WCDMA & HSPA

Document Sample
WCDMA & HSPA Powered By Docstoc
					WCDMA & HSPA
    อาจารย์ประจาวิชา ผศ.บุญทรัพย์ ไวคา
    322461 NETWORK ARCHITECTURE                จัดทาโดย
         483020531-1 นางสาวธัญญารักษ์ เอี่ยมศรี
         483020552-3 นางสาวพาริ ณี แสนไชยสุ ริยา
เนื้อหา

  ความเป็ นมาของ WCDMA
  WCDMA คืออะไร
  สถาปัตยกรรมและหลักการทางานของ WCDMA
  ประโยชน์ของ WCDMA
  HSPA คืออะไร
  การเปรี ยบเทียบ WCDMA & HSPA และอื่นๆ
  แนวโน้มในอนาคต
ความเป็ นมาของ WCDMA

  ยุค 3G (Third generation mobile technology)
  เป็ นยุคที่สร้างระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่าได้
  และเรี ยกว่า Universal Mobile Telecommunication Systems (UMTS)
  โดยมุ่งหวังว่าการเข้าถึงเครื อข่ายแบบไร้สาย
             ้
  สามารถกระทาได้ดวยอุปกรณ์หลากหลาย
  ระบบยังคงใช้การเข้าช่องสัญญาณเป็ นแบบ CDMA
  ซึ่ งสามารถบรรจุช่องสัญญาณเสี ยงได้มากกว่า
  แต่ใช้แบบแถบกว้าง (Wideband)
  ในระบบนี้ จึงเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า WCDMA
ความเป็ นมาของ WCDMA

  WCDMA พัฒนามาจาก
  GSM (Global System for Mobile Communications) และ
  CDMA (Code-Division Multiple Access)
                  ่ ้
  จึงมีความเหมือนกับระบบ GSM อยูบาง
  แต่จากการพัฒนาทาให้ WCDMA มีความแตกต่างจาก GSM
  ในส่ วนของการใช้งาน และการให้บริ การที่รวดเร็ วกว่า
WCDMA คืออะไร

  WCDMA ( Wideband Code Division Multiple Access)
  WCDMA เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารระบบไร้สายในยุคที่ 3 มีประสิ ทธิภาพ
  ในการรับส่ งข้อมูลแบบไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สาย
                                ั่
  ความเร็ วสู ง โดยมีประสิ ทธิ ภาพการทางานเหนือกว่าเทคโนโลยีทวไป
  WCDMA คือ การพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ real time Multimedia
  รวมไปถึงการใช้ International roaming
  ซึ่ งรองรับจาก ITU (International Telecommunication Union)
  โดยกาหนดให้ใช้ความถี่ 2 GHz สาหรับการสื่ อสารยุคที่ 3
WCDMA คืออะไร

  สามารถรับส่ งสัญญาณเสี ยงภาพข้อมูลและภาพวิดีโอ
  ด้วยความเร็ วถึง 2 เมกกะบิตต่อวินาที
  แต่สาหรับการให้บริ การในปั จจุบน  ั
  ให้ความเร็ วสู งสุ ดที่ 384 กิโลบิตต่อวินาที
  สัญญาณขาเข้าจะถูกแปรเป็ นสัญญาณดิจิตอล
  และส่ งไปเป็ นรหัสผ่านแถบสัญญาณกระจายไปสู่ คลื่นสัญญาณต่าง ๆ
สถาปัตยกรรมและหลักการทางานของ WCDMA
  รู ปที่ 1 GSM Base Station Subsystem (BSS)
       WCDMA Radio Access Network (RAN)
สถาปัตยกรรมและหลักการทางานของ WCDMA
   รู ปที่ 2 การเชื่อมต่ อของระบบ WCDMA RAN
สถาปัตยกรรมและหลักการทางานของ WCDMA
  หลักการพื้นฐานของ Spread
  Spectrum communication คือ การใช้
  bandwidth ที่สูง
  เนื่องจากการมี bandwidth ที่ใหญ่
  จะทาให้ความหนาแน่นของคลื่นต่า
  ไปด้วย
  โดยจะทาการแบ่งแยกคลื่นและ
           ้
  ข้อมูลต่างๆ ของผูใช้แต่ละคนด้วย
  รหัส (code division multiple access)
                      รูปที่ 3  การส่ งข้ อมูลใน WCDMA
                           โดยการใช้ Spread Spectrum
สถาปัตยกรรมและหลักการทางานของ WCDMA
  รู ปที่ 4 Difference between regular CDMA and W-CDMA
ประโยชน์ของ WCDMA

