CCD ? ?????? ? ???? ? by UW06WH

VIEWS: 33 PAGES: 10

									                         - ร่ าง -

                ขอบเขตของงาน (Terms of aReferencence : TOR)
            ั
     จัดซื้ อครุ ภณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 11 โรงเรี ยน
           ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรี ยน
1. ความเป็ นมา
                           ั
          สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร ได้จดทาโครงการรักษาความปลอดภัยในโรงเรี ยน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านความปลอดภัยให้แก่โรงเรี ยน
   ู้
ให้ผปกครองเกิดความเชื่ อมันในมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรี ยน
               ่
ป้ องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน และเพื่อเฝ้ าระวังทรัพย์สินของโรงเรี ยนไม่ให้เสี ยหาย
                    ั
โดยติดตั้งกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ให้กบโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตธนบุรี จานวน 11 โรงเรี ยน
2.วัตถุประสงค์
                ั
          จัดซื้ อครุ ภณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 11
โรงเรี ยน ดังนี้
         2.1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 9 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดบางน้ าชน, โรงเรี ยนวัด
                             ้
บางสะแกนอก, โรงเรี ยนวัดราชวริ นทร์ , โรงเรี ยนใหม่ยายนุย,โรงเรี ยนวัดประยุรวงศ์, โรงเรี ยนวัดขุนจันทร์ ,
โรงเรี ยนวัดประดิษฐาราม, โรงเรี ยนวัดใหญ่ศรี สุพรรณ และโรงเรี ยนวัดราชคฤห์ ติดตั้งโรงเรี ยนละ 10 จุด
         2.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง จานวน 1โรงเรี ยน คือโรงเรี ยนกันตทาราราม ติดตั้งโรงเรี ยนละ
12 จุด
         2.3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ ติดตั้งโรงเรี ยนละ
16 จุด
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
          ้              ั
         ผูขายจะต้องดาเนินการจัดหาครุ ภณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งโดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานอย่างน้อย ดังนี้
         3.1 สารวจ ออกแบบและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
         3.2 จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ณ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตธนบุรี จานวน 11 โรงเรี ยน ดังนี้
           3.2.1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 9 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดบางน้ าชน, โรงเรี ยนวัด
                              ้
บางสะแกนอก, โรงเรี ยนวัดราชวริ นทร์ , โรงเรี ยนใหม่ยายนุย,โรงเรี ยนวัดประยุรวงศ์, โรงเรี ยนวัดขุนจันทร์ ,
โรงเรี ยนวัดประดิษฐาราม, โรงเรี ยนวัดใหญ่ศรี สุพรรณ และโรงเรี ยนวัดราชคฤห์ ติดตั้งโรงเรี ยนละ 10 จุด
(ภายนอกอาคาร 1 จุด ภายในอาคาร 9 จุด)
                          -2-

             3.2.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง จานวน 1 โรงเรี ยน คือโรงเรี ยนกันตทาราราม ติดตั้ง
โรงเรี ยนละ 12 จุด (ภายนอกอาคาร 2 จุด ภายในอาคาร 10 จุด)
             3.2.3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ ติดตั้ง
โรงเรี ยนละ 16 จุด (ภายนอกอาคาร 5 จุด ภายในอาคาร 11 จุด)
                         ่
หรื อติดตั้งตามความเหมาะสมของสถานที่วาควรใช้กล้องชนิดใดตามจานวนที่กาหนดให้ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสู งสุ ดและเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนมากที่สุด
           3.3 ทาการเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ที่มีอยูเ่ ดิมของโรงเรี ยน
                           ั
ในสังกัดสานักงานเขตธนบุรี ให้สามารถใช้ได้กบระบบที่นาเสนอใหม่ได้
           3.4 ทดสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้
ตามข้อกาหนด
           3.5 บารุ งรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอขายเป็ นระยะเวลา
    ้
ไม่นอยกว่า 1 ปี
4. ข้อกาหนด
               ้                     ั
           4.1 ผูขายต้องเสนอแผนงานจัดหาและติดตั้งครุ ภณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์
                ้                          ั
           4.2 ผูขายต้องรับผิดชอบในการเข้าสารวจสถานที่ที่จะติดตั้งครุ ภณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
                 ้
           4.3 ผูขายต้องเสนอชื่อ คุณวุฒิ
          ้
เจ้าหน้าที่และผูประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและบารุ งรักษาตลอดระยะเวลาประกัน
5. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
                        ้
           5.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           5.2
              ้                ้
ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
        ้                             ้
หรื อไม่เป็ นผูที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ
           5.3
ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นและ/หรื อต้องไม่เป็ นผูมีประโยชน์ร่วมกั
                  ้                             ้
                   ้
นระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
         ้
หรื อไม่เป็ นผูกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
                          ้             ้
           5.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุมกัน
ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุมกันเช่นว่านั้
                                                 ้
น
                          -3-

