3G Technology - PowerPoint by 2sr056L

VIEWS: 0 PAGES: 23

									Technology 3G
เทคโนโลยี 3G คืออะไร
เทคโนโลยี 3G คือ
                    ่                 ้
      เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคทีสาม (3G) หรือ Third Generation นัน สามารถ
                      ่ ้
ส่งข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วทีสูงขึน ขีดความสามารถและคุณภาพ
                             ่
สาหรับเสียงและข้อมูลอุปกรณ์ 3G จะอยู่ในรูปของเครื่องมือสือสารมัลติมเี ดียแบบพกพา
     ้
ช่วยให้ผูใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรับ-ส่งภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา
            ุ       ่
      เทคโนโลยียคที่ 3 เป็นยุคทีมุ่งไปในทางการรวมเทคโนโลยีหลายๆ ด้านมาไว้
               ื             ้
ด้วยกัน อย่างเช่น โทรศัพท์มอถือ 3G ส่วนในด้านระบบนันเน้นการใช้ระบบ CDMA -
                       ่   ่
Code Division Multiple Access และระบบอืนๆ ทีกาลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
                              ี่
IMT2000 และ3G อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 จะเป็นอุปกรณ์ทผสมผสานการนาเสนอ
             ั ั                   ื
ข้อมูลและเทคโนโลยีในปจจุบนเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มอถือ Walkman กล้อง
                         ี่ ั
ถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 3G เป็นเทคโนโลยีทพฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ที่
                        ้        ้
มีการให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลในขันต้น ซึ่งยังมีขอจากัดอยู่มาก
นิยามของเทคโนโลยี 3G
      ่   ุ                  ้
โทรศัพท์เคลือนที่ยคที่สาม หรือมาตรฐาน IMT-2000 นิยามสันๆ
            ่
          เพือให้เข้าใจตรงกันว่า
 “ต้องมี แพลทฟอร์ม (Platform) สาหรับการรวมบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจาที่ (Fixed
            ่               ่
 Service) กิจการเคลือนที่ (Mobile Service) บริการสือสารเสียง ข้อมูล อินเตอร์เน็ต และ
    ื่
 พหุสอ (Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อข้อมูลดิจตอล ิ
 ไปยังอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้
                    ่
 “มีความสามารถในการใช้โครงข่ายทัวโลก (Global Roaming)” คือ ผู้บริโภคสามารถ ถือ
           ่ ่      ั่         ่
 อุปกรณ์ โทรศัพท์เคลือนทีไปใช้ได้ทวโลก โดยไม่ต้องเปลียนเครือง ่
       ่                                ่
 “บริการทีไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service)” คือ การใช้งานโทรศัพท์เคลือนที่
      ู้ ึ     ่                  ้
 โดยไม่รสกถึงการเปลียน Cell Site เขาใช้คาว่า Seam less นันแปลว่า ไร้รอยตะเข็บ
                                      ้
 อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Transmission Rate) ในมาตรฐาน IMT-2000 นันกาหนด
        ั
 ไว้ว่าต้องมีอตราความเร็ว    > มากกว่า 144 กิโลบิต/วินาที ในทุกสภาวะ
                                   ่ ่
                  > ถึง 2 เมกกะบิต/วินาที ในสภาวะกึงเคลือนที่
                                     ่
                 > สูงถึง 384 กิโลบิต/วินาที ในสภาวะเคลือนที่
จุดเด่นของ 3G
   1.ความเร็วในการเชื่อมต่อ การติดต่อ และส่งข้อมูลแบบ wireless
