SPRAWOZDANIE ZARZADU 2010 by 7Z394K

VIEWS: 0 PAGES: 26

									     SPRAWOZDANIE
   ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WYŻYNY”
      ZA 2010 ROK
             WARSZAWA, MARZEC 2011R.
                        1
                  SPIS TREŚCIROZDZIAŁ l - Wstęp
ROZDZIAŁ II - Organizacja pracy Zarządu i służb Spółdzielni
ROZDZIAŁ III - Sprawy prawne i samorządowe
ROZDZIAŁ IV - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
       1. realizacja zadań eksploatacyjnych
       2. zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe
       3. lokale użytkowe
       4. zagadnienia ekonomiczne
       5. zadłużenia
ROZDZIAŁ V - Utrzymanie i poprawa stanu technicznego zasobów
ROZDZIAŁ VI – Inwestycje
ROZDZIAŁ VII - Działalność kulturalno-oświatowa Spółdzielni
ROZDZIAŁ VIII – Podsumowanie
                                2
                   ROZDZIAŁ l

                    WSTĘP

1. Zarys

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” powstała na skutek wydzielenia się z zasobów
SBM „Natolin” wyrokiem Sądu Wojewódzkiego Wydział III Cywilny z dnia 08.03.1993r.

W dniu 23.10.1993r. na pierwszym Zebraniu Przedstawicieli wybrano Radę Nadzorczą
Spółdzielni i przyjęto Statut. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” została
zarejestrowana w dniu 09.02.1994r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XVI
Wydział Gospodarczy pod numerem ARS 3177. Obecnie zgodnie z nowymi przepisami
SM „Wyżyny” zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 74918.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działalności Spółdzielni jest jej Statut,
będący załącznikiem do Uchwały Nr 1 Zebrania Przedstawicieli SM „Wyżyny” wpisany do
Rejestru Spółdzielni w Dziale ARS 3177 Sądu Gospodarczego Wydział XVI dla m. st.
Warszawy w dniu 20.08.1996r. Statut ten obowiązuje wraz z późniejszymi zmianami do
chwili obecnej. Ostatnia zmiana uchwalona została przez Zebranie Przedstawicieli
uchwałą Nr 8 i 9 w dniu 10.06.2006r. a zatwierdzona przez Sąd postanowieniem z dnia
07.07.2006r.

2. Obszar działania i zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2010r.
Obszar znajdujący się we władaniu Spółdzielni to 491.304,50 m 2
- budynków mieszkalnych – 132
- budynków niemieszkalnych (użytkowych) – 4
- garaże wolnostojące halowe – 2

Aktywa trwałe wynosiły na koniec 2010r. – 391.534.563,94 zł
Ilość członków na dzień 31.12.2010r. – 6394

3. Kontakt
Realizując wnioski Grup Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli Członków
rozszerzone zostały możliwości kontaktu mieszkańców ze Spółdzielnią poprzez internet.

Spółdzielnia : www.wyzyny.home.pl; smwyzyny@aster.pl
Natoliński Ośrodek Kultury: www.nok.art.pl; nok@aster.pl


                   ROZDZIAŁ II

       ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU l SŁUŻB SPÓŁDZIELNI

  W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni działał w następującym składzie:

Krzysztof Gosławski – Prezes Zarządu
Cyryl Graczyk – Zastępca Prezesa Zarządu
Piotr Makohin – Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu Krzysztof Gosławski – organizował i koordynował pracę służb
Spółdzielni sprawując bezpośredni nadzór nad działami:
- Organizacyjno-Prawnym – zajmującym się obsługą prawną Spółdzielni, pracą

                                          3
  sekretariatu, organizacją obsługi działalności samorządowej oraz BHP,
-  Lokali Użytkowych – zajmującym się całokształtem problematyki związanej
  z wynajmem lokali, dzierżawy terenów, reklamami itp.,
-  Finansowo-Księgowym – czuwającym nad stanem finansów Spółdzielni,
  obsługującym mieszkańców w zakresie płatności czynszowych i realizującym
  obsługę finansową na rzecz podmiotów zewnętrznych,
-  Ekonomicznym – analizującym na bieżąco sytuację finansową, sporządzającym
  plany ekonomiczno-finansowe oraz prognozującym działalność Spółdzielni.

Zastępca Prezesa Zarządu Cyryl Graczyk – zajmował się nadzorem i koordynacją pracy
nw. działów oraz procedurą przygotowania uchwał zgodnie z u.s.m.:
- Członkowsko-Mieszkaniowego – zajmującego się obsługą mieszkańców w zakresie
  kupna i sprzedaży lokali, spraw spadkowych, windykacją należności osób
  wykluczonych,
- Windykacji – zajmującego się analizowaniem i windykacją zaległości w opłatach lokali
  mieszkalnych i użytkowych,
- Specjalisty ds. realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – zajmującego się
  organizacją prac przygotowawczych związanych z uporządkowaniem stanu
  prawnego gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni (art. 35 u.s.m.) oraz
  organizacją prac przygotowawczych określenia przedmiotu poszczególnych
  nieruchomości (art. 41).

Zastępca Prezesa Zarządu Piotr Makohin – organizował i       koordynował pracę
podległych działów:
- Obsługi Osiedla – zajmującego się konserwacją zasobów, bieżącym usuwaniem
  usterek oraz nadzorem nad pracą dozorców i firm sprzątających, a także
  codziennymi kontaktami z mieszkańcami w zakresie sprawności wind, instalacji
  RTV, czystości, zieleni osiedlowej itp.,
- Nadzorów i Remontów – czuwającego nad stanem technicznym instalacji,
  przeprowadzaniem remontów,
- Koordynował pracę Natolińskiego Ośrodka Kultury – realizującego na wysokim
  poziomie działalność kulturalno-oświatową i integrującego mieszkańców spółdzielni.

  Utrzymana została zasada     kolegialności  podejmowania  decyzji  zgodnie
z Regulaminem Pracy Zarządu.

  W 2010 roku plan gospodarczo-finansowy przewidywał zatrudnienie w wysokości
89,25 etatu w tym:
- pracownicy umysłowi – 52,25 etatów
- pracownicy fizyczni – 37 etatów.

                  ROZDZIAŁ III

            SPRAWY PRAWNE l SAMORZĄDOWE

Na dzień 31.12.2010r. Spółdzielnia prowadziła 134 sprawy sądowe z czego 78 rozpoczęto
w 2010 roku. Powyższe sprawy podzielono na:
A/ wytoczone przez SM „Wyżyny”:
- 89 spraw o należności zapłaty (należności czynszowe) w tym 65 rozpoczętych w
  2010r.,
- 6 spraw (2 lok. użyt.) o eksmisję w tym 1 rozpoczęta w 2010r.,
- 1 sprawa – dot. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za lata 2003, 2004 i 2005 (SM
  p-ko Miastu Stołecznemu W-wa); wyrok oddalający powództwo – apelacja SM od
  wyroku; apelacja miasta – wyrok nieprawomocny,

                                          4
-  1 sprawa o wkład budowlany – wyrok w I instancji korzystny dla SM – apelacja
  pozwanej – Sąd Apelacyjny skierował ponownie sprawę do Sądu I instancji do
  ponownego rozpatrzenia, powołany biegły sądowy – sprawa odroczona do czerwca
  2011r.,
-  4 sprawy o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych SM p-ko Miastu
  Stołecznemu W-wa – 1 sprawa w toku; 1 wyrok zasądzający na rzecz Spółdzielni,
  apelacja pozwanego; 1 wyrok, Miasto wpłaciło dobrowolnie zasądzoną kwotę na konto
  Spółdzielni; 1 sprawa w toku,
-  1 sprawa o stwierdzenie zasiedzenia p-ko Miastu Stołecznemu Warszawa. Była
  zawieszona do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego
  dot. ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Trybunał uznał, że przepis dotyczący
  zasiedzenia nieruchomości jest niezgodny z Konstytucją. W związku z tym Spółdzielnia
  wystąpiła do Sądu o cofnięcie wniosku o zasiedzenie – termin posiedzenia Sądu w
  maju br.
-  1 sprawa o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego – Sąd wydał drugi
  wyrok
-  1 sprawa o nakazanie sprzedaży lokalu (w związku z licznymi skargami mieszkańców
  – dot. mieszkania przy Pileckiego)
-  1 sprawa o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce (dot. lokalu
  użytkowego)
-  1 sprawa dot. depozytu w Sądzie od 2005r.
-  1 zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania karnego, wniosek odrzucony ze względu na wniesienie przez
  osobę nieuprawnioną.

B/ przeciwko SM „Wyżyny”:
- 1 sprawa o oddanie lokalu mieszkalnego – sprawa toczy się od 2004r. wyrok w 2005r.
  – powództwo oddalone, apelacja, wyrok uchylony. Sprawa skierowana do ponownego
  rozpatrzenia, powołany nowy sędzia, termin sprawy kwiecień 2011r.,
- skarga na czynności komornika (dot. kosztów z wyroku o odrębną własność),
- 1 sprawa o zapłatę (dot. rozliczenia inwestycji Kazury Bis) – wyrok zasądzający na
  rzecz powoda (wyrok nieprawomocny),
- 4 sprawy o uchylenie uchwał Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli – dot.
  wykluczenia: 1 wyrok uchylający uchwały RN i ZP; 1 wyrok oddalający powództwo,
  apelacja powódki; 1 wyrok powództwo oddalone; 1 zawieszona,
- 1 sprawa o stwierdzenie nieważności uchwał Zebrania Przedstawicieli – wyrok
  nieprawomocny,
- 1 sprawa o odszkodowanie (dot. złamania nogi przez członka na terenie osiedla),
- 1 sprawa o unieważnienie uchwały Zarządu (dot. odrębnej własności Pileckiego), wyrok
  oddalający powództwo, powódka wniosła apelację od wyroku,
- 5 spraw o zobowiązanie Spółdzielni do złożenia oświadczenia woli (dot. odrębnej
  własności): 1 – umorzona, 2 w toku; w 2 przypadkach powództwo oddalone,
- 1 sprawa dot. skargi na czynności Komornika – postanowienie Sądu oddalające
  skargę.

/ 12 spraw dotyczących byłego lokalu użytkowego po śmierci powódki, spadkobiercy
wznawiają wszystkie sprawy z powództwa wzajemnego/. Większość spraw sąd
powództwo oddala.

W roku sprawozdawczym zostały zakończone wyrokami prawomocnymi nw. sprawy:
- 1 o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej dot. wykluczenia – wyrok oddalający
  powództwo,
- 4 o eksmisję – w tym 2 wyroki z lokalem socjalnym; 2 wyroki dot. lokali użytkowych,
- 3 o oświadczenie woli (dot. odrębnej własności lokali),

                                           5
-  1 o odszkodowanie (za złamanie nogi) – wyrok oddalający powództwo,
-  1 o wydanie drugiego tytułu,
-  1 dot. skargi na czynności Komornika – wyrok oddalający skargę.
-  55 o zapłatę należności z tytułu należności czynszowych.

