At-Taqwa 2011

Document Sample
At-Taqwa 2011 Powered By Docstoc
					BULETIN
AT-TAQWA
                             B U L E T I N A T-T A Q WA B I L : ( 1 5 ) 1 / 2 0 1 1   JABATAN MUFTI
                                                         NEGERI SELANGOR
 Hari Keluarga 2010         Muzakarah Pakar telah         Memasyarakatkan Jabatan         SAMBUTAN
 di Kuala Terengganu        diadakan pada 21 Julai 2010 /     Mufti Melalui Program          10 TAHUN FALAK
              7                   8                   13              22
                   9 Sya’ban 1431H            Turun Padang
 PELANCARAN PELAN STRATEGIK
 JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR 2010-2014
 yang disempurnakan oleh
 Y.A.M. Tengku Panglima Diraja Selangor,
 Tengku Sulaiman Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin
 Abdul Aziz Shah Alhaj, mewakili D.Y.M.M Sultan Selangor,
 Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum
 Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj.
 pada 11 Oktober 2010 bersamaan 3 Zulqa’dah 1431H
JA BATA N M U F T I N E GE R I SE L A NG OR                                             2 010 / 2 011
  B U L E T I N A T-T A Q WA K a l a m D a t o ’ M u f t i
                            KAL AM DATO’ MUFTI
           S aya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya, Majalah At-Taqwa Bil. (15)1/2011 ini dapat di
           terbitkan. Semoga majalah ini dapat menjadi perantara bagi meningkatkan lagi hubungan dan persefahaman
           antara Jabatan Mufti dengan Jabatan-jabatan Kerajaan dan swasta serta antara Jabatan Mufti dengan masyarakat
           awam.
           Selaras dengan saiznya yang bertambah besar, keupayaannya bertambah, Jabatan Mufti telah mengadakan
           Program Turun Padang, bertemakan “Memasyarakatkan Jabatan Mufti”. Antaranya, program “Mufti Bersama
           Masyarakat” di masjid pada hari Jumaat, “Program Bicara Fatwa” kepada berbagai kumpulan yang terdiri
           daripada Jabatan Kerajaan, pertubuhan NGO dan juga masyarakat awam, “Program Jom Teropong” seperti di
           Dataran Kemerdekaan Shah Alam, padang sekolah dan lain-lain lagi.

           Fungsi utama Jabatan Mufti adalah mengeluarkan fatwa. Fatwa akan dikeluarkan terhadap isu-isu agama yang tidak
           ada nas atau tidak jelas nasnya untuk dijadikan sandaran hukum. Sesungguhnya tanggung jawab mengeluarkan
           fatwa oleh Institusi Mufti sama pentingnya dengan tanggung jawab mematuhi fatwa oleh masyarakat. Oleh itu
           masyarakat Islam hendaklah sentiasa menghormati, merujuk dan mematuhi fatwa yang dikeluarkan dari masa
           ke semasa. Melanggar sesuatu fatwa yang telah diwartakan adalah menjadi suatu kesalahan dan boleh diambil
           tindakan undang-undang, sebagai suatu cara mendidik masyarakat melaksanakan perintah Allah.

           Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor


             SIDANG REDAKSI                    Juru gambar
                                        En. Ahmad Faiz bin Salbini
             Penaung                       En. Mohd Hazriq Izlan bin Abd Khadik
             S.S. Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes bin Abd Wahid    En. Mohd Aidil Ezhar bin Roshidi
             Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor        Edaran
             Penasihat                      En. Khalid bin Abd Hamid
                                        En. Mohamed Asyri bin Ibrahim
             S.S. Dato’ Hj. Abdul Majid bin Omar
                                        En. Amirudin bin Hamzah
             Timbalan Mufti Selangor               Cik Umi Sofia bin Saad
             Ketua Pengarang                   Cik Norlida bin Abdullah
             Ustaz Hj. Mohd Daruddin bin Hj. Taib @ Hasan     Sidang Pengarang
             Penolong Pengarang                  Ustaz Hj. Mat Jais bin Kamos
                                        Ustaz Jaslan bin Ali
             Ustaz Mohd Shirazi bin Md. Sahari          Ustaz Sufiyan Hadi bin Sayuti
                                        Ustazah Norhassnida binti Hassan
                                        Ustaz Nurhelmi bin Ikhsan
                                        En. Ahmad Faiz bin Salbini
                                        Ustaz Abdullah Ahmad bin Senin
NEGERI SELANGOR
                                        Pn. Rosenah binti Juli
JA BATA N M U F T I
                                        En. Norameen bin Burhanuddin
                                        Pn. Noor Elisa binti Hamim
                                        Ustazah Nadirah binti Hj. Roslan
 2
                                      K e n a l i J a b a t a n M u f t i B U L E T I N A T-T A Q WA
                         K E N A L I J A B ATA N M U F T I

Ketua Pengarang


J abatan  Mufti Negeri Selangor berkembang lagi,    Perkembangan itu telah menyebabkan jumlah warga
apabila Jabatan Perkhidmatan Awam meluluskan      Jabatan Mufti Negeri Selangor bertambah daripada 42
kenaikan gred jawatan sedia ada di samping       orang kepada 52 orang (35 jawatan tetap, 9 jawatan
pewujudan beberapa jawatan baru. Jawatan Timbalan    kontrak Kerajaan Negeri dan 8 jawatan kontrek Majlis
Mufti dinaikkan ke Gred S54, manakala jawatan      Agama Islam Selangor). Pertambahan ini menjadi
pegawai di Bahagian Istinbat dinaikkan ke Gred S48,   suatu cabaran kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor
dengan nama baru Bahagian Fatwa. Seiring dengan itu   untuk terus menawarkan perkhidmatan yang terbaik
dua jawatan baru Gred S41 diwujudkan di bahagian    kepada masyarakat. Ia juga membuktikan bahawa
ini, satu untuk Unit Buhuth dan satu lagi untuk Unit  peranan Jabatan Mufti Negeri Selangor sentiasa
Istinbat. Bahagian Falak juga dinaikkan ke Gred S 44.  relevan, diperlukan dan dihargai. Selaras dengan itu
Selain itu satu jawatan Gred S44 diwujudkan untuk    Jabatan Mufti Negeri Selangor telah melancarkan
bahagian baru yang dinamakan Bahagian Maktabah     Pelan Strategik Pengurusan empat tahun 2010 – 2014.
dan satu jawatan Gred S32 untuk Unit Penasihatan
Aqidah serta lain-lain jawatan sokongan S27, N22,    Memang menjadi harapan agar perkembangan
W22 dan S17.                      ini menjadi pendorong warga Jabatan Mufti
                            Negeri Selangor, meningkatkan usaha seterusnya
Jabatan Mufti Negeri Selangor juga mendapat       melakarkan kejayaan-kejayaan melalui tindakan-
tambahan tanggung jawab, apabila Balai Cerap      tindakan pro-aktif dan pendekatan inovasi bagi tujuan
Selangor yang mempunyai peralatan moden di Sungai    penambahbaikan berterusan pada masa-masa akan
Lang, Sabak Bernam siap dibina dan mula digunakan    datang. Adalah diyakini hasrat ini boleh direalisasikan
pada masa cerapan anak bulan Ramadhan 1431H yang    oleh warga Jabatan Mufti Negeri Selangor, kerana
lalu. Seramai 5 orang kakitangan yang diketuai oleh   ia telah mempunyai asas dan pengalaman melalui
seorang Pegawai Sains ditempatkan di Balai Cerap    penganugerahan Persijilan Kualiti Perkhidmatan
ini bagi menyelaras aktiviti yang dijalankan terutama  oleh SIRIM sejak tahun 2004 hingga yang terkini
program cerapan berkala tanpa mengira waktu, di     pada tahun 2010, bagi versi terbaru MS ISO 9001 :
samping penyeliaan soal keselamatan harta.       2008. Walau bagaimanapun apa yang lebih penting
                            ialah persepsi masyarakat yang sentiasa dahaga
                            dalam mencari kebenaran dalam kehidupan dunia
                            yang semakin mencabar ini, terus mendapat panduan
                            secara langsung (Hands on).