                 ่
(ไร้สาย) ด้วยความเร็วสูง และยังเพิมประสิทธิภาพให้เร็วขึ้น เน้นการ
ติดต่ออย่างสมบูรณ์แบบ อย่างการ call conference, ประชุม
ทางไกล, การดาวน์โหลดภาพ เสียง clip Video เพลง ภาพยนตร์
หรือ Application ต่างๆ รวมถึงการติดต่อธนาคารทางโทรศัพท์ การ
           ้        ั
โอนเงิน เช็คยอดเงิน ซือขายของ หาพิกด ตรวจสอบเส้นทาง ซึ่งจะ
    ีิ       ่
ทาให้ชวตสะดวกสบายยิงขึ้น 3G ทาให้เราสามารถติดต่อกันได้อย่าง
รวดเร็ว ย่อโลกในแคบลง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยี
                         ้ ึ
   2.ความสมจริง เปรียบเหมือนเป็นการใส่ความรูสกเข้าไป เช่น ไฟล์
เสียงสมจริง (True tone) การแสดงภาพแบบ 3D หรือการติดต่อ
เชื่อมโยงต่างๆ แบบ interactive และหัวใจหลักเป็นระบบ Always on
ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับระบบอยู่ตลอดเวลา ทาให้เราไม่พลาดการติดต่อ
      ั ั
     ปจจุบนในเมืองไทยเองก็ก้าวใกล้ความเป็น 3G อยู่พอสมควร
          ่      ็             ่
หากมองถึงตัวเครืองโทรศัพท์กจะทาอะไรได้หลายอย่างในเครืองเดียว
        ื      ่         ั
เช่น โทรศัพท์มอถือหลายรุนที่สามารถถ่ายภาพ ฟงเพลง Mp3 ดู TV
ผ่านเครือข่าย GPRS หรือ EDGE การจัดการข้อมูล การส่งผ่านข้อมูล
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Bluetooth Wi-Fi ส่วนในด้านของระบบใน
เมืองไทย ที่เห็นว่าใกล้เคียงมาตรฐาน 3G ก็คงจะเป็น การเชื่อมต่อผ่าน
EDGE ซึ่ง ด้วยความเร็ว 118 K
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
 ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Cellular Mobile Telephone)
ยุคที่ 1 (1st Generation หรือ 1G)

         ่
    เป็ นยุคเริมแรกของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้เทคโนโลยี
ระบบ Analog ระบบที่ได้นาเข้ามาใช้ในบ้านเราได้แก่ ระบบ
AMPS ระบบ NMT470 และระบบ NMT900 ใช้สญญาณวิทยุใน  ั
การส่งคลื่นเสียง เรียกอีกอย่างว่า ระบบ Analog ซึ่งไม่รองรับการ
          ้ ้
ส่งผ่านข้อมูลใดๆทังสิน (Data Service) ซึ่งนั ่นก็หมายความว่า
สามารถโทรเข้า-ออกได้เพียงอย่างเดียวไม่รองรับแม้กระทั ่งการ
           ้
บริการส่งข้อความสันๆ SMS (Short Message Service)
ยุคที่ 2 (2nd Generation หรือ 2G)
                            ิ
      ใช้เทคโนโลยีระบบ Digital คือการเข้ารหัสดิจตอลส่งทางคลื่น
        ่      ่ ่
 ไมโครเวฟซึงทาให้เราเริมทีจะสามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆและติดต่อ
                      ้
 เชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนจนเกิดการกาหนดเส้นทางการ
                     ่
 เชื่อมกับสถานีฐาน (cell site) ระบบทีได้นาเข้ามาใช้ในบ้านเราได้แก่ ระบบ
                  ่ ื
 GSM900 ระบบ PCN1800 (ซึงก็คอระบบ GSM1800) และระบบ CDMA
                         ้
 ข้อดีทเี่ หนือกว่ายุคที่ 1 ได้แก่ รองรับจานวนผูใช้งานได้มากกว่าและ
 สามารถให้บริการรับ -ส่งข้อมูลความเร็วต่าได้ ทาให้สามารถนาไปใช้งาน
 internet และบริการด้านพาณิชย์เคลื่อนที่ (Mobile Commerce หรือ M
                       ่ ่
 Commerce) เช่น ระบบ i-Mode ของญีปุน และระบบ WAP ของยุโรป ซึง     ่
 ถูกนาเข้ามาให้บริการในบ้านเราเช่นเดียวกัน
ยุคที่ 3 (3rd Generation หรือ 3G)
    ยุค 3G เป็นยุคแห่งอนาคตอันใกล้ โดยสร้างระบบใหม่ให้รองรับ
ระบบเก่า และ เรียกว่า Universal Mobile Telecommunication