         5.5 ประกอบกิจการด้านการจาหน่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) มาแล้ว
  ้
ไม่นอยกว่า 3 ปี
         5.6 ผูเ้ สนอราคาต้องมีประสบการณ์ทางด้านการจาหน่าย
และติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
   ั                                    ้
ให้กบหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี วงเงินไม่นอยกว่า 3 ล้านบาท
โดยจะต้องมีหนังสื อรับรองผลงานหรื อสาเนาสัญญาซื้ อขายประกอบคุณสมบัติ
                                  ้          ั ้
         5.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูแทนจาหน่ายจากบริ ษทผูผลิต
             ั ้                            ้
หรื อสานักงานของบริ ษทผูผลิตในประเทศไทยโดยต้องมีหนังสื อแต่งตั้งให้เป็ นผูแทนแนบมากับเอกสารแสดง
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา และมีหนังสื อยืนยันการสารองอะไหล่เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 5 ปี ้
               ่
         5.8 ไม่อยูระหว่างถูกเพิกถอนสิ ทธิ หรื อมีประวัติการผิดสัญญา
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุ ภณฑ์   ั
         ชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)        จานวน 118 ตัว ประกอบด้วย
         6.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแบบสี ชนิดโดมติดคงที่ภายในอาคาร หรื อกล้องวงจรปิ ดชนิดสี
                       ั
อินฟาเรด 15 เมตร ซึ่ งสามารถมองเห็นได้ชดเจนในความมืดสนิทที่เทียบเท่าหรื อสู งกว่า จานวน 102 ตัว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
              6.1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแบบสี ชนิดโดมติดคงที่ภายในอาคาร
         -                            ้
                แผ่นรับภาพเป็ นชนิดสี CCD มีขนาดไม่นอยกว่า 1/3 นิ้ว
         -                             ้
                มีความละเอียดของภาพในระบบ PAL ไม่นอยกว่า 752(H) x 582(V) Pixels
                                    ้
              - มีความละเอียดของภาพในแนวนอนไม่นอยกว่า 520 TVL
         -                               ้
                ใช้ปริ มาณแสงสว่างต่าสุ ดที่ 0.4 LUX ใช้งานได้ดีตองมีแสงสว่างเพียงพอ (F1.2)
                                             ้
              - อัตราส่ วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) ไม่นอยกว่า 48 dB
                             ั
              - การปรับความเร็ วชัตเตอร์ อตโนมัติ 1/50/100,000 S
         -       มีเลนส์ขนาด 3.6 mm/f2.0
 -               มีระบบ Auto White Balance
              - มีระบบ Auto Gain Control (AGC) โดยมีสวิตซ์ on/off
              - มีระบบ Back Light Compensation โดยมีสวิตซ์ on/off
              - มีระบบ Flickerless โดยมีสวิตซ์ on/off
 -               เอ้าท์พุทสัญญาณภาพ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
 -               มีระบบ Sync. Mode เป็ นแบบ Internal Sync.
          - สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ 0 องศา ถึง 50 องศา
 -          ใช้กระแสไฟฟ้ า 12 VDC
                                       ้     ้
          - ต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย โดยระบุชื่องานจากผูผลิตหรื อผูนาเข้า
          พร้อมเอกสารมาแสดง
                         -4-

 -          ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE หรื อ UL พร้อมเอกสารมาแสดง
 -                    ี่ ้
           ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ยหอเดียวกับตัวเครื่ องบันทึกภาพ
                ้
          - โรงงานผูผลิตสิ นค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็ นอย่างน้อย
          พร้อมเอกสารมาแสดง
 -          เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 -          รับประกัน 1 ปี
          6.1.2 กล้องรักษาความปลอดภัยชนิดสี อินฟาเรด 15 เมตร (สามารถมองเห็นได้
ในความมืดสนิท)
 -                                  ้
            มีแผ่นรับภาพเป็ นชนิดสี CCD มีขนาดไม่นอยกว่า 1/3 นิ้ว
                                    ้
           - มีความละเอียดของภาพในระบบ PAL ไม่นอยกว่า 500(H) x 582(V) Pixels
                                 ้
           - มีความละเอียดของภาพในแนวนอนไม่นอยกว่า 420 TVL
           - ใช้ปริ มาณแสงสว่างต่าสุ ดที่ 0.1/F1.2 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในความมืดสนิท
            (0 lux IR ON)
               ั                          ้
           - มีอตราส่ วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Raio) ไม่นอยกว่า 48 dB
                          ั
           - มีการปรับความเร็ วชัตเตอร์ อตโนมัติ 1/50 ถึง 1/100,000 S
 -                                     ้
            มีขนาดเลนส์ 3.6 mm. และมีจานวนอินฟาเรดไม่นอยกว่า 14 หลอด ระยะอินฟาเรด
                 ้
          ส่ องได้ไม่นอยกว่า 15 เมตร
 -           เอ้าท์พุทสัญญาณภาพ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
           - มีระบบ Synchronization แบบ Internal
           - มีระบบ White Balance แบบ Auto
           - มีระบบ Gain Control แบบ Auto
           - สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศา
 -           ใช้กระแสไฟฟ้ า 12 VDC
                       ี่ ้
           - ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ยหอเดียวกับตัวเครื่ องบันทึกภาพ
 -           มีค่าการกันน้ า IP 68 และได้มาตรฐาน CE พร้อมเอกสารมาแสดง
 -                                 ้     ้
            ต้องมหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผูผลิตหรื อผูนาเข้าพร้อมเอกสารมาแสดง
 -           เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
           - รับประกัน 1 ปี
                                     ้
       6.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแบบสี พร้อมเลนส์ และชุดห่ อหุ มกล้องแบบภายนอกอาคาร
ที่เทียบเท่าหรื อสู งกว่า จานวน 16 ตัว
  -                               ้
               แผ่นรับภาพเป็ นชนิดสี CCD มีขนาดไม่นอยกว่า 1/3 นิ้ว
                                  ้
              - มีความละเอียดของภาพในระบบ PAL ไม่นอยกว่า 500 (H) x 582 (V) Pixels

