BAHAGIAN TERAS:REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Rancangan Pelajaran by 8ae1Pwz

VIEWS: 172 PAGES: 19

									            RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
            PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MINGGU     BIDANG       HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI               CATATAN
      PEMBELAJARAN                      PEMBELAJARAN
 1                      PENGENALAN DAN PENGENALAN SUKATAN

  7   Reka Bentuk dan
MINGGU  Teknologi        Aras 1
 2-8               Mengenal pasti faktor reka   Faktor utama reka bentuk:        Memenuhi fungsi yang
     1.3 Reka Bentuk dan    bentuk              Fungsi                dikehendaki.
     penghasilan projek.                    Rupa bentuk              Rupa bentuk yang menarik.
                                  Kesesuaian bahan           Kaedah pembinaan yang
     a. Faktor reka bentuk                   Kaedah pembinaan           boleh dilakukan oleh
                                  Ketahanan               pelajar.
                                  Kos
                                  Kemasan                Selamat – tiada toksid,
                                  Keselamatan              keselamatan elektrik dsb.
                                  Nilai komersil            Mempunyai nilai komersil.


     b. Jenis bahan dan     Mengenal pasti saiz dan    Bahan:                 Menyatakan contoh saiz
      pengikat        penggunaan bahan dan      PVC                  bahan yang terdapat di
                  kesesuaiannya.         Perspek                pasaran.
                                  Aluminium
                                  Keluli lembut
                  Mengenal pasti jenis      Jenis pengikat yang diperkenalkan:
                  pengikat.            Ribet
                                  Skru benam sendiri
                                  Glu Panas
                  Meyatakan cara         Tunjuk cara menggunakan rivetter
                   menggunakan pengikat.     dan hot glue gun
     c. Alatan tangan dan  Aras 1                                  Tunjuk cara penggunaan
      mesin          Mengenal pasti nama dan    Alatan tangan:             alatan tangan.
                   fungsi alatan tangan.     Pisau pemotong perspek
                                  Gandin getah            Aspek keselamatan
                                  Penebuk pusat            diutamakan.
          RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
          PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                                   Rivetter
                                   Hot glue gun
                                   Stapler gun

              Aras 1               Mesin mudah alih:
               Mengenal pasti nama dan       Gergaji jig             Tunjuk cara penggunaan
               fungsi mesin mudah alih.      Cordless screw driver         mesin dan menyenggara
               Mengguna dan menyenggara      Sander                mesin.
               mesin                                 Sentiasa mengamalkan dan
                                                   mengutamakan langkah
                                                   keselamatan semasa
                                                   menggunakan
                                                   mesin.
d. Proses
i. Lukisan projek      Aras 1
               Membuat lakaran reka bentuk.   Melakar beberapa lakaran untuk
                                memperkembangkan idea.
                                Memilih lakaran yang paling sesuai
                                dibina.
ii. Pembinaan         Menilai dan memilih lakaran    Memberi ukuran pada reka bentuk
               yang paling sesuai.        yang dipilih.

iii. Kemasan         Mengenal pasti alat dan bahan   Gred dan cara menggunakan kertas    Contoh alat kemasan ialah
               kemasan yang sesuai.       las.                  berus cat, berus syelek dan
               Membuat kemasan          Cara menggunakan tepung        pengikis.
                                penyumbat.               Contoh bahan kemasan
                                                    ialah cat licau, cat sembur,
                                                    syelek, varnis, tona kayu,
                                                    semburan lekar jernih dan
                                                    pelekat.
                                                    Guru menunjuk cara
                                                    aplikasi kemasan.
                                                    Bahan-bahan pelarut dan
                                                    pencuci untuk
        RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
        PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                                                   membersihkan alat .
                                                   Kemasan juga perlu diajar
                                                   dan ditunjuk cara.

                                                    Tekankan tentang aspek
                                                    keselamatan.


e. Reka bentuk projek
i. Pernyataan masalah atau   Mengenal pasti masalah     Guru menyatakan tema sebagai      Contoh tema:
keperluan.           atau keperluan yang hendak   panduan kepada pelajar.         Peragaan
                diselesaikan.         Cara mengumpul data:           Penyusunan
                Menentukan masalah yang     Pemerhatian
                hendak diselesaikan.      Lawatan                Gunakan maklumat reka
                Menyenaraikan pelbagai     Sumbang saran             bentuk seperti fungsi,
                alternatif penyelesaian     Pembacaan               penampilan keselamatan dan
                masalah dalam bentuk      Melayari internet           kos produk sedia ada untuk
                lakaran bebas.         Penyelidikan             membantu murid
                                Bimbingan guru            mendapatkan pelbagai idea.
                                                   Rumusan daripada aktiviti
                                Murid menyelesaikan masalah      ini diterjemahkan dalam
                                dalam bentuk peta minda, lakaran    bentuk lakaran dua dimensi
                                bebas, sumbang saran dan        (2D) dan tiga dimensi (3D).
                                perbincangan kumpulan.
               Aras 1

ii. Perancangan, pembinaan   Menentukan dan merancang    Guru mengimbas kembali
dan pengubahsuaian       pembinaan projek.       pengetahuan tentang bahan dan
projek.                            pengikat yang telah dipelajari.
                Menyedia jadual kerja.     Murid menyediakan jadual kerja
                                yang lengkap.
                Menyenaraikan bahan,      Perbincangan mengenai kekuatan
                alatan tangan dan mesin    dan kelemahan bahan yang akan
                yang diperlukan.        digunakan serta memilih bahan yang
             RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
             PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                                   paling sesuai.
                   Membina projek
                   berdasarkan lukisan kerja
                   yang dipilih.

                   Menguji dan menilai sendiri   Murid menilai sendiri kefungsian   Penilaian mengikut faktor
                   projek.             projek.               reka bentuk dengan
                   Mengubahsuai projek untuk    Mengubahsuai untuk menambah     bimbingan guru.
                   mendapatkan hasil yang     nilai jika perlu.          Bahan tambahan seperti
                   lebih berkualiti.                          ukiran, manik, pelekat dan
                                                     lain-lain boleh digunakan.


     iii. Pendokumentasian  Aras 1                                 Sistem maklumat bermula
                   Mengumpul dan          Tunjuk cara mengurus fail dengan   dari pernyataan masalah
                    merekodkan maklumat      kemas dan teratur.          hingga membuat
                    projek.            Guru membimbing murid mengira    pengubahsuaian projek.
                   Mengira kos pengeluaran.    kos pengeluaran.           Rekod ini perlu ditulis/taip
                   Membuat persembahan                         dan dibukukan.
                    projek.                              Kos pengeluaran =
                                                     kos bahan mentah+kos
                                                     upah+kos overhed

                                  USBF 1
MINGGU
  9
MINGGU     BIDANG        HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI            CATATAN
      PEMBELAJARAN                         PEMBELAJARAN

  3   1.5 Elektronik
MINGGU              Aras 1
 10   a. Nama, simbol dan     Mengenal pasti nama,      Guru menerangkan nama, simbol
     fungsi komponen       simbol dan fungsi       dan fungsi komponen elektronik
     elektronik          komponen elektronik.      yang dipelajari iaitu:
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                         Diod pemancar cahaya (LED)
                         Perintang
                         Suis
                         Kapasitor
                         Transistor
                         Buzer

     Mengenal pasti jenis        Jenis perintang ialah:
     perintang, suis, kapasitor dan    perintang tetap
     transistor.             perintang boleh laras
                       Jenis transistor ialah:
                        NPN
                        PNP
                       Contoh suis ialah suis togel, suis tekan
                       buka dan suis tekan tutup.
                       Jenis kapasitor ialah:
                        Kapasitor berkutub seperti kapasitor
                        elektrolit dan kapasitor tantalum
                        Kapasitor tidak berkutub seperti
                        kapasitor seramik dan kapasitor
                        mika.
                       Unit asas bagi komponen ialah
     Menyatakan unit asas         Perintang – Ohn (Ω)
     komponen.              Kapasitor – Farad (F)     Membaca nilai perintang      Penerangan tentang kod warna
     tetap.               perintang.
    
     Membanding beza antara       Komponen aktif diperbuat daripada      Contoh komponen aktif
     komponen aktif dan         semi konduktor seperti silikon dan      ialah transistor.
     komponen pasif           germanium. Komponen ini boleh
                       membentuk, mengawal dan
             RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
             PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                                   memproses isyarat elektrik.       Contoh komponen pasif
                                   Komponen pasif ialah peranti       ialah perintang tetap dan
                                   sokongan yang dapat membantu       kapasitor.
                                   operasi komponen aktif.        Guru juga perlu
                                                      menerangkan tentang
                                                      keselamatan penggunaan
                                                      komponen dan cara
                                                      penyimpanannya


MINGGU                        CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
 11
     b. Membaca dan      Aras 1
MINGGU  menterjemahkan lukisan   Membaca dan menterjemah      Lukisan skematik dan lukisan      Guru menyediakan lukisan
 12-13  skematik          lukisan skematik kepada      bergambar disediakan oleh guru bagi   skematik dan lukisan
                  lukisan bergambar.        tujuan latihan.             bergambar.
                  Menterjemah lukisan skematik
                  atau lukisan bergambar untuk
                  membuat projek.

                  Mengenal pasti komposisi
                  bahan pateri.           Komposisi bahan pateri yang sesuai   Alat pematerian yang
                                   ialah 60:40 (60% timah dan 40%     dicadangkan ialah 15W-
                  Memateri dengan tepat,      plumbum).                30W.
                  kemas, kukuh dan selamat.     Tunjuk cara proses pematerian.


     iii. Membuat projek    Membentuk kaki komponen.     Projek yang dihasilkan hendaklah    Guru boleh memilih projek
                  Memasang komponen seperti     mempunyai salah satu daripada tema   lain yang sesuai dengan
                  dalam lukisan skematik atau    berikut:                komponen yang dipelajari
                  lukisan bergambar.         bunyi                 tetapi murid hanya perlu
                  Menyemak semula kedudukan      cahaya                membuat satu projek sahaja.
                  komponen berpandukan                           Bit alat pemateri mestilah
                  lukisan skematik atau lukisan                       sentiasa bersih dan cukup
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
              PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                   bergambar.                                panas untuk mendapatkan
                   Memateri kaki atau tamatan                        hasil pematerian yang baik.
                   komponen.                                Pelajar digalakkan membuat
                   Memotong kaki komponen                          pengubahsuaian pada
                   yang berlebihan dengan                          projek, tetapi mestilah
                   kemas.                                  mengambil kira aspek
                   Menguji projek yang telah   Sekiranya projek tidak berfungsi, kerja  keselamatan, peruntukan
                   siap dan membuat pembaikan   pembaikan perlu dilakukan.        masa dan kos.
                   jika perlu.                               Cara menyimpan alatan dan
                                                        bahan yang betul hendaklah
                                                        diamalkan.

                   Membersih dan menyimpan
                   semua alatan dan bahan.


MINGGU     BIDANG         HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI             CATATAN
      PEMBELAJARAN                          PEMBELAJARAN

  4   Lukisan Teknik
MINGGU               Aras 1
 14-17  a. Alatan lukisan teknik   Mengenal pasti nama dan    Alatan lukisan teknik yang digunakan:   Gred pensel yang biasa
                   penggunaan alatan lukisan    pensel                  Digunakan ialah pensel
                   teknik.             pembaris                 2H, H, HB dan 2B
                                   pemadam
                                   papan lukisan
                                   sesiku T
                                   sesiku set
                                   jangka lukis
                                   jangka tolok
                                   Bahan lukisan:
                                   kertas grid
                                   kertas lukisan
     b. Jenis garisan       Melukis pelbagai garisan    Tunjuk cara melukis pelbagai jenis    Contoh garisan yang
            RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
            PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                  dengan menggunakan alatan    garisan dengan menggunakan alatan    terdapat dalam lukisan
                  lukisan.             lukisan.                teknik ialah garisan
                  Melukis bulatan, segi empat   Melukis segi tiga, segi empat dan    menegak, garisan
                  dan segi tiga.          bulatan dengan alatan bahan yang    mendatar, garisan
                                   berkaitan.               bersudut 300, 450 dan 600,
                                                       garisan binaan, garisan
                                                       objek, garisan
                                                       tersembunyi dan garisan
                                                       penengah.
     c. Unjuran ortografik
                 Aras 1               Tunjuk cara melukis unjuran      Guru boleh menunjukkan
                  Melukis unjuran ortografik.   ortografik.              bongkah-bongkah yang
                  Mendimensi lukisan unjuran                       mudah dahulu bagi
                   ortografik                               membantu pelajar
                                                      memahami topik ini.

                                                      Garisan unjuran, garisan
                                  Guru menerangkan tujuan utama     dimensi, anak panah,
                                  mendimensi lukisan unjuran       menulis dimensi dan jenis
                                  ortografik.              pensel juga perlu
                                   Tunjuk cara mendimensi.       ditekankan

MINGGU     BIDANG       HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI            CATATAN
      PEMBELAJARAN                          PEMBELAJARAN

  2   Masakan         Aras 1
MINGGU  a. Perancangan menu    Merancang faktor penting     Sumbang saran faktor penting yang
 18-19               dalam merancang menu.      perlu diambil kira dalam merancang
                                  menu.
       RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
       PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANANb. Penyediaan dan   Aras 1               Hidangan sepinggan lengkap ialah
penyajian hidangan   Menerangkan maksud        hidangan seimbang yang
            hidangan sepinggan lengkap.   mempunyai kandungan nutrien yang
                             lengkap.
                             Ia boleh disediakan sebagai
            Mengenal pasti hidangan     hidangan utama dan juga hidangan
            sepinggan lengkap.        sampingan.
                             Membuat carta hidangan sepinggan
                             lengkap berpandukan koleksi
            Mengenal pasti alatan dan    gambar.
            kelengkapan dapur.        Guru menunjukkan alatan dan
            Menyedia, memasak,        kelengkapan alatan dapur.
            menghias, menyaji dan      Tunjuk cara hidangan sepinggan
            membuat pengiraan kos      lengkap cara timur seperti bihun
            hidangan sepinggan lengkap    goreng, nasi goreng dan kuetiau
            cara timur.           goreng.
            Menyedia, memasak,        Tunjuk cara penyediaan minuman
            menghias, menyaji dan      berkhasiat.
            membuat pengiraan kos      Murid menyedia, memasak,
            minuman berkhasiat.       menghias, menyaji dan membuat
                             pengiraan kos minuman berkhasiat.
            Menyedia, memasak,        Tunjuk cara hidangan sepinggan
            menghias, menyaji dan      lengkap cara barat.
            membuat pengiraan kos      Murid menyedia, memasak,
            hidangan sepinggan lengkap    menghias, menyaji dan membuat
            cara barat..           pengiraan kos hidangan sepinggan
                             lengkap cara barat seperti burger,
                             pizza dan hotdog.                            Murid menyedia, memasak, menghias,
         RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
         PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

              Menyedia, memasak,       menyaji dan membuat pengiraan kos
              menghias, menyaji dan      minuman menyegarkan seperti jus
              membuat pengiraan kos      buah-buahan dan sayur-sayuran
              minuman menyegarkan.                            Membersih dan menyimpan
                             Tunjuk cara hidangan sepinggan       alatan kelengkapan dapur.
             Aras 2              lengkap mengikut budaya setempat.      Sanitasi sebelum, semasa
              Menyedia, memasak,       Murid menyedia, memasak, menghias,     dan selepas menyedia dan
              menghias, menyaji dan     menyaji dan membuat pengiraan kos      memasak makanan perlu
              membuat pengiraan kos     hidangan sepinggan lengkap mengikut     diberi penekanan.
              hidangan sepinggan lengkap   budaya setempat seperti nasi kerabu,
              mengikut budaya setempat.   bubur nasi, roti canai dengan kuah dal.
                             Murid menilai hasil kerja sesama
                             sendiri dengan bimbingan guru.
c. Etika makan      Aras 1
              Menerangkan pengertian     Etika makan adalah adab sopan
               etika makan.         ketika makan.
              Mengenal pasti adab dan
               sopan semasa makan.
              Mengamalkan etika makan    Guru dan murid mengamalkan etika
               yang sopan.          makan di meja makan.
             RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
             PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MINGGU
 20                       PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU     BIDANG       HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI         CATATAN
       PEMBELAJARAN                         PEMBELAJARAN

  1
MINGGU  Tanaman hiasan
 21               Aras 1
     d. Pemasuan semula.    Mengenal pasti tujuan      Sumbang saran tujuan memasu semula
                  memasu semula.          tanaman hiasan.
     i. Memasu semula                      Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas
                                  yang perlu pemasuan semula ialah:
                                   medium padat
                                   pasu retak
                                   air bertakung di permukaan medium
                                   akar kelihatan keluar dari pasu
                  Memilih pasu atau bekas yang   Membincangkan ciri utama dalam
                  sesuai untuk memasu semula.   pemilihan bekas pemasuan semula.
                  Menyediakan medium        Tunjuk cara menyediakan medium
                  memasu.             memasu iaitu campuran tanah, bahan
                                  organik, dan pasir sungai dengan
                                  nisbah 7:3:2 atau 3:2:1
                  Memasu semula tanaman      Tunjuk cara memasu semula tanaman
                  hiasan.             hiasan.
     ii. Penjagaan      Aras 1              Murid menjaga tanaman hiasan selepas
                 Menjaga tanaman hiasan selepas  pemasuan semula dilakukan.
                 pemasuan semula
             RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
             PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MINGGU                           CUTI PERTENGAHAN TAHUN
 22-23

MINGGU     BIDANG           HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI         CATATAN
       PEMBELAJARAN                              PEMBELAJARAN

  3  1. Perdagangan dan
MINGGU Keusahawanan
 24-26
    a. Bentuk dan jenis      Aras 1
    perniagaan            Menyatakan maksud perniagaan      Perbincangan perniagaan runcit
                    runcit                 kecil-kecilan:
     i. Perniagaan dalam negeri   Mengenal pasti jenis perniagaan     Berkedai:pekedai
                    runcit kecil-kecilan          Tanpa kedai: penjaja
      Runcit
                   Aras 2
                    Membezakan ciri utama perniagaan    Perbincangan perniagaan runcit
                    runcit kecil-kecilan dengan besar-   besar-besaran:
                    besaran.                Pasaraya
                                        Kedai serbanika
                                        Kedai jabatan
                                        Kedai sejaras
                                        Francais
                                        Kompleks beli belah
                                        Sumbang saran jenis perniagaan
                                        Buku skrap jenis perniagaan runcit.
                                        Ciri utama perniagaan runcit kecil-
                                        kecilan:
                                        Modal
                                        Lokasi
                                        Kuantiti jualan
                                        Pelanggan
                                        Kedudukan dalam saluran agihan
             RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
             PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
MINGGU     BIDANG           HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI        CATATAN
      PEMBELAJARAN                               PEMBELAJARAN
      Borong           Aras 1
                     Menyatakan maksud perniagaan      Mendapatkan maklumat kegiatan
                     borong                 perniagaan pemborong tempatan:
                     Mengenal pasti pemborong        Pemborong pertanian
                     Mengenal pasti jenis pemborong     Pemborong perkilangan
                                         Pemborong agen
                                         Pemborong am

     ii. Perniagaan antarabangsa  Aras 1
                     Mengenal pasti aktiviti perniagaan   Simulsi tentang produk yang
                     antarabangsa              diimport dan dieksport.
                     Menyatakan sebab negara perlu     Perbincangan tