Hoofdstuk 1: Onze school by 3g92726

VIEWS: 0 PAGES: 28

									          Achter de Hoven 37
          8131 CP Wijhe
          tel: (0570) 521252
          e-mail: obstellegen@de-mare-scholen.nl
Schoolgids o.b.s. Tellegen
  Schooljaar 2011-2012
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Kennismaking met onze school    Pag. 4
1.1 Onze schoolomgeving
1.2 Ons team
1.3 Ons schoolgebouw
1.4 Onze stichting De Mare

Hoofdstuk 2: Waar staat o.b.s. Tellegen voor?  Pag. 6
2.1 Motto
2.2 Streefdoelen
2.3 Burgerschap en sociale integratie
2.4 Veiligheid

Hoofdstuk 3: Organisatie van ons onderwijs   Pag. 8
3.1 Samenstellen van de groepen
3.2 Onderwijs aan jonge kinderen
3.3 Onderwijs aan groep 1 t/m 8
3.4 Lichamelijke ontwikkeling
3.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling
3.6 Yoga
3.7 Methode overzicht
3.8 Schrijven
3.9 Computers in de school
3.10 Vervanging van de leerkracht
3.11 Scholing

Hoofdstuk 4: Leerlingzorg            Pag. 12
4.1 Leerling volgsysteem
4.2 Sociale emotioneel volgsysteem
4.3 Pesten op school
4.4 Rapportage
4.5 Jeugdgezondheidsdienst/GGD
4.6 Logopedie
4.7 Interne begeleiding
4.8 Remedial Teacher
4.9 Speciale zorg
4.10 LGF
4.11 Van B.O. naar V.O.

Hoofdstuk 5: Ouders               Pag. 15
5.1 Betrokkenheid
5.2 Activiteitenlijst
5.3 Nieuwsbrieven en schoolkrant
5.4 Klassenavond
5.5 Contactavond
5.6 Kijkavond (project)
5.7 Ouderraad
5.8 Ouderfonds
5.9 Medezeggenschapsraad
                             2
Hoofdstuk 6: Naar school en buitenschoolse opvang voor uw kind  Pag. 17
6.1 Aanmelding en plaatsing
6.2 Tussen Schoolse Opvang
6.3 Buiten Schoolse Opvang

Hoofdstuk 7: Klachten                      Pag. 18
7.1 Klachtenregeling
7.2 Vertrouwenspersoon

Hoofdstuk 8: Overige informatie                 Pag. 19
8.1 Schoolregels
8.2 Activiteiten leerlingen
8.3 Overige activiteiten
8.4 Leerplicht
8.5 Uitstroomgegevens en kwaliteit
8.6 Verantwoording verplichte onderwijstijd
8.7 Foto’s op de website
8.8 Noodformulier

Hoofdstuk 9: Praktische informatie en data activiteiten     Pag. 23
9.1 Lestijden
9.2 Gymtijden
9.3 Groepsindeling en leerkrachten
9.4 Zwemtijden
9.5 Vakanties
9.6 Vrije dagen


Bijlage 1:    Belangrijke data 2011-2012           Pag. 24
Bijlage 2:    Uitstroomgegevens en onderwijskwaliteit    Pag. 25
Bijlage 3:    Verantwoording verplichte onderwijstijd    Pag. 26
Bijlage 4:    Namen en adressen algemeen (instanties)    Pag. 27
Bijlage 5:    Adressen Team en overige betrokken personen  Pag. 28
                                      3
Hoofdstuk 1: Kennismaking met onze school        kleuterschool “De Bieënkorf” verfraaid en werd na
                             de sloop van dit gebouw behouden voor de
1.1 Onze schoolomgeving                 inwoners van Wijhe.
Het schoolgebouw ligt in een woonwijk in het
noordwestelijk deel van Wijhe. De school is       1.4 Onze stichting De Mare
omgeven door het groen en ligt aan een ruim       Scholen met een eigen verhaal
grasveld. Dit geeft de kinderen alle ruimte om te    De openbare basisscholen van Raalte en Olst-
voetballen en te spelen. Ook na schooltijd zijn er    Wijhe werken samen onder de naam ‘De Mare’,
vaak spelende kinderen en wordt het speelplein      stichting voor openbaar basisonderwijs Salland.
gebruikt als ontmoetingsplek. De bereikbaarheid     Dat betekent één zelfstandige organisatie. De
van de school is goed en relatief veilig. Er zijn    samenwerking biedt voordelen voor medewerkers
geen gevaarlijke wegen in de directe nabijheid.     en ouders. Door de bundeling van krachten is de
                             continuïteit van het openbaar onderwijs
1.2 Ons team                       bijvoorbeeld beter gegarandeerd. Meer
We hebben een enthousiast team van zes juffen en     schaalgrootte betekent ook verdere
drie meesters. Samen geven we les aan ongeveer      professionalisering, kwaliteitsverbetering en
81 leerlingen. Wij zijn:                 verbreding aan de horizon. Er is een gezamenlijke
Juf Annet, Juf Ingrid, Juf Inge, Juf Saskia, Juf Cora,  verantwoordelijkheid om gemeenschappelijke
Juf Liesbeth, meester Hennie, Meester Gert-Jan en    doelen te bereiken. Er wordt kennis gedeeld over
Meester Fedor.                      zorgcoördinatie, ICT en schooloverstijgende
                             talenten worden beter benut. De gezamenlijke
1.3 Ons schoolgebouw                   uitstraling en profilering geeft bovendien
O.b.s. Tellegen werd in 1961 geopend met 5        vertrouwen naar binnen en naar buiten toe. En last-
lokalen en in 1971 met een 6e lokaal uitgebreid. In   but-not-least wordt ook de organisatie achter de
het schooljaar 1986-1987 vond een verbouwing       scholen veel transparanter, waardoor ouders
plaats en kwam een geïntegreerde basisschool tot     meteen zien welke waarden op de scholen worden
stand. In 1998 werd de school gerenoveerd:        gedeeld en wat de gezamenlijke missie en ambitie
ramen, plafonds, vloerbedekking en verwarming      is. De scholen van De Mare hebben uiteraard ieder
werden vernieuwd.                    een eigen verhaal en identiteit, maar daarnaast
                             maken zij samen onderdeel uit van een groter
                             geheel, een gezamenlijk boek dat we met elkaar
                             schrijven.

                             Onze waarden
                             De Mare hecht veel waarde aan zelfstandigheid,
                             aan het uitdragen van een zelfstandig karakter en
                             een eigen profiel. Onze scholen hebben een
                             onderscheidende kijk op ontwikkeling van
                             leerlingen en onze medewerkers dragen uit waar
                             we voor staan. De Mare hecht ook waarde aan
                             samenwerking. Leerlingen leren hoe de wereld in
                             elkaar zit door met elkaar samen te werken en
                             samen te leven. Diezelfde waarden ziet u terug in
                             de manier waarop medewerkers, directies,
                             bovenschools management en bestuur met elkaar
                             omgaan. De kernwaarden van waaruit wij wensen
                             te handelen zijn resultaatgerichtheid en de wil om
In het najaar 2006 is het schoolgebouw wederom      te verbeteren, een transparante en open manier
aangepast. Er is een extra ruimte gekomen om met     van communiceren, betrouwbaarheid, teamgeest
kleine groepen kinderen te werken en bovendien      en ruimte voor onderlinge inspiratie.
zijn spreekruimtes gecreëerd voor onder andere
de Intern Begeleider, de logopediste, enzovoorts.


In mei 2010 werd het prachtige kunstwerk van       Ons beeld
Willy Zandvliet op onze gevel geplaatst. Dit       In onze naam de Mare laten we zien dat we
kunstwerk heeft jarenlang de muur van de oude      graag in dialoog gaan met elkaar. “De Mare”


                                                      4
betekent het mondeling overgeleverde verhaal.      Henk Smit en Benny Vis. Algemeen directeur is
Een bericht, zoals dat vroeger werd overgebracht    Adrie Bolijn. Het stafbureau verleent ondersteuning
door een heraut en zoals we dat nu doen in       op het gebied van financiën, personeelsbeleid,
persoonlijke gesprekken. Natuurlijk worden er ook    huisvesting, Arbo-beleid en materiële zaken aan
in de klas dagelijks verhalen verteld, die leiden tot  de twaalf openbare basisscholen en het
een leerzame dialoog. In ons logo herken je het     stichtingsbestuur. Het stafbureau wordt op haar
opengeslagen boek. Het figuurtje in de vorm van     beurt ondersteund door het Onderwijsbureau
een M symboliseert de sprong van het verleden      Meppel (’t OB).
naar de toekomst en de manier waarop we dit
doen: positief en enthousiast. Ook de drie kleuren   (Contact , zie bijlage 1 in deze gids)
hebben een betekenis. Het blauw staat voor
betrouwbaarheid, het geel voor inspiratie en het
rood voor dynamiek en daadkracht.

Onze scholen
Boskamp
o.j.s.‘De Klimboom’       0570-561836

Olst
o.b.s. Ter Stege         0570-561805
o.b.s. de Holsthoek       0570-561616

Raalte
o.b.s. Hartkamp         0572-363626
o.d.s De Ieme          0572-363606
o.b.s de Vogelaar        0572-363610

Welsum
o.b.s Dijkzicht         0570-561821

Wesepe
o.b.s A. Bosschool        0570-531610

Elshof
o.b.s Elshof           0570-521830

Heino
o.b.s de Springplank       0572-391521

Wijhe
o.b.s. Peperhof         0570-522377
O.b.s Tellegen          0570-521252
Ondersteuning
Het stafbureau van De Mare bestaat uit de        Hoofdstuk 2: Waar staat o.b.s. Tellegen
medewerkers Marjan Broekstra, Regine Hüttner,      voor?