Analiza finansowa spraw.
Spółdzielnia występowała do sądu o należności:
- z tytułu zaległości czynszowych w 2010r. wystąpiono na kwotę – 239.043,79 zł
  natomiast zasądzono w 2010r. kwotę 323.867,51 zł w tym 220.539,70 zł z pozwów
  wniesionych w 2010r.,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wystąpiono o kwotę 603.250,60 zł –
  wyrok nieprawomocny,
Koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię z tytułu: wpisów sądowych, pełnomocnictw,
klauzul i opłat na biegłych sądowych – 23.636,00 zł.

   Zespół radców prawnych na bieżąco prowadził obsługę pracy Spółdzielni (Zarządu,
Rady Nadzorczej i zebrania Przedstawicieli) i tak m.in. wydawał opinie prawne dotyczące
umów, uchwał, pism lokatorów itp.

   W 2010 roku odbyło się 47 posiedzeń Zarządu, na których podejmowano uchwały i
decyzje dotyczące członków Spółdzielni oraz spraw bieżących Spółdzielni. Odbyło się 7
spotkań Zarządu dot. rozmów z dłużnikami przy udziale Rady Nadzorczej. Obsługę
organizacyjną łącznie z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów i projektów uchwał
oraz protokołowanie zapewniał zespół ds. organizacyjnych. Ponadto zgodnie ze Statutem
w dniach od 19.04.2010r. do 26.04.2010r. odbyły się sprawozdawcze Zebrania Grup
Członkowskich (łącznie 11 zebrań) oraz w dniu 12.06.2010r. odbyło się Zebranie
Przedstawicieli, na którym odroczono rozpatrywanie pkt. dot. zmian w statucie do końca
2010r. Kontynuacja Zebrania Przedstawicieli dot. ww. pkt. zwołana została na dzień
16.12.2010r. i ponownie odroczono decyzję do końca II-go kwartału 2011r.


                   ROZDZIAŁ IV

          GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1. Realizacja zadań eksploatacyjnych.
    Rok 2010 był kolejnym rokiem realizacji wcześniej przyjętych zadań długofalowych
i realizacji bieżącej eksploatacji zasobów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z
przepisami znowelizowanego prawa budowlanego, w którym zaostrzono i rozszerzono
zapisy o bezpiecznym użytkowaniu obiektów budynkowych.
    Zespół obsługi osiedla realizował bieżącą obsługę mieszkańców w szeroko
pojętych sprawach bieżących, przyjął ok. 2000 interesantów.

Zespół obsługi osiedla wykonywał niezbędne przeglądy poszczególnych enklaw. Wnioski z
przeglądów stanowiły podstawę do ukierunkowania prac zmierzających do poprawy
estetyki zabudowy mieszkaniowej (ciągi pieszo – jezdne, place zabaw, oświetlenie,
schody zewnętrzne, altany śmietnikowe, ogródki przydomowe, balkony, klatki schodowe,
tereny zielone), oraz:
 optymalizacji obsługi eksploatacyjnej,
 dalszej racjonalizacji wydatków,
 Bezpieczeństwa (pożarowego, energetycznego, transportu pionowego, ruchu
  kołowego),
 zabezpieczenia bieżącej kontroli jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne
  w zakresie konserwacji, wywozu nieczystości i bieżącego utrzymania budynków,
                                           6
Środki finansowe przeznaczone w planie na działania w zakresie konserwacji, utrzymania
zasobów w należytym stanie sanitarno porządkowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.  RODZAJ WYKONANYCH PRAC             PLAN         KOSZTY
 1 Konserwacja zieleni, tereny            298 920,00 zł      275 726,31 zł
 2 Konserwacja dróg i chodników            81 720,00 zł      87 366,93 zł
  Konserwacja i bieżące naprawy
 3                          589 000,00 zł      613 668,61 zł
  dźwigów
 4 Konserwacja placów zabaw               54 800,00 zł      31 028,57 zł
  Konserwacja i naprawy bram
 5                           20 200,00 zł       5 378,40 zł
  garażowych, szlabanów
  Konserwacja aluminiowych zabudów
 6 wejściowych wewnętrznych i             139 560,00 zł      127 347,50 zł
  zewnętrznych
 7 Konserwacja altan śmietnikowych           14 950,00 zł      14 570,63 zł
  Obsługa dot. czystości budynków, dróg i
 8                          1 596 370,00 zł     1 476 327,65 zł
  terenów zielonych (firmy zewnętrzne)
  Obsługa dot. czystości budynków, dróg i
 9                          1 196 850,00 zł     1 142 019,96 zł
  terenów zielonych (dozorcy)
10 Konserwacja dachów                 105 500,83 zł      112 644,83 zł
  Konserwacja instalacji co., cw., zw., i
11                          998 000,00 zł      929 106,75 zł
  gazowej
  Konserwacja zewnętrznej instalacji
12                           45 830,00 zł      47 985,52 zł
  elektrycznej
13 Inne wydatki konserwacyjne             109 080,00 zł       77 126,24 zł

*) pozycja 10 i 13 planu i kosztów po autopoprawce

   W 2010 roku kontynuowano podjęte w latach ubiegłych zadanie sukcesywnej
wymiany (remontów) nawierzchni chodników i dróg oraz wykonano szereg remontów
cząstkowych. Główne roboty wykazano w poniższej tabeli, roboty te będą kontynuowane
w kolejnych latach. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże i po każdym okresie
zimowym muszą być weryfikowane. Ilość wykonywanych robót określa wielkość środków
przeznaczonych na ten cel, która jest znacznie mniejsza od potrzeb rzeczowych.

     Naprawy nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych na terenie Spółdzielni:

Lp.     Adres                  Rodzaj usługi
 1 Kazury 2/2D        Remont chodnika – wymiana płyt betonowych na kostkę brukową.
 2 Kazury 2E, 2F       Naprawa cząstkowa nawierzchni chodnika.
 3 Kazury 2D, 12, 28     Naprawy cząstkowe nawierzchni chodników.
               Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych (z odzysku) przy budynku
 4 Kazury 5/7
               gospodarczym.
 5 Kazury 11         Poszerzenie jezdni przy hydroforni.
 6 Kazury 10/12       Wykonanie dwóch dojść z kostki brukowej do placu zabaw.
 7 Kazury 14, kl. II     Naprawa cząstkowa nawierzchni chodnika.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
 8 Kazury 17
               kostkę brukową.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
 9 Kazury 17
               kostkę brukową – w kierunku budynku Kazury 20.
               Remont dojść do klatek - wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
 10 Kazury 17, kl. I – V
               kostkę brukową.
 11 Kazury 18        Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych.
               Remont dojść do klatek schodowych oraz chodnika – wymiana
 12 Kazury 18, kl. IV – VI
               nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową.

                                                7
              Naprawa zapadliny w jezdni – usunięcie awarii po ulewie w dn.
13 Kazury 18 /Pileckiego
              03/04.06.2010 r.
14  Kazury 18, 20, 22   Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej.
              Remont dojść do klatek - wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
15  Kazury 19, kl. I – III
              kostkę brukową.
16  Kazury 19       Likwidacja chodników przy placu zabaw.
              Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
17  Kazury 20
              kostkę brukową od strony ul. Pileckiego.
18  Pileckiego 112     Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.
              Wymiana zapadniętych odwodnień liniowych przed bramami
19  Pileckiego 112     wjazdowymi do garaży – usunięcie awarii po ulewie w dn.
              03/04.06.2010 r.
20  Braci Wagów      Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.
              Naprawa zapadliny w jezdni – usunięcie awarii po ulewie w dn.
21  Belgradzka 46
              03/04.06.2010 r.
22  Meander 1, 10, 18, 23 Naprawy awaryjne chodników (podmyta podbudowa)
              Wymiana nawierzchni (z asfaltowej na kostkę brukową) poprawa
23  Meander 7
              wpustu ulicznego.
   Meander 7 kl. VI, VII
24             Remont dojścia – wymiana płyt betonowych na kostkę brukową.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
25 Meander 11
               kostkę brukową.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę
26  Meander 13
               brukową po robotach kablowych.
27  Meander 22        Przełożenie nawierzchni z kostki.
28  Meander 22        Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.
29  Na Uboczu 8, kl. II   Remont chodnika – wymiana płyt betonowych na kostkę brukową.
30  Na Uboczu 10       Przebudowa chodnika przy altanie śmietnikowej.
31  Na Uboczu 10       Likwidacja zapadliny przy kl. VI
32  Na Uboczu 12       Naprawa chodnika z kostki.
33  Na Uboczu 24/26     Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych.
34  Małej Łąki 2       Remont chodnika z płytek betonowych przy budynku Małej Łąki 2.
35  Małej Łąki 8       Wymiana krawężnika na wjeździe do garażu.
36  Małej Łąki 2, 10, 8, 72 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.
               Przebudowa dojazdu do stacji trafo – wymiana nawierzchni z płyt
37  Małej Łąki 13
               betonowych na kostkę brukową.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
38  Małej Łąki 13
               kostkę brukową.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę
39  Małej Łąki 19
               brukową po robotach kablowych.
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
40  Małej Łąki 21
               kostkę brukową (dojście do altany śmietnikowej).
               Remont dojścia do klatki schodowej – wymiana nawierzchni z płyt
41  Małej Łąki 21, kl. I, II
               betonowych na kostkę brukową.
42  Małej Łąki 23 kl. V   Remont podestów przed wejściem do klatek schodowych.
43  Małej Łąki 78,      Remont podestów przed wejściem do klatek schodowych.
               Remont chodników – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
44  Małcużyńskiego 7
               kostkę brukową.
45  Małcużyńskiego 7, kl. II Remont chodnika i podestu.
46  Małcużyńskiego 11    Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.
   Żabińskiego 2, 4, 8, 20,
47              Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.
   7, 9,
               Remont chodników – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
48  Żabińskiego 5
               kostkę brukową
               Remont chodnika – wymiana nawierzchni z płyt betonowych na
49  Żabińskiego 5, kl. II
               kostkę brukową.
50  Żabińskiego 14      Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych.


                                              8
 Zgodnie z przyjętym dziesięcioletnim programem kontynuowano prace modernizacyjne
dźwigów. W 2010 roku wykonano pełną modernizację 6 dźwigów.

Z roku na rok spada liczba zgłaszanych usterek w pracy dźwigów:

      Rok        Ilość zgłaszanych usterek
      2003             867
      2004             693
      2005             554
      2006             525
      2007             338
      2008             281
      2009             263
      2010             185


  Roboty modernizacyjne dźwigów są finansowane z utworzonego trzy lata temu
funduszu celowego.