                         -5-

                                   ้
             - มีความละเอียดของภาพในแนวนอนไม่นอยกว่า 420 TVL
 -             ใช้ปริ มาณแสงสว่างต่าสุ ดที่ 0.3 LUX/F1.2
             - มีไมค์ในตัว
 -               ั                           ้
              มีอตราส่ วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) ไม่นอยกว่า 48 dB
                              ั
             - สามารถปรับความเร็ วชัตเตอร์ อตโนมัติ 1/50 ถึง 1/100,000 S
 -                                 ั
              สามารถรองรับเลนส์ชนิด Auto Iris ได้ท้ งแบบ DC Drive และ Video Drive
             - มีระบบ Auto White Balance
             - มีระบบ Auto Gain Control (AGC) แบบ on/off
             - มีระบบ Back Light Compensation แบบ on/off
             - เอ้าท์พุทสัญญาณภาพ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
 -             มีระบบ Sync. Mode แบบ Internal Sync.
 -             มีหลอด LED แสดงสถานะการทางาน
 -             สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ 0 องศา ถึง 50 องศา
 -             ใช้กระแสไฟฟ้ า 12 VDC
             - มีเลนส์ชนิดปรับแสงอัตโนมัติขนาด 3–8 มิลลิเมตร
 -                        ี่ ้
              ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ยหอเดียวกับตัวเครื่ องบันทึกภาพ
 -             เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE หรื อ UL พร้อมเอกสารมาแสดง
 -                   ้
              โรงงานผูผลิตสิ นค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็ นอย่างน้อย
 -                                                ั
              กล่ องหุ้มกล้ อง ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่สามารถติดตั้งได้ท้ งภายใน
            และภายนอก วัสดุที่ทาเป็ นอลูมิเนียม ขนาด 373 [W] x 140 [H] x 115 [L] mm
                       ี่
            ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ยห้อเดียวกับตัวเครื่ องบันทึกภาพได้รับมาตรฐาน CE พร้อมเอกสาร
            มาแสดง
 -             เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 -             รับประกัน 1 ปี
                                     ้
         6.3 ชุดบันทึกภาพแบบดิจิตอล สามารถแสดงภาพได้ไม่นอยกว่า 16 ช่อง ที่เทียบเท่า
หรื อสู งกว่า จานวน 11 เครื่ อง
             - เป็ นเครื่ องบันทึกภาพระบบ Embedded Linux ชนิด Stand Alone สามารถ
             ต่อกล้องได้ 16 กล้อง (สายต่อชนิด D – Type 25 pin)
-   ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ MPEG4
              ั
  - สามารถแสดงภาพปัจจุบนแบบ Real Time ที่ความละเอียด BNC 720x576, XVGA
  - 1024x756 พิกเซล

               -6-

-   สามารถตั้งค่าความละเอียดในการบันทึกได้ 3 ระดับ คือ 25fps 720x576, 50fps
  720x288 และ 100fps 360x288 (PAL)
-   สามารถตั้งคุณภาพของการบันทึกได้ 5 ระดับ ได้แก่ Ultra, Super,High, Middle
  และ Low
   - สามารถตั้งรู ปแบบการบันทึกได้ 4 แบบ ได้แก่ Manual, Schedule, Alarm และ
   Motion
   - มีระบบแจ้งเตือนเมื่อ Video Loss, Power Loss และ HDD Failure
   - แสดงสัญญาณกล้องออกทางจอมอนิเตอร์หลักได้ 3 แบบ BNC, XVGA และ Spot
  พร้อมกัน
-   มี Audio Input 4 ช่อง และ Audio Output 1 ช่อง
-   มีพอร์ ตต่ออลาร์ มอินพุท 16 ช่อง และอลาร์ มเอ้าท์พุท 2 ช่อง
   - ระบบมีการทางานแบบ Multi-Tasking คือ Record / Playback / Network
   ได้พร้อมกัน
   - สามารถควบคุมเครื่ องได้ 3 แบบคือ ปุ่ มหน้าเครื่ อง, รี โมทคอนโทรล และ
   Remote Client
   - ตัวเครื่ องสามารถรองรับ HDD ชนิด SATA ขนาด 1,500 GB ได้
   - เมนูการใช้งานเป็ นภาษาไทยและเป็ นแบบ GUI (Graphical User Interface)
   - สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้หลายแบบได้แก่ CD, DVD, USB และ Remote Client
   - สามารถตั้งชื่อกล้องได้ 12 ตัวอักษร
-   สามารถรองรับกล้องสปี ดโดมได้ 36 protocols
             ้
   - สามารถกาหนดผูใช้งานผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้ 5 User
   - สามารถตั้งค่า Pre Alarm 3 วินาที และ Post Alarm 10-300 วินาที
-   การตั้งค่าการบันทึกแบบ Motion สามารถตั้งค่าเป็ น 4x4 Grids (SET) / 28x24
  (CMS) / 20 Sensitivity Levels
   - สามารถปรับค่า Brightness, Contrast และ Color ของแต่ละกล้องได้อิสระ
         ั่
   - มีฟังก์ชน Search Mode แบบ Date & Time, Camera, Alarm และ Motion
          ั่
   - มีฟังก์ชน Playback Mode แบบ Forward & Reverse:Pause Frame by Frame,
  Normal Speed 2x, 4x, 8x, และ 16x
                     ้
   - สามารถซูมภาพทั้งขณะดูสดและดูยอนหลังได้สูงสุ ด 8 เท่า
 -                ั่
             มีฟังก์ชน Covert และ Key Lock
                   ั่
            - มีฟังก์ชน Watchdog แบบ Power Failure Recovery, Auto Recovery H / W
            Maintaining และ Previous Record Setting