                                                                   NEGERI SELANGOR
                                                                    JA BATA N M U F T I
                                                                   3
  JA BATA N M U F T I
4
  NEGERI SELANGOR
    STRUKTUR ORGANISASI
    J A B ATA N M U F T I
    NEGERI SELANGOR
                                                        MUFTI JUSA C
                                                         (Tetap)


                                                       TIMBALAN MUFTI                                                 PK/SP
                                                        S54 (Tetap)                                                N28 (Tetap)
                         PK/PSP
                                                                                                                               B U L E T I N A T-T A Q WA S t r u k t u r O r g a n i s a s i
                        N17 (Tetap)

               BAHAGIAN MAKTABAH               BAHAGIAN FATWA                 BAHAGIAN FALAK                                 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN                                         KPMS48
                                         (Tetap)
                PMKS44                                              PMKS44
                (Tetap)     UNIT                        UNIT        UNIT   (Tetap)       UNIT
         UNIT            TEKNOLOGI   UNIT           UNIT    KHIDMAT      INFORMASI           PENYELIDIKAN          UNIT
                                                                                                                 PPT N32
       PERPUSTAKAAN          MAKLUMAT   ISTINBAT         BUHUTH    NASIHAT      & PAMERAN           & PENDIDIKAN        BALAI CERAP
                                                                                                                  (Tetap)
              UNIT
            PERHUBUNGAN                                                   UNIT         UNIT ASET &
              AWAM       PM F41    PM S41           PM S41    PM 41               LATIHAN &      PENYELENGGARAAN     PM C41
                                                                  PEMBANGUNAN
                       (Tetap)   (Tetap)          (Tetap)   (Kontrak)                                    (Kontrak)


                                                 PPHEI S32
                                                 (Tetap)
                     PPTM F29
                     (Kontrak)
              PPHEI S27          PPHEI S27         PPHEI S27   PPHEI S27       PPHEI S27   PPHEI S27   PPHEI S27   PPHEI S27   PPHEI S27
               (Tetap)           (Tetap)          (Tetap)   (Kontrak)       (Tetap)    (Kontrak)   (Kontrak)   (Tetap)    (Kontrak)

                                                                                                  PEM. HEI S22         KPT N22
                                                                                                   (Tetap)           (Tetap)        PEM.HEI      JK FT17            PEM.HEI S17     PEM.HEI     PEM.HEI S17 PEM.HEI S17 PEM.HEI S17       PEM.HEI    JTJ17         JTJ17          PT(KEW)(2)  PT(P/O)(3)   PKP(1)
        S17(Tetap)    (Kontrak)            (Kontrak)     S17 (Tetap)    (Kontrak)  (Kontrak)  (Kontrak)       S17 (Tetap)  (Kontrak)       (Kontrak)         W17 (Tetap)  W17 (Tetap)  N17 (Tetap)                PT (P/O)              PEM.HEI              PEM.HEI                                    PT(P/O) N17
                N17 (Tetap)             S17(Tetap)             S17(Tetap)                                   (Kontrak)

                                                                                                                  PAP N1
                                                                                                                  (Tetap)

            TETAP
                                                                                            PK R3(1)           PK R6     PK R3    PK R3 (1)
            KONTRAK                                                                             (Kontrak)          (Tetap)    (Tetap)   (Tetap)
                                       Multaqa  B U L E T I N A T-T A Q WA
                                  M U LTAQA SU LTA N
                                 SHARAFUDDIN IDRIS SHAH
                          Seminar
                          Pemerkasaan
                          Ulama’ Selangor
                          Cabaran Dakwah
      P E N G I S IA N N YA          Semasa
      1. Ucaputama bertajuk :         Multaqa SSIS merupakan program berkala
   Memperkasa Dakwah Bil Hal, oleh        JMS. Bagi tahun 2010 telah diadakan pada 11
 Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Sidek Baba. Ahli MAIS.
                          Oktober 2010, bersamaan 3 Zulqa’dah 1431H
    2. Pembentangan kertas kerja :       bertempat di Dewan Jubli Perak, Bangunan
    Peranan Generasi Muda Dalam         ‘SAAS’, Shah Alam dan dirasmikan oleh Y.A.M.
     Memartabatkan Agama oleh         Tengku Panglima Diraja Selangor, Tengku
  Y.Bhg. Dato’ Aidit bin Ghazali, Ahli MAIS.    Sulaiman Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan
                          Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj. Tengku
      Peranan Ulama’ Midani :
      Teori dan Praktis oleh         Sulaiman mewakili D.Y.M.M. Sultan Selangor,
 Y.Bhg. Dato’ Haji Mohd Mokhtar bin Shafie,    Sultan Sharafuddin Idris Alhaj Ibni Almarhum
  Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.     Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
                          bersempena Sambutan Ulang Tahun Hari
     3. Sidang pleno bertemakan :        Keputeraan yang ke-62 Sultan Selangor yang
 Cabaran Dakwah Semasa, dikendalikan oleh
Ustaz Haji Zaki bin Hj. Arshad KPP Dakwah JAIS.
                          menekankan praktikal (dakwah bil hal).

         Ahli-ahli panel:         Antara objektifnya ialah :
 i. Y.Bhg. Prof. Datin Paduka Hjh. Zaleha binti
      Kamaruddin, ahli MAIS dan        1.  Menghimpun dan memperkukuh ukhuwwah
   Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.
                             dikalangan ulama’ serta membina jaringan
  ii. Y.Bhg. Prof. Madya Hj. Izzi bin Hj. Yahya,
        Pensyarah UiTM Perlis.          pintar dengan NGOs Islam dalam usaha
 iii. Y.Bhg. Ustaz Haji Kamaruddin bin Kasim,      dakwah.
          dari UNGGAS.           2.  Menyatukan pemikiran dan hala tuju dakwah
                                                       NEGERI SELANGOR
     iv. Y.Bhg. Ustaz Rais bin Rashid,       yang berasaskan pengalaman, penyelidikan
                                                        JA BATA N M U F T I
    KPP Bahagian Penguatkuasaan JAIS.        dan pembangunan (R&D)
          4. Bengkel.           3.  Melahirkan  pelapis  pendakwah   dan
                             pendakwah “turun padang”
                                                       5
  B U L E T I N A T-T A Q WA P e l a n S t r a t e g i k
                     P E L A N S T R AT E G I K
                       JA BATA N M U F T I
                     NEGERI SELANGOR
                  Pelan Strategik JMS digubal bagi menggariskan hala tuju
                     dan rangka kerja jabatan bagi tempoh empat tahun
               (2010-2014). Ia telah dirasmikan oleh Y.A.M. Tengku Sulaiman
                  Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz
               Shah Alhaj bagi mewakili D.Y.M.M Sultan Selangor, di Dewan
               Jubli Perak, Bangunan SSAAS Shah Alam, bersempena dengan
                                         perasmian
              Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 11 Oktober 2011.


           I a dirangka berasaskan suatu perbincangan pegawai
             Jabatan-jabatan Mufti yang diselaras oleh JAKIM,
           bagi memenuhi kehendak dan cabaran semasa
                                          Pelan Strategik ini juga dapat menjadi rujukan
                                          kepada pelanggan-pelanggan tentang peranan dan
                                          perkhidmatan yang ditawarkan dan diperlukan,
           terhadap isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam.        terutamanya agensi-agensi yang menjadi ‘stake holder’
           Justeru Pelan Strategik ini penting sebagai panduan      Jabatan Mufti. Adalah menjadi harapan melalui Visi
           kepada seluruh warga JMS dalam merancang dan         dan Misi seperti berikut akan dapat menjadi titik tolak
           melaksanakan aktivitinya untuk tempoh empat tahun       berlakunya lonjakan dan transfomasi dari segi cara
           akan datang ini. Ia merupakan usaha penambahbaikan      bekerja, berfikir, mengkaji, menyelidik, menganalisis
           berterusan bagi menghadapi era ‘borderless world’       yang akan membuahkan hasil yang dinamik dalam
           yang berasaskan pengaliran maklumat secara bebas       menjawab persoalan-persoalan semasa.
           dan terbuka.
             VISI : Beriltizam menjadi Institusi Mufti yang berwibawa dalam memartabatkan syariat Islam
             MISI: Memacu kecemerlangan pengurusan Institusi Mufti
             MOTO: Profesional dan berhikmah
             NILAI BERSAMA:
             M- Mas’uliyyah (bertanggungjawab)
             U- ‘Ubudiyyah (pengabdian)
             F- Faqeeh (kejituan ilmu)
             T- Tasamuh (toleransi)
             I- Itqan (ketelitian)
             4   T E R A S DA L A M P E L A N S T R AT E G I K
             1. Pemerkasaan keupayaan kapasiti dan organisasi bagi meningkatkan kecekapan, kepakaran dan
               pelaksanaan hal ehwal hukum syara’.
             2. Pengukuhan profesionalisme Institusi Mufti melalui bidang kefatwaan.
NEGERI SELANGOR
             3. Memartabatkan ilmu falak dalam masyarakat.
JA BATA N M U F T I
             4. Mengukuhkan jalinan lestari yang strategik antara Institusi Mufti di peringkat Nasional, Serantau
               dan Antarabangsa.
 6
                                  K u n j u n g a n B U L E T I N A T-T A Q WA
                            J A B ATA N M U F T I
                               MENERIMA
                               KUNJUNGAN
                            MUFTI AUSTRALIA DAN
                            ROMBONGAN            JABATAN MUFTI PULAU PINANG
Y.B. DATO’ DR. HASAN BIN MOHAMED ALI
                                 PELAJAR-PELAJAR USIM
                                                      NEGERI SELANGOR
                                                       JA BATA N M U F T I
 KETUA PEMUDA PAS DAN
 ROMBONGAN

                JABATAN MUFTI NEGERI SEMBILAN
                                                       7
  B U L E T I N A T-T A Q WA H a r i K e l u a r g a
                            HARI KELUARGA 2010
                             Di Kuala Terengganu
NEGERI SELANGOR
JA BATA N M U F T I
 8
                                      B a h a g i a n F a t w a B U L E T I N A T-T A Q WA
                                 AKTIVITI
                                 BAHAGIAN
                       1. Mesyuarat
                       Jawatankuasa Fatwa
                       diadakan sebanyak 6
                                  FAT WA
                       kali setahun. Manakala
                       Mesyuarat Khas
                       Jawatankuasa Fatwa
                       diadakan jika ada
                       keperluan mendesak.