Systems (UMTS) การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สายสามารถกระทาได้
ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
               ่        ่
ระบบยังคงใช้การเข้าช่องสัญญาณเป็นแบบ CDMA ซึ่งสามารถบรรจุ
                         ึ ี
ช่องสัญญาณได้มากกว่า แต่ใช้แบบแถบกว้าง ระบบนี้จงมีอกชื่อหนึ่งว่า
WCDMA มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติหลักของ 3G
    มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาทีเราเปิด ่
  ่              ่
เครืองโทรศัพท์ (always on) นันคือไม่จาเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้า
              ้ ่
เครือข่าย และ log-in ทุกครังเพือใช้บริการรับส่งข้อมูล ซึ่งการเสีย
                               ้
ค่าบริการจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านัน โดยจะ
        ่            ้
ต่างจากระบบทัวไป ที่จะเสียค่าบริการตังแต่เราล็อกอินเข้าในระบบ
          ่ื
เครือข่าย อุปกรณ์สอสารไร้สายระบบ 3G สาหรับ 3G อุปกรณ์สอสาร    ่ื
                   ้   ั
ไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านัน แต่ยงปรากฏในรูปแบบของ
      ่
อุปกรณ์ สือสารอื่น เช่น Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA),
Laptop และ PC
มาตรฐาน 3G
มีอยู่ 3 มาตรฐาน ได้แก่
1. WCDMA พัฒนามาจาก GSM และ TDMA (Time Division Multiple Access)
                          ้ ั ั
  ซึ่งทาให้ขยายแถบช่องสัญญาณได้มากและกว้างขึน ปจจุบนแพร่หลายใน
  อเมริกาซึ่งพัฒนาระบบ 2G ไปเป็ น EDGE-Enhance Data Rate for GSM
           ่
  ซึ่งเป็ นอีกก้าวทีนาไปสู่ 3G คาดว่าระบบ WCDMA นี้จะถูกใช้งานมากทีสุด่
  ซึ่งตังเป้าหมายไว้แล้วถึง 60 ประเทศเป็ นอย่างน้อย
     ้
            ั ั
2. CDMA 2000 ปจจุบนพัฒนาไปถึงระบบ 1x EV-DO เป็ นเทคโนโลยีทมี    ี่
                         ้ ่
  จุดเด่นด้านการส่งข้อมูลความเร็วสูงครอบคลุมพืนทีกว้าง 1xEV-DO เป็ น
               ่ ั
  ระบบเดียวกับ CDMA ทีได้รบการยอมรับจากสมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่าง
  ประเทศ (ITU) ให้เป็ นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานการสื่อสารไร้ส ายยุค 3G ข้อดี
          ่
  คือการใช้งานทีสะดวก ง่ายต่อการติดต่อและสามารถเชื่อมต่อได้หลาย
        ้      ื
  รูปแบบทัง โทรศัพท์มอถือ PDA Laptop PC โดยสามารถต่อแบบไร้สายได้
3.  TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)
                 ่            ่ ั
   เป็นเครือข่าย CDMA อีกอย่างทีถูกนามาใช้เป็นระบบ 3G ทีได้รบการรับรองโดย
      ั ั               ่
   ITU ปจจุบน TD-SCDMA ถูกพัฒนาและเริมทดลองใช้งานแล้วในประเทศจีน
                 ั ั
     การพัฒนาของ 3G ในปจจุบน บริษัท Qualcomm CDMA เป็นบริษัททีพฒนา ่ ั
                          ั
ชิปเซ็ตและ software ของระบบ 3G รายแรกของโลกได้พฒนาระบบ CDMA 2000 1X
และ CDMA 1X EV-DO ซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วถึง 2.4 Mb
                                 ้
     การพัฒนาเป็น 3G ระบบ CDMA ถือว่าล้าหน้ากว่า GSM มาก ทังยังมีการ
                    ่        ่ ั
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นระบบทีแพร่หลายในประเทศทีพฒนาในเรื่องนี้
       ุ่
อย่างเช่น ญี่ปน เกาหลี จึงทาให้ ประสิทธิภาพความสามารถในการก้าวไปเป็น 3G นัน ้