                          -7-

               - มีการใช้งานผ่านเน็ตเวิร์ครองรับ LAN, WAN Internet, DDNS, Bandwidth Control,
              TCP/IP และ DHCT
                    ั่
               - ฟังก์ชน Remote Client Software สามารถใช้งานได้ 3 แบบได้แก่CMS, EMS และ IE
               - IR Remote รองรับ DVR ได้สูงถึง 99 เครื่ อง
 -               สามารถทางานที่อุณหภูมิ 0 – 40 องศาได้
 -               เครื่ องบันทึกใช้ไฟ DC 12 V 5 A
               -
                                          ้     ้
               ต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยระบุชื่องานจากผูผลิตหรื อผูนาเข้าพร้อมเอกส
               ารมาแสดง
 -               ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE และ FCC พร้อมเอกสารมาแสดง
                      ้
               - โรงงานผูผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO: 9001และ ISO: 14001พร้อมเอกสารมาแสดง
 -               เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                                      ้
         6.4 จอรับภาพมอนิ เตอร์ แบบชนิดสี ขนาดหน้าจอจะไม่นอยกว่า 17 นิ้ว เป็ นจอ LCD
ที่เทียบเท่าหรื อสู งกว่า จานวน 11 จอ
 -                                    ้
                เป็ นจอแสดงภาพชนิดสี ขนาดหน้าจอไม่นอยกว่า 17 นิ้ว เป็ น LCD
                          ้
               - มีความละเอียดไม่นอยกว่า 1280x1024 Pixel
                            ้
               - มีขนาด Pixel Pitch ไม่นอยกว่า 0.264 mm
               - มี Contrast Ratio: DC 7000: 1 Contrast (700:1)
               - เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 -               รับประกัน 1 ปี
         6.5 เครื่ องปรับแรงดันไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ าสารองชนิด 1 KVA (UPS) จานวน 11 เครื่ อง
               - ระบบการทางานแบบ Line Interactive with stabilizer มีขนาดกาลังไฟฟ้ าสารอง
                   ้
                ไม่นอยกว่า 1 KVA
                                       ้
               - อย่างน้อยต้องมีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ ได้โดยผูใช้ (Self – Test)
               โดยมีสัญญาณไฟแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ และเตือน
               กรณี ที่แบตเตอรี่ หมดอายุการใช้งาน
              (Battery Replacement LED Display)
           - อย่างน้อยต้องมีพอร์ ตเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิด USB Port
           พร้อมมีโปรแกรมบริ หาร
           - จัดการสาหรับโปรแกรม Microsoft Window XP/VISTA สาหรับตรวจสอบ
           การทางานของเครื่ องสารองไฟฟ้ า
                        -6-