                           4. Seminar Penerangan Fatwa dengan tajuk Hukum
                           Cuka (Wine Vinegar) telah diadakan di Dewan
                           Annex, Dewan Undangan Negeri Selangor pada 12
                           Mei 2010 / 27 Jumadal ‘ula 1431H.
2. Penerangan Tarikat Dan Amalan Zikir oleh Y.Bhg.
Dato’ Syeikh Murtada, Mantan Mufti Negeri Sembilan  5. Muzakarah Pakar telah diadakan pada 21 Julai
telah diadakan pada 6 Ogos 2010 / 25 Sya’ban 1431H,  2010 / 9 Sya’ban 1431H, bertempat di Bilik Gerakan,
bertempat di Surau Al-Islah/Taman Seri Keramat.    Dewan Annex, Dewan Undangan Negeri Selangor
                           dengan tajuk “PENDAKWAAN PESALAH SIHIR DI
                           MAHKAMAH SYARIAH”
3. Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Shah telah
diadakan pada 11 Oktober 2010 / 3 Zulqa’dah 1431H
bertempat di Dewan Jubli Perak, Bangunan ‘SSAAS’,
dengan tajuk Seminar Pemerkasaan Ulama’ Selangor,
“CABARAN DAKWAH SEMASA”.
                                                              NEGERI SELANGOR
                                                               JA BATA N M U F T I
                                                               9
  B U L E T I N A T-T A Q WA K e p u t u s a n F a t w a
           HUKUM
           DARI
           KEPU TUSAN
                                             Rebonding
           FAT WA
           Hukum Rebonding Rambut
           Harus jika bertujuan supaya dilihat cantik oleh suami.
           Bagaimanapun, bahan yang digunakan mestilah tidak
           bercanggah dengan kehendak syarak.

           Hukum Bertatu
           •		 Bertatu iaitu pembuat tatu dan orang yang meminta
                                                                     B a y i Ta b u n g U j i
             dibuat tatu adalah haram.
                                             Inai
           •		 Orang yang sudah bertatu wajib bertaubat dan menyesal
             serta  menghilangkannya   dengan  menggunakan
             kaedah teknologi yang sedia ada, dengan syarat tidak
             mendatangkan kemudharatan. Jika mudharat pada diri
             dan nyawa, ia boleh dibiarkan dan dimaafkan.
           •	 Bagi yang meninggal dunia tidak wajib dihilangkan,
             kerana menyeksa mayat.                                              Binaan Kekal
                                                               Ta n a h Wa k a f P e r k u b u r a n
                                             Ta t o o
           •		 Pihak berkuasa yang meluluskan lesen premis hendaklah
             mensyaratkan pemilik dan pekerjanya mestilah bukan
             beragama Islam, di samping melarang sama sekali
             menerima pelanggan (untuk bertatu) dari kalangan orang
             Islam.                                             *sekadar gambar hiasan

           Hukum Pemakaian Inai Bagi Pengantin.                  tersebut dalam apa-apa jua bentuk dan cara.
           •		Harus	memakai	inai	pada	kedua	tangan	dan	kaki	wanita	    	  •	 Orang	 Islam	 yang	 telah	 mengamalkan	 ajaran	 tersebut	
             sama ada yang telah berkahwin atau belum, selagi tidak       hendaklah segera meninggalkan dan bertaubat kepada
             menimbulkan fitnah.                         Allah SWT.
           •	 Kadar	 pemakaian	 di	 kedua-dua	 tangan	 dan	 kaki	 adalah	
             terhad sehingga pergelangan tangan dan buku lali kaki      Hukum Mendirikan Binaan Kekal
             sahaja.                             Di Tanah Wakaf Perkuburan
           •	 Warna	 yang	 digunakan	 tidak	 bersifat	 kekal	 seperti	 tatu	  •	 Haram	 mendirikan	 binaan	 kekal	 di	 atas	 tanah	 wakaf	 /	
             dan tidak mengandungi sebaran unsur yang meragukan.         perkuburan.
           •	 Bagi	 corak	 atau	 ukiran	 yang	 digunakan	 pula	 mestilah	   •		Ahli	Jawatankuasa	Masjid	yang	diberi	amanah	mentadbir	
             yang dibenarkan seperti corak dan ukiran daun atau         tanah tersebut boleh mengikut budi       bicaranya
             tumbuh-tumbuhan. Corak-corak haiwan, lambang dewa-         merobohkan, jika ada keperluan untuk mengkebumikan
             dewa atau ajaran dan apa jua gambaran yang bertentangan       jenazah, sekiranya semua kawasan yang ada telah penuh.
             dengan syarak adalah dilarang.
           •	 Pemakaian	pada	kedua	tangan	dan	kaki	bagi	lelaki	adalah	     Hukum Penggunaan Kalimah Allah dan Selawat
             diharuskan, kecuali pada sebilangan jari bagi pengantin     Nabi Serta Menggerakkan Badan Dalam Nasyid
             semasa majlis perkahwinan dan juga tujuan perubatan.       •	 Harus	 mendendangkan	 kalimah	 Allah	 melalui	 zikir	
                                               atau nasyid dengan tawadhuk (rendah diri), dengan
NEGERI SELANGOR
           Hukum Amalan Persatuan Perguruan                    syarat tidak ada unsur yang bercanggah dengan syariat
JA BATA N M U F T I
           Budi Suci Sejati Selangor                       seperti senikatanya melalaikan, percampuran lelaki dan
           •	 Ajaran	 dan	 amalan	 kebatinan	 Budi	 Suci	 Sejati	 Selangor	    perempuan.
             adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran        •	 Harus	 menggerakkan	 badan,	 tetapi	 bukan	 berbentuk	
             Islam sebenar. Orang Islam adalah dilarang mengajar,        tarian ketika bernasyid yang ada menyebut kalimah Allah.
             mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran
10
                                             Keputusan Fatwa   B U L E T I N A T-T A Q WA
                                 Hukum Bayi Tabung Uji
                                 •	 Benih	suami	isteri	harus	dikandungkan	oleh	isteri	sendiri	
                                  sekiranya suami masih hidup.
                                 •		Benih	suami	isteri	haram	dikandungkan	oleh	wanita	lain
                                 •	 Benih	 suami	 isteri	 yang	 telah	 ditabung	 ujikan	 haram	
                                  dimasukkan ke dalam rahim isteri sekiranya suami telah
                 Pil Perancang
                                  meninggal dunia terlebih dahulu, kerana perbuatan ini
Alat IUD
                 Keluarga             boleh membawa kepada fitnah.
                                 •	 Harus	menghapuskan	telur-telur	yang	telah	disenyawakan	
                                  di dalam tabung uji dengan menyelamatkan satu telur
                                  sahaja, untuk dikandungkan kerana telur-telur tersebut
                                  masih belum bernyawa.

                                 Hukum Menggugurkan Kandungan
B a y i Ta b u n g U j i                     •	 Harus	 menggugurkan	 anak	 	 dikandung	 yang	
                                  berkemungkinan cacat, atas nasihat doktor pakar, selagi
                                  belum bernyawa. Jika sudah bernyawa adalah haram.

                                 Hukum Merawat Benih
                                 •	 Benih	yang	dikenal	pasti	oleh	doktor	pakar	sebagai	cacat	/	
                                  down syndrome harus dirawat oleh doktor, supaya apabila
                                  lahir menjadi anak yang normal.
                                 •	 Harus	menghentikan	kelahiran	anak	yang	jika	dilahirkan	
                                  didapati cacat yang tidak boleh berfungsi sebagai manusia
                                  biasa.
                                 •	 Harus	 memakan	 ubat	 yang	 mengeluarkan	 banyak	 telur	
                                  untuk kesuburan sekiranya tidak menjejaskan kesihatan.

