturis Seqmna da marTvis Rirebuleba     10-6
cxrili 10.8 infrastruqturis Seqmna da marTvis Rirebuleba     10-6
cxrili 10.9 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis mTliani savaraudo Rirebuleba
10-6
cxrili 11.1 angariSgebis moTxovnebi                   11-5

                 naxazebis CamonaTvali

naxazi 1.1 proeqtis adgilmdebareoba                 1-5
naxazi 6.1 LAR organizaciuli sqema                  6-10
naxazi 8.1 saCivrebis dakmayofileba da Sesyidvis procesi   8-5
naxazi 9.1 LARP-II-is ganxorcielebis grafiki                9-5
                                         T-v
abreviaturebi

ADB       aziis ganviTarebis banki
DF       adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxi
DH       adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxi
DP       adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi piri
CBO       sazogadoebaze dafuZnebuli organizacia
DMS       detaluri zomebis mokvleva
DRD       ganviTarebisa da gansaxlebis sammarTvelo
GEL       qarTuli lari (valuta)
GoG       saqarTvelos xelisufleba
GRC       saCivrebis dakmayofilebis komiteti
IA       ganmaxorcielebeli saagento
IMA       monitoringis damoukidebeli saagento
Km       kilometri
LAR       miwis Sesyidva da gansaxleba
LARF      miwis Sesyidvisa da gansaxlebis CarCo dokumenti
LARP      miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma
MFF       mraval tranSuli finansuri SesaZlebloba
NAPR      sajaro reestris erovnuli saagento
NGO       arasamTavrobo organizacia
PPTA      proeqtis mosamzadebeli teqnikuri daxmareba
RD       saavtomobilo gzabis departamenti
RDMRDI     saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros
        saavtomobilo gzebis departamenti
RoW       sagzao derefani
TRRC      transportis reformisa da reabilitaciis centri
terminebis ganmarteba
beneficiari sazogadoeba – yvela piri da mesakuTre, romelic imyofeba saxelmwifos
sakuTrebaSi myof an kerZod SeZenili qonebis farglebSi, romelic eZebs sargebels da
nebayoflobiT aqvs survili iyos proeqtis monawile, warmodgenilia sazogadoebis gaerTianebiT
aRiarebuli adgilobrivi macxovreblebis da adgilobrivi xelisuflebis mier da registrirebulia
saTanado institutebSi.
kompensacia – SeZenili sakuTrebisaTvis gadaxdili Tanxa an raime sxva faseuloba.
uflebamosileba – zomebis CamonaTvali, romelic Seicavs kompensacias, Semosavlebis
SenarCunebas, gadaadgilebis daxmarebas, Semosavlis Secvlas, adgilmdebareobis Secvlas,
romelic gavlenis qveS moxvedril adamianebs exeba, maTi danakargebis xasiaTidan,
ekonomikuri da socialuri pirobebidan gamomdinare.
gaumjobeseba – pirovnebis, saxlis mesakuTris, institutis an organizaciis mier aSenebuli
nagebobebi (sacxovrebeli erTeuli, Robe, angari, cxovelebis an frinvelis baki, komunaluri
saSualebebi, sazogadoebrivi saSualebebi, maRaziebi, saTavsoebi da a.S.) darguli
mcenareebi/mosavali.
miwis Sesyidva – procesi, sadac saxelmwifo saagento saTanado anazRaurebis sanacvlod
aiZulebs miwis mesakuTre pirovnebas dauTmos mis kuTvnilebaSi myofi miwis nakveTi an
misi nawili saxelmwifo saagentos sazogadoebrivi interesebis gamo.
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi piri - nebismieri piri, romelic proeqtTan
dakavSirebuli cvlilebebiT zaraldeba miwis, wylis, bunebrivi resursebis gamoyenebis
TvalsazrisiTa da an Semosavlebis danakargebis kuTxiT.
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxi - erT WerqveS mcxovrebi adamianTa
jgufi romelic erT ekonomikur erTeuls warmoadgens da dazaraldeba proeqtis an misi
komponentebis uaryofiTi gavlenis Sedegad. is SesaZloa erTi ojaxisgan an ojaxebis
jgufisagan Sedgebodes.
reabilitacia – sakompensaciuri zomebi, romlebic aranebayoflobiTi gansaxlebis politikis
CarCoebis farglebSia ganxorcielebuli, garda gamosyiduli sakuTrebis gadaadgilebis
Rirebulebis fuladi anazRaurebisa.
gadaadgileba – DP/DF fizikuri gadaadgileba proeqtis dawyebamde misi sacxovrebeli
adgilidan.
CanacvlebiTi Rirebuleba Rirebuleba – fasi, romelic dadgenilia miwis, misi potencialisa da
mdebareobis gaTvaliswinebiT; Senoba-nagebobaTa CanacvlebiTi Rirebuleba ganisazRvreba
samSeneblo masalebisa da samuSao Zalis moqmedi samarTliani sabazro fasis mixedviT,
cveTis an sxva gamoqviTvebisa da narCeni (gamoyenebadi) samSeneblo masalebis
Rirebulebis gamoklebis gareSe
gansaxleba – yvela zoma, romelic miRebulia proeqtis AP-s sakuTrebaze da/an cxovrebis
wesze uaryofiTi gavlenis Sesarbileblad, kompensaciis, gadaadgilebis (sadac saWiroa), da
dazianebuli/dangreuli infrastruqturis da danadgarebis reabilitaciis CaTvliT.
 reziume
 1. saqarTvelos mTavrobam miiRo aziis ganviTarebis bankidan sesxi (500 milioni aSS dolari)
 mravaltranSiani finansuri instrumentis (mfi) meSveobiT sagzao derefnebis ganviTarebis qve-
 regionuli programis farglebSi (programa) saqarTvelos sxvadasxva regionSi gzebis reabilitaciis,
 gaumjobesebis an mSeneblobisaTvis, rac moicavs SemoTavazebul 48.4-km aWaris asaqcev gzas
 qobuleTisa da baTumis gverdis avliT (gza), rac dafinasdeba programis ukve damtkicebuli
 tranSebis 1 da 2 farglebSi (damtkicda programis damkicebis dros, xolo tranSi 2 jer kidev
 ganxilvis stadiazea).

 2. tranSis 1 farglebSi aWaris asaqcevis mSenebloba moiTxovs miwis Sesyidvasa da gansaxlebas.
 aziis ganviTarebis bankis usafrTxoebis politikebis moTxovniT, saqarTvelos regionuli
 ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentma, programis
 ganmaxorcieleblma saagentom (gs) moamzada miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmebi
 tranSisTvis 3. am gegmebidan 2 (Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I da Sesyidvisa da
 gansaxlebis gegma-II), romlebic exeba pirvel da mesame kontraqtebs, momzadda, SesaZlebelia
 misi ganxorcieleba da Sesabamisi kontraqtebis xelmowera. Sesyidvisa da gansaxlebis gegma 3,
 romelic exeba meore kontraqtis zemoqmedebebs, jer kidev dasrulebis stadiazea.

 3. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma warmoadgens saboloo dokuments, romelic momzadda
 aziis ganviTarebis bankis (agb) usafrTxoebis politikebis debulebis mixedviT (2009). misi
 mizania miwis Sesyidvisa da gansaxlebis warmarTva kontraqtiT 1 gaTvaliswinebuli aWaris
 regionis qobuleTis raionis (4.7 km-12.4 km) gzis monakveTebisa da kontraqtiT 3 dagegmili gzis
 farglebSi (km 30-33, aseve qobuleTSi). gzis monakveTis zemoqmedebebis gamo aucilebelia
 363,505 kv. km. miwis Sesyidva 163 nakveTis odenobiT. aqedan 116 kerZo sakuTrebaSi
 arsebuli miwaa da 47 saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwa. kerZo sasoflo-sameurneo
 nakveTebidan (215,552) 6 (6,947 kv. km.) warmoadgens sacxovrebel an sxva arasasoflo-
 sameurneo daniSnulebis miwas; 110 (208,605 kv. km.) – sasoflo-sameurneos. saxelmwifo
 sakuTrebis nakveTebidan (147,953 kv.m.) 28 (16,490 kv.m.) gamoiyeneba droebiT da ar aris
 legalizebadi, xolo 19 (131,463 kv.m.) ar gamoiyeneba. gansaxlebis zemoqmedebis qveS
 moqceuli meurneobebis saerTo raodenoba aris 103, xolo zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisa
 – 552. es ricxvebi moicavs 101 meurneobas, romelic dakargavs miwas, 2 meurneobas, romelic
 dakargavs saxlebs da 3 meurnebas, romelic daeqvemdebareba gansaxlebas (2 maTgani erT saxlSi
 cxovrobs). 1 meurneobas aqvs aralegalizebadi miwas. am meurneobas aunazRaurdeba mosavlis
 danakargi, magram miwa ar eqvemdebareba kompensacias. Sesyidvis Sedegad moijareebi da
 daqiravebiT momuSave pirebi ar moeqcevian zemoqmedebis qveS. zemoqmedebis qveS
 moqceuli ojaxebidan 85 warmoadgens Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuls (Sesyidvis Sedegad
 Semosavlis 10 %-ze metis dakargva an gansaxleba) da 45 mowyvlads, rac moicavs ukiduresad
 Raribebs, pensionerebs da meurneobebs, romlebsac uZRveba qali. meurneobebidan 4 aris
 kanonieri da flobs saTanadod registrirebul miwas (18 nakveTi), xolo 97 aris dakanonebadi da 1
 meurneoba iyenebs aralegalizebad miwas (28 nakveTi). am zemoqmedebebis gaTvaliswinebiT,
 Sesyidvebisa da gansaxlebis am gegmiT proeqti miekuTvneba gansaxlebis A kategorias. proeqtis
 teritoria naCvenebia naxatze 1.1 Tavis bolos.

 cxrili E-1 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis mTliani zemoqmedeba
№     zemoqmedebebi             erTeuli   odenoba
                               kerZo   saxelmwifo   sul
1     sul nakveTebi             raodenoba  116    47       163
2     sul Sesasyidi miwis farTobi      kv.m.    215,552  147,953     363,505
№     zemoqmedebebi             erTeuli    odenoba
                                kerZo   saxelmwifo   sul
      sasoflo-sameurneo   (gamoiyeneba  kv.m.     6,947   0       6,947
3     sacxovreblad)
      sasoflo-sameurneo    nakveTebi  kv.m.     208,605  147,953    456,558
      (gamoiyeneba         soflis
4     meurneobisaTvis)
5     simindis yanebi            ha      9,341   0       9,341
6     kartofilis naTesebi          ha      0.042   0       0,042
7     zemoqmedebis qveS moqceuli xeebi   raodenoba   1,163   0       1090
8     sacovrebeli Senobebi/saxlebi     raodenoba   2     0       2
9     saqonlis fardulebi          raodenoba   2     0       2
10     sawyobi                raodenoba   1     0       1
11     sasazRvre kedlebi/Robeebi       raodenoba   6     0       6
      Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli   N raodenoba  85    0       85
12     ojaxebi
13     mowyvladi ojaxebi           raodenoba   34    0       34
14     gansaxlebuli ojaxebi         raodenoba   3     0       3
15     kanonieri kerZo nakveTebi       N raodenoba  18    0       18
16     dakanonebadi kerZo nakveTebi     N raodenoba  97    0       97
17     daukanonebeli kerZo nakveTebi     raodenoba   0     28       28
18     ojaxebi kanonieri nakveTebiT     N raodenoba  4     0       4
19     ojaxebi dakanonebadi nakveTebiT    N raodenoba  97    0       97
20     ojaxebi daukanonebeli nakveTebiT   raodenoba   0     1       1
      sul zemoqmedebis qveS moqceuli    raodenoba   103    0       103
21     ojaxebi
      sul zemoqmedebis qveS moqceuli    raodenoba   552    0       552
22     pirebi
  4. gansaxlebis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis daaxloebiT naxevari qalia; proeqti
  gansakuTrebul yuradRebas aqcevs, rom qalebma miiRon sakuTari saqmianobis Sesabamisi
  kompensacia da is qalebi, romlebic faqtobrivad ojaxis ufrosebi arian, araorazrovnad iqnen
  miTiTebuli kompensaciis beneficiarebad da reabilitaciis procedurebis subieqtad am sesxis
  farglebSi. aborigenul mosaxleobaze zemoqmedeba ar iqna identificirebuli da Sesabamisad ar
  amoqmeddeba aziis ganviTarebis bankis debuleba 3 dacviTi procedurebis politikis Sesaxeb
  (2009).

  5. proeqtis Sesyidvebisa da gansaxlebis iuridiuli da politikuri CarCo momzadda gansaxlebuli
  pirebisa da/an ojaxebis dasaxmareblad maT mier dakarguli miwisa da qonebis, Semosavlisa da
  arsebobis wyaroebis asanazRaureblad. miwis eqspropriacia aucilebeli sazogadoebrivi
  saWiroebisaTvis ar iqneba gamoyenebuli, garda im SemTxvevisa, Tuki miwis Sesyidva
  molaparakebis safuZvelze ver ganxorcieldeba. kompensaciaze uflebamosileba SezRudulia
  garkveuli TariRiT, rac ganisazRvreba zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis aRweris dasawyisiT
  2010 w 27 maiss. zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi miiReben kompensacias an sareabilitacio
  daxmarebas proeqtis farglebSi, Tuki isini warmoadgenen: (i) pirebs, vinc dakarga miwa
ganurCevlad maTi statusisa; (ii) moijareebsa da naturiT moijareebs oficialuri registraciis
miuxedavad; (iii) Senobebis, erTwliani kulturebis, xexilis an miwasTan dakavSirebuli sxva
obieqtebis mesakuTreebs; da (iv) pirebs, vinc dakarga biznesi, Semosavali da xelfasi.
uflebamosilebaTa sruli
matrica TandarTulia cxrilSi E-2.
                   i.  cxrili E-2 kompensaciis forma

  danakargis tipi          DP-is gansazRvreba           kompensaciaze uflebamosileba

  sasoflo-sameurneo miwis      mesakuTre sruli registraciiT      naRdi fuliT kompensacia Canacvlebis
                                      RirebulebiT, Tu narCeni miwis nakveTi
  samudamod dakargva
                                      gamousadegaria damuSavebisaTvis, an
                                      sxva saxiT gamoyenebisaTvis, es miwis
                                      nakvetic aseve SeZenil iqneba proeqtis
                                      mier, Tu miwis mesakuTre ase
                                      moissurvebs.
                   legalizacias daqvemdebarebuli     zemoqmedebis qveS myofi aseTi
                                      mosaxleobis uflebebi dakanonebuli
                   mesakuTre
                                      iqneba da miiReben naRdi fuliT
                                      kompensacias Canacvlebis RirebulebiT.
                   aradakanonebadi mflobelebi       gansaxlebis erTjeradi gadasaxdeli udris
                                      12 Tvis minimaluri xelfasis odenobas
                   (zemoqmedebis qveS myofi ojaxi
                                      (280 lari yovelTviurad X 12 Tveze =
                   registraciis/kanonieri dokumentaciis  3360 lari TiToeul ojaxze)
                   gareSe, romelic ar eqvemdebareba
                   legalizacias)

                   sasoflo-sameurneo miwis        gansaxlebis erTjeradi gadasaxdeli udris
                                      12 Tvis minimaluri xelfasis odenobas
                   arendatorebi/moijareni
                                      (280 lari yovelTviurad X 12 Tveze =
                                      3360 lari TiToeul ojaxze).
  ara- sasoflo-sameurneo miwis   mesakuTre sruli registraciiT      naRdi fuliT kompensacia Canacvlebis
                                      RirebulebiT, an sanacvlo adeqvaturi
                                      miwis nakveTis gamoyofa. am
                                      proeqtisaTvis miRebulia fuladi
                                      kompensaciis gacema CanacvlebiTi
                                      Rirebulebis odenobiT.
                   legalizacias daqvemdebarebuli     es zemoqmedebis qveS myofi
                   mesakuTre               mosaxleoba legalizebuli iqneba da
                                      miiRebs naRdi fuliT kompensacias
                                      Canacvlebis RirebulebiT..
                   aradakanonebadi mflobelebi       gansaxlebis erTjeradi gadasaxdeli udris 12
                                      Tvis minimaluri xelfasis odenobas (280 lari
                   (zemoqmedebis qveS myofi ojaxi
                                      yovelTviurad X 12 Tveze = 3360 lari
                   registraciis/kanonieri dokumentaciis  TiToeul ojaxze).
                   gareSe, romelic ar eqvemdebareba
                   legalizacias)
                                      sruli zemoqmedeba: fuladi kompensacia
  sacxovrebeli da arasacxovrebeli  yvela zemoqmedebis qveS myofi     Senobebis/ nagebobebis danakargisaTvis
  nagebobebi/aqtivebi        ojaxi maTi kanonieri          sruli    Canacvlebis   RirebulebiT,
                   sakuTrebis/registraciis statusis    amortizaciisa da tranzaqciis Rirebulebis
                   miuxedavad (legalizebadi da      gamoklebiT.
                   araformaluri mobinadreebis CaTvliT)   nawilobrivi zemoqmedeba: kompensacia
                                       remontisaTvis
  sazogadoebrivi sakuTrebis     sazogadoebrivi/saxelmwifo       dakarguli struqturebis rekonstruqcia
                                      sazogadoebasTan konsultaciebiT da maTi
  resursebis danakargi
                                      funqciebis aRdgena
  naTesebi, erTwliani kulturebi   yvela zemoqmedebis qveS myofi     mosavlis kompensacia naRd fulSi sabazro
                                      ganakveTiT mosalodneli mosavlis mTeli
                   ojaxi maTi samarTlebrivi statusis
                                      RirebulebiT.
                   miuxedavad (legalizebadi da
                   araformaluri mobinadreebis CaTvliT)
  danakargis tipi       DP-is gansazRvreba           kompensaciaze uflebamosileba

  xeebi            yvela zemoqmedebis qveS myofi     kompensacia naRd fulSi sabazro
                                   ganakveTiT xeebis tipis, asakis, da
                ojaxi maTi samarTlebrivi statusis
                                   produqtiulobis safuZvelze.
                miuxedavad (legalizebadi da
                araformaluri mobinadreebis CaTvliT)
                                   mesakuTre: (i). (samudamo zemoqmedeba
  biznesi/dasaqmebuloba    yvela zemoqmedebis qveS myofi     fuladi anazRaureba 1 wlis wminda Semosavlis
                ojaxi maTi samarTlebrivi statusis   odenobiT; (ii) (droebiTi zemoqmedeba) fuladi
                miuxedavad (legalizebadi da      anazRaureba SeCerebuli biznesis Tveebis
                araformaluri mobinadreebis CaTvliT)  wminda Semosavlis odenobiT. Semosavali
                                   daiangariSeba sagadasaxado deklaraciis an misi
                                   ararsebobis SemTxvevaSi, minimaluri xelfasis
                                   safuZvelze
                                    mudmivi muSa/dasaqmebuli piri: dakarguli
                                    xelfasis anazRaureba 3 Tvis minimaluri
                                    xelfasis odenobiT, mudmivi zemoqmedebis
                                    SemTxvevaSi.

  Zlieri zemoqmedeba     yvela Zlieri zemoqmedebis qveS     sasoflo-sameurneo Semosavali: 1 wlis
                myofi ojaxi, araformaluri       damatebiTi mosavlis kompensacia, rac
                mobinadreebis CaTvliT         moicavs 1 wlis mosavals zemoqmedebis qveS
                                   myofi miwidan an kompensacias minimaluri
                                   xelfasis 3 Tvis odenobiT (280 lari X 3 Tveze =
                                   840 lari TiToeul ojaxze)
  gadaadgileba/gadanacvleba                     sakmarisi daxmarebis uzrunvelyofa
                Ayvela zemoqmedebis qveS myofi
                ojaxi unda iqnas gadayvanili      transportirebsia da sacxovrebeli xarjebis
                                   dasafarad    gardamavali   periodis
                                   ganmavlobaSi (200 lari transporters
                                   daqiravebis xarjebi + 840 lari –
                                   minimaluri xelfasis sami Tvis odenoba -
                                   = 1040 lari TiToeul ojaxze).

  mowylvadi mosaxleobis    Ayvela zemoqmedebis qveS myofi  daxmareba 3 Tvis minimaluri xelfasis
  daxmareba                           odenobiT da dasaqmebis prioritetuloba
                ojaxi siRaribis zRvars qveviT, qali,
                invalidi an moxuci marCenaliT.  proeqtTan dakavSirebul samuSaoze (280
                                 lari – xelfasis minimaluri yovelTviuri
                                 odenoba – 3 Tveze = 840 lari TiToeul
                                 ojaxze).
                                saTanado kompensacia unda iqnes
  droebiTi zemoqmedeba    zemoqmedebis qveS moqceuli yvela dadgenili  da  gadaxdili,  rodesac
  mSeneblobis procesSi    piri               aRmoCndeba    zemoT    moyvanili
                                debulebebiT       gaTvaliswinebuli
                                zemoqmedebebi.6. aziis ganviTarebis banki aris damfinansebeli, xolo saavtomobilo gzebis departamenti (sgd)
aris ganmaxorcielebeli am proeqtis miznebisaTvis. saavtomobilo gzebis departaments aseve
ekisreba wamyvani roli gzebis mSeneblobasTan dakavSirebuli miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegmis ganxorcielebaSi – specialuri gansaxlebis samsaxuris meSveobiT, romelic
Sedis sgd-s gzebis ganviTarebisa da gansaxlebis departamentSi. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis
komisia (komisia) daexmareba gansaxlebis samsaxurs miwis Sesyidvasa da gansaxlebasTan
dakavSirebul yvela saqmianobis warmarTvaSi. Saqmianobis uSualo ganxorcielebisaTvis
komisiasTan Seqmnil iqneba Sesabamisi “muSa jgufi” . garda amisa, gansaxlebis samsaxurs
exmareba miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gundi raionis doneze (LAR Team), romelSic
uzrunvelyofilia adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis CarTva. transportis reformisa da
reabilitaciis centri (TRRC) Seqmnil iqna, rogorc finansuri marTvis damoukidebeli organo
saavtomobilo gzebis departamentis mier ganxorcielebuli im proeqtebisaTvis, romlebis msoflio
bankisa da aziis ganviTarebis bankis dafinansebiT xorcieldeba. garda amisa, mTeli rigi
samTavrobo uwyebebi Seasruleben garkveul rols miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I-is
dasrulebasa da ganxorcielebaSi. iusticiis saministros sajaro reestris erovnuli saagento awarmoebs
miwis sakuTrebisa da miwis mesakuTreebisagan sakuTrebis uflebis gzebis departamentisaTvis
gadacemis registracias Sesabamisi nasyidobis xelSekrulebebis safuZvelze. garemos dacvisa da
bunebrivi resursebis saministro pasuxismgebeli iqneba garemosdacviT sakiTxebze. Aadgilobrivi
TviTmmarTvelobis organoebi da raionis gamgeoba aseve aqtiurad CarTulni iqnebian miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis procesSi.


7. gansaxlebis samsaxurma mniSvnelovani roli Seasrula aRweris da detaluri kvlevebis
organizebis procesSi, uzrunvelhyo ra adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebTan da raionul
xelisuflebasTan koordinacia. gansaxlebis samsaxuris TanamSromlebisa da miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gundis wevrebis araoficialuri treiningi ganxorcielda ted Seswavlis dros. gansaxlebis
samsaxurisa da LAR gundis kvalifikaciis asamaRlebeli treiningi uzrunvelyofil iqneba miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I-is ganxorcielebis dawyebamde aziis ganviTarebis bankis
regionuli teqnikuri daxmarebis farglebSi1.


8. nebismieri zemoqmedebis qveS moqceuli pirisaTvis misawvdomi iqneba saCivrebis ganxilvis
meqanizmi raime gadawyvetilebiT, praqtikiT an saqmianobiT gamowveuli uTanxmoebis
gadasawyvetad, rac dakavSirebulia miwisa da qonebis kompensaciasTan. saCivrebis ganxilvisa
da dakmayofilebis komiteti adgilobriv doneze moicavs adgilobrivi gamgeobis
warmomadgenlebs, zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis warmomadgenlebs, adgilobrivi
arasamTavrobo organizaciebis warmomadgnelebsa da konsultants. zemoqmedebis qveS moqceul
pirebs konsultaciebis dros rogorc zepirad, ise werilobiT miewodebaT sruli informacia maTi
uflebebis da saCivrebis ganxilvis meqanizmiT dadgenili procedurebis Sesaxeb. yuradReba
gamaxvildeba saCivrebis prevenciaze da ara saCivrebis ganxilvaze.
9. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS potenciurad moqceul pirebTan konsultaciebi
saproeqto teritoriaze ganxorcielda proeqtis (tranSi 1) ted Seswavlis dros da monakveTi 1-is
miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis momzadebis dros 2009 w. ted etapze kontraqtiT 1
gaTvaliswinebuli ozrugeTis raionze gamavali monakveTis kvlevis dros ganxorcielda
mosaxleobasTan piradi konsutalciebi individualur doneze, zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis
identificirebis mizniT ganxorcielebuli aRweris warmoebis dros. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis
gegma-II-is detaluri momzadebis dros adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS potenciurad
moqceuli pirebTan konsultacia ganxorcielda sajaro Sexvedrebis doneze, aseve individualuri
kontaqtis meSveobiT aRweris, socialur-ekonomikuri kvelvisa da detaluri azomviTi kvlevis dros.
10. zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebi, romelTa sacxovrebeli da nagebobebi fizikurad iqneba
gadatanili, anazRaurebuli iqnebian zemoqmedebis qveS moqceuli nagebobebis Canacvlebis
Rirebulebis odenobiT (samSeneblo masalebis arsebuli samarTliani sabazro fasi), demontaJisa da
1
 regionuli teqnikuri daxmarebis proeqti - RETA-7433 REG: miwis Sesyidvisa da gansaxlebis dacvis garantiebis
procesebis organizeba centralur da dasavleT aziaSi.
gamoyenebadi masalebis gadatanisa da alternatiul adgilas aRdgenis RirebulebiT. fizikur
gansaxlebas daqvemdebarebul ojaxebs miecemaT aucilebeli daxmareba Semosavlis dakargvisa
da mocdenis gamo gardamaval periodSi. sxvadasxva daxmareba gaTvaliswinebulia
uflebamosilebaTa matricaSi zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis reabilitaciisa da maTi
saarsebo wyaroebis aRdgenis mizniT.
11. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma II dasrulebuli iqneba 2010 w oqtombris Sua
ricxvebisaTvis da ganxorcieleba dasruldeba 2010 w dekembris dasasrulamde. miwis Sesyidvasa
da gansaxlebasTan dakavSirebuli yvela saqmianoba ise iqneba dagegmili, rom uzrunvelyofili
iyos kompensaciis gadaxda gansaxlebasa da samSenebelo samuSaoebis dawyebamde. perioduli
sajaro konsultaciebi da Sida monitoringi ganxorcieldeba da gasaCivrebis meqanizmi aqtiuri
iqneba proeqtis moqmedebis mTel manZilze. gansaxlebis savaraudo Rirebuleba miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-Tvis warmoadgens 2,773,416 lars (1,553,077 aSS dolari)..
12. proeqtiT gaTvaliswinebuli miwis Sesyidva da gansaxleba warmoadgens monitoringis sagans.
monitoringi iqneba gzebis departamentis pasuxismgebloba. Sida monitorings sistematurad
ganaxorcielebs saavtomobilo gzebis departamentis gansaxlebis samsaxuri. Sedegebi ecnobeba
aziis ganviTarebis banks proeqtis ganxorcielebis kvartluri angariSebiT. gare monitoringi
ganxorcieldeba regularulad da misi Sedegebi ecnobeba gansaxlebis samsaxurs/gzebis
departamentsa da aziis ganviTarebis banks kvartluri angariSebiT. Saavtomobilo gzebis
departamenti (gareSe daxmarebiT) uzrunvelyofs ganxorcielebis Semdgom Sefasebas miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-Tvis am gegmis aRsrulebidan erTi wlis Semdeg.
   Sesavali
1.1 zogadi informacia proeqtis Sesaxeb

1. saqarTvelos mTavrobam miiRo aziis ganviTarebis bankidan sesxi (500 milioni aSS dolari)
mravaltranSiani finansuri instrumentis (mfi) meSveobiT sagzao derefnebis ganviTarebis qve-
regionuli programis farglebSi (programa) saqarTvelos sxvadasxva regionSi gzebis reabilitaciis,
gaumjobesebis an mSeneblobisaTvis, rac moicavs SemoTavazebul 48.4-km aWaris asaqcev gzas
qobuleTisa da baTumis gverdis avliT (gza), rac dafinasdeba programis ukve damtkicebuli
tranSebis 1 da 2 farglebSi (damtkicda programis damkicebis dros, xolo tranSi 2 jer kidev
ganxilvis stadiazea).

2. tranSis 1 farglebSi aWaris asaqcevis mSenebloba moiTxovs miwis Sesyidvasa da gansaxlebas.
aziis ganviTarebis bankis usafrTxoebis politikebis moTxovniT, saqarTvelos regionuli
ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentma, programis
ganmaxorcieleblma saagentom (gs) moamzada miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmebi
tranSisTvis 3. am gegmebidan 2 (Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I da Sesyidvisa da
gansaxlebis gegma-II), romlebic exeba pirvel da mesame kontraqtebs, momzadda, SesaZlebelia
misi ganxorcieleba da Sesabamisi kontraqtebis xelmowera. Sesyidvisa da gansaxlebis gegma 3,
romelic exeba meore kontraqtis zemoqmedebebs, jer kidev dasrulebis stadiazea.

3. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma warmoadgens saboloo dokuments, romelic momzadda
aziis ganviTarebis bankis (agb) usafrTxoebis politikebis debulebis mixedviT (2009). misi
mizania miwis Sesyidvisa da gansaxlebis warmarTva kontraqtiT 1 gaTvaliswinebuli aWaris
regionis qobuleTis raionis (4.7 km-12.4 km) gzis monakveTebisa da kontraqtiT 3 dagegmili gzis
farglebSi (km 30-33, aseve qobuleTSi). gzis monakveTis zemoqmedebebis gamo aucilebelia
363,505 kv. km. miwis Sesyidva 163 nakveTis odenobiT. aqedan 116 kerZo sakuTrebaSi
arsebuli miwaa da 47 saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwa. kerZo sasoflo-sameurneo
nakveTebidan (215,552) 6 (6,947 kv. km.) warmoadgens sacxovrebel an sxva arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwas; 110 (208,605 kv. km.) – sasoflo-sameurneos. saxelmwifo
sakuTrebis nakveTebidan (147,953 kv.m.) 28 (16,490 kv.m.) gamoiyeneba droebiT da ar aris
legalizebadi, xolo 19 (131,463 kv.m.) ar gamoiyeneba. gansaxlebis zemoqmedebis qveS
moqceuli meurneobebis saerTo raodenoba aris 103, xolo zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisa
– 552. es ricxvebi moicavs 101 meurneobas, romelic dakargavs miwas, 2 meurneobas, romelic
dakargavs saxlebs da 3 meurnebas, romelic daeqvemdebareba gansaxlebas (2 maTgani erT saxlSi
cxovrobs). 1 meurneobas aqvs aralegalizebadi miwas. am meurneobas aunazRaurdeba mosavlis
danakargi, magram miwa ar eqvemdebareba kompensacias. Sesyidvis Sedegad moijareebi da
daqiravebiT momuSave pirebi ar moeqcevian zemoqmedebis qveS. zemoqmedebis qveS
moqceuli ojaxebidan 85 warmoadgens Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuls (Sesyidvis Sedegad
Semosavlis 10 %-ze metis dakargva an gansaxleba) da 45 mowyvlads, rac moicavs ukiduresad
Raribebs, pensionerebs da meurneobebs, romlebsac uZRveba qali. meurneobebidan 4 aris
kanonieri da flobs saTanadod registrirebul miwas (18 nakveTi), xolo 97 aris dakanonebadi da 1
meurneoba iyenebs aralegalizebad miwas (28 nakveTi). am zemoqmedebebis gaTvaliswinebiT,
Sesyidvebisa da gansaxlebis am gegmiT proeqti miekuTvneba gansaxlebis A kategorias. proeqtis
teritoria naCvenebia naxatze 1.1 Tavis bolos.

1.2 zemoqmedebis derefani
4. kontraqtiT 1 gaTvaliswinebulia yanebze axali gzis mSenebloba. axali gzis saboloo
marSruti iqneba daaxlebiT 25 m siganis, xolo savali nawili – 14.5. yrilis simaRle sxvadasxva
iqneba, buferuli zonis sigane ki – 6 m. vinaidan zemoqmedebis derfani moicavs mimdebare
miwis nawils, romelic Sesyiduli iqna sarezervo miwad, winamdebare Sesyidvebisa da
gansaxlebis gegmisaTvis zemoqmedebis derefani sul iqneba daaxloebiT 50 m siganis.
kontraqti 3 gulisxmobs mxolod gzis gafarToebas. zemoqmedebis saboloo derefani am
kontraqtis farglebSi moicavs axali gzis 18 m-s (centraluri rezervis 6 m, savali nawilebidan 7
m da gasaCerebeli adgilis 5 m), romelic gaiWreba gorakebze (vrceldeba 12 m-mde, xolo 3 m
eqceva Wrilis bolos). zemoqmedebebis derefnis sigane am kontraqtis farglebSi iqneba 18-dan
33 m-mde.


1.3 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis masStabis minimizacia

5. avtomagistralis derefnis SerCevisas da teqnikuri proeqtis SemuSavebisas mniSvnelovani
yuradReba daeTmo miwis Sesyidvisa da aranebayoflobiTi gansaxlebis mavne zemoqmedebis
minimumamde Semcirebis zomebs. SemovliTi gzis 1-li kontraqti gamoiyo arsebuli foTi-
baTumi-sarfis gzisgan ZiriTadad gaSlili sasoflo-sameurneo mindvrebiT. gansakuTrebuli
Zalisxmeva iqna gamoCenili, raTa SemuSavebuliyo iseTi sainJinro gadawyveta, romlis
xarjzec miwis nakveTebis SeZena da gansaxleba minimumamde Semcirdeboda. qvemoT
mocemulia marSrutis SerCevisas gamoyenebuli konkretuli zomebis CamonaTvali:

  gzis marSruti ise moergo adgilmdebareobas, rom Tavidan agveridebina mWidrod
  dasaxlebul ubnebze gavla;
  sagzao kvanZebi adgilobrivi gzebis gadakveTis wertilebSi daproeqtda adgilobrivi
  saWiroebis da gansaxlebis minimizaciis principis gaTvaliswinebiT;
  gzebis gadakveTis wertilebis proeqti gadamowmebul iqna gansaxlebis da socialuri
  ganviTarebis specialistebis mier da maTi rekomendaciebi gaTvaliswinebul iqna daskvniT
  proeqtSi;
  me-3 kontraqti iTvaliswinebs arsebuli gzis gafarToebas marcxena mxares maxinjauris
  gvirabis misadgomebTan. ferdobis CamoWra gafarToebis samuSaoebis warmoebisas
  iTvleba mewyris gamomwvev risk-faqtorad, ramac SeiZleba mavne zemoqmedeba
  moaxdinos daSorebul miwis nakveTebze da sacxovrebel saxlebze (dadginda riskis qveS
  myofi sami saxli). daskvniTi teqnikuri proeqtis Tanaxmad, minimumamdea Semcirebuli
  ferdobis CamoWra da gaTvaliswinebulia masiuri Semakavebeli kedlebis mSenebloba, rac
  xels Seuwyobs ferdobis stabilizacias da minimumamde Seamcirebs miwis Sesyidvisa da
  gansaxlebis saWiroebas.


1.4 LARP-II-is momzadeba

6. winamdebare Sesyidvebisa da gansaxlebis gegma aris saboloo da momzadda, rogorc
kontraqtis xelmoweris winapiroba. igi Seesabameba sagzao departamentis mier momzadebuli
ganxorcielebadobis Seswavlis proeqts, romelic dasrulda 2009 w da romlis safuZvelze tranSi
1 da programa damtkicda 2009 w. dokumenti akmayofilebs saqarTvelos Sesabamis
kanonebs, agb-s 2009 wlis debulebas usafrTxoebis politikis Sesaxeb da programis miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis CarCo dokumentis moTxovnebs. LARP-II SemuSavebulia: a)
detaluri azomviTi samuSaoebis, b) qonebis Sefasebis/zemoqmedebis qveS myofi nakveTebis
dokumenturi Seswavlis, g) adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli 100% ojaxebis
aRwerisa da d) adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli 20% ojaxebis socialur-
ekonomikuri kvlevis Sedegebze dayrdnobiT. procesSi gaTvaliswinebuli iyo intensiuri
konsultaciebis warmoeba yvela dainteresebul mxaresTan, maT Soris raionis saxelisuflebo
organoebTan da adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS potenciurad moqceuli pirebTan.

7. 1-li swqciis ted kvlevis etapze SemuSavebuli miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma
gadasinjuli iqna da Sedarda detaluri sainJinro proeqtis momzadebisas dazustebul informacias
(saboloo marSrutebis aRwera, detaluri azomviTi samuSaoebi saboloo marSrutze gzis xsenebuli
monakveTis farglebSi. LARP-II SemuSavda detaluri azomviTi samuSaoebis, aRweris kvlevisa
da SerCeviTi socialur-ekonomikuri kvlevis gaTvaliswinebiT, romelic Catarda 2010 wlis 27
maisi-26 ivnisis periodSi da ganaxlebuli iqna 2010 wlis ivlisSi. ganaxlebuli iqna Semdegi: a)
zemoqmedebaTa saxeebis da adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis
raodenobrivi maCveneblebi proeqtisa da marSrutis cvlilebebis Sesabamisad; b) miwis Sesyidvisa
da LARP-II-is ganxorcielebis mikro-gegma; g) LAR biujetis ganaxleba da d) miwis nakveTebis
calkeuli mflobelebisa da adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi zaralisa da
uflebamosilebaTa amsaxveli failebi.