                                                     5
2.1 Motto                        zorgen voor een dusdanige goede sfeer dat er in
O.b.s. Tellegen heeft een openbare identiteit. Op    alle openheid goede afspraken worden gemaakt.
de eerste plaats streeft de school een openbare     Wij vinden het een taak van alle kinderen,
grondslag en waarde na. Daarnaast hebben wij       ouders en leerkrachten om deze cultuur te
oog voor elkaar. We respecteren hoe we ons        bewaken.
gedragen, voelen en bewegen in de school en         4. Hij/zij ontmoet, viert en voelt
staan open voor feedback. Ons motto is:             verbondenheid
                             Een school zijn we met elkaar. Het woord “samen”
“Samen op o.b.s. Tellegen betekent werken aan een    betekent op de Tellegen een sterk geheel. Daarin
sterk geheel, omdat wij geloven in een samenwerking   hechten wij waarden aan het delen van
tussen leerkrachten, ouders en onze leerlingen in    gebeurtenissen met elkaar. Door met elkaar de
onderling vertrouwen en respect.”            leuke dingen te vieren, maar ook met elkaar stil te
                             staan bij de trieste zaken, wordt het samen
                             voelbaar.
Als school en team zijn we altijd in ontwikkeling. Op
o.b.s. Tellegen streven wij naar goed onderwijs.       5. Hij/zij wordt uitgedaagd en ervaart succes
                             De kinderen moeten het werk als uitdagend
2.2 Streefdoelen                     ervaren, dus niet langdurig te makkelijk of te
                             moeilijk. Dit betekent dat het niveau van ons
Wij streven ernaar dat een kind bij ons het       aanbod rekening houdt met wat een kind kan. Wij
volgende ervaart:                    willen niet dat het werk leidt tot verveling, of dat
                             een kind met tegenzin naar school gaat. Door te
  1. Hij/zij leert en is in ontwikkeling        ontdekken wat je makkelijk of moeilijk vindt, weet
  2. Hij/zij zichzelf mag zijn             je waar je talent ligt. En door te kunnen wat je
  3. Hij/zij leert normen en waarden (rekening     eerst niet kon, wordt je trots. Dat doet iets met je
    houden met de ander)               zelfvertrouwen en op langere termijn iets met je
  4. Hij/zij ontmoet, viert en voelt          eigenwaarde. De energie en blijdschap die
    verbondenheid                   ontstaat omdat je trots bent maakt leergierig en
  5. Hij/zij wordt uitgedaagd en ervaart succes    dit motiveert om door te gaan.
  6. Hij/zij werkt samen
                               6. Hij/zij werkt samen
   1. Hij/zij leert en is in ontwikkeling       Door samen te werken maak je gebruik van
Op o.b.s. Tellegen streven wij er naar het        elkaars talenten. Dat wat de een kan is een
maximale uit elk kind te halen. Dat betekent dat     voorbeeld voor de ander en er ontstaat altijd iets
wij de kinderen vanuit onze observaties en toetsen    moois. Samenwerken op o.b.s. Tellegen doen we
zowel individueel als groepsbreed doorlopend       door elkaar te helpen, onderling te overleggen en
volgen.                         afspraken te maken. Maar ook door elkaar
Elke leerkracht streeft naar een effectieve instructie  complimenten te geven en trots zijn op datgene
en zorgt voor een passend plan als een kind dreigt    wat we samen hebben bereikt.
stil te staan.

  2. Hij/zij zichzelf mag zijn
Op de Tellegen is er respect voor elkaar, zowel
door ouders, leerkrachten als kinderen onderling.
Iedereen is welkom op deze openbare school.
Iedereen mag zijn wie die is, maar er wordt wel
rekening gehouden met de grenzen van een ander.
                             2.3 Burgerschap en sociale integratie
   3. Hij/zij leert normen en waarden         Visie op burgerschap en sociale integratie
Wij vinden dat wanneer een ander aangeeft iets      Wat vinden wij belangrijk:
niet te willen, daar in ieder geval naar geluisterd   Wij maken als school deel uit van een
wordt. Wij letten in de klas op sociaal gedrag en    multiculturele, pluriforme samenleving. Kinderen en


                                                      6
ouders van allerlei geloofsovertuigingen en      - Wij kijken in groep 7 en 8 school tv weekjournaal
nationaliteiten vormen samen met het team,       en wij discussiëren over thema’s die daar
basisschool o.b.s. Tellegen. We zien onze school als  besproken worden.
een veilige plaats in een niet altijd even veilige   Wij doen jaarlijks mee aan de actie: ‘Nederland
samenleving waarin wij onze leerlingen willen leren  maakt schoon’. Hierbij maken onze leerlingen de
hoe zij zich als “burger” te midden van andere     wijk vrij van zwerfafval.
burgers zouden moeten gedragen. We willen hen
leren dat elk mens bepaalde rechten heeft       Alle activiteiten die wij ondernemen in het kader
maar ook dat elk mens de plicht heeft om samen     van actief burgerschap en sociale integratie zijn
met anderen te werken aan een leefbare en       verweven in ons onderwijs.
duurzame samenleving waarin acceptatie,
gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, autonomie,    2.4 Veiligheid
democratie, vrijheid van meningsuiting en afwijzing  Alle teamleden van onze school zijn BHV-er. Dit
van discriminatie basiswaarden zijn.          houdt in dat elk teamlid geschoold is in
Wij vinden het van groot belang om de kinderen     brandpreventie en levensreddend handelen (EHBO
een veilig pedagogisch klimaat te bieden waarin    en reanimatie). Jaarlijks doen we met alle
zij op kunnen groeien tot verantwoordelijke en     leerlingen en leerkrachten een brandoefening.
(zelf) kritische mensen die met een gevoel van     Op school hebben wij een teamlid die is belast met
respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan      de taak Arbo-medewerker. Het Arbo-team van de
onze steeds veranderende maatschappij.         Mare komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar
                            om veiligheidspunten te bespreken en de scholen
Wij dragen dit uit door de kinderen te leren      op het gebied van veiligheid geïnformeerd te
nadenken en praten over de manier waarop ze in     houden. Op school zijn meerdere EHBO trommels,
het leven staan. In de lessen HVO (Humanistisch    die mee gaan bij uitjes en kamp.
Vormingsonderwijs) besteden wij hier aandacht
aan.

We beschouwen onze school als een
minisamenleving. Kinderen kunnen in de school, en
daarbuiten, oefenen in het leren samenleven met
elkaar.
- wij zorgen voor een rustige, vriendelijke en
veilige sfeer bij ons op school. Hiervoor maakt elke
klas werkafspraken en gelden er
omgangsafspraken voor alle leerlingen.
Wij nemen acties om pesten tegen te gaan en/of
te stoppen.
- Naast de zorg voor elkaar vinden we het ook
belangrijk dat kinderen leren omzien naar de
ander in deze wereld. Wij staan elk jaar even stil
bij het Liliane fonds, waarvoor wij schoolbreed
wekelijks collecteren.


Leerlingen participeren op een actieve manier in-
en buiten de school. Zo leren zij organisatorische
vaardigheden aan en leren zij
verantwoordelijkheid te nemen voor anderen.
- De leerlingen van groep 8 zijn verantwoordelijk
voor het maken van de schoolkrant.
- Met projecten waarbij klas-overstijgend
werkgroepjes zijn ingedeeld, dragen de oudste
kinderen zorg voor de allerjongsten.

In de school oriënteren de leerlingen zich op de
samenleving en leren zij hun eigen mening over
maatschappelijke thema’s te verwoorden.                                                      7
Hoofdstuk 3: Organisatie van ons onderwijs       De groepsactiviteiten worden dan op het thema
                            afgestemd. De hoeken ondergaan een
3.1 Samenstellen van de groepen            verandering of worden aangevuld. Bij de
Jaarlijks wordt in de teamvergaderingen        bibliotheek worden boeken gehaald. De
besproken, welke groepen gevormd worden, welke     betrokkenheid van de kinderen is groot. Er wordt
combinaties zo nodig het best gemaakt kunnen      gevraagd spullen van huis mee te nemen. De
worden en welke leerkracht een bepaalde groep     kinderen bedenken dan ook wat er in de hoek kan
onder zijn/haar hoede neemt.              staan.
De indeling is afhankelijk van de grootte van de
school, de beschikbare formatieplaatsen        Sociaal-emotionele ontwikkeling
(waaronder de middelen voor groepsverkleining),    Het samenspelen staat centraal in de onderbouw.
de groepsgrootte en de inzetbaarheid van de      Binnen de groep hanteren we een aantal
leerkrachten. Dit geheel wordt met de         gedragsregels om ervoor te zorgen dat iedereen
Medezeggenschapsraad besproken.            zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.
Er zijn groepen waarin kinderen van dezelfde      Kinderen leren om elkaar te accepteren en te
leeftijd bij elkaar zitten (de jaargroepen), maar er  respecteren, hulp te bieden en te luisteren naar
zijn ook groepen met kinderen van twee of meer     elkaar.
verschillende leeftijden (de combinatiegroepen).
In beide samenstellingen wordt onderwijs gegeven    De jongste kleuter
dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.   Centraal staat het spel. De jongste leerlingen
                            beginnen belangstelling te krijgen voor de ander.
3.2 Onderwijs aan jonge kinderen            Dit komt naar voren in ‘samen spelen’. Na de
De jongste kleuters krijgen elke dag de keuze om    experimenteerfase wordt de kinderen aangeleerd
te werken met ontwikkelingsmaterialen en        hoe ze gestructureerd met materialen werken. Aan
ontdekkingspelen.                   het eind van het eerste jaar kunnen de kinderen
                            eenvoudige opdrachten uitwerken met het
U weet uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar   materiaal. Het accent ligt hier op kleuren en
leren en samen nieuw dingen ontdekken.         vormen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen:
   Elkaar leren te vertellen hoe ze een spel of   De oudste kleuter
    taak hebben gemaakt.              De oudste kleuters zijn al een stuk verder in de
   Ontdekken hoe ze een probleem hebben       ontwikkeling en hebben meer uitdaging nodig. De
    opgelost.                   puzzels en de lotto’s zijn een stuk moeilijker. Het
                            constructiemateriaal is een stuk verfijnder. De
   In de klas en in kleine groepjes leren      spelontwikkeling breidt zich uit. De kinderen spelen
    samenwerken.                  nu al echt met elkaar. In rollenspelen bootsen ze
                            de werkelijkheid na. Tevens krijgen de kinderen
Met name de kleuters zitten daarom in         activiteiten op het gebied van letters, taal en
werkgroepjes van kinderen met verschillende leer-   rekenen en voorbereidend schrijven.
en sociale vaardigheden. Kleuters leren al doende,
tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door      3.3 Onderwijs aan groep 1 t/m 8
te zorgen dat er veel materiaal is waarmee       In de groepen 1 t/m 8 hanteren wij het directe
kleuters al lerende kunnen spelen. Wij praten veel   instructiemodel. Dit is een model waarbinnen een
met de kinderen over allerlei onderwerpen.       leerkracht, afhankelijk van het lesdoel, van te
Daardoor leren ze veel woorden, goed spreken en    voren bepaalt of de leerling baat heeft bij een
luisteren.                       korte, gemiddelde of verlengde instructie. Dit
                            model maakt het mogelijk om zo effectief mogelijk
Thematisch werken                   met de instructie en tijd van de leerkracht om te
In onze school wordt er in de onderbouw gewerkt    springen. Hierbij maken wij gebruik van de
n.a.v. projecten/thema’s. Dit kunnen vaste thema’s   zelfstandigheid van leerlingen.
zijn, die jaarlijks terugkeren zoals: Sint, Kerst,
Pasen, jaargetijden, enz. Maar ook afwisselende
thema’s door kinderen of leerkrachten bedacht
zoals: ziek zijn, Afrika, circus, etc.
                                                      8
Leerkrachten stellen door te kijken naar de laatste   Door middel van spel, beweging, asana’s,
afname van de Citotoets een groepsplan op. Dit is    meditatie, massage en creatieve oefeningen kun je
het vertrekpunt om te starten met een groep. Aan    dit leren en/of verdiepen. Ontspanning,
de hand van observaties, controles en (cito)toetsen   concentratie en rust. Tevens helpt kinderyoga
wordt er gekeken of dit geëvalueerd en bijgesteld    kinderen zichzelf te ontdekken en te ervaren met
moet worden.                      behoud van eigenheid, eigenwaarde en
                            originaliteit.
3.4 Lichamelijke ontwikkeling
Voor de gymnastiek lessen maken wij (voor de      Op o.b.s. Tellegen wordt yoga aangeboden aan
groepen 3 t/m 8) gebruik van de sportzaal “de      alle leerlingen. Eens in de twee weken geeft Inge
Speelbrink”. De kinderen sporten op gymschoenen     van der Veen yoga aan de leerlingen uit diverse
(geen zwarte zolen) en maken gebruik van        groepen. Er wordt gewerkt via een
sportkleding.                      roulatiesysteem. Alle groepen komen in een aantal
In de maanden mei t/m september gaan de         weken aan bod gedurende het schooljaar.
groepen 3 t/m 8 i.p.v gymnastiek zwemmen in het     Daarnaast wordt er yoga aangeboden aan kleine
zwembad ‘De Welters’. De zwemlessen en de        groepjes leerlingen. Hierin zitten leerlingen in die
gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht     bijvoorbeeld wat extra ontspannings- en/of
en/of de eigen leerkracht.               concentratie oefeningen goed zouden kunnen
                            gebruiken.
3.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling
O.b.s. Tellegen is een kleine basisschool, wat als
voordeel heeft dat alle kinderen gezien worden.
De leerkrachten kennen alle kinderen bij naam. Het
welbevinden van leerlingen is onze eerste prioriteit.