                                 Hukum Merancang Keluarga
                   *sekadar gambar hiasan   •	 Harus	 memakan	 pil	 perancang	 keluarga	 sekiranya	 tidak	
Hukum Solat Sunat Tasbih Secara Berjamaah              menjejaskan kesihatan serta dipersetujui bersama suami
•	 Harus	 melakukan	 solat	 sunat	 tasbih	 secara	 berjamaah,	   isteri.
  tetapi tidak digalakkan berterusan kerana yang lebih aula   •	 Harus	mengikat	rahim	sekiranya	dalam	keadaan	
  (afdhal ) dilakukan secara bersendirian.             dharurat.
                                 •		Haram	memotong	rahim	kecuali	dalam	keadaan	dharurat	
Hukum Memberi Wang Kepada Mereka Yang                atas nasihat doktor pakar.
Menyembahyangkan Jenazah                     •	 Harus	 meletakkan	 IUD	 dalam	 rahim	 sekiranya	
•		Harus,	dengan	syarat:                      dipersetujui suami isteri.
  i. Wang yang diberikan bukan dari harta yang
    ditinggalkan oleh si mati, seperti dari kaum kerabat   Hukum Rawatan Penggantian hormone
    yang terdiri dari zawil arham, anak menantu atau     •	 Harus	menerima	rawatan	penggantian	hormon	bagi	wanita	
    sahabat si mati. Pemberian tersebut bermaksud        yang telah menopos untuk kesejahteraan berkeluarga.
    sedekah, yang pahalanya untuk si mati.          •	 Perempuan	 yang	 baru	 dirogol	 harus	 mendapatkan	 ubat	
  ii. Wang pusaka atau harta warisan yang sudah          pencegah hamil bagi menjaga maruahnya.
    mendapat persetujuan daripada semua ahli waris      •	 Ibu	 yang	 mengandung	 yang	 didapati	 kandungannya	
    atau sudah diwasiatkan sebelum matinya serta        boleh membahayakan kesihatan dirinya setelah mendapat
    sudah   dilaksanakan   kewajipan-kewajipannya:     pengesahan doktor pakar, harus menggugurkan
    zakat, gadaian, belanja pengurusan jenazahnya,       kandungannya bagi menyelamatkan ibu.
    melangsaikan hutang-hutangnya kepada Allah dan      •	 Haram	melakukan	‘mercy	killing’	atau	pembunuhan	belas	
                                                                  NEGERI SELANGOR
    sesama manusia, wasiat, nazar dan sebagainya.        kasihan kepada pesakit yang sedang koma.
                                                                   JA BATA N M U F T I
  iii. Pemberian tersebut tidak sampai membebankan dan
    menyusahkan si pemberi terutama keluarga si mati.
                                                                  11
  B U L E T I N A T-T A Q WA U n i t P e n a s i h a t a n A q i d a h
           BU K A N M E LU LUS
           T E TA PI M E M BE R I
           NA S I H AT ( I S T I TA BA H )

           A  da perbezaan pendapat tentang hukum memberi
              nasihat (istitabah) kepada orang murtad (keluar
           Islam). Pandangan sebahagian Fuqaha’ adalah wajib.
                                       Tanggapan tersebut menyebabkan tugas penasihatan
                                       menjadi bertambah sukar. Lebih-lebih lagi kepada
                                       mereka yang dilahirkan Islam tetapi dibesarkan dan
           Ia bertujuan bagi   menghilangkan syubhat pada   dididik oleh keluarga yang bukan Islam. Mereka
           perbuatannya. Sebahagian yang lain pula mengatakan   mendakwa tidak pernah merasa dirinya menjadi
           tidak wajib. Ini kerana dakwah tentang selok belok   seorang Islam. Mereka datang bukan memohon
           Islam telah sampai kepada mereka. Langkah yang     keluar Islam, tetapi untuk mendapat sokongan bagi
           diambil oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor adalah   tujuan menukar nama dan status agama dalam kad
           berpandukan pandangan tersebut iaitu memberi      pengenalannya di Jabatan Pendaftaran Negara. Seperti
           nasihat (istitabah) kepada mereka yang memohon     Jabatan Mufti, Jabatan Pendaftaran Negara juga tidak
           bermaksud keluar Islam. Ia dikendalikan oleh Unit   berbidang kuasa.
           Penasihatan Aqidah yang diwujudkan sebagai usaha
           memelihara kesucian Islam.               Pelbagai kekangan dihadapi dalam mengendalikan
                                       penasihatan ini. Ada yang tidak mahu hadir dan
           Bagaimanapun bagi mereka yang berurusan        sebahagiannya enggan meneruskan sesi penasihatan.
           mempunyai tanggapan bahawa permohonannya boleh     Bagi kes-kes perintah mahkamah, mereka akur untuk
           diluluskan. Sedangkan Jabatan Mufti tidak mempunyai  hadir. Bagaimanapun ada tanggapan ia sebagai
           bidang kuasa tersebut. Islam tidak membenarkan     memenuhi prosedur, yang akhirnya boleh mendapat
           penganutnya menukar agama. Jabatan Mufti melalui    kelulusan. Sebenarnya sesi penasihatan adalah usaha
           Unit Penasihatan Aqidah hanya menjalankan       menyampaikan maklumat tentang Islam, kerana
           tanggung jawab menasihati, supaya mereka bertaubat   hidayat adalah hak Allah S.W.T.
           dan kekal dalam Islam serta mengamalkan ajarannya.
                                       “Kemudian, jika mereka masih ingkar, maka
                                       sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya
                                       bertanggung jawab menyampaikan perintah-perintah
                                       Allah dengan cara yang jelas”, maksud ayat 82, surah
                                       al–Nahl.

                                       B E N G K E L S E M A K A N DA N
                                       PE MU R N IA N MODU L
                                       P E N A S I H A T A N A Q I DA H
                                       Bengkel dikendalikan oleh Tetuan Haji Zainul Rijal
                                       bin Abu Bakar, telah diadakan sebanyak dua kali
                                       iaitu pada 16 Februari 2011 dan 8 April 2011. Ia
                                       disertai oleh Pensyarah IPTA, Peguam Syarie MAIS,
                                       Pegawai Syariah MAIS, Penasihat Undang-Undang
                                       MAIS, Jabatan Kehakiman Syarie, Pegawai dan Panel
                                       Penasihatan. Selain itu, perbincangan kertas cadangan
                                       bagi menentukan kesudahan proses penasihatan
                                       (istitabah) untuk dibawa ke mesyuarat JK Fatwa juga
                                       diadakan. Kertas perbincangan tersebut disedia dan
NEGERI SELANGOR
                                       dibentangkan oleh Yang Berbahagia Prof. Madya Dr.
JA BATA N M U F T I
                                       Mohamed Azam bin Mohamed Adil dari UiTM.
12
              U n i t P e n a s i h a t a n A q i d a h B U L E T I N A T-T A Q WA
PRO G R A M PE N G AYA A N
K U M P U L A N PA N E L
P E N A S I H A T A N A Q I DA H

B  agi memperkasa panel-panel penasihatan,
  program pengayaan siri kedua telah diadakan pada
24 hingga 26 Mac 2010 di Hotel Concorde Inn KLIA.
Y.Bhg. Dr Danial bin Zainal Abidin, seorang pengamal
perubatan swasta yang juga Ahli Majlis Agama
Islam Pulau Pinang membentangkan kertas bertajuk
“Menjadi Termometer Atau Thermostat?” melalui
pendekatan 7A. Manakala kertas Y.Bhg.Cr.Tuan Hj.
Hushim Salleh, seorang kaunselor berdaftar pula
bertajuk “Kaunseling Dalam Penasihatan Aqidah”
yang menggariskan 8 pendekatan.


Menjadi termostat melalui formula 7A
Autantik, Aqidah, Amal soleh, Awlawiyat, Akhlak,
Amanah, Asah
Lapan proses pendekatan kaunseling
Membina hubungan, Penstrukturan, Penerokaan
Mengenal pasti masalah, Memilih alternatif
Perancangan pelan tindakan, Penamatan, Susulan

Majlis penutupan dan penyampaian sijil penyertaan
dilakukan oleh S.S. Dato’ Haji Abdul Majid bin Omar,
Timbalan Mufti Selangor.

      Bil   NAMA PANEL
      1    DANIAL HAKIM BOEY B. ABDULLAH
      2    NICHOLAS SYLVESTER @ MUHAMMAD ABDULLAH
      3    SHAH KIRIT KAKULAL GOVINDJI
      4    MUHAMMAD FITRI B. ABDULLAH
      5    KAMARUL ZAMAN B. NOOR MOHAMED
      6    MOHD FARID CHARAN B. ABDULLAH
      7    MOHD SHAHROL YOGA B. ABDULLAH
      8    WARJEET @ NURWATHIQAHINAN
      9    NURUL NADHIRAH LIEW BTE ABDULLAH
      10   SITI AISYAH BTE ABDULLAH
                                             NEGERI SELANGOR
                                              JA BATA N M U F T I
                                             13
  B U L E T I N A T-T A Q WA M u f t i B e r s a m a M a s y a r a k a t
           M E M A S YA R A K AT K A N
           J A B ATA N M U F T I M E L A L U I
           P R O G R A M T U RU N PA DA N G

            P  rogram   Turun   Padang   yang
              dilakukan pada hari Jumaat, bukan
            sahaja telah mencapai objektifnya tetapi
            membuahkan kefahaman di kalangan
            masyarakat. Mereka mengetahui fungsi
            Jabatan Mufti secara lebih dekat lagi.
            Sebuah masjid dipilih bagi setiap bulan.
            Sejak dimulakan tiga tahun yang lalu
            sebanyak 30 buah masjid telah dikunjungi
            dengan pengisiannya; pameran falak,
            edaran pamplet, tazkirah, penyampaian
            khutbah   dan  munaqasah   dengan
            Pegawai-pegawai dan Ahli Jawatankuasa
            Masjid. Berbagai isu yang dibangkitkan
            dapat diberi penjelasan secara langsung,
            terutama masalah hukum hakam yang
            ada kaitannya dengan pentadbiran
            masjid dan hukum hakam yang berkaitan
            dengan kefatwaan.
NEGERI SELANGOR
JA BATA N M U F T I
14
                   P e n s i j i l a n I S O B U L E T I N A T-T A Q WA
MENERUSKAN TRADISI
PENAMBAHBAIKAN
DALAM PENGURUSAN
       J abatan Mufti Negeri Selangor bukan sahaja berjaya
       mengekalkan tradisi pengurusan berkualiti dengan
       menerima Anugerah Pensijilan MS ISO 9001 :2000 sejak
       tahun 2004, tetapi berjaya melakar penambahbaikan
       apabila terus mendapat penganugerahan pensijilan
       versi baru MS ISO 9001:2008 pada tahun 2010
       yang lalu. Jabatan Mufti Negeri Selangor juga terus
       mendapat tempat Anugerah Pengurusan Pejabat
       terbaik (APPC) sejak tahun tahun 2000.