8. dainteresebul pirebTan da gansakuTrebiT, adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceul
pirebTan da maT TemebTan konsultaciebis mizani iyo zemoqmedebis masStabis dadgena da
mwvave zemoqmedebis Semarbilebeli da kompensaciis zomebis SemuSaveba. zaralisa da miwis
Sesyidvis Sefaseba xdeba saboloo teqnikuri proeqtis mixedviT da warmoadgens detaluri sainJinri
proeqtis davalebis nawils.

1.5 LARP-II-is dasruleba
9.  am LARP is damtkicebis Semdeg finansebi gamiyofa aRmasrulebeli organosaTvis gegmis
gansaxorcieleblad. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmiT gaTvaliswinebuli saxsrebis
ganawilebamde zemoqmedebis qveS moqceul pirebze aucilebelia legalizebadi sakuTrebis
legalizaciis procesis dasruleba, aseve zemoqmedebis qveS moqceuli yvela piris mier
kontraqtis xelmowera, rom isini eTanxmebian maTze gacemul kompensacias. Tuki
zemoqmedebis qveS moqceuli romelime piri ar moawers xels kontraqts, saqmba gadaecema
uflebamosil sasamarTlos iurisdiqciis mixedviT eqspropriaciis warmoebisaTvis. es
ganxorcieldeba sakompensacio Tanxmebis Sesabamis angariSze deponirebis Semdeg.
deponirebis angariSebi aseve gaixsneba zemoqmedebis qveS pirebisaTvis, romlebic adgilze
ar arian da ver moiZebnen.


1.6   proeqtis ganxorcielebis pirobebi

10. agb-is politikis/praqtikis safuZvelze proeqtis ganxorcieleba damtkicdeba Semdegi LAR
pirobebis mixedviT:

   (i) kontraqtis miniWeba: damokidebulia Sesyidvebisa da gansaxlebis gegmis
     damtkicebaze agb-sa da mTavrobis mxridan. LARP-II moicavs zemoqmedebis saboloo
   aRweras da adgilmonacvleobiT dazaralebuli pirebis saboloo siasa da sakompensacio da
   sareabilitacio Tanxebis uwyiss.
  (ii) kontraqtorisTvis qmedebis dawyebaze (samuSaoTa ganxorcielebaze) nebarTvis
    micema: aRniSnuli xorcieldeba LARP-II-is ganxorcielebis dasrulebis pirobiT
    (legalizebadi mosargebleebis legalizeba, kompensaciisa da reabilitaciis zomebis srulad
    ganxorcielebis Semdeg).

sur. 1.1 proeqtis adgilmdebareoba
   2. aRwera da zemoqmedebis Sefaseba

2.1 Sesavali

11. proeqtis zemoqmedebaTa saxeebi – miwis, Senobebisa da sxva aqtivebis dakargva
aWaris ar qobuleTis raionSi 1-li kontraqtiT gaTvaliswinebuli gzis 7.7-km-iani monakveTis
da kontraqt 3-iT gaTvaliswinebuli 2.0km monakveTis mSeneblobis gamo, da 0,28km
monakveTis xelvaCauris raionSi mSeneblobis gamo. zemoqmedebaTa mocemuli saxeebis
gaTvaliswinebiT SemuSavda kompensaciisa da reabilitaciis zomebi. zemoqmedebaTa
dawvrilebiTi Seswavla moxda saboloo marSrutis dadgenis Semdeg 1-li da mer-3
kontraqtebiT gaTvaliswinebuli qobuleTis SemovliTi gzis sainJinro proeqtis monacemebis
mixedviT.
12. sajaro reestris erovnuli saagentos qobuleTis da xelvaCauris raionebis saregistracio
samsaxuridan Segrovil iqna cifruli sakadastro rukebi. gzis saboloo marSruti datanil iqna
cifrul sakadastro rukebze da Catarda miwis azomva DGPS gamoyenebiT adgilze, risi
mizanic zemoqmedebis qveS myofi miwis nakveTebis dadgena da miwis nakveTebis
demarkacia, maTi geometriuli monacemebis Sesworeba da miwis im nakveTebis dadgena
iyo, romelTa farTobzec ganTavsebuli iyo zemoqmedebis qveS myofi nakveTebi. miwis
azomvis sakadastro monacemebis safuZvelze Catarda detaluri azomviTi samuSaoebi da
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli 100% pirebis aRwera. mocemuli
azomvebis Catareba daiwyo 2010 wlis 6 ivniss da dasrulda 2010 wlis 27 ivliss. garda amisa,
Catarda proeqtis zemoqmedebis qveS myof ubnebze 20% ojaxis SerCeviTi socialur-
ekonomikuri gamokiTxva, romlis mizanic adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi
mosaxleobis socialur-ekonomikuri mdgomareobis garkveva iyo. detaluri azomviTi
samuSaoebisa da adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis aRweris sawyis
TariRi iTvleba kompensaciis miRebaze uflebamosilebis Sewyvetis TariRad mocemuli
proeqtis mixedviT, rac emTxveva 2010 wlis 6 ivniss.2.2 zemoqmedeba miwaze, sxvadasxva saSualebasa da Semosavalze
2.2.1 zemoqmedeba miwaze

13. miwaze zemoqmedebebi gulisxmobs 363,505 kv.m. miwis Sesyidvas 163 nakveTis
odenobiT, rac moicavs 116 kerZo da 47 saxelmwifo sakuTrebis miwas. ganxorcieldeba
mxolod kerZo nakveTebis kompensacia. sasoflo-sameurneo kerZo nakveTebidan 6 (6,947
kv.m.) gankuTvnilia sacxovrebeli an arasasoflo-sameurneo gamoyenebisaTvis; 110 (208,605
kv.m.) ki – wvimis wyalze damokidebuli soflis meurneobisaTvis. saxelmwifo nakveTebidan
(147,953) 28 (16,490 kv.m.) gamoiyeneba droebiT d aver dakanondeba, xolo 19 (131,463
kv.m.) gamouyenebelia. meurneobebis raodenoba, vinc dakargavs kanonier/legalizebad
miwas, udris 101-s. aralegalizebadi miwis danakargs daeqvemdebareba 1 meurneoba.
miwaze zemoqmedebebi detalurad aris ganxiluli cxrilSi 2.1.

        cxrili 2.1: zemoqmedebebi miwaze (moicavs narCen nakveTebsac)
                                                                meurneobi nakve
                                                 erTeulis fasi          s miwis  Tebis
 miwis kategoria/gamoyeneba               jgufi            farTobi kv.m        sul fasi (lari)
                                                 (kv.m. /lari)         kategoriis raoden
                                                                raodenoba   oba
 sasoflo-sameurneo (gamoiyeneba                                                          1
                          sof. oCxamurSi             6,947       14   97,258     4    6
      sacxovrebeli)
                    sof. alamabris, muxaestatesa da oCxamuris
damuSavebadi sasoflo-sameurneo                              79,646       8   637,168     86    86
                            garSemo
   miwa (mourwyveli)
                          sof. saxalvaSoSi            5,190       15    77,940    10   10
      sul kerZo                                  215,552          1,802,518    101   116
 1
   sacxovrebeli miwis 1 mesakuTres aqvs 3 nakveTi.

 cxrili 2.2.: zemoqmedeba saxelmwifo miwaze
 gamoyeneba                                nakveTebis     farTobi (kv.m.)     meurneobebis
                                      raodenoba                 raodenoba
 droebiT gamoyenebuli da aralegalizebadi                  28         16,490         1
 gamouyenebeli                               19         131,463         0
 sul                                    47         147,953         1

 14. 116 kerZo nakveTidan 218 daregistrirebulia (dakanonebuli), xolo 97 – kerZo
 sakuTrebaSia, magram mesakuTreebs ar ganuxorcielebiaT misi daregistrirebis formaluri
 moTxovna, rac mocemulia moqmed kanonmdeblobaSi. mxolod 1 meurneobas aqvs
 dakavebuli 28 nakveTi, romelic ar gaxlavT dakanonebadi. am meurneobas aunazRaurdeba
 mxolod mosavlis Rirebuleba. kerZo nakveTebis sakuTrebis statusi warmodgenilia cxrilSi 2.3.

                         cxrili 2.3: miwis sakuTrebis tipi
                                                            SeZenili
                                     mesakuTreebis      nakveTebis      miwis
       #          iuridiuli statusi
                                       raod.         raod.       farTobi,
                                                            kv.m.
       1   registrirebuli                              4         18   125,388
       2   dakanonebadi                               97         97   90,164
          kerZo sakuTreba, sul                          101        116   215,552
                  droebiT
                  gamoyenebuli da
       3   saxelmwifo
                  aradakanonebadi
                  gamouyenebeli
          sul miwa                            102         163        363,505

 (i) aradakanonebad mosargebleebs dakavebuli aqvT saxelmwifo sakuTrebis 28 nakveTi. sul saxelmwifo
 sakuTrebaSia 46 nakveTi.

 2.2.2 zemoqmedebebi sasoflo-sameurneo kulturebze

 15. proeqtis zemoqmedebis qveS sasoflo-sameurneo kulturebidan eqceva simindi, lobio da
 bostneuli. simindis yanebis saerTo farTobia 9.341 ha, lobios ukavia 0.282 ha da bostneuls –
 0.042 ha. kulturebis dakargvis zemoqmedebis qveS moeqceva 92 meurneoba (cxrili 2.4).
 miwaTsargeblobis Secvla sasoflo-sameurneodan sagzaoze gamoiwvevs soflis meurneobis
 nawarmis Semcirebas zemoqmedebis teritoriaze.

                         cxrili 2.4: kulturebis danakargi
         #     erTeuli                         meurneoba    erTeuli   farTobi
         1     simindi                         891       kv.m.    65,590
         2     kartofili                        42       kv.m.    410
         sul                                (93) 922
1
 moicavs damuSavebul nakveTebs aralegalizebad miwaze.
2
 erTi meurneba aseve dakargavs siminds, magram igi gamoaklda saerTo raodenobas.
3
 yvela meurneobas, vinc flobs sasoflo-sameurneo miwas, ar aqvs igi damuSavebuli.

2.2.3 zemoqmedeba xeebze

16. saproeqto zemoqmedebis gamo moWrili iqneba 1,146 msxmoiare da 17 aramsxmoiare
xexilis xe kerZo sakuTrebaSi. zemoqmedebis qveS moqceuli 22 merqniani xe mTlianad
saxelmwifo sakuTrebaa da ar aris Seyvanili inventarizaciis nusxaSi. miuxedavad amisa,
xeebis danakargi, rac moicavs saxelmwifo sakuTrebis merqnian xeebs, gamoiwvevs garkveul
zemoqmedebas tyis resursebze da gamwvanebis programa SeiZleba iqnes SemoTavazebuli.

                  cxrili 2.5: zemoqmedebebi xeebze
xis tipi           erTeuli   msxmoiare    aramsxmoiare         sul
vaSli              xe        28        3          31
msxali             xe        29        0          29
qliavi             xe         1        1          2
tyemali             xe        55        0          55
bali              xe         4        0          4
mandarini            xe        53        0          53
atami              xe         3        4          7
kakali             xe        19        1          20
Txili              xe        795        8         803
wabli              xe         6        0          6
leRvi              xe        18        0          18
xurma              xe        50        0          50
zRmartli            xe         6        0          6
TuTa              xe         1        0          1
feixoa             xe         7        0          7
kivi              xe         2        0          2
yurZeni             xe        69        0          69
nawilobriv sul xeebi              1,146       17         1,163
sul xeebi                        1,163
Cai              kv.m.    125,375            125,375 kv.m.

2.2.4 zemoqmedeba Senoba-nagebobebze
2.2.4.1 zemoqmedebis qveS moqceuli nagebobebis tipebi

17. proeqtis zemoqmedebis qveS moeqceva mxolod 5 kerZo sakuTrebaSi arsebuli
Senoba/nageboba da sasazRvro kedlebis/Robeebis 620 m, romelTac flobs 2 ojaxi (cxrili 2.7).
erT meurneobas aqvs sacxovrebeli saxli da saqonlis farduli, sxvas – saxli, saqonlis farduli da
sawyobi. zemoqmedebis qveS ar moeqceva komerciuli nagebobebi an sazogadoebrivi
Senobebi an saTemo struqturebi. zemoqmedebebis detalebi mocemulia cxrilSi 2.6. Senobebis
farTobi aris TiToeuli sarTulis jami.

              cxrili 2.6: zemoqmedeba Senoba-nagebobebze
                        sarTulebis  nagebobebis        raodenob
   N# erTeuli     konstruqciis tipi                erTeuli
                        raodenoba  raodenoba         a
   1  sacxovrebeli  betonis/blokebi    2      1       kv.m.       276.79
   2  sacxovrebeli  betonis/blokebi    2      1       kv.m.       166.67
      saqonlis
   3          betonis/blokebi    1      2       kv.m.        47.11
      farduli
  4   sawyobi    xis/Tunuqis/foladis      1         1          kv.m.       27.50
      kedlebi/Robee
  5          cementis/xis          -         6          m        620.00
      bi


2.2.5 gansaxlebis aucilebloba da strategia

18. saxlebis dangrevis zemoqmedebis qveS moqceuli meurneobebis raodenobaa 3, vinaidan
erT saxlSi cxovrobs ori Zmis ojaxi. saWiroa am 3 meurneobis gansaxleba. vinaidan proeqtis
gansaxlebis strategia emyareba zemoqmedebis qveS moqceuli saSualebebis kompensaciasa
da gansaxlebis fulad daxmarebas, amitom miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis farglebSi
ar momzadebuli miwis gansaxlebis konkretuli gegma.

2.2.6 zemoqmedebebi warmoebaze

19. miwis Sesyidva da gansaxleba zemoqmedebas ar moaxdens biznesebze. erT-erTi biznesi
dakargavs saqmianobis adgilis 9 %. es danakargi ar moaxdens gavlenas biznesze an
Semosavalze an dasaqmebaze.


2.3 zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi da jgufebi

20. sul zemoqmedebis qveS moqceuli meurneobebis raodenobaa 103 (552 piri). aqedan 101
meurneoba dakargavs daregistrirebul sasoflo-sameurneo miwas (97 sasoflo-sameurneo da 4
sacxovreblad gamoyenebuli nakveTi), 2 – Senoba/nagebobebs, 92 (91 kanonieri da 1
ukanono) dakargavs mosavals, 10 – xeebs da 1 – Cais plantacias). meurneobebi, romlebic
dakargaven saxlebs, warmoadgens 2-s, magram gansaxlebas unda daeqvemdebaros 3 ojaxi,
vinaidan erT zemoqmedebis qveS moqceul saxlSi cxovrobs 2 ojaxi.

21. cxrilSi 2.1 detalurad aris CaSlili zemoqmedebebis kategoriebi miwis, nagebobebisa da
mosavlisa da xeebis dakargvis kuTxiT.

cxrili 2.7 zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebi zemoqmedebis kategoriis mixedviT

                    meurneobebis raodenoba           pirebis
                   nawilobrivi       absoluturi     raodenoba
                               (ganmeorebiT
 zemoqmedebis kategoria                   daTvlis gareSe)              SeniSvna
 a. miwa
 a1. sasoflo-               97           97         520         mxolod a1
 sameurneo/sacxovrebeli
 a2. sacxovrebeli miwa          4            4          27         mxolod a2
 sul (a)                    101            101        547
 b. kulturebi/xeebi
 b. mosavlis danakargi             91        1 ukanono         ar   91 ukve Seyvanilia
                                         gamoiyeneba           a1-Si
 b2. xeebis danakargi                2             0       0     yvela meurneoba
                                                 miTiTebulia a1/a2-Si,
                                                     xolo 6 – b1-Si
 b3. Cais danakargi                 1             0        0    yvela meurneoba
                                                    Seyvanilia a1-Si
 sul (b)                    96              1        0  b2-is 6 meurneoba
                                                  Seyvanilia b1-Si
 g. mudmivi nageboba
                    meurneobebis raodenoba         pirebis
                  nawilobrivi      absoluturi     raodenoba
                            (ganmeorebiT
  zemoqmedebis kategoria               daTvlis gareSe)             SeniSvna
  g1. sacxovrebeli               2           0        0   yvela meurneoba
                                                miTiTebulia a2-Si
  g2. damxmare nageboba             2           0        0   yvela meurneoba
                                                miTiTebulia a2-Si
  sul (g)                    4           0        0
  g3. adgilgadanacvlebuli            21           1        5   2 meurneoba
  meurneobebi                                       Seyvanilia a2-Sa
                                                   da g1-Si
  d. sul                             103       552
1
 ori adgilgadanacvlebuli ojaxi cxovrobs erT saxlSi.

2.3.1 zemoqmedeba dasaqmebasa da sasoflo-sameurneo arendatorebze

20. LARP-II-is gzis monakveTi ar iqoniebs zemoqmedebas dasaqmebasa da sasoflo-
sameurneo arendatorebze.


2.3.1 zemoqmedeba saerTo sakuTrebis resursebze

21. LARP-II-is gzis monakveTi ar iqoniebs zemoqmedebas sazogadoebriv sakuTrebaze,


2.3.2 mwvave zemoqmedebis qveS myofi da mowyvladi ojaxebi

22. saproeqto gza qobuleTis raionSi gamoiwvevs 3 Sinamurneobis (ojaxis), romelic moicavs
16 pirs, fizikur gansaxlebas. fizikur gadaadgilebas da zemoqmedebas komerciul
Semosavalze. Tumca, mwvave zemoqmedebis qveS aRmoCndeba adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceuli 85 ojaxi 10%-ze meti Semosavliani miwis dakargvis gamo.
23. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli Raribi ojaxebi, pensionerebis ojaxebi
da ojaxebi, romelTac qali uZRvebaT, CaiTvala mowyvlad ojaxebad, romlebic gansakuTrebul
daxmarebas saWiroeben. saproeqto gzis LARP-II monakveTze adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis raodenoba Seadgens 34 mowyvlad ojaxs. maT
ricxvSi Sedis 5 ukiduresad Raribi ojaxi, 3 ojaxi, sadac ojaxis ufrosi invalidia, uZRvebaT, da
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli 26 pensioneris ojaxi (cxrili 2.8)2.
                 cxrili 2.8: mowyvladi meurneobebi
          meurneobis kategoria              meurneobebis raodenoba
  Raribi meurneobebi, romlebic iReben daxmarebas                   5
  meurneobebi, romlebsac uZRveba qali                        0
  meurneobebi,   romlebsac   uZRveba   SezRuduli
  SesaZleblobebis mqone piri                             3
  meurneobebi pensionerebiT                             26
  sul mowyvladi                                   34
2
 ojaxebi, romlebic iReben daxmarebas saxelmwifosgan, warmoadgens ukiduresad Rarib ojaxebs. pensionerebi
umetesad xandazmuli adamianebi arian, romelTa sasoflo-sameurneo aqtivobac Zalian dabalia da isini sxvagan
arsad ar muSaoben.
  2.4 zemoqmedeba aborigenul mosaxleobaze

  24. zemoqmedeba aborigenul mosaxleobaze Sefasda agb-s usafrTxoebis moTxovnebis
  gaTvaliswinebiT (SPS 2009 3). proeqti pirvel rigSi zemoqmedebas moaxdens qarTvel
  mosaxleobaze, romelic Seadgens saerTo mosaxleobis 95%-s. programis ganxorcielebis
  raionSi cxovroben eTnikur umciresobaTa jgufebic, romelTa raodenobac umniSvneloa. es
  jgufebi ZiriTadad warmodgenilia rusi erovnebis adamianebiT da srulfasovan monawileobas iReben
  qveyanaSi mimdinare institucionalur, kulturul da ekonomikur procesebSi da sakmarisi
  maxasiaTeblebi, raTa isini aborigenul mosaxleobad miviCnioT, ar arsebobs. amdenad, agb-s politikas
  aborigenul mosaxleobasTan dakavSirebiT ar aqvs Sexeba mocemul proeqtTan.

  2.5 genderuli da gansaxlebasTan dakavSirebuli zemoqmedeba

  25. proeqtis zemoqmedebis qveS moeqceva 552 piri, romelTagan 47% mamakacia da 53%
  qali. LARP-II-is monitoringisa da Sefasebis etapze gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces
  gansaxlebis zemoqmedebas qalebsa da sxva mowyvlad jgufebze. proeqti dadebiT
  zemoqmedebas moaxdens genderuli TvalsazrisiT, radgan proeqtiT gaTvaliswinebuli
  samSeneblo samuSaoebis kontraqtebiT gaTvaliswinebuli iqneba qalebis dasaqmebis
  xelSewyoba proeqtis ganxorcielebis procesSi. garda amisa, ojaxebi, romelTa ufrosic qalia,
  iTvleba mowyvlad ojaxebad da maTze gTvaliswinebulia gansakuTrebuli daxmarebis gaweva
  LARP-I uflebamosilebaTa uwyisiT.


  2.6 zemoqmedebaTa Sejameba

  26. ZiriTad zemoqmedebaTa Sejameba mocemulia cxrilSi 2.9.

                   cxrili 2.9: mTliani zemoqmedeba
№      zemoqmedebebi              erTeuli   odenoba (kv.m.)
                                kerZo   saxelmwifo     sul
1      sul nakveTebi              raodenoba  116    47         163
2      sul Sesasyidi miwis farTobi       kv.m.    215,552  147,953       363,505
      sasoflo-sameurneo   (gamoiyeneba kv.m.      6,947   0          6,947
3      sacxovreblad)
      sasoflo-sameurneo     nakveTebi kv.m.      208,605  147,953       456,558
      (gamoiyeneba           soflis
4      meurneobisaTvis)
5      simindis yanebi             ha     9,341   0          9,341
6      kartofilis naTesebi           ha     0.042   0          0,042
7      zemoqmedebis qveS moqceuli xeebi raodenoba     1,163   0          1090
8      sacovrebeli Senobebi/saxlebi      raodenoba  2     0          2
9      saqonlis fardulebi           raodenoba  2     0          2
10     sawyobi                 raodenoba  1     0          1
11     sasazRvre kedlebi/Robeebi        raodenoba  6     0          6
№  zemoqmedebebi            erTeuli    odenoba (kv.m.)
                            kerZo   saxelmwifo  sul
   Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli  N raodenoba  85    0      85
12  ojaxebi
13  mowyvladi ojaxebi          raodenoba   34    0      34
14  gansaxlebuli ojaxebi        raodenoba   3     0      3
15  kanonieri kerZo nakveTebi      N raodenoba  18    0      18
16  dakanonebadi kerZo nakveTebi    N raodenoba  97    0      97
17  daukanonebeli kerZo nakveTebi    raodenoba   0     28      28
18  ojaxebi kanonieri nakveTebiT    N raodenoba  4     0      4
19  ojaxebi dakanonebadi nakveTebiT   N raodenoba  97    0      97
20  ojaxebi daukanonebeli nakveTebiT  raodenoba   0     1      1
   sul zemoqmedebis qveS moqceuli   raodenoba   103    0      103
21  ojaxebi
   sul zemoqmedebis qveS moqceuli   raodenoba   552    0      552
22  pirebi
   3. socialur-ekonomikuri informacia

3.1 Sesavali

27. ganxorcielda adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis 100 % aRwera
ubanze adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis dasadgenad. sanimuSo
socialur-ekonomikuri kvleva moicavda saproeqto teritoriis 17 ojaxs, rac warmoadgens
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis saerTo raodenobis daaxloebiT 20 %-
s. am socialur-ekonomikuri gamokvlevis amocana iyo zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis
socialur-ekonomikuri pirobebis Sesaxeb zogadi informaciis Segroveba. aRweris Sedegad
mopovebuli informacia adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis Sesaxeb da
socialur-ekonomikukri gamokvleva mocemulia qvemoT.


3.2 zemoqmedebis qveS moqceuli mosaxleoba

3.2.1 demografia

28. saproeqto gza mdebareobs qobuleTis raionSi da misi mSenebloba gamoiwvevs, rogorc es
detaluri azomviTi samuSaoebis Sedegad iqna dadgenili, 552 pirisigan Semdgar 103 ojaxze
fizikur da ekonomikukr zemoqmedebas. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli 52
ojaxis analizis Sedegad viRebT Semdeg suraTs: adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
moqceuli pirebis 50 % warmoadgens qalebs, rac qmnis mamakacis/qalis Sefardebis koeficients
98 (98 mamakaci 100 qalze). ojaxi saSualod Sedgeba 5.87 wevrisagan (cxrili 3.1).

cxrili 3.1 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis demografiuli profili
             mamakaci     qali        sul        saSualo/
asakobrivi jgufi     №    %    №    %     №    %     ojaxze
bavSvebi (6 wlamde)      16  10.60    13   8.44    29  9.51        0.56
bavSvebi (6-dan 15
wlamde)            21  13.91    19  12.34     40  13.11        0.77
zrdasrulebi (16-dan 65
wlamde)           104  68.87    104  67.53    208  68.20        4.00
ufrosebi (66-dan 70
wlamde)             5  3.31     3   1.95     8  2.62        0.15
moxucebi (70 +)         5  3.31    15   9.74    20  6.56        0.38
sul             151  100.00    154 100.00    305 100.00        5.87
%             49.51       50.49         1003.2.2 zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis eTnikuri Semadgenloba

29. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebi mTlianad qarTvelebs
warmoadgenen (100 %). Proeqti ar exeba eTnikur umciresobebs, rogoricaa eTnikukri rusebi,
somxebi, ebraelebi, ukrainelebi. eTnikuri mravalferovneba ar warmoadgens saqarTvelos
saxelmwifo ganviTarebis raime ganmasxvavebel niSans, umciresobebi ganixilebian, rogorc eris
Cveulebrivi warmomadgenlebi.


cxrili 3.2 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis eTnikuri Semadgenloba
№     eTnikuri Semadgenloba           ojaxebis saerTo raodenoba                %
1     qarTvelebi                              99              100
2     somxebi                               0               0
3     rusebi                                0               0
4     ebraelebi (israelis moqalaqeebi)                   0               0
5     ukrainelebi                             0               0
      sul                                 99              1003.2.3 qalaqebisa da soflebis siaxlove

30. saproeqto gza ZiriTadad ganlagebulia (maxinjauris gamoklebiT) soflebTan axlos, kerZod
- sof. alambarTan, oCxamurTan, muxaestatesa da saxalvaSosTan (Caqvi). 17 ojaxis kvlevam
cxadyo, rom adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis 82 % cxovrobs soflad
da mxolod 18 % - qalaqSi (cxrili 3.3). qalaqad da soflad mcxovreb ojaxebze proeqtis
zemoqmedebis Sedegad Seicvleba maTi investirebis prioritetebi.

   cxrili 3.3 U adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganawileba
   qalaqebsa da soflebSi
                         ojaxebis         saerTo
   №     dasaxlebis tipi         raodenoba             % asaki
   1     sofeli                      14              82.4
   2     Urbanuli dasaxleba/sofeli             2              11.8
   3     qalaqi (urbanuli)                 1              5.9
         sul                       173.2.4 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganaTlebis done

31. qobuleTis raionis farglebSi moqceuli saproeqto teritoriis monacemebis mixedviT, ganaTlebis
ufro maRali done aRiniSneba qalebSi mamakacebTan SedarebiT. sul mosaxleobis daaxloebiT 54
% gaunaTlebelia (ara aqvs miRebuli funqciuri ganaTleba). mosaxleobis meoTxeds miRebuli
aqvs sauniversiteto ganaTleba (22 %) - da 24% dawyebiTi da saSualo donis ganaTleba. zusti
monacemebi ixileT cxrilSi 3.4.

 cxrili 3.4 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganaTlebis done
 №    kategoria      mamakaci         qali             sul
               №    %        №        %       №        %
 1    skolamdeli       -      -        -       -       -       -
 2    dawyebiTi    da
                    9  26.5     7     21.2      16     23.9
     saSualo
 3    universiteti        9   26.5     6     18.2      15     22.4
 4    gaunaTlebeli       16   47.1    20     60.6      36     53.7
     sul            34         33            67


3.3 soflis meurneoba da miwis resursi

3.3.1 miwaTmflobelobis statusi

32. saproeqto teritoriaze gansaxlebuli ojaxebidan yvelas garkveuli raodenobiT mainc aqvs
miwa. sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis saSualo farTobi TiToeul ojaxze Seadgens 0.38
ha-s. gamokvleuli ojaxebis miwaTmflobelobis zusti monacemebi ixileT cxrilSi 3.5.

     cxrili 3.5 miwaTmflobelobis statusi
     №    detalebi          ojaxebis raodenoba     %
     1    miwaTmflobeli ojaxebi         17            100
     2    umiwo ojaxebi              0            0
     3    sul ojaxebi              17            100
     miwaTmflobelobis saSualo farTobi= 0.38 ha/ojaxze

3.3..2 ZiriTadi kulturebi

33. saproeqto teritoriaze ZiriTadad mohyavT simindi da citrusebi. miwaTmflobeli ojaxebidan
daaxloebiT 40 % Tesavs siminds saSualod 0.425 ha farTobze, xolo ojaxebis 33 % aSenebs
citrusebs saSualod 0.19 ha farTobze. sxva kulturebi, rogoricaa: lobio – mohyavs ojaxebis 7 %
saSualod 0.015 ha-ze, 3 % - bostneuli saSualod 0.01 ha-ze, 3 % - xexili saSualod 0.12 ha-ze,
xolo danarCeni sxvadasxva kultura – ojaxebis 13 % 0.015 ha-ze. detaluri informacia
mocemulia cxrilSi 3.6.

 cxrili 3.6 ZiriTadi kulturebi
                          savargulis     saSualo     saSualo
             ojaxebis
 №   kulturis tipi           %    saSualo      mosavali     mosavali
             raodenoba
                          farTobi (ha)    (t)       (lari)
 1   simindi         12    40.00       0.425      3.82      1527
 2   lobio           2    6.67       0.015      0.03       75
 3   bostneuli         1    3.33        0.01     0.06       60
 4   xili           1    3.33        0.12     0.35       700
 5   citrusi         10    33.33      0.1882      3.92      3920
 6   sxva           4    13.33       0.015      0.15       1503.4 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ekonomika

3.4.1 ZiriTadi ekonomikuri saqmianoba
34. ZiriTad ekonomikur saqmianobas warmoadgens soflis meurneoba da warmoadgens
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis umravlesobis saarsebo wyaros –
ojaxebis 72 % damokidebulia soflis meurneobaze. saxelmwifo samsaxuri aseve asrulebs
mniSvnelovan rols, vinaidan ojaxebis 17 %-Tvis igi warmoadgens Semosavlis ZiriTad wyaros.
mesame wyaro gaxlavT dRiuri dasaqmeba daqiravebul samuSaoze da sxva (11%). ojaxebis
detaluri informacia mocemulia cxrilSi 3.7.

  cxrili 3.7 ojaxebis ekonomikuri saqmianoba
  №    saqmianobis tipi        ZiriTadi           damxmare
                      №      %        №        %
  1    soflis meurneoba           13     72.22       1      7.69
  2    saxelmwifo samsaxuri         3     16.67       1     33.33
  3    daqiravebiT dRiuri muSaoba      1     5.56       0       -
  4    sxva                 1     5.56       0       -3.4.2 dasaqmeba

35. gamokvlevam cxadyo, rom umuSevrobis done maRalia saproeqto teritoriaze.
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis daaxloebiT 48 % umuSevaria, aqedan
49 % mamakaci da 47 % qalia. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis
daaxloebiT 14 % daqiravebiT aris dasaqmebuli, 14 % - TviT-dasaqmebuli da daaxloebiT 24 % -
ekonomikurad araaqtiuri (cxrili 3.8). miuxedavad imisa, rom ojaxis ufrosi, rogorc wesi,
dasaqmebulia, magram danarCeni zrdasruli wevrebi umuSevari arian.


cxrili 3.8 Eojaxis wevrebis ekonomikuri saqmianoba
№ sqesi       ekonomikurad daqiravebiT     TviT-
                                     umuSevari    sul
          aqtiuri   momuSave       dasaqmebuli
          №     %   №   %     №    %     №    %   №    %
1  mamakaci                                           100.
            9   22.0  4     9.8  8    19.5   20    48.8    41
                                                  0
2  qali                                             100.
            10   26.3  7   18.4   3     7.9  18    47.4    38
                                                  0
  saSualod      19   24.1  11   13.9   11   13.9   38    48.1    79  100
3.4.3 adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis wliuri Semosavali

36. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ZiriTadi Semosavlis wyaroebia
soflis meurneoba, momsaxureba da daqiravebiT muSaoba. gamokvlevis mixedviT,
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis 36 % damokidebulia Semosavlis
erTaderT wyaroze, 42 % - or wyaroze, xolo 22 % - sam wyaroze. cxrilSi 3.9 naCvenebia, rom
Semosavlis wyaroebis met raodenobasTan erTad izrdeba ojaxis Semosavalic.
   cxrili 3.9 ojaxebis saSualo wliuri Semosavali Semosavlis wyaroebTan SefardebiT
   DSemosavlis      wyaroebis ojaxebis            saSualo   Semosavali
   raodenoba            raodenoba    ojaxebis %   (lari)
   erTi wyaro              18       36         2,216
   ori wyaro               21       42         5,366
   sami wyaro              11       22         4,921
   sul                  50       100         4,134


37. erTaderTi wyaros SemTxvevaSi ojaxis saSualo Semosavali Zalze dabalia Semosavlis
ramdenime wyaros mqone ojaxebTan SedarebiT (cxrili 3.9). cxrilSi 3.10 naCvenebia im
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganawileba, vinc Semosavals iRebs
sxvadasxva erTi wyarodan. erTi wyaros SemTxvevaSi saSualo wliuri Semosavali aris 2831 lari
TiToeul  ojaxze.  yvela  Semosavlis  wyaros   gaTvaliswinebiT,  50   adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxis saSualo wliuri Semosavali Seadgens 5209 lars, anu 434
lars TveSi. Soflis meurneoba da biznesi aris Semosavlis ufro mniSvnelovani wyaro, rasac
mosdevs Semdeg daqiravebuli Sromis dRiuri anazRaureba.


cxrili 3.10 saSualo wliuri Semosavali wyaroebis mixedviT
                                           ojaxis mier
                                  ojaxis mier
                 ojaxebis     sul Tviuri             wyarodan
                                   wyarodan
                raodenoba     Semosavali              miRebuli
                                miRebuli saSualo
                  (am       wyarodan            saSualo wliuri
                                     Tviuri
                Semosavlis       (lari)            Semosavali
                                Semosavali (lari
wyaroebi             wyaroTi)                          (lari)
daqiravebiT muSaoba           11      3,022       274.73     3,297
soflis meurneoba             29      11,534       397.71     4,773
mewarmeoba/momsaxureba          4      1,500       375.00     4,500
sakuTreba                12      1,512       126.00     1,512
pensia                  31      3,505       113.06     1,357
daxmareba                 5       632       126.40     1,517
sul                   92      21,705       235.92     2,831
ojaxebis  raodenoba da
                     50      21705       434.00     5,209
Semosavali
3.4.4 moxmareba

38. TiToeuli ojaxis mTliani saSualo wliuri danaxarjebi Seadgens 3724/- lars, aqedan ZiriTadi
xarjebi modis sakvebze (76 %). arasakveb produqtebze danaxarjebi gaxlavT 24 % da
moicavs tansacmels, ganaTlebas, janmrTelobis dacvasa da warmoebaSi yovelwliur
investirebas. xarjebis detaluri aRricxva mocemulia cxrilSi 3.11.

  cxrili 3.11 saSualo wliuri xarjebi
       moxmareba               saSualo    wliuri mTliani     xarjebis
  №                        xarjebi       %
  1     sakvebi                   2850           76.50
  2     arasakvebi                  874           23.50
       saSualod                   3724           100

3.4.5 qoneba da xangrZlivi moxmarebis sagnebi

39. xangrZlivi moxmarebis sagnebis mflobeloba gansxvavebul cifrebs iZleva am sagnebis
arsis Sesabamisad. saproeqto teritoriis umravles mosaxles aqvs televizori (90%-ze meti),
12%-s radio da 76 % - macivari. ojaxebis 70%-ze mets aqvs sarecxi manqana, da 71%saTvis
xelmisawvdomia sawvavi airi sakvebis mosamzadeblad. 35 % - gaaCnia manqana, 6%
velosipedi da 12%-s kompiuteri.

