Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

54501504-RPH-Badminton

VIEWS: 378 PAGES: 11

									          RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI PERMAINAN
       (MENGAPLIKASIKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI ± TKP ± SEBAGAI STRATEGI)

Mata Pelajaran     : Pendidikan Jasmani
Tahun          : 5 Hijau
Tarikh         : 21 March 2011
Masa          : 9.00 pagi ± 9.30 pagi (30 minit)
Bilangan Murid     : 30 murid
Tunjang         : Kemahiran
Tajuk          : Badminton
Kemahiran        : Pukulan Forehand dan Backhand
Pengalaman sedia ada  : Murid telah mempelajari kemahiran Servis.
Hasil Pembelajaran   : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
   Psikomotor    : Melakukan pukulan Forehand dan Backhand melepasi net dengan menggunakan teknik yang
             betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 percubaan pada jarak 3 meter.
   Kognitif     : Menyatakan teknik Forehand dan yang betul pada lembaran kerja.
   Afektif      : Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan untuk mempelajari kemahiran bersama rakan.
KBKK           : Membuat keputusan
Penerapan nilai     : Kerjasama dan kerajinan
Pengabungjalinan    : Tunjang kecergasan - Ketangkasan
Kesepaduan       : Sains - Daya dan impuls
Alatan         : a. 30 Biji Bulu Tangkis
              b. 4 unit skital
              c. 1 unit wisel
              d. 3 buah Gelanggang
ICT           : Lembaran kerja
Kajian Masa Depan    : Murid menguasai semua jenis kemahiran dalam badminton.
 BAHAGIAN                                                          CATATAN/
         AKTIVITI    FOKUS PEMBELAJARAN             ORGANISASI
  /MASA                                                           ALATAN

Permulaan                                                        Membuat
      Memanaskan    y Di sebuah kawasan yang
(4 minit)            luas, para murid akan berdiri                              keputusan
      badan                          x      x              x
                                                   x
      Meningkatkan    di dalam kawasan tersebut.                              x
      kadar nadi    y Murid dipastikan berdiri               x      x      x
                secara selesa dengan          x                        TKP:
                                                           x
                berjarak satu meter dari                   x
                                                         x    - Intrapersonal
      Permainan ³Ikut   kawan.               x      x
                                             x        x        - Kinestetik
      Arahan.´     y Guru akan memberi arahan                                 - Kesedaran
                                       x                    x
                kepada murid dan murid                                   ruang
                dikehendaki mengikut
                arahan.
                                y Murid berdiri dengan                  Alatan:
                 Contohnya:
                                 berjarak antara satu sama
                 I. Tubuhkan 5 orang satu                                 - 4 unit skital
                  kumpulan.           lain dalam satu kawasan
                II. Tubuhkan 6 orang satu     luas yang ditanda oleh 4
                  kumpulan.           unit skital.
                III. Tubuhkan 3 orang satu    y Aktiviti ini dijalankan
                  kumpulan.           selama 2 minit.
                IV. Dan lain-lain.
BAHAGIAN                                            CATATAN/
        AKTIVITI    FOKUS PEMBELAJARAN           ORGANISASI
 /MASA                                             ALATAN

      Regangan    y  Berdiri tegak, kaki buka
      y Tangan      seluas bahu.
              y  Luruskan kedua-dua belah
                tangan di belakang
                punggung dengan
                memegang raket dan kiraan
                8.
              y  Tolak tangan perlahan-
                lahan ke atas bersama
                dengan raket dengan
                kiraan 8.            y  Murid membentuk bulatan
                                  besar dan mengambil jarak
                                  antara rakan
                                y  Murid melakukan aktiviti
      y  Badan dan  y  Berdiri tegak, kaki dibuka     regangan menggunakan
        pinggan     seluas bahu.            raket.
              y  Kedua-dua tangan ditolak    y  Guru menunjukkan
                lurus ke atas, ke kiri dan ke    demonstrasi dan murid
                kanan sambil memegang        mengikut lajak guru.
                raket dalam kiraan 8.
              y  Bawa raket dan kedua-dua
                tangan ditolak ke atas dan
                ke belakang melalui atas
                kepala dalam kiraan 8.
BAHAGIAN                                    CATATAN/
        AKTIVITI      FOKUS PEMBELAJARAN       ORGANISASI
 /MASA                                     ALATAN

