Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PROIECT DE LECtIE VII A by 3g92726

VIEWS: 267 PAGES: 3

									                 PROIECT DE LECŢIE
Data: 25.03.2008
Clasa: a VII-a A
Profesor: Nacu Mirela
Şcoala: Liceul Teoretic ,,C-tin Romanu-Vivu” Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Obiectul: Biologie
Unitatea de învăţare: Funcţiile de nutriţie – Digestia
Tema: Transformări ale alimentelor în tubul digestiv
Scopul lecţiei: Cunoaşterea de către elevi a componentelor sistemului digestiv pentru a
înţelege că acest sistem reprezintă principala cale prin care se asigură substanţele nutritive
necesare activităţii organismului.
Obiective operaţionale:
    1. Să identifice organele tubului digestiv;
    2. Să recunoască circuitul hranei în organism;
    3. Să descopere adaptările segmentelor tubului digestiv la funcţiile acestuia;
    4. Să stabilească caracteristicile unei alimentaţii sănătoase pornind de la elementele
      de anatomie – fiziologie ale tubului digestiv
Tipul lecţiei: mixtă (transmitere şi fixare a cunoştinţelor)
Demersul didactic:
  a. Resurse procedurale: observaţia, conversaţia euristică, brainstorming, tabelul
    conceptelor,prelegerea, ciorchinele, tabelul T, eseul.
  b. Resurse materiale:
      - planşe cu structura sistemului digestiv;
      - mulaj corpul omenesc (tors uman);
      - manual;
      - coli de hârtie, markeri;
      - calculator, videoproiector, CD-uri.
  c. Forma de activitate: frontal,pe grupe, individual
Condiţii prealabile:
    a. să deţină informaţii privind organizarea unui mamifer (din clasa a VI-a);
    b. să aibă deprinderi prealabile de a lucra în grupuri, în colaborare.
Locul desfăşurării: laboratorul de biologie.                                              1
                    Desfăşurarea lecţiei
I. Evocare
    Prin brainstorming, elevii sunt lăsaţi timp de 3-5 minute să se gândească şi să noteze în
caiete toate ideile legate de tema lecţiei care a fost anunţată în prealabi.
    După epuizarea timpului, tot timp de câteva minute, sunt ascultate mai multe păreri
din partea elevilor.


II. Realizarea sensului:
    În această etapă, elevii citesc textul din manual, apoi vom folosi ca metodă de lucru
,,Tabelul conceptelor”. În acest sens se compară cele trei segmente ale tubului digestiv la
nivelul căruia se realizează digestia.


   Organe
                 Elemente componente              Rol
  digestive
Cavitate bucală
Stomac
Intestin subţire
Ficat
Pancreas


    Elevii completează individual tabelul, apoi în pereche cu colegul de bancă compară
tabelele realizate.
    În continuare profesorul ţine o prelegere despre topografia, structura şi rolul organelor
digestive (transformările pe care le suferă hrana în cadrul digestiei bucale, gastrice şi
intestinale). (Se poate folosi , pentru aceasta, o prezentare în PowerPoint despre tema lecţiei)
    Elevilor li se dau termenii-cheie şi li se cere să descrie relaţia care există între aceştia:
       -   digestie;
       -   deglutiţie;
       -   enzime;
       -   absorbţie;
       -   sucuri digestive.
    Discuţiile care gravitează în jurul acestor termeni se vor finaliza cu un ciorchine.                                                  2
     Pentru menţinerea normală a funcţiilor sistemului digestiv este nevoie de o alimentaţie
care să corespundă cantitativ şi calitativ cu necesităţile organismului. Pentru a scoate în
evidenţă factorii alimentari pozitivi şi negativi ce pot influenţa starea de sănătate a
organismului se foloseşte ,,Tabelul T”, sub formă de fişă de lucru. Aceste fişe se distribuie pe
grupe. Unele grupe vor avea pe partea stângă enumeraţi factorii pozitivi urmând ca în dreptul
acestora elevii să completeze în partea dreaptă factorii negativi. Alte grupe vor avea partea
dreaptă completată cu factori negativi, urmând ca ei să descopere partea stângă cea cu factori
pozitivi.
Alimentaţie variată                Alimentaţie unilaterală


Crudităţi                     Prăjeli


Alimente proaspete                 Alimente alterate


Alimetaţie la ore fixe               Alimentaţie dezordonată


Spălarea dinţilor                 Alimente fierbinţi, reci, dure


Mestecare corectă


Păstrarea alimetelor în condiţii optime de Păstrarea alimentelor la temperatura camerei
igienă
III. Reflecţia – ,,eseul de 5 minute”


     Se desfăşoară la sfârşitul orei, când li se cer elevilor două lucruri: să scrie un lucru pe
care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătură
cu aceasta. În funcţie de ce scriu elevii, profesorul îşi planifică la aceeaşi clasă lecţia
următoare.                                                 3

								
To top