40. Sinauri cxovelebidan ojaxebis 59 % hyavs msxvilfexa pirutyvi, 53 % - Rorebi (cxrili
3.12).

    cxrili 3.12 xangrZlivi moxmarebis sagnebi da Sinauri cxovelebi
         sagani                   ojaxebis
    №                          raodenoba    %
    1     radio                      2        11.8
    2     velosipedi                   1        5.9
    3     televizori                   16        94.1
    4     Txevadi airi/gazis cilindri          12        70.6
    5     kompiuteri                   2        11.8
    6     macivari                    13        76.5
    7     sarecxi manqana                12        70.6
    8     manqana                     6        35.3
    9     msxvilfexa pirutyvi              10        58.8
    10    Rori/goWi                    9        52.93.4.6 sesxebi ganawileba

41. proeqtis zemoqmedebis teritoriaze ojaxebs naklebad aqvT aRebuli sesxebi. 17 ojaxidan
mxolod erTma aRniSna, rom aRebuli aqvs sesxi bankSi. detaluri informacia mocemulia
cxrilSi 3.13.

    cxrili 3.13 davalianeba
    №    davalianeba       ojaxebi raodenoba       %
    1    diax                 1              5.9
    2    ara                 16             94.1
         sul                 17
3.5 wyali da sanitaruli pirobebi

3.5.1 sasmeli wylis wyaroebi

42. sasmeli wylis ZiriTad wyaros warmoadgens wylis milsadenebi. 17 gamokvleuli ojaxidan
4 iyenebs wyals gaTxrili Widan (22 %), xolo 12 iRebs wyals sistemidan (72 %). erTma
ojaxma miuTiTa sasmeli wylis sxva araidentificirebuli wyaro (cxrili 3.15).


       cxrili 3.15 sasmeli wylis wyaroebi
       №     wyaroebi         ojaxebis raodenoba    %
       1     wylis milsadeni            12          72
       2     Wa                   3          22
       3     Wad a milsadeni            1
       4     sxva                  1           6
            sul                  17          1003.5.2 sanitaruli infrastruqtura

43. ojaxebis daaxloebiT 53 % aqvs tualeti saxlSi, xolo 47 % - Casarecxi tualetebi (cxrili
3.16).


         cxrili 3.16 tualetis tipebi
         №     tualeti    ojaxebis raodenoba     %
              Casarecxi
                             8          47
         1     tualeti
         2     tualeti           9         53
         3     sul             17        1003.6 energiisa da samoqalaqo infrastruqturis misawvdomoba

3.6.1 energiis misawvdomoba saWmlis dasamzadeblad

44. sawvavis ZiriTadi wyaroa SeSa. mas iyenebs ojaxebis 57 % saWmlis mosamzadeblad,
xolo 44 % - gazs. cxrilis 3.17 mixedviT, gazis momxmarebeli ojaxebi aseve moixmaren
SeSas gazis ararsebobis SemTxvevaSi (gansakuTrebiT, vinc damokidebulia Txevad gazze).
detaluri informacia mocemulia cxrilSi 3.17.


     cxrili 3.17 saWmlis dasamzadeblad gamoyenebuli sawvavis tipebi
     №      sawvavis tipebi      ojaxebis raodenoba     %
    1      eleqtroenergia    0             0
    2      SeSa               13          56.5
    3      gazi               10          43.5
    4      dizeli/navTi            0           0
    5      sul                23          1003.6.2. eleqtroenergiis xelmisawvdomoba

45. ojaxebis daaxloebiT 76 % mierTebulia centraluri momaragebis qsels. aqedan
gamomdinare, saproeqto teritoriis mosaxleobis umravlesoba warmoadgens erovnuli
eleqtrogadamcemi qselis monawiles. detaluri informacia mocemulia cxrilSi 3.18.

    cxrili 3.18 eleqtromomaragebis centralur qselze mierTeba
    №     mierTebulia Tu ara   ojaxebis raodenoba      %
    1     diax                 13          76.5
    2     ara                  4          23.5
          sul                 17
3.6.3 jandacvis misawvdomoba

46. jandacvis infrastruqtura karg mdgomareobaSia, uzrunvelyofilia saavadmyofoebis
adeqvaturi misawvdomoba saproeqto teritoriaze. ojaxebis 100 %-ma aRniSna, rom jandacvis
centrebi adviladaa misawvdomi (cxrili 3.19).

      cxrili 3.19 jandacvis misawvdomoba
           jandacvis  advili
      №    misawvdomoba    ojaxebis raodenoba       %
      1    diax              17           100
      2    ara               0            0
      3    sul              17
3.6.4. skolebis misawvdomoba

47. yvela gamokvleulma ojaxma (98 %) aRniSna, rom skolebi adviladaa misawvdomi
maTTvis (cxrili 3.20).


      cxrili 3.20 skolebi misawvdomoba
           skolebis
      №     misawvdomoba       ojaxebis raodenoba    %
      1     diax                 17        100
      2     ara                 0         0
      3     sul               173.6.5. gzebis misawvdomoba

48. saproeqto teritoriaze satransporto qseli karg mdgomareobaSia. yvela gamokvleulma
ojaxma aRniSna, rom isini uproblemod ukavSirdebian adgilobriv gzebs (cxrili 3.21).

    cxrili 3.21 gzebis misawvdomoba
    №    mierTebulia Tu ara gzas   ojaxebis raodenoba      %
    1    diax                  17          100
    2    ara                   0           0
    3    sul                   173.7.  daskvna

49. saproeqto teritoriaze wera-kiTxvis codna mniSvnelovnad naklebia saerTo erovnul
doneze. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli mosaxleobis 50 %-ze cota meti qalia.
qalebisaTvis Tanabrad aris xelmisawvdomi ganaTleba, jandacva da garkveul donemde – teritoriis
ekonomika. wera-kiTxvis codnis done ufro dabalia qalebSi mamakacebTan SedarebiT. qalebi
mamakacebis Tanabrad iReben monawileobas sxvadasxva saqmianobaSi da asrulebel
mniSvnelovan rols saojaxo ekonomikaSi. proeqts eqneba dadebiTi zemoqmedeba qalebze
gazrdili mobilurobisa da proetiT gamowveuli yuradRebis gamo.
50. soflis meurneoba ZiriTadi Semosavlis wyaroa zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis
72%-saTvis. mowyvladobis iseTi kriteriumebis Sefasebisas, rogoric aris pensionerebis
arseboba ojaxSi da subsidiebi siRaribze, gamovlinda, rom ojaxebis 62% aris pensionerebi.
    IV. samarTlebrivi da politikuri safuZveli

4.1 zogadi


    51. proeqtis samarTlebrivi da politikis baza efuZneba saqarTvelos
    kanonmdeblobas, romelic dakavSirebulia miwis SesyidvasTan da
    gansaxlebasTan (LAR) da aziis ganviTarebis bankis usafrTxoebis
    politikas, 2009. saqarTveloSi moqmedi samarTlebrivi normebis da
    aziis ganviTarebis bankis moTxovnebis harmonizaciis Sedegad,
    SemuSavebul da damtkicebul iqna proeqtTan dakavSirebuli LAR
    principebi.

4.2 samarTlebrivi baza

 4.2.1 saqarTvelos kanonebi da normebi miwis Sesyidvasa da gansaxlebasTan
      dakavSirebiT


    52. saqarTveloSi qvemoTmoyvanili sakanonmdeblo aqtebi aregulirebs
    kerZo sakuTrebaSi myofi miwis nakveTebis saxelmwifo sakuTrebis
    uflebis mopovebas Sesabamisi sazogadoebrivi saWiroebis safuZvelze,
    rac dakavSirebulia gzis samSeneblo samuSaoebTan:
   saqarTvelos konstitucia, 24 agvisto, 1995
   saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, 26 ivnisi, 1997
   saqarTvelos kanoni kulturuli memkvidreobis Sesaxeb, 2007
   saqarTvelos kanoni notariatis Sesaxeb 2009 w. 4 dekemberi
   saqarTvelos kanoni saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo sameurneo daniSnulebis
   miwebis privatizebis Sesaxeb, 8 ivlisi, 2005
  saqarTvelos kanoni sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis
 Sesaxeb 22 marti, 1996
  saqarTvelos kanoni fizikuri an iuridiuli pirebis sakuTrebaSi (sargeblobaSi) myofi
   miwis nakveTebis qonebis sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb; 2007
  saqarTvelos kanoni sajaro reestris Sesaxeb (#820 – IIs; 2008 wlis 19 dekemberi)
  aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmevis wesis Sesaxeb,
   23 ivlisi, 1999
  saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, 14 noemberi, 1997


    53. moqmedi kanonebi iTvaliswinebs, rom dakarguli aqtivebis, miwis,
    nagebobebis, xeebisa da naTesebis CaTvliT, kompensacia unda
    efuZnebodes arsebul sabazro Rirebulebas, amortizaciis gareSe. saerTo
    jamSi, zemoxsenebuli kanonebi/normebis mixedviT Canacvlebis
    Rirebulebis kompensacia sabazro Rirebulebis safuZvelze racionaluria
    da samarTlebrivad misaRebia.      kanoniT aseve gansazRvrulia
    kompensaciaze uflebamosili zaralis tipebi da miTiTebulia, rom
    kompensaciis gacema xdeba rogorc fizikuri aqtivebis, ise Semosavlis
    dakargvisas. sabolood, es kanonebi Zlier amaxvileben yuradRebas
    konsultaciasa da Setyobinebaze, imis uzrunvelsayofad, rom
    zemoqmedebis qveS myofma mosaxleobam monawileoba miiRos am
    procesSi. wminda danakargis dasafarad kompensirebuli iqneba
    Semosavlis dakargva mosavlis dakargvis gamo da biznesis daxurva.
    zemoTmoyvanili kanonebi da normebi saSualebas iZleva gamoyenebul
    iqnas sakuTrebis uflebis iuridiuli gamoyenebis Semdegi meqanizmebi:

    mSeneblobisaTvis miCenili miwis zolis mopoveba eqspropriaciis gareSe, saTanado
    kompensaciis   gadaxdis  meSveobiT   (molaparakebebis an  sasamarTlos
    gadawyvetilebis safuZvelze) saqmianobis dawyebamde.
    eqspropriacia, romelic miwaze da/an sxva uZrav qonebaze permanentuli uflebis
    mopovebis saSualebas iZleva ‘sazogadoebrivi saWiroebisaTvis kerZo sakuTrebis
    aranebayoflobiTi gasxvisebis Sesaxeb kanonis’ an sasamarTlos gadawyvetilebis
    safuZvelze saTanado kompensaciis gadaxdis meSveobiT;


    54. upirveles yovlisa, zemoqmedebis qveS myof individualur pirebTan
    molaparakebebis gziT unda ganxorcieldes mcdelobebi kerZo miwebis
    Sesasyidad. molaparakebis CaSlis SemTxvevaSi gamoyenebul unda
    iqnas   ‘aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis
    CamorTmevis wesi’ da daiwyos eqspropriaciis procesi. saqarTvelos
    moqmedi    kanonmdeblobis   Tanaxmad,   prezidenti  gascems
    eqspropriaciis gankargulebas Sesabamisi saxelmwifo organizaciis
    moTxovnis safuZvelze. Sesabamisi regionuli sasamarTlo Seafasebs
    prezidentis gankargulebas, gansazRvravs sazogadoebrivi saWiroebis
    SemTxvevas da miscems eqspropriaciis saTanado organos miwis
    mopovebis uflebas. sasamarTlo aseve daniSnavs mesame mxares
    dakarguli aqtivebis sabazro fasis dasadgenad da imis gansasazRvrad,
    Tu ra kompensacia unda gaices Sesabamis miwis mesakuTreebze iq
    mdebare aqtivebis Rirebulebis gaTvaliswinebiT.
4.2.2 aziis ganviTarebis bankis (ADB) aranebayoflobiTi gansaxlebis politika


    55. aziis ganviTarebis bankis aranebayoflobiT gansaxlebasTan
    dakavSirebuli politikis sami mniSvnelovani elementia (i) dakarguli
    sakuTrebis, saarsebo wyaros da “Semosavlis adgilmonacvleobis”
    kompensacia; (ii) fizikur gadaadgilebaSi daxmarebis gaweva, maT
    Soris axali gansaxlebis adgilis uzrunvelyofa saTanaado infrastruqturiT
    da momsaxurebiT; da (iii) reabilitaciaSi daxmareba, imisaTvis rom
  miRweuli iqnas keTildReobis sul mcire igive done rogoric arsebobda
  proeqtis gareSe. aziis ganviTarebis bankis nebismieri saxis operacia,
  romelic saWiroebs aranebayoflobiT gansaxlebas, gansaxlebis
  dagegmva aris proeqtis ganuyofeli nawili, proeqtis mimdinareobis
  adreuli etapidan moyolebuli Semdegi principebi unda iqnas
  gaTvaliswinebuli:


     aranebayoflobiTi gansaxleba acilebuli an minimumamde dayvanili unda iqnas.
     kompensaciis/reabilitaciis pirobebma unda uzrunvelyos zemoqmedebis qveS
     myofi pirebis proeqtamdeli saarsebo saSualebebis SenarCuneba.
     •zemoqmedebis qveS myofi pirebi srulad informirebulni unda iyon LAR –is
     sakompensacio variantebis Sesaxeb.
     SeZlebisdagvarad gamoyenebuli/mxardaWerili unda iqnas zemoqmedebis qveS
     myofi mosaxleobis socio-kulturuli dawesebulebebi.
     kompensacia gaicema mamakacebisa da qalebis Tanabrad gaTvaliswinebiT.
     araformalur mosaxleobas aseve miecema kompensacia/reabilitacia.
     gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces Sinameurneobebs qali marCenaliT,
     aseve sxva mowylvad jgufebs, rogoricaa mkvidri mosaxleoba, da saTanado
     daxmareba unda iqnas uzrunvelyofili maTi statusis asamaRleblad.
     LAR unda momzaddes da ganxorcieldes, rogorc proeqtis nawili, xolo
     kompensaciis sruli xarji Setanili unda iqnas proeqtis mogeba-danaxarjebSi.
     kompensaciisa da gansaxlebis subsidiebi srulad unda iqnas uzrunvelyofili
     mSeneblobisaTvis miCenili miwis zolis gawmendamde/gruntis mosworebamde da
     ngrevamde.

4.2.3 saqarTvelos miwis Sesyidvis kanonmdeblobisa da   aziis ganviTarebis bankis
    gansaxlebis politikis Sedareba


  56. zogadad, saqarTvelos kanonmdebloba adekvaturad asaxavs ADB–
  is gansaxlebis politikis ZiriTad pirobebs, magram arsebobs mciredi
  gansxvavebac (am kanonebis mokle anotacia mocemulia danarTSi a).
  yvelaze mniSvnelovan gansxvavebas warmoadgens is, rom saqarTvelos
  kanonmdeblobis farglebSi ZiriTadi aqcenti gakeTebulia formaluri
  sakuTrebis   uflebaze   da  imaze,  Tu  rogor  unda
  ganxorcieldes/kompensirdes sakuTrebis Sesyidva sazogadoebrivi
  daniSnulebisaTvis. ADB –is politikis SemTxvevaSi ki yuradReba
  gamaxvilebulia oriveze - kompensaciasa da saarsebo saSualebebis
  reabilitaciaze.

      cxrili 4.1: saqarTvelos kanonebis/normebisa da ADB-is gansaxlebis
                  politikis Sedareba
    saqarTvelos kanonebi da normebi       ADB-is aranebayoflobiTi gansaxlebis politika
 miwis kompensacia mxolod kanonieri       araformalur  mosaxleobas   aseve  miecema
 mesakuTreebisaTvis.        praqtikaSi  kompensacia/reabilitacia.
 legalizaciaze    uflebamosili   miwis
 mesakuTreebi aseve iReben kompensacias
 mas Semdeg rac maTze gaicema saTanado
 dokumentebi.
 mxolod   registrirebuli saxlebi/Senobebi zemoqmedebis qveS myofi yvela saxli/Senoba
 iqneba kompensirebuli proeqtis mier      iqneba kompensirebuli proeqtis mier miyenebuli
 miyenebuli zianis/ngrevis SemTxvevaSi     zianis/ngrevis SemTxvevaSi
 mosavlis danakargis kompensireba mxolod    mosavlis danakargis kompensireba miwis
 registrirebuli miwis mesakuTreebisaTvis..   mesakuTreebis, moijareebisa da mewileebisaTvis
                        miuxedavad imisa registrirebulni arian Tu ara
 miwis Sefaseba Canacvlebis Rirebulebis         miwis Sefaseba Canacvlebis Rirebulebis
 safuZvelze: (i) arsebuli sabazro Rirebuleba,       safuZvelze.
 iq sadac arsebobs moqmedi miwis bazari; (ii)
 identuri miwis nakveTis reproduqciuli
 Rirebuleba, iq sadac ar arsebobs moqmedi
 miwis bazari.
 miwis Sesyidvis komiteti sasamarTlo saCivrebi da ukmayofileba araformalurad
 procesamde erTaderTi saboloo instanciaa, gadaiWreba       sazogadoebis    monawileobiT
 romelic Wris davebs da saCivrebs saCivrebis dakmayofilebis komitetSi(RGC),
 zemoqmedebis qveS myofi aqtivebisaTvis adgilobriv mmarTvelobebSi, arasamTavrobo
 kompensaciis Sefasebasa da raodenobrivad organizaciebSi      da/an   adgilobrivi  donis
 gansazRvrasTan dakavSirebiT. .         sazogadoebriv organizaciebSi (CBO).
 LAR–Tan dakavSirebuli gadawyvetilebebi informacia        raodenobrivad    gansazRvris,
 ganixileba mxolod miwis mesakuTreebsa da    zemoqmedebis qveS myofi aqtivebis Rirebulebis,
 miwis Semsyidvel organoebs Soris.       uflebamosilebis,   da   kompensaciis/finansuri
                        daxmarebis Tanxebis Sesaxeb zemoqmedebis
                        qveS   myof   mosaxleobas   Sefasebamde
                        miewodeba.
 gaTvaliswinebuli      ar      aris ADB     –is    politika   iTvaliswinebs
 Semosavlis/Semosavlis wyaros reabilitacia, Semosavlis/Semosavlis      wyaros,   seriozuli
 fuladi daxmareba dazaralebuli an mowylvadi danakargis da aseve gansaxlebis xarjebis
 zemoqmedebis       qveS     myofi reabilitacias.
 mosaxleobisaTvis an gansaxlebis xarjebi.


   57. saqarTvelos kanonmdeblobasa da ADB–is politikas Soris
   SeuTavseblobis gamosasworeblad    RDMRDI–ma proeqtisaTvis
   moamzada winamdebare LARF, romelic mTavrobis mier damtkicebis
   Semdeg ganixileba instrumentad, romelmac unda uzrunvelyos yvela
   aqtivis Canacvlebis Rirebulebis kompensacia, araformaluri
   mosaxleobis reabilitacia, da subsidiebisa da fuladi daxmarebis
   ezrunvelyofa im zemoqmedebis qveS myofi ojaxebisaTvis, romlebic
   daeqvemdebarebian gadaadgilebas, biznesis danakargs da ganicdian
   seriozul zarals.


4.2.4 proeqtisaTvis miRebuli gansaxlebis politika da principebi
  58. proeqtis gansaxlebis politika SemuSavebul iqna (a) yvela
  gadaadgilebuli adamianis gaTvaliswinebiT, maTi miwis mflobelobis
  statusis miuxedavad, (b) dakarguli qonebis kompensaciis
  gaTvaliswinebiT da (g) gadaadgilebuli adamianebis sacxovrebeli
  pirobebis da yvela saxis Semosavlis aRdgenis an gaumjobesebis
  gaTvaliswinebiT. proeqtis mier gadaadgilebuli adamianebi miiReben
  fulad kompensacias, miwis da sxva dakarguli qonebis sruli
  anazRaurebiT,    romelic   adgilmonacvleobis   SemTxvevaSi
  anazRaurebuli iqneba sabazro Rirebulebis Sesabamisad. damatebiTi
  zomebi iqneba miRebuli mSeneblobis periodSi zianis minimumamde
  dayvanis mizniT. amgvarad, fizikurad gadasaadgilebeli da
  ekonomikurad   dazaralebuli   ojaxebi  miiReben   Sesabamis
  kompensacias, daxmarebas gadaadgilebaSi da daxmarebas Semdegi
  gaidlainebis da politikis Sesabamisad, romelic warmodgenilia miwis
  Sesyidvis da gansaxlebis CarCo dokumentSi , da miwis Sesyidvaze
  saqarTvelos kanonmdeblobis da aziis ganviTarebis bankis SPS 2009
  politikis  gaTvaliswinebiT.  am   proeqtisTvis  SemuSavebuli
  aranebayoflobiTi gansaxlebis ZiriTadi principebi aris Semdegi:
  miwis Sesyidva da sxva aranebayoflobiTi gansaxlebis zemoqmedebebi acilebuli an
   minimumamde dayvanili iqneba proeqtis yvela alternatiuli variantis gaTvaliswinebiT;
  saWiroebisamebr, momzaddeba droSi mkacrad gansazRvruli LARP da zemoqmedebis
   qveS myof mosaxleobas gaeweva daxmareba proeqtamdeli cxovrebis donis
   gasaumjobeseblad an aRsadgenad mainc;
  Land will be acquired through negotiated settlement to the extent possible. Expropriation
   process will be sought only as the last resort when a cordial negotiation settlement fails
  kompensaciasTan dakavSirebiT uzrunvelyofili iqneba konsultaciebi zemoqmedebis qveS
   myof mosaxleobasTan, maT miewodebaT informacia gansaxlebis Sesaxeb,
   zemoqmedebis qveS myofi mosaxleoba monawileobas miiRebs qve-proeqtebis
   dagegmvasa da ganxorcielebaSi;

  mowylvadi da yvelaze metad dazaralebuli zemoqmedebis qveS myofi mosaxleoba
   uzrunvelyofili iqneba specialuri daxmarebiT;
  sakuTrebis uflebis armqone zemoqmedebis qveS myofi mosaxleoba (sakuTrebis uflebis
   armqone mobinadreebi an TviTneburad dakavebuli miwebis patronebi) miiRebs
   saarsebo daxmarebis Tanxas miwis kompensaciis nacvlad da srul kompensacias
   danakargebisaTvis, miwis gamoklebiT;
  zemoqmedebis qveS myofi mosaxleobis is nawili, romelTa uflebebi sakuTrebaze
   dakanonebas eqvemdebareba legalizebuli iqneba da maTze gaicema miwis danakargis
   sruli kompensacia.
  Semosavlis aRdgenisa da reabilitaciis uzrunvelyofa zemoqmedebis qveS myofi yvela
   mosaxlisaTvis;
  LARP miewodeba yvela zemoqmedebis qveS myof mosaxles adgilobriv enaze
    (qarTulad).
    kompensaciis, gansaxlebis daxmarebis gadaxda da sareabilitacio RonisZiebebi
    dasrulebuli unda iyos kontraqtoris mier miwis fizikuri Sesyidvis ganxorcielebasa da
    samSnebelo samuSaoebis dawyebamde nebismier paketSi;
    kompensacia ganxorcieldeba minimum miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmiT
    gaTvaliswinebuli odenobiT, Tumca zogierTi cvlileba mxolod Tanxis gazrdis kuTxiT
    SesaZlebelia uzrunvelyofili iqnes im ganxilvebis Sedegad, romlebic win uZRvis
    kontraqtis xelmowera.s
    saCivrebis dakmayofilebis meqanizmebis SemuSaveba zemoqmedebis qveS myofi
    mosaxleobis saCivrebis gadasaWrelad, amgvaris arsebobis SemTxvevaSi.


4.2.5 miwis Sesyidvis procesi


    59. saqarTveloSi miwis Sesyidvis moqmedi kanonmdeblobis
    Sesabamisad, kerZo sakuTrebaSi arsebuli miwis nakveTis sruli da
    zusti registracia warmoadgens aucilebel winapirobas infrastruqturuli
    proeqtebis ganmxorcielebeli organizaciebis mier proeqtisaTvis saWiro
    miwis Sesasyidad. qobuleTis SemovliTi gzis da qobuleTi-baTumis
    sagzao monakveTis meore nawilis (kontraqti 1 da 3) mSeneblobisTvis,
    saqarTvelos regionuli ganviTarebis da infrastruqturis saministros
    saavtomobilo gzebis departamenti Seisyidis kerZo sakuTrebaSi
    arsebul miwas molaparakebebis gziT, ramdenadac es SesaZlebelia,
    zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan (maT Soris, kanonieri
    mflobelobis ar mqone pirebis CaTvliT) gamarTul araformaluri
    xasiaTis konsultaciebze dayrdnobiT. molaparakebebis dros
    SeTavazebuli iqneba miwis da/an sxva aqtivebis adekvaturi da
    samarTliani fasi. saqarTvelos regionaluri ganviTarebis da
    infrastruqturis saministros saavtomobilo gzebis departamenti
    uzrunvelyofs zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan molaparakebebis
    procesSi riskebis Ria ganxilvebs da yovel Rones ixmars garigebebSi
    warmatebis   misaRwevad.  mxolod   im  SemTxvevaSi,  Tu
    molaparakebebi marcxiT dasruldeba, miwis eqspropriaciisTvis
    gamoyenebul iqneba qonebis eqspropriaciis Sesaxeb moqmedi
    kanonmdebloba (“eminen domeinis wesi”).

    60. detaluri proeqtis konsultantma moamzada LARP-I calke
    dokumenti, romelic moicavs miwis Sesyidvis gegmas, kompensaciis
    Sefasebas da individualuri adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
    myofi pirebis uflebamosilebis uwyiss “Sesyidvis da kompensaciis
    sqemis (ACS)” farglebSi. Sesyidvis da kompensaciis sqema
    warmoadgens LARP-I ganxorcielebis detalur programas miwis
   Sesyidvis da gansaxlebis CarCo dokumentis da aziis ganviTarebis
   bankis aranebayoflobiTi gansaxlebis politikis (SPS 2009) Sesabamisad.

   61. Sesyidvis da kompensaciis sqemis mixedviT, saavtomobilo gzebis
   departamentis LAR samuSao jgufi romelsac exmareba LAR gundi,
   raionul   doneze   molaparakebebs   gamarTavs    TiToeul
   adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myof pirTan kompensaciis
   tarifebis Taobaze. warmatebuli molaparakebebis SemTxvevaSi,
   Sesyiduli miwis nakveTebis legalizebul mflobelebTan xeli moewereba
   miwis Sesyidvis xelSekrulebebs da arakanonier adgilmonacvleobis
   zemoqmedebis qveS myof pirebTan xeli moewereba qonebisa da
   Semosavlis kompensacia/reabilitaciaze uflebamosilebis xelSekrulebas.
   adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi pirebis nebismieri
   saCivari gadawyvetili iqneba proeqtis dadgenili saCivrebis ganxilvisa
   da gadawyvetis meqanizmiT.

   62. im SemTxvevaSi, Tu molaparakebebi marcxiT dasruldeba
   saCivrebis  gadawyvetis   meqanizmis   CarTvis  miuxedavad,
   eqspropriaciis procesisTvis iniciaciis mizniT saqarTvelos regionaluri
   ganviTarebis da infrastruqturis saministros saavtomobilo gzebis
   departmenti mimarTavs raionul sasamarTlos.

   63. axali rukebi da azomviTi naxazebi geometriuli detalebiT, romelic
   saWiroa legalizaciisTvis. saqarTvelos regionaluri ganviTarebis da
   infrastruqturis saministros saavtomobilo gzebis departamenti am
   rukebs miawvdis dainteresebul dakanonebad mflobelebs. procesi
   gagrZeldeba gamgeobis mier am rukebis Sesabamisi mflobelobis
   damadasturebeli dokumentebis damowmebiT da sajaro reestris
   erovnuli  saagentos  raionul  saregistracio  ofisSi  sabolood
   daregistrirdeba mesakuTreobis ufleba proeqtis kompensaciis
   gacemamde.   dakanonebadi   mflobelebis  legalizaciis detaluri
   procedurebi mocemulia danarTSi 4.2.
4.3 uflebamosileba kompensaciaze da uflebamosilebaTa uwyisi

 4.3.1 uflebamosileba kompensaciaze

64. zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi, romlebic proeqtis farglebSi miiReben
kompensacias an sul mcire sareabilitacio RonisZiebebis subieqtebi iqnebian, arian:
   (i) yvela piri, vinc dakargavs dakanonebul/miwaTsargeblobis tradiciuli uflebis obieqt
      miwaze uflebebs, dakanonebad an iuridiuli statusis armqone miwas;
   (ii) moijareebi da mosavlis Tanamflobelebi ganurCevlad maTi registraciisa;
    (iii) nagebobebis, kulturebis, mcenareebis an miwasTan dakavSirebuli sxva obieqtebis
       mesakuTreebi; da
    (iv) pirebi, vinc dakargaven bizness, Semosavals an xelfass.

65. ufleba kompensaciaze Semofargluli iqneba konkretuli qve-proeqtisaTvis dadgenili
moWrili TariRiT, rodesac daiwyeba zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis aRwera da
detaluri azomviTi gamokvleva. pirebi, vinc dasaxldeba saproeqto teritoriaze am TariRis
Semdeg, ar miiReben kompensacias, Tumca ganxorcieldeba maTi winaswari Setyobineba,
rom dacalon sacxovrebeli da ganaxorcielon zemoqmedebis qveS moqceuli nagebobebis
demontaJi proeqtis ganxorcielebamde. daSlili nagebobebis masalebi ar daeqvemdebareba
konfiskacias, xolo es pirebi ar daeqvemdebarebian raime jarimas an sanqcias.

4.3.2 UflebamosilebaTa gansazRvra

66. kompensaciis pirobebi zemoqmedebis qveS myofi pirebisaTvis, romelTac dakarges
miwa, saxlebi, da Semosavali da sareabilitacio subsidiebi unda moicavdes anazRaurebas
mudmivi an droebiTi miwis danakargisaTvis, Senobebis, naTesebisa da xeebis
danakargisaTvis, da gadaadgilebis subsidias, aseve daxmarebas biznesis dakargvis gamo,
sagadasaxado deklaraciis da/an saerTo Tanxis safuZvelze. es uflebamosilebebi qvemoT aris
moyvanili:
    sasoflo-sameurneo miwisaTvis kompensacia ganxorcieldeba Canacvlebis RirebulebiT: (i)
    naRdi fuliT amJamindeli sabazro RirebulebiT an zemoqmedebis qveS myofi miwis
    reproduqciuli Rirebulebis Sefasebis safuZvelze; (ii) miwis CanacvlebiT, romelic
    produqtiulobiT/fasiT udris dakargul miwis naveTs. >10% produqtiuli miwis dakargvis
    SemTxvevaSi, zemoqmedebis qveS myofi pirebi (mesakuTreebi, moijareebi, da mosavlis
    mewileebi) miiReben damatebiT daxmarebas Zlieri zemoqmebis gamo, rac udris 1 wlis
    mosavals zemoqmedebis qveS myofi miwidan. tranzaqciis gadasaxadebi da mosakreblebi
    aRmasrulebeli organos mier iqneba gadaxdili an ar iqneba gadasaxdeli. legalizebadi
    zemoqmedebis qveS myofi pirebi legalizebulni iqnebian da gadaexdebaT rogorc formalur
    mesakuTreebs. aralegalizebad   zemoqmedebis qveS myof pirebs miecemaT erTjeradi
    TviTgadaadgilebis fuladi daxmareba, romelic ar aris damokidebuli zemoqmedebis qveS
    myofi ojaxis wevrebis raodenobaze an miwis Taviseburebebze da Seadgens fiqsirebul
    Tanxas ojaxisaTvis, rac Seadgens 1 wlis minimalur xelfass.

    arasasoflo-sameurneo miwisaTvis       kompensacia ganxorcieldeba Canacvlebis
    RirebulebiT naRdi fuliT amJamindeli sabazro fasiT, tranzaqciis gadasaxadebisa da
    amortizaciis Rirebulebis gamoklebiT. damqiraveblebi/moijareebi miiReben fulad
    daxmarebas qirisaTvis, ijaris 3 Tvis gadasaxadis odenobiT, ijaris gadasaxadis Sesabamisad,
    rac damtkicebulia municipalitetebis mier am kategoriis miwis ijarisaTvis. aralegalizebadi
    da araformaluri miwiT mosargebleebi miiReben erTjeradi TviTgadaadgilebis fulad
    daxmarebas, romelic ar aris damokidebuli zemoqmedebis qveS myofi ojaxis wevrebis
    raodenobaze an miwis Taviseburebebze da Seadgens fiqsirebul Tanxas ojaxisaTvis, rac
    Seadgens 1 wlis minimalur xelfass.

    saxlebis, nagebobebisa da konstruqciebisaTvis   kompensacia ganxorcieldeba
    Canacvlebis RirebulebiT naRdi fuliT, tranzaqciis gadasaxadebisa da amortizaciis
    Rirebulebis gamoklebiT, miuxedavad zemoqmedebis qveS myofi obieqtis registraciis
    statusisa. nawilobrivi zemoqmedebis SemTxvevaSi (>15%) da mesakuTris mier
    gadaadgilebis survilis arqonis SemTxvevaSi, Senobaze zemoqmedeba moicavs mxolod
    Senobis zemoqmedebis qveS myof nawils da mis srul reabilitacias warsulSi gamoyenebis
    donemde. sruli kompensaciis gadaxda ganxorcildeba Tuki nawilobrivi zemoqmedeba
    safrTxes uqmnis mTeli Senobis sicocxlisunarianobas.

    naTesebi: fuladi kompensacia mimdinare sabazro fasiT 1 wlis mosavlis RirebulebiT,
    rogorc qvemoT aris dazustebuli paragrafSi (24.iii). mosavlis kompensacia miecemaT
    miwis mesakuTreebsa da moijareebs, maTi konkretuli wilobrivi xelSekrulebebis
    safuZvelze.

    xeebi: kompensacia naRd fulSi sabazro ganakveTiT xeebis tipis, asakis, da produqtiulobis
    safuZvelze.

    biznesebi: biznesis samudamod dakargvis SemTxvevaSi fuladi anazRaureba 1 wlis
    wminda Semosavlis odenobiT, sagadasaxado deklaraciis an misi ararsebobis
    SemTxvevaSi, minimaluri xelfasis safuZvelze; biznesis droebiT dakargvis SemTxvevaSi
    fuladi anazRaureba SeCerebuli biznesis Tveebis wminda Semosavlis odenobiT 1 wlamde
    periodisaTvis. Semosavali daiangariSeba sagadasaxado deklaraciis an misi ararsebobis
    SemTxvevaSi, minimaluri oficialuri xelfasis safuZvelze.

    sasoflo-sameurneo miwis arendatorebi/moijareni: Tu zemoqmedebis qveS eqceva
    sasoflo-sameurneo miwis arendatorebi/moijareni, kompensireba moxdeba wlis
    ganmavlobaSi miwidan miRebuli dadasturebuli mogebis safuZvelZe, an aseTis ararsebobis
    SemTxvevaSi, gadaxdilili saSemosavlo gadasaxadis Sesabamisad. amgvari kriteriumebis
    gamouyeneblobis SemTxvevaSi, gansaxlebis erTjeradi gadasaxdeli udris 12 Tvis
    minimaluri xelfasis odenobas (280 lari yovelTviurad X 12 Tveze = 3360 lari TiToeul
    ojaxze).

    dakarguli xelfasi da daqiravebuli TanamSromlebi: Tu TanamSromlebi an daqiravebuli
    personali kargavs Semosavals (xelfass), isini anazRaurebuli iqnebian SemTxvevaSi, 3 Tvis
    minimaluri xelfasis safuZvelze.

    gadaadgilebis subsidia: is zemoqmedebis qveS myofi pirebi, romlebic iZulebulni arian
    gadaadgildnen miiReben gadaadgilebis subsidias, rac sakmarisi iqneba transportirebisa da
    sacxovrebeli xarjebis dasafarad 1 Tvis ganmavlobaSi.

    sazogadoebrivi struqturebi da komunaluri samsaxurebi: srulad iqneba reabilitirebuli
    imisaTvis, rom Seasrulos Tavisi proeqtmdeli funqciebi.

    mowylvadi mosaxleobis saarsebo wyaro: mowylvadi mosaxleoba (siRaribis zRvars
    qveviT, qali, invalidi an moxuci marCenaliT. ojaxebi) miiRebs 3 Tvis daxmarebas naRd
    fulSi da dasaqmebis prioritetulobas proeqtTan dakavSirebul samuSaoze.


4.3.3 kompensaciis miRebis uflebamosileba proeqtisaTvis
        67. LAR–is amocanebi proeqtis farglebSi ganxorcieldeba kompensaciaze uflebamosilebisa
        da uflebamosilebis struqturis Tanaxmad, saqarTvelos kanonebisa da ADB-is politikis (SPS
        2009) Sesabamisad.   uflebamosilebis formis reziume qvemoTmoyvanil cxrilSi 4.2 aris
        mocemuli
                             cxrili 4.2 kompensaciis forma
       danakargis tipi         aplikacia            AP-is gansazRvreba         kompensaciaze uflebamosileba
 miwa
sasoflo-sameurneo miwis samudamod      zemoqmedebis qveS myofi    mesakuTre sruli registraciiT   naRdi fuliT kompensacia Canacvlebis
dakargva                  ojaxi kargavs sasoflo-                     RirebulebiT.
                      sameurneo miwas,
                      zemoqmedebis siZlierisagan                   Tu narCeni miwis nakveTi
                      damoukideblad.                         gamousadegaria damuSavebisaTvis an
                                                      sxva saxiT gamoyenebisaTvis, es miwis
                                                      nakveTic aseve SeZenil iqneba proeqtis
                                                      mier, Tu miwis mesakuTre ase moisurvebs.
                                     legalizacias daqvemdebarebuli   zemoqmedebis qveS myofi aseTi mosaxleobis
                                     mesakuTre             uflrbbi dakanonebuli iqneba da miiReben
                                                      naRdi fuliT kompensacias Canacvlebis
                                                      RirebulebiT..
                                      aradakanonebadi mflobelebi   gansaxlebis erTjeradi gadasaxdeli udris 12
                                                      Tvis minimaluri xelfasis odenobas (280 lari
                                      (zemoqmedebis qveS myofi
                                                      yovelTviurad X 12 Tveze = 3360 lari
                                      ojaxi registraciis/kanonieri  TiToeul ojaxze)
                                      dokumentaciis gareSe, romelic ar
                                      eqvemdebareba legalizacias)
                                     sasoflo-sameurneo miwis      gansaxlebis erTjeradi gadasaxdeli udris 12
                                     arendatorebi/moijareni      Tvis minimaluri xelfasis odenobas (280 lari
                                                      yovelTviurad X 12 Tveze = 3360 lari
                                                      TiToeul ojaxze).