      y  Kaki dan paha  y  Murid duduk melunjur dan
                  kaki dibuka seluas bahu.
                y  Kedua-dua tangan
                  memegang raket dan cuba
                  menjangkau hujung jari kaki
                  dengan raket dalam kiraan
                  8.                y  Murid duduk melunjur
                  dengan kaki dibuka luas.
                y  Kedua-dua tangan
                  memegang raket dan cuba
                  menjangkau ke hadapan
                  dalam kiraan 8.                y  Murid duduk melunjur
                  dengan kaki dibuka luas.
                y  Kedua-dua tangan
                  memegang raket dan
                  menjangkau ke hujung kaki
                  kiri dalam kiraan 8 dan tukar
                  ke kaki kanan juga dalam
                  kiraan 8.
 BAHAGIAN                                              CATATAN/
          AKTIVITI    FOKUS PEMBELAJARAN           ORGANISASI
  /MASA                                               ALATAN

Perkembangan Gerakerja kelas   y  Guru menunjukkan gaya     y Murid membuat 5 barisan  Meneliti bahagian
       y Kemahiran       Forehand secara statik      panjang dan menghadap  dan keseluruhan
Langkah 1    Forehand secara    sambil diperhatikan oleh     guru.
(4 minit)    statik.        murid.             y Murid mengambil jarak
                 y  Tangan dominan          antara satu sama lain.
                    memegang raket dengan     y Murid dikehendaki    TKP:
                    letakkan ibu jari di antara   mengulang         - Intrapersonal
        y Guru akan                                    - Interpersonal
                    tiga jari dan jari telunjuk.   pergerakan dan urutan
         membuat                                     - Visual-ruang
                 y  Berdiri dengan kaki dibuka    melakukan Forehand
         demontrasi
                   seluas bahu.           sehingga kemahiran
                 y  Mata memandang bulu        dikuasai.
                   tangkis.                          Alatan:
                 y  Tangan yang memegang                    - 4 unit skital
                   raket dihulur ke depan                   - 1 unit wisel
                   dengan kaki bersamaan                    - Raket setiap
                   dengan tangan dominan                     murid
                   langkah ke hadapan.
                 y  Hayun raket dari bawah ke
                   depan dengan tangan
                   yang lurus.
                 y  Memukul bulu tangkis
                   pada jangkaun yang
                   sederhana.
                 y  Ikut lajak.          G= guru
                                  X= murid
 BAHAGIAN                                             CATATAN/
        AKTIVITI    FOKUS PEMBELAJARAN             ORGANISASI
  /MASA                                              ALATAN

      y Kemahiran    y  Guru menunjukkan gaya      y Murid membuat 5 barisan  TKP:
Langkah 2   Backhand       Backhand secara statik       panjang dan menghadap   - Kinestetik
(4 minit)   secara statik.    sambil diperhatikan oleh      guru.           - Interpersonal
                  murid.             y Murid mengambil jarak    - Visual-ruang
                y  Tangan dominan          antara satu sama lain.
                  memegang raket dengan      y Murid dikehendaki
      y Guru akan
                  letakkan ibu jari di antara    mengulang         Alatan:
       membuat
       demontrasi      tiga jari dan jari telunjuk.   pergerakan dan urutan   - 4 unit skital
                y  Berdiri dengan kaki buka      melakukan Forehand     - 1 unit wisel
                  seluas bahu.            sehingga kemahiran     - Raket setiap
                y  Mata memandang bulu        dikuasai.           murid
                  tangkis.
                y  Kaki dimana tangannya
                                        G
                  memegang raket bersilang
                  ke kaki sebelah.
                                    X  X  X  X  X
                y  Kilas raket separas bahu.
                                    X  X  X  X  X
                y  Memukul bulu tangkis.
                                    X  X  X  X  X
                y  Ikut lajak.
                                    X  X  X  X  X
                                    X  X  X  X  X
                                    X  X  X  X  X