   Dźwigi ogółem                               135 w tym
   Dźwigi w nowych zasobach: Braci Wagów 11, 20, Meander 22,
 1.                                         45
   Pileckiego 110, 112, 114, Belgradzka 44, 48, Żabińskiego 16A
 2.  Dźwigi w starych zasobach                         90 w tym
 3.  Dźwigi w pełni zmodernizowane                         32
 4.  Dźwigi częściowo zmodernizowane – I etap (aparatura sterowa)         42
 5.  Dźwigi do modernizacji (do wykonania I i II etap)               16

Pozostały do wykonania roboty modernizacyjne w 58 dźwigach (stare zasoby).

W poniższej tabeli przedstawiono prace modernizacyjne dźwigów wykonane w 2010r.

Lp.    Adres                  Rodzaj robót
 1        Modernizacja dźwigów (lewy i prawy) N3127018457, N3127018653
  Na Uboczu 10
         (wymiana: aparatury sterowej, kabiny, lin nośnych, napędu)
 2        Modernizacja dźwigów (lewy i prawy) N3127019263, N3127019184
  Meander 5
         (wymiana: aparatury sterowej, kabiny, lin nośnych, napędu)
 3        Modernizacja dźwigów (lewy i prawy) N3127019380, N3127019225
  Meander 20
         (wymiana: aparatury sterowej, kabiny, lin nośnych, napędu)
Razem zmodernizowano: 6 szt. dźwigów

   W 2010 roku prowadzono także prace polegające na wymianie stalowych drzwi
(zabudów wejściowych do budynków na aluminiowe), ogółem wymieniono 19 szt.:

Lp.        Adres                  Rodzaj usługi
                    Wymiana stalowych  drzwi  wejściowych  na   aluminiową
 1  Meander 4 kl. IV, V
                    zabudowę – 2 szt.
                    Wymiana stalowych  drzwi  wejściowych  na   aluminiową
 2  Meander 8 kl. II, IV, V
                    zabudowę – 3 szt.
                    Wymiana stalowych  drzwi  wejściowych  na   aluminiową
 3  Meander 15 kl. I, II, III
                    zabudowę – 3 szt.
                    Wymiana stalowych  drzwi  wejściowych  na   aluminiową
 4  Kazury 7 kl. I – V
                    zabudowę – 5 szt.
                    Wymiana stalowych  drzwi  wejściowych  na   aluminiową
 5  Kazury 12 kl. III, IV
                    zabudowę – 2 szt.
                    Wymiana stalowych  drzwi  wejściowych  na   aluminiową
 6  St. Kazury 16 kl. IV, V, VI, VII
                    zabudowę – 4 szt.

                                                 9
    W zasobach Spółdzielni w roku 2010 było 235 szt. stalowych drzwi wejściowych, z
czego 225 zostało wymienione na aluminiowe, do wymiany pozostało 10 szt. (Małej Łąki 2
– 5 szt., Kazury 15 – 5 szt.)

   Kontynuowano wymianę słupów oświetleniowych – ogółem wymieniono 33 szt. oraz
montaż podliczników umożliwiających podział kosztów zużycia energii.

Lp.      Adres                  Rodzaj usługi
               Montaż podlicznika energii elektrycznej oświetlenia osiedlowego
 1 Małej Łąki 2
               zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej.
 2 Małej Łąki 74 – 78    Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych – 6 szt.
 3 Małej Łąki 78 – 80    Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych – 6 szt.
  Małcużyńskiego 5, Małej
 4              Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych – 6 szt.
  Łąki 72
 5 Małcużyńskiego 5 – 7   Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych – 6 szt.
 6 Małcużyńskiego 5, 7, 9  Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych – 6 szt.
  Belgradzka 46 A      Montaż podlicznika energii elektrycznej oświetlenia osiedlowego
 7
               zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej.
               Wymiana odcinka kabla zasilającego latarnię oświetlenia
 8 Belgradzka 52       zewnętrznego. Montaż podlicznika energii elektrycznej oświetlenia
               osiedlowego zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej.
 9 Braci Wagów        Wymiana skorodowanego słupa oświetleniowego.
 10 Braci Wagów 11      Wymiana słupków oświetlenia ogrodowego na patio – 9 szt.
  Braci Wagów 1      Montaż podlicznika energii elektrycznej oświetlenia osiedlowego
 11
               zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej.
   Na Uboczu 2 – 4    Wymiana skorodowanych słupów oświetleniowych – 2 szt. wraz z
 12
               wymianą kabla zasilającego
               Montaż podlicznika energii elektrycznej oświetlenia osiedlowego
 13 Pileckiego 116
               zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej.

   Kontynuowano realizację programu oszczędności energii elektrycznej, m. in. przez
montaż czujek ruchu (Braci Wagów 11, Belgradzka 44, 48), wymianę żarówek na
energooszczędne w tzw. punktach nocnego oświetlenia. Mimo ok. 7% podwyżki kosztów
dostaw energii, koszt zużytej energii w 2010 roku wzrósł tylko o ok. 3,8%

    Koszty wywozu śmieci wynegocjowano na niezmienionym poziomie z roku 2009,
to jest kolejny rok, w którym mimo znacznego wzrostu cen składowania i wywozu śmieci
ponosimy te niezmienione koszty. Wznowiliśmy współpracę z Stowarzyszeniem „EKON”
na bezpośredni odbiór segregowanych odpadów od mieszkańców.

    W wyniku przeprowadzonych analiz korzystania z placów zabaw zdecydowano o
likwidacji (za aprobatą mieszkańców) części placów mało wykorzystywanych na korzyść
pozostałych, z zaoszczędzonych środków zaczęto montaż nowych ogrodzeń
i wyposażenia. Dotychczas wymieniono ogrodzenia na placach przy budynkach ul.:
Kazury 12, 8, Kazury 17, 19, Małej Łąki 21, 23, Małej Łąki 74.

   W związku ze zmianą przepisów dotyczących rozliczania nieruchomości, znacznie
wzrósł zakres niezbędnych prac do wykonania przez służby obsługi. Zadania te są
wykonywane właściwie i terminowo mimo nie zmienionej obsługi etatowej.

   Działania podjęte w zakresie szeroko pojętego spokoju i bezpieczeństwa
mieszkańców:
1. Bieżąca współpraca z Policją – szczególnie z pionem dzielnicowych układała się
  dobrze a nawet bardzo dobrze, biorąc pod uwagę uszczuplony w pewnym okresie –
  nawet do jednego funkcjonariusza – stan etatów dzielnicowych. Każde zawiadomienie
                                              10
   – niekoniecznie w formie pisemnej – było przez funkcjonariuszy realizowane w ramach
   obowiązujących procedur. Pewnym poważnym utrudnieniem w działaniu służb
   mundurowych są nieprzystające do rzeczywistości i paraliżujące nieraz działania,
   również patroli interwencyjnych, skostniałe bądź nieżyciowe zapisy zawarte w
   Kodeksie Wykroczeń i Kodeksie Karnym na co poza ciałami ustawodawczymi nie
   mamy wpływu. W chwili obecnej /również z powodu nacisków Spółdzielni i Biura
   Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy/ teren Spółdzielni zabezpiecza
   trzech funkcjonariuszy: dla Wyżyn Wschód i Środek, dla Wyżyn Zachód i dla Wyżyn
   Południe. Brak jest jednego /co najmniej/ funkcjonariusza aby rozdzielić operacyjnie
   Wyżyny Wschód od Wyżyn Środek. Napomykana /w czasie różnych spotkań/ jest
   przez Spółdzielnię myśl o drugim /czyli piątym/ dzielnicowym dla Wyżyn Południe.
   W okresie sprawozdawczym zgłoszono do pionu prewencji sto siedemnaście spraw o
   różnym stopniu zagrożenia, niektóre z nich powracały do ponownych działań –
   interwencji kilkakrotnie, a nawet kilkunastokrotnie, szczególnie w przypadkach osób
   „niezrównoważonych” psychicznie, które to przypadki z racji ich skomplikowanych
   formalno – prawnych uwarunkowań są najtrudniejsze do rozwiązania dla Spółdzielni
   i służb mundurowych.
2.  Odbywały się comiesięczne narady Biura Bezpieczeństwa i Z. K. , służb mundurowych
   /Policja i Straż Miejska /na których omawiane były sprawy dotyczące terenów
   zarządzanych przez Spółdzielnię Wyżyny w zakresie bezpieczeństwa i porządku,
   interwencji, patroli interwencyjnych i patroli ponadnormatywnych, w tym w porze późno
   wieczornej i nocnej, które w ramach dokonywanej analizy zdarzeń z okresu
   poprzedniego są wzmacniane bądź ograniczane lub przesuwane na inny spółdzielczy
   teren, bezpieczeństwa pieszych na ulicznych przejściach – szczególnie dzieci
   i młodzież, sytuacji bezdomnych, picia alkoholu w miejscach publicznych,
   zagrożeniach o charakterze chuligańskim – szczególnie w pobliżu sklepów
   prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i innych zdarzeń, które wpływają na
   stan bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielni i osób przebywających na tym terenie.
   Spotkań takich odbyło się w Natolińskim Ośrodku Kultury w roku 2010 – dwanaście
   oraz ponad dwadzieścia w Biurze Bezpieczeństwa i Z.K. i Policji.
3.  Na terenie Spółdzielni i wyniku naszych nacisków u zbiegu ulic Belgradzkiej
   i Stryjeńskich zamontowano następną kamerę monitoringową, co również nie jest bez
   znaczenia dla poprawy stanu bezpieczeństwa Spółdzielni i Dzielnicy. Dalsze montaże
   kamer chwilowo wstrzymane z uwagi na ograniczone środki finansowe władz miasta,
   co nie wyklucza naszych dalszych działań ponaglających.
4.  Działania – interwencje na różnych szczeblach administracji samorządowej, resortowej
   i rządowej w sprawie powołania i wybudowania Komendy Rejonowej Policji dla
   Dzielnicy Ursynów /może nawet w połączeniu z Dzielnicą Wilanów/ bądź chociażby
   usytuowanego centralnie drugiego Komisariatu Policji – ale już tylko dla Dzielnicy
   Ursynów.
5.  Interwencje w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów i eliminacji
   działań kieszonkowców w czasie sobotnio – niedzielnego handlu na bazarku „na
   dołku” oraz ograniczeń dla handlu obwoźnego wzdłuż ulicy Braci Wagów. Interwencje
   te dotyczą praktycznie każdego tygodnia w roku w układzie sobotnio – niedzielnym
   i dotyczą około stu zdarzeń w roku.
6.  Przeciw działania i interwencje w sprawie zakłócania porządku i ciszy nocnej w
   budynkach i najbliższej ich okolicy – trzydzieści sześć interwencji.
7.  Interwencje w sprawie parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych
   /trawnikach i chodnikach/ bądź ograniczających swobodę poruszania się
   przechodniów. Osiemdziesiąt cztery interwencje, które w dziewięćdziesięciu
   procentach przypadków spotykają się z pełnymi niezadowolenia reakcjami a nawet
   agresją.
8.  Interwencje u stałych kupców /handlowców/ o otrzymywanie porządku wokół obiektu
   i o nie zastawianie nadmierne ciągów pieszych – kilkanaście interwencji, w tym