Voor ieders veiligheid gelden er op school
algemene schoolregels. Maar er gelden ook
omgangsvormen. Bij de start van elk schooljaar
wordt er met de hele groep omgangsafspraken
gemaakt. Deze worden samen met de kinderen
opgesteld. De gemaakte afspraken hangen
daarna zichtbaar in de klas en worden door het
jaar heen herhaald.

Wij willen dat elk kind zichzelf kan zijn en zich
veilig kan voelen op onze school. Hier steken we
veel energie in. Dit doen we door te investeren in
ieder kind. Door interesse te tonen in hun
thuissituatie en alle hobby’s. En door goede
gesprekken met hen te voeren. Wanneer er zich
een probleem voordoet, dan lossen wij dat bij
voorkeur met het kind en zijn/haar ouders op.

3.6 Yoga
Meer en meer kinderen hebben tegenwoordig last
van stress. Er wordt zoveel van ze verwacht op
school en in onze hele huidige maatschappij. Yoga
is bedoeld om er iets tegenover te zetten.

Kinderyoga is plezier. Plezier in het ontdekken van
jezelf, je lijf, in samenwerken en samenspel. Plezier
in het vertrouwen (leren) hebben en geven.
                                                      9
3.7 Methode overzicht                 3.9 Computers in de school
De volgende methodes worden gebruikt om de       Typen:
kinderen de kerndoelen bij te brengen. Op de      In groep 8 krijgen de leerlingen typevaardigheid
klassenavond aan het begin van het schooljaar     aangeboden. Ons doel hierbij is om de leerlingen
worden deze methodes inhoudelijk verder        type- en toetsenbordvaardig te maken. Eens per
uitgediept en kunt u ze goed bekijken.         week krijgen de leerlingen instructie van de
                            leerkracht. Er is één verwerkingsmoment onder
Vakgebied      Gebruikte methode         schooltijd. Daarnaast krijgen de leerlingen de
Voorbereidend    Schatkist rekenen/taal       mogelijkheid om elke woensdag na schooltijd
taal/lezen     Ik ben Bas             onder begeleiding te oefenen op school. Na
                            schooltijd mogen leerlingen in overleg de
Meet en       Ontwikkelingssysteem Voor     leerkracht ook zelf extra oefenmomenten
volgsysteem:    Kleuters (OVK)           inplannen of de computer gebruiken voor andere
                            onderwijsdoeleinden.
Aanvankelijk lezen Veilig leren Lezen (nieuwe     De computer wordt ook in diverse lessen als
          maan-roos-vis versie)        ondersteuning of aanvulling op het lesprogramma
Voortgezet     Estafette              gebruikt. Wij gebruiken op school o.a. Ambrasoft,
technisch lezen                    Taal op Maat en Spelling op Maat. De leerlingen
Begrijpend/    Nieuwsbegrip/            gebruiken deze programma’s enkele malen per
studerend lezen  tekstverwerken           week.
Taal/spelling   Taal op maat
Schrijven     Pennenstreken            Een keer per week, vanaf groep 5, krijgen de
Rekenen/wiskunde Pluspunt               leerlingen les in het gebruik van de computer.
Engels       Real English: Let’s do it      Groep 5 leert te werken met het programma
Aardrijkskunde   Een wereld van verschil       ‘paint’, groep 6 en 7 krijgen les in ‘word’. Groep 8
Geschiedenis    Bij de tijd             krijgt les in ‘powerpoint’ en ‘excel’.
Natuuronderwijs  Natuniek
                            De leerkrachten hebben de mogelijkheid om, via
en Techniek
                            het digitale schoolbord, de computer te gebruiken
Verkeer      Stap vooruit (gr. 4)
                            om hun lessen te verrijken en/of te verdiepen.
          Op voeten en fietsen (gr.
          5/6)
                            3.10 Vervanging van de leerkracht
          Jeugd verkeerskrant (gr.      Door ziekte van één van de groepsleerkrachten
          7/8)                kan het zijn dat er maatregelen getroffen moeten
Muziek       Muziek voor de Basisschool     worden om het onderwijs zo goed mogelijk te laten
Tekenen      Tekenvaardig            doorgaan. Bij ziekte van een groepsleerkracht
Handvaardigheid Handvaardig              wordt door de directeur de volgende
Lichamelijke    Planmatig              mogelijkheden bekeken en toegepast:
opvoeding     bewegingsonderwijs
                              1. Parttimer eigen school inschakelen.
3.8 Schrijven                       2. Geregistreerde invaller inschakelen.
Wij hechten grote waarde aan een net handschrift.     3. Inschakelen van personeel met niet-
Netheid in schrift zorgt ervoor dat het werk prettig     lesgevende/groepsgebonden taken. (zoals
te lezen is.                         intern begeleider of directeur)
In groep 3 krijgen de kinderen een etui, gum en      4. Kinderen verdelen over de overige
driehoekpotlood. Dit potlood ligt makkelijk in de       groepen.
hand en bevordert de pengreep. Daarnaast zorgt       5. Een groep naar huis sturen. Dit doen we
het er ook voor dat iets snel en gemakkelijk         slechts bij hoge uitzondering en in overleg
verbeterd kan worden. Na een aantal weken in         met de algemeen directeur. De
groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een Stabilo       voorwaarden zijn dan:
pen van school.                      - Kinderen krijgen een brief mee.
                              - Thuis is opvang aanwezig.
                              - Kinderen die thuis niet opgevangen
                               kunnen worden blijven op school.
                                                    10
Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen
onder schooltijd, of hebben zij een dag
buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt
de groep door een invalleerkracht overgenomen.