   คือการส่ งข้อมูลแบบ Wideband ด้วยความเร็ วสู ง
  1. สามารถรองรับ bit rate ที่สูงกว่า
                              ่
  2. การส่ งข้อมูลสามารถทาได้ดีกว่า เร็ วกว่า และยืดหยุนกว่า
  3. สมรรถภาพของระยะคลื่น (spectrum)ในการใช้สายโทรศัพท์ดีข้ ึน
  4. คุณภาพของการบริ การดีข้ ึน (Higher QoS [Quality of Service] )
  5. การออกแบบของเทคโนโลยีน้ ีสามารถให้บริ การได้พร้อมกันและใน
     เวลาเดียวกัน ซึ่ งทาให้การบริ การมีคุณภาพมากขึ้น
                    ั
  6. เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถใช้กนได้ทวโลก  ั่
HSPA คืออะไร

  เทคโนโลยี HSPA (High-Speed Packet Access)
  ถูกพัฒนามาจาก UMTS (WCDMA)
                          ู
  HSPA เป็ น Packet หรื อ Protocol ทางโทรศัพท์ที่ถกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่ม
  ความสามารถในการส่ งข้อมูล HSPA
  HSPA มีสองมาตรฐานคือ
  HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) และ
  HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)
HSDPA คืออะไร

  HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
  คือเทคโนโลยีซ่ ึ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพข้อมูล
  ใน downlink ให้แก่ Operator Broadbandไร้สาย
  และก่อให้เกิดการให้บริ การข้อมูลยุคหน้า
  HSDPA คือ ช่องสัญญาณข้อมูล Packet ความเร็ วสูง downlink ใหม่
HSDPA คืออะไร

  รองรับความสามารถในการส่ งผ่านข้อมูล 1.8 เม็กกะบิทต่อวินาที,
   3.6 เม็กกะบิทต่อวินาที และ 7.2 เม็กกะบิทต่อวินาที
    ั
  ให้อตราความเร็ วข้อมูลสูงสุ ดถึง 14.4 Mbps ในช่องสัญญาณเดี่ยว
                     ้    ้
  ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้ขอมูลของผูใช้ 3G
  ประสิ ทธิ ภาพที่สูงกว่ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเทคโนโลยี GPRS และ
  EDGE
โครงสร้างของเครื อข่าย HSDPA
      รูปที่ 5 โครงสร้ างของเครือข่ าย HSDPA
HSUPA คืออะไร

  HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)
  เป็ นโหมดมาตรฐานใน Release 6 ที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ HSDPA สู่
  Uplink
           ั
  HSUPA จะทาให้อตรารับส่ งข้อมูลได้สูงสุ ดถึง 5.76 Mbps
  ลดระยะเวลา Delay Packet
  เพิมประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมของ QoS สาหรับการใช้ทรัพยากรระบบ
    ่
  uplink ที่ดีข้ ึน
การเปรี ยบเทียบ WCDMA & HSPA และอื่นๆ
  ตารางที่ 1 แสดงความเร็วการรับ-ส่ งข้ อมูลของเทคโนโลยีเครือข่ ายไร้ สาย
การเปรี ยบเทียบ WCDMA & HSPA และอื่นๆ
 ตารางที่ 2 แสดงความเร็วเปรียบเทียบการส่ งข้ อมูลระหว่ าง HSDPA และWCDMA
แนวโน้มของเทคโนโลยี WCMA&HSPA

  คาดว่าแนวโน้มของ WCMA&HSPA ในปี นี้และปี หน้าอาจจะยังมีการ
                   ู้
  พัฒนาต่อไปอีก ซึ่ งในปี นี้จะมีผใช้บริ การ WCMA&HSPA มากขึ้น
  กว่าเดิม แต่ในอีก 5 ปี ข้างหน้า อาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถรับส่ งข้อมูลได้
  อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วมากกว่า WCMA&HSPA แน่นอน
คาถาม

1.  WCDMA ถูกพัฒนามาเพื่อทาหน้าที่อะไร
2.  อะไรคือความแตกต่างของระบบ GSM และ WCDMA
3.  หลักการพื้นฐานของ Spread Spectrum communication คืออะไร
4.  HSDPA คือ อะไร
5.  จะเลือกใช้ WCDMA หรื อHSPA เพราะเหตุใด

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:244
posted:4/28/2012
language:Thai
pages:20