                                            11
  również zabezpieczenie wejść do obiektu anty poślizgowymi matami.
9. Zgłoszenia Policji dotyczące kradzieży mienia i jego dewastacji – w tym kradzieży
  kratek spustowych instalacji deszczowej i dewastacji wind oraz innych elementów
  mienia Spółdzielni, Zarządu Dróg Miejskich i jego agend i Dzielnicy Ursynów oraz
  innych celowych zniszczeń – szesnaście zgłoszeń.
10. Zgłoszenia służbom miejskim i dzielnicowym o uszkodzeniach wyposażeń bądź ich
  wadliwego funkcjonowania – ponad czterdzieści zgłoszeń.
11. Doprowadzenie do remontu przez służby Dzielnicy części ciągu pieszego
  i postojowego ulicy Braci Wagów od strony ulicy Meander. Prace te, którymi
  planistycznie objęta jest cała ulica Braci Wagów zostały przerwane z uwagi na brak
  środków finansowych w ubiegłym roku i według przekazu służb Infrastruktury Dzielnicy
  mają być kontynuowane w roku 2011 i 2012 – aż do 100 % wykonania zadania
  modernizacji ulicy Braci Wagów. Sprawa ta łączy się w dużymi problemami w
  utrzymaniu czystości i porządku na ciągach pieszych i miejscach postojowych, po
  obydwóch stronach ulicy Braci Wagów, które są mocno zużyte i zdewastowane.
12. Wiążące ustalenia ze służbami miejskimi w zakresie utrzymania porządku na ciągach
  pieszych ul.: Płaskowickiej, Belgradzkiej, Pileckiego i Stryjeńskich, ulicach
  przylegających bądź przecinających zasoby mieszkaniowe Spółdzielni.
13. Doprowadzenie do wiążących ustaleń z służbami metra w zakresie utrzymywania
  porządku i czystości przy dojściach do metra Natolin.
14. Ustawienie przez służby miejskie ławek i koszy na śmieci na ciągu pieszym ulicy
  Stryjeńskich, Belgradzkiej i Płaskowickiej oraz balustrad trawników i ich napraw.
15. Spowodowanie dokonanie przez służby miejskie nasadzeń i do sadzeń drzew
  i krzewów na ulicy Stryjeńskich i Belgradzkiej.
16. Spowodowanie nasadzeń drzew i krzewów i wycinki uschniętych drzew na ulicy Braci
  Wagów oraz ustawienia koszy na śmieci, w tym psie odchody i ławek przez służby
  Dzielnicy Ursynów oraz ulicy Przy Bażantarni.
17. Bieżące interwencje w sprawie oświetleń ulic i trenów osiedli.
18. Postulowanie w Zarządzie Dróg Miejskich o oddanie Spółdzielni części miejsc
  postojowych na ulicy Stryjeńskich.
19. Postulowanie w Zarządzie Dróg Miejskich przeprowadzenie pewnych udogodnień dla
  pieszych na ulicy Stryjeńskich.
20. Postulowanie służbom dzielnicy przeprowadzenie remontu odcinka instalacji
  deszczowej – nie odbierającej w sposób właściwy wody opadowej na miejscach
  postojowych ulicy Braci Wagów.
21. Postulowanie Zarządowi Dróg Miejskich budowy odcinka ulicy Pileckiego do ulicy
  Belgradzkiej oraz remontu miejsc postojowych – zaplecza ulicy Płaskowickiej na
  odcinku od ulicy Stryjeńskich do ulicy Pileckiego.
22. Postulowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Stryjeńskich.
23. Ustawiczne interwencje u sprawców w sprawie zaprzestania naklejania ulotek
  handlowych i propagandowych.

2. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe
    Na dzień 31 grudnia 2010 r. SM „Wyżyny” liczyła 6394 członków, w 2010r. przyjęto
30 członków z następujących tytułów: kupna, spadku, podziału majątku i darowizny lokalu.
Zauważalnym staje się fakt, że nie wszystkie osoby nabywające prawo własności lub
prawo odrębnej własności wyrażają wolę wstąpienia w poczet członków Spółdzielni.
Należy jednak podkreślić, że osoby, które nabyły tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni, a
nie przystąpiły do niej, ponoszą pełne koszty utrzymania przypadające na ich lokal i nie
biorą udziału w pożytkach.
    Działalność członkowsko-mieszkaniowa skupiała się głównie na umożliwieniu
członkom Spółdzielni i właścicielom lokali przekształcania praw do lokali zgodnie ze
znowelizowaną Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007r.
    Każdy wniosek sprawdzano pod względem formalnym, w przypadku niepełnych

                                           12
dokumentów zwracano się do członka Spółdzielni o uzupełnienie brakujących, a
niezbędnych dokumentów po rozwodzie czy po zgonie osoby uprawnionej do lokalu,
wymaganych przepisami.
    Duże zaangażowanie pracowników w profesjonalnie przygotowane przez nich
sprawy dla notariusza i ich dobra współpraca z dwiema Kancelariami Notarialnymi
sprawiały, że wnioski członków załatwiane były sprawnie, w krótkim czasie od momentu
złożenia wniosku, a przede wszystkim w sposób zadawalający spółdzielców.
    Na koniec 2010r. pozostały w Spółdzielni 193 wnioski zarejestrowane i oczekujące
na realizację /wnioski, które mimo wszystko nie zostały uzupełnione przez lokatora
o konieczne do przekształcenia dokumenty/.
    W 2010r. zawartych zostało 440 aktów notarialnych ustanowienia odrębnej
własności z czego: 291 lokali mieszkalnych; 129 miejsc postojowych; 19 lokali
użytkowych; 1 garażu. Do dnia 31.12.2010r. zawarto łącznie 2468 notarialnych umów o
przeniesienie własności lokalu. Dla większości tych lokali Sąd założył księgę wieczystą
i zawiadomił o tym także Spółdzielnię. Dział członkowsko – mieszkaniowy prowadzi rejestr
ksiąg wieczystych.
    W 2010r. 4 członków zamieszkałych przy ul. St. Kazury przekształciło spółdzielcze
lokatorskie prawo w spółdzielcze własnościowe. W efekcie trwających przekształceń na
koniec 2010r. w zasobach Spółdzielni pozostało 96 mieszkań o statusie lokatorskim.
W badanym okresie podjęto 4 projekty uchwał określających przedmiot odrębnej
własności dla nieruchomości obejmujących budynki przy ul. Pileckiego 110, 112, 114 oraz
przy ul. Braci Wagów 4. Podjęte przez Zarząd uchwały określające przedmiot odrębnej
własności w nieruchomościach przy ul. Pileckiego 110, 114 i przy Braci Wagów 4
uprawomocniły się, natomiast uchwała dot. budynku przy ul. Pileckiego 112 została
zaskarżona przez członka Spółdzielnia.
    W dniu 11 października ubiegłego roku odbył się przetarg na lokal odzyskany przez
Spółdzielnię, w którym wyłoniono nowego nabywcę lokalu mieszkalnego /nr 9 przy ul.
Meander 23 za kwotę 321 000 zł/.
    Na wniosek Zarządu wykluczonych zostało 14 osób z powodu zadłużenia w
opłatach za używanie lokalu. W stosunku do wielu osób egzekucja zadłużenia w oparciu o
posiadane nakazy zapłaty pozostaje bezskuteczna, zatem w takich przypadkach
wszczynane jest postępowanie egzekucyjne z ograniczonego prawa do lokalu. W ciągu
minionego roku (mimo, że do Komornika wcześniej zostało skierowanych 6 wniosków o
egzekucję) nie doszło do sprzedaży licytacyjnej żadnego mieszkania zakończonej
Postanowieniem Sądu co do przybicia, to jednak odzyskano całe zadłużenie w kwocie
100 275 zł i postępowanie zostało umorzone. W minionym roku po raz pierwszy został
złożony wniosek do Sądu o sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze licytacji, z uwagi na
rażące wykraczanie przez właściciela lokalu, jak i inne osoby korzystające z tego lokalu,
przeciwko porządkowi domowemu.
    Na koniec 2010r. Spółdzielnia posiadała 13 wyroków sądowych orzekających
eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Niedopuszczalna w świetle obowiązujących
przepisów jest tzw. eksmisja na bruk. Orzekając o uprawnieniu do lokalu socjalnego, Sąd
nakazuje wstrzymanie opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Gminę ofert zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego. Rozwiązanie to, korzystne dla osób eksmitowanych z
pewnością nie jest korzystne dla Spółdzielni. W myśl obowiązujących przepisów,
Spółdzielnia jest zmuszona czekać do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy
lokalu socjalnego. Ustawodawca przyznał Spółdzielniom możliwość uzyskania
rekompensaty pieniężnej w przypadku, gdy Gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego
osobie uprawnionej z mocy wyroku. Dlatego też kierowane są do Sądu przeciwko
Urzędowi Dzielnicy Ursynów pozwy o nakaz zapłaty odszkodowania za niedostarczenie
lokalu socjalnego. W 2010r. w ten sposób uzyskano odszkodowanie w 2 przypadkach na
łączną kwotę 59 566,28 zł.

   W grudniu 2010r. przekazano do użytkowania kolejny budynek mieszkalny przy ul.

                                           13
Żabińskiego 16A.
3. Zagadnienia lokali użytkowych.
    W 2010 roku jak i w latach poprzednich podstawowym zadaniem Spółdzielni było
utrzymanie na trudnym rynku nieruchomości wysokiego wskaźnika wynajmu lokali użytkowych.
Jest to bardzo ważne, bowiem stanowi jeden z podstawowych sposobów pozyskiwania
dodatkowych środków finansowych dla Spółdzielni. Na dzień 31.12.2010r. Spółdzielnia
zarządzała następującymi nieruchomościami w zakresie lokali użytkowych i innych.

                                  W tym:
                                  odrębna własność 69
Lokale użytkowe
                                  własnościowe   81
           21.252,65 m2    Ogółem 327 szt.
                                  ekspektatywa   7
                                  w najmie    169 w tym
                                  nie wynajętych  8
Pomieszczenia techniczne
                     Ogółem 37 szt.      W najmie 37
            940,52 m2
                                  W tym:
Miejsca postojowe w garażach       Ogółem 1.106 szt.     odrębna własność 299
halowych i garaże indywidualne   w tym 12 miejsc na motocykl   własnościowe  357
          25.651,04 m2                  ekspektatywa  102
                                  w najmie     347 w tym
                                  nie wynajętych  39
Dzierżawa terenu 2.159,64 m2         13 szt.       39
Schowki                    8 szt.
Miejsca pod dużą reklamę          473,90 m2
Miejsca pod małą reklamę          630,00 m2


    Poprzez prawidłową politykę gospodarowania lokalami użytkowymi prowadzoną przez
Spółdzielnię oraz bieżącą analizę wysokości czynszu, wskaźnik wynajmu na koniec roku
sprawozdawczego wyniósł:
 - w lokalach użytkowych (łącznie z pomieszczeniami gospodarczymi) – 95,29 %
 - w miejscach postojowych                      – 88,79 %
    W 2010r. podpisano dodatkowo: 15 umów na czas określony tj.: handel sezonowy
(13), miejsca postojowe (2) oraz 8 umów dot. reklam, na łączną kwotę 14.506,44 zł.

    Pożytki i inne przychody z działalności Spółdzielni (w szczególności z najmu lokali
użytkowych i miejsc postojowych, dzierżawy terenu, reklam, handlu sezonowego) w 2010r.
wynosiły 3.177.135,12 zł, które zostały pomniejszone o:
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 477.552,00 zł (zgodnie z ustawą o
  podatku dochodowym od osób prawnych),
- wynik z działalności kulturalno-oświatowej (NOK) w wysokości 736.339,91 zł (art. 5 ust. 2
  usm),
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych (strata) w wysokości 36.860,40 zł (szkody z tytułu zalania).
  W związku z powyższym pożytki i inne przychody z działalności Spółdzielni na pokrycie
wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obowiązującym
członków Spółdzielni wyniosły 1.926.383,20 zł.

Ponadto Dział prowadzi:
- archiwum Spółdzielni polegające między innymi na przyjmowaniu dokumentów,
  prowadzeniu ewidencji i utrzymywaniu w należytym porządku przyjętych akt,
  zabezpieczaniu dokumentów przed dostępem innych osób oraz udostępnianiu
  osobom upoważnionym,
- ewidencję środków trwałych i małocennych polegającą między innymi na prowadzeniu
  ksiąg inwentaryzacyjnych, nadawaniu numerów PN, uzgadnianie stanów kont

                                                14
   z działem księgowości.
4. Zagadnienia ekonomiczne
    Do zakresu Spółdzielni dotyczących zagadnień ekonomicznych należy całokształt prac
związanych z planowaniem i sprawozdawczością działalności Spółdzielni, naliczaniem
i analizowaniem kosztów ciepła dostarczanego przez SPEC i gazu przekazywanego na cele
grzewcze oraz sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników wraz
z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS-em oraz obsługa strony finansowej i
podatkowej wykonawców, twórców zatrudnionych przez Natoliński Ośrodek Kultury.
    W grudniu 2009 roku został sporządzony Plan gospodarczo – finansowy na 2010
rok, który przyjęto uchwałą Nr 89 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2009 roku.
W ramach planu przygotowano kalkulacje opłat czynszowych dla każdej nieruchomości.
W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych art. 4
ust. 7 stawki opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni z tytułu:
 eksploatacji podstawowej,
 odpisu na fundusz remontowy nieruchomości,
 odpisu na fundusz remontowy mienia Spółdzielni (osoby nie posiadające członkostwa
  Spółdzielni wnosili zwiększoną stawkę odpisu),
 eksploatacji urządzeń dźwigowych,
 ochrony mienia,
 wymiany wodomierzy przy ulicy Kazury,
 wymiany wodomierzy i legalizacji ciepłomierzy w budynkach przy ul. Belgradzkiej
  i Pileckiego wprowadzono od 1 maja 2010 roku, aby użytkownicy wszystkich lokali o
  zmianie powyższych opłat zostali poinformowani z wyprzedzeniem co najmniej na 3
  miesiące na przód przed terminem ich płatności.
Opłaty na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni:
 energia elektryczna,
 energia cieplna,
 gaz,
 woda i kanalizacja,
 wywóz nieczystości,
 podatek od nieruchomości,
 dzierżawa terenu,
 wieczyste użytkowanie gruntu (z uwzględnieniem nowej wyceny gruntów enklawy
  Wyżyny Środek i części gruntów enklawy Wyżyny Wschód) wprowadzono od 1
  stycznia 2010 roku.
W ciągu roku kalendarzowego wprowadzono zmiany jedynie w opłatach niezależnych od
Spółdzielni spowodowanych:
 zmianą taryfy ciepła SPEC,
 zmianą taryfy paliw gazowych (nieruchomości przy ulicy Pileckiego),
 wyceną gruntu działek przy ul. Pileckiego,
 interpretacją naliczania podatku od nieruchomości w lokalach garażowych
  w nieruchomościach wyodrębnionych.
    Wszystkie opłaty skalkulowano zgodnie z regulaminem określającym zasady
rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni, który został
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SM „WYŻYNY” dnia 5.11.2009 roku (tekst jednolity
regulaminu znajduje się na naszej stronie internetowej).
    W czerwcu 2010 roku na Zebraniu Przedstawicieli zostały zatwierdzone za 2009
rok wyniki nieruchomości oraz wynik z działalności Spółdzielni. Zgodnie z Uchwałą nr 2
Zebrania Przedstawicieli z dnia 12 czerwca 2010 roku zysk netto w wysokości
2.008.040,12 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej ich lokali. Zysk netto w wysokości 250.000 zł przeznaczono na

                                            15
fundusz remontowy mienia Spółdzielni.
Wyniki nieruchomości i zysk netto za 2009 rok uwzględniono w stawkach obowiązujących
od stycznia 2011 roku.
    W nieruchomościach, w których wyodrębniono lokale na własność (nieruchomość
wspólna) stawki opłat zostały ustalone proporcjonalnie do powierzchni lokali wraz
z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (udział), natomiast w pozostałych
nieruchomościach proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali lub do ilości osób
zgłoszonych do opłat czynszowych w zależności od rodzaju kosztów.
    Mieszkańcy, którzy wyodrębnili swoje lokale do końca 2009 roku wnosili w 2010
roku do Spółdzielni opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i podatku od
nieruchomości tylko z tytułu mienia spółdzielni, pozostałą część dotyczącą nieruchomości
wnosili do Urzędu Miasta. Natomiast mieszkańcy, którzy podpisali akty notarialne na
wyodrębnienie lokalu w ciągu roku 2010 opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
nieruchomości i mienia wnosili do Spółdzielni do końca roku kalendarzowego, a podatek
od nieruchomości dotyczący nieruchomości, do końca miesiąca w którym nastąpiło
wyodrębnienie, a potem tylko część dotyczącą mienia Spółdzielni.
    Opłaty za centralne ogrzewanie lokali oraz za podgrzewanie wody użytkowej
ustalane były zaliczkowo na cały rok z uwzględnieniem aktualnych cen ciepła i ilości ciepła
zużytego w danym budynku na cele ogrzewania oraz podgrzania wody w roku
poprzednim.
    Zgodnie z art. 4. Pkt. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd
Spółdzielni prowadził odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów
i wydatków z funduszu remontowego tych nieruchomości.
W ubiegłym roku obowiązywała zasada        wnoszenia opłat na fundusz remontowy.
Nieruchomości i mienia Spółdzielni.
W 2010 roku na fundusz remontowy wpłynęło .8.017.953,68 zł z tego:
 - z tytułu odpisów od lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu
  w nieruchomości                          6.747.999,39 zł
 - z tytułu odpisów od lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu na mienie
  spółdzielni                            993.140,73 zł
 - z tytułu sprzedanego miejsca postojowego               26.813,56 zł
 - z tytułu zysku netto za 2009 rok zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 2
  z dnia 12.06.2010 roku                       250.000,00 zł
    Przez cały rok zgodnie z uchwałą 100 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2007 roku
użytkownicy lokali, których lokale znajdują się w części budynku wyposażonym w dźwigi
(w starych zasobach) byli obciążani miesięczną stawką na pokrycie kosztów związanych z
wymianą wind. Środki te gromadzone będą na funduszu celowym przez 10 lat tj. do
31.12.2017 roku. Użytkownicy lokali w budynkach wybudowanych po1995 roku (nowe
inwestycje), których klatki schodowe były wyposażone w urządzenia dźwigowe nowego
typu obciążani byli stawką na remont tych urządzeń. Natomiast właściciele
wyodrębnionych lokali na własność, zgodnie z art. 34 pkt. 2 ustawy o własności lokali,
zobowiązani zostali do partycypowania w kosztach eksploatacji i remontach urządzeń
dźwigowych do wysokości swoich udziałów w nieruchomości bez względu na położenie
lokalu w danej nieruchomości (również w klatkach bez dźwigów).
    Mieszkańcy, którzy nie przekroczyli w IV kwartale 2009 roku dochodów 1.551,48 zł na
jednego członka rodziny mogli ubiegać się za pośrednictwem Spółdzielni o 50%
bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
    Dział Ekonomiczny zgodnie z obowiązującą ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych
w niezmienionym składzie osobowym wykonuje kalkulacje dla wszystkich nieruchomości
oraz sporządzana sprawozdania finansowe z wykonania planu i przedkładana Radzie
Nadzorczej. Stanowiły one podstawę do monitorowania kosztów ponoszonych przez naszą
Spółdzielnię. Na bieżąco przeprowadzano analizy, które były podstawą do podejmowania
decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą.


                                            16
5. Zadłużenia.
Sprawozdanie windykacyjne za 2010r. – lokale mieszkalne
    W okresie od stycznia do grudnia 2010r. zaobserwowano lekki wzrost zadłużenia
ilościowy i wartościowy na lokalach mieszkalnych. Należy podkreślić, że podobnie jak w
poprzednich latach nastąpił znaczny wzrost zaległości w sierpniu 2010r. do kwoty
1.931.909 zł, który związany był z okresem wakacyjnym /zamknięta kasa/. W kolejnych
miesiącach od września do grudnia 2010r. można zauważyć spadek zaległości ilościowy o
146 osób oraz wartościowy, gdzie odzyskano do grudnia 2010r. kwotę 306.970 zł.
    W roku 2010r. czynsz globalny w styczniu wzrósł do kwoty 3.766.226 zł. O 188.133
zł w stosunku do stycznia roku ubiegłego, co stanowi wzrost obciążenia czynszowego o
5% i związany był z indywidualnym rozliczeniem kosztów na każdym budynku m.in. ze
zmianą wysokości stawki eksploatacyjnej, opłaty za gaz i wywozu nieczystości oraz
zaliczek płatnych przez użytkownika na wymianę wodomierzy i dźwigów.
    Wysokość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 1.624.938 zł./ w 2009r.-
1.405.996 zł. W 2008r.- 1.462.775 zł, w 2007r. – 1.398.167 zł; w 2006r. – 1.609.576 zł; w
2005r. – 1.685.756 zł; w 2004r. – 1.744.860 zł; w 2003r. – 2.072.300 zł; w 2002r. –
1.815.925 zł; w 2001r. – 1.954.476 zł./ co w stosunku do rocznego obciążenia czynszem
globalnym, który wyniósł 44.733.073 zł stanowi zaledwie wskaźnik w 2010r.- 3,63%
/w 2009r.- 3,21% /w 2008r.- 3,57% ,w 2007r. – 3,6%, w 2006r. – 4,16%, w 2005r. – 4,4%,
w 2004r. – 4,63%, w 2003r. – 5,38%, w 2002r. – 4,83%, w 2001r. – 5,69%/, zaś wysokość
zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010r. /1.624.938/ w stosunku do obciążenia miesięcznym
czynszem globalnym /3.766.226/ wyniósł tylko w 2010r.- 43,14% /w 2009r.- 38,41%, w
2008r.- 42,54%, w 2007r. – 43,88%, w 2006r. – 50,56%, w 2005r. – 53,20%, w 2004r. –
55,9%, w 2003r. – 65,4%, w 2002r. – 57,28%, w 2001r. – 65,09%/.

    Nadpłaty czynszu na 31 grudnia 2010r. stanowią – 1.186.275,07 zł.

     Zestawienie zadłużeń i obciążeń na lokalach mieszkalnych
              za okres
        od 31.XII.2001r. do 31.XII.2010r.

 Rok   Zadłużenie Obciążenie    Wskaźnik      Obciążenie    Wskaźnik
     na 31.XII. czynszem    zadłużenia do  rocznym czynszem  zadłużenia do
     Danego roku za m-c XII    obciążenia     globalnym  rocznego obciążenia
2001r.  1.954.476 3.002.424     65,09%      34.330.935     5,69%
2002r.  1.815.925 3.170.000     57,28%      37.616.673     4,83%
2003r.  2.072.300 3.167.770     65,40%      38.528.333     5,38%
2004r.  1.744.860 3.119.516     55,90%      37.639.634     4,63%
2005r.  1.687.745 3.170.787     53,20%      38.303.054     4,40%
2006r.  1.609.576 3.183.344     50,56%      38.608.624     4,16%
2007r.  1.398.167 3.185.737     43,88%      38.821.292     3,60%
2008r.  1.462.775 3.438.340     42,54%      40.971.803     3,57%
2009r.  1.405.996 3.660.428     38,41%      43.731.706     3,21%
2010r.  1.624.938 3.766.226     43,14%      44.733.073     3,63%

    Zadłużenie należy rozpatrywać uwzględniając tytuł prawny do lokalu.

    Obsługa Dział Mieszkaniowy i Radca Prawny – na dzień 31 grudnia wykluczonych
jest 78 osób, których zadłużenie wraz z lokalami rotacyjnymi, zakładowymi i po eksmisjach
wynosi 793.013,77 zł co stanowi 48,80% ogólnych zaległości w tym: 3 byłych dozorców z
wyrokami eksmisyjnymi, zgłoszonych do Urzędu Dzielnicy o lokal socjalny, posiadających
ogólną kwotę zadłużenia w wysokości 49.431,59 zł; 2 lokale rotacyjne z wyrokami
eksmisyjnymi, /które nie podlegają wykluczeniu/, posiadające zadłużenie w wysokości
77.170,37 zł; 3 lokale po eksmisjach, których wkład mieszkaniowy nie pokrył zaległości i
wynosi 77.767,25 zł; pozostałe zadłużenie dotyczy osób wykluczonych i stanowi kwotę
                                            17
588.644,56 zł.
    Obsługa Dział Windykacji – na poziom zadłużenia, pomimo kryzysu w grupie od 1-6
m-cy, które wynosi 519.322,56 zł co stanowi 31,96 % całości zadłużenia, mają wpływ
systematycznie wysyłane wezwania do zapłaty dla osób zalegających od 1-go m-ca oraz
rozmowy Zarządu i Rady Nadzorczej z osobami zaproszonymi na 7 spotkaniach, których
ilość w 2010r. wyniosła 410 osób. Podczas rozmów z dłużnikami członkowie Zarządu i
Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na narastający problem związany z wysokim
bezrobociem i utratą prawa do zasiłku, co spowodowało dużą ilość dłużników, którzy
zobowiązali się uregulować zaległości w ratach. Spotkania z dłużnikami Zarządu i Rady
Nadzorczej pozwoliły odzyskać zadłużenie w wysokości 383.693 zł. W 2010r. Rada
Nadzorcza wykluczyła 14 osób posiadających zaległości powyżej 6 m-cy, a także po
uregulowaniu zaległości uchyliła uchwałę dotyczącą wykluczenia dla 1 osoby. Na spadek
zaległości mają wpływ również prowadzone przez Dział Windykacji, sprawy skierowane do
komornika o ściągnięcie wierzytelności zasądzonych w nakazach zapłaty przez Sąd. Na
dzień 31 grudnia 2010r. prowadzone są sprawy dla 37 dłużników, na ogólną kwotę
333.829,74 zł. W roku 2010r. w wyniku tej działalności odzyskano należności od nakazów
zapłaty od 41 dłużników na łączną kwotę 192.829,73 zł.
    Osoby zalegające do 1 m-ca nie podlegają windykacji /1986 osób – zadłużenie na
kwotę 312.602,54 zł – co stanowi 19,24%/, z uwagi na dokonywanie przez nich wpłat
ostatniego dnia m-ca kalendarzowego za pośrednictwem banku lub brakiem zmiany
dyspozycji w bankach przez najemcę na nowe stawki opłat czynszowych. Należy zwrócić
uwagę, że znacznie zwiększyła się w 2010r. liczba zalegających w tej grupie, aż o 544
osoby i kwotę 51.630,16 zł.
    Od lat praktykowane jest informowanie mieszkańców o możliwości wystąpienia do
O.P.S. i Urzędu Dzielnicy o dofinansowanie przez osoby, które spełniają kryteria
otrzymania ww. zasiłku.
    W 2010r. liczba osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego z
Urzędu Dzielnicy wyniosła 60 osób. Z tego tytułu na konto Spółdzielni wpłynęło –
156.554,45 zł oraz zasiłków celowych na pokrycie bieżącego i zaległego czynszu, z uwagi
na niskie dochody w rodzinie, w wysokości 25.902 zł dla 21 osób. Tu również warto
zauważyć, że znacznie zostały ograniczone dopłaty dokonywane przez O.P.S. na pokrycie
zaległości czynszowych w stosunku do ubiegłych lat.

Zestawienie ilościowo – wartościowe zadłużeń na grudzień 2010r. lokale mieszkalne wg
podziału:

Przedział zadłużenia Ilość osób zadłużonych  Kwota zadłużenia
  0 – 1 m-ca        1986       312.602,54 zł
  1 – 3 m-cy         554       365.990,17 zł
  3 – 6 m-cy         64       153.332,39 zł
  6 – 12 m-cy         28       146.674,13 zł
 powyżej 12 m-cy        24       562.854,11 zł
  Nieczynne          14        83.485,53 zł
   Razem          2670       1.624.938,87 zł

   Jednocześnie należy zaznaczyć, że na wysokość zadłużeń mają wpływ okresy
świąteczne i wakacyjne, jak również wpłacanie czynszu bieżącego pod koniec m-ca
kalendarzowego za pośrednictwem banku oraz wzrastającego zadłużenia wśród osób
pozbawionych możliwości zatrudnienia.
                                          18
Sprawozdanie windykacyjne za 2010r. – lokale użytkowe.
    Dział Windykacji prowadzi bieżącą kontrolę wpływu środków finansowych z
wynajmu i lokali własnościowych użytkowych. W związku z wysyłaniem systematycznie
wezwań do zapłaty zaobserwowano, że zaległość na 31 grudnia 2010r. w stosunku do
roku ubiegłego kształtuje się na podobnym poziomie. Pełne zadłużenie wraz z
obciążeniem na 31 grudzień 2010r. na lokalach użytkowych wyniosło 578.288,12 zł przy
obciążeniu miesięcznym za wystawione faktury, które na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi
658.770,24 zł. Należy zaznaczyć, że lokale użytkowe w najmie i garaże w najmie wchodzą
w obciążenie i zadłużenie na 31 grudnia 2010r. zaś ich termin płatności zgodnie z umową
jest do 10 stycznia 2011r. i stanowią kwotę 446.697,24 zł.
    W ww. zaległości znajdują się 2 lokale własnościowe osób wykluczonych ze
Spółdzielni, których zadłużenie na 31 grudnia 2010r. wynosi 19.021,15 zł.

Zestawienie zadłużeń i obciążeń w 2010r.
 M-c     Zadłużenie    Obciążenie
                 Miesięczne
 XII.09r.   500.089,96 zł  619.454,95 zł
   I    565.271,59 zł.  622.256,63 zł.
   II   674.981,61 zł.  717.071,00 zł.
  III   630.974,71 zł.  625.324,53 zł.
  IV    624.901,81 zł.  636.715,05 zł.
  V    613.479,79 zł.  624.518,33 zł.
  VI    576.939,03 zł.  577.052,47 zł.
  VII    530.179,59 zł.  590.215,64 zł.
  VIII   656.760,33 zł.  666.512,25 zł.
  IX    623.203,60 zł.  610.187,10 zł.
  X    623.565,40 zł.  649.861,44 zł.
  XI    694.020,81 zł.  741.892,35 zł.
 XII.10r.  578.288,12 zł.  658.770,24 zł.
      Razem       7.720.377,03 zł
      obciążenie

                                          19
    Kolejnym zadaniem pracowników Działu Windykacji, jest przygotowywanie
dokumentacji dla byłych lokali użytkowych, które zostały zdane, a pozostawiły zaległości z
tytułu najmu i skierowanie ich na drogę sądową oraz śledzenie tych spraw. W roku
bieżącym wraz ze sprawami z lat ubiegłych jest łącznie 6 wniosków w tym:
- 1 sprawa z wyrokiem nakazu zapłaty bez klauzuli wykonalności – kwota 10.177,40 zł.
- 4 sprawy skierowane do komornika – kwota 19.334,73 zł.
- 1 sprawa umorzona przez komornika, zawieszona przez Zarząd do momentu eksmisji
  – zajęcie wkładu mieszkaniowego – kwota 1.815,43 zł.
    W roku 2010r. odzyskano należności w wysokości 14.758,19 zł od 11 zdanych
lokali użytkowych.

                 ROZDZIAŁ V

    UTRZYMANIE l POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW
   Dzięki dodatkowo pozyskanym wpływom Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą
mógł wykonać znacznie większy zakres prac niż pozwoliłyby mu na to środki pozyskane
od mieszkańców.
   W 2010r. zrealizowano remontów w nieruchomościach na łączną kwotę
7.920.891,39 zł z czego 7.877.256,04 zł to prace wykonane przez firmy zewnętrzne, a
43.635,35 zł to wartość materiałów zużytych do robót wykonywanych przez pracowników
Spółdzielni, oraz zrealizowano remontów mienia Spółdzielni na łączną kwotę 1.040.095,02 zł.
Wykonano remonty dźwigów w starych zasobach na kwotę 821.875,79 zł.

                PODSTAWOWE REMONTY

1. Roboty elewacyjne:
- remont elewacji ścian wraz z remontem balkonów budynków przy ul. Meander 18,
- remont elewacji murków oporowych od strony wschodniej w budynku przy ul. Meander
  22,
- remont elewacji ściany południowej w pawilonie przy ul. Na Uboczu 3,
- remont elewacji ścian wraz z remontem balkonów budynków przy ul. Na Uboczu 14, 24
  /zakończenie robót w 2011r./
- remont elewacji ściany północnej oraz murków oporowych w budynku przy ul.
  Pileckiego 112,
- drobne naprawy elewacji w budynkach Belgradzka 44, 48, Małej Łąki 6, 10.
2. Remonty dachów:
- wymiana obróbek blacharskich oraz pokryć daszków balkonów ostatnich kondygnacji
  na terenie Spółdzielni,
- remont części dachu budynków Kazury 24 kl. I – II,
- remont daszków nad wejściami do budynków przy ul. Na Uboczu 10, 20, Meander 1, 3,
  6, 12, 20,
- miejscowy remont dachu w budynkach Małej Łąki 4, 6, 8, 10, Belgradzka 50,
  Pileckiego 112.
3. Roboty malarskie:
- remont klatek schodowych budynków przy ul. Braci Wagów 1, Kazury 21,
- remont klatek schodowych budynków przy ul. Kazury 2d, 2e, Małej Łąki 72 wraz z
  wymianą okien,
- remont klatek schodowych budynku przy ul. Kazury 28 i Małej Łąki 76 /zakończenie
  prac rozpoczętych w 2009r./,
- rozpoczęcie prac remontowych w budynku Pileckiego 110 i Meander 14,
- malowanie skrzynek gazowych na terenie Spółdzielni.
4. Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul.:
- Kazury 7,
- Żabińskiego 4, 12,
                                             20
-  Małcużyńskiego 11.
5. Wymiana głównych tablic elektrycznych w budynkach przy ul.:
-  Kazury 5, 6,
-  Małej Łąki 74, 80.
6. Remonty przedsionków klatek schodowych w budynkach przy ul.:
-  Kazury 2e, 2d, 21,
-  Małej Łąki 72.
7. Remonty balkonów:
-  remont kapitalny 5 balkonów wraz z wymianą barierek w budynku przy ul. Kazury 11,
-  remont kapitalny 8 balkonów w budynku przy ul. Na Uboczu 18,
-  remont kapitalny 12 balkonów w budynku przy ul. Meander 11,
-  remont kapitalny 16 balkonów w budynku przy ul. Meander 15,
-  remont kapitalny 8 tarasów w budynku Pileckiego 112.
  Remonty częściowe balkonów w budynkach Spółdzielni przy ul.:
- Kazury       - 13 szt.
- Żabińskiego    - 9 szt.
- Małej Łąki     - 25 szt.
- Na Uboczu      - 20 szt.
- Meander       - 27 szt.
- Belgradzka     - 2 szt.
8. Wymiana przewodów instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul.:
- Na Uboczu 2,
- Meander 1a, 4, 13 /w części mieszkalnej/.
9. Wymiana wodomierzy w lokalach budynków przy ul.: Kazury; Belgradzkiej 44, 46, 48,
  50; Pileckiego 110, 112, 114. (łącznie w 1886 lokalach mieszkalnych i użytkowych).
10. Wymiana instalacji p.poż. w budynkach (zgodnie z nakazem Państwowej Straży
  Pożarnej):
- Na Uboczu 10,
- Kazury 20.
11. Remont instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Na Uboczu 3, 8, 10, 16, 20, 26
  Belgradzka 52.
12. Montaż czujek ruchu na oświetleniu klatek schodowych w budynkach przy ul.:
- Belgradzka 44 kl. II, Belgradzka 48 kl. IV,
- Braci Wagów 11 kl. II /montaż dodatkowych czujek/.
13. Wymiana zadaszenia wejść do klatek schodowych i lokali użytkowych w budynku
  Meander 22 /zakończenie robót w 2011r./
14. Adaptacja lokalu użytkowego w budynku Na Uboczu 18 na dwa lokale mieszkalne oraz
  remont lokalu mieszkalnego Meander 23 m 9 (wolnego w sensie prawnym).
15. Remont schodów wejściowych do klatek schodowych oraz lokali użytkowych w
  budynkach:
- Meander 12,
- Na Uboczu 8 10 kl. I,
- Żabińskiego 7, 10,
- Belgradzka 52,
- Kazury 2b, 4 kl. IV, 6 kl. II, 16 kl. VII,
16. Remont izolacji pionowej przeciwwilgociowej części ścian piwnicznych w budynkach
   przy ul. Na Uboczu 2, 3 Meander 1, 2a, Małej Łąki 10.

            Zakres wykonywanych obowiązków.

Pracownicy Działu Nadzorów i Remontów w swych działaniach skupiali się głównie na
utrzymywaniu należytego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz na
wykonywaniu codziennych czynności wynikających z powierzonych zadań, podzielonych
na przedstawione poniżej zakresy.

                                          21
Zadania zrealizowane w zakresie remontowym i eksploatacyjnym:
a) zapewnienie stałej obsługi administracyjnej mieszkańców budynków, osób
  posiadających prawo do lokali i najemców lokali wraz z załatwianiem na bieżąco
  zgłoszeń i wniosków dotyczących usterek i awarii występujących w użytkowanych
  lokalach i w budynkach,
b) wykonanie przeglądów technicznych budynków i instalacji oraz ustalenie pilności i
  konieczności wykonania robót remontowo – naprawczych,
c) przygotowanie specyfikacji robót, opisów i założeń do projektów stanowiących
  podstawy do poszczególnych zleceń na roboty remontowe i konserwacyjne na terenie
  Spółdzielni,
d) przeprowadzenie kontroli zgodności zleceń i zamówień na usługi i dostawy z realizacją
  przez wybrane firmy pod względem terminowego i ilościowego wykonania oraz
  zagwarantowania odpowiedniej jakości.
e) kompletowanie i przechowywanie oraz bieżące prowadzenie i uzupełnianie
  dokumentacji budynków i książek obiektów budowlanych,
f) zorganizowanie komisji problemowych, przewodniczenie tym komisjom wraz z
  udziałem ich pracach mających na celu rozpatrzenie spraw i rozstrzygnięcie
  problemów zgłaszanych przez użytkowników lokali, a w tym między innymi ustalenie
  przyczyn powstawania szkód w lokalach i określenie sposobu ich usunięcia lub
  pokrycia kosztów naprawy wraz z szacowaniem wartości do celów
  odszkodowawczych,
g) zaopiniowanie przedkładanych projektów modernizacji, przeróbek i adaptacji lokali
  oraz przygotowanie warunków zgody na roboty modernizacyjne i remontowe na
  terenie należącym do Spółdzielni,
h) wykonywanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i usługowych oraz części wspólnych
  budynków,
i) organizowanie i uczestniczenie w komisjach oceniających stan techniczny lokali
  użytkowych, będących własnością Spółdzielni, przejmowanych od najemców.
j) dokonanie zakupu drobnych materiałów eksploatacyjnych oraz uzupełnienie na
  bieżąco narzędzi i sprzętu oraz wyposażenia stanowisk pracy.
k) udzielenie na bieżąco odpowiedzi na pisma wpływające do Spółdzielni oraz
  prowadzenie korespondencji i kompletowanie dokumentacji w sprawach
  administracyjnych, technicznych i eksploatacyjnych oraz dotyczącej problemów
  związanych z zamieszkiwaniem w budynkach wielorodzinnych i korzystaniem      ze
  wspólnego wyposażenia i urządzeń na nieruchomościach.

                   ROZDZIAŁ VI

                  INWESTYCJE

   W roku 2010 zakończono prace związane z budową budynku wielorodzinnego z
usługami i garażem podziemnym usytuowanego u zbiegu ul. Belgradzkiej i al. KEN. W
dniu 14.12.2010r. uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu.
   Na kolejne zadanie inwestycyjne „NA UBOCZU” – zespół trzech budynków
mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym usytuowanych wzdłuż ul. Płaskowickiej
po roku oczekiwania, w dniu 14.12.2010r. otrzymaliśmy Decyzję Prezydenta m.st.
Warszawy o pozwoleniu na ich budowę.
Niestety z jej uprawomocnieniem musimy poczekać do czasu rozpatrzenia przez
Wojewodę Mazowieckiego dwóch odwołań złożonych przez lokatorów budynków
sąsiadujących bezpośrednio z projektowaną inwestycją.
   Wystąpiliśmy również z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (4 – lokale) na ul. Małej Łąki 78 dot. realizacji wniosku
mieszkańców ww. budynku.


                                           22
                   ROZDZIAŁ VII

           DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA
               NATOLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
                     2010 ROK
Adres: ul. Na Uboczu 3
Kontakt: tel. 648 65 81; fax 649 76 03; e-mail nok@acn.waw.pl; www.nok.art.pl;
NOK prowadził w 2010 roku działalność programową we wszystkie dni tygodnia, w godz.
8.00 –22.00 /niedziele 9.00 – 22.00/
Stan zatrudnienia: bez zmian
Posiadane zasoby SM przeznaczone na działalność społeczno /kulturalno/ oświatową:
bez zmian

Podstawowe kierunki działalności:
1. działalność kulturalna:
  W 2010 roku były realizowane podstawowe cykliczne formy działalności, tzn.:
- cykl koncertów muzyki klasycznej: 15 koncertów
- cykl koncertów jazzowych: 11 koncertów
- imprezy plenerowe na terenie Spółdzielni: 1
- cykl Dawnych Wspomnień Czar – 8 koncertów
- imprezy o charakterze promocyjnym, realizowane na terenie Warszawy: (Park
  Sowińskiego – maj; Agrykola – czerwiec; Pałac Kultury i Nauki – grudzień).
- spektakle teatralne – 60
- inne przedsięwzięcia: koncerty integracyjne i imprezy szkolne: 2 x kwartał;
  podsumowanie sezonów grup twórczych NOK – 6 imprez; Przegląd Filmów
  Przyrodniczych: 10 dni; Scena Estradowa NOK: 3 wieczory; koncert dla młodzieży,
  Klub Wrzos – 8 imprez;
- realizacja projektu URSYNÓW MA TEATR! – spektakle teatralne marzec-grudzień;
2. działalność społeczna:
- spółdzielcze spotkania mieszkańców: Grupy Członkowskie, Zebranie Przedstawicieli,
  Spotkania Rady Nadzorczej, Komisje Rady Nadzorczej, spotkania grup mieszkańców z
  sąsiednich spółdzielni (12)
- spotkania Klubu Seniora Wrzos: cotygodniowe spotkania wtorkowe, czwartkowe i
  piątkowe; imprezy okolicznościowe: przedświąteczne 2, Dzień Seniora 1; prelekcje i
  spotkania : 4 x tyg.
- spotkania ugrupowań społeczno politycznych – 4 spotkania organizacji pozarządowych
  i społecznych: Fundacja Hipoterapia, Stowarzyszenie Strzelec, Ochotnicza Straż
  Pożarna, Stowarzyszenie Kontra, Stowarzyszenie Sokół, ZHP, ZHR – minimum 1 x
  tyg.
3. działalność oświatowa i rekreacyjna:
- zajęcia oświatowo-edukacyjne
- zajęcia oświatowe: zajęcia młodych naukowców Mały Inżynier (1 grupa od czerwca),
  Robotyka; zajęcia z historii lotnictwa i modelarstwa (jedna grupa); zajęcia szachowe
  dla dzieci i młodzieży (4 grupy do czerwca, cztery od września); warsztaty z fotografii
  cyfrowej (2 grupy); warsztaty haftu (1 grupa); zajęcia z kursów na prawo jazdy (1
  grupa).
- letnie wyjazdy dzieci: współorganizacja dwóch obozów artystycznych dla dzieci
  i młodzieży.
- udział w realizacji akcji zima / lato w mieście: współorganizacja – organizacja zajęć
  plastycznych, tanecznych i muzycznych oraz teatralnych.
- zajęcia sportowe:
a. Aerobic – sześć grup;
b. Karate – dwie grupy;
c. Aikido – trzy grupy;

