Docstoc

Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 RUBRIK KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

Document Sample
Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 RUBRIK KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN Powered By Docstoc
					         RUBRIK KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2012

Nama : ………………………………….…………..                  Tingkatan : ……………………

                                               Julat  Markah   Jumlah
                                               Markah  Diperoleh  Kecil
A. PERSEMBAHAN LAPORAN
            Menulis tajuk yang berkaitan.                     1
A1. Aspek Fizikal    Terdapat muka surat kandungan.                     1
      (6%)     Persembahan laporan yang sistematik.                 1–2
            Kreativiti persembahan laporan.                    1–2
            Menghuraikan pengenalan yang berkaitan dengan tugasan secara
                                               5–7
A2. Pengenalan     lengkap, termasuk sejarah, nilai murni dan estetika.
     (10%)     Menghuraikan pengenalan tugasan secara memuaskan.           1–4
            Mengaitkan tugasan dengan situasi sebenar.              1–3
B. SPESIFIKASI TUGASAN
B1. Mengenal Pasti   Mengenal pasti semua maklumat yang diberi, hasil yang
                                               4–5
Maklumat Dan      dikehendaki dan menyatakan dalam ayat matematik yang lengkap.
Hasil Yang Dikehendaki Mengenal pasti sebahagian daripada maklumat yang diberi atau
                                               1–3
      (5%)     hasil yang dikehendaki.
C. PENYELESAIAN MASALAH
            Memahami soalan secara mendalam.
            Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang berkesan,
            menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan    31 – 35
            lengkap.
C1. Prosidur      Menjawab semua soalan dengan tepat.
     (35%)
            Memahami soalan.
            Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang sesuai.      15 – 30
            Menjawab semua soalan dengan tepat.
            Kurang memahami soalan.
            Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah.            5 – 14
            Menjawab setengah soalan dengan tepat.
            Berkomunikasi dengan jelas dan berkesan melalui langkah
            penyelesaian dengan menggunakan laras bahasa yang betul seperti
                                               13 - 15
            penggunaan graf / jadual / gambar rajah. Membuat penaakulan
            yang mahir dan berkesan.
C2. Komunikasi dan
            Berkomunikasi dengan jelas melalui langkah penyelesaian tetapi
  Penaakulan
            tidak menggunakan laras bahasa yang betul seperti penggunaan     10 – 12
     (15%)
            graf / jadual / gambar rajah. Membuat penaakulan.
            Berkomunikasi dengan tidak jelas dan tidak menggunakan laras
            bahasa yang betul seperti penggunaan graf / jadual / gambar rajah.  5–9
            Kurang penaakulan.
C3. Membuat dan     Membuat konjektur dan menyokong konjektur tersebut.          6
  Menyokong Konjektur
            Membuat konjektur sahaja.                       3
      (6%)
D. MEMBUAT KESIMPULAN / PENEROKAAN LANJUTAN
D1. Penerokaan Lanjutan Membuat penerokaan lanjutan dengan sistematik dan memberi
                                               10 - 15
     (15%)     penerangan berkaitan.
            Membuat penerokaan lanjutan.                     5-9
D2. Membuat Kesimpulan
            Membuat kesimpulan yang relevan.                   1- 3
      (3%)
E. REFLEKSI
E1. Refleksi      Refleksi yang komprehensif.                      4-5
      (5%)     Refleksi yang kurang komprehensif                   1-3

                   JUMLAH MARKAH MURID ( A1 + A2 + B1+ C1 + C2 + C3 + D1+D2+E1 )

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:3365
posted:4/30/2012
language:Tagalog
pages:1