3.11 Scholing
Onze Stichting De Mare staat voor goed onderwijs.
Dit betekent dat wij veel waarde hechten aan
goed opgeleide medewerkers. Het onderwijs is
altijd in beweging en daarom is het nodig actuele
ontwikkelingen goed bij te houden. Komend jaar
doet het team een teamscholing HGW,
opbrengstgericht werken en zelfstandig werken. En
elke leerkracht heeft ruimte voor de eigen
persoonlijke ontwikkeling. Zij maken daarvoor een
eigen scholingskeuze.
                          11
Hoofdstuk 4: Leerlingzorg               Met de betrokken kinderen worden afspraken
                           gemaakt over dit gedrag. Deze afspraken worden
4.1 Leerling volgsysteem               dagelijks en later wekelijks gecontroleerd, tot het
Voor groep 1 en 2 gebruiken we eigen observaties   echt is gestopt. Pesten past niet op o.b.s. Tellegen
van de groepsleerkracht en wordt er zowel in     en moet stoppen.
januari als in juni de toetsen Taal, Ordenen en
Woordenschat afgenomen. Verder wordt het       Op onze school wordt er gewerkt met een
Ontwikkelingsvolgsysteem voor Kleuters (OVK)     pestprotocol, hiermee wordt zichtbaar gemaakt
gevolgd, waarin verspreid over het jaar allerlei   wat gewenst gedrag is en hoe we samen
toets- en observatiemomenten zijn opgenomen.     ongewenst gedrag kunnen voorkomen. U kunt zich,
Vanaf groep 3 t/m groep 7 worden er twee keer     indien nodig, hiervoor tot de groepsleerkracht of
per jaar methode-onafhankelijke toetsen        de schoolleiding wenden.
afgenomen: de Cito toetsen rekenen, DMT/AVI,
woordenschat, begrijpend lezen en spelling.      Wij hanteren schoolbreed onze omgangsvormen.
                           Deze hangen in elke klas. Elke maand stellen we
Aan het eind van het schooljaar neemt groep 7     schoolbreed een omgangsvorm centraal. Deze zal
deel aan de entreetoets van Cito. Groep 8 neemt    ook in het maandnieuws beschreven worden, zodat
deel aan het door de IJsselgroep samengestelde    ook ouders de afspraak kunnen benadrukken.
Intelligentieonderzoek (NIO) en de Cito Eindtoets
Basisonderwijs.                    4.4 Rapportage
                           De groepsleerkracht houdt de vorderingen van de
4.2 Sociale emotioneel volgsysteem          kinderen bij.
In de kleutergroepen wordt de sociaal-emotionele   Over de kinderen van de groep 1 en 2
ontwikkeling gevolgd door observaties van de     rapporteren wij mondeling. Aan de hand van de
leerkracht.                      OVK worden wel de vorderingen
                           en ontwikkelingen van de kinderen vastgelegd.
In groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een sociaal   De kinderen vanaf groep 3 krijgen drie keer per
signalerings- en volgsysteem Viseon. De kinderen   jaar een schriftelijk rapport. Wij hanteren op onze
van groep 5 t/m 8 vullen 2 keer per jaar op de    school een cijfer/woord rapport.
computer een vragenlijst in over de leerkracht, de
school, het welbevinden. De leerkracht vult      Wij houden drie keer per jaar contactmomenten
dezelfde lijst ook in voor alle kinderen. Aan de   voor alle groepen. Op deze middagen/avonden
hand van deze gegevens kan er gekeken worden     heeft u gelegenheid om met de leerkracht over de
of er grote verschillen zitten tussen de observatie  vorderingen van uw kind te praten. Daarnaast is
van de leerkracht en de beleving van het kind. Dit  het altijd mogelijk om tussentijds over uw kind te
zijn daarmee signalen die leiden tot verder      praten. Hiervoor kunt u een afspraak met de
onderzoek of een open (klassen)gesprek over het    groepsleerkracht maken.
welbevinden van de leerling(en).
Groep 3 en 4 vullen deze lijst nog niet op de     4.5 Jeugdgezondheidsdienst/GGD
computer in, alleen de leerkracht vult de lijst in.  De jeugdgezondheidszorg probeert factoren die
Aan de hand van al deze gegevens ontstaat er     de ontwikkeling belemmeren op te sporen. Om
een beeld van het kind door de jaren heen.      deze reden wordt ieder kind onderzocht. De taak
                           van het consultatiebureau wordt voor de
4.3 Pesten op school                 schoolgaande kinderen opgenomen door de
Kinderen plagen elkaar wel eens. Dit hoort voor    Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Om te
een deel bij het opgroeien van kinderen. Zolang    komen tot een doorlopende begeleiding van uw
dit gedrag een speels karakter heeft, is er niets   kind worden de gegevens van het
aan de hand.                     consultatiebureau, behalve als u daar niet mee
Iets anders wordt het, wanneer een kind langdurig   instemt, overgedragen aan de dienst
gepest of getreiterd wordt. We vragen aan de     Jeugdgezondheidszorg als uw kind 4 jaar is
kinderen dit te melden bij de leerkracht. Dit kan   geworden. Daarnaast worden, tenzij u daartegen
een ouder ook doen. We kunnen hier veel aan      bezwaar maakt, bij verhuizing de gegevens van
doen. Door gesprekken met het gepeste kind, de    uw kind opgevraagd of verzonden naar de
pester(s), de rest van de groep en met de ouders   desbetreffende GGD.
kan er veel ellende voorkomen worden.                                                    12
Zorg bestaat uit:                   Extra uitleg en aandacht wordt zoveel mogelijk
  - Een preventief gezondheidsonderzoek door     geïntegreerd in de dagelijkse klassenorganisatie.
   de jeugdarts en assistente bij de kleuters die  De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten
   tussen 1 oktober en 30 september         bij het maken van een groepsplan.
   daaropvolgend 5 jaar worden. Het kan
   zinvol zijn om kinderen waarbij bepaalde     Maar soms lukt het niet om een leerling op school
   gezondheidsproblemen zijn, eerder op te     adequaat te begeleiden. Er vindt dan na overleg
   roepen voor een onderzoek. De          met de ouders een aanmelding bij de Permanente
   verpleegkundige zal daarom contact        Commissie Leerlingenzorg (PCL) plaats. Daar wordt
   opnemen met de leerkracht van groep 1 om     gekeken, op basis van een onderwijskundige
   deze leerlingen te bespreken.          rapport en de inspanning van de basisschool, of
  - Een verpleegkundig onderzoek van de       het kind in aanmerking komt voor Ambulante
   leerlingen van groep 7.             Begeleiding op school. Dit is een speciale
                            begeleider die zowel het kind, als de leerkracht
Leerlingen die, om welke reden dan ook, extra     van de juiste ondersteuning kan voorzien.
aandacht behoeven, zullen die steeds krijgen. Het   De PCL kan ook het advies geven dat het kind op
jeugdgezondheidszorgteam streeft ernaar        de reguliere basisschool zich mogelijk onvoldoende
structureel eens per jaar een overleg te hebben    kan ontwikkelen. In dat geval wordt een geschikte
met (een deel van) het team van de basisschool.    plaats in het speciaal onderwijs gezocht.
Het doel hiervan is: het op elkaar afstemmen van
de werkwijze, concreet signaleren van risico’s bij   4.9 LGF
bepaalde kinderen of probleemgebieden.         Vanaf het schooljaar 2003-2004 is er sprake van
                            een Leerling Gebonden Financiering, ook wel de
4.6 Logopedie                     leerling met een ‘rugzak’ genoemd.
De logopediste doet elk jaar een kort logopedisch   Ouders van kinderen met een handicap of stoornis
onderzoek (screening) bij alle oudste kleuters     kunnen net als alle andere ouders een keus maken
(groep 2). Ook zal zij, wanneer de leerkracht     voor een school die het best bij hun kind past. Dit
hierom vraagt, kleuters uit groep 1 en kinderen uit  kan, afhankelijk van de aard van de stoornis of
groep 3 t/m 8 bekijken. De logopediste geeft      handicap, ook op een reguliere basisschool zijn.
voornamelijk advies aan ouders, kinderen en      Vaak hebben deze kinderen een aantal
leerkrachten.                     aanpassingen nodig, waaraan kosten zijn
                            verbonden.
4.7 Interne begeleiding                Met de Leerling Gebonden Financiering krijgt de
Op onze school verzorgt Juf Saskia Henneke de     school extra middelen om de leerling zo goed
interne begeleiding (IB-er). Kort gezegd houdt dit   mogelijk te begeleiden op de basisschool.
in dat zij alles op het gebied van de leerlingzorg
bewaakt. Een IB-er zit in ons             Voor inzage in het protocol Leerling Gebonden
samenwerkingsverband (WSNS) om lastige         Financiering kunt u contact opnemen met de Intern
hulpvragen bij een bredere groep IB-ers te kunnen   Begeleider of directeur.
neerleggen. Zij is op de hoogte van alle
handelingsplannen en volgt de leerlingen met een    4.10 Van B.O. naar V.O.
eigen ontwikkelperspectief (OPP). Zij zit de      Als uw kind in groep 8 zit, kunt u aangeven welke
leerling- en groepsbesprekingen voor en is de     vorm van voortgezet onderwijs en welke school u
aanspreekpersoon voor collega’s, ouders en       kiest voor uw kind. Deze keuze hoeft u niet alleen
externe contacten rondom de leerlingzorg. De      te maken, de leerkracht van groep 8 zal u hierbij
intern begeleider houdt ook gesprekken met de     adviseren.
leerkrachten over de organisatie van de        Tijdens de contactavond in november krijgen de
zorgverlening in de groepen.              ouders van de leerkracht(en) van groep 8 alvast
                            een voorlopig advies.
4.8 Speciale zorg
Kinderen die extra zorg behoeven worden in de
teamvergadering of leerlingbespreking besproken.
Soms is het nodig dat het de leerling gedurende
korte of langere tijd extra wordt begeleid.                                                    13
De Cito Eindtoets Basisonderwijs meet de
schoolvorderingen en leerprestaties. De toets geeft
tot op zekere hoogte zicht op uw kind op het
gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en
wereldoriëntatie. De toetsuitslag geeft aan hoeveel
kans van slagen uw kind heeft in een bepaald type
onderwijs.
Om een nog vollediger beeld te kunnen vormen
van uw kind laten we in januari groep 8 deelnemen
aan een Intelligentieonderzoek (NIO), afgenomen
door de IJsselgroep.

Medio maart zal de schooladvies keuze met u
worden besproken.
Hiervoor komen we met de uitslag van de NIO en
de Cito bij u en uw kind thuis om een advies uit te
brengen. U, als ouder, neemt de beslissing bij
welke school uw kind wordt aangemeld. De school
voor voortgezet onderwijs zal beslissen of uw kind
wordt toegelaten.

Met de kinderen van groep 8 bezoeken we een
aantal ‘open dagen’, die door de diverse scholen
voor voortgezet onderwijs worden georganiseerd.
                           14
Hoofdstuk 5: Ouders                   5.4 Klassenavond
                            Aan het begin van het schooljaar kunt u samen met
5.1 Betrokkenheid                    andere ouders een klassenavond bijwonen. Op
Ouders zijn op verschillende manieren betrokken     deze klassenavond vertelt de groepsleerkracht
bij onze school. Zij kunnen:              allerlei zaken die voor het betreffende jaar van
    Helpen bij schoolse en buitenschoolse      belang zijn. Deze avond geeft u als ouder ook de
    activiteiten.                  mogelijkheid om vragen aan de leerkracht van uw
    Zitting nemen in de ouderraad. (OR)       kind te stellen.
    Zitting nemen in de
                            5.5 Contactavond
    Medezeggenschapraad. (MR)
                            Twee keer per jaar wordt u door de
    Zitting nemen in de Gemeenschappelijke      groepsleerkracht uitgenodigd om de ontwikkeling
    Medezeggenschapsraad. (GMR)           van uw kind door te spreken. De gesprekken
                            vinden altijd plaats rond de rapporten. Aan het
5.2 Activiteitenlijst                  eind van het schooljaar is het mogelijk om een
Aan het begin van ieder schooljaar krijgt ieder     derde gesprek te voeren. Dit is vaak net voor de
gezin een activiteitenlijst. Op deze lijst staan    zomervakantie. Dit gesprek is facultatief. Dit houdt
activiteiten die binnen- en buitenschools        in dat het gesprek kan worden aangevraagd
plaatsvinden. Bij de uitvoering van deze activiteiten  vanuit de ouder of de leerkracht wanneer dit
wordt geregeld een beroep gedaan op de ouders.     nodig wordt gevonden.
Aan de hand van deze activiteitenlijst kunt u
aangeven met welke activiteit u ons zou willen     Indien u tussentijds een gesprek met de
helpen.                         groepsleerkracht van uw kind wilt hebben, kunt u
Hierbij kunt u denken aan:               altijd naar binnen komen of bellen voor een
    Handvaardigheid.                 afspraak.
    Klusjes die in en om de school
     moeten gebeuren zoals: verven,         5.6 Kijkavond (project)
     boeken kaften, etc.              Eens per jaar is er een gelegenheid voor de
   Oud papier inzamelen.               kinderen om de ouders hun werk te laten zien. Wij
   Helpen met de musical.              doen dit ter afsluiting van het project, zodat
   Eindfeest.                    iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te
   Kleuterfeest.                   bekijken wat een ieder gedaan en heeft geleerd
                            tijdens het project.
5.3 Nieuwsbrieven en schoolkrant
Voor elke 1e van de nieuwe maand komt het        Het thema voor het project wordt altijd door het
“Maandnieuws” uit. Op deze nieuwsbrief staan de     team gekozen. Aan de hand hiervan werken de
belangrijke data voor de komende maand         kinderen ca. 2 weken aan dit thema. Hierbij
vermeld. In het maandnieuws leest u actuele       proberen we zo veel mogelijk vaardigheden aan
informatie van de school. Tevens wordt er alvast    bod te laten komen, bijvoorbeeld
vooruit geblikt naar bijzonderheden in de maand     handvaardigheid, taal, rekenen, samenwerking,
erop, zodat u er alvast rekening mee kunt houden.    enzovoort.

Drie keer per jaar komt er een schoolkrant uit, met
de Kerst, de Pasen en voor de
zomervakantie. De redactie van de schoolkranten
ligt in de handen van de kinderen van groep 8. Zij
zorgen ervoor dat de schoolkrant compleet wordt
gemaakt, naast de stukjes van de kinderen uit
andere groepen.
                                                     15
                             De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar
                             erg belangrijk voor o.b.s Tellegen.
5.7 Ouderraad                       Wanneer u (principiële) bezwaren hebt om deze
Onze school heeft een ouderraad. Deze bestaat uit     bijdrage te voldoen, verzoeken we
een aantal leden, gekozen door en uit de ouders      u dit kenbaar te maken aan de directie van school.
van kinderen van de school.                De hoogte van de ouderbijdrage en de kosten
De ouderraad houdt zich onder andere bezig met:      voor kleuterfeest, schoolreis en kamp worden in de
   Het beheren van de ouderbijdragen.         begroting opgenomen, welke wordt vastgesteld
   Het organiseren van allerlei activiteiten in    tijdens de jaarvergadering voor de ouders. Deze
    en om de school. (Kerst, Palmpaasoptocht,     wordt aan het begin van ieder schooljaar
    feestelijke ouderavond, eindfeest,        gehouden.
    kleuterfeest)
   Ouders inschakelen bij organisatie van       De penningmeester van de ouderraad houdt de
    activiteiten.                   administratie van de ouderbijdragen bij. Deze valt
                             onder de Wet op de persoonsregistratie (WPR).
   Gevraagd en ongevraagd advies            Voor deze registratie hoeft geen reglement te
    uitbrengen aan de                 worden opgesteld daar artikel 9 van het Besluit
    medezeggenschapsraad.               Genormeerde Vrijstelling (BGV, Stb.1990, 16) van
   Meedenken over de doelstellingen van de       toepassing is.
    school van uw kind(eren).
                             5.9 Medezeggenschapsraad
Het huishoudelijk reglement van de ouderraad ligt     In het kader van de Wet op
ter inzage op school.                   Medezeggenschapsraden in het Onderwijs is voor
                             iedere basisschool een medezeggenschapsraad
5.8 Ouderfonds.                      gekozen. In deze raad zitten vertegenwoordigers
Onze school heeft een ouderfonds, waaruit allerlei    van het onderwijskundig personeel en van de
zaken worden betaald, die niet door het Rijk of de    ouders.
Gemeente worden vergoed, maar die wel de         De medezeggenschap is een wettelijk orgaan
school en de leerlingen ten goede komen.         waarin ouders en het personeel inspraak hebben in
Het fonds wordt beheerd door de Ouderraad.        allerlei zaken, zoals: het onderwijs,
Te denken valt hierbij aan de aankleding van de      beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen,
school (o.a. het aquarium), attenties bij ziekte en    vakantieregeling, groepsindeling.
jubilea, organisatie en financiering van de diverse    Ook kan de medezeggenschapsraad het
activiteiten: Sinterklaas-, Kerst-, Paas- en eindfeest.  schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies
Daarnaast beheert de ouderraad ook het fonds       geven over zaken die de school betreffen.
voor het kleuterfeest (voor groep 1 en 2), de
schoolreis (voor de groepen 3 t/m 7) en het        De medezeggenschapsraad stelt uw betrokkenheid
schoolkamp (groep 8).                   bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties,
                             vragen of kritiek, schroom dan niet hen aan te
Voor instromende leerlingen geldt de volgende       spreken.
berekening: voor iedere volle kalendermaand dat      (Zie bijlage 2 achterin deze gids)
uw kind op school is rekenen we 10 % van de        De medezeggenschapsraad is er ook voor het
ouderbijdrage.                      belang van u en uw kind(eren). De vergaderingen
                             zijn openbaar.
 ouderbijdrage              € 17,50
 +                            Het reglement voor de medezeggenschapsraad
 kleuterfeest groep 1 en 2         € 5,00     ligt ter inzage op school.
 of
 schoolreis/kamp groep 3 t/m 8      € 27,50
                                                     16
Hoofdstuk 6: Naar school en buitenschoolse          Buiten wordt er niet gevoetbald.
opvang voor uw kind                      Wanneer je overblijft, blijf je op school en
                               het schoolterrein, niet daarbuiten.
6.1 Aanmelding en plaatsing
Kinderen mogen naar de basisschool op de dag     6.3 Buiten Schoolse Opvang
dat zij 4 worden.                   O.b.s. Tellegen regelt de buitenschoolse opvang
Eens per jaar is er een algemene aanmeldingsdag.   met het Kindercentrum ‘De Bieënkorf’. U bent als
Deze is komend schooljaar op alle basisscholen in   ouder niet verplicht gebruik te maken van deze
Olst-Wijhe gepland op maandag 6 februari 2012.    samenwerking. Als u voor uw kind een andere
Op deze dag worden de leerlingen ingeschreven     manier van kinderopvang wilt regelen, bent u daar
voor het komende schooljaar.             vrij in.
Naast deze inschrijfdag, kan er altijd voor een
oriënterend gesprek of voor een inschrijving een   Als u gebruik wilt maken van de afspraken die wij
afspraak met de directeur gemaakt worden.       gemaakt hebben met de kinderopvang, vragen wij
                           u om zelf contact op te nemen met De Bieënkorf.
Ongeveer een maand voordat uw kind 4 wordt,      (zie bijlage 2 achterin deze gids)
zal de leerkracht contact met u opnemen voor een
huisbezoek. Daarbij worden ook de wendagen      U sluit met hen voor uw kind(eren) een contract af
doorgesproken. Dit zijn dagdelen voor het kind om   voor één of meerdere dagen. De kosten voor de
vast wat aan school te wennen. De dag na de 4e    kinderopvang zijn voor uw rekening. U kunt
verjaardag is vaak de eerste schooldag.        gebruik maken van (belasting)maatregelen,
                           waardoor u niet het volle bedrag hoeft te betalen.
6.2 Tussen Schoolse Opvang              Als u hierover meer informatie wilt hebben, kunt u
De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen tussen de    bij de kinderopvang terecht.
middag van 12.00 tot 12.45 overblijven op school.
Als uw kind(eren) overblijven is dit tegen een    De afspraken met de kinderopvang zijn:
vergoeding. Het overblijven wordt dagelijks door      De kinderen kunnen voor schooltijd vanaf
overblijfouders geregeld, met uitzondering van de      7.30 en na schooltijd tot 18.00
woensdag.                          opgevangen worden.
                              De kinderen worden door de
Betaling:                          kinderopvang naar school gebracht en van
Betaling van de vergoeding vindt plaats middels       school gehaald.
een vooraf gekochte stempelkaart á €10,- die        De kinderen worden dichtbij school
recht geeft op 11 keer overblijven, waarvan 1        opgevangen en hoeven niet lang te reizen.
keer gratis. Ook kan de vergoeding contant         Kindercentrum ‘De Bieënkorf’ garandeert
betaald worden. U betaalt dan €1,50 per keer.        dat u binnen 4 weken terecht kunt voor
Betaling van de vergoeding vindt elke middag         opvang.
plaats om 12.00 uur.

Het overblijfreglement ligt ter inzage op school.