                        ี      ่
ระบบ CDMA จึงไปได้เร็วกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็มการพยายามทีจะสาน 2 ระบบนี้เข้า
ด้วยกัน เป็น WCDMA เพื่อความสะดวกสบาย ย่อโลกมาไว้ในมือคุณ
ผูบริโภคได้อะไร
 ้
          ้      ่        ั   ั
      สาหรับผูใช้บริการ สิงที่เห็นได้ชดจากวิวฒนาการของการสื่อสารไร้ส าย
                       ้
คงไม่ใช่ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่านัน แต่คือความหลากหลายของการบริการ
       ั
ทีเ่ ราจะได้รบ ถ้าได้ไปดูงานไอซีทเี อ็กซ์โป 2005 อาจจะได้เห็นการสาธิตบริการ
                         ี่ ั    ื
โมบายทีวี ซึ่งเป็ นการถ่ายทอดรายการทีวีทรบ ชมผ่านอุปกรณ์ส่อสารไร้ส ายได้
                   ่ ู้        ื
สดๆ หรือบริการ Visual Radio ทีผใช้บริการโทรศัพท์มอถือสามารถรับชมภาพ
                          ั
graphic ข้อมูลจากสถานีวิทยุไปพร้อมกับฟงเพลง หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมกับ
                 ้
สถานีเพลงได้แบบทันที รวมทังการทาวีดีโอคอลหรือการโทรศัพท์หากันโดยที่
                      ั
สามารถเห็น ภาพคนพูดแบบสดๆ ได้ทนที และการทาวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ หรือ
ประชุมทางโทรศัพท์แบบเห็นหน้าเห็นตากันได้ด้วย นั ่นคือตัวอย่างบริการส่วน
                  ้             ื
หนึ่งทีเ่ ทคโนโลยี 3G ทาให้เกิดขึนได้ หรือถ้าคุณจะใช้โทรศัพท์มอถือของคุณ
                    ้ ้             ื
ถ่ายภาพ และอัพโหลดภาพเหล่านันขึนไปบนเวปไซต์โดยใช้โทรศัพท์มอถือเครื่อง
เดียวกันก็ทาได้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดภาพลงในคอมพิวเตอร์ก่อน
ผ้ให้ บริการระบบ
 ู
      ๊    ั   ่          ้   ้
     จิกซอว์ตวสาคัญทีจะทาให้ยุค 3G เกิดขึน คือผูให้บริการระบบ หรือ
                 ่    ู้
เจ้าของระบบเครือข่าย แรงจูงใจทีทาให้ผให้บริการระบบเครือข่ายลงทุนในการ
พัฒนาสู่ 3G ไม่ใช่แค่เพียงเอาไว้โฆษณาให้ดูดี แต่หมายถึงคุณภาพการ
       ่ ึ้
ให้บริการทีดีขน และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ การพัฒนาสู่
                  ้            ่ ั
เทคโนโลยี 3G ต้องรองรับปริมาณผูใช้และรูป แบบการใช้งานทีซบซ้อนมากขึน  ้
                ื         ้
โนเกีย เจ้าของตลาดโทรศัพท์มอถือโลก ซึ่งเป็ น ผูจาหน่ ายระบบเครือข่ายการ
          ั ้        ้
สื่อสารไร้สายให้กบผูให้บริการระบบชันนาของโลก ส่งมอบเทคโนโลยี 3G
   ั ้           ่
ให้กบผูให้บริการระบบกว่าครึงหนึ่ง และได้ประมาณการไว้ว่า ในปี 2550 การ
                    ่ ้
ใช้บริการการสื่อสารไร้สายทั ่วโลกจะเพิมขึนถึง 172% ในเรื่องรูปแบบของ
             ้
บริการ ก็จะซับซ้อนมากขึน ระบบเครือข่ายก็ต้องทางานหนักขึน  ้
    ั ั     ู้                 ่
    ปจจุบนนี้ มีผใช้บริการระบบ 78 รายใน 36 ประเทศทัวโลก ได้
   ้                  ่
ติดตังเทคโนโลยี WCDMA หรือ 3G และเริมให้บริการได้แล้วซึ่งใน
      ่                   ู้ ี
จานวนนี้ครึงหนึ่งใช้เทคโนโลยีของโนเกียอยู่และมีผท่ใช้บริการ
                      ี ็ ี ่
WCDMA อยู่กว่า 28 ล้านคน เฉพาะในปีน้กมเพิมขึ้นมาถึง 11
                        ั     ้
ล้านคนทีเดียว ส่วนในประเทศไทย เราจะได้ใช้กนเมื่อไร ก็ตองรอดู
                ่
ว่า กทช. จะจัดสรรคลื่นความถีในย่าน 1900 เมกะเฮิรตซ์อย่างไรถ้า
ไลเซนส์เรียบร้อย พวกเราคงได้ใช้บริการกัน

								
To top