           - อย่างน้อยต้องมีแบตเตอรี่ แบบ Sealed maintenance-free lead acid และทา
            Hot Swappable Battery ได้
           - อย่างน้อยต้องสามารถป้ องกันการลัดวงจร, การใช้งานเกินกาลังได้ และมีเบรคเกอร์
           แบบสามารถ Reset ได้
 -                                            ั
            อย่างน้อยต้องสามารถบอกแรงดันไฟฟ้ าขาออกด้วยตัวเลข Digital ที่ตวเครื่ องได้
                     ั
           - อย่างน้อยต้องมีตวแสดงระดับพลังงาน Battery เพื่อประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
                                  ้
           - อย่างน้อยต้องมีปลักสาหรับสารองไฟฟ้ าไม่นอยกว่า 3 จุด และอีก 3 จุด สาหรับ
                      ๊
           การป้ องกันฟ้ าผ่า/ไฟกระชาก
 -           เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ มอก.1291-2545
 -           เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้ า และการแพร่ กระจาย
           คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า UL หรื อ IEC 62040-1-1 หรื อ EN-50091-2 (พร้อมเอกสาร
           มาแสดง)
 -                         ้
            สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่นอยกว่า 15 นาที ในกรณี ที่มี Full Load
           - เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 -           รับประกัน 1 ปี
       6.6 สายสัญญาณภาพอย่างน้อยต้องเป็ นชนิ ด RG6 ที่เทียบเท่าหรื อสู งกว่า
 -        สายสัญญาณภาพชนิด RG6
    ้        ี่ ้
ที่ใช้ตองเป็ นผลิตภัณฑ์ยหอเดียวกับตัวเครื่ องบันทึกภาพ
 -            ท่อร้อยสายเป็ นชนิ ด PVC สี ขาวที่ได้รับมาตรฐานรับรอง
 -            สายไฟฟ้ าจะต้องมาจากห้องควบคุมและเป็ นชนิดที่ได้รับมาตรฐานรับรอง
 -            เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 -            รับประกัน 1 ปี
        6.7 การเดินสายสัญญาณ ต้องร้อยท่อเพื่อความทนทานและสวยงาม โดยใช้ท่อชนิด PVC
ที่ได้รับมาตรฐานรับรอง
        6.8 ต้องมีคู่มือประกอบการใช้งานของอุปกรณ์แสดงให้ชดเจนและเข้าใจง่าย
                                 ั
        6.9 มีการรับประกันภัยโจรกรรม (ประเภททรัพย์สิน)
               ้
        ในวงเงินไม่นอยกว่า 200,000 บาท
              ั
          จากบริ ษทประกันภัย (ต้องมีเอกสารมาแสดง)
        6.10 พร้อมติดตั้งและบริ การ (ต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการใช้งานอย่างถูกวิธี
                   ั
และแสดงถึงเงื่อนไขการรับประกันให้ชดเจน)
        6.11 สามารถรองรับระบบและเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตได้
        6.12 เป็ นสิ นค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
        6.13 อุปกรณ์ทุกชนิ ดรับประกัน 1 ปี

                              -7-

        6.14 ราคาเริ่ มต้นประมูลที่ 3,320,000 บาท บาท ดังนี้
             - ชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) จานวน 9 ชุด ๆ ละ 298,000 บาท
         -     ชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) จานวน 1 ชุด ๆ ละ 308,000 บาท
         -     ชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) จานวน 1 ชุด ๆ ละ 330,000 บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ
        ภายใน 20 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจัดซื้ อ
8. ระยะเวลาส่ งมอบ
        ภายใน 20 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจัดซื้ อ
9. เงื่อนไขอื่น
                                  ่
        ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 166,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันตามประกาศประมูลซื้ อที่แนบ
10. วงเงินในการจัดหา
                           ั                ั
        เบิกจ่ายจากเงินงบกลาง หมวดค่าครุ ภณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ค่าครุ ภณฑ์) แผนงานบริ หาร
การศึกษา งานบริ หารการศึกษา จานวน 3,320,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                          (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ
                                 ( นายจรู ญ รอดเจริ ญ)
                               ้
                              ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดเวฬุราชิณ
                          (ลงชื่อ)               กรรมการ
                                 (นายนคร สิ งห์ดารงค์)
                                ้
                              ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดบุคคโล
                         (ลงชื่อ)             กรรมการ
                                (นางรัตนา อรุ ณแสงธรรม)
                               ้
                              ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดดาวคนอง
         หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตธนบุรี
         สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรื อเสนอแนะวิจารณ์ หรื อแสดงความคิดเห็น
โดยเปิ ดเผยตัว ได้ที่
         1. ทางไปรษณี ย ์
             ส่ งถึง     สานักงานเขตธนบุรี (ฝ่ ายการศึกษา)
                     160 ถนนเทอดไท แขวงบางยีเ่ รื อ
                     เขตธนบุรี กทม. 10160
         2. ทางโทรศัพท์ 02- 465 9795 หรื อ 02–466 2456 ต่อ 5627 โทรสาร 02 466 2456 ต่อ 5628
         3. Website: www.kadthon.com หรื อ http:/203.144.108.217/thonburi
         4. E-mail Address: suaeksa@ Kadthop.com

								
To top