De afspraken die we bij de overblijf hanteren zijn:

    We gaan naar de WC voor het eten en
    wassen onze handen.
    De kinderen eten aan de tafels op de
    gang.
    Tijdens het eten blijf je zitten.
    Wanneer je groepje is uitgegeten mag de
    groep van tafel.
    Na het eten ruimen we eerst onze spullen
    netjes op.
                                                    17
Hoofdstuk 7: Klachten

7.1 Klachtenregeling
Kinderen, ouders, personeel en alle anderen, die
op onze school aanwezig zijn, moeten zich veilig
kunnen voelen. De school doet er veel aan om
hiervoor te zorgen. Zo proberen we ernaar te
streven een prettige sfeer te creëren, willen we de
organisatie soepel laten verlopen en streven we er
naar beslissingen weloverwogen te nemen. Toch
gaat er wel eens iets mis. Meestal gebeurt dat per
ongeluk, maar voor de mensen die het aangaat is
het wel altijd vervelend. Als dingen op school
misgaan, willen we daar goede oplossingen voor
zoeken.

Scholen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling
te hebben. Dat geldt ook voor onze school. In het
kader van deze regeling is het van groot belang
dat scholen kunnen beschikken over een externe
vertrouwenspersoon. Ons bestuur heeft hiervoor
een medewerker van de GGD Regio IJssel-Vecht
benoemd. Ouders en leerlingen kunnen bij deze
persoon klachten indienen die te maken hebben
met seksuele intimidatie, agressie, geweld en
discriminatie gericht tegen kinderen.

De externe vertrouwenspersoon voor klachten over
bovengenoemde zaken is mw. Lia Boxman-Rous.
(contactgegevens in bijlage 1)

Stichting De Mare is aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke
commissie van deskundigen, die uitspraken doet
over klachten, die niet op één of andere manier
opgelost kunnen worden.

7.2 Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk
persoon, die niets met de school te maken heeft,
maar wel verstand van zaken heeft.
Zowel voor onderwijskundige en organisatorische
zaken, voor leerlingen (intimidatie, discriminatie,
geweld, pesten) als voor het personeel is dat dit
schooljaar mevrouw drs. J.M.H. van der Horst van
de IJsselgroep.
Zij is te bereiken via de telefoonnummers: (038)
4539943 en (06) 14004842.

Tevens zijn er binnen de school twee
vertrouwenspersonen, Cora Bolink en Inge van der
Veen, waar kinderen en ouders bij aan kunnen
kloppen indien ze iets in vertrouwen kwijt willen.                            18
Hoofdstuk 8: Overige informatie            Schoolregels specifiek voor groep 1 en 2:
                              De kleuters gymmen in het speellokaal op
8.1 Schoolregels                       gymschoentjes. De gymschoentjes graag
Algemene regels:                       voorzien van naam, deze blijven
   Gymkleding, gymschoenen (geen              gedurende het jaar op school.
    balletschoentjes) en laarzen moeten         De kleuters gymmen in hun ondergoed.
    voorzien zijn van naam.               Verjaardagen van vader, moeder, opa of
   Na de gymles moet er een douche             oma kunnen aangegeven worden op een
    genomen worden. (handdoek mee)            lijst in de klas.
   Wanneer je niet mee kunt gymmen, dan         De kleuters mogen voor het begin van de
    moet dit door de ouder bij de leerkracht       school enige minuten eerder naar binnen
    worden gemeld.                    gaan. Ouders mogen de kleuters tot in het
   Boeken die vernield of zoekgeraakt zijn         lokaal brengen.
    moeten vergoed worden.               Een aantal keren per jaar is er een
   Een fiets meenemen mag alleen door           speelgoedmorgen. Kinderen mogen dan
    kinderen die gymnastiek of zwemmen          een spelletje meenemen. Data worden
    hebben, of die te ver van school wonen (Dit      bekend gemaakt in het maandnieuws.
    i.v.m. de beperkte ruimte, de fietsgrens
    hiervoor hangt op school.)          Gedragsregels:
   Snoepen is alleen toegestaan bij           Je zegt alleen aardige woorden tegen
    verjaardagen.                    elkaar.
   Telefoneren met de school bij voorkeur        Plagen mag, maar we pesten niet.
    voor en na schooltijd of tijdens de pauze     Je laat anderen meespelen.
   Mobiele telefoons zijn op school niet        Je luistert goed naar de ander. (stop is
    toegestaan. Een uitzondering vormen de       stop)
    kinderen waarbij dit door de fietsafstand     Je probeert een ruzie uit te praten; vraag
    toch wenselijk is. Het mobieltje wordt ter     aan de ander hoe je het goed kunt maken.
    bewaring ingeleverd bij de leerkracht.       Je helpt een ander.
                              Je lost een probleem samen op. Lukt dit
Pleinregels/afspraken:                   niet dan ga je amen naar de meester of
   De kinderen mogen niet voor 8.15 uur op        juf.
    het plein.                     Je bent zuinig op spullen van een ander.
   Als uw kind om 12.00 uur thuis eet kan het
    niet voor 12.45 uur naar het schoolplein.   Schoolregels voor overblijven:
   Op het plein wordt voor, tijdens en direct      Kinderen luisteren naar de aanwijzingen
    na schooltijd niet gefietst en niet          van een overblijfkracht.
    gevoetbald. Voetballen kan op het veld       Tijdens het eten gelden er fatsoensregels.
    naast de school.
                              Na het teken van de overblijfkracht mag
   Na schooltijd mogen de kinderen tot 13         het kind van tafel.
    jaar gebruik maken van het plein.
                              De kinderen ruimen zelf hun eigen spullen
   Voor schooltijd mag er niet met een bal op       zo goed mogelijk op.
    het schoolplein gespeeld worden i.v.m. de
                              Bij droog weer spelen de kinderen buiten.
    veiligheid van de jonge kinderen.
                              Bij regen zijn de kinderen in de gang of
   Rolschaatsen, eenwielers, rollerskates en
                               het speellokaal van de school. Daar
    skateboards zijn niet toegestaan op het
                               kunnen spelletjes gespeeld worden.
    schoolplein. (een uitzondering vormt het
    wave-bord in de ochtendpauze, dit mag        Kinderen blijven verder uit de klaslokalen,
    alleen op de tegelstrook langs het          behalve met toestemming van een
    fietsenhok)                      leerkracht.
   Bij het binnenkomen maken de kinderen         Kinderen staan onder toezicht van de
    alleen gebruik van de pleindeuren.          overblijfkracht die om 12.45 uur de
                               kinderen overdraagt aan de pleinwacht.                                                   19
    Kinderen mogen niet zelfstandig beslissen   Eindfeest
    om naar huis te gaan, of zomaar van het    Het schooljaar wordt afgesloten met een
    schoolterrein af. Hiervoor is toestemming   spelletjescircuit voor de groepen 1 t/m 8 in
    van ouders en/of leerkracht nodig.       gemengde groepjes. Na een gezamenlijke lunch
    Voor het buitenspelen na het overblijven    vindt er op het plein nog een playbackshow plaats
    gelden de vanuit de overblijfcommissie     waaraan alle groepen aan deel zullen nemen.
    opgestelde buitenspeel-afspraken.
    Wanneer de veiligheid van het kind, of     Sinterklaas
    van andere kinderen, of van de         De Sint bezoekt de groepen 1 t/m 4. In elke groep
    overblijfkracht in het geding komt door    laat de Sint surprises achter.
    bepaalde gedragingen, is het mogelijk dat   In de groepen 5 t/m 8 zal de Sint surprises met
    de schoolleiding het recht om te mogen     een gedicht achterlaten.
    overblijven (tijdelijk) stopzet.
                            Kerst
8.2 Activiteiten leerlingen              Met Kerst komt de hele school bijeen in het
                            speellokaal. Allereerst wordt er een Kerstverhaal
Bibliotheek                      verteld door kinderen. Daarnaast is er een orkest
Elke week wordt de bibliotheek Wijhe door een     samengesteld, bestaande uit kinderen, en worden
groep bezocht. De groepen 3 t/m 8 gaan naar de     er Kerstliedjes gezongen.
bibliotheek in Wijhe om daar boeken te lenen.     Om de Kerstsfeer helemaal tot z’n recht te laten
Deze boeken worden gelezen op school. Na 3       komen vinden er allerlei Kerst-activiteiten plaats
weken worden de boeken geruild voor ‘nieuwe      door de hele school. De kinderen gaan in groepjes
boeken’.                        langs verschillende activiteiten.
                            De avond wordt afgesloten met een kerstmaaltijd
Handwerken                       voor de kinderen en een gezellig samenzijn voor
Elke vrijdagmiddag wordt er middels een circuit    de ouders.
gewerkt. De leerlingen krijgen vooraf de
mogelijkheid om zich bij een bepaald onderdeel in   Project
te schrijven. Er wordt 3 weken aan een         Eens per jaar hebben wij een gezamenlijk project.
expressievorm gewerkt. Hierbij kan gedacht       Tijdens dit project wordt er in alle klassen rondom
worden aan; houtbewerking, textiele werkvorm,     een thema gewerkt. Er worden excursies en
drama, schilderen, etc.                gastlessen georganiseerd om het thema levendig
                            te maken. Het resultaat wordt aan
Kamp groep 8                      belangstellenden getoond tijdens de ‘kijkavond’.
Elk jaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp     Zie ook hoofdstuk 5.6.
naar Terschelling. Hier genieten we drie dagen van
de mooie natuur en bezienswaardigheden die
Terschelling te bieden heeft. Het bijzondere aan dit
kamp is dat nagenoeg het hele team met de
kinderen meegaat, om de basisschool periode af te
sluiten.

Schoolreis/Kleuterfeest
De groepen 1 en 2 hebben een thema feest. Elk
jaar wordt het kleuterfeest gevierd. Op deze dag
worden er allerlei activiteiten om de school
georganiseerd.