       Mel a lui Pel an St rateg i k 2010-2014, warga
       Jab at an  Muf t i  Neger i  S el angor   a kan
       mening kat kan i lt izam untu k ter us memp erb ai k i
       sistem p enyamp ai annya, ter ut amanya d a l am
       asp ek yang menj adi “co-bu sine ss ” j ab at an, i aitu
       bid ang kefat waan.                      (Gambar-gambar
                      Kursus Komprehensif
                      Audit Dalaman MS ISO
                      9001:2008 pada 13-15
                      April 2011, bertempat di
                      Agrotek Hulu Langat.)
                                           NEGERI SELANGOR
                                            JA BATA N M U F T I
                                          15
  B U L E T I N A T-T A Q WA       Bahagian Falak
                   

                              BU K TI K EBE SA R A N
                           DA N K E K UA S A A N A L L A H
                              M EL A LU I PROGR A M
                        “ J O M T E R O P O N G A N G K A S A”


           Bahagian Falak, Jabatan Mufti
           Negeri Selangor telah mengadakan
           aktiviti  “JOM   TEROPONG
           ANGKASA” bersama masyarakat
           di Dataran Kemerdekaan, Shah
           Alam. Lokasi tersebut dipilih bagi
           memanfaatkan kehadiran orang
           ramai khususnya warga Shah Alam
           yang datang untuk rekreasi bersama
           keluarga masing-masing.
           Antara pengisiannya, taklimat berkenaan Falak dan Alam Semesta
           oleh Prof. Dato’ Dr. Zamri bin Zainuddin dari Universiti Malaya,
           selaku Yang DiPertua Persatuan Ahli Falak Selangor. Orang
           ramai mendapat maklumat dan penjelasan berkenaan fenomena
           cakerawala dan kesannya terhadap cuaca di bumi serta kaitannya
           dengan aktiviti-aktiviti kehidupan manusia sehari-hari. Selain
           itu mereka berpeluang mencuba alat untuk meneropong bulan
           dan bintang di langit.

           Program yang bermula jam 8.00 malam dan berakhir pada jam
           11.00 malam itu turut menarik minat dari kalangan bukan Islam.
           Bagi yang beragama Islam, mereka dapat maklumat tentang
           bukti kebesaran Allah dan kekuasaanNya melalui taklimat yang
           disampaikan dan aktiviti meneropong yang dilakukan.


             KON V E NSY E N FA L A K SE L A NG OR
             Konvensyen Falak Selangor telah diadakan mulai tahun 2005. Program ini dirancang pada setiap tahun melalui
             pelbagai pengisian dengan matlamat agar ilmu falak dapat disebarluas bukan sahaja di Negeri Selangor bahkan
             seantero Malaysia.

             Bil   Tahun   Tarikh       Tempat                          PERINCIAN PROGRAM
             1    2005    24-25 / 9 / 2005  Kompleks Taman Seni Islam Selangor            Rakaman Forum Bicara Ad-Deen
             2    2006    15-16 / 7 / 2006  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)   Perjanjian M.o.U. Persijilan Falak Antara JMS & KUIS
NEGERI SELANGOR
             3    2007    20-21 / 7 / 2007  Kolej Islam Sultan Alam Shah Klang            Pelancaran Persatuan Falak Selangor &
JA BATA N M U F T I
                                                             Pelancaran Dokumentari Falak “Zun-Nur”
             4    2008    19-20 / 7 / 2008  Auditurium SIRIM Berhad Seksyen 2 Shah Alam Pelancaran Pembinaan Balai Cerap Selangor
             5    2009    1-2 / 8 / 2009   Auditurium SIRIM Berhad Seksyen 2 Shah Alam Pelancaran Sistem Aplikasi Permohonan
                                                             Arah Qiblat Secara On-Line
             6    2010    16 / 7 / 2010   Dataran Kemerdekaan Shah Alam              Mengadakan Rakaman Forum Perdana Ehwal Islam
                       17-18/ 7 / 2010  Pusat Konvesnysen Shah Alam (SACC)            - Pelancaran Sambutan 10 Tahun Falak @ Selangor
                                                             - Mengadakan Aktiviti Pelancaran Roket Peringkat
                                                               Sekolah Menengah Daerah Selangor
16
                                            Bahagian Falak   B U L E T I N A T-T A Q WA
BA L A I CE R A P SE L A NG OR
M ELAK A R K EU NGGULA N
                                SE K I L A S T E N TA NG
                                I L M U FA L A K
                                Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
                                “Sesungguhnya dalam pertukaran malam dan siang,
                                dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi,
                                adalah menjadi bukti kebenaran bagi kaum yang
                                memelihara dirinya (dari kejahatan).”
                                (Surah Yunus : 7)
                                Berpandukan dari ayat di atas, memang banyak ilmu atau
                                pelajaran yang boleh diambil dari alam ciptaan Allah bagi
                                mereka yang berakal. Hanya orang yang berakal sahajalah
                                dapat memahami dan mengambil pelajaran dari ayat-
                                ayat Allah. Dalam kejadian siang dan malam, mempunyai
                                berbagai-bagai hikmah yang boleh dimanafaatkan oleh
                                manusia. Pada waktu malam, bulan menjadi pedoman
BALAI CERAP YANG STRATEGIK                   untuk pengembara dan pelayar juga memberi cahaya
Balai Cerap yang menggunakan Teleskop Sky Watcher dan      kepada bumi. Waktu siang pula, matahari akan memberi
Teleskop Takahashi TOA 150 ini berada ditempat yang       cahaya kepada bumi untuk keperluan makhluk-makhluk di
strategik. Kedudukannya yang jauh dari kawasan bandar      bumi menjalani kehidupannya.
dan segala pencemaran serta terhindar dari sebarang
halangan semasa proses cerapan. Kawasan tersebut mampu
menjangkau pandanagan yang luas dan jelas di mana ufuk     Firman Allah S.W.T. dalam ayat 40, Surah Yaasin;
mar’ie tempat terbenam matahari adalah pada arah azimut
200° hingga 296° dan kawasan kenampakan sehingga ke
Tanjung Lumba-Lumba di Perak kelihatan amat jelas dan
lokasi ini amat berhampiran dengan Selat Melaka yang
berada dalam ½ kilometer dari tapak lokasi.

TIGA P MENJADI TUNJANG UTAMA
(Penyelidikan , Pendidikan dan Pelancongan)
•			  Menjadi	 pusat	 penyelidikan	 dan	 pembangunan	 ilmu	
    falak dan astronomi serantau. Balai Cerap Selangor
    juga bekerjasama dengan pelbagai institusi dan
    Jabatan Kerajaan seperti Jabatan Ukur dan Pemetaan    Maksudnya: “Tidaklah mungkin bagi matahari
    Malaysia (JUPEM), Bahagian Kajian Sains Angkasa     mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat
    (BAKSA), Universiti Malaya (UM) dan lain-lain.      mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis
    Selain itu, Balai Cerap Selangor juga mengkaji      edarnya.”
    alam semesta seperti melihat anak bulan, mencerap
    bintang, planet, buruj, meteor dan matahari bagi     Perkataan FALAK dalam ayat tersebut telah menjadi aspirasi
    mendapatkan maklumat-maklumat terkini tentang      dan asas kepada cendekiawan Islam di zaman keagungannya
    perubahan objek dan segala yang terdapat di langit    untuk mengkaji seterusnya berjaya menjadi pelopor suatu
    yang boleh mempengaruhi sistem cakerawala. Semua     bidang ilmu yang dikenali sebagai ilmu falak pada hari ini.
    hasilnya direkodkan bagi tujuan rujukan dan kajian.
•			  Menjadi	 pusat	 pendidikan,	 latihan	 dan	 penyebaran	  Dengan menggunakan berbagai nama, ilmu falak terus
    dakwah melalui kursus-kursus atau seminar falak     berkembang yang diiringi dengan penciptaan alat-alat
    secara menyeluruh dan berterusan sebagai usaha      teknologi canggih oleh barat hingga dapat menguasai dunia
    menyebarkan ilmu dan kemahiran dalam bidang       khususnya dari segi sistem maklumat. Tentunya menjadi
    tersebut.                        suatu yang menyentuh perasaan, apabila pengkaji-pengkaji
•			  Menjadi	 pusat	 pelancongan	 khususnya	 di	 daerah	   yang mempunyai etika serta bersifat amanah, akhirnya akur
    Sabak Bernam. Para pelancong boleh melihat        dengan kekuasaan dan keagungan pencipta sebenar iaitu
    fenomena gerhana bulan dan matahari di Balai Cerap    Allah S.W.T. Maka Islam menjadi pegangan hidupnya.
    Selangor.
                                                                 NEGERI SELANGOR
                                                                  JA BATA N M U F T I
                                                                17
  B U L E T I N A T-T A Q WA  Bahagian Falak
           FENOMENA ASTRONOMI DI MALAYSIA TAHUN 2011
            BIL.  BULAN     AKTIVITI
               JANUARI
            1.   05       Cerapan Hilal Safar 1432H/Lunar Crescent Observation.
            2.   19       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
               FEBRUARI
            3.   03       Cerapan Hilal Rabiul Awwal 1432H/Lunar Crescent Observation.
            4.   18       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
               MAC
            5.   05       Cerapan Hilal Rabiul Akhir 1432H/ Lunar Crescent Observation.
            6.   19       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
            7.   20       Matahari melintas tepat di atas Khatulistiwa (Vernal Equinox).
               APRIL
            8.   03       Istiqbal planet Zuhal/Saturn Opposition.
            9.   04       Cerapan Hilal Jumadal Ula 1432H/ Lunar Crescent Observation.
            10.  18       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
               MEI
            11.  04       Cerapan Hilal Jumadal Akhirah 1432H/Lunar Crecent Observation.
            12.  17       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
            13.  28       Semakan Arah Qiblat Menggunakan Bayang Matahari (05.16 petang).
               JUN
            14.  02       Cerapan Hilal Rajab 1432H/Lunar Crecent Observation.
            15.  16       Gerhana Bulan Penuh (bermula jam 02.22 pagi)/Lunar Eclipse on 02.22 am.
            16.  21       Kedudukan Matahari Paling Utara di Bumi (Summer Solstice).
               JULAI
            17.  02       Cerapan Hilal Sya’ban 1432H/Lunar Crecent Observation.
            18.  15       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
            19.  16       Semakan Arah Qiblat Menggunakan Bayang Matahari (05.28 petang).
            20.  31       Cerapan Hilal Ramadhan 1432H/Lunar Cresent Observation.
               OGOS
            21.  13       Juraian Meteor Perseid/ Perseids Meteor Shower.
            22.  13       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
            23.  29       Cerapan Hilal Syawwal 1432H/Lunar Crescent Observation.
               SEPTEMBER
            24.  12       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
            25.  23       Matahari Melintas Tepat di atas Khatulistiwa (Autumnal Equinox).
            26.  28       Cerapan Hilal Zulqa’dah 1432H/Lunar Crescent Observation.
               OKTOBER
            27.  12       Bulan Penuh/Full Moon Phase.
            28.  26       Cerapan Hilal Zulhijjah 1432H/Lunar Crescent Observation.
            29.  29       Istiqbal Planet Musytari/Jupiter Opposition.
               NOVEMBER
            30.  10       Bulan Penuh/Fool Moon Phase.
                                                            * Sumber: Makmal Fizik Angkasa, Blok C- Tingkat 3, Jabatan Fizik
            31.  18       Juraian Meteor Leonid/Leonids Meteor Shower.
            32.  25       Cerapan Hilal Muharram 1433H
               DISEMBER
            33.  10       Gerhana Bulan Penuh (bermula jam 08.45 malam)/Lunar Esclips on 8.45 pm.
            34.  14       Juraian Meteor Geminids / Geminids Meteor Shower.
            35.  21       Kedudukan Matahari Paling Selatan di Bumi (Winter Solstice).
            36.  25       Cerapan Hilal Safar 1433H/Lunar Crescent Observation.
                                                                          Fakulti Sains, 53100 Kuala Lumpur.
NEGERI SELANGOR
JA BATA N M U F T I
18
                                        Pendekatan Da k wa h  B U L E T I N A T-T A Q WA
   Pe n d e k a t a n D a k w a h Te r l e p a s P a n d a n g

 PERANAN
 UTAMA
 UMAT ISLAM
 TERHADAP
 MUALLAF;
1.    Menunjukkan contoh tauladan yang baik            hanya menyuruh mereka mengambil air
     kepada mereka serta mempamerkan keindahan          setimba dan dicurahkan ke atas najis tersebut.
     Islam dalam bentuk perbuatan atau dakwah
     bil-hal. Berdakwah dengan cara ini akan        b)  Seorang arab badawi datang berjumpa
     lebih berkesan dan diyakini. Sekiranya setiap        Rasullullah S.A.W. menyatakan ingin memeluk
     individu muslim dapat menjadikan diri            Islam tetapi ia meletakkan syarat hanya akan
     masing-masing sebagai qudwah hasanah atau          mendirikan solat sekali sahaja dalam sehari.
     contoh yang baik maka sudah tentu dakwah
                                   Maka Rasulullah S.A.W. pun membenarkan
     Islamiah menjadi lebih menarik dan diminati.
                                   lelaki badawi itu masuk Islam walaupun tidak
                                   disenangi para sahabat. Namun akhirnya
2.    Melayan dan menangani permasalahan muallaf
     dengan secara berhemah dan berhikmah.            badawi itu menjadi orang yang kuat agamanya
     Sesungguhnya beberapa peristiwa yang            dan cukup solat 5 waktunya.
     terdapat di dalam sirah nabawi harus ditelaah
     dan dijadikan panduan dalam masalah ini:       c)  Peristiwa seorang badawi meminta sesuatu dari
                                   Rasulullah. Baginda memberikannya tetapi
                                   tidak banyak. Orang tersebut merungut dan
                                   mengeluarkan kata-kata yang kesat terhadap
                                   Rasulullah S.A.W. dan menyebabkan ia tidak
                                   disenangi oleh para sahabat. Kemudian
                                   Rasulullah S.A.W. mengajak orang itu balik ke
                                   rumah baginda untuk mengambil lagi barang
                                   keperluan yang dipinta dan diberikan kepada
                                   orang tersebut. Akhirnya orang itu tersenyum
                                   dan mengucapkan berbanyak-banyak terima
                                   kasih dan mengulangi ucapan terima kasih itu
                                   dihadapan para sahabat yang berada di masjid.

a)    Peristiwa seorang a’rabi (orang arab hulu)      Ketiga-tiga peristiwa tersebut dan peristiwa lain
     yang masuk ke dalam Masjid Nabawi lalu        dalam sirah nabi adalah menunjukkan kecerdikan
     mengeluarkan kemaluannya dan membuang         Rasulullah S.A.W. dalam menghadapi karenah orang-
                                                               NEGERI SELANGOR
     air kecil di dalam masjid. Para jemaah menjadi    orang yang masih liar imannya. Namun akhirnya
                                                                JA BATA N M U F T I
     gempar dan ingin bertindak kasar terhadap       mereka menjadi orang yang jinak hatinya dan sayang
     orang tersebut. Lalu Rasulullah datang dan
                                kepada Islam.
     menegah tindakan para sahabat, sebaliknya
                                                              19
  B U L E T I N A T-T A Q WA  Bahagian Maktabah
                  BA H AG I A N
                  M A K TA BA H
                  Bahagian Maktabah diwujudkan
                   sebagai menaik taraf Bahagian
                      Teknologi Maklumat. Ia
                      mempunyai tujuh orang
                      kakitangan yang diketuai
                   seorang Penolong Mufti Kanan
                    Gred S44, serta dibantu oleh
                    seorang Penolong Mufti Gred
                   F41, seorang Penolong Pegawai
                   Teknologi Maklumat Gred F29
                  dan seorang Pegawai Hal Ehwal
                             Islam S27.
                                    ANTARA FUNGSINYA:
                                    1. Mengurus Pusat Sumber secara sistematik,
                                      merekod dan menyelenggara inventori dan
                                      katalog buku, jurnal dan bahan-bahan bacaan
                                      lain.

                                    2.  Mengurus dan menyelenggara pembinaan
                                      koleksi sumber-sumber perpustakaan yang
                                      terdiri daripada bahan-bahan bercetak dan
                                      audio-visual.

                                    3.  Memulihara dan menyimpan bahan-bahan
                                      berkaitan jabatan, termasuk menyediakan
                                      kemudahan   kerja-kerja  produksi  dan
                                      penyuntingan audio-visual (Perkakasan ICT).

                                    4.  Menyebarkan bahan terbitan, jurnal serta
                                      majalah dengan menggunakan aplikasi
                                      elektronik serta media cetak.

                                    5.  Merancang dan melaksanakan bagi tujuan
                                      mengadakan  kemudahan   infrastruktur
                                      rangkaian komputer, latihan dan kursus
                                      peningkatan kemahiran ICT pegawai dan
                                      kakitangan.

                                    6.  Mengurus pentadbiran soal jawab agama
NEGERI SELANGOR
                                      melalui Email dan Web Site Jabatan.
JA BATA N M U F T I
20
         Mufti Di Media  B U L E T I N A T-T A Q WA
MUFTI DI MEDIA
                            NEGERI SELANGOR
                             JA BATA N M U F T I
                            21
  B U L E T I N A T-T A Q WA      Islam Di Barat
                      I S L A M YA N G S E M A K I N
                    DIK ETEPIK A N DI TI MU R ,
                   S E M A K I N S U B U R D I B A R AT


           L
                 ebih 100,000 wanita Inggeris memilih       Maklumat yang sangat banyak mengenai Islam boleh
                 untuk memeluk Islam, dua kali ganda       diperoleh melalui internet, selain perbincangan
                 jumlahnya   dalam   tempoh  10   tahun  mengenai Islam dan masyarakat muslim menjadi topik
                 dengan rata-rata berusia 27 tahun kerana     kajian dan penelitian serta semakin diminati di pusat-
           mereka bosan dengan cara hidup sebelum ini. Akhbar      pusat pengajian tinggi. Ketika Islam dikaji dalam
           terkemuka di London menyebut berlaku suatu          kerangka akademik atau intelektual. Sesuai dengan
           gelombang dalam kalangan wanita Inggeris memeluk       prinsip keilmuan, kajian itu perlu melalui pelbagai
           Islam apabila tahun lalu sahaja kira-kira 5,200 orang    sumber pemikiran dan mazhab. Ini memungkinkan
           memilih Islam, antaranya adik ipar bekas Perdana       lahir pelbagai tafsiran, hikmah dan kemanusiaan
           Menteri Britain, Tony Blair.                 dalam Islam. Pendek kata, agama Islam mementingkan
                Lauren Booth, adik ipar Blair menarik       keamanan, kesejahteraan dan mudarat semakin
           perhatian dunia apabila mengumumkan dia telah        menarik perhatian barat. Kecenderungan tarikan
           memeluk Islam. Pemerhati hal ehwal Islam di Britain,     terhadap Islam yang anti keganasan dan mudarat
           Hakimul Ikhwan menyebut, fenomena bertambahnya        dapat dilihat contohnya dalam dialog antara agama
           jumlah orang Inggeris memeluk Islam tidak boleh lari     dan keupayaan untuk mengarus perdanakan Islam
           dari kehebatan publisiti mengenai Islam.           yang bukan timur tengah. “Wajah Islam Indonesia
                Beliau  memberitahu,   jumlah  masyarakat   yang moderat dan toleran contohnya menjadi “Topik”
           Islam semakin meningkat dengan ketara dalam dekad      utama yang dibincangkan Blair dan Presiden Amerika
           terakhir ini. Katanya, agak menarik untuk melihat      Syarikat, Barack Obama dalam kunjungan mereka ke
           sebahagian wanita memilih menjadi muslim kerana       Indonesia”. Ujar Hakimul.
           Islam ‘membebaskan’ mereka dari aspek moral             Selain faktor publisiti dan perbincangan
           dengan penggunaan burqa, jilbab, tudung, busana       mengenai Islam yang semakin meluas diperingkat
           muslimah dan seumpamanya. Wanita berbusana          global, faktor lain yang menentukan peningkatan
           muslimah banyak ditemui di kota-kota besar di        kemasukan ke dalam Islam dalam kalangan orang
           Britain, manakala warga asing dengan bebas memakai      Inggeris ialah jumlah pendatang Islam di negara
           pakaian Islam. Keadaan ini menyediakan ‘cermin’       itu seperti dari Pakistan, Turki, Bangladesh, Timur
           bagi wanita Inggeris menangani masalah yang sering      Tengah dan Asia seperti Indonesia dan Malaysia.
           terjadi dalam kalangan muda-mudi negara itu.             Ramainya pendatang Muslim menyebabkan
                Menurut Hakimul lagi, muncul pertanyaan      simbol-simbol Islam tersebar luas dan dapat ditemui
           mengapa Islam yang cenderung tampil dengan wajah       dipebagai tempat seperti daging halal, pizza halal dan
           negatif semakin diminati, sekalipun menarik lebih      sebagainya seperti ramainya wanita yang memakai
           ramai wanita Inggeris memeluk Islam. Katanya,        jilbab di jalanan.
           keadaan ini terjadi kerana beberapa perkara. Pertama,        Istilah “Halal” telah menjadi ikon publisiti
           prinsip  barat  yang  menekankan  kreativiti  dan  yang sangat berkesan mengenai Islam. Penjualan
NEGERI SELANGOR
JA BATA N M U F T I
           kebebasan berfikir individu menyebabkan individu di     daging halal di pasaraya Tesco dan lain-lain lagi perlu
           negara itu cuba mengkaji lebih mendalam mengenai       menjelaskan kepada orang awam tentang pengertian
           Islam.                            daging Halal.- dipetik dari Utusan Melayu.
22
          Artikel                                           B U L E T I N A T-T A Q WA
P E N S A B I T A N N A S A B A N A K M E N G I K U T H U K U M S Y A R A’
Oleh Usta z Nu rhel mi I k hsa n
 P E N D A H U L U A N
 Fenomena anak tak sah taraf di Malaysia seakan-akan sudah menjadi masalah sosial yang lumrah dan tidak asing lagi
 kepada masyarakat kita. Ini kerana perkara ini sudah terlalu kerap berlaku. Kisah-kisah tentang pembuangan bayi
 terpampang di dada akhbar, sementara kes ibu hamil tanpa nikah yang berada di pusat pemulihan semakin bertambah
 dari semasa ke semasa. Berdasarkan laporan rasmi Jabatan Pendaftaran Negara, sejak tahun 2000 hingga Julai 2008,
 terdapat lebih 257,000 sijil kelahiran didaftarkan tanpa dicatatkan nama bapa. Ini bermakna, secara purata 2,500 kes
 anak luar nikah direkodkan pada setiap bulan atau 83.3 kes pada setiap hari. Jika diunjurkan, kes pendaftaran anak luar
 nikah ini berlaku dalam setiap 17 minit 17 saat. Statistik atau fakta yang direkodkan ini sebenarnya lebih tinggi daripada
 jumlah sebenarnya, sekiranya mengambil kira kes-kes yang melibatkan pengguguran haram dan pembuangan bayi yang
 dipaparkan di media dan tidak direkodkan.


DEFINISI ANAK TAK SAH TARAF                   ‘tak sah taraf berhubungan dengan seseorang anak’, ertinya
Anak tak sah taraf dalam istilah bahasa Arab disebut walad    dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan
al-zina yang bermaksud anak zina atau anak luar nikah.      syubhah’.
Berdasarkan perbincangan para fuqaha tentang nasab
seseorang anak, secara umumnya dapatlah dirumuskan        Menurut pendapat Mazhab Syafie, jika dikahwini seorang
bahawa anak zina adalah merujuk kepada anak yang         wanita yang hamil dari perzinaan, kemudian ia melahirkan
dilahirkan hasil perzinaan dan bukan dari perkahwinan      anak yang sempurna tempohnya (term baby), maka terdapat
yang sah atau pun persetubuhan syubhah.             empat (4) keadaan mengenainya, iaitu:
ataupun Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam (Negeri Selangor) 2003, istilah anak tak sah taraf     1.   Sama ada suami menafikan anak tersebut zahir
adalah satu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak         dan batin tanpa melakukan li’an iaitu anak yang
mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah dan sama.         dilahirkan kurang daripada tempoh enam bulan
Peruntukan undang-undang menyatakan:                  daripada berlaku perhubungan suami isteri selepas
                                    akad nikah atau lebih daripada empat tahun dari
•		  Terdapat	 perbezaan	 pendapat	 mengenai	 anak	          tarikh terakhir berlaku perhubungan suami isteri.
    zina yang dilahirkan tanpa firash, maksudnya ibu     2.   Sama ada dihubungkan anak dengan suami tersebut
    kepada anak tersebut tidak berada dalam ikatan          dan sabit bagi anak tersebut hukum perwarisan
    perkahwinan. Jumhur ulama’ berpendapat bahawa          dan selainnya secara zahir, yang sepatutnya
    tidak harus disambungkan nasab anak zina dengan         menafikannya kerana anak tersebut lahir lebih
    bapa biologinya.                         daripada masa enam bulan dan kurang daripada
•			  Manakala	 terdapat	 segelintir	 ulama’	 yang	          empat tahun. Suami tersebut mengetahui atau berat
    mengharuskannya seperti Muhammad bin Sirrin           sangka bahawa anak itu bukan daripada benihnya
    dan Ibn Taimiyyah serta diperkukuhkan oleh            kerana ia tidak menyetubuhi isterinya selepas akad
    anak muridnya, Ibn Qayyim. Hassan al-Basry dan          dan tidak memasukkan spermanya.
    Ibrahim al-Nakha’iy berpendapat bahawa harus           Atau anak tersebut dilahirkan kurang daripada enam
    menghubungkan anak zina dengan bapa zinanya           bulan dari tempoh perhubungan suami isteri, atau
    setelah dikenakan hukuman hudud.                 lebih daripada empat tahun daripada perhubungan
                                    tersebut, atau lebih daripada enam bulan daripada
                                    istibra’ dengan sekali pusingan haid dan ternyata
                                    isteri tersebut berzina. Maka dalam keadaan
Menurut Fatwa Garis Panduan Anak Tak Sah Taraf
                                    sedemikian, suami tersebut berdosa jika tidak
Menurut Hukum Syara’ di Negeri Selangor yang telah
                                    menafikan anak tersebut, malah ia suatu dosa besar.
diwartakan pada 28 April 2005, sighah berkaitan anak tak
sah taraf menurut hukum syara’ adalah:
                                 3.   Sama ada menghubungkan anak tersebut kepada
                                    suami secara zahir tetapi tidak perlu menafikannya
                                    jika suami sangka bahawa anak tersebut adalah
1.   Anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil
                                    daripada benihnya walaupun tanpa sangkaan yang
    daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik
                                    berat. Telah berlaku istibra’ selepas perhubungan
    yang bertentangan dengan hukum syara’.
                                    suami isteri dan anak tersebut dilahirkan lebih
2.   Anak yang dilahirkan kurang daripada enam bulan
                                    daripada enam bulan selepas perhubungan suami
    dua lahzah qamariah dari waktu ‘imkan ad-dukhul’
                                    isteri. Terdapat keraguan mengenai perzinaan
    dan bukan hasil daripada persetubuhan syubhah.
                                    isterinya. Dalam keadaan sedemikian, sunat (nadb).
3.   Anak yang dilahirkan lebih daripada enam bulan
    dua lahzah qamariah dari waktu ‘imkan ad-
                                 4.   Sama ada dihubungkan anak tersebut kepada suami
                                                                   NEGERI SELANGOR
                                    dan haram menafikannya jika berat sangkaan anak
    dukhul’ selepas akad yang sah dan ada bukti dari
                                    tersebut adalah dari benihnya. Ataupun terdapat
                                                                    JA BATA N M U F T I
    segi syara’ bahawa anak tersebut ialah anak tanpa
                                    dua perkara yang sama iaitu anak tersebut lahir
    nikah melalui iqrar (pengakuan) mereka yang
                                    setelah enam bulan dan lebih sehingga empat tahun
    berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah
                                    daripada berlakunya perhubungan suami isteri serta
    seorang daripadanya), atau empat orang saksi yang
                                    tidak berlaku istibra’ selepas itu. Atau berlaku istibra’
    memenuhi syarat-syarat hukum syara’.
                                    tetapi anak tersebut dilahirkan kurang daripada
                                    enam bulan, maka dihubungkan melalui firash
                                    (perkahwinan yang sah).