                                                 3.8.

ara- sasoflo-sameurneo miwis        zemoqmedebis qveS myofi    mesakuTre sruli registraciiT   naRdi fuliT kompensacia Canacvlebis
                      ojaxi kargavs Tavis                      RirebulebiT, an sanacvlo adeqvaturi miwis
                      komerciul/sacxovrebel miwas                  nakveTis gamoyofa. am proeqtisaTvis
                                                      miRebulia fuladi kompensaciis gacema
                                                      CanacvlebiTi Rirebulebis odenobiT.
                                     legalizacias daqvemdebarebuli es zemoqmedebis qveS myofi mosaxleoba
                                                      legalizebuli iqneba da miiRebs naRdi fuliT
                                     mesakuTre
                                                      kompensacias Canacvlebis RirebulebiT..
                                     aradakanonebadi mflobelebi3.9.       gansaxlebis erTjeradi
                                                      gadasaxdeli udris 12 Tvis minimaluri
                                     (zemoqmedebis qveS myofi
                                                      xelfasis odenobas (280 lari yovelTviurad X
                                     ojaxi registraciis/kanonieri   12 Tveze = 3360 lari TiToeul ojaxze).
                                     dokumentaciis gareSe, romelic ar
                                     eqvemdebareba legalizacias)

Senobebi da nagebobebi
sacxovrebeli da arasacxovrebeli nagebobebi/aqtivebi
sazogadoebrivi
infrastruqturis/sazogadoebrivi
sakuTrebis resursebis danakargi
sazogadoebrivi sakuTrebis resursebis danakargi
Semosavlisa da Semosavlis wyaros
dakargva
naTesebi, erTwliani kulturebi        daTesil kulturebze      yvela zemoqmedebis qveS      mosavlis kompensacia naRd fulSi sabazro
                      zemoqmedeba          myofi ojaxi maTi samarTlebrivi  ganakveTiT mosalodneli mosavlis mTeli
                                     statusis miuxedavad (legalizebadi RirebulebiT.
                                     da araformaluri mobinadreebis
                                     CaTvliT)
                           cxrili 4.2 kompensaciis forma
       danakargis tipi       aplikacia               AP-is gansazRvreba         kompensaciaze uflebamosileba
xeebi                  xeebze zemoqmedeba        yvela zemoqmedebis qveS      kompensacia naRd fulSi sabazro ganakveTiT
                                     myofi ojaxi maTi samarTlebrivi  xeebis tipis, asakis, da produqtiulobis
                                     statusis miuxedavad (legalizebadi safuZvelze.
                                     da araformaluri mobinadreebis
                                     CaTvliT)
biznesi/dasaqmebuloba
biznesi/daqiravebulebi         biznesis/samuSao adglis      zemoqmedebis qveS         mesakuTre: (i) mudmivi zemoqmedeba –
                    dakargva             moxvedrili yvela piri, iuridiuli  fuladi anazRaureba 1 wlis wminda
                                     statusis miuxedavad (maT Soris   Semosavlis   odenobiT;  (ii)  droebiTi
                                     legalizebadi da aralegalizebadi  zemoqmedeba – fuladi anazRuareba
                                     mosargebleebi).          warmoebis gaCerebis Tveebis miuRebeli
                                                       wminda Semosavlis odenobiT. Sefaseba
                                                       efuZneba sagadasaxado deklaracias, xolo
                                                       misi ararsebobis SemTxvevaSi minimaluri
                                                       xelfasis odenobas.
                                                       mudmivi muSebi/muSakebi: minimaluri
                                                       xelfasis 3 Tvis odenobiT dakarguli xelfasis
                                                       anazRaureba.
Afuladi daxmareba
Zlieri zemoqmedeba           >10% produqtiuli miwis dakargva  yvela Zlieri zemoqmedebissasoflo-sameurneo Semosavali: 1 wlis
                                                  damatebiTi mosavlis kompensacia, rac
                                     qveS myofi ojaxi, araformaluri
                                     mobinadreebis CaTvliT  moicavs 1 wlis mosavals zemoqmedebis qveS
                                                  myofi miwidan an kompensacias minimaluri
                                                  xelfasis 3 Tvis odenobiT (280 lari X 3 Tveze =
                                                  840 lari TiToeul ojaxze)
gadaadgileba/gadanacvleba        transporti/gadasvlis xarjevbi   Ayvela zemoqmedebis qveS sakmarisi daxmarebis uzrunvelyofa
                                     myofi ojaxi unda iqnas  transportirebsia da sacxovrebeli xarjebis
                                     gadayvanili       dasafarad gardamavali periodis ganmavlobaSi
                                                  (200 lari transporters daqiravebis xarjebi + 840
                                                  lari – minimaluri xelfasis sami Tvis odenoba -
                                                  = 1040 lari TiToeul ojaxze).
Vulnerable People Allowances                        AHs below poverty line, daxmareba 3 Tvis minimaluri xelfasis
                                      headed by Women     odenobiT da dasaqmebis prioritetuloba
                                                  proeqtTan dakavSirebul samuSaoze (280 lari –
                                                  xelfasis minimaluri yovelTviuri odenoba – 3
                                                  Tveze = 840 lari TiToeul ojaxze)
Temporary impacts during construction                   All APs         saTanado kompensacia unda Sefasebul iqnas
                                                  da gadaxdili LAR principebis Sesabamisad,
                                                  mas Semdeg rac dazusteba mosalodneli
                                                  zemoqmedeba

       minimaluri xelfasis daudgenlobis SemTxvevaSi gamoyenebuli iqneba saqarTveloSi moqmedi
       saarsebo minimum x Tveze (2010 w oqtombris mdgomareobiT) x xuTwevrian ojaxze.

       4.3.4 adgilmonacvleobis Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli da mowyvladi meurneobebis
       daxmareba

       68. adgilmonacvleobis Zlieri zemoqmedebis qveS myofi da mowyvladi ojaxebi (siRaribis
       zRvars qvemoT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone an pensioner-wevrebiani ojaxebi,
       meurneobebi, romlebsac uZRveba qali) miiReben 3 Tvis minimaluri xelfasis odenobis
       daxmarebas da proeqtTan dakavSirebuli samuSaoebSi dasaqmebis prioritets.

       69. es ojaxebi miiReben daxmarebas Semdegi odenobiT: 280 lari X Tveebze X 3 Tveze =
       840 lari. oficialuri minimaluri xelfasis ararsebobis pirobebSi gamoyenebulia saqarTvelos
       mTavrobis statistikis departamentis monacemebi xuTwevriani ojaxis saarsebo minimumis
       Sesaxeb 2010 w oqtombris mdgomareobiT.
4.3.5 qonebis Sefaseba da kompensaciis tarifebi

4.3.5.1 principebi da meTodologia

70. Sesyiduli miwis da qonebis/aqtivebis Sefasebis principebi SemuSavda aranebayoflobiT
gansaxlebaze aziis ganviTarebis bankis politikis, 2009 Sesabamisad. am politikis mixedviT,
infrastruqturuli proeqtebis ganxorcielebis mizniT, kerZo sakuTrebis dakargvis sanacvlod
gadaadgilebuli adamianebis yvela saxis danakargi kompensirebuli unda iqnas gadaadgilebis
sruli anazRaurebiT, sakuTrebis arsebuli sabazro Rirebulebis Sesabamisad. gadaadgilebis
Rirebulebis daangariSeba dafuZnebuli iqneba (i) sakuTrebis uflebis CamorTmevis dros
arsebul sabazro Rirebulebaze, (ii) transaqciis/legalizebis Rirebulebaze, (iii) gardamavali
periodis da aRdgenis (miwis momzadeba da rekonstruqcia) Rirebulebaze da (iv) sxva
Sesabamis   gadaxdebze.   gadaadgilebis  kompensaciis  samarTliani   Rirebulebis
uzrunvelyofisaTvis, Sesyiduli aqtivebis gadaadgilebis Rirebulebis dasadgenad aziis
ganviTarebis bankis politikis Sesabamisad gamoyenebuli iqna sanimuSo praqtikis amsaxveli
magaliTebi.
71. erTeuli tarifis gamoTvla xdeba arsebuli sabazro tarifis gaTvaliswinebiT ise, rom
gamoTvlili fasi Seesabamebodes miwis, dakarguli aqtivebis da aS. CanacvlebiT Rirebulebas.
miwis, nagebobebis, Senobebis, xeebis, mosavlis da aS. Sesafaseblad daqiravebuli iqna
gamocdili da registrirebuli damoukidebeli adgilobrivi auditoruli kompania. Semfaseblis
mizani iyo adgilmdebareobis mixedviT miwis da aqtivebis TiToeuli tipis Sefasebis
momzadeba. Sefaseba gakeTda aRweris da detaluri azomviTi samuSaoebis paralelurad.
Semfasebelma kompaniis eqspertebma danakargis TiToeuli kategoriis fizikuri
gadamowmebisTvis Caatares eqstensiuri savele samuSaoebi. Sefasebisas, eqspertebis jgufma
mxedvelobaSi miiRo masalebi adre Catarebuli Sefasebis an Semdgari garigebebis Sesaxeb,
rodesac es xelmisawvdomi iyo, da aseve gamoiyenes sabazro kvlevis periodulad
gamoqveynebuli masalebi. erTeuli tarifi gamoiTvala am meTodologiaze dayrdnobiT. am
angariSSi gamoyenebuli erTeuli tarifebi efuZneba auditoruli kompaniis Sefasebas aqtivebis
gamoTvlis standartuli meTodis gamoyenebiT.


4.3.5.2 sakompensacio tarifebis dasruleba

72. dakarguli miwisa da qonebis sruli CanacvlebiTi Rirebulebis Sesabamisi sakompensacio
Tanxa gansazRvrul unda iqnas da gadaxda unda ganxorcieldes manmade, sanam daiwyeba
proeqtiT gaTvaliswinebuli samuSaoebi. miwis CanacvlebiTi Rirebuleba ganisazRvreba
arsebul sabazro tarifebze dayrdnobiT da daemateba Sesabamisi transaqciis Rirebuleba, mag.,
sajaro reestris erovnuli saagentoSi registraciis xarjebi. im SemTxvevaSi, Tu ar arsebobs miwis
bazrebi, miwis danakargis kompensireba moxdeba analogiuri maxasiaTeblebis mqone miwis
nakveTis RirebulebiT, dakarguli miwis nakveTis adgilmdebareobis, gzasTan siaxlovis da
produqtiulobis gaTvaliswinebiT.
73. saxlebi/Senobebi Sefasebul iqneba Canacvlebis RirebulebiT masalebis Rirebulebis, Senobis
tipis, muSaxeli Rirebulebis, transportisa da mSeneblobis sxva xarjebis mixedviT. ar
gamoiqviTeba cveTis, morCenili masalebis da tranzaqciis xarjebi. Tu, Senobebis danakargi
Seadgens 15% naklebs am SemTxvevaSi kompensacia xelmisawvdomi iqneba mxolod
zemoqmedebuli nagebobis SekeTebisTvis.
74. erTwlian mcenareTa kulturebis wliuri mosavali Sefasebul iqneba bruto sabazro RirebulebiT,
romelic arsebobs meurneobis adgilidan mosavlis Sesyidvaze pirveli wlis mosavlis SemTxvevaSi.
im SemTxvevaSi, Tu proeqtis zemoqmedebis qveS moqceulma pirebma kompensacia unda
miiRon erT welze meti xnis ganmavlobaSi, pirveli wlis Semdeg mosavali kompensirebul iqneba
neto sabazro RirebulebiT.
75. xeebis Sefaseba moxdeba sxvadasxva meTodologiis gamoyenebiT, rac damokidebulia imaze,
dakarguli xe SeSa masalaa, Tu reproduqciuli xea. samerqne xeebi Sefasdeba asakobrivi
kategoriisa (a. nergi; b. saSualo zrdis, da g. zrdasruli) da SeSis Rirebulebis da moculobis
mixedviT. xexili/reproduqciuli xeebi Sefasdeba asakis mixedviT (a. nergi; b. zrdasruli, magram
aramsxmoiare; g. msxmoiare). `a~ da `b~ etapze myofi xeebis kompensireba moxdeba
ganxorcielebuli investiciis standartuli Rirebulebis mixedviT; `g~ etapze myofi xeebis
kompensacia moxdeba neto sabazro RirebulebiT: 1 wlis Semosavali x im cifrze, romelic
dasWirdaT axali, sruli reproduqciuli xis gasazrdelad.
1.   76. erTeulis kompensaciis ganakveTi warmodgenili auditoruli kompaniis mier
ganxilul da SeTanxmebul iqna saavtomobilo gzebis departamentTan. aqtivebis, Semosavlis
da sacxovreblis gadaadgilebis Rirebulebis Sefasebis da sakompensacio tarifebis gansazRvris
detaluri      meTodologia       mocemulia       danarTSi       1-Si
   V. instituciuri struqtura

5.1 pasuxismgebeli dawesebulebebi

77. regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministro warmoadgens proeqtis
Semsrulebels saqarTvelos mTavrobis mxridan, xolo saqarTvelos saavtomobilo gzebis
departamenti warmoadgens ganmaxorcielebel organos. “aziis ganviTarebis banki” (agb)
afinansebs detaluri sainJinro proeqtis momzadebas, samSeneblo samuSaoebis warmoebasa da
mSeneblobis zedamxedvelobas. regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros
saavtomobilo gzebis departamenti pasuxismgebelia gzis mSeneblobis marTvaze da amave
dros, proeqtisaTvis saWiro miwis ganTvisebasTan dakavSirebiT warmoqmnili miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis sakiTxebze. Ted etapze momzadebuli LARP-is safuZvelze
mSeneblobis pirveli etapisaTvis (kontraqti 1 da 3) SemuSavebul iqna detaluri gegmebi
LARP-I da LARP-II. safuZvlad aRebul iqna mocemuli gegmebis (LARP) dayofis raionuli
principi, radgan LARP ganxorcielebis struqtura morgebulia raionze (LAR gundebi,
legalizaciis procesi da sxv.). LARP II moicavs qobuleTis raionSi mdebare qve-monakveTs
(km4,7 –km12.4) da lm28 – 31 monakveTs, romelic nawilobriv qobuleTis da nawilobriv
xelvaCauris raionebSia ganlagebuli. kompensaciisa da reabilitaciis programa aRwerili LARP-
II-Si moicavs mTel rig calkeul procesebs, maT dinamikur urTierTobas da sxvdasxva
aqtorebis monawileobas. Sgd-s aqvs wamyvani roli rogorc mSeneblobis procesis zogad
marTvaSi, aseve gansaxlebis samoqmedo gegmis ganxorcielebaSi Sesabamisi uwyebebisa da
konsultantebis daxmarebiT.
78. saqarTvelos regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departments
daxmarebas uwevs mravali sxva samTavrobo uwyeba da kerZo saagento sainJinro proeqtis
SemuSavebis, mSeneblobisa da proeqtis marTvaSi. iusticiis saministros sajaro reestris
erovnul saagentos ekisreba miwis marTlzomieri mflobelebis sakuTrebis uflebebis aRiareba
da miwis mesakuTreebis registracia. sajaro reestris erovnul saagentos raionul ofis ekisreba
pasuxismgebloba, moaxdinos miwis mflobelidan Sesyiduli miwis sagzao departamentis
sakuTrebaSi gadacemis registracia. rionisa da soflis adgilobrivi mTavroba monawileobs
dakanonebadi miwis nakveTebis legalizaciisa da miwis Semdgomi Sesyidvisa da
zemoqmedebis qveS myofi pirebis gansaxlebis procesSi. moqmedi kanonebis Tanaxmad,
garemos dacvis da bunebrivi resursebisa saministros ekisreba pasuxismgebloba
garemosdacviT sakiTxebze.
79. LARP-II moicavs qobuleTis raionSi ganlagebuli gzis monakveTebs. qobuleTis raionuli
gamgeoba, sajaro reestris erovnuli saagentos raionuli saregistracio ofisi da sakuTrebis uflebis
aRiarebis komisia CarTulebi iqnebian LARP-II-Si. xelvaCauris raionSi kerZo miwis SeZena
proeqtisaTvis ar xdeba. Zemoqmedebis qveS moqceuli soflebis gamgeobebis monawileoben
adgilobriv doneze LAR ganxorcielebaSi.5.2 miwis sakuTrebis registraciis procesSi monawile uwyebebi

80. miwis sakuTrebis registraciis mosamzadebel etapze da Tavad registraciis procesSi
monawile organizaciebis CamonaTvali qvemoT aris mocemuli:
  5.2.1 soflisa da/an Temis gamgeoba
81. soflisa da/an Temis gamgeoba warmoadgens adgilobrivi TviTmmarTvelobis
aRmasrulebel organos gamgeblis xelmZRvanelobiT. Gamgebels mniSvnelovani roli ekisreba
miwis nakveTebis dakanonebis da registraciis procesSi. gamgebeli amowmebs
mesakuTreobis faqts, miwis nakveTis maxasiaTeblebs (farTi, kategoria da a.S.) da
amowmebs legalizaciisaTvis gamzadebul sakadstro rukebsa da masalebs.3. gamgeblis roli
mniSvnelovania aramarTlzomieri mflobelebis sakuTrebis uflebis aRiarebisaTvis. gamgeobas
SeuZlia daadasturos miwis aramarTlzomieri flobis faqti4, miwis maxasiaTeblebi da
gamoyenebis xasiaTi, rac Semdgom waredgineba sakuTrebaze uflebis aRiarebis komisias
Sesabamisi mowmobis gasacemad, rac aucilebeli etapia aramarTlzomieri mflobelisaTvis
sakuTrebis registraciis procesSi. Sofel natanebis gamgebeli aqtiur monawileobas miiRebs
LARP-II –is ganxorcielebaSi.


  5.2.2 sakrebulo
82. registraciis procesSi sakrebulo (raionis municipaluri organo) adasturebs mimarTvis
siswores raionis arqividan masalebis gadamowmebisa da damtkicebis Semdeg. sakrebulos
warmomadgenlebi amowmeben sakuTrebisa da mflobelobis uflebebs soflis doneze da dasturs
iZleva  angariSis  mixedviT.  Sakrebulo   aris  adgilobrivi TviTmmarTvelobis
warmomadgenlobiTi organo soflis/Temis doneze. Temis donis sakrebulos amJamad naklebi
funqcia aqvs miwis nakveTis legalizaciis procesSi. Rac Seexeba raionuli donis sakrebulos,
igi garkveul SexebaSi aris sakuTrebaze uflebis aRiarebis komisiis muSaobasTan
aramarTlzomieri mflobelebis uflebebis aRiarebis procesSi


  5.2.3 sakuTrebis uflebebis aRiarebis komisia
83. qonebaze sakuTrebis uflebebis aRiarebis Sesaxeb saqarTvelos 2007 wlis kanonis
Tanaxmad fizikuri da iuridiuli pirebis mier miwis nakveTebis flobasTan dakavSirebiT,
saqarTvelos mTavrobam Seqmna sakuTrebis uflebebis aRiarebis komisia raionis doneze,
romlis funqciac aris aramarTzomieri mflobelebis sakuTrebis uflebebis aRiareba. sakuTrebis
uflebebis aRiarebis komisia, kanoniT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesrulebis SemTxvevaSi,
adasturebs sakuTrebis uflebas da gascems saTanado mowmobas Semdgomi registraciis
mizniT sajaro reestris erovnul saagentoSi.


   5.2.4 registraciis raionuli ganyofileba
84. sajaro reestris erovnuli saagentos raionuli ofisebi pasuxismgebelni arian miwis
mflobelobis uflebis registraciaze da sakuTrebis uflebis gadacemaze mflobelisagan sgd-saTvis
saTanado nasyidobis xelSekrulebis safuZvelze. raionuli arqivebi amJamad gadacemulia
3
 miwaze sakuTrebis registraciisaTvis dokumentaciis momzadebisas, mesakuTreebi, rogorc wesi, mimarTaven
kerZo amzomvel kompaniebs, da ixdian Sesabamisi momsaxurebis safasurs. Am proeqtis farglebSi
mesakuTreebs usasyidlod gadaecemaT konsultantebis mier momzadebuli azomviTi naxazebi dam iwis nakveTis
daxasiateba..
4
  Es ar aris aucilebeli procedura, aramed erTerTi saSualeba aramarTlzomieri mflobelebis uflebaTa
aRiarebisaTvis. Mowmeebis (rogorc wesi mezoblebis) mowmoba dadasturebuli notarialurad aseve sakmarisia
sakuTrebaze uflebis aRiarebisatvis.
sajaro reestris erovnuli saagentos raionuli ofisebis gankargvaSi. raionuli arqivebSi daculi
masalebi mniSvnelovania miwaze sakuTrebis uflebis damadasturebeli dokumentaciis
mosaZieblad mflobelebisaTvis, romlebmac unda ganaxorcielon sakuTrebis uflebis
dakanoneba da ar gaaCniaT xelze sruli damadasturebeli dokumentacia, aseve sadavo an
gaurkvevel situaciebSi.
85. sajaro reestris erovnuli saagentos registraciis raionuli ganyofileba warmoadgens raionul
organos, romelsac evaleba miwis nakveTebis registracia ganmcxadebelTa saxelze
marTlzomieri mflobelebis mier warmodgenili damadasturebeli dokumentacii paketis an
aramarTlzomieri mflobelebis mier qonebaze uflebaTa aRiarebis komisiis gacemuli
mowmobis wardgenis safuZvelze. mflobelebma unda warmoadginon miwis nakveTebis
azomviTi naxazebisa da rukebis eleqtronuli da beWdviTi versiebi nakveTis geometriuli
detalebis CvenebiT sajaro reestris raionul da centralur erovnul saagentoSi registraciisTvis.
mSeneblobis 1-li etapze saproeqto gza kveTs sajaro reestris erovnuli saagentos ozurgeTis
raionis ganyofilebisa da qobuleTis ganyofilebis iurisdiqciaSi Semaval teritoriebs. sajaro
reestris erovnuli saagentos qobuleTis raionuli ofisi monawileobs LARP II ganxorcielebaSi.
5.3.  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis organizaciebi

    5.3.1. saqarTvelo regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros
     sagzao departamenti
86. regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departaments ekisreba
proeqtirebis, miwis Sesyidvisa da gansaxlebis, mSeneblobis sakiTxebis organizaciis,
mSeneblobis monitoringisa da proeqtis zedamxedvelobis procesebze saerTo
pasuxismgebloba. aRniSnulSi aseve, Sedis miwis Sesyidvis dafinanseba da ganxorcieleba,
gansaxlebis amocanebis ganxorcieleba da procesSi monawile sxva uwyebebis da
organizaciebis koordinireba. regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamenti   masze dakisrebul funqciebs Seasrulebs misive struqturaSi Semavali
gansaxlebis samsaxuris daxmarebiT, romelic warmoadgens gzebis ganviTarebisa da
gansaxlebis departamentis qve-danayofs, da aseve - LAR komisiisa da samuSao jgufis
daxmarebiT5.
87. gansaxlebis samsaxurs xelmZRvanelobs samsaxuris ufrosi da sansaxuri dakompleqtebulia
personaliT, romelsac aqvs Sesabamisi gamocdileba da unar-Cvevebi LAR sakiTxebSi.
gansaxlebis ganyofileba warmoadgens samuSao jgufis mTavar birTvs da igi pasuxs agebs
LAR mosamzadeblad saWiro yvela teqnikuri samuSaos da davalebebis Sesrulebaze, da
regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentis ganyofilebebs
Soris da centralur da adgilobriv samTavrobo doneze koordinaciis uzrunvelyofaze.5
 LAR komisia da samuSao jgufi pirvelad regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamentis mier Seiqmna 2007 wlis 3 maiss brZanebiT #40 da mas Semdeg LAR saqmianobebis
gansaxorcieleblad gamoiyeneba mocemuli meqanizmi.
88. LAR komisias ekisreba LAR sakiTxebTan dakavSirebiT miRebuli yvela
gadawyvetilebisa da miRebuli qmedebis sabolood damtkiceba (anu miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegmis damtkiceba, sakompensacio anazRaurebis gacemis dawyeba da sxv.).
LAR komisia ikribeba gadawyvetilebebis misaRebad saWiro dros. LAR komisia
zedamxedvelobas anxorcielebs miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis ganxorcielebaze da
awarmoebs monitorings, raTa zemoqmedebis qveS myof yvela pirze gaices saTanado
kompensacia da samSeneblo samuSaoebis mwarmoebelma kontraqtorma miiRos yvela
saWiro Semarbilebeli zoma, rac aucilebelia droebiTi zemoqmedebis Sesarbileblad. garda
amisa, LAR komisia warmoadgens gadawyvetilebis mimReb saboloo organos, romelic iRebs
gadawyvetilebebs im saCivrebis Sesaxeb, romelTa gadaWrac raionul doneze ar xerxdeba.
komisia zrunavs imaze, rom proeqti ganxorcieldes agb politikis moTxovnebisa da
damtkicebuli miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis (LARP-II-s) Sesabamisad. saCivrebis
ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti raionebis gamgeobis doneze imuSavebs
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis saCivrebis dasakmayofileblad, rac
Seamcirebs saCivrebis raodenobas da Tavidan agvacilebs miwis Sesyidvis procesSi
gasxvisebis aucileblobas.
89. LAR komisiisa da samuSao jgufis SemadgenlobaSi Sedian ekonomikisa da samarTlis
gamocdili eqspertebi, romelTac imavdroulad uWiravT sapasuxismgeblo postebi regionaluri
ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentSi. saWiroebis SemTxvevaSi
regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentis menejmentTan
da komisiasTan SeTanxmebis safuZvelze samuSao jgufis Semadgenloba SeiZleba gaizardos
sxvadasxva sferos profesionalebis mowveviT konkretuli proeqtis specifikaciebis
gaTvaliswinebiT. samuSao jgufis mTavar gunds warmoadgens gansaxlebis ganyofileba,
romlis SemadgenlobaSic damatebiT Sedian samarTlis eqspertebi, finansuri eqspertebi,
inJinrebi da sxva specialistebi regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamentis sxva ganyofilebebidan.
90. samuSao jgufisa da gansaxlebis samsaxuris specifiuri amocanebi iqneba: 1) miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis (LARP) dasruleba miwis Sesyidvisa da gansaxlebis CarCo
dokumentis (LARF) Sesabamisad da agb-saTvis gegmis gadagzavna dasamtkiceblad, 2)
samSeneblo kontraqtebis Sesabamisi LARP –ebis dasrulebaze kontroli da LARP –ebis
ganxorcieleba maTi agb-s mier damtkicebis safuZvelze; 3) LAR jgufebis Seqmna raionul
doneze; 4) saTanado Sida monitoringis uzrunvelyofa da 5) agb rekomendaciebis mixedviT,
gare monitoringis ganmaxorcielebeli organos daqiraveba.
91. garda amisa, gansaxlebis samsaxuri uzrunvelyofs yvela saWiro dokumentacias
warmodgenas miwis operatiulad Sesyidvisa da gansaxlebis Tanxebis gamosayofad,
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceul ojaxebze operatiulad gacemis mizniT. igi
aseve, uzrunvelyofs miwis Sesyidvasa da gansaxlebasTan dakavSirebuli yvela qmedebebis
koordinacias.

 5.3.2.    transportis reformisa da reabilitaciis centri
92. satransporto reformisa da reabilitaciis centri – specialuri, damoukidebeli saagento -
Seiqmna agb da “msoflio bankis” mier dafinansebuli proeqtebis finansuri marTvis mizniT,
romelTac axorcielebs regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamenti. satransporto reformisa da reabilitaciis centri (srrc) proeqtebis
gansaxorcieleblad gamoyofil Tanxebs miiRebs uSualod finansTa saministrodan da gascems
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myof ojaxebze regionaluri ganviTarebisa da
infrastruqturis saministros sagzao departamentis moTxovnis safuZvelze. srrc-s ekisreba
kompensaciisa da SeRavaTebis Tanxebis damadasturebeli dokumentaciis ganxilva,
gadamowmeba da Tanxebis gadaricxva sabanko angariSze adgilmonacvleobis zemoqmedebis
qveS myofi pirebis sasargeblod, romlebic miTiTebuli arian kompensaciisa da sareabilitacio
daxmarebis uwyisSi, romelic damtkicebuli da SemuSavebulia gansaxlebis ganyofilebis mier
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS yoveli pirisTvis individualurad.


  5.3.3.   raionis LAR gundi
93. raionis LAR gundi daxmarebas gauwevs centralur LAR komisiasa da adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS ojaxebs dakanonebadi sakuTrebis uflebis legalizebis procesSi. regionaluri
ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentis LAR komisiis
gadawyvetilebasa da miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis rekomendaciaze dayrdnobiT,
daiwyeba molaparakebis procesi SeZenili miwis nakveTebis mflobelebTan. SeTanxmebis
miRwevis SemTxvevaSi zemoqmedebis qveS myofi piri daadasturebs SeTanxmebis miRwevis
faqts nasyidobis xelSekrulebis xelmoweriT, risi registraciac moxdeba sajaro reestrSi. aRniSnuli
sabuTi gaxdeba kompensaciis sakiTxis damuSavebisa da kompensaciis gacemis safuZveli. Tu
zemoqmedebis qveS myof pirsa da LAR gunds Soris SeTanxmebis miRweva SeuZlebelia, LAR
gundi Seatyobinebs LAR komisias, romelic miiRebs gadawyvetilebas gasxvisebis proceduris
dawyebis Sesaxeb.


  5.3.4.   adgilobrivi xelisuflebis organoebi
94. adgilobrivi administracia, gansakuTrebiT raionul doneze, flobs miwis gankargvis, Sefasebis,
Semowmebisa da SeZenis uflebamosilebas. LAR konsultantebis mier Catarebuli azomviTi
samuSaoebisa da qonebis Sefasebis damowmebis mizniT regionaluri ganviTarebisa da
infrastruqturis saministros sagzao departamenti, Tavisive konsultantebis daxmarebiT Seqmnis
raionul LAR gundebs, romelTa SemadgenlobaSic Sevlen raionis administraciidan (raionis
sakrebulo; gamgebeli) daniSnuli oficialuri pirebi da zemoqmedebis qveS myofi yoveli
soflis/Temis adgilobrivi mmarTvelobis warmomadgenelbi (zemoqmedebis qveS myofi
soflebis/Temebis gamgeblebi da/an sakrebuloebis warmomadgenlebi). raionuli LAR gundebi
Seqmnilia ozurgeTis, qobuleTisa da xelvaCauris raionebSi, romlebic mWidrod
TanamSromloben konsultantebTan da regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros
sagzao departamentTan.
5.4.  sxva organizaciebi da saagentoebi

  5.4.1.   samSeneblo samuSaoebis kontraqtori
95. samSeneblo samuSaoebis kontraqtors SearCevs regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis
saministros sagzao departamenti samSeneblo samuSaoebis Casatareblad. kontraqtors ekisreba
samSeneblo samuSaoebiT gamowveuli zemoqmedebis Serbilebaze pasuxismgebloba. miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegmisa da teqnikuri proeqtis safuZvelze miwis nakveTi, romelic
Sesyidul iqneba, rogorc gzis gasxvisebis derefnis nawili, moiniSneba misi sxva, araSesyiduli
nakveTebisgan gamoyofis mizniT. samSeneblo samuSaoebis monitorings ganaxorcielebs
regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamenti miwis mflobelebis
uflebebis da SeTanxmebuli wesebis dacvis uzrunvelsayofad.


  5.4.2.   konsultantebi da auditorebi
96. proeqtis konsultanti pasuxismgebelia LARP-II SemuSavebasa da ganxorcielebaze, xolo
zedamxedveli konsultanti valdebulia, zedamxedveloba gauwios samSeneblo samuSaoebis
warmoebas:
      a. proeqtis konsultanti: proeqtis konsultants hyavs gansaxlebis saerTaSoriso
        specialisti da adgilobrivi specialisti, romelTac evalebaT miwis Sesyidvisa da
        gansaxlebis gegmis dasruleba mSeneblobis TiToeul etapze. proeqtis konsultants
        daqiravebuli hyavs miwis amzomveli da damoukidebeli auditoruli kompaniebi
        miwis Sesyidvisa da gansaxlebis mosamzadeblad detaluri azomviTi samuSaoebis,
        sociologiuri gamokiTxvisa da dokumentirebis, maT Soris aRweris, socialur-
        ekonomikuri gamokiTxvis, zaralis inventarizaciis, miwisa da aqtivebis aRdgeniTi
        Rirebulebis Sefasebis mizniT. LARP-II SemuSavda xsenebuli kompaniebis mier
        Catarebuli detaluri kvlevis safuZvelze, saboloo marSrutis gansazRvris Semdeg
        teqnikuri proeqtis farglebSi.
      b. mSeneblobis zedamxedveli konsultanti: mSeneblobis zedamxedvel konsultants
        eyoleba miwis Sesyidvisa da gansaxlebis specialistebi, romlebic zedamxedvelobas
        gauweven LARP-II -is ganxorcielebas samSeneblo samuSaoebis dawyebamde da
        ganixilaven gansaxlebasTan dakavSirebul yvela sakiTxs, romelic SeiZleba
        wamoiWras mSeneblobis periodSi.


  5.4.3.   saqarTvelos sasamarTlo
97. saqarTvelos sasamarTlos mier LARP-II -is ganxorcielebasTan dakavSirebiT wamoWrili
sakiTxebis gadaWra unda iyos ukanaskneli saSualeba. sagzao departamentsa da zemoqmedebis
qveS myof pirebs Soris SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi kerZo sakuTrebis
SeZenasTan dakavSirebiT regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saavtomobilo
gzebis departamenti moqmedi kanonmdeblobis safuZvelze sasamarTlos warudgens moTxovnas
qonebis eqspropriaciis Sesaxeb. moTxovnis dakmayofilebisa da dadgenili proceduris
ganxorcielebis Semdeg regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamenti uflebamosilia, daeuflos sakuTrebas sasamarTlos mier gasxvisebis uflebis
miniWebis Semdeg.
98. garda amisa, im SemTxvevaSi, rodesac saCivrebisa da pretenziebis gadaWra LARP-II-Tan
dakavSirebiT ver xerxdeba sxvadasxva doneze, rogorc aRniSnuli miTiTebulia “gasaCivrebis
meqanizmiT”, zemoqmedebis qveS myof pirebs eZlevaT ufleba, rogorc ukanaskneli varianti,
saqme gansaxilvelad Seitanon sasamarTloSi. sasamarTlos gadawyvetileba iqneba saboloo da
savaldebulo aRsasruleblad.

  5.4.4.   finansTa saministro
99. LARP-II -is ganxorcielebis Tanxebs regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros
sagzao departaments gamouyofs finansTa saministro oficialuri dasturis safuZvelze. LARP-II -is
biujeti ganTavsdeba srrc-s angariSebze, romelsac ekisreba proeqtis finansuri marTvis
pasuxismgebloba.


  5.4.5.   iusticiis saministro
100. iusticiis saministro pasuxismgebelia miwis sakuTrebasTan dakavSirebul samarTlebrivi
sakiTxebis gadaWraze. iusticiis saministros sajaro reestris erovnuli saagentos ekisreba miwis
sakuTrebis registracia da nasyidobis xelSekrulebis safuZvelze misi gadacema miwis mflobelidan
sagzao departamentis sakuTrebaSi.


  5.4.6.   aziis ganviTarebi banki (agb)
101. garda proeqtis zedamxedvelobisa, agb ganixilavs LARP-II -s da xels Seuwyobs kontraqtis
miniWebis dokumentis xelmoweras da samSeneblo samuSaoebis dawyebas 1-li etapis
mSeneblobisTvis 1-l tranSis farglebSi.


    5.4.7. monitoringis mwarmoebeli saagento
102. regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamenti daiqiravebs
damoukidebel gare monitoringis saagentos LARP-II–is ganxorcielebis winaswari da Semdgomi
Sefasebis mizniT. gare monitoringi moicavs LARP-is ganxorcielebis yvela aspeqts, dawyebuli
legalizaciidan da yvela sakompensacio da sareabilitacio SeRavaTis gacemiT damTavrebuli, rac
unda dasruldes samSeneblo samuSaoebis dawyebamde. gare monitoringi SeiZleba, Caataros
mSeneblobis zedamxedvelma konsultantma (mzk), Tu miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis
ganxorcielebisas konsultanti ukve daiwyebs Tavisi uflebamosilebis aRsrulebas.
103. organizaciuli sqema, romelzec naCvenebia LAR saqmianobis monawile yvela
dawesebuleba, mocemulia suraTze 5.1:

5.5. kvalifikaciis zrda LAR sferoSi

104. Sesabamisi saagentoebis kompetenciis zrda daiwyo miwis Sesyidvisa da gansaxlebis
gegmis SemuSavebis    procesSi, teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis etapze. intensiuri
konsultaciebi gaimarTa yvela dainteresebul ganyofilebasTan. sagzao departamentSi
Seqmnilia samsaxuri, romelic dakavebulia gzebis ganviTarebis, miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis sakiTxebiT. teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis procesSi araoficialuri treningi
Catarebuli iqna konsultantis gansaxlebis specialistis mier Tanamdebobis pirebisTvis agb
politikis moTxovnebis Sesaxeb da kompensaciis Sesaferisi paketis SemuSavebis meTodebi
zemoqmedebis qveS myofi pirebis, mTavrobis, regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis
saministros sagzao departamenti da da agb moTxovnebis Sesabamisad. garda amisa, daiwyo
kompetenciis zrdis treningis Catareba konsultaciebisa da araoficialuri sxdomebis seriis saxiT
adgilobriv administraciul doneze. garda amisa, regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis
saministros sagzao departamentis warmomadgeneli regionalur doneze pasuxismgebeli iyo
LAR saqmianobis dagegmvaze da raionis administraciasTan koordinaciis uzrunvelyofaze.
raionuli LAR gundebi Seiqmna yvela raionSi, romlebic pasuxs ageben LAR qmedebebze.
isini daxmarebas gauweven regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamentis LAR komisias miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis ganxorcielebis
procesSi.
                    suraTi 6.1 LAR organizaciuli sqema

                         Government of
                          saqarTvelos            agb
                           mTavroba             ADB
                           Georgia                           RDMRDI
                            sgd                       finansTa
                            Tbilisi         TRRC           saministror
                                                       o
  Detail Design
   proeqtanti                  sgd-s gansaxlebis
                           RU/RDRD
                   LAR
                   LARC       samsaxuri            zedamxedveli
   (konsultanti)
   Consultant           komisia      Tbilisi              kompania
                          LAR Working
                          LAR muSa jgufi
   qmedeba                     Group

   koordinacia

                                         raionuli sasamarTlo
                         OzurgeTis  LAR jgufi


   sakuTrebis aRiarebis komisia,
       PRRC                                   sajaro reestris erovnuli
                                           Ozurgeti Registration
        ozurgeTi                                 saagentos(NAPR)
                                             Office ozurgeTis


                   sakrebulo
                   Sakrebulo               gamgeoba
                                     Gamgeoba


105. sgds gzebis ganviTarebisa da gansaxlebis sammarTvelos gansaxlebis samsaxuris
sakadro resursebis da maTi kvalifikaciis zrdis TvalsazrisiT, gaTvaliswinebulia organizaciuli
ganviTarebis RonisZiebebi LAR-sferoSi. gansaxlebis samsaxuri gafarToebis procesSia da
ayvanili iqneba axali personali LARP-II-is ganxorcielebis dawyebamde. gansaxlebis
samsaxuris, LAR komisiisa da raionul da savele doneebze yvela dainteresebuli personali,
romlebic CarTuli arian LAR saqmianobaSi, gaivlian trenings agb gansaxlebis politikisa da
marTvis sakiTxebis Sesaxeb. treningi Catardeba agb RETA proeqtis farglebSi. treningze
ganxiluli iqneba Semdegi Temebi:


  (i) miwis Sesyidvis principebi da procedurebi (agb da saqarTvelos mTavroba);
  (ii) proeqtis dainteresebuli mxareebi;
  (iii) miwis Sesyidvisa da gansaxlebis procesSi monawile organizaciebi da maTi funqciebi;
  (iv) sazogadoebasTan konsultaciebi da sazogadoebis monawileoba;
  (v) uflebamosilebaTa da kompensaciis da daxmarebis anazRaurebis meqanizmebi;
  (vi) saCivrebis ganxilva da
  (vii)    monitoringisa da gansaxlebis operaciebi.
   VI. konsultacia da monawileoba

6.1 Sesavali

106. konsultacia da monawileoba warmoadgens process, romlis saSualebiTac dainteresebuli
mxareebi zegavlenas axdenen da akontroleben ganviTarebis proeqtebTan dakavSirebul
iniciativebs da maTi cxovrebis pirobebze moqmed gadawyvetilebebsa da resursebs. es
ormxrivi procesia, romlis drosac ganmaxorcielebeli organizaciebi (uwyebebi), politikis
SemuSavebaze pasuxismgebeli pirebi, beneficiarebi da adgilmonacvleobis zemoqmedebas
daqvemdebarebuli pirebi msjeloben da erTmaneTs uziareben sakuTar mosazrebebs proeqtis
Sesaxeb. konsultacia da monawileoba warmoadgenda proeqtis samuSao gegmis dagegmvisa
da mSeneblobis mTavar princips. agb SPS 2009 sazogadoebriv konsultaciasa da
monawileobas prioritetulad miiCnevs sazogadoebis rolis gaZlierebisa da sazogadoebis
mosazrebebis ukeT gaTvaliswinebis TvalsazrisiT, rac socialurad da ekologiurad misaRebi
proeqtis ganxorcielebis sawindaria. saqarTvelos kanonmdeblobac Zlier aqcents akeTebs
konsultaciebze da droul Setyobinebaze, raTa uzrunvelyofil iyos adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceul pirTa CarTuloba gadawyvetilebis miRebis procesSi.
107. konsultaciebis mizani aris imis uzrunvelyofa, rom adgilmonacvleobis zemoqmedebas
daqvemdebarebul pirebma da sxva dainteresebulma mxareebma miiRon informacia, axsna-
ganmarteba da konsultacia da hqonodaT saSualeba, aqtiurad CaerTon gzis proeqtis
ganviTarebasa da socialuri da gansaxlebis gegmis SemuSavebaSi; garda amisa,
konsultaciebis mizans warmoadgens: sazogadoebis Sinagani winaaRmdegobis Sesusteba
mosalodneli cvlilebebisadmi; mosalodneli uaryofiTi zemoqmedebis Serbilebisa da
minimumamde Semcirebis zomebis xelSewyoba da proeqtTan dakavSirebuli sargebelis
maqsimalurad gazrda mosaxleobisaTvis. xsenebuli miznebis misaRwevad detaluri teqnikuri
proeqtis da miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis momzadebis processi ganxorcielda
adgilmonacvleobis zemoqmedebas daqvemdebarebul adamianebTan da sazogadoebebTan
konsultaciebisa da Sexvedrebis seria, procesSi maTi monawileobis uzrunvelsayofad da maTi
mosazrebebis, saWiroebebisa da survilebis gasaTvaliswineblad proeqtis komponentebis
dagegmvisas. sazogadoebasTa konsultacia ganxorcielda 2009 wels (ted Seswavlis etapze) da
2010 wlis mais – ivlisis periodSi, detaluri proeqtis etapze, saboloo LARP-is momzadebisas.
konsultaciebi gagrZelda sazogadoebrivi Sexvedrebis da zemoqmedebis qveS moqceul
pirebTan individualuri komunikaciis saxiT, rasac adgili hqonda miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegmis momzadebisas.

6.2 konsultaciis procesi proeqtis farglebSi

108. konsultaciam adgilobriv sazogadoebebTan da samTavrobo organoebTan proeqtis
ganxorcielebis procesSi gadamwyveti roli iTamaSa gzis demarkaciisa da aWaris SemovliTi
marSrutis SerCevisas. saproeqto gzis marSruti ramdenjerme Seicvala, raTa Tavidan
agvecilebina mWidrod dasaxlebuli ubnebis, ekologiurad daculi teritoriebis, keTilmowyobili
teritoriebis gadakveTa da minimumamde Segvemcirebina miwis Sesyidvis masStabi.
sazogadoebasTan konsultaciis Sedegad naTlad gamoikveTa proeqtis arsi da misi
zemoqmedebis saxeebi sazogadoebaze. sazogadoebis informireba moxda mosaxleobisTvis
qarTul enaze dabeWdili broSurebis darigebiT. broSurebSi aRwerili iyo proeqtis arsi da
SesaZlo zemoqmedebaTa saxeebi. Temiebs mosaxleoba da zemoqmedebis areSi moqceuli
pirebi oficialur Tu araoficialur Sexvedrebze, aseve, pirispir individualurad mowyobil
Sexvedrebze aRweriTi samuSaoebis warmoebis procesSi dawvrilebiT gaecno proeqtis arss.
109. proeqtis zemoqmedebis qveS moqceul ubnebze konsultaciebi adgilmonacvleobis
potenciuri zemoqmedebis qveS myof pirebTan Catarda 2009 wels proeqtis teqnikur-
ekonomikuri dasabuTebisa (1-li tranSi) da miwis Sesyidvisa da 1-li monakveTis gansaxlebis
gegmis SemuSavebis etapze. teqnikur-ekonomikur dasabuTebamde Catarda saproeqto
kvleva. teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis etapze Catarda rigi konsultaciebi socialuri
zemoqmedebis da gansaxlebis sakiTxebis Seswavlis sxvadasxva etapze, kerZod alternatiuli
marSrutebis mizanSewonilobis ganxilvisas, zemoqmedebis qveS myofi miwis farTobebis
sakadastro azomvis, socialur-ekonomikuri kvlevis etapze da adgilmonacvleobis potenciuri
zemoqmedebis qveS myof pirebTan, adgilobriv dainteresebul organizaciebTan da calkeul
pirebTan samizne sakonsultacio Sexvedrebis procesSi. konsultaciebis meTodologia moicavs
araoficialur jgufur ganxilvebs, fokusirebul jgufur ganxilvebs, interviuebs calkeul pirebTan,
interviuebs ZiriTad respondentebTan da araoficialur diskusiebs. konsultaciebi gaewia
adgilmonacvleobis potenciuri zemoqmedebis qveS myof pirebs, maT Temebsa da adgilobriv
samTavrobo organizaciebs maTi informirebisa da garkvevis mizniT da maTTan ukukavSiris
dasamyareblad proeqtis gegmis ganxorcielebis procesSi.
110. kontraqti 1-is farglebSi qobuleTis raionSi adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
moqceul pirebTan dawvrilebiTi konsultaciebi Catarda, upirveles yovlisa, aRweris procesSi.
LARP-II mzadebis procesSi detaluri teqnikuri proeqtis etapze adgilmonacvleobis potenciuri
zemoqmedebis qveS myof yvela pirTan Catarda konsultacia sazogadoebriv Sexvedrebze da
individualuri aRweris, socialur-ekonomikuri kvlevisa da detaluri azomviTi samuSaoebis
etapze.
111. dainteresebul mxareebTan konsultaciisa da maTi monawileobis sxvadasxva meTodebi
mocemulia cxrilSi 7.1.

         cxrili 6.1. konsultaciis meTodebi teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis etapze

    dainteresebuli mxareebi                 mizani                  meTodi
 adgilmonacvleobis potenciuri            adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS     fokusirebuli jgufuri ganxilvebi
 zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi         moqceuli pirebi informirebuloba, maTi    da Sexvedrebi soflis doneze
                          azris    gageba    mosalodneli
                          zemoqmedebis, uflebamosilebis da
                          uflebebis, kompensaciis procedurebis,
                          adgilmonacvleobisa da reabilitaciis
                          zomebis Sesaxeb
 sagzao departamenti (regionaluri          mTavrobis   politikis, miTiTebebis    xSiri individualuri Sexvedrebi
 ganviTarebisa da infrastruqturis saministros    Tanaxmad     proeqtis  farglebSi    regionaluri ganviTarebisa da
 sagzao departamenti), maT Soris gzis        prioritetebis Sekreba da konsultaciis    infrastruqturis   saministros
 mSeneblobisa da gansaxlebis ganyofilebis      mopoveba samuSaoebis sawarmoeblad.      sagzao departamentis oficialur
 gansaxlebis flangi                                       pirebTan
          cxrili 6.1. konsultaciis meTodebi teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis etapze

     dainteresebuli mxareebi                 mizani                  meTodi
 iusticiis saministros sajaro reestris erovnuli    sakadastro rukebis Segroveba da       konsultacia   da  ganxilva
 saagento                       zemoqmedebis qveS myofi miwis        oficialur pirebTan
                           nakveTebisa da pirebis Sesaxeb
                           dawvrilebiTi monacemebis codna.
 adgilobrivi mTavroba raionis doneze         maTTan TanamSromlobis damyarebis       individualuri   Sexvedrebi
 (raionis municipaliteti), gamgebeli         mcdeloba zemoqmedebis Sefasebisa da     Sesabamisi raionebis oficialur
                           nakveTebis       mepatroneebis    pirebTan da maTTan erTad
                           moZiebasTan       dakavSirebuli    msjeloba
                           problemebis       gadasaWrelad
                           (dakanonebadi mflobelebi).i)
 sakuTrebaze uflebis aRiarebis komisia        maTTan TanamSromlobis damyarebis       Sexvedra da treningi
 raionisa da sakrebulos doneze            mcdeloba zemoqmedebis Sefasebisa da
                           nakveTebis       mepatroneebis
                           moZiebasTan       dakavSirebuli
                           problemebis       gadasaWrelad
                           (dakanonebadi mflobelebi).
6.3 ted etapze ganxorcielebuli konsultaciebis reziume

112. teqnikur-ekonomikuri kvlevis etapze sxvadasxva adgilze Catarebuli konsultaciebis
ZiriTadi Sedegebi Sejamebulia qvemoT:
   adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS potenciurad moqceuli pirebi da maTi Temebi
    informirebuli arian proeqtis Sesaxeb;
   adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS potenciurad moqceuli pirebi, romlebic kargaven
    qonebas, elian Sesabamisi kompensaciis miRebas;
   Senoba-nagebobebis mflobelebi iTxoven Sesabamis kompensacias alternatiul adgilze
    Senoba-nagebobebis xelaxla asaSeneblad. maT unda gaegzavnoT winaswari Setyobineba
    adgilmonacvleobis aucileblobis Sesaxeb.
   aucilebelia zomebi siCqaris SezRudvis, bavSvebis TavSeyris aRmniSvneli niSnebis
    dasayeneblad da safexmavlo gzebisa da bilikebis mosawyobad mSeneblobis procesSi;
   mTavrobam unda gasces alternatiuli miwis nakveTebi pirebze, romelTac miwa ar
    aqvT maTi adgilmonacvleobis gamo;
   kompensacia unda gaices samarTliani Sefasebis safuZvelze;
   kontraqtorebs adgilobrivma xelisuflebam unda miuTiTos, rom SesaZleblobis
    mixedviT daasaqmos adgilobrivi mosaxleoba.

6.4 zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan sakonsultacio Sexvedrebi miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegmis-II momzadebis dros

113. detaluri sainJinro proeqtis Sedgenis nawils warmoadgenda informaciis gavrceleba da
konsultaciebi, rac moewyo saproeqto teritoriaze 2010 w ivnisis dasawyisSi. Sexvedrebs daeswrnen
zemoqmedebis qveS myofi pirebi, maTi Temebi, adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebi da
socialuri dacvis gundi, romelic Sedgeboda saerTaSoriso da erovnuli konsultantebisgan (sainJinro
proeqtis konsultantis konsultantebi). am Sexvedrebis ZiriTadi mizani iyo zemoqmedebis qveS
moqceuli pirebisaTvis informaciis miwodeba, aseve maTi Temebis informireba proeqtis amocanebis,
sainJinro gegmisa dam iwis Sesyidvis politikis Sesaxeb, agreTve ganxiluli iyo kompensaciisa da
reabilitaciis sakiTxebi. kompensaciisa da daxmarebis politikis proeqti (iseve, rogorc TiToeuli proeqtis
miwis Sesyidvisa da gansaxlebis CarCo) daurigda zemoqmedebis qveS moqceuli pirebs, aseve am
Sesyidvis miznebi da miwis legalizaciis procedurebi iqna ganmartebuli broSurebisa da zepiri axsnebis
meSveobiT. Sefasebis meTodologia da saCivrebis ganxilvis meqanizmi mokled iqna warmodgenili.

114. sul 5 Ria sakonsultacio Sexvedra zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan Catarda kontraqtebiT 1
da 3 gaTvaliswinebuli gzebis SemoTavazebuli marSrutis gaswvriv. Sexvedrebi moewyo gamgeobis
ofisebSi: sof. oCxamurSi, muxaestatesa da alambarSi kontraqtiT 1 gaTvaliswinebuli gzis Sesaxeb,
aseve Catarda araformaluri Sexvedra saxalvaSoSi kontraqtis 3 farglebSi. Sexvedrebze ganxiluli
sakiTxebi mocemulia detalurad cxrilSi 7.2.

   cxrili 7.2: zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan sajaro konsultaciebze ganxiluli
   sakiTxebi

Sexvedris   TariRi   damswreTa raodenoba        ganxiluli sakiTxebi
adgili

oCxamuri    2/6/10   10                 Sexvedris zogadi reziume: monawileTa (potenciurad
                               zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi da Temis
                               meTaurebi) ZiriTadi interesis sagani Sexvedraze iyo
                               imis gageba, aunazRaurdebaT Tu ara danakargi
                               araregistrirebul pirebs, romlebic sargebloben miwiT,
                               ganxorcieldeba Tu ara sxva saSualebebis (garda
                               miwisa) kompensacia, xeebis kompensacia, dasaqmeba
                               mSeneblobaSi,    danawevreba,   axali  gzis
                               misawvdomoba, proeqtis mimdinareobis statusi, miwis
                               fasi da Sesyidvis meTodi.

                               monawileebi elodebian, rom proeqtis farglebSi
                               ganxorcieldeba miwis samarTliani anazRuareba,
                               gaTvaliswinebuli iqneba miwis mniSvneloba nakveTis
                               mdebareobis da sargeblobis TvalsazrisiT. metwliani
                               xeebisaTvis unda iyos meti kompensacia. samSeneblo
                               kontraqtorebma   unda   daiqiravon  adgilobrivi
                               msoaxleoba. gzis daproeqtebisas gaTvaliswinebuli unda
                               iqnes  danawevrebis   sakiTxi   da  adgilobrivi
                               mosaxleobisaTvis axali gza misawvdomi unda iyos.

             SekiTxvebi             pasuxebi

             aunazRaurdebaT    Tu   ara  aralegalizebadi mflobelobis SemTxvveaSi, Tuki ar aris
             adamianebs, visac ara aqvs miwa  aRiarebuli sakuTrebis ufleba, miwis kompensacia ar
             daregistrirebuli an saTanado    ganxorcieldeba, magram zemoqmedebis qveS moqceuli
             dokumentacia ar moepoveba     piri miiRebs fulad kompensacias Senoba/nagebobebis
             (aralegalizebadi mosargebleebi),  dakargvisaTvis adgilmonacvleobis sruli RirebulebiT,
             mcenareebis/xeebisa      da  romelSic ar iqneba gaTvaliswinebuli cveTa da
             Senobebis Rirebuleba?       tranzaqciis fasi. anazRaureba ganxorcieldeba fuladi
                               kompensaciis saxiT da daemyareba sabazro fass, aseve
                               xis tips, asaksa da nayofis Rirebulebas.

             rogor       anazRaurdeba   kompensacia gamoiTvleba xis tipis, asakisa da nayofis
             mravalwliani xeebi?        Rirebulebidan gamomdinare.

             ramdeni adamiani dasaqmdeba    samSeneblo periodis ganmavlobaSi jer kidev satendero
           gzis mSeneblobaSi?        dokumentaciiT     gaTvaliswinebuli   adgilobrivi
                            mosaxleobis CarTvis moTxovna (exeba rogorc
                            kvalificiur, ise arakvalificiur muSa-xels). pirveli
                            prioriteti ekuTvnis mowyvlad pirebs. es aseve iqneba
                            asaxuli   satendero  dokumentaciaSi.  sasurvelia,
                            gamgeobam warudginos sagzao departments im pirebis
                            nusxa,   romelic   SeiZleba  dasaqmdes   maTi
                            kvalifikaciidan gamomdinare.

           trasis mSeneblobis dros rogor  trasam xeli ar unda SeuSalos Sida komunikaciebs. es
           uzrunvelyofT gzajvardebinebisa  sakiTxi gaTvaliswinebulia proeqtis doneze. kerZod,
           da   soflebs Soris  gzebis  trasa iqneba uzrunvelyofili ramdenime zeda da qveda
           xelmisawvdomobas,     raTa  gadasasvleli komunikaciebiT, romlebic uzrunvelyofs
           SenarCunebuli      iqnes  soflis asaqcevi gzebis normalur funqcionirebasa da
           adamianebisa  da  saqonlis  adamianebis, manqanebisa da saqonlis Seuferxebel
           moZraoba trasaze?        moZraobas trasis mopirdapire mxares.

           rodis daiwyeba mSenebloba?    mSenebloba daiwyeba 2010 w bolos/2011 w
                            dasawyisSi. igi ar daiwyeba, sanam ar dasruldeba
                            zemoqmedebis   qveS   moqceuli  pirebisaTvis
                            kompensaciis gadaxda. Cven vgegmavT, daviwyoT
                            miwis kompensaciis procesi daaxloebiT 2010 w
                            seqtembridan (daiwyeba xelSekrulebebis xelmowera
                            miwisa da sxva saSualebebis kompensaciaze).

           ra aris 1 kv.m. miwis nakveTis  amJamad mimdinareobs miwis kompensaciis sabazro
           fasi?              fasis dadgenis gamokvleva/Sefaseba. Sefasebis
                            meTodologia gulisxmobs sabazro fasis dadgenasa
                            arsebuli iuridiuli dokumentebis mixedviT, romlebic
                            adasturebs miwis sakuTrebasa da nakveTebis
                            nasyidobas.

           Tuki pirebi ar dasTanxmdebian  Tuki ver gadawydeba miwis sakuTrebasTan
           kompensaciis  odenobas, ra  dakavSirebuli dava, saqme SeiZleba ganixilos
           iqneba Semdegi etapi?      raionulma sasamarTlom da miiRos Sesabamisi
                            gadawyvetileba,  magram   saqmis  sasamarTloSi
                            warmarTvamde SesaZlebelia sainformacio bukletSi
                            aRwerili saCivris meqanizmis gamoyeneba.

muxaestate  2/6/10  7                Sexvedris zogadi reziume: damswreebma muxaestateSi
                            aRZres ramdenime sakiTxi, romlebic exeboda
                            mimdinare mosavals, kompensaciisaTvis saWiro
                            registraciis statuss, miwis safasuris dadgenis meTods,
                            nagebobis    asaSeneblad  gankuTvnili   nakveTis
                            gansxvavebul fass, sasoflo-sameunroe miwis fass,
                            mSeneblobaSi dasaqmebasa da gzis sainJinro proeqts.

                            sofelSi ar arian miwis ukanono mesakuTreebi.
                            mosaxleoba gaurkvevlobaSia, rogor ganxorcieldeba
                            maTi miwis kompensacia. zogierT maTgans aqvs
                            carieli nakveTi, sadac gegmavdnen Senobebis
                            mSeneblobas. sxvebma ukve daasrules amgvari
                            mSenebloba. miwis arsebuli sargeblobis tipi
                            gaTvaliswinebulia Sefasebis dros, amitom gamoricxulia
                            maTTvis usamarTlo kompensaciis dadgena. maT
                            aRniSnes, rom saWiroa saregistracio monacemebis
                            analizi miwis tipisa da fasis dasadgenad.

                            erT-erTi SekiTxva exeboda im mdgomareobas, rodesac
                            zemoqmedebis qveS moqceuli piri ar daeTanxmeboda
                           kompensaciis odenobas.

          SekiTxvebi            pasuxebi

          am wels ukve davTeseT yanebi,  nebismier SemTxvevaSi zemoqmedebis qveS moqceul
          rogor     ganxorcieldeba  pirs aunazRaurdeba 1 wlis mosavali sabazro fasiT
          kompensacia?           mosalodneli mosavlis Rirebulebis gaTvaliswinebiT.
                           kompensacia maSinac ganxorcieldeba, Tu Tqven ukve
                           aiReT mosavali Sesyidvis procesis dawyebamde (igi
                           daiwyeba 2010 w seqtemberSi).

          me    maqvs  Sesabamisi   rasakvirvelia. registracia saqarTvelos kanonmdeblobis
          dokumentebi sajaro reestris   mixedviT uzrunvelyofili iqneba imaTTvisac, visac ara
          erovnuli    saagentodan.   aqvs saTanado dokumentacia, magram warmoadgens
          aminazRaurdeba    miwis   uflebamosil mesakuTres. miwis registraciis Rirebulebas
          Rirebuleba?           aanazRaurebs sagzao departamenti miwis Sesyidvis
                           dros.

          rogor ganisazRvreba   miwis  sagzao   departamentis   konsultanti  ewveva
          nakveTis fasi?          zemoqmedebis qveS moqceul TiToeul pirs da
                           moamzadebs miwis nakveTis zust da swor rukas, sadac
                           datanili iqneba detaluri anazomebi da geometriuli
                           aRwera. ASemdeg miwis Semfasebeli Seafasebs miwas
                           sabazro ganakveTebis mixedviT. es ganakveTebi
                           gamoyenebuli iqneba kontraqtis safuZvlad, romelic
                           daideba sagzao departamentsa da miwis mesakuTres
                           Soris. TiToeuli mesakuTrisaTvis ganxorcieldeba
                           inventarizacia mezobelTan erTad, romelsac gadaxedvis
                           Semdeg moawers mesakuTre. amis Semdeg xeli
                           moewereba xelSekrulebasac.

          ramdeni adamiani dasaqmdeba   samSeneblo periodis ganmavlobaSi jer kidev satendero
          gzis mSeneblobaSi?        dokumentaciiT     gaTvaliswinebuli   adgilobrivi
                           mosaxleobis CarTvis moTxovna (exeba rogorc
                           kvalificiur, ise arakvalificiur muSa-xels).

          Cven gvaqvs carieli nakveTi,   kompensacia ganxorcieldeba arsebuli mdgomareobiT.
          romelzec   gvsurs  saxlis  Tuki gaqvT saxlis samSeneblo gegma, misi Rirebuleba
          aSenebad, magram aqamde ver   anazRaurdeba. Tuki es gegma ara gaqvT, maSin
          movaxerxeT.   ra   saxis  miiRebT kompensacias mxolod miwis nakveTisaTvis.
          kompensacias miviRebT?      Tumca Cven vTxovT xelisuflebas, gaiTvaliswinos es
                           viTareba.

          Tuki gvaqvs sasoflo-sameurneo  Tuki Tqven brZandebiT kanonieri an legalizebadi
          nakveTi, rogor ganxorcieldeba  mesakuTre, Tqven aginazRaurdebaT miwis Rirebuleba.
          kompensacia?           Tuki ar brZandebiT amgvari mesakuTrebi, Tqven
                           miiRebT mosavlis 1 wlis anazRaurebas, miuxedavad
                           imisa, rom SeiZleba es mosavali ukve aRebuli gqondeT
                           Sesyidvis procesis dawyyebamde (es procesi daiwyeba
                           2010 w seqtemberSi)/

alambari  6/6/10  14                Sexvedris zogadi reziume: zemoT aRwerili sakiTxebi
                           garda, xalxs ainteresebda Sesyidvis Semdeg narCeni
                           nakveTebis bedi. isini fiqroben, rom, Tu narCeni miwa
                           ar iqneba damuSavebadi, igi Seyvanili unda iqnes
                           Sesyidvis moculobaSi da anazRaureba ganxorcieldes
                           mTliani nakveTisaTvis. ZiriTadi sakiTxebi gaxldaT
                           kompensaciis ganakveTis dadgena da Sesyidvaze
                           SeTanxmebis miRweva.

          ra aris 1 kv.m. miwis nakveTis  amJamad mimdinareobs miwis kompensaciis sabazro
          fasi?              fasis dadgenis gamokvleva/Sefaseba. Sefasebis
                              meTodologia gulisxmobs sabazro fasis dadgenasa
                              arsebuli iuridiuli dokumentebis mixedviT, romlebic
                              adasturebs miwis sakuTrebasa da nakveTebis
                              nasyidobas.

            rogor anazRaurdeba mosavali?    nebismier SemTxvevaSi zemoqmedebis qveS moqceul
                              pirs aunazRaurdeba 1 wlis mosavali sabazro fasiT
                              mosalodneli mosavlis Rirebulebis gaTvaliswinebiT.
                              kompensacia maSinac ganxorcieldeba, Tu Tqven ukve
                              aiReT mosavali Sesyidvis procesis dawyebamde (igi
                              daiwyeba 2010 w seqtemberSi). rac Seexeba xeebis
                              anazRaurebas, fasi damokidebulia xis tipze, asaksa da
                              nayofis Rirebulebaze

saxalvaSo  7/6/10  4                  garda Cveulebrivi SekiTxvebisa, zemoqmedebis qveS
                              moqceuli pirebma garkveuli SeSfoTeba gamoTqves
                              susti ferdobebis gamo, rac gulisxmobs mewyeris
                              mometebul safrTxes ferdobis gaWris Sedegad gzis
                              gayvanisas. aucileblad unda gatardes zomebi, raTa
                              uzrunvelyofili  iqnes  usafrTxoeba axlomdebare
                              saxlebis/nagebobebisaTvis.

            SekiTxvebi             pasuxebi

            ra iqneba mcenareebisa     da  nebismier SemTxvevaSi zemoqmedebis qveS moqceul
            mosavlis kompensacia?        pirs aunazRaurdeba 1 wlis mosavali sabazro fasiT
                              mosalodneli mosavlis Rirebulebis gaTvaliswinebiT.
                              kompensacia maSinac ganxorcieldeba, Tu Tqven ukve
                              aiReT mosavali Sesyidvis procesis dawyebamde (igi
                              daiwyeba 2010 w seqtemberSi). rac Seexeba xeebis
                              anazRaurebas, fasi damokidebulia xis tipze, asaksa da
                              nayofis Rirebulebaze
6.5 miwis Sesyidvebisa da gansaxlebis gegmis midgomebis Secvla Sexvedrebidan gamomdinare

115. Sexvedrebis Semdeg ganxorcielda kompensaciis programis Zireuli cvlileba Sesabamisi
moTxovnebis dakmayofilebis mizniT, kerZod, sasoflo-sameurneo miwa, romelic realurad
gankuTvnili iyo sacxovreblisaTvis, daeqvemdebareba ufro maRal anazRaurebas sasoflo-sameurneo
miwasTan SedarebiT.
6.6 konsultaciisa da monawileobis gegma

116. gansaxlebis samsaxuri regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamentis saxeliT uzrunvelyofs informaciis gamoqveynebas da xelmisawvdomobas
LARP-II efeqturad da droulad ganxorcielebis mizniT. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
moqceul pirebTan soflad gamarTuli konsultaciebi Catardeba LARP-II ganxilvisa da
ganxorcielebis etapze. konsultaciebi Catardeba kompensaciebis gacemisa da daxmarebis
gawevis momentSi da faqtobrivi gansaxlebis dawyebis momentSi. zogadad sazogadoebisa da
konkretulad, adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis gasacnobad LARP-II
nabeWdi versia qarTul enaze ganTavsdeba raionebis Sesabamis ofisebSi (sakrebuloebSi an
gamgeobaSi). adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceul pirebsa da maTi Temebis
wevrebs daurigdebaT sainformacio broSurebi. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis broSuris asli ix.
danarTSi 7-1.
117. uwyveti konsultaciebis Catarebis mizniT proeqtiT gaTvaliswinebulia Semdegi safexurebi:
   LARP-II saboloo versia gamoqveyndeba agb-sTan SeTanxmebis Semdeg.
   regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamenti
    moawyobs sazogadoebriv Sexvedrebs da saqmis kursSi Caayenebs sazogadoebas
    gansaxlebisa da socialuri qmedebebis mimdinareobis Sesaxeb;
   regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamenti gansaxlebis
    ganyofilebis daxmarebiT moawyobs sazogadoebriv Sexvedrebs sazogadoebis
    informirebulobis mizniT kompensaciisa da daxmarebis sakiTxebis Sesaxeb. proeqtis
    gansaxlebis komponentis ganxorcielebis regularuli ganaxlebis Sesaxeb acnoben raionul
    doneze da soflis gamgeobebSi;
   proeqtis LARP-II komponentebis monitoringisa da Sefasebis yvela angariSic igive
    gziT ecnobeba sazogadoebas, rogorc informacia LARP-II–is Sesaxeb;
   saproeqto derefanSi kompensacia/reabilitaciaze uflebamosilebaTa ZiriTadi
    maxasiaTeblebis Sesaxeb informacia gamoqveyndeba;
   regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamenti
    moawyobs sainformacio Sexvedrebs adgilobriv gamgeobebSi da daxmarebisTvis
    mimarTavs adgilobrivi sazogadoebis liderebs, raTa maT xeli Seuwyon
    adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis monawileobas LARP-II
    ganxorcielebis procesSi;
   miRebuli iqneba zomebi imis uzrunvelsayofad, rom mowyvladma jgufebma kargad
    gaiazron mimdinare procesis arsi da maTi konkretuli interesebi gaTvaliswinebuli
    iqnas.


6.7 informaciis gamoqveyneba

118. Sesyidvebisa da gansaxlebis gegma-II-is proeqtis eleqtronuli versia ganTavsdeba sagzao
departamentis veb-gverdze, xolo gegmis-II daskvna gadaiTargmneba adgilobriv enaze (qarTulad) da
miewodeba zemoqmedebis qveS myof pirebs adgilobriv doneze. gegmis-II (qarTuli varianti) asli
xelmisawvdomi iqneba qobuleTis municipalitetisa da sof. natanebis gagmeobis ofisebSi. saboloo
gegma-II waredgineba agb-s dasamtkiceblad da xelSekrulebis xelmosawerad, rac ganxorcieldeba
legalizebadi mesakuTreebis nakveTebis registraciis dasrulebis Semdeg..
   VII. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis meqanizmi

7.1 amocanebi

119. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis meqanizmis Seqmnis mizania
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisTvis saSualebis micema,
gaasaCivron maTTvis miuRebeli gadawyvetilebebi, meTodebi Tu qmedebebi miwisa da sxva
aqtivebis kompensaciasTan dakavSirebiT. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli
pirebi, rogorc sityvieri konsultaciebis, aseve werilobiT miwodebuli informaciis meSveobiT
srulad iqnebian informirebuli maTi uflebebisa da maTi saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis procedurebis Sesaxeb, sakonsultacio Sexvedrebis Catarebis etapze,
sociologiuri kvlevis procesSi kompensaciis gacemis dros. maqsimaluri Zalisxmeva iqneba
gamoCenili, raTa saCivrebi Tavidan iqnas acilebuli da ar gaxdes saWiro ganxilvisa da
dakmayofilebis proceduris Catareba. aRniSnulis miRweva SesaZlebelia miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis proeqtis yuradRebiT momzadebisa da ganxorcielebis xarjze, procesebSi
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis srulfasovani monawileobisa da
efeqturi konsultaciebis gziT da zemoqmedebis qveS myof Temebs, regionaluri ganviTarebisa
da infrastruqturis saministros sagzao departamentsa da zogadad, adgilobrivi
TviTmmarTvelobis organoebs Soris intensiuri komunikaciisa da koordinaciis gziT.

7.2 saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis Seqmna

120. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti Seiqmneba Temis doneze yovel
gamgeobaSi (soflis/Temis doneze) da mas daekisreba pretenziebisa da saCivrebis
araoficialurad ganxilva sazogadoebis wevrebis monawileobiT. saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komitetis SemadgenlobaSi Sevlen regionaluri ganviTarebisa da
infrastruqturis saministros sagzao departamentis, adgilobrivi gamgeobis warmomadgenlebi,
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi, adgilmonacvleobis zemoqmedebis
qveS moqceuli qalebi (Tu aseTi arsebobs) da Sesabamisi arasamTavrobo organizaciebi, rac
uzrunvelyofs imas, rom zemoqmedebis qveS myofi sazogadoebis wevrebis mosazreba
maqsimalurad iqnas gaTvaliswinebuli da uzrunvelyofil iqnas maTi aqtiuri monawileoba
gadawyvetilebis miRebis procesSi. Tu modave mxareebi ukmayofilebas gamoTqvamen
saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis mier miRebuli gadawyvetilebis gamo,
maT SeuZliaT, mimarTon sasamarTlos.
121. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti-ebi Seiqmneba Temebis doneze,
gamgeobaSi da mis SemadgenlobaSi Seva Semdegi 6 wevri:
  1) regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros  : komisiis wevri, romelic pasuxs
   sagzao departamentis miwis Sesyidvisa da gansaxlebis     agebs krebebis mowvevaze
   komisiis warmomadgeneli
  2) raionis miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gundis       : wevri mdivani
   warmomadgeneli
  3) gamgebeli – dainteresebuli gamgeoba (soflis doneze)    : wevri

  4) adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis    : wevri
   warmomadgeneli
  5) adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis    : wevri
   qali warmomadgeneli
  6) adgilobrivi arasamTavrobo organizaciebi-s         : wevri
   warmomadgeneli
  7) mSeneblobis zedamxedvelobis konsultantebis socialuri da  : wevri
   gansaxlebis specialisti
7.3 saCivrebis dakmayofilebis procesi

122. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetebis wevri mdivani da raionuli donis
miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gundi mudmivad iqneba adgilmonacvleobis zemoqmedebis
qveS moqceuli pirebisTvis xelmosawvdomi da sistematiurad ganixilavs problemebsa da
saCivrebs. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gundi daexmareba adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceul saCivris mqone pirebs, raTa maT oficialurad warudginon
pretenziebi saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitets, xolo saWiroebis SemTxvevaSi
- TbilisSi regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentis
samuSao jgufs. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis mier warmodgenili
pretenziebisa da saCivrebis ganxilva moxdeba qvemoT, 8.1 cxrilSi mocemuli procesiT.
saCivrebis gadaWris procesi da Sesyidvis procesi mocemulia qvemoT, suraTze 8.1 mocemul
blok-sqemaze.


          cxrili 8.1 saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis procesi
safexurebi  moqmedebis                  procesi
         done
safexuri 1  molaparakeba  Tu saCivrebi warmoiSveba molaparakebis doneze, saCivris gadaWra
              unda moxdes imgvarad, rom kmayofili iyos rogorc raionis miwis
              Sesyidvisa da gansaxlebis gundi, ise adgilmonacvleobis
              zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi. Tu saCivris mqone
              adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli piri ar
              kmayofildeba miRebuli gadawyvetilebiT, mas SeuZlia saCivari
              waradginos saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetSi.
safexuri 2  saCivrebis   Tu saCivris dakmayofileba molaparakebis doneze ar xerxdeba, miwis
       ganxilvisa da Sesyidvisa da gansaxlebis gundi daexmareba saCivris mqone
       dakmayofilebis adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirs oficialurad
       komitetis   waradginos saCivari Sesabamis saCivrebis ganxilvisa da
       gadawyvetileba dakmayofilebis komitetSi.
              saCivris mqone adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceulma
              pirebma saCivari saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetSi
              unda waradginon soflis doneze molaparakebis dasrulebidan 1 kviris
              vadaSi. adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceulma pirma
              unda warmoadginos dokumentebi, romlebic asabuTebs mis pretenzias.
              saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis wevri mdivani
              Seiswavlis saCivrebs da moamzadebs Sesabamis dokuments
              saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetisTvis warsadgenad.
              saqmis oficialuri mosmena saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
              komitetis mier dainiSneba saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
              komitetis mdivnis mier miTiTebul dRes krebis mowvevaze
              pasuxismgebel   komisiis  wevrTan   da  saCivris   mqone
              adgilmonacvleobis   zemoqmedebis   qveS  moqceuli   pirTan
              SeTanxmebiT.
              mosmenis dRes saCivris mqone adgilmonacvleobis zemoqmedebis
              qveS moqceuli piri gamocxaddeba gamgeobaSi da saCivrebis
              ganxilvisa da dakmayofilebis komitets warmoudgens mamtkicebel
              masalas, romelic amyarebs mis pretenzias. wevri mdivani Caiwers
              mosmenaze gamoTqmul gancxadebebs saCivris Sesaxeb da
              dokumenturad CainiSnavs yvela mamtkicebel faqts.
              saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis wevrTa
               umravlesobis mier miRebuli gadawyvetileba aris saboloo. miRebuli
               gadawyvetileba gadaecema krebis mowvevaze pasuxismgebel pirs da
               masze xels aweren saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis
               sxva wevrebic. moxdeba saqmis masalebis ganaxleba, xolo
               gadawyvetileba    gadaecema    mosarCele   adgilmonacvleobis
               zemoqmedebis qveS moqceul pirs miwis Sesyidvisa da gansaxlebis
               gundis mier soflis doneze.
safexuri 3  centraluri   Tu saCivris mqone adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli
       regionaluri   piri ar kmayofildeba saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
       ganviTarebisa  komitetis mier miRebuli gadawyvetilebiT, Semdegi safexuria saCivris
       da       wardgena erovnul doneze regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis
       infrastruqturis saministros sagzao departamentis gansaxlebis ganyofilebis samuSao
       saministros   jgufisadmi saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis
       sagzao     gadawyvetilebis miRebidan 2 kviris vadaSi. adgilmonacvleobis
       departamentis  zemoqmedebis qveS moqceuli piri valdebulia saCivars Tan daurTos is
       gadawyvetileba dokumentacia, romelic asabuTebs mis pretenzias. samuSao jgufi
               ganixilavs saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis
               mosmenis masalebs da acnobebs sakuTari gadawyvetilebis Sesaxeb
               adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceul pirs saCivris
               miRebidan 2 kviris vadaSi.
safexuri 4  sasamarTlos   Tu saCivris mqone adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli
       gadawyvetileba piri ar kmayofildeba saboloo gadawyvetilebiT, mas SeuZlia saqme
               aRZras Sesabamisi iurisdiqciis sasamarTloSi raionul doneze (raionis
               sasamarTloSi).
               Tu sasamarTlos gadawyvetilebiT dadgenili fasi naklebia manamde
               Ria bazris kvleviT dadgenil fasze, regionaluri ganviTarebisa da
               infrastruqturis saministros sagzao departamenti gamohyofs damatebiT
               Tanxas, rac aucilebelia kompensaciis Tanxis srul aRdgeniT
               Rirebulebamde Sesavsebad.
7.4 saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis Canawerebi da dokumentacia

123. regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao departamentis Stab-
binebis gansaxlebis ganyofileba zrunavs misTvis regularuli zedamxedvelobis procesSi agb-s
mier sargeblobisa da gansaxilvelad gadacemuli saCivrebis Sesaxeb arsebuli dokumentaciis
saimedod Senaxvaze.


         suraTi 7.1 saCivrebis dakmayofileba da Sesyidvis procesi
 raionuli sasamarTlo          gasxviseba    saCivari
   gadauWrelia                    mflobelobis aReba sd mier
 saCivrebis ganmxilveli
   samuSao jgufi

                             sd-sTvis gadacemuli miwa
    saCivari
   gadauWrelia

  saCivris ganxilva
                   saCivari
 saCivrebis ganxilvis
                  dakmayofilda         gadaxda
    komitetSi


   molaparakeba
   warumatebelia

 molaparakeba miwis        molaparakeb     xelSekruleba gaformebulia
Sesyidvisa da gansaxlebis      is procesi
gundi/adgilmonacvleobis
 zemoqmedebis qveS
   moqceuli piri

           gadaadgilebis zemoqmedebis qveS myofi piri
   VIII. ganxorcielebis grafiki DULEULE

8.1 zogadi informacia

124. LARP-II-is ganxorcielebis grafiki SemuSavebul iqna regionaluri ganviTarebisa da
infrastruqturis saministros sagzao departamentTan konsultaciis safuZvelze proeqtis ganviTarebis
saerTo progresis gaTvaliswinebiT da satendero procesisa da samSeneblo samuSaoebis grafikis
Sesaxeb arsebul winaswar informaciaze dayrdnobiT. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis (LAR) yvela
qmedeba ise daigegma, rom uzrunvelyofili iyos zemoqmedebis qveS myof pirebze kompensaciis
gacema maT gadaadgilebamde da samSeneblo samuSaoebis dawyebamde. miwis Sesyidvamde
gansaxorcielebeli umniSvnelovanesi operacia saqarTveloSi privatizaciis procesTan dakavSirebiT
aris Sesasyidi miwis nakveTebis dakanonebadi mflobelebis legalizacia. qobuleTis raionSi saproeqto
gzaze zemoqmedebis qveS myofi miwis nakveTebis mflobelobis statusi gansazRvrul iqna miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis momzadebis procesSi Catarebuli aRweris da socialuri
gamokiTxvis procesSi 2010 wlis mais-ivlisis TveebSi. xsenebuli gamokiTxvis da kvlevis dros
gamovlenil iqnen Sesasyidi miwis nakveTebis daregistrirebuli, dauregistrirebeli magram
dakanonebadi       da     principulad     daukanonebadi       mflobelebi.

125. LARP-II-is winamdebare versia sabolood CaiTvleba, rodesac dakanonebadi mflobeli gaxdeba
miwis kanonieri mflobeli da kanonier uflebebs warudgens miwis Sesyidvisa da gansaxlebis
komisias (LARC). amdenad, LARP-II-is Sesasrulebeli amocanebi da ganxorcieleba iyofa: (i)
LARP-II-is mosamzadebel fazad, (ii) ganxorcielebis fazad da (iii) Sefasebis fazad. sazogadoebrivi
konsultaciebi, Sida monitoringi da saCivrebis ganxilva da dakmayofileba moxdeba periodulad
proeqtis msvlelobis manZilze. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis mniSvnelovani safexuri qobuleTis
raionSi 1-li etapis mSeneblobis procesSi aris: (a) aziis ganviTarebis bankis mier LARP-I-is
winamdebare proeqtis SeTanxmeba; (b) LARP-II-is saboloo variantis (ganxorcielebadi LARP-is)
damtkiceba; (g) samSeneblo kontraqtis miniWebaze xelis mowera da (d) kontraqtorisTvis
mSeneblobis dawyebaze (samuSaoTa ganxorcielebaze) nebarTvis gacema. ganxorcielebisSemdgomi
Sefaseba moxdeba LARP-II-is dasrulebis Semdeg. Tumca, grafiki SeiZleba Seicvalos saproeqto
qmedebebis mimdinareobis mixedviT.8.2 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I – damtkiceba da sawyisi amocanebi

126. sagzao departamentis gansaxlebis struqturuli erTeuli Camoayalibebs saTanado institutebsa da
satransporto reformisa da reabilitaciis centrs, miwis Sesyidvisa da gansaxlebis komisias, samuSao
jgufs/miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gunds, saCivrebis ganxilvis komitets, sxva aucilebel erTeulebs. miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis proeqtis mozmadebis Semdeg detaluri sainJinro proeqtis konsultantis mier
gansaxlebis erTeuli warudgens mowonebul gegma_II-s agb-s. amasobaSi sagzao departamenti
ganaxorcielebs qmedebebs dakanonebadi nakveTebis saregistraciod im mesakuTreTaTvis, romlebic gegma-I-
is miTiTebulia Sesyidvisa da kompensacii sqemaSi (Sks-I) savele doneze. mo,zaddeba zemoqmedebis qveS
moqceul pirebTan xelSekruleba da ganxorcieldeba miwis Sesyidvisa da kompensaciisaTvis aucilebeli
procesi. infrastruqtura gaumjobesdeba am etapze. zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisa da arasamTavrobo
organizaciebis warmomadgenlebi CarTuli iqnebian miwis Sesyidvisa da gansaxlebis treiningSi am etapze.
legalizaciis dasrulebis Semdeg miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I-Tvis, sagzao departamenti xels
moawers samSeneblo kontraqtebs. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis Semdegi zomebia gaTvaliswinebuli:

  i.  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis institutebis Seqmna;
 ii.  uflebamosili mesakuTreebis nakveTebis legalizacia;
 iii.  arauflebamosili mosargebleebis legalizacia;
 iv.  zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan SeTanxmeba da xelSekrulebebis xelmowera;
 v.  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis biujetisa da Sks-I-is ganaxleba;
 vi.  zemoqmedebis ganaxlebuli monacemebisa da kompensaciis Tanxebis dadastureba;
vii.  miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis damtkiceba agb da mTavrobis mier.
8.3 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I-is Sesruleba

127. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-I-is farglebSi kompensaciisa da daxmarebis gadaxda daiwyeba
garkveuli mosamzadebeli samuSaoebis dasrulebis Semdeg. es amocanebia:

  i.  zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan xelSekrulebis gaformeba;
 ii.  informaciis gavrceleba da konsultaciebi;
 iii.  infrastruqturis Seqmna miwis Sesyidvisa da gansaxlebis institutebis, zemoqmedebis qveS moqceuli
    pirebisa da arasamTavrobo organizaciebisaTvis;
 iv.  saCivrebis ganxilva;
 v.  satransporto reformisa da reabilitaciis centrisadmi mimarTva kompensaciebisa da daxmarebebis
    gadasaxdelad;
 vi.  kompensaciebisa da daxmarebebis gadaricxva zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis sabanko
    angariSebze da nakveTebis sajaro reestrSi registracia sagzao departamentis saxelze;
vii.  zemoqmedebis qves moqceuli nagebobebis/saSualebebis adgilmonacvleoba;
viii.  Setyobineba samSeneblo samuSaoebis dawyebis Sesaxeb;
 ix.  monitoringi.
8.4 ganxorcielebis Semdgomi Sefaseba

128. ganxorcielebisSemdgomi Sefaseba Catardeba LARP-II-is ganxorcielebidan erTi wlis Tavze,
samSeneblo samuSaoebis dawyebisas. Sefasebas Caatarebs gare monitoringis damoukidebeli
saagento. saagento kvartalSi erTxel Caatarebs Sualedur monitorings. Tu im momentisaTvis, rodesac
aucilebelia LARP-II-is ganxorcielebaze gare minitoringis dawyeba, sgd-s ukve daqiravebuli eyoleba
mSeneblobaze zedamxedvelobis ganmxorcielebeli konsultanti, maSin mSeneblobis zedamxedvel
konsultants SeiZleba mieniWos gare monitoringis ganxorcielebaze uflebamosileba.


8.5 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis ganxorcielebis grafiki

129. LARP-II-is ganxorcielebis drois grafiki mocemulia suraTze 9.1. molaparakeba, miwis
nasyidobis xelSekrulebebi da kompensaciisa da daxmarebis Tanxebis gadaxda warmoebs
erTdroulad da molaparakebidan xelSekrulebis gaformebamde gaTvaliswinebulia erTi kvira,
xelSekrulebis gaformebidan moTxovnamde da moTxovnidan Tanxebis gadaricxvamde – aseve,
TiTo kvira. grafikiT gaTvaliswinebulia erTTviani buferuli periodi sacxovreblis Sesacvlelad.
sacxovreblis Secvlis procesic etapobrivad xorcieldeba. Seqmnili mdgomareobis mixedviT,
ganxorcielebis grafikiT SeiZleba gaTvaliswinebul iqnas samSeneblo samuSaoebis etapobrivad
ganxorcieleba.
suraTi 9.1 LARP-II-is ganxorcielebis grafiki
    IX. xarjebi da dafinanseba

9.1 zogadi

130. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis savaraudo xarjebi miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-is
(LARP-II) mixedviT warmoadgens saTanado kompensacias, gansaxlebis daxmarebebsa da miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis amocanebis ganxorcielebis damxmare xarjebs. es ukanaskneli moiazrebs
administraciul xarjebs, rogorc mTliani saproeqto Rirebulebis nawils. gauTvaliswinebeli xarjebi (saerTo
Rirebulebis daaxloebiT 10 %) aseve iqna Setanili molaparakebis fazaze xarjaRricxvis cvlilebebis
gasaTvaliswineblad. xarjTaRricxvis gadaWarbebis SemTxvevaSi saavtomobilo gzebis departamenti
droulad uzrunvelyofs damatebiTi saxsrebis mozidvas. saavtomobilo gzebis departamenti finansTa
saministrosTan SeTanxmebiT pasuxismgebeli iqneba miwis Sesyidvisa da gansaxlebis xarjebis
gaTvaliswinebaze yovelwliuri biujetis Sedgenis dros winaswar. miwis Sesyidvisa da ganasxlebis
savaraudo xarjebi LARP-II-is farglebSi warmodgenilia Semdegnairad:
    soflis-sameurneo miwis, saZovrebisa da arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis
    anazRaureba Canacvlebis RirebulebiT;
    nagebobebis anazRaureba maTi Canacvlebis RirebulebiT;
    kulturebisa da xeebis anazRaureba;
    adgilmonacvleobis Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis daxmarebebi;
    mowyvladi jgufebis daxmarebebi maTi saarsebo wyaroebis aRsadgenad;
    miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-is ganxorcielebis xarjebi.


9.2 detaluri biujeti

131. qvemore ganyofilebaSi mocemulia sxvadasxva tipis kompensaciasa da daxmarebasTan
dakavSirebuli gamoTvlebi rogorc uflebamosilebebis, ise arsebuli sabazro fasebiT dadgenili
Rirebulebis mixedviT.

 9.2.1 miwis kompensacia

132. sasoflo-sameurneo miwis kompensaciis odenoba ganisazRvra zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis
poziciisa da damoukidebeli Semfaseblis mier mowodebuli informaciiT. miwa dayofilia sam kategoriad:
sasoflo-sameurneo, saZovari da arasasoflo-sameurneo. proeqtis am nawilis zemoqmedebis qveS moqceuli
miwebi ar irwyveba. qvemore cxrilSi 9.1 mocemuli gamoTvlebi iTvaliswinebs legalizaciisa da narCeni
miwis arasicocxlisunarianobis xarjebs.

cxrili 9.1: miwis Rirebuleba (moicavs arasicocxlisunarian narCen nakveTebs)

miwis                              farTobi  1 kv.m.  fasi
            jgufi                                sul fasi (lari)
kategoria/sargebloba                      (kv.m.)  (lari)
sasoflo-sameurneo,
sacxovreblad         sof. oCxamurSi                     6,947    14        97258
gamoyenebuli
               sof. alambris, muxaestatesa da oCxamuris garSemo    79,646    8        637,168
sasoflo-sameurneo      sof. saxalvaSoSi                    5,190    15        77,940
damuSavebuli
               Cais plantacia oCxamuris garSemo            123,769   8        990,152

sul                                         215,552            1,802,518
1
 sacxovrebeli farTis 1 mesakuTres aqvs 3 nakveTi.


        9.2.1 Senobebis kompensacia

133. Senonebis kompensacia dgindeba erTeulis fasis mixedviT TiToeuli kategoriis Senoba-
nagebobisaTvis. nagebobebis umravlesoba kapitaluria (aSenebulia cementis gamoiyenebiT).
sacxovrebeli nagebobebi iyofa or ZiriTad tipad: kapitaluri (cementis) da xis. danarCeni Senobebi
cementisaa. erTeulis fasi warmodgenilia Semfaseblis mier standartuli Sefasebis meTodologiis
gamoyenebiT. detaluri Rirebuleba CaSlilia cxrilSi 10.2.

cxrili 9.2: zemoqmedebis qveS moqceuli nagebobebis Rirebuleba


                         sarTulebis   nagebobebis          erTeulis            fasi
#     erTeuli     nagebobis tipi                     erTeuli           raodenoba
                         raodenoba    raodenoba          fasi (lari)          (lari)
1 sacxovrebeli     cementi/blokebi        2        1      Sqm         276.79   424.00    117,496
2 sacxovrebeli     cementi/blokebi        2        1      Sqm         166.67   321.00    53,455
3 saqonlis farduli   cementi/betoni        1        2      Sqm         47.11   31.84     1,500
2 sawyobi        xe/Tunuqi/foladi       1        1      Sqm         27.50   181.80     5,000
3 kedeli/Robe      Cacementebuli         -        6      m          620.00   16.70     2,100
sul                                                              180,551
    9.2.2 erTwliani kulturebis Rirebulebis kompensacia
134. erTwliani kulturebis Rirebulebis anazRaureba ganxorcieldeba fuladi eqvivalentiT sruli sabazro
fasiT adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli yvela ojaxisaTvis. erTeulis fasi dgindeba
ZiriTadi kulturis mosavlianobis mixedviT erTi wlis manZilze. Sefasebas safuZvlad daedo ukanaskneli
wlis (2009) monacemebi. saproeqto teritoriaze ZiriTadi kulturebia marcvleuli, bostneuli da Tiva/balaxi.
kulturebis kompensaciis Sesaxeb detaluri informacia mocemulia cxrilSi 10.3.

                       cxrili 9.3: mosavlis dakargvis xarjebi


                                        erTeulis fasi
  #     erTeuli      meurneoba    nayofiereba X kv.m.               raodenoba    fasi (larSi)
                                        (lari kv.m.)
  1     simindi      89            1 kg           0.4        65,590       26,236
  2       kartofili   41          1 kg        0.4         410     164
  sul             89                                   26,400
1
 1 meurneoba Seyvanilia, rogorc simindis danakargis mqone meurneoba.


135. xeebis kompensacia efuZneba xeebis kategorizacias xexilad da unayofo / merqnian xeebad. xexili iyofa
or tipad: msxmoiare da aramsxmoiare. gzis zemoqmedebis qveS eqceva mxolod msxmoiare xexili.
zemoqmedebis qveS moqceuli merqniani saxeobebi warmoadgens saxelmwifo sakuTrebas da ar saWiroebs
kompensacias. xexilTan dakavSirebuli gamoTvlebi mocemulia cxrilebSi 9.4 da 9.5.

                cxrili 9.4: unayofo xeebi (xis realuri asakidan gamomdinare)

     xis tipi       xeebis     xarjebi X wlebi (lari)   wlebis     sul (lari)
                raodenoba                 odenoba
     vaSli           3            3        3            27
     qliavi           1            3        3            9
     msxali           4            5        3            60
     kakali           1            5        3            15
     Txili           8            3        3            72

     sul             17           -         -           183
                                        cxrili 9.5: nayofieri xexilis kompensacia

              saSualo                        wliuri xarjebi
              nayofiereba kg. X          wliuri      sasoflo-
                        1 kg. sabazro                                      sul fasi X xeebis
       asakobrivi  weliwadze   xis          Semosavali    sameurneo    asanazRaurebeli  1 xis  xeebis
tipi                      Rirebuleba                                       kompensaciaze
       jgufi    nayofierebis             gamoqviTvebis  samuSaobTan   wlebi       fasi  raodenoba
                        adgilze                                         (lari)
              darCenili              gareSe      dakavSirebiT
              wlebisaTvis                      (lari)
         10         7         1.0        12         3       10     90     11      990
 vaSli
         15         50         1.0        50        31       10     190     17     3230
         sul                                                        28     4,220
         5         3         1.0        3         1        5     25      4      100
 Pmsxali
         10         22         1.0        22        11       10     110      7      770
         15         73         1.0        73        60       15     195     18     3510
         sul                                                        29     4380
         10         30         0.7        21        16       10     50      1      50
 qliavi
         sul                                                        1      50
         5         3         1.5        5         1        5     18      2      36
 tyemali
         10         10         1.5        15         8       10     70     27     1890
         15         30         1.5        45        32       10     130     26     3380
         sul                                                        55     5306
         5         3         1.5        5         2        5     13      4      52
 bali
         sul                                                        4      52
         15         30          1        30         9        8    168      2      336
 mandarini
         20         30          1        30         9        8    168     51     8568
         sul                                                        53     8904
         5         20          1        20         9        5     55      3      165
 atami
         sul                                                        3      165

         5         2         3.0        6         3        5     15      9      135
         10         4         3.0        12         3       10     90      9      810
 kakali
         15         20         3.0        60        38       15     330      1      330

         sul                                                        19     1,275
 Tx
         5         4         1.5        6         4        5     10     202     2020
 ili
             saSualo                       wliuri xarjebi
             nayofiereba kg. X          wliuri     sasoflo-
                        1 kg. sabazro                                     sul fasi X xeebis
       asakobrivi  weliwadze   xis          Semosavali   sameurneo    asanazRaurebeli  1 xis  xeebis
tipi                      Rirebuleba                                       kompensaciaze
       jgufi    nayofierebis             gamoqviTvebis  samuSaobTan   wlebi       fasi  raodenoba
                        adgilze                                        (lari)
             darCenili              gareSe     dakavSirebiT
             wlebisaTvis                     (lari)
        10         7         1.5        11        4        8     52     593    30836


        sul                                                       795    32856


         5         10         1.0        10        5        3     15      2      30
 yurZeni
        15         30         1.0        30        8        5    110     66     7260
        20         30         1.0        30        8        5    110      1      110
        sul                                                       69     7400

         5         7         1.0        7        4        5     15      5      75
 xurma
        10         20         1.0        20        9        5     55     42     2310
        15         20         1.0        20        9        5     55      3      165
        sul                                                       50     2550

         5         7         1.0        7        4        5     15      1      15

        10         20         1.0        20        9        5     55      4      220
 wabli
        15         20         1.0        20        9        5     55      1      55
        sul                                                        6      290

         5         7         1.0        7        4        5     15      2      30
 zRmartli
        10         20         1.0        20        9        5     55      4      220
        sul                                                        6      250

        15         20         1.0        20        9        5     55      1      55
 TuTa
        sul                                                        1      55

        10         20         1.0        20        9        5     55      2      110
 leRvi
        15         20         1.0        20        9        5     55     16      880
        sul                                                       18      990
 feix
 oa
         5         7         1.0        7        4        5     15      3      45
             saSualo                       wliuri xarjebi
             nayofiereba kg. X          wliuri     sasoflo-
                       1 kg. sabazro                                      sul fasi X xeebis
      asakobrivi  weliwadze   xis          Semosavali   sameurneo    asanazRaurebeli  1 xis  xeebis
tipi                     Rirebuleba                                       kompensaciaze
      jgufi    nayofierebis             gamoqviTvebis  samuSaobTan   wlebi       fasi   raodenoba
                       adgilze                                         (lari)
             darCenili              gareSe     dakavSirebiT
             wlebisaTvis                     (lari)
        10         20         1.0        20        9        5     55      4      220
        sul                                                        7      265
        10         20         1.0        20        9        5     55      2      110
  kivi
        sul                                                        2      110

        sul                                                      1,146    69,118
plantacia
        20         1          8        8       7.5        5     2.5   125,375    313,438
kv.m.
Cais
       sul Cai                                                           313,438

        sul                                                            382,556
9.2.4 gansaxlebis daxmareba

136. meurneoba miiRebs sxvadasxva saxi daxmarebas: (i) Zlieri zemoqmedebis anazRaureba; (ii)
mowyvladobis anazRaureba; da (iii) gansaxlebis daxmareba. qvemore mocemulia TiToeuli ktaegoriis
mxiedviT SemoTavazebuli daxmarebebi:

   i.    Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli meurneobis daxmareba warmoadgens saarsebo
        minimumis sami Tvis anazRaurebas yovelTviurad 280 laris odenobiT TiToeul meurneobaze6,
        rac udris 840 lars;
   ii.    gansaxlebis daxmarebis gamoTvlisas Seyvanili iqna transportis daqiraveba nivTebis
        gadasatanad da meurneobis wevrebis samgzavrod. transportis daqiravebis Rirebulebad
        aRebuli iqna 200 lari. gansaxlebas daqvemdebarebuli meurneoba aseve miiRebs daxmarebas
        saarsebo minimumis sami Tvis odenobiT, rogorc zemoT iqna aRwerili. gansaxlebis
        daxmareba iqneba 1040 lari;
  iii.    mowyvladi meurneobebis daxmarebis odenoba identuria Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli
        meurneobis anazRaurebisa.

137. sxvadasxva daxmarebis gamoTvlis detalebi mocemulia cxrilSi 9.6.

                    cxrili 9.6: daxmarebis Rirebuleba

      #         erTeuli          erTeuli  erTeulis fasi (lari)  raodenoba  fasi (lari)

      2     Zlieri zemoqmedebis qveS     ricxvi      840        85    71,400
            moqceuli meurneobebi
      3     gansaxlebuli meurneobebi     ricxvi      1040        3     3,120
      4      mowyvladi meurneobebi      ricxvi      840        24    28,560
                         sul                        103,0809.3 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmisaTvis Sesabamisi organizaciuli ganviTarebis
    da marTvis xarjebi

138. mSeneblobaze zedamxedveli kontraqtori unda awarmoebdes gare monitorings. garda
zemoTqmulisa, gansaxlebis samsaxursa da gzebis departments SeiZleba dasWirdes monitoringis
damoukidebeli organizaciis daqiraveba miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-is
ganxorcielebis gare monitoringis uzrunvelsayofad 2 Tvis vadiT (im SemTxvevaSi, Tu
mSeneblobaze zedamxedveli kontraqtori ar iqneba jer daqiravebuli miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegma-II-is dasrulebisa da ganxorcielebis dros). wvrilmani xarjebi calke aris
gaTvaliswinebuli administraciuli xarjebis dasafarad, rac SeiZleba saWiro gaxdes miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis ganxorcielebis kvalobaze. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis
gegmis ganxorcielebis marTvis Rirebuleba detalurad aris CaSlili cxrilSi 10.7.

  cxrili 10.7 infrastruqturis Seqmna da marTvis Rirebuleba


6
 saqarTvelos statistikis departamentis informaciaze dayrdnobiT xuTwevrian ojaxze gaangariSebiT 2010 w
oqtombris mdgomareobiT.
                                         erTeulis    sul     fasi
№     dasaxeleba              erTeuli     odenoba
                                         fasi (lari)   (lari)
     infrastruqturis Seqmna da                      2      5000       10,000
1                  Tveebi
     marTva
     Sxvadasxva administraciuli                     8      2000       16,000
2                  Tveebi
     xarjebi
     sul                                                26,0009.4 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis mTliani xarji da fuladi saxsrebi

139. miwis Sesyidvisa da gadasaxlebis mTliani xarji miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-
is gansaxorcieleblad aris 2,773,416 lari (1,553,877 aSS dolari).. mTliani xarjebi mocemulia cxrilSi
10.12. miwis Sesyidvasa da gansaxlebasTan dakavSirebuli Tanxebi daxarjuli iqneba samSeneblo
samuSaoebis dawyebamde erTi sruli fiskaluri wlis ganmavlobaSi. Tuki miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegmis ganxorcieleba moiTxovs or fiskalur weliwads, saxsrebic Sesabamisad iqneba
gadanawilebuli. transportis reformisa da reabilitaciis centri pasuxismgebelia gare dafinasebiT
ganxorcielebuli proeqtebis finansur marTvaze. igi miiRebs saxsrebs pirdapir finansTa
saministrodan da gadauxdis anazRaurebas regionuli erTeulisa da sagzao departamentis oficialuri
moTxovnis Sesabamisad adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceul pirebs.
           cxrili 9.8: miwis Sesyidvisa da gansaxlebis xarjebis Sefaseba

   #   erTeuli                       fasi larSi        fasi aSS doalrSi
 Aa     kompensacia
   1   miwis kompensacia                        1,802,518
   2   Senoba-nagebobebis kompensacia                   180,551
   3   mosavlis kompensacia                        26,400
   4   kompensacia X unayofo xeebi                      183
   5   kompensacia X nayofieri xeebi                   382,556
                       sul a-Tvis           2,392,208
 b     daxmarebebi
      Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli
   2                                    71,400
      meurneobebi
   3   nagebobebis adgilmonacvleoba                    3,120
   4   mowyvladi meurneobebi                       28,560
                      sul b-Tvis            103,080
 g     proeqtis ganxorcielebis damxmare xarjebi
   2   mga xarjebi                             10,000
   3   wvrilmani administraciuli xarjebi                  16,000
                          sul g-Tvis          26,000
 sul komponentebis Rirebuleba (a+b+g)                    2,521,288
 gauTvaliswinebeli xarjebi – Sesyidvebisa da                  252,128
 gansaxlebis mTliani xarjebis ~10 %
 sul                                     2,773,416        1.575,8049.5 xarjebis dasabuTeba

140. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gamokvlevebi moicavs zemoqmedebis qveS moqceuli
miwisa da saSualebebis (qonebis) Sefasebas. gamokvleva gamomdinarebs Sesabamisi
operaciebidan, rac ukavSirdeba miwis gasxvisebasa da adgilobriv sabazro fasebs Senobebze,
xeebsa da kulturebze. Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebisa da mowyvladi ojaxebis
daxmarebis gansazRvris mizniT gamoyenebuli iqna minimaluri xelfasis odenoba.
141. ramdenime sarTuliani Senobis SemTxvevaSi Rirebuleba gamoTvlili iqneba sarTulis
mTliani farTobisa da sarTulebis raodenobis mixedviT. detaluri azomviTi kvleva ganxorcielda
zemoqmedebis qveS moqceuli Senobebis Sesafaseblad da zemoqmedebis qveS moqceuli
TiToeuli Senobis tipis sabazro fasis dasadgenad.
142. rac Seexeba kulturebis kompensacias, erTaderTi marcvleuli kultura aris simindi.
dadgenili iqna arsebeuli sabazro fasi am kulturis mosavalze.
143. zemoTqmulidan gamomdinare, Canacvlebis Rirebuleba gamoTvlilia arsebuli sabazro
fasebiT da warmoadgens zemoqmedebis qveS moqceuli miwis, Senobebis/nagebobebis,
kulturebisa da xeebis Canacvlebis srul safasurs. Canacvlebis Rirebulebis dasadgenad
gamoyenebuli meTodologiis zogadi aRwera mocemulia danarTSi 4.1.
9.6 dafinansebis wyaro

144. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma-II-iT gaTvaliswinebuli yvela kompensacia da
daxmareba uzrunvelyofili iqneba saqarTvelos mTavrobis biujetidan. Saavtomobilo gzebis
departamenti uzrunvelyofs miwis Sesyidvisa da gansaxlebisaTvis aucilebeli xarjebis
anazRaurebas. departamenti uzrunvelyofs yvela saWiro dokumentis momzadebas, raTa finansTa
saministrom moaxdinos biujetis damtkiceba da winaswar gamoyos saxsrebi miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegma-II-is gansaxorcieleblad.
   MONX. monitoringi da angariSgeba

10.1 Sesavali

145. LARP-II ganxorcielebis ZiriTadi mizania adgilmonacvleobas daqvemdebarebuli pirebis
socialuri da sacxovrebeli pirobebis gaumjobeseba an proeqtis ganxorcielebamde arsebul
doneze aRdgena, rogorc minimaluri amocana. ganxorcielebis procesi unda uzrunvelyofdes
mocemuli amocanis misaReb vadebSi miRwevas am mizniT gamoyofili resursebiT.
amdenad, LARP-II -is dasrulebis monitoringi, misi ganxorcieleba da institucionaluri da
finansuri daxmarebis gaweva adgilmonacvleobas daqvemdebarebuli pirebisaTvis
warmoadgens proeqtis saerTo funqcionirebisa da marTvis ganuyofel nawils. saavtomobilo
gzebis departamentis gansaxlebis samsaxuri uzrunvelyofs monitoringisa da Sefasebis (M&E)
indikatorebis mixedviT (procesis mimdinareobis, kompensaciebis gacemis, zemoqmedebis
indikatorebi) monitoringis warmoebas. monitoringisa da Sefasebis mizania yvela
dainteresebul mxaresTan ukukavSiris damyareba da informaciis droulad mopoveba miwis
Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis dagegmil droSi da saTanado xarisxiT ganxorcielebis
Sesaxeb da problemebis gamovlena rac SeiZleba, adreul etapze koreqtivebis droulad Setanis
mizniT. amocanebSi Sedis Semdegi: a) moxdes adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
myofi pirebis cxovrebis standartebisa da sacxovrebeli pirobebis aRdgena an gaumjobeseba;
b) dadastureba imisa, mimdinareobs Tu ara samuSaoebi grafikisa da vadebis mixedviT; g)
Sefaseba imisa, aris Tu ara kompensaciisa da reabilitaciis zomebi sakmarisi; d) problemebis
an potenciuri sadavo sakiTxebis gamovlena da e) im meTodebis dadgena, romelTa
gamoyenebiTac moxdeba problemebis operatiulad Serbileba.


10.2 monitoringisa da Sefasebis maCveneblebi

146. proeqtis ganxorcielebis procesSi LARP-II -is politikisa da miznebis Sesabamisobis
monitoringi Catardeba dadgenili maCveneblebis (indikatorebis) mixedviT. gaTvaliswinebuli
iqneba proeqtis ganxorcielebis procesis, Sedegebisa da zemoqmedebaTa saxeebis samizne
maCveneblebi    da    zRvrebi    (ix.   cxrilebi  1,   2   da   3).

               cxrili 1: procesis maCveneblebi
proeqtis resursebi,   LAR organoebis Seqmna
sazogadoebis
monawileoba da      LAR struqturebis personalis treningi;
monitoringi       marTlzomieri da aramarTlzomieri mflobelebis legalizacia;
             LAR Tanxebis gamoyofa trrc-sTvis;
             ganmaxorcielebeli organos danaxarji;
             monitoringis damoukidebeli saagentos an mSeneblobis zedamxedveli
             konsultantis daqiraveba romelsac ekisreba gare monitoringis warmoeba;
             informaciis gavrceleba da konsultaciebi;
             saCivrebis dakmayofilebis procesi;
             sazogadoebis informirebulobis done LARP-II Sesaxeb;
             warmodgenili angariSebis monitoringi.
               cxrili 2: Sedegebis maCveneblebi
uflebamosilebaTa     gadaadgilebuli ojaxebis raodenoba
miniWeba, gadaadgileba  ojaxebis raodenoba, romelTac gadaexadaT kompensacia da gaewiaT
da reabilitacia     daxmareba
             gadaadgilebul saqmianobaTa/biznesis raodenoba
             gacemuli kompensaciis Tanxa
             adgilmonacvleobis anazRaurebuli SeRavaTebis Tanxa
             mwvave zemoqmedebis qveS myofi da adgilmonacvleobis
             zemoqmedebis qveS myofi mowyvladi pirebi, romelTa gansaxlebac
             moxda
             adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi qalebi, romlebmac
             miiRes kompensacia da SeRavaTebi.

              cxrili 3: zemoqmedebis maCveneblebi
SedarebiT grZelvadiani  cvlilebebi sacxovrebel saxlTan dakavSirebiT;
zemoqmedeba       cvlilebebi wyalmomaragebasa da kanalizaciasTan dakavSirebiT;
             cvlilebebi miwis mflobelobasTan dakavSirebiT;
             cvlilebebi saqmianobasTan dakavSirebiT;
             Semosavlisa da danaxarjis cvlilebebi;
             janmrTelobis problemebTan dakavSirebuli cvlilebebi;
             genderuli balansi da qalebisTvis uflebamosilebis miniWeba;
             mowyvlad ojaxebTan da im ojaxebTan dakavSirebuli cvlilebebi,
             romelTac qali uZRveba.


10.3 monitoringis done

147. LAR amocanebis monitoringi proeqtis farglebSi iwarmoebs or doneze. gansaxlebis
samsaxuris ufrosi ganaxorcielebs regularul Sida monitorings regionaluri ganviTarebisa da
infrastruqturis saministros sagzao departamentisaTvis warsadgenad, raSic Tavisi wvlili
SeaqvT LAR jgufebs. gare monitoringi Catardeba regionaluri ganviTarebisa da
infrastruqturis saministros sagzao departamentis mier monitoringis damoukidebeli saagentos
mowveviT. gare monitoringi SeiZleba Catardes mSeneblobis zedamxedveli konsultantis
mier, Tu igi daqiravebul iqneba im droisaTvis, rodesac aucilebelia monitoringis Catareba
(miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis dasrulebis da ganxorcielebis procesSi).
mSeneblobis zedamxedveli konsultanti aseve, ganaxorcielebs zedamxedvelobasa da
monitorings, riTic daxmarebas gauwevs regionaluri ganviTarebisa da infrastruqturis
saministros sagzao departamentsa da agb-s samSeneblo samuSaoebis warmoebis etapze
adgilmonacvleobiT gamowveuli zemoqmedebebis Serbilebis mimarTulebiT.


10.4 Sida monitoringi

148. Sida monitoringi Catardeba rutinulad gansaxlebis samsaxuris mier LARP-II-is
ganxorcielebis procesSi. Sedegebi ecnobeba sgd-s LAR komisiasa da agb-s yovelTviurad.
Sida monitoringis indikatorebi aris procesis, myisieri Sedegebisa da zemoqmedebebis
maCveneblebi. xsenebuli informacia mopovebul iqneba uSualod gansaxlebis samsaxuris
warmomadgenlebisagan, romlebic raionul LAR gundebis farglebSi da samuSao jgufSi
monawileoben, da miewodeba LAR komisias LAPR-II-is mimdinareobisa da Sedegebis
Sesafaseblad da saWiroebis SemTxvevaSi samuSao programis dasaregulireblad. moxdeba
yovelTviuri angariSebi kvartalurad Sejamdeba zedamxedvelobis standartuli angariSebis
saxiT da waredgineba agb-s.
149. Sida monitoringis angariSSi Sedis: a) ganxorcielebuli samuSaoebi mocemuli dRis
mdgomareobiT; b) amocanebi, romelTa miRwevac moxerxda an ver moxerxda mocemul
periodSi; g) wamoWrili problemebi da d) problemebis gamasworebeli zomebis
SemoTavazebuli variantebi. Sida monitoringis angariSis sawyisi varianti momzaddeba
gansaxlebis samsaxuris specialistebis mier. mSeneblobis zedamxedveli konsultantis
gansaxlebis saerTaSoriso da adgilobrivi specialistebi daxmarebas gauweven LAR komisias
adgilmonacvleobis saerTo statusis angariSis (PPR) SemuSavebaSi. kerZod,
adgilmonacvleobis adgilobrivi specialistebi awarmoeben LAR gundebis qmedebebis
monitorings da angariSs Caabarebs LAR komisias yovelTviurad.


10.5 gare monitoring

150. amocanebis mixedviT, gare monitorings ganaxorcielebs monitoringis gareSe saagento
(mga), romelic SeirCeva arasamTavrobo organizaciebidan, saswavlo/sakvlevi institutebis an
damoukidebeli konsultantebis an zedamxedveli konsultantebis ricxvidan. mga-s amocana
iqneba gegmis ganxorcielebisa da Sesabamisobis angariSis mozmadebis gare monitoringi.
Sesabamisobis angariSi iqneba safuZveli agb-sTvis, daTanxmdes samSeneblo samuSaoebis
dawyebas. zedamxedveli konsultantis amocanebi Semoifargleba gauTvaliswinebeli
zemoqmedebebis kompensaciis monitoringiT. amgvari gauTvaliswinebeli garemoebebi
SeiZleba aRmoCndes mSeneblobis an kompensaciis Semdgom, gegmis ganxorcielebidan 1
wlis gasvlis Semdeg zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis reabilitaciis xarisxis Sefasebis
dros.

 10.5.1 mga amocanebi

151. miwis Sesyidva-gansaxlebasTan dakavSirebuli ToTeuli qve-proeqtisaTvis mga
ganaxorcielebs gegmis Sesrulebis monitoring da CaerTveba Semdeg saqmianobaSi: (i)
gegmisa da sainformacio pamfletis gavrcelebis mimoxilva; (ii) proeqtis ganmaxorcielebeli
erTeulis mier zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis kompensaciis ganxilva, gansakuTrebuli
yuradReba unda mieqces gegmis Sesabamis debulebas, romlis mixedviTac xorcieldeba
RonisZieba; (iii) kompensaciis finansuri aRricxvis gadaxedva; (iv) gadamowmeba,
mimdinareobs Tu ara zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisaTvis kompensaciis micema
gegmiTa da am pirebTan xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli odenobiT; (v) zemoqmedebis qveS
moqceuli pirebis kmayofilebis Sefaseba sainformacio kampaniisa da maTTvis
SemoTavazebuli sakompensacio/sareabilitacio paketis mixedviT; (vi) legalizaciis procesis
mimoxilva da misi efeqturobis Sefaseba; (vii) saCivrebis ganxilvis zedamxedveloba; (viii)
zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis kmayofilebis donis Semowmeba am pirebidan 20 %
SerCeviT. gegmis ganxorcielebis Semdeg momzaddeba Sesabamisobis angariSi, romelSic
ganxiluli                iqneba                 Semdegi:

  i.   Sefaseba, Tu ramdenad Seesabameboda kompensacia gegmas;
  ii.  dadgenas, ganxorcielda Tu ara kompensacia gegmiT gaTvaliswinebuli odenobiT;
  iii.  kvlevisa da saSualebebis Sefasebis sisworis Sefaseba;
  iv.  legalizaciis procesis efeqturobisa da moculobis Sefaseba;
  v.   saCivrebisa da maTi gadawyvetis mimoxilva;
    vi.  reabilitaciis programebis Sefaseba Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli da
      mowyvladi meurneobebisaTvis;
    vii. zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis kmayofilebis Sefaseba;
    viii. miRebuli gamocdileba, romelic gamoyenebuli iqneba Semdeg proeqtebSi;
    ix.  gegmis ganxorcielebis zogadi Sefaseba da rekomendaciebi agb-sTvis samSeneblo
      samuSaoebis           dawyeba-ardawyebis           Sesaxeb.

152. mga ganaxorcielebs sakuTar saqmianobas proeqtis aRmasruelebel erTeulTan
angariSgebis formatiT da CaerTveba kabinetul da savele kvlevebSi, aseve daiqiravebs
saWiro raodenobis personals zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis kmayofilebis dadgenisa
da sakompensacio fasebis Sesafaseblad. konsultantze mibmuli monitoringis RonisZiebebi
daiwyeba dauyovnebliv mTavrobis mier gegmis damtkicebisTanave da gagrZeldeba gegmis
ganxorcielebis Sejamebamde.

10.5.2 ganxorcielebis-Semdgomi Sefaseba

153. zedamxedvelobis konsultantis gansaxlebis specialistebi ganaxorcieleben gegmis
Semdgom Sefasebas – gegmis Sesrulebidan erTi wlis Semdeg. am Seswavlis mizania,
Semowmdes, miRweuli iqna Tu ara gegmis amocanebi. Zlieri zemoqmedebis qveS moqceul
pirebze Segrovebuli socialur-ekonomikuri monacemebi gegma-I-is momzadebis dros
gamoyenebuli iqneba wina da Semdgom saproeqto viTarebisaTvis. ganxorcielebis Semdgomi
Sefasebis farglebSi momzaddeba Sesabamisi damatebiTi daxmareba zemoqmedebis qveS
moqceuli pirebisaTvis, Tuki Seswavlis Sedegad gairkveva, rom gegma-I-is amocanebi ar
iqna    Sesrulebuli.   am    miznebiT    zedamxedvelobis     konsultanti:

 i.     saWiroebis mixedviT gadaxedavs gamokvlevis indikatorebs;
 ii.     ganaxorcielebs   miwis  Sesyidvis/gansaxlebis   zemoqmedebebis Sefasebas
       zemoqmedebis qveS moqceul pirebze formaluri da araformaluri gamokvlevebis
       meSveobiT zemoqmedebis qveS moqceuli da ar-moqceuli mosaxleobisaTvis. mga
       ganaxorcielebs mamakacebisa da qalebis warmomadgenelTa formalur gamokvlevas
       zemoqmedebis qveS moqceuli pirebidan, raTa dadgindes cvlilebebi am pirebTan
       dakavSirebiT. paralelurad mga Seadarebs zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis
       pirobebs msgavsi, magram zemoqmedebis qveS mouqcevel mezoblebTan, romlebsac
       axasiaTebT cxovrebis msgavsi done. samizne jgufebTan ganxilvebi da sxva
       arastruqturizebuli monacemebis Segrovebis meTodebi da zemoqmedebis qveS
       moqceul pirebTan konsultaciebi, ganxilvebi Tanamdebobis pirebsa da Temis
       xelmZRvanelebTan aseve iqneba Sesrulebuli formaluri gamokvlevis Sedegebis
       Sesafaseblad. da bolos, SefasebaSi mimoxiluli iqneba gansaxlebis qmedebebis
       Sedegad ganxorcielebuli zemoqmedebebi an sargebeli zemoqmedebis qveS moqceuli
       pirebisaTvis. kvlevis Sedegebi gamoyenebuli iqneba mga-s mier mimoxilvis
       angariSisaTvis proeqtis Sesaxeb gare monitoringis vadis bolos;
iii.     gamoikvlevs kmayofilebis dones saSualebebsa da uflebamosilebaTa uwyisebis,
       gadaxdebis grafikis, saxsrebis misawvdomobisa da gadaxdebis mixedviT. imave
       gegmis Semdgomi gamokvlevis farglebSi mga darwmundeba zemoqmedebis qveS
       moqceuli pirebis kmayofilebaSi saSualebebis Sefasebisa da gaweuli daxmarebis
       moculobisa da ganrigis TvalsazrisiT gegmis farglebSi;
 iv.     ganaxorcielebs miwis Sesyidvis/gansaxlebis programis grZelvadiani efeqturobis,
       Sedegianobisa da mdgradobis Sefasebas, gaiTvaliswinebs miRebul gamocdilebas
       samomavlo gansaxlebis politikebisaTvis, dagegmavs samomavlo Sesyidvebisa da
       gansaxlebis gegmasa dam is Sesruulebas, Tuki Seswavlis Sedegad aRmoCnda, rom
    gegmis amocanebi ar iqna miRweuli, mga gauwevs rekomendacias damatebiTi
    daxmarebis Sesabamis RonisZiebebs zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisaTvis;
 v.  moamzadebs Sefasebis angariSs. gegmis Semdgomi angariSis wardgenamde mga
    uzrunvelyofs formaluri da araformaluri Sexvedrebis mowyobas zemoqmedebis qveS
    moqceul pirebTan, Temis xelmZRvanelebsa da sxva Tanamdebobis pirebTan, raTa
    maT gamoTqvan sakuTari mosazreba mimoxilvis angariSis Sinaarsis/analizis
    Sesaxeb. sxva konsultaciebis ZiriTadi Temebi danarTebad daemateba angariSs.

 10.5.3 monitoringis indikatorebi amocanisaTvis 2

154. amocana 2, sxva faqtorebTan erTad, daefuZneba cxrilSi 10 mocemul monitoringis indikatorebs.

cxrili 10. monitiringis indikatorebi amocana 2-sTvis
monitoringis indikatori         indikatorad SerCevis safuZveli
zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis      mdebareoba
meurneobebis    Sesaxeb   sabaziso    Semadgenloba da struqtura: asaki, ganaTleba da
informacia                   kvalifikacia
                       meurneobis ufrosis sqesi
                       eTnikuri jgufi
                       jandacvis, ganaTlebis, komunaluri momsaxurebisa
                        da sxva socialuri momsaxurebis misawvdomoba
                       sacxovreblis tipi
                       miwisa da sxva saSualebebis sakuTrebisa da
                        gamoyenebis kanonzomierebebi
                       saqmianoba da dasaqmebis kanonzomierebebi
                       Semosavlis wyaro da done
                       sasoflo-sameurneo warmoebis monacemebi (soflis
                        ojaxisaTvis)
                       mezoblebis     an   sazogadoebriv   jgufebSi
                        monawileoba
                       kulturuli    ubnebisa    da   RonisZiebebis
                        misawvdomoba
                       yvela saSualeba-Seqmneli uflebamosilebis uwyisisa
                        da   gansaxlebis   uflebamosilebaTa   uwyisis
                        Rirebuleba
sargeblis monitoringi             saqmianobis,    warmoebisa    da   resursebis
                        gamoyenebis    kanonzomierebaSi   momxdari
                        cvlilebebi wina-saproeqto viTarebasTan SedarebiT
                       Semosavlisa da xarjebis kanonzomierebaSi
                        ganxorcielebuli    cvlilebebi   wina-saproeqto
                        viTarebasTan SedarebiT
                       cxovrebis Rirebulebis cvlilebebi wina-saproeqto
                        viTarebasTan SedarebiT
                       Seicvala zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis
                        Semosavali am cvlilebebis Sesabamisad?
                       ra Seicvala ZiriTad socialur da kulturul
                        parametrebSi, romlebic ganapirobeben cxovrebis
                        dones?
cxovrebis donis aRdgena            ganxorcielda saxlis kompensacia cveTis, fulis
                        gadaricxvis xarjebis gamoklebiT zemoqmedebis
                        qveS moqceuli pirebisaTvis?
                       Seicvala sazogadoebis aRqma?
                       miaRwia zemoqmedebis qveS moqceulma pirma
                        ZiriTadi socialuri da kulturuli elementebis
                     Canacvleba?
saarsebo saSualebebis aRdgena      ganxorcielda kompensacia cveTis, fulis gadaricxvis
                     xarjebis gamoklebiT zemoqmedebis qveS moqceuli
                     pirebisaTvis?
                     iyo kompensacia sakmarisi dakarguli saSualebis
                     Casanacvleblad?
                     uzrunvelyofili   iyos  saTanado   standartis
                     adgilmonacvleobis miwa?
                     dafara   gadasvlisa  da   adgilmonacvleobis
                     kompensaciam xarjebi?
                     Semosavlis Canacvlebam uzrunvelyo warmoebis
                     xelaxali Seqmna?
                     miiRes    zemoqmedebis   qveS   moqceulma
                     sawarmoebma sakmarisi daxmareba warmoebis
                     Tavidan dasawyebad?
                     uzrunvelyofilma dasaqmebam uzrunvelyo wina-
                     saproeqto Semosavlis donisa da cxovrebis donis
                     aRdgena?
zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis    ramdenad gaTviTcnobierebulia zemoqmedebis qves
kmayofilebis done            moqceuli piri gansaxlebaSi, procedurebsa da
                     uflebamosilebaTa uwyisSi?
                     ician am pirebma, dakmayofilda Tu ara zemoT
                     moyvanili?
                     zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis SefasebiT,
                     aRdga maTi cxovrebis done da saarsebo
                     saSualebebi?
                     ramdenad gaTviTcnobierebulia zemoqmedebis
                     qveS moqceuli piri saCivrebisa da davebis ganxilvis
                     procedurebSi?
                     rogor moagvares gansaxlebis aRmasruleblebma
                     gauTvaliswinebeli problemebi?
gansaxlebis dagegmvis efeqturoba     raodenobrivad sworad dadginda zemoqmedebis
                     qveS moqceuli pirebi da maTi saSualebebi?
                     dasaxmareblad mowveuli iqnen uZravi qonebis
                     (miwis) maklerebi?
                     sakmarisi dro da saxsrebi iyo gamoyofili
                     amocanebis misaRwevad?
                     ramdenad swori iyo uflebamosilebaTa iwyisi (farTo
                     Tu viwro)?
                     identificirebul iqna mowvyladi jgufebi da
                     uzrunvelyofili iyo maTi daxmareba?
sxva zemoqmedebebi            SeiniSeboda    daugegmavi    garemosdacviTi
                     zemoqmedebebi?
                     SeiniSneboda    daugegmavi   zemoqmedebebi
                     dasaqmebasa Tu Semosavlebze?
danarTebi
                       danarTi 1

Sefasebis meTodebi, danakargebisa da kompensaciebis Sefaseba, Senoba-nagebobebis Sefaseba.

1. miwis Sefaseba: miwa Sefasebuli iqna adgilmonacvleobis RirebulebiT saSualo sabazro fasebidan
gamomdinare. sabazro fasebi gamoiangariSeba msgavsi tipis, mdebareobisa da maxasiaTeblebis
miwis saSualo gayidvis fasidan. saSualo sabazro fasze dayrdnobiT Sesabamisi Sesworebebi iqna
Setanili Sedarebis parametrebSi gamoyenebis qvemore TanmimdevrobiT:

  i.  sakuTrebis uflebis gadacema uZrav qonebaze;
  ii.  finansuri pirobebi;
 iii.  gayidvis pirobebi;
 iv.  gayidvasTan dakavSirebuli sxva xarjebi;
  v.  gayidvebis dinamika bazarze (gayidvis TariRi);
 vi.  mdebareoba;
 vii.  fizikuri parametrebi;
viii.  ekonomikuri parametrebi;
 ix.  sargebloba;
  x.  uZravi qonebis arseboba.

2. nagebobebis Sefaseba. nagebobebi Sefasebulia adgilmonacvleobis RirebulebiT Sesbamisi
nagebobis asaSeneblad aucilebeli pirdapiri da arapirdapiri xarjebidan gamomdinare, anu ra eRireba
igive parametrebis nagebobis aSeneba dRes. gaTvaliswinebuli ar aris amortizaciis anaricxebi.
pirdapiri da arapirdapiri xarjebi gamoiangariSeba konkretuli SemTxvevidan gamomdinare qvemorea
mocemuli:

   a) pirdapiri xarjebi:
      i. muSebis xelfasebi;
      ii. samSeneblo masalebis yidva;
     iii.  mosamzadebeli xarjebi;
     iv.  saWiro aRWurvilobis daqiraveba an yidva;
      v.  mSeneblis sargebeli da zednadebi xarjebi;
     vi.  mSeneblobis/remontis dros usafrTxoebis zomebis gatarebis xarjebi;
     vii.  droebiTi nagebobebis xarjebi;
    viii.  droebiTi komunikaciebi (deni, wyali, gazmomarageba da sxv.);
     ix.  sawyobis xarjebi;
      x.  transportirebis xarjebi;
     xi.  sxva xarjebi.

   b) arapirdapiri xarjebi:
      i.  profesiuli momsaxurebis Rirebuleba:

           1. arqiteqtoris/dizaineris anazRaureba;
           2. sainJinro momsaxurebis anazRaureba;
           3. iuridiuli xarjebi;
           4. Semfaseblis momsaxurebis anazRaureba;
           5. sxva xarjebi;
      ii.  nebarTvebis misaRebad aucilebeli xarjebi;
     iii.  sadazRvevo xarjebi;
     iv.  dafinansebis %;
      v.  axali Senobis mSeneblis mier kontraqtis Sesrulebis uzrunvelyofis garantia;
     vi.  sxva xarjebi.

3. yovelwliuri mosavlis kompensacia. kompensacia Sefasebuli iqna sabazro RirebulebiT –
zemoqmedebis qveS moqceuli mosavlisa da misi sabazro Rirebulebis gadamravlebiT. zemoqmedebis
qveS moqceuli kulturaa simindi, romlis mosavalicaa 8-10 t/ha da nayofiereba – 1 kg/kv.m. simindis
arsebuli sabazro Rirebulebidan gamomdinare (0.4 lari 1 kg-ze) simindis kompensaciis odenoba iqneba
0.4 lari kv.m.-ze.

4. mravalwliani nargavebis kompensacia. mravawliani nargavebi sxvadasxvanairadaa Sefasebuli
merqniani saxeobebisa da xexilisaTvis msxmoiarobis asakisa da msxmoiare xeebis mier am asakis
miuRwevlobis mixedviT.

b. merqniani saxeobebi: maTi Sefaseba ganxorcielda zrdis kategoriisa d axis merqnis RirebulebiT, rac
gamoiangariSeba xis moWris asakiT;
g. aramsxmoiare xexili: Sefasda im investirebis mixedviT, rac aucilebelia xis gasazrdelad im
asakamde, rodesac igi moWrili iqna;
a. msxmoiare xexili: Sefasda qvemore parametrebiT:

  1) moWris momentSi arsebuli nayofi msxmoiarobis asakSi an xis asakSi (konsultantis mier
    momzadebuli cxrilebiT, rac emyareba saqarTvelos statistikis departamentis monacemebsa da
    aRiarebul akademiur naSromebs, sadac detalurad aris aRwerili xis nayofiereba 5 wlian
    periodebze) moWris momentisaTvis;
  2) sasmomavlo mosavlis saSualo Rirebuleba adgilze arsebuli fasiT (gamoiTvleba nayofieri
    wlebis mixedviT moWridan msxmoiarobis SeCerebamde); da
  3) wlebi, romlebic saWiroa xeebis gasazrdelad msxmoiare asakamde, rodesac ganxorcielda
    maTi moWra.

xis Sefasebisas ar iqneba gaTvaliswinebuli yovelwliuri danaxarjebi (anazRaurebadi samomavlo
Semosavali virtualuria da ar unda moicavdes aucilebel investirebas). msxmoiare xexilis kompensaciis
gamoTvlis formulaa:
                     C=(K*V*L) - M
sadac
C - aris xis sakompensacio Rirebuleba.
K - 1 xis saSualo wliuri nayofi msxmoiarobis darCenili wlebis ganmavlobaSi.
V - 1 kg produqtis sabazro Rirebuleba adgilze.
L - sakompensacio wlebi (imave msxmoiarobis xis gasazrdelad aucilebeli wylebi).
M - miwaTmoqmedebis saSualo wliuri Rirebuleba.
                     danarTi 2
   kerZo sakuTrebaSi arsebuli miwis legalizacia saqarTveloSi da kerZod, aWaris
               avtonomiur respublikaSiA.   Sesavali
1.   mflobelobis uflebis swori da zusti registracia warmoadgens realuri sakuTrebis
nebayoflobiTi Sesyidvis an savaldebulo eqspropriaciis aucilebel pirobas. saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsis 312 muxlis Tanaxmad, sajaro reestris Canawerebi ganixileba, rogorc
zusti im dromde sanam ar damtkicdeba maTi uzustoba. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis
312 muxlis Sesabamisad, sajaro reestrSi xelmisawvdomi arazusti monacemebi Sesworebuli
unda iqnas zusti monacemebiT. amitom, miwis mesakuTreebma Sesabamisi procedurebis
gavliT unda ganaxorcielon TavianTi miwis nakveTebis zusti demarkacia da legalizacia.
miwis mflobelebma unda mimarTon sajaro reestrs da iqonion yvela saWiro dokumentacia,
romelic adasturebs maTi mesakuTreobis uflebas da miwis aRwerilobas, aseve unda iqonion
kadastruli ruka zusti azomviTi naxcazebiT da dokumentacia, romelic adasturebs maTi
mflobelobis uflebas (miReba-Cabarebis aqti, registraciis serTifikati, adgilobrivi saxelisuflebo
organos mier gacemuli miwis ganawilebis siidan amonaweri, an gancxadeba mflobelobis
registraciaze, rogorc gadasaxadebis gadamxdeli 1992-2001 wlebSi).
2.   sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, saqarTveloSi arsebuli miwis mTeli farTobi
gadavida saxelmwifos mflobelobaSi. qveynis ekonomikuri reformis farglebSi, saqarTvelos
mTavrobam (GOG) miwis privatizaciis procesi daiwyo 2004 wels. saqarTvelos mTavroba
iyenebs saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sakuTrebis privatizaciis sxvadasxva meTodebs,
maT Soris tenderis, auqcionis, ijaris, gamosyidvis da pirdapiri Sesyidvis CaTvliT. asea Tu
ise, sabolood, pirad sargeblobaSi arsebuli miwis legalizacia xdeba iusticiis saministros sajaro
reestris erovnuli saagentoSi registraciiT. saqarTveloSi kerZo mflobelobaSi arsebuli miwa
gansazRvrulia sabWoTa kavSiridan damoukideblobis miRebis Semdeg miwis nakveTebis
ganawilebiT. sabWoTa kavSiris periodSi sasoflo-sameurneo miwa gamoiyeneboda
saxelmwifos mier dafinansebuli koleqtiuri fermebis (kolmeurneobebis) mier. privatizaciis
procesSi, kolmeurneobebis miwa daiyo patara nakveTebad da ganawilda im ojaxebs Soris,
romlebic saxelmwifosgan aRar iRebdnen sasoflo-sameurneo subsidias.
B.   privatizacia aWaris regionSi
3.   saqarTvelos umetes nawilSi, garda aWaris, saxelmwifo mflobelobaSi arsebuli miwis
privatizacia daiwyo 2007 wlamde. 2007 wels, gamoica prezidentis kanoni da brZanebuleba
(2007, brZanebuleba-525), romlis mixedviTac aWaraSi privatizebuli unda yofiliyo
saxelmwifo mflobelobaSi arsebuli miwa.
4.   brZanebulebis Sesabamisad daarsda sakuTrebis aRiarebis komisia (PRC), romelic
funqcionirebs raionis municipalitetis doneze. komisia uflebamosilia mflobelebs mianiWos
nakveTis kanonieri statusi da scnos mflobelebi. moqalaqeebis individualur ganacxadebze
dayrdnobiT, komisiam daiwyo administraciuli procedurebi. procedurebi aris igive mTeli
qveynis masStabiT da moicavs Semdeg safexurebs:
   i.  moqalaqeebis ganacxadebebi miwis nakveTebis privatizaciaze.
 ii.   moqalaqeebs sTxoves garkveuli dokumentaciis uzrunvelyofa, magaliTad rogoric aris
     ijaris xelSekruleba, mSeneblobis nebarTva, nebismieri saxis dokumenti romelic
     dakavSirebulia ijarasTan da mSeneblobis nebarTvasTan da upiratesoba eniWeboda
     sabWoTa periodis Semdeg nebismier dros (saxelmwifo mflobelobis periodSi, iyo
     patara individualuri ijaris, gadasaxadis da miwis gadasaxadis Cekebis/qviTrebis qonis
     SemTxvevebi, rac adasturebs miwis mflobelobas).
 iii.   moqalaqeebs daevalaT TavianTi Sesabamisi nakveTebis fizikuri da geometriuli
     kvlevis Sesruleba (TavianTi RirebulebiT) komisiaze wardgenamde da ganacxadis
     wardgenis dros.
 iv.   TiToeul ganacxads darTuli unda hqonoda Sesabamisi nakveTis kvlevis detalebi.
 v.    ganacxadebze da Sesabamisi nakveTebis kvlevis detalebze dayrdnobiT, sakuTrebis
     uflebis aRiarebis komisia ubanze gadioda detalebis Sesamowmeblad da
     dasazusteblad. komisiis Semowmebis da dazustebis procesi Cveulebriv efuZneboda
     ganxilvebs mflobelebTan da mezoblebis damowmebas.
 vi.   ubanze gadamowmebis Semdeg, sakuTrebis uflebis aRiarebis komisia adasturebs an
     uaryofs garkveuli miwis nakveTis mflobelobis statuss.
vii.   komisiis mxridan damtkicebis SemTxvevaSi, nakveTis dasaregistrireblad mesakuTre
     midioda iusticiis saministros sajaro reestris erovnul saagentoSi.
C.    mesakuTreobis uflebis aRiarebis sirTuleebi
5.   mesakuTreobis uflebis aRiarebam gaiara mravali sirTule ramac xeli SeuSala procesis
progress aWaraSi. erTi da igive nakveTis mravalmflobelobis SemTxvevebi warmoadgens
procesis ZiriTad Seferxebas. am SemTxvevebidan zogierTSi ar moxda mesakuTreobis
uflebis dadastureba. registraciis procesi moicavda Semdeg sirTuleebs:
   i.  aWaraSi, zogieTi adamiani (namdvili mesakuTre, romelic flobs damadastureel
     dokuments gacemuls post sabWour periodSi) ramodenime wlis manZilze ar
     imyofeboda adgilze da ar iyenebda miwis nakveTs. namdvili mepatronis ar yofnaSi,
     igive nakveTs ikavebs sxva individi da iyenebs sakuTari saWiroebisTvis.
 ii.   privatizaciis procesSi, miwis nakveTis damkavebeli nakveTis aRiarebis mizniT
     komisiasTan midis kvlevis detalebiT.
 iii.   rodesac realurma mflobelma Seityo miwis privatizaciis Sesaxeb, is agreTve mivida
     komisiasTan igive nakveTis sakuTrebis uflebis aRiarebaze. aman gamoiwvia mTeli
     procesis garTuleba da arasaimedooba.
6.   zemoT aRniSnuli viTarebis gamo, namdvilma mflobelebma daiwyes komisiis da
xelisuflebis saqmis aRZvra. yvelaze problematur zonas warmoadgenda xelvaCauris raioni da
gansakuTrebiT ki zRvis pira teritoria. Sesabamisad, zogierTi aseTi SemTxveva gansaxilvelad
gadaeca sasamarTlos. sasamarTlom ver ganaxorciela veranairi aqtiuri qmedeba an ver
uzrunvelyo ganxilvebis mowyoba am saqmeebTan mimarTebaSi, ramac sabolood gamoiwvia
am SemTxvevebis ar aRiareba. aRniSnuli SemTxvevebi kvlav sasamarTloSia da verdiqti
kvlav gamosatania.
D.    sakiTxis ganxilvis safexurebi
7.   zemoT aRniSnul gamocdilebaze dayrdnobiT, gamoica brZanebulebis Casworebebi 7.
Casworebebma kvlav dauSva registraciis da sakuTrebis aRiarebis procesi. Casworebebis
mixedviT, miwa SeiZleba iqnas aRiarebuli da legalizebuli im pirebis da nakveTebisTvis im
SemTxvevaSi, Tu arsebobs nebismieri saxis droebiTi an mudmivi xasiaTis struqtura, Tu
ukanonod dakavebuli miwis nakveTi aris kanonier sakuTrebaSi arsebuli nakveTis momijnave
da aris masze naklebi farTobis. mflobelebma unda Seadginon rukebi, mflobelobis uflebis
aRiarebisTvis miiRon uflebamosileba adgilobrivi administraciisgan da ganaxorcielon
registracia. Sesabamisad, uflebis aRiarebis procesi kvlav gaxsnilia sakuTrebis uflebis
aRiarebis komisiis mier, rac dakavSirebulia mflobelobis serTifikatTan.
E.    miwis registraciis statusi da realuri arsebuli viTareba
8.   carieli miwis (miwis nakveTi nagebobebis gareSe) registracia ar SeCerebula. Tumca,
mflobelebis praktikuli umravlesoba ar iCens miwis axal registraciis iniciativas imitom rom,
maT ar moeTxovebaT axali registracia radgan, miwis yidva-gayidva ar aris aqtualuri arsebul
viTarebaSi. Tumca, unda aRiniSnos rom, es mflobelebi mezoblebs Soris urTierTgagebis
safuZvelze agrZeleben maTi nakveTebis gamoyenebas.
9.   realurad, es miwis nakveTebi da mesakuTreebi kvlav SesaZloa gaxdnen kanonieri
mesakuTreebi. arsebuli mdgomareobis farglebSi, es SemTxvevebi klasificirdeba rogorc
dakanonebadi mesakuTreebi. amJamad, urbanul da sacxovrebel nakveTebTan dakavSirebiT
ar aris aranairi problema. aseve unda aRiniSnos rom, miwis registraciasTan dakavSirebuli
ramodenime SemTxveva kvlav sasamarTloSia da saWiroebs ganxilvas. miwis flobis statusi,
saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, SeiZleba Semdeg kategoriebad
daiyos::
   i.  kanonieri mflobeli/ sabuTis mqone mflobeli: miwis mesakuTreebi da
     momxmareblebi, romelTa sakuTrebis flobis ufleba daregistrirebulia sajaro reestrSi.
  ii.  dakanonebadi mesakuTre
       a. marTlzomieri mesakuTreebi: mesakuTreebi, romlebsac aqvT miwis
        mflobelobis damadasturebeli dokumenti, Tumca ara aqvT daregistrirebuli
        mflobelobis ufleba sajaro reestrSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad. .
       b. armarTlzomieri mesakuTreebi: daukanonebeli miwis mflobelebi, romlebsac
        aqvT miwis sakuTrebis uflebis dakanonebis ufleba mimdinare
        kanonmdeblobis Sesabamisad   (saqarTvelos kanoni fizikuri da kerZo
        samarTlis iuridiuli pirebis mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebuli miwis


7
 ixileT prezidentis brZanebuleba No. 11 of 14.01.2008; No. 92 of 19.02.2008; No. 152 daTariRebuli
24.03.2008; No. 194 of 15.04.2008; No. 375 of 21.07; No. 585 daTariRebuli 05.12.2008 da No. 46
daTariRebuli 22.01.2010.
         nakveTebze sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb; 2007). miwis sakuTrebis
         uflebis registracia kanonierad daSvebulia Semdeg SemTxvevebSi:
         -  saxelmwifos mflobelobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo da arasasoflo-
           sameurneo miwis nakveTebi sacxovrebeli saxliT, an nagebobiT, romelic
           TviTneburad dakavebulia fizikuri an iuridiuli piris mier, sanam mimdinare
           kanoni ZalaSi Sevidoda 2007 wels.
         -  fizikuri an iuridiuli piris sakuTrebaSi an marTlzomier mflobelobaSi
           arsebuli miwis momijnave, TviTneburad dakavebuli miwis nakveTi, imis
           gaTvaliswinebiT rom TviTneburad dakavebuli miwis nakveTi unda iyos
           naklebi farTis vidre kanonierad dakavebuli nakveTi.
         -  mimdinare kanonSi, muxli 3 paragrafi 2, mocemulia garkveuli
           gamonaklisi SezRudvebi, romelic krZalavs miwis legalizacias (mag. dacul
           teritoriaze, tyeSi arsebuli nakveTebi). SezRudvebis es sia mocemulia
           danarTSi 8 (danarTi 2).
  iii.  mflobelebi, romelTa uflebebi miwaze ar eqvemdebareba dakanonebas: miwis
      TviTneburad damkavebeli pirebi, romelTac ar aqvT miwis mesakuTreobis legalizebis
      ufleba arsebuli kanonis (saqarTvelos kanoni fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli
      pirebis mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebuli miwis nakveTebze sakuTrebis uflebis
      aRiarebis Sesaxeb; 2007”)”) mixedviT. kerZod, pirebi, romlebsac ar gaaCniaT, 2007
      wels kanonis amoqmedebamde, gansaxilveli miwis flobis an sargeblobis
      damadasturebeli dokumentebi, ver daakanoneben miwis mflobelobaze uflebas
  iv.  miwaze sakuTrebis uflebis dakanoneba marTlzomieri da aramarTlzomieri
      mflobelebisaTvis xdeba gansxvavebuli proceduris Sesabamisad, rogorc es qvemoT
      aris aRwerili, Tumca orive SemTxvevaSi dakanonebis procesi sruldeba mflobelobis
      uflebis registraciiT. miwis nakveTebze mflobelTa uflebebis registracia sruldeba
      sajaro reestris erovnuli saagentos (NAPR) mier. saagento gascems miwis da masze
      ganlagebuli qonebis mflobelobaze registraciis amonawers da da Sesabamis sakadastro
      gegmas.8
 saqarTelos kanonis “saxelmwifo mflobelobis qveS arsebuli sasoflo-sameurneo miwis nakveTebis Sesaxeb”
(paragrafi 2, muxli 3) Tanaxmad, privatizacia ar eqvemdebareba saxelmwifo daqvemdebarebaSi arsebuli
nakveTebis Semdegi kategoriebi: (a) saZovrebi, garda SemTxvevebisa Tu, is ijariT ar aris gacemuli am kanonis
ZalaSi Sesvlamde, romelic gamocemulia kompetenturi saxelmwifos an adgilobrivi xelmZRvanelobis mier
(TviT-marTvelobis xelisufleba), saTanadod aris gamoyofili SenobebisTvis da nagebobebisTvis romlebic
warmoadgens individebis an iuridiuli pirebis kerZo sakuTrebas an saxelmwifo sakutrebas; (b) pirutyvis
gadasareki trasa; (c) pirveli zona (mkacri reJimis zona) sanitaruli dacvis teritoriaze wyalmomaragebis erteulebis
irgvliv; (d) tyis fondis miwa, romelic gamoiyeneba sasoflo-sameurneo miznebisTvis; (e) rekreaciuli miwebi; (f)
miwebi, romelic dakavebulia istoriuli, kulturuli, bunebrivi da sakulto-religiuri ZeglebiT; (g) daculi teritoriebis
miwebi; (h) sasoflo-sameurneo miwebi, romlebic gamoiyeneba biujetiT dafinansebuli instituciebis da sajaro
kanonmdeblobis iuridiuli pirebis mier. miwis nakveTebi, romelic moxseniebulia b, c, d da e, SesaZloa iqnas
privatizebuli mxolod im SemTxvevaSi, Tu ganxorcieldeba mniSvnelovani proeqtebi, romelzec saqarTvelos
ekonomikis ganviTarebis saministroze dayrdnobiT, saqarTvelos mTavroba miiRebs gadawyvetilebas.
amavdroulad, c miTiTiebuli miwa SesaZloa iqnas privatizebuli im SemTxvevaSi, Tu igi Seesabameba sanitaruli
dacvis pirobebs (26.10.2007).
10.  marTlzomieri sakuTrebis uflebebis legalizacia xorcieldeba sajaro reestris erovnuli
saagentos raionuli saregistracio ofisis mier. ganmcxadeblebma unda waradginon Zveli
dokumentacia, romelic adasturebs mesakuTreobis uflebebs da aseve miwis nakveTis da
masze ganTavsebuli nagebobebis kadastruli rukebi.
11.  aramarTlzomieri sakuTrebis uflebis legalizacia uflebamosilia (TiToeul raionSi)
sakuTrebis uflebis aRiarebis komisiis mier ganacxadis dokumentebis da kanonSi da
adgilobrivi miwaTgamoyenebis ganviTarebis gegmebSi gansazRvruli SezRudvis siaze
uflebamosilebis Sefasebis ganxilviT. dadebiTi gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi,
specialur angariSze Tanxis Sesabamisi raodenobis gadaricxvis Semdeg, daqvemdebarebis
SemTxvevaSi9, komisia gascems sakuTrebis uflebis serTifikats. am seTifikatze dayrdnobiT,
miwis nakveTze da nagebobebze sajaro reestis erovnuli saagentos raionuli registraciis ofisi
daaregistrirebs mesakuTreobis uflebas.
F.   adgilobrivi kvleva
12.   2003-2004 wlebSi, ramodenime saerTaSoriso donor organizaciebTan erTad USAID
mTels saqarTveloSi Caatara erovnuli donis kvleva. am donorma organizaciebma daiwyes
mTeli saqarTvelos masStabiT miwebis rukebis Sedgena. rukebi Sedga miwis nakveTebis
fizikuri gadamowmebis da mesakuTreebTan konsultaciebis damoukidebeli kvlevis Sedegad.
USAID kvlevis dadebiTi aspeqti iyo is, rom moxda miwis nakveTebis aRiareba. Tumca,
unda aRiniSnos rom, kvlevis mier ar moxda mesakuTreobis detalebis gansazRvra da
nakveTis sazRvrebis demarkacia. aseve, mesakuTreobis detalebi ar iqna ganaxlebuli, radgan
mosaxleTa umetesobam ar wamoiwyo carieli miwis registracia. amis gamo, USAID kvlevas
da rukebs Soris arsebobs gansxvaveba, romelic warmoiqmna privatizaciis procesis dros
(raionis ruka/arqivi) rac dakavSirebuli iyo zusti mesakuTreobis, TiToeuli nakveTis sazRvris
da misi Sesabamisi aRiarebis sakiTxebTan.
G.   proeqtis miwis Sesyidvis da gansaxlebis kvlevebi da dokumentaciebi
13.   radgan, teqnikur ekonomikuri dasabuTebis etapze miwis Sesyidvis da gansaxlebis
(LAR) qmedebebi efuZneboda savaraudo marSruts da arsebul arazust kadastrul rukebs da
radgan, ted etapze ar iyo danakargebis da mesakuTreobis detaluri Sefaseba, detaluri
azomviTi kvlevebis, Sefasebis kvlevis, aRweris da socio-ekonomikuri kvlevis dros Catarda
miwis Sesyidvis da gansaxlebis axali kvlevebi. saboloo sainJinro proeqtis mixedviT, gzis
marSruti dadebulia (superimpozicia) dainteresebuli teritoriis aero fotoebis (orTofoto) da
raionuli sajaro reestris erovnuli saagentodan miRebuli registrirebuli miwis nakveTebis
ganaxlebul kadastrul rukebze. proeqtis ganTvisebis zolSi, TiToeuli zemoqmedebuli
registrirebuli nakveTi dadgenilia orTofotoze misi zomebis mixedviT. zemoqmedebuli
nakveTebi aris siaSi Setanili da raionuli sajaro reestris erovnuli saagentodan da adgilobrivi
xelmZRvanelobis ofisebidan Segrovilia sakadastro detalebi.