De groepen 3 t/m 7 gaan eens per jaar een hele
dag op pad naar een leuke attractie en/of
bezienswaardigheid.
                                                    20
Musical groep 2-4 en groep 8
Jaarlijks studeren de kinderen van groep 2 en 4
een musical in. Deze wordt tijdens de feestelijke
ouderavond uitgevoerd. Tevens zal groep 8 op
deze avond de musical ten gehore brengen.       Het ophaalgeld is voor de oudervereniging (OR),
Er zijn in het team ideeën ontstaan om eens te     die er activiteiten voor kinderen van organiseert.
kijken naar een andere opzet voor komend        Deze inkomstenbron is voor de oudervereniging en
schooljaar. Mocht dit wijzigen dan worden ouders    school erg onmisbaar. Wanneer u wilt helpen, kunt
per brief geïnformeerd.                u zich opgeven op de activiteitenlijst die begin van
                            het schooljaar met de kinderen mee gaat. Hiervoor
Verjaardag van een leerkracht             zijn wij u erg dankbaar!
De jarige leerkracht wordt door alle kinderen van
de school toegezongen. De OR verzorgt een       Schoolfotograaf
cadeau voor de leerkracht namens alle kinderen.    Jaarlijks komt de schoolfotograaf onze school
Op de dag dat er voor de jarige leerkracht       bezoeken. Het ene jaar worden er alleen
gezongen zal worden, zal het feest zijn in de     groepsfoto’s gemaakt. Het andere jaar zullen er
betreffende groep.                   foto’s van de kinderen afzonderlijk,
                            broertjes/zusjes foto’s en groepsfoto’s gemaakt
HVO                          worden.
Humanistisch vormingsonderwijs wordt bij ons op
school aan groep 7/8 gegeven. Er is een HVO      Sponsoring
leerkracht, deze verzorgt de lessen. Zie ook      Sponsoring komt steeds vaker voor in het
hoofdstuk 2.3 “Burgerschap en sociale integratie”.   onderwijs, dus ook in het basisonderwijs. De
                            staatssecretaris van OC &W en het grootste
Verkeersexamen                     gedeelte van de besturenorganisaties hebben
De kinderen van groep 7 nemen elk jaar deel aan    besloten dat het nodig is om hierover afspraken te
het praktisch en theoretisch verkeersexamen.      maken. Immers jongeren vormen een
Het theoretisch verkeersexamen zal in april op     beïnvloedbare en kwetsbare groep en zijn
school plaatsvinden.                  gedurende een groot deel van de dag aan de
Het praktisch verkeersexamen zal plaatsvinden     zorg van de school toevertrouwd.
rond mei, dit wordt georganiseerd door de
Vereniging 3VO in samenwerking met ouders.       Hoewel sponsoring niet veel voorkomt op onze
                            school zijn wij wel van mening, dat hier afspraken
                            over gemaakt moeten worden. De overeenkomst
8.3 Overige activiteiten                tussen de staatssecretaris en de
                            besturenorganisaties wordt als uitgangspunt
Hoofdluis                       genomen. De GMR heeft met deze regeling
Alle leerlingen krijgen van de school een luizenzak  ingestemd. De drie belangrijkste uitgangspunten
voorzien van naam, waar ze zuinig op moeten zijn.   van deze overeenkomst zijn:
Deze blijft eigendom van de school.              Sponsoring moet verenigbaar zijn met de
Elke woensdag na een vakantie wordt er door het         pedagogische en onderwijskundige taak
‘luizenteam’ gecontroleerd op hoofdluis. Indien er       en doelstelling van de school.
hoofdluis geconstateerd wordt, zal er na twee         Sponsoring mag niet de objectiviteit, de
weken een her-controle plaatsvinden voor de hele        geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid
groep waarin hoofdluis geconstateerd is. Ouders         en de onafhankelijkheid van het onderwijs
krijgen per brief te weten wat ze in geval van         in gevaar brengen.
hoofdluis moeten doen. Bij vragen kunt u terecht bij     Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud
het luizenteam. De luizenzak zal door het            en/of de continuïteit van het onderwijs
luizenteam luisvrij worden gemaakt.               beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het
                                onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen
Oud papier                           die de school aan het onderwijs stelt.
Eens per maand staat de oud papier container aan
de Nijlandstraat, in de buurt van de school. Het
papier in de wijk wordt met behulp van ouders op
zaterdagochtenden tussen 9.00 uur en 12.00 uur
opgehaald. De coördinatie ligt in handen van vier
coördinatoren.                                                     21
8.4 Leerplicht                     8.7 Foto’s op de website
Uw kind is wettelijk leerplichtig beginnend op de   Op de website van onze school
eerste schooldag van de maand volgend op die      (www.obstellegen.nl) die op het internet te
waarin uw kind 5 jaar wordt.              bekijken is, worden alleen foto’s van kinderen
                            opgenomen, die een samenhang hebben met
Verzuim                        lesgevende en overige schoolse activiteiten.
De school voert de wettelijke afspraken rondom het   Kinderen waarvan foto’s op de website komen,
verzuim.                        worden (indien dat nodig is) alleen genoemd met
Uw kind hoeft niet naar school als:          hun voornaam.
   Als de school gesloten is.
   Als uw kind ziek is of als er thuis een     Indien u opmerkingen en/of eventuele bezwaren
     besmettelijke ziekte heerst.         heeft, rondom het plaatsen van foto’s en/of het
   Als er sprake is van ‘andere gewichtige     vermelden van hun voornaam bij een foto, kunt u
     omstandigheden’.               deze op school kenbaar maken. Elk jaar vragen
                            wij u om via ons noodformulier hier toestemming
Verlof is toegestaan bij:               voor te geven.
   Een huwelijk.                  8.8 Noodformulier
   Een huwelijk- of ambtsjubileum.         Mobiele telefoonnummers willen nog wel eens
   Een pensionering of met de VUT gaan.       wijzigen. Aan het begin van elk schooljaar vragen
   Een ernstige ziekte of sterfgeval.        wij u daarom om een formulier met de meest
   Geboorte van een broertje of zusje.       recente gegevens door te geven. Zo kunnen wij u
   Een verhuizing van het gezin.          of naaste familie in geval van nood altijd
   Een viering van een (nationaal) feest- of    bereiken. Hierop kunt u ook aangeven of plaatsen
     gedenkdag.                  van foto’s van uw kind op onze website een
                            bezwaar is.
   Als er een godsdienstige plicht moet
     worden vervuld.

In alle gevallen dient u ruimschoots van tevoren
schriftelijk contact op te nemen met de directeur. U
kunt daarvoor het verlof formulier gebruiken dat
op school te verkrijgen is, of die u kunt downloaden
van onze website. Ongeoorloofd verzuim moet de
school melden bij de ambtenaar leerplichtzaken
van de gemeente Olst-Wijhe.

Schorsing en verwijdering
Mocht het zo zijn dat een kind door welke reden
dan ook door de school geschorst of van school
verwijderd moet worden, dan volgt de
schoolleiding de procedure zoals die beschreven
staat in de Wet op Primair Onderwijs.

8.5 Uitstroomgegevens en onderwijskwaliteit
Zie bijlage: 2

8.6 Verantwoording verplichte onderwijstijd
Zie bijlage: 3
                                                   22
Hoofdstuk 9: Praktische informatie                        9.4 Zwemtijden
schooljaar 2011-2012                               In de maanden mei t/m september wordt er door
                                         de groepen 3 t/m 8 één keer in de week
9.1 Lestijden                                   gezwommen in het zwembad “de Welters”

Dag     Groep 1 t/m 4      Groep 5 t/m 8                9.5 Vakanties 2011-2012
Ma      8.30 - 12.00       8.30 - 12.00
       13.00 - 15.00      13.00 - 15.00                Vakantie              Van       T/m
Di      8.30 - 12.00       8.30 - 12.00
                                         Herfstvakantie           24 okt.     28 okt.
       13.00 - 15.00      13.00 - 15.00
                                         Kerstvakantie            26 dec.     6 jan.
Wo      8.30 - 12.00       8.30 - 12.15
                                         Voorjaarsvakantie          27 febr.    2 maart
Do      8.30 - 12.00       8.30 - 12.00
                                         Paasvakantie            6 april     9 april
       13.00 - 15.00      13.00 - 15.00
                                         Meivakantie             30 april    4 mei
Vr      8.30 - 12.00       8.30 - 12.00
                                         Hemelvaart             17 mei     18 mei
                   13.00 - 15.00
                                         Pinksteren             Ma 28 mei    -
9.2 Gymtijden                                   Zomervakantie            23 juli     31 aug.
Hieronder vindt u een lijst met diverse gymtijden
per groep. De lessen met een VL worden door de                  9.6 Vrije dagen
vakleerkracht gegeven als er geen zwemmen is.                   Naast de vakanties komt het voor dat er
                                         studiedagen plaatsvinden waardoor de leerlingen
Dag     Tijden         Groep        Vak. L.         vrij zijn. Deze zijn op: 21 september, 21 maart,
                                         16 april en 27 juni.
Ma      13:00 - 13:45     7/8
Di      10:15 - 11:00     3/4         VL
                                         Extra vrije dagen
Di      13:00 - 13:45     5/6         VL            Schoolkamp groep 8: 14, 15, 16 mei 2012
Do      9:15 - 10:00     7/8         VL            (Groep 1 t/m 7 vrij)
Do      14:00 - 14:45     3/4
Vrij     10:15 - 11:00     5/6         VL

9.3 Groepsindeling en leerkrachten


groep         maandag        Dinsdag          Woensdag        donderdag        vrijdag

   1/2   Ingrid    Ingrid  Ingrid    Ingrid    Ingrid       x  Inge     Inge    Inge       X

   3/4   Cora     Cora   Cora     Cora     Cora        x  Liesbeth   Liesbeth  Liesbeth   Liesbeth

   5/6   Annet    Annet  Annet    Annet     Annet        x  Annet    Annet   Saskia    Saskia

   7/8   Hennie    Hen.   Hennie    Hennie    Fedor        x  Hennie    Hennie   Fedor       X

    IB  Saskia    Saskia  Saskia    Saskia


Yoga vindt plaatst op voor groep 1 t/m 4 volgens
een rooster op woensdagochtend. Groep 5 t/m 8
krijgt yoga volgens een rooster tijdens de creatieve
middag op de vrijdagmiddag.

Atelier op vrijdag wordt gegeven door Juf Saskia
en Juf Liesbeth.
                                                                        23
Bijlage 1
Belangrijke data 2011-2012

September:
05-09     Start schooljaar     Maart:
07-09     OR vergadering      05-03 en
12-09     GMR vergadering      06-03    Rapportgesprekken
21-09     Studiedag alle lln vrij  07-03    Rapport mee
28-09     MR vergadering      14-03    MR vergadering
                    21-03    Studiedag alle lln vrij
Oktober:
20-10    GMR vergadering      April:
24 t/m 28-10 Herfstvakantie       04-04    OR vergadering
31-10    OR Jaarvergadering     11-04    Paastoernooi
                    16-04    GMR vergadering
November:                19-04    Theoretisch verkeersexamen
08-11     OR vergadering      25-04    MR vergadering
17-11     MR vergadering      30-04 t/m
17-11     Surprise avond      04-05    Meivakantie
21-11 en
22-11     Rapport gesprekken    Mei:
23-11     Rapport mee        07-05    OR vergadering
28-11     Schoen zetten       14-05 t/m
                    16-05    Kamp groep 8
December:                14-05 t/m
07-12     OR vergadering      18-05    Hemelvaartvakantie
14-12     MR vergadering      28-05    2e pinksterdag. Alle lln vrij
21-12     Kerstviering       30-05    MR vergadering
26-12 t/m
06-01     Kerstvakantie       Juni:
                    04-06 t/m
Januari:                15-06    Toetsweken LOVS
09-01     eerste schooldag 2012   07-06    GMR vergadering
09-01     OR vergadering      13-06    Praktisch verkeersexamen
23-01 t/m                18-06    OR vergadering
03-02     Toetsweek LOVS      21-06    Schoolreisje en Kleuterfeest
                    27-06    Studiedag alle lln vrij
Februari:
07-02 t/m                Juli:
09-02     Eindtoets Cito gr. 8   02-07    (facultatief) rapportgesprekken
09-02     MR vergadering      04-07    Rapport mee
21-02     OR vergadering      05-07    MR vergadering
27-02 t/m                17-07    Eindfeest
02-03     Krokusvakantie      23-07    Start zomervakantie

                    September:
                    03-09    Start nieuwe schooljaar
                                           24
Bijlage 2
Uitstroomgegevens en onderwijskwaliteit
In januari 2011 hebben wij als school een negatieve inspectiebeoordeling gekregen. Dit heeft
ertoe geleid dat wij het afgelopen schooljaar de opbrengsten zowel individueel als groepsbreed
zeer nauwkeurig volgen.

Onze conclusies zijn in schooljaar 2010-2011:
Groep 1 en 2 heeft gemiddeld voldoende voor de toetsen taal en rekenen.
De toets woordenschat, die dit schooljaar voor het eerst is afgenomen, is onvoldoende.
Dit betekent dat de leerkrachten een plan maken om het taalaanbod bij de kleuters in het thema
sterker neer te zetten.
Groep 3 en groep 5 lopen gemiddeld met rekenen een half jaar voor op de landelijke
inspectienorm.
Het leesonderwijs in groep 3 is gemiddeld ruim boven de norm.
Groep 4 heeft een onvoldoende voor rekenen.
Leerkrachten maken komend jaar een speerpunt van om het rekenen te verbeteren.
Groep 4 heeft geen middenlaag op technisch leesgebied. Met andere woorden: De kinderen in
de groep zijn verdeeld over een hele sterke leesgroep en een groep zwakke lezers. Gemiddeld
is het voldoende. Het afgelopen jaar hebben de zwakkere lezers met hulp van leerkracht en
ouders extra in hun lezen geïnvesteerd.
Groep 6 heeft gemiddeld te veel trage technisch lezers volgens de DMT. Er is het afgelopen half
jaar hier al hard aan gewerkt. Komend jaar wordt dat voortgezet. Rekenen is gemiddeld en
spelling ook.
Groep 6 is wel een sterke begrijpend leesgroep.

Groep 7 heeft begrijpend lezen gemiddeld onvoldoende. Komend jaar gaan wij in het rooster
hier een speerpunt van maken. Spelling is gemiddeld.
Op rekengebied heeft de groep gemiddeld onvoldoende, doordat de tweede leerwegkinderen
de gevraagde leerstof soms nog niet hebben gehad. Dit is een logisch gegeven, maar heeft wel
een negatief effect op het groepsgemiddelde.

Uitstroom van 2011
9 leerlingen van groep 8 gingen naar het voortgezet onderwijs.

                Aantal       Niveau
                2 Leerlingen   Gymnasium
                2 Leerlingen   HAVO-VWO
                2 Leerlingen   VMBO 3/4
                2 Leerlingen   Kader Beroeps
                1 Leerling    LWOO
De entreetoets in groep 7 geeft een eerste indicatie naar het voortgezet onderwijs. Mede hierop
baseert de leerkracht het advies. Het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen het advies
kunnen opvolgen en zijn zo naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd.

De citotoets is volgens de norm van inspectie onvoldoende gemaakt.
Hierbij spelen meerdere oorzaken waarschijnlijk een rol.
Wij betreuren daarin de leerkrachtwisselingen die het afgelopen schooljaar in deze groep
hebben plaatsgevonden. Verder waren een aantal kinderen tijdens het maken van de toets niet
fit.
                                               25
Bijlage 3: Vakantierooster De Mare        2011-2012


Eerste schooldag: maandag 5 september 2011
                                          Groep 1-4 Groep 5-8
                 Berekening totaal aantal uren            23,50x52 25,75x52
                 uren totaal                       1222   1339
                 bijtelling 29 februari (alleen in schrikkeljaar)      3,5   3,75
                 bijtelling 30 sept 12 (indien op werkdag)          0    0
                 Totaal beschikbare uren                1225,5 1342,75

Herfstvakantie          ma 24 okt    t/m vr 28 okt              23,5   25,75
Kerstvakantie          ma 26 dec    t/m vr 6 jan               47    51,5
Krokusvakantie          ma 27 febr   t/m vr 2 maart              23,5   25,75
                 (carnaval is weekend 18/19 febr)
Pasen              vr 6 april   t/m ma 9 april              8,75    11
Meivakantie (tulp)        ma 30 april   t/m vr 4 mei               23,5   25,75
Hemelvaart            do 17 mei    t/m vr 18 mei              8,75    11
Pinksteren            ma 28 mei                         5,5    5,5
Zomervakantie          ma 23 juli   t/m vr 31 aug              141   154,5
                 Totaal uren vakantie                  281,5  310,75

                 Totaal aantal uren                   1225,5  1342,75
                 Totaal uren vakantie                  281,5  310,75
Voor elke school zelf in te
vullen.             Resteert                         944   1032
Studiedag De
Mare               16 april 2012                       5,5    5,5

Plaatselijke activiteiten:
kamp               14, 15 en 16 mei 2012                  14,5   14,75
studiedag            Woe 21 sept                        3,5   3,75
studiedag            Woe 21 maart                       3,5   3,75
studiedag            Woe 27 juni                        3,5   3,75
OB netwerk       2x2 uur                                4     0                 Resteert                        909,5  1000,5
                                                   26
Bijlage 4: Namen en adressen algemeen
                      Vertrouwenspersoon:
o.b.s. Tellegen              IJsselgroep
Achter de Hoven 37             Mw. Drs. J.M.H. van der Horst
8131 CP Wijhe               Dr. Klinkertweg 8b
tel.:  (0570) 521252           8025 BS Zwolle
fax:  (0570) 522882           tel.: (038) 4539943 en (06) 14004842
e-mail: obstellegen@de-mare-scholen.nl
website: www.obstellegen.nl
                      Weer Samen Naar School
Algemeen directeur             Interzuilair samenwerkingsverband Weer Samen
Dhr. A. Bolijn               Naar School Salland (WSNS)
Monumentstraat 55d             Grote Markt 12
8102 AK Raalte               Postbus 66
e-mail: a.bolijn@de-mare-scholen.nl    8100 AB Raalte
                      tel.: (0572) 360372
Bestuur
Stichting De Mare
Bezoekadres:                Sporthal ‘de Speelbrink’
Monumentstraat 55d             De lange slagen 29
8102 AK Raalte               8131 DP Wijhe
Postadres:                 tel.: (0570) 522173
Postbus 45
8100 AA Raalte
Telefoon:   0572-347290         Zwembad ‘de Welters’
e-mail:    info@de-mare-scholen.nl   Zandhuisweg 2
website:    www.de-mare-scholen.nl   8131 SP Wijhe
                      tel.: (0570) 521232
Schooltoezicht
Inspectie van Basisonderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
 tel: 0900-1113111

Belangenbehartiging
Ver. voor Openbaar Onderwijs afd. Zwolle
Secretariaat:
Johan de Witstraat 14f
8022 BB Zwolle
tel.: (038) 4534353

Begeleidingsdienst
IJsselgroep
Dr. Klinkertweg 8b
8025 BS Zwolle
038-4539943

GGD regio IJssel-Vecht
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
                                           27
Bijlage 5: Adressen team en overige
betrokken personen

Het team               Namenlijst MR
                   Leden van de Medezeggenschapsraad (MR):
Fedor Baarslag            De MR bestaat komend
Papaverweg 96             schooljaar 2011-2012 uit de volgende zes
8042 EJ Zwolle            personen.
Privé: 06-16650225
                   Oudergeleding:
Ingrid Arentsen            Maarten Weerkamp    (voorzitter)
Bereklauw 29             Harry van Es      (GMR taak)
8131 GN Wijhe             Carla Reimert     (OR en overblijf taak)

Cora Bolink              Teamgeleding:
Schoutenstraat 6           Hennie Fiet      (secretaris)
8131 CW Wijhe             Saskia Henneke     (GMR taak)
                   Inge van der Veen   (lid)
Liesbeth Oude Nijhuis
Houtduif 11              In maart 2012 worden er weer verkiezingen
8103 EG Raalte            gehouden om een nieuwe MR te formeren.

Inge van der Veen           Overige betrokken personen
Ruitenborghstraat 44         vakdocent HVO groep 7/8
7721 BE Dalfsen            Agaath Debets

Hennie Fiet              Schoolmaatschappelijk werk
De Lange Slagen 17          Roelien van Lenthe (Carinova)
8131 DP Wijhe             Postbus 49
                   8100 AA Raalte
Annet Mosterd-Koers          Tel: 0570-518600
Dijk 8
8131 VA Wijhe             Voorschoolse en naschoolse opvang
                   Marlies Bulder
Saskia Henneke            Kindercentrum De Bieënkorf
Oudegoedstraat 98           De Lange Slagen 31
7413 EJ Deventer           8131 DP Wijhe
                   0570-521313
Gert-Jan Baas (Vakleerkracht Gym)   www.bieenkorf.nl
                                           28

								
To top