                                  G= guru
                                  X= murid
 BAHAGIAN                                              CATATAN/
         AKTIVITI    FOKUS PEMBELAJARAN           ORGANISASI
  /MASA                                               ALATAN

Langkah 3  Gerakerja      y  Guru menunjukkan cara    y  Murid dibahagi kepada 3   TKP:
(4 minit)  Kumpulan        untuk melakukan         kumpulan iaitu 10 orang    - Interpersonal
       y Kemahiran                                     - Kinestetik
                  Forehand dan Backhand      murid setiap kumpulan.
        Forehand dan                                    - Visual-ruang
                  dinamik pada masa yang   y  Setiap kumpulan akan
        Backhand
                  sama.              menggunakan satu
        secara dinamik
                y  Berdiri di tengah        gelanggang.
        berjalan pada                                   Alatan:
                  gelanggang dengan kaki   y  5 orang dalam separuh
        masa yang                                     - Gelanggang
                  dibuka seluas bahu.       gelanggang.
        sama.                                         Badminton
                y  Langkah tiga langkah ke   y  1 daripada 5 orang
                  kanan dan lakukan        tersebut akan melakukan
                  kemahiran Forehand.       kemahiran dahulu dan     Nilai Murni:
                y  Undur balik ke tengah      tukar rakan lain.      - Kerajinan
                  gelanggang.         y  Bergilir-gilir sehinggalah
                y  Seterusnya, langkah 3      semua murid telah
                  langkah ke kiri untuk      melakukan 3 set.
                  melakukan kemahiran
                  Backhand.
                y  Ulang aktiviti sebanyak 3
                  set bagi setiap pelajar.
                                   = Murid
 BAHAGIAN                                                 CATATAN/
         AKTIVITI      FOKUS PEMBELAJARAN           ORGANISASI
  /MASA                                                  ALATAN

                 y  Guru pilih 2 orang murid    y  Murid dibahagi kepada 3    KBKK:
Langkah 4   y Kemahiran       yang telah menguasai        kumpulan dan setiap      Membuat
( 5 minit )   Forehand dan     kemahiran servis untuk       kumpulan akan         keputusan
        Backhand       menolongnya.
                                     menggunakan satu
        secara dinamik  y  Guru dan 2 orang murid
                                     gelanggang.
                   akan servis kepada murid
        dengan                          2 orang murid yang terpilih  TKP:
                   yang berada di sebelah     y
        menggunakan      gelanggang ke sebelah kiri     dan guru akan berada di    - Kinestetik
        bulu tangkis.     dan kanan.             salah satu gelanggang.     - Interpersonal
                 y  Murid tersebut akan      y  Murid berdiri di sebelah    - Visual-ruang
                   memukul bulu tangkis        separuh gelanggang
                   dengan kemahiran
                                     bersedia untuk memukul
                   Forehand dan Backhand.
                                     bulu tangkis.         Alatan:
                 y  Setelah murid siap
                                                    - 30 biji bulu
                   melakukan kedua-dua
                   kemahiran giliran murid                       tangkis
                   lain.                               - Gelanggang
                 y  Aktiviti dijalankan sehingga                    Badminton
                   setiap murid telah
                   melakukan 5 set.                         Nilai Murni:
                                                    - Kerajinan


                                     = Murid


                                     = Orang yang

                                      servis
 BAHAGIAN                                              CATATAN/
         AKTIVITI      FOKUS PEMBELAJARAN           ORGANISASI
  /MASA                                               ALATAN

Kemuncak   y Pertandingan   y  Para murid dibahagikan    y  Kumpulan A 15 orang    KBKK:
Permainan    secara        kepada dua kumpulan        murid, sama juga dengan  Membuat
Kecil      kumpulan untuk    besar.              Kumpulan B.        keputusan
( 5 minit )   melepaskan    y  Kumpulan A sebagai      y  Kumpulan A servis dan
        bulu tangkis     pemberi bulu tangkis, iaitu    Kumpulan B akan
        daripada net     servis kepada Kumpulan B     memukul bulu tangkis
        dengan        yang menerima cabaran.                   TKP:
                                    untuk melepasi net.
        kemahiran    y  Kumpulan A akan        y  Apabila sudah tamat    - Kinestetik
        Forehand dan     membuat dua barisan di      kedua-dua kumpulan     - Interpersonal
        Bakchand.       kiri dan kanan gelanggang.    bertukar peranan.     - Visual-ruang
                 y  Kumpulan B akan buat
                   satu barisan panjang di
                   tengah gelanggang                      Alatan:
                   sebelahan.
                                                  - 15 biji bulu
                 y  Kumpulan A bahagian kiri
                   akan servis melepasi net                    tangkis
                                     A      B
                   dan murid kumpulan B                     - Gelanggang
                   akan memukul.                         Badminton
                 y  Selepas murid memukul
                   bulu tangkis murid tersebut                 Nilai Murni:
                   akan undur balik ke tengah                  - Kerajinan
                   dan menunggu memukul                     - Kerjasama
                                     = Murid
                   bola di sebelah kanan.
                 y  Setiap murid dikehendaki
                   memukul dua kali.
                 y  Permainan diteruskan
                   sehingga setiap murid
                   telah melakukan pukulan.
                 y  Kumpulan A pula akan
                   memukul dan Kumpulan B
                   akan servis.
                 y  Kumpulan yang Berjaya
                   melepaskan bulu tangkis
                   ke gelanggang sebelah
                   dengan jumlah yang
                   banyak adalah pemenang.


Penutup    Gerak kendur    y  Murid duduk melunjur dan   y  Murid membentuk bulatan TKP:
( 4 minit )  y Kaki dan paha    kaki dibuka seluas bahu.     besar dan mengambil   Verbal-linguistik
                 y  Kedua-dua tangan cuba      jarak antara rakan.
                   menjangkau hujung jari                   ICT:
                   kaki kiri dan kanan dalam                  Lembaran kerja
                   kiraan 8.


        y Badan dan    y  Berdiri tegak, kaki buka
         pinggang      seluas bahu.
                 y  Kedua-dua tangan ditolak                  Nilai Murni:
                   lurus di bahagian belakang                 Kerjasama
                   pinggan kiri dan kanan
                   dalam kiraan 8.       y  Murid melakukan aktiviti
                                   gerak kendur.
        y Tangan                      y  Guru memanggil seorang
                 y  Berdiri tegak, kaki buka     murid untuk mengetuai
                   seluas bahu.           aktiviti gerak kendur.
                 y  Kedua-dua belah tangan
                   disilangkan dan cuba
                   menyentuh scapula kiri dan
           kanan dalam kiraan 8.


Perbincangan    y Guru meminta murid-murid    y Guru memberi lembaran
           menyusun teknik          kerja kepada murid.
           melakukan kemahiran
           Forehand dan Backhand
           yang betul dalam lembaran
           kerja.
          y Guru membuat rumusan
           dan kesimpulan.


Menyimpan alatan                   Guru memastikan murid
          y Pembahagian tugasan     y
          y Tempat penyimpanan        mengemas dan mengikut
          y Susunan alatan          peraturan penyimpanan
                           alatan yang ditetapkan ke
                           dalam stor.

								
To top