                                                                  23
  B U L E T I N A T-T A Q WA        Tu k a r M a s u k P e g a w a i


                                     UCAPAN TAHNIAH
           A N UG E R A H PE R K H I DM ATA N                     K E N A I K A N G R E D / PA N G K A T
           C E M E R L A NG TA H U N 2 0 0 9
           Ustaz Rizal bin Ramli       Puan Noraliza bt Mohamed Saad      S.S. Dato’ Haji Abdul Majid bin Omar,      Ustaz Mat Jais bin Kamos,
           Penolong Mufti Gred S41      Setiausaha Pejabat / Pembantu      Timbalan Mufti Selangor.             Ketua Penolong Mufti.
                            Khas Gred N28              Dinaikkan dari Gred S48 ke Gred S54.       Dinaikkan dari Gred S44 ke Gred S 48.


           P E R T U K A R A N K E L U A R P E G AWA I / K A K I T A N G A N T A H U N 2 0 1 0 / 2 0 1 1
            Nama                      Jawatan                Tarikh / Sebab           Penempatan
            Ustaz Mohd Afiz bin Hasan            PPHEI Gred S27(Kontrak)        01.03.2010 (dapat tawaran)     PHEI Gred S41 UiTM (tetap)
            En. Abdul Razak b. Johar            PPT Gred N32             06.05.2010 (bertukar)       Jabatan Perhutanan Selangor
            Pn.Rabiatul Adauwiyah bt Ramli         Pembantu Tadbir            15.07.2010 (bertukar)       Pejabat Agama Islam
                                    Gred N17                                 Daerah Klang
            Ustazah Norhazanah bt Sarlan          Pembantu HEI             16.07.2010 (bertukar)       Pejabat Agama Islam
                                    Gred S17                                 Daerah Hulu Langat
            En. Mohd Hanif bin Mohd Arip          Pemandu Gred R3            30.08.2010(dapat tawaran)     Pejabat Daerah & Tanah Klang
                                    (Kontrak)                                (tetap)
            Ustazah Nor Nazilah bt Mohd Sani @ Thani    Pembantu HEI             30.09.2010             Kementerian Pendidikan
                                    Gred S17 (Sambilan)                           Kursus Perguruan (KPLI j-Qaf )


           K E M A S U K A N P E G AWA I / K A K I T A N G A N
           L A N T I K A N T E TA P DA N KO N T R A K TA H U N 2 010 / 2 011
            Nama                        Jawatan                 Tarikh Dilantik        Penempatan
            Ustaz Mohd Shirazi bin Md Sahari          PPHEI Gred S27(Kontrak)         01.04.2010          Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa
            Ustaz Noor Azmi bin Mohammad Tamyis        PPHEI Gred S27(Kontrak)         01.04.2010          Bahagian Falak
            Ustaz Abdul Mutalib bin Jamil           PPHEI Gred S27(Kontrak)         15.04.2010          Bahagian Falak
            En. Mohd Hazriq Izlan bin Abd Khadik        Juruteknik Mekanikal Gred J17 (Kontrak) 15.04.2010          Bahagian Falak
            En. Mohd Hafiz bin Ahmad              PPT Gred N32              20.04.2010          Bahagian Khidmat Pengurusan
            En. Norameen bin Burhanuddin            Pegawai Sains Gred C41 (Kontrak)    02.08.2010          Balai Cerap Selangor, Bahagian Falak
            En. Noorakmaal bin Sari              Juruteknik Mekanikal Gred J17 (Kontrak) 02.08.2010          Balai Cerap Selangor, Bahagian Falak
            Ustaz Mohd Hafizzey bin Ishak           PPHEI Gred S27 (Kontrak)        01.06.2010          Balai Cerap Selangor, Bahagian Falak
            En. Aidil Ezhar bin Roshidi            Juruteknik Komputer Gred FT17 (Kontrak) 01.07.2010          Bahagian Maktabah
            Cik Nurul Azwa bt Mungin              Pembantu Tadbir(P/O) Gred N17      15.07.2010          Bahagian Khidmat Pengurusan
            Cik Noorul Hijrah bt Sulong @ Kamaruddin      Pembantu Tadbir(P/O) Gred N17 (Kontrak) 02.08.2010          Balai Cerap Selangor, Bahagian Falak
            Ustazah Irma Yani bt Hayati            PPHEI Gred S17 (Kontrak)        02.08.2010          Unit Istinbat, Bahagian Fatwa
            Ustazah Nadirah bt Hj Roslan            PPHEI Gred S17 (Kontrak)        02.08.2010          Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa
            En. Mohd ‘Atiqullah bin Subarim @ Subarin     Pemandu Kenderaan Gred R3 (Kontrak)   02.08.2010          Balai Cerap Selangor, Bahagian Falak
            En. Mohamed Asyri bin Ibrahim           Pemandu Kenderaan Gred R3 (Kontrak)   01.09.2010          Bahagian Khidmat Pengurusan
            Ustaz Ibrahim bin Hashim              PPHEI Gred S17 (Kontrak)        01.11.2010          Unit Informasi & Pameran, Bhg. Falak
            Ustaz Khairiamri bin Ahmad             Penolong Mufti Gred S41         08.11.2010          Unit Buhuth, Bahagian Fatwa
            Pn. Rosenah bt Juli                Ketua Pembantu Tadbir Gred N22     03.01.2011          Bahagian Khidmat Pengurusan
            Ustaz Hj. Hadri bin Hj Idris            Penolong Mufti Gred S44         01.03.2011          Bahagian Falak
            Cik Nurulhuda bt Mohamed Jamin           Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17   15.04.2011          Bahagian Khidmat Pengurusan           K A K I T A N G A N L A N T I K A N K O N T R A K D I L A N T I K K E J AWA T A N T E T A P
           DI JA BATA N M U F T I N E G E R I S E L A NG OR
            Nama                          Jawatan                  Tarikh Lantikan         Penempatan
            Ustaz Khairul ’Amal bin Zaini              PPHEI Gred S17               16.08.2010            Bahagian Falak
            Ustazah Norhassnida bt Hassan              PPHEI Gred S17               16.08.2010            Bahagian Fatwa

           P E R T U K A R A N D A L A M A N P E G AWA I / K A K I T A N G A N
NEGERI SELANGOR
            Nama / Jawatan           Penempatan Asal            Tarikh Kuatkuasa     Penempatan Baru
JA BATA N M U F T I
            Ustaz Rizal bin Ramli
            PM Gred S41            Bahagian Falak            01.10.2010        Unit Istinbat, Bahagian Fatwa Penolong Mufti Gred 41
            Ustaz Mat Jais bin Kamos
            KPM Gred S44            Bahagian Maktabah           15.04.2011        Bahagian Fatwa Ketua Penolong Mufti Gred S48
            Ustaz Nurhelmi bin Ikhsan
            PPHEI Gred S27           Unit Buhuth,Bahagian Fatwa      15.04.2011        Bahagian Maktabah
24               JABATAN MUFTI           Jabatan Mufti Negeri Selangor, Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah,
                NEGERI SELANGOR          40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-55143738 Fax : 03-55197584
                                 E-mail : mufti_sel@selangor.gov.my

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:4/30/2012
language:Malay
pages:24