9
 In Adjara AR (1) Payment for allocation of land less than 3000 sqm in village settlement for
residential use is exempted for all. (2) For agricultural land of area more than 3000 sqm, the payment
is 440 GEL per HA. (3) For non-agricultural land in the first zone, the payment is 6 GEL per sqm,
which is 3.4 GEL per sqm in second zone and 2.2 GEL per sqm in rest of the areas. Kobuleti
Municipality Sakrebulo has approved by its decree of 26.02.2010 zoning of Kobuleti rayon lands in
accordance with the legislation.
14.   amaze dayrdnobiT, kvlevis jgufma savele kvlevebisaTvis daiwyo samuSaoebi,
romelic moicavda TiToeuli nakveTis dadgenas da erovnuli kadastruli rukaze mocemuli
detalebis Semowmebas. gadamowmebis procesi moicavs sakuTrebis dadgenis kvlevas
xelmisawvdomi dokumentebis SemowmebiT da mesakuTreebTan konsultaciebiT, aseve
moicavs Semdgom ganxilvebs adgilobriv xelmZRvanelobasTan da sajaro reestris erovnuli
saagentos warmomadgenlebTan (adgilobrivi arqivi gadaeca sajaro reestris erovnuli saagentos
raionul ofisebs). am meTodebis gamoyenebiT, dazustdeba TiToeuli nakveTis da mesakuTris
saboloo detalebi. es daexmareba kanonieri mesakuTreebis, dakanonebadi mflobelebis
(marTlzomieri da aramarTlzomieri) da saxelmwifo mflobelobaSi arsebuli miwis nakveTebis
ukanono damkaveblebis dadgenas. mflobelobis sxvadasxva kategoriebis sia Sedgenili iqneba
adgilobrivi xelisuflebis daxmarebiT.
15.   teqnikur ekonomikur dasabuTebaSi miTiTebulia, rom zemoqmedebuli miwis
nakveTebis zogierT mflobels gaaCnia miwis nakveTis dokumentacia rogorc mesakuTreobis
damadasturebeli dokumenti (Zveli dokumenti) da es dokumenti miRebuli iqna post sabWour
periodSi. am mflobelebma ar daaregistrires sakuTari miwis nakveTebi raionis saregistracio
ofisSi radgan es ar iyo maTTvis savaldebulo. zogadi SefasebiT, aWaraSi registrirebuli miwis
nakveTebis mflobelebi Seadgens mTlianad dasakanonebeli miwis mflobelebis 10-15%.
H.    dasakanonebadi mesakuTreebis registraciis procesi
16.   ganxilvebis sawyisi etapi daiwyo aRweris kvlevis dros dainteresebul mxaresTan ted
konsultantis mier, dazaralebuli adamianebis, TiToeuli raionis (qobuleTi, baTumi da
xelvaCauri) sakuTrebis uflebis aRiarebis komisiis da raionuli saregistracio ofisebis CaTvliT.
detaluri proeqtis konsultantma (konsultanti) saTanado samuSao Sexvedrebi Caatara
saqarTveloSi, gansakuTrebiT ki aWaris regionSi, miwis registraciis procesis Sesabamis
saagentoebTan da eqspertebTan. konsultaciebis sagani aseve moicavs dasaregistrirebeli
miwis registrirebis procesis marTvis meTodebs dazaralebuli xalxisTvis kompensaciis
gadaxdamde. zemoqmedebis qveS moqceul xalxs acnobeben arsebuli mdgomareobis da
miwis nakveTebis registraciisTvis maT mier Sesasrulebebi procesebis da davalebebis
Sesaxeb. aseve aRniSnulia, rom adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi pirebis,
konsultantis da yvela Sesabamisi samTavrobo saagentoebis mxridan moiTxoveba
koordinacia da erToblivi Zalisxmeva.
H.1   marTlzomieri mflobelebis registracia
17.  marTlzomier mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebul miwaze sakuTrebis uflebis
aRiareba xorcieldeba reestrSi sakuTrebis uflebis registraciiT. sakuTrebis uflebis aRiarebis
Sesaxeb moTxovnis dasadastureblad dainteresebulma pirma unda waradginos:
   a) miwis marTlzomieri mflobelobis (sargeblobis) damadasturebeli dokumenti (ix.
     danarTi 2);
   b) miwis nakveTis sakadastro azomviTi naxazi;
   c) sakuTrebis uflebis aRiarebis safasuris gadaxdis damadasturebeli dokumenti;
   d) dainteresebuli piris saidentifikacio dokumentebi;
   e) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva dokumentacia.
18.  dakanonebadi mesakuTreebis saregistracio procesi da procedura saWiroebs Semdeg
safexurebs, rogorc es qvemoT aris mocemuli:
 i.   safexuri 1: mflobelebis mier axali da zusti kadastruli rukebis (azomviTi
     naxazebis) momzadeba. rukebi unda moicavdes nakveTebis zomebs da geometriul
     detalebs. sazogadod, azomviTi naxazebis momzadeba miwis mflobels daujdeboda
     300-400 lari. proeqtis farglebSi konsultanti moamzadebs zemoqmedebis qveS
     moqceuli miwis mflobelisaTvis zust azomviTi naxazebis da kadastrul rukebs da es
     naxazebi usasyidlod gadaecema miwis mflobels
 ii.   safexuri 2: Tu, mflobels xelze ar aqvs Sesabamisi dokumentacia rac adasturebs maTi
     sakuTrebis mflobelobas (ix. danarTi 2), an Tu aris raime eWvi nakveTTan
     mimarTebaSi, mepatronem unda mimarTos raionul arqivs (sajaro reestris erovnuli
     saagentos raionuli warmomadgenlobis arqivi) miwis nakveTis detalebis da
     mflobelobis uflebis damadasturebeli dokumentaciisaTvis.
iii.   safexuri 3: mesakuTreobis damadasturebeli dokumentebis moZiebis da verifikaciis
     Semdeg miwis mflobelebi sakrebulodan (raionis municipaliteti) aiReben mflobelobis
     damadasturebel mowmobas. safexuri 4: sakrebulodan miRebuli mowmobis Semdeg,
     mflobelebi mimarTaven sajaro reestris erovnul saagentos raionul ofiss. mflobelebi
     sajaro reestris erovnuli saagentos adgilobriv ofisSi warmoadgenen zemoT aRniSnul
     damadasturebel sabuTebs. sajaro reestris erovnuli saagento gadaamowmebs yvela
     saWiro saaplikacio dokumentis sisrules. mflobelebma sajaro reestris CanawerebisTvis
     unda warmoadginon nakveTebis ruqebis eleqtronuli da nabeWdi versia Tavisi
     koordinatebiT.   dokumentaciis   kanoniiT   gaTvaliswinebul  moTxovnebTan
     Sesabamisobis SemTxvevaSi, saagento gascems miwis da masze ganlagebuli qonebis
     mflobelobaze registraciis amonawers da Sesabamis sakadastro gegmas.
 iv.   Tu, mflobelobasTan dakavSirebuli sakiTxi sadaoa, saqme SeiZleba gadaices
     sasamarTloSi. sakuTrebis uflebis Sesaxeb daskvna gakeTdeba sasamarTlos
     gadawyvetilebis safuZvelze.
H.2   aramarTlzomieri mesakuTreebis registracia
  TviTneburad dakavebul miwaze sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb moTxovnis
ganxilvis safuZvelia dainteresebuli piris mier werilobiTi gancxadebis wardgena komisiaSi.
TviTneburad dakavebul miwaze sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb moTxovnis
dasadastureblad dainteresebulma pirma unda waradginos:
    a) miwis TviTneburad dakavebis damadasturebeli dokumenti an/da mowmis Cveneba
      (ix. danarTi 2);
    b) miwis nakveTis sakadastro azomviTi naxazi;
    c) informacia sakuTrebis uflebis aRiarebis safasuris odenobis dasadgenad;
    d) dainteresebuli piris saidentifikacio dokumentebis aslebi.


19.  mesakuTreebis saregistracio procesi da procedura saWiroebs Semdeg safexurebs,
rogorc es qvemoT aris mocemuli:
 i.  safexuri 1: mflobelebis mier axali da zusti kadastruli rukebis (azomviTi
    naxazebis) momzadeba. rukebi unda moicavdes nakveTebis zomebs da geometriul
    detalebs. sazogadod, azomviTi naxazebis momzadeba miwis mflobels daujdeboda
    300-400 lari. proeqtis farglebSi konsultanti moamzadebs zemoqmedebis qveS
    moqceuli miwis mflobelisaTvis zust azomviTi naxazebis da kadastrul rukebs da es
    naxazebi usasyidlod gadaecema miwis mflobels
 ii.  safexuri 2: ruka da miwis mflobelobis/moxmarebis faqti da miwis gamoyenebis
    xasiaTi damowmebuli iqneba mezoblebis mier.
iii.  safexuri 3: mezoblebisagan miwis mflobelobis/moxmarebis damadasturebeli
    gancxadeba unda iqnas damowmebuli notariulad.
iv.  safexuri 4: miwis mesakuTrem/momxmarebelma sakuTrebis aRiarebis komisias
    unda warudginos dokumentebis paketi, romelic adasturebis miwis nakveTis
    legalizaciis uflebas, Tanaxmad kanonisa “fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli pirebis
    mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebuli miwis nakveTebze sakuTrebis uflebis aRiarebis
    Sesaxeb; 2007”. kerZod, es moicavs dasakanonebeli miwis momijnave miwis
    nakveTis marTlzomieri mflobelobis damadasturebel dokumentebs, rac aucilebeli
    pirobaa TviTneburad dakavebuli miwis dasakanoneblad.. Tu, mflobels xelze ar aqvs
    mflobelobis damadasturebeli dokumentacia, an Tu aris raime eWvi nakveTTan
    mimarTebaSi, mepatronem unda mimarTos raionul arqivs (adgilobrivi sajaro reestris
    erovnuli saagentos arqivi) miwis mflobelobis damadasturebeli mtkicebulebisa da
    miwis nakveTis Sesaxeb detaluri informaciis mosapoveblad.
 v.  safexuri 5: mesakuTreobis damadasturebeli dokumentebis moZiebis da verifikaciis
    Semdeg miwis mflobelebi sakrebulodan (raionis municipaliteti) aiReben mflobelobis
    damadasturebel mowmobas dasakanonebeli miwis nakveTis momijnave nakveTze.
vi.  safexuri 6: dokumentaciis paketis Segrovebis Semdeg, miwis mflobelebi
    mimarTaven raionSi sakuTrebis uflebis aRiarebis komisias. mflobelebi komisiaSi
    warmoadgenen zemoT aRniSnuli dokumentaciis pakets. im SemTxvevaSi, Tu
    warmodgenili dokumentacia daakmayofilebs kanoniT gaTvaliswinebul moTxovnebs,
    komisia gascems sakuTrebis uflebis mowmobas da damowmebul sakadastro azomviT
    naxazs, romelzedac sxva sakadastro monacemebTan erTad asaxuli unda iyos
    sakuTrebis uflebaaRiarebuli miwis nakveTisa da masze ganTavsebuli Senobis
    sazRvrebi da farTobi. Sesabamisad, mesakuTreebs SeeZlebaT registraciis dasruleba
    sajaro reestrSi.
 v.  safexuri 7: sakuTrebis aRiarebis komisiidan sakuTrebis uflebis mowmobis aRebis
    Semdeg, miwis mflobelebi mimarTaven sajaro reestris erovnul saagentos raionul
    ofiss. mflobelebi sajaro reestris erovnuli saagentos adgilobriv ofisSi warmoadgenen
    zemoT aRniSnul damadasturebel sabuTebs. sajaro reestris erovnuli saagento
    gadaamowmebs yvela saWiro saaplikacio dokumentis sisrules. mflobelebma sajaro
    reestris CanawerebisTvis unda warmoadginon nakveTebis rukebis eleqtronuli da
    nabeWdi versia Tavisi koordinatebiT. dokumentaciis kanoniiT gaTvaliswinebul
    moTxovnebTan Sesabamisobis SemTxvevaSi, saagento gascems miwis da masze
    ganlagebuli qonebis mflobelobaze registraciis amonawers da Sesabamis sakadastro
    gegmas.
vii.  Tu, mflobelobasTan dakavSirebuli sakiTxi sadaoa, saqme SeiZleba gadaices
    sasamarTloSi. sakuTrebis uflebis Sesaxeb daskvna gakeTdeba sasamarTlos
    gadawyvetilebis safuZvelze.


I.   detaluri proeqtirebas gatarebuli moqmedebebi
20.   miwis droulad SesyidvisTvis yvelaze mniSvnelovan sakiTxs warmoadgens
koordinacia saavtomobilo gzebis departments da Sesabamis raions da municipalitetis
administracias Soris. es sakiTxebi ted konsultantis da DD konsultantis mier privatizaciis
arsebuli procesis ganxilvis da konsultaciebis Sedegad formalizebul iqna da gaecno
dainteresebuli mxareebs. konsultantma Seqmna LAR jgufi saregistracio momsaxurebis da
adgilobrivi samTavrobo warmomadgenlebis monawileobiT. gamocdili kvlevis da auditis
saagentos momsaxureba gamoyenebul iqna gzis saboloo sainJinro proeqtis Sesabamisad
zemoqmedebis qveS moqceuli miwis nakveTebis realuri mflobelebis (mosargeblis)
dadgenisaTvis.
21.   yvela dakanonebadi mesakuTre (marTlzomieri da aramarTlzomieri) dgindeba
sakuTrebis dadgenis vrceli kvlevis Sedegad. miwis nakveTebis axali da zusti rukebi
(standartuli koordinatebiT) da geometriuli detalebi dasakanonebeli mesakuTreebisaTvis
uzrunvelyofili iqneba CD-ROM da amobeWdili saxiT. dazaralebul adamianebs daurigdaT
dasakanonebeli miwis nakveTebis legalizebis procesis zogadi instruqciebis bukleti. kvlevis
saagento adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myof pirebs aZlevs rCevas maTi Sesyiduli
nakveTis kompensaciis droulad miRebisaTvis aucilebel qmedebebze da registraciis procesze.
yvela dakanonebadi mesakuTre uzrunvelyofili iqneba detaluri kadastruli rukebiT da
legalizebis Semdegi procesisaTvis TiToeuli SemTxvevisaTvis specifikuri instruqciebiT.
22.  dasakanonebeli mesakuTreebis registracia dasruldeba LARP ganxorcielebis
dawyebamde da kompensaciis gadaxdamde. registraciis periodSi gadaxdili Tanxa proeqtidan
iqneba anazRaurebuli LARP ganxorcielebis periodSi. zemoqmedebis qveS moqceulma
dakanonebadma mesakuTreebma miwis registracia dasawyisSi unda moaxdinon sakuTari
xarjebiT. zemoT aRniSnuli qmedebebi warmoadgens kompensaciis anazRaurebis wina
periodis nawils.
23.  mas Semdeg rac damTavrdeba adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli
miwis/sakuTrebis kompensaciis anazRaureba, Sesyiduli miwa gadaicema (daregistrirdeba)
saavtomobilo gzebis departamentis saxelze da darCenili nawili miekuTvneba dazaralebul
mesakuTreebs. es registracia Sesyidvis Semdeg warmoadgens mesakuTreobis cvlilebas. im
SemTxvevaSi, Tu gzis marSruti nakveTs yofs bevr nawilad, maSin TiToeuli darCenili
nawilze unda Sedges axali ruka da saWiro iqneba maTi cal-calke registracia. es naTlad
moaxdens Sesyiduli miwis demarkacias, rogorc saavtomobilo gzebis departamentis
sakuTrebas da darCenili nawili miekuTvneba dazaralebul mflobelebs.
                   danarTi 3
                sainformacio broSura
            miwis Sesyidvisa da gansaxlebis politika
           qobuleTisa da baTumis asaqcevis proeqtebi
                agb sesxi # 2560-GEO
         informacia zemoqmedebis qveS moqceuli pirebisaTvis
a. Sesavali
1. moZraobis zrda arsebul foTi-baTumi-sarfis gzaze iwvevs sacobebsa da avariebs,
gansakuTrebiT – turistuli sezonis dros. saqarTvelos respublikis mTavrobam ganaxorciela
mosamzadebeli samuSaoebi gaumjobesebuli gzis detaluri daproeqtebisaTvis, romelic gzas
auvlis qobuleTsa da baTums, Savi zRvis portebs (baTumi da foTi) da sxvadasxva
dasasvenebel kurortebs, gansakuTrebiT – baTumsa da qobuleTSi. aziis ganviTarebis banki
(agb) afinansebs proeqts. regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros sagzao
departamenti warmoadgens aRmasrulebel organos. asaqcevi gzebi aSendeba proeqtis
farglebSi (tranSebi). tranSi 1 moicavs 13 km qobuleTis asaqcevs (kontraqti 1), 15 km
qobuleTi-baTumis monakveTs (kontraqti 2) da 3 km arsebuli gzis gafarToebas q.
maxinjauramde axali gvirabis gaswvriv (kontraqti 3). tranSi 2 moicavs 17 km baTumis
asaqcevs (kontraqti 4). saproeqto gzis saerTo sigrZea tranSebis 1 da 2 farglebSi aris
daaxloebiT 50 km. saproeqto gza kveTs ozrugeTis raions guriaSia da qobuleTisa da
xelvaCauris raionebs baTumTan aWaris regionSi.
2. broSura warmoadgens instruments, romelic zemoqmedebis qveS moqceul pirebs gaacnobs
kompensaciis politikas/procedurebs, romlebic momzadebulia miwis Sesyidvisa da
gansaxlebis gegmiT proeqtisaTvis.
3. tranSis 1 pirveli nawili, romelsac exeba pamfleti, moicavs gzis monakveTebs ozurgeTis
raionSi (0 km-dan 4.7 km-mde). am monakveTis gaswvriv arsebuli zemoqmedebebidan
gamomdinare aucilebelia 433,505.0 kv.m. miwis Sesyidva ozurgeTis raionSi 225 nakveTis
odenobiT, romelTagan 217 kerZo sakuTrebaa (415,812.0 kv.m.) da 8 – saxelmwifo (17,693.0
kv.m.). es 142 nakveTi (119,732.9 kv.m.) gaxlavT rogorc sacxovrebeli, ise sxva arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis; 50 – (59,576.7 kv.m.) gamoiyeneba soflis meurneobisaTvis, 4
(28,699.6 kv.m.) gadacemulia komerciuli/samrewvelo miznebiT da 9 (207,802.6 kv.m.)
saZovaria. zemoqmedebis qveS moeqca 200 meurneoba, romelic dakargavs miwas, 50
maTgani – mosavalsa da 10 xes. ar iqneba saWiro meurneobis gansaxleba, zemoqmedebis
qveS ar moeqceva sasoflo-sameurneo moijareebi an biznesebi. mkacri zemoqmedebis qveS
moqceuli meurneobebis raodenobaa (meurneobebi, romlebic dakargaven Semosavlis >10 %)
130, xolo mowyvladi ojaxebisa (Raribi, pensioner an meurneobebi, romlebsac uZRveba qali)
– 53. zemoqmedebis qveS moqceuli pirebidan 196 aris kanonieri mesakuTre, 3 gaxlavT
dakanonebadi nakveTi. ukanono mflobelebi ar arian.


b. proeqtis kompensaciisa da reabilitaciis programis dagegmva/ganxorcieleba
4. kompensaciisa da reabilitaciis programis dagegmvisa da ganxorcielebisaTvis agb politikis
Sesabamisad, sagzao departamentma moamzada miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma.
gegmis qarTuli variant gamoqveynebuli iqna sajaro ganxilvisaTvis sagzao departamentis
ofisebsa da Tqvens sakrebuloSi. dokumentSi detalurad aris aRwerili zemoqmedebebi,
uflebamosileba kompensaciaze da uflebamosilebaTi uwyisi, zemoqmedebis qveS moqceuli
sxvadasxva erTeulis sakompensacio koeficientebi da Sesyidvisa da gansaxlebis aRsrulebis
procedurebi, rogorc es qvemore seqciebSi aris mocemuli.

g. gansaxlebis politika da principebi
5. axali gzis mSeneblobisaTvis aucilebeli miwa Sesyiduli iqneba saqarTvelos
kanonmdeblobisa da agb usafrTxoebis politikis ganaxlebis (2009) mixedviT. zemoqmedebis
qveS moqceul yvela pirs gadaexdeba kompensacia adgilmonacvleobis Rirebulebis mixedviT.
isini aseve miiReben daxmarebebs, romlebis Seesabameba zemoqmedebis siZlieresa da
mowvyladobis statuss. detaluri daproeqtebis konsultantma gamoikvlia yvela alternative, raTa
gzam ar gaiaros ganaSenianebul adgilebsa da garemosdacviTi TvalsazrisiT dacul teritoriebze,
raTa uzrunvelyofili iqnes zemoqmedebebis Semcireba. proeqtisaTvis miwis Sesyidva
efuZneb Semdeg principebs:
  i. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis zemoqmedebebi maqsimalurad iqneba acilebuli an
    minimizebuli proeqtis sicocxlisunariani alternativebis meSveobiT;
  ii. momzaddeba da Sesruldeba droSi gawerili samoqmedo gegma, romelic
    gaaumjobesebs an sul mcire wina-saprogramo mdgomareobaSi daaubrunebs
    aucilebeli zemoqmedebis qveS moqceul pirebs;
 iii. ganxorcieldeba zemoqmedebis qveS moqceul pirebTan konsultacia da maTi azri
    gaTvaliswinebuli iqneba proeqtis Sedgenisa da Sesrulebis dros;
 iv.  miwisa da sxva saSualebebis danakargi anazRaurebuli iqneba adgilmonacvleobis sruli
    RirebulebiT arsebuli sabazro fasis mixedviT miwisa da saSualebebis dakargvis
    momentisaTvis;
  v. araregistrirebul pirebs aunazRaurdebaT danakargebi, rac ar ukavSirdeba miwas da
    uzrunvelyofili iqnebian daxmarebiT miwis kompensaciasTan dakavSirebiT;
 vi.  yvela legalizebad pirs daukanondeba miwa da srulad aunazRaurdeba miwis
    danakargi;
 vii.  mowvyladi da Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi uzrunvelyofili iqnebian
    specialuri daxmarebiT;
viii. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis politika da procedurebi ganemarteba zemoqmedebis
    qveS moqceul pirebs adgilobriv enaze;
 ix. kompensacia gadaxdili iqneba minimum im farglebSi, rac mocemulia Sesyidvisa da
    gansaxlebis gegmaSi, Tumca SesaZlebelia ganxorcieldes garkveuli cvlilebebi (Tanxis
    momatebis mimarTulebiT) kontraqtis xelmoweramde gamarTuli diskusiebis Sedegad;
  x. kompensaciis, gansaxlebis daxmarebis gadaxda da sareabilitacio RonisZiebebis
    gatareba uzrunvelyofili iqneba samSeneblo samuSaoebis dawyebamde;
 xi. uzrunvelyofili iqneba zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis saCivrebis ganxilvis
    meqanizmi, Tuki aseTi saCivrebi Semova.

d. uflebamosileba kompensaciaze da uflebamosilebaTa uwyisi
5. proeqtiT gaTvaliswinebuli miwis Sesyidvisa da gansaxlebis amocanebi Sesruldeba
qvemore pirobebis Sesabamisad.
6. zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi, romlebic uflebamosili arian kompensaciaze an sul
mcire sareabilitacio RonisZiebebze am proeqtis farglebSi, arian: (i) yvela zemoqmedebis
qveS moqceul pirs, romelic dakargavs registrirebul/tradiciuli sargeblobis uflebiT arsebul
miwas (legalizebadi an iuridiuli statusis armqone); (ii) moijareebi, ganurCevnad maTi
registraciisa; (iii) Senobebis, mosavlis, mcenareebisa da miwasTan dakavSirebuli sxva
obieqtebis mesakuTreebi; da (iv) zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi, romlebic dakargaven
bizness, Semosavalsa da xelfass. uflebamosileba kompensaciaze Semofarglulia moWrili
TariRiT, rodesac daiwyeba zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis aRwera da detaluri
azomviTi gamokvleva. kompensaciaze uflebamosilebaTa uwyisi proeqtisaTvis mocemulia
qvemore.

          cxrili 1: kompensaciaze uflebamosilebaTa matrica
danakargis tipi    gamoyeneba       zemoqmedebis qveS    kompensaciaze
                        moqceuli pirebis    uflebamosilebaT
                        ganmarteba       a uwyisi
miwa
sasoflo-sameurneo   piri, vinc dakargavs  srulad registrirebuli  fuladi
miwis mudmivad     miwas ganurCevlad    mesakuTre        kompensacia
dakargva        zemoqmedebis                  adgilmonacvleob
            siZlierisa                   is sruli
                                    RirebulebiT. Tu
                                    narCeni nakveTi
                                    arasicocxlisunari
                                    ania Semdgomi
                                    damuSavebisaTv
                                    is, proeqtis
                                    farglebSi
                                    ganxorcieldeba
                                    am miwis
                                    Sesyidva, Tuki
                                    mesakuTre
                                    Tanaxma iqneba
                                    amaze
                        legalizebadi      am pirebis
                        mesakuTre        sakuTreba
                                    legalizebuli
                                    iqneba da maT
                                    aunazRaurdebaT
                                    adgilmonacvleob
                                    is sruli
                                    Rirebuleba
                        aralegalizebadi     erTjeradi
                        mflobeli        daxmareba
                        (saregistracio     minimaluri
                        sabuTebis gareSe    xelfasis 12 Tvis
                        miwiT mudmivad     odenobiT (280
                        mosargeble)       lari yovelTviurad
                                    X 12 Tveze =
                                    1,080 lari X
                                    meurneobebis
                                    raodenobaze)
                        sasoflo-sameurneo    erTjeradi
                        moijare         daxmareba
                                    minimaluri
                                    xelfasis 1 wlis
                                    odenobiT (280
                                    lari yovelTviurad
                                    X 12 Tveze =
                                    3,360 lari)
arasasoflo-sameurneo  piri, vinc dakargavs  srulad registrirebuli  fuladi
miwa          komerciul/sacxovrebel  mesakuTre        kompensacia
            farTs                      adgilmonacvleob
                        is RirebulebiT an
                        adgilmonacvleob
                        is miwiT,
                        romelic identuria
                        dakarguli
                        nakveTis
                        Rirebulebis da
                        romlis
                        mdebareobac
                        misaRebia
                        zemoqmedebis
                        qveS moqceuli
                        pirisaTvis. am
                        proeqtisaTvis
                        SeirCa fuladi
                        kompensaciis
                        varianti
            legalizebadi      am pirebis
            mesakuTre        sakuTreba
                        legalizebuli
                        iqneba da maT
                        aunazRaurdebaT
                        adgilmonacvleob
                        is sruli
                        Rirebuleba
            aralegalizebadi     erTjeradi
            mflobeli        daxmareba
            (saregistracio     minimaluri
            sabuTebis gareSe    xelfasis 12 Tvis
            miwiT mudmivad     odenobiT (280
            mosargeble)       lari yovelTviurad
                        X 12 Tveze =
                        3,360 lari X
                        meurneobebis
                        raodenobaze)
Senoba-nagebobebi
sacxovrebeli da    zemoqmedebis qveS    sruli
arasacxovrebeli    moqceuli yvela piri,  zemoqmedeba.
Senobebi/saSualebebi  ganurCevlad maTi    gaTvaliswinebuli
            kanonieri        a sruli fuladi
            sakuTrebisa/saregistr  anazRaureba
            acio statusisa     Senoba-
            (moicavs legalizebad  nagebobebisaTvi
            da ukanono       s
            mosargebleebs)     adgilmonacvleob
                        is sruli
                        RirebulebiT
                        cveTisa da
                        tranzaqciis
                        xarjebis gareSe.
                                    nawilobrivi
                                    zemoqmedeba.
                                    aRdgenis
                                    kompensacia
sazogadoebrivi infrastruqturis/saerTo sakuTrebis dakargva
saerTo sakuTrebis    sazogadoebrivi/sajaro   sazogadoeba/mTavro dakarguli
danakargi        saSualebebi        ba          struqturis
                                    SekTeba
                                    sazogadoebasTan
                                    konsultaciebis
                                    pirobebSi,
                                    struqturis
                                    funqciebis
                                    aRdgena
Semosavlisa da saarsebo wyaroebis dakargva
mosavali         arsebuli kulturebi    zemoqmedebis qveS mosavlis fuladi
                          moqceuli yvela piri, kompensacia
                          ganurCevlad maTi   kulturis
                          iuridiuli statusisa savaraudo
                          (moicavs legalizebad mosavlis
                          da ukanono      RIrebulebiT
                          mosargebleebs)
xeebi          zemoqmedebis qveS     zemoqmedebis qveS fuladi
             moqceuli xeebi      moqceuli yvela piri, kompensacia
                          ganurCevlad maTi   sabazro
                          iuridiuli statusisa RirebulebiT
                          (moicavs legalizebad xeebis tipis,
                          da ukanono      asakisa da
                          mosargebleebs)    nayofis fasis
                                    mixedviT
biznesi/dasaqmeba    biznesis/dasaqmebis    zemoqmedebis qveS mesakuTre: (i)
             dakargva         moqceuli yvela piri, mudmivi
                          ganurCevlad maTi   zemoqmedeba –
                          iuridiuli statusisa fuladi
                          (moicavs legalizebad kompensacia
                          da ukanono      erTi wlis wminda
                          mosargebleebs)    Semosavlis
                                    odenobiT; (ii)
                                    droebiTi
                                    zemoqmedeba –
                                    biznesis
                                    SeCerebis
                                    Tveebis wminda
                                    Semosavlis
                                    fuladi
                                    kompensacia.
                                    Sefaseba
                                    emyareba
                                    sagadasaxado
                                    deklaracias an,
                                     misi ararsebobis
                                     SemTxvevaSi,
                                     minimalur
                                     xelfass.
                                     mudmivi
                                     muSebi/muSakeb
                                     i: dakarguli
                                     xelfasis
                                     anazRaureba
                                     minimaluri
                                     xelfasis 3 Tvis
                                     odenobiT
daxmarebebi
Zlieri zemoqmedeba   >10 % Semosavlis      Zlieri zemoqmedebis  sasoflo-
            dakargva          qveS moqceuli yvela  sameurneo
                          piri, maT Soris –   Semosavali: 1
                          araoficialuri     damatebiTi
                          mosargebleebi     kulturis
                                     kompensacia 1
                                     wlis mosavlis
                                     odenobiT
                                     zemoqmedebis
                                     qveS moqceuli
                                     miwis farglebSi
                                     an daxmareba 31
                                     Tvis odenobiT
                                     (280 lari X 3
                                     Tveze = 840 lari
                                     TiToeul
                                     meurneobaze)
adgilmonacvleoba/gad  transportireba/transporti  yvela piri, romelic  transportirebis
atana         rebis xarjebi        moeqceva       xarjebis
                          adgilmonacvleobis   anazRaureba da
                          zemoqmedebis qveS   saarsebo
                                     wyaroebis
                                     uzrunvelyofa
                                     gardamaval
                                     periodSi (200
                                     lari, rogorc
                                     transportis
                                     daqiravebis
                                     Rirebuleba + 840
                                     lari, rogorc
                                     minimaluri
                                     xelfasi X 3 Tveze
                                     = 1040 lari
                                     TiToeul
                                     meurneobaze)
mowyvladi pirebis                 zemoqmedebis qveS   minimaluri
daxmareba                     moqceuli pirebi    xelfasis 3 Tvis
                              siRaribis zRvars anazRaureba da
                              qvemoT,      prioriteti
                              meurneobebi,   proeqtTan
                              romlebsac uZRveba dakavSirebul
                              qali       dasaqmebaSi
                                       (280 lari, rogorc
                                       yovelTviuri
                                       minimaluri
                                       xelfasi 3
                                       TvisTvis = 840
                                       lari TiToeul
                                       meurneobaze)
  zemoqmedebebi                   zemoqmedebis qveS Sesabamisi
  mSeneblobis dros                  moqceuli yvela piri  kompensaciebi
                                       dadgindeba da
                                       gadaxdili iqneba,
                                       rodesac
                                       identificirebul
                                       iqneba
                                       Sesabamisi
                                       zemoqmedebebi
  1
   minimaluri xelfasis ararsebobis pirobebSi gamoyenebulia saarsebo minimumis odenoba X
  Tveebze 2010 w oqtombris mdgomareobiT X xuTwevriani ojaxi

  e. kompensaciis koenficientebi
  9. qvemore cxrilSi mocemulia zemoqmedebis qveS moqceuli erTeulebis kompensaciis
  koeficientebi. detalebi ganxilulia Sesyidvebisa da gansaxlebis gegmaSi.

  cxrili 9.1: miwis Sesyidvis Rirebuleba (moicavs arasicocxlisunarian nakveTebs)

erTeuli                                     erTeuli Rirebuleba
                                            (lari)
sasoflo-sameurneo   miwa,                           kv.m.       20
romelic     gamoiyeneba       pliaJisa da arsebuli gzis siaxloves
sacxovreblad
sasoflo-sameurneo   miwa,    pliaJisa da trasidan moSorebiT – md. natanebis kv.m.      12
romelic muSavdeba                   CrdiloeTiT
                 pliaJisa da trasidan moSorebiT – md. natanebis kv.m.       8
                           samxreTiT
saZovari                      zonirebis gareSe                 5
arasasoflo-sameurneo           pliaJisa da arsebuli gzis siaxloves           25
Corn crop                produqtis sabazro fasi X kv.m.      kv.m.      0.4
unayofo xexili        xis gazrdisaTvis gaRebuli xarjebi (sxvadasxvaa)
msxmoiare xexili         samomavlo Semosavalze damyarebiT X wlebis
                  raodenobaze, rac aucilebeli xis gasazrdelad
                          (sxvadasxvaa)
nagebobebi           adgilmonacvleobis Rirebuleba (masalebi, muSebi,
                          transportireba)
daxmarebebi          rogorc es uflebamosilebaTa uwyisis matriciTaa
                          gansazRvruli
        D. gasaCivrebis da ukmayofilebis gamosworebis meqanizmi

gasaCivrebis meqanizmi SesaZleblobas miscems dazaralebul pirebs, rom gaasaCivron iseTi
gadawyvetileba an qmedeba miwis da sxva obieqtebis kompensaciasTan dakavSirebiT,
romelsac ar eTanxmebian. ukmayofilebis da saCivrebis gamoxatvis procesi aRwerilia
qvemoT mocemul cxrilSi.                saCivrebis ganxilvis procedura

1. saCivrebis ganxilva moxdeba, pirvel rigSi, soflis doneze, soflis mmarTvelobis monawileobiT da
raionis donis miwis Sesyidvis da gansaxlebis jgufis mier sakrebulos doneze.
2. Tu saCivris dakmayofileba ar moxerxda sakrebulos doneze, dazaralebul pirs Seaqvs werilobiTi
saCivari sagzao departamentis regionalur doneze. sagzao departamentis regionalur doneze sakiTxis
gadauwyvetlobis SemTxvevaSi saCivari SeiZleba gadaigzavnos pirdapir ganviTarebis da
gansaxlebis ganyofilebaSi an sagzao departamentSi. dazaralebul pirs SeuZlia saCivris Setana 2
kviris ganmavlobaSi sagzao departamentis regionaluri donis samsaxuridan pasuxis miRebis
Semdeg. saCivris gansamtkiceblad mas unda daerTos Sesabamisi dasabuTeba.
3. centraluri donis ganviTarebis da gansaxlebis ganyofileba/sagzao saministros samsaxuri saCivris
registraciidan 2 kviris ganmavlobaSi gascems mas pasuxs. gadawyvetileba unda Seesabamebodes
miwis Sesyidvis da gansaxlebis CarCos dokumentis moTxovnebs.
4. Tu saCivris ganxilvis sistema ver daakmayofilebs dazaralebul pirs, mas SeuZlia gadadgas
Semdgomi nabijebi, sakiTxis sasamarTloSi gasaCivrebis saxiT (raionul sasamarTloSi).


v. specialuri rekomendaciebi zemoqmedebis qveS moqceul pirebs legalizebadi
nakveTebis legalizaciaze

10. savaraudod, bevri nakveTi, romelic SeZenili iqneba, ar aris an arasaTanadod aris
daregistrirebuli. zemoqmedebis qveS moqceulma pirma, vinc daikavanakveTs, romelic ar
warmoadgens sxva piris an saxelmwifos sakuTrebas, iyenebda am nakveTs, magram ar
dauregistrirebia nakveTi privatizaciis procesis kvalobaze, SeiZleba daaregistriros es nakveTi.
legalizaciis procesi amJamad xorcieldeba da male dasruldeba. legalizaciis Semdeg
SesaZlebelia zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis kompensireba.
11. sagzao departamenti da saproeqto teritoriis adgilobrivi aRmasrulebeli organoebi ukve
exmarebian zemoqmedebis qveS moqceul pirebs miwis rukebis SedgenaSi Sesabamisi
geometriuli aRwerilobiT, romelic miewodeba am pirebs. miuxedavad amisa, procesis
samagaliTo warmarTvisaTvis proeqtis xelmZRvanelobas sWirdeba zemoqmedebis qveS
moqceul pirebTan TanamSromloba. rogorc ki xelmisawvdomi gaxdeba es dokumentacia,
daaregistrireT Tqveni miwis nakveTebi, raTa Tavidan iqnes acilebuli garTulebebi da
dayovnebebi miwis Sesyidvisa da kompensaciis nawilSi. registraciis Rirebuleba
gaTvaliswinebulia miwis adgilmonacvleobis fasSi.


z. sakontaqto informacia
12. nebismieri informaciisa da rCevisaTvis, gTxovT, mimarToT Semdeg pirebs:
 - sagzao departamenti: yazbegis q. 12, Tbilisi, saqarTvelo:
 - mamuka leJava, Tavmjdomare – telefonis nomeri: 313089 da 380289
 - zaur afSinaSvili – mobiluri: 899 308812, eleqtronuli fosta:
  apshinashvilizauri@yahoo.com

adgilobrivi xelisufleba:

  - irakli cercvaZe – sof. natanebis gamgebeli – mobiluri: 895 305068
 - kaxaber koplataZe – sof. natanebis gamgeblis moadgile –
  mobiluri: 851 405000.           saCivris da SeniSvnebis gancxadebis forma

aWara #
saxeli, gvari
sakontaqto informacia      fosta: gTxovT miuTiToT safosto misamarTi:
               _________________________________________________________
gTxovT miuTiToT        _________________________________________________________
komunikaciis         _________________________________________________________
TqvenTvis sasurveli
forma (fosta, telefoni, el-  telefoni: _______________________________________________
fosta)
                el-fosta:__________________________________________

romeli ena gsurT rom      qarTuli
iyos komunikaciis ena      inglisuri
                rusuli

aRwereT incidenti an saCivari:         ra moxda? sad moxda? vis SeemTxva? ra aris
                        problemis Sedegi?
incidentis saCivris TariRi:
                   erTi incidenti/saCivari (TariRi _____________)
                   ramodenimejer ganmeorda (ramdenjer: _____)
                   mimdinare (arsebuli problema)

Tqveni azriT rogor unda gadaiWras es problema?
xelmowera: _____________________________
TariRi: _______________________________


. raime  informaciis da rCevisTvis, gTxovT mimarToT qvemoT miTiTebul pirebs

saavtomobilo gzebis departamenti:

zaur afSinaSvili : miwis Sesyidvis da gansaxlebis ganyofileba

misamarTi: al. yazbegis quCa #12

mobiluri:8.95.308812

konsultantis mxridan: kvlevis jgufidan:

medgar WeliZe          malxaz komlaZe       aleqsandre oqromWedliSvili

mob. 995-99-162221       mob. 995-99-360322       mob. 995-77-500896

								
To top