                                            23
d.  Tai Chi – jedna grupa;
e.  Gimnastyka – dwie grupy
f.  Tenis stołowy – dwie grupy stałe + dodatkowo zainteresowani;
4.  animacja i edukacja kulturalna:
-  zajęcia muzyczne i wokalne: Studio Piosenki (9 godz./tyg.); Dziecięcy Zespół Wokalny
   Dominanta (4 godz./tyg.); Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych – pianino
   (6 godz./tyg.);
-  zajęcia taneczne: Zespół Rytmiki i Baletu Etiuda (4 grupy wiekowe) + dwie grupy dla
   młodzieży niepełnosprawnej; Zespoły Tańca Sportowego Cobra (3 grupy wiekowe);
   Zespoły Tańca Nowoczesnego Strefa Tańca (3 grupy wiekowe); Zespoły Tańca
   Irlandzkiego (2 grupy);
-  zajęcia teatralne: Teatr Kontrapunkt: 3 x tyg., Teatr Siadaj Pała: 3 x tyg., Teatr La
   M.ort: 3 x tyg.;
-  zajęcia plastyczne w ramach MASz: 3 grupy dla dzieci, 3 grupy młodzież i dorośli;
-  zajęcia artystyczne dla osób niepełnosprawnych: 3 grupy.
-  Klub Brydża sportowego – spotkania 3 x tyg, turnieje 1 x mc;
-  Zawody i turnieje szachowe – 4 x rok
5.  osiągnięcia: grupy Teatralne: uczestnictwo w przeglądach na terenie Mazowsza,
   Festiwal PUPA’10, Grupa wokalna: regionalne i ogólnopolskie przeglądy piosenkarzy:
   2, taniec: udział w ME tańca sportowego, kilkoro dzieci posiada tytuły Mistrza Polski.
6.  współpraca: Urząd Dzielnicy Ursynów, Biuro Teatru i Muzyki UM, Biuro Promocji UM,
   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7.  prace remontowe: prace bieżące /odmalowanie toalet, przygotowanie pomieszczenia
   socjalnego dla pracowników NOK /M1/, Klub Brydża.
8.  formy informacji i promocji: zmieniona szata graficzna informacji o programie NOK na
   elewacji, informacja o programie NOK przeznaczona na klatki schodowe Spółdzielni,
   informacja o programie NOK na terenie Ursynowa w formie afiszy formatu A3 w
   nakładzie 500 egzemplarzy, aktualizowana strona internetowa, informacje kulturalne
   zamieszczane w prasie lokalnej i warszawskiej, informacje przesyłane do WOT.
9.  Uczestnictwo w programie NOK: średniotygodniowo w różnych formach działalności
   NOK uczestniczy ok. 500 osób.

                   ROZDZIAŁ VIII

                  PODSUMOWANIE

    W roku 2010 Zarząd Spółdzielni realizował zadania powierzone przez Radę
Nadzorczą oraz wszelkie czynności i obowiązki stawiane przed zarządcą nieruchomości.
1. Zwołał Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli.
2. W dalszym ciągu realizował niezbędne prace służące wyodrębnieniu własności . W roku
  2010 podpisano 440 aktów notarialnych.
  Powstały 3 kolejne jednobudynkowe nieruchomości. Stan prawny enklawy „Wyżyny
  Zachód” niestety pozostaje bez zmian. Do maja 2011r. posiadamy umowę dzierżawy.
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  który umożliwiał na drodze sądowej uzyskać grunty „spółdzielcze” na własność w
  drodze zasiedzenia, jest nie zgodny z konstytucją. W związku z powyższym sprawa
  wniesiona do Sądu o zasiedzenie nie ma racji bytu. Zarząd rozpoczął rozmowy i prace z
  Urzędem Dzielnicy, które umożliwią ewentualny zakup wieczystego użytkowania gruntu.
3. W miarę posiadanych środków finansowych zostały zrealizowane w większości
  zasadne wnioski z grup członkowskich.
4. W roku 2010 została ukończona w terminie inwestycja polegająca na budowie budynku
  u zbiegu ul. Belgradzkiej i KEN. Koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania
  wynosił 6.575,19 zł tj. o 6,1% mniej od planowanych kosztów budowy.
5. Zarząd zrealizował plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą.
6. W czerwcu wystąpiła „powódź” spowodowana nawalnymi opadami deszczu z powodu,
                                           24
  którego zalaniu uległy przede wszystkim garaże halowe usytuowane pod budynkami
  oraz w kilku budynkach piwnice. Służby Spółdzielni przy pomocy służb zewnętrznych w
  ciągu 36 godzin usunęły wodę. Zostały sporządzone wraz z firmą ubezpieczeniową
  protokóły szkód. Na koniec 2010r. bilans strat jest ujemny i wynosi 36.860,40 zł.
  Niemniej do dzisiaj spływają kwoty z ubezpieczenia ok. 216.033,82 zł i w okresie letnim
  będą kontynuowane prace likwidujące szkody oraz zabezpieczające (np. naprawa
  izolacji pionowej ścian piwnic).
7. Spore zamieszanie spowodowało wejście w życie w dniu 16.12.2009r. zmiany jednego
  przepisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który nakazuje spółdzielniom
  powiadomienie lokatorów o zmianie opłat zależnych od spółdzielni z 3 miesięcznym
  wyprzedzeniem. Stąd w grudniu mieszkańcy otrzymali zmiany opłat niezależnych od
  spółdzielni, natomiast opłaty zależne wprowadzone zostały od 01.05.2010r.
  Doprowadziło to do tego, że mieszkańcy płacili stawki eksploatacyjne zaniżone tj. w
  wysokości z poprzedniego roku uwzględniające pożytki, które pomniejszały koszty
  utrzymania nieruchomości do końca kwietnia, natomiast od 01.05.2010r. stawkę
  eksploatacyjną „zawyżoną” bowiem planowane koszty utrzymania rocznie
  nieruchomości podzielono na 8 miesięcy, oczywiście uwzględniające wpłaty za 4
  pierwsze miesiące.
  Przykładowo przedstawione zmiany stawki eksploatacyjnej dla członka:
            I-IV 2010    V-XII 2010     stawki      2011
                            średnioroczne
Belgradzka 44       1,54       1,29       1,37       1,13
Belgradzka 52       1,55       1,61       1,59       1,47
Kazury 2C         1,49       1,71       1,64       1,46
Kazury 8         1,68       1,80       1,76       1,63
Kazury 14         1,62       1,85       1,77       1,63
Małcużyńskiego 7     1,51       1,64       1,59       1,51
Małcużyńskiego 11     1,45       1,63       1,57       1,53
Małej Łąki 2       1,63       1,82       1,75       1,58
Małej Łąki 21       1,05       1,48       1,34       1,22
Małej Łąki 80       1,51       1,56       1,54       1,46
Meander 1A        1,16       1,73       1,54       1,39
Meander 7         1,28       1,58       1,48       1,42
Meander 13        1,72       1,81       1,78       1,80
Na Uboczu 10       1,43       1,79       1,67       1,52
Żabińskiego 5       1,40       1,66       1,57       1,40
Żabińskiego 7       1,39       1,65       1,56       1,45
Żabińskiego 16      1,62       1,72       1,68       1,54
Pileckiego 110      1,77       2,00       1,92       1,84
Pileckiego 112      1,81       2,08       1,99       1,89

8. Zarząd od chwili obowiązujących przepisów tj. od 2007r. prowadzi indywidualne
  rozliczenie nieruchomości w zakresie GZM jak i funduszu remontowego. Stąd bardzo
  zróżnicowane stawki jak w jednymi i drugim zakresie na poszczególne nieruchomości
  należy zdawać sobie sprawę, że wykonanie np. remontu w budynku średniej wielkości
  elewacji z remontem generalnym balkonów obciąża nieruchomość rzędu 500.000,00 zł
  gdy przychody roczne danej nieruchomości na fundusz remontowy wynoszą ok.
  40.000,00 zł. Stąd, przy udziale Rady Nadzorczej rozpatrywana jest konieczność
  podwyższania stawek funduszu remontowego na danym budynku aby koszty
  remontowe zostały zwrócone w okresie np. 10  15 lat. Spółdzielnia stoi przed
  dylematem - czy remontować nieruchomość, wtedy gdy uzbiera niezbędną konieczną
  kwotę na remont, - czy zadłużać ją kosztem innych nieruchomości (tzw. solidarność
  spółdzielni) - dziś wybieramy tą drugą opcję. W związku z powyższym, Zarząd ma
  ograniczone możliwości w zakresie prowadzenia prac remontowych i nie wszystko o co
  wnioskują lokatorzy może wykonać.
                                            25
9. Na koniec 2010r. koszty łączne Spółdzielni wynosiły: 47.688.009,09 zł i były niższe od
  planowanych o 5,68%, natomiast dochody łącznie wynosiły: 51.454.358,46 zł i były
  wyższe od planowanych o 2,64%. Stąd wynik finansowy Spółdzielni dodatni
  3.766.349,37 zł, w tym wynik mediów + 1.876.759,94 zł, który zostanie rozliczony z
  mieszkańcami do końca kwietnia 2011r.
  Wynik z działalności Spółdzielni (tzw. pożytki) po opodatkowaniu wynosił 1.926.383,20
  zł i kwota ta może pomniejszyć koszty utrzymania nieruchomości w roku 2012 po
  uzyskaniu decyzji najwyższego organu Spółdzielni.
  Na wzrost utrzymania nieruchomości czyli tzw. czynszu mają wpływ przede wszystkim
  czynniki zewnętrzne a mianowicie coroczny wzrost cen mediów, które stanowią prawie
  50% kosztów oraz podatki, które stanowią prawie 8% kosztów.
  Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni jest dobra i stabilna.
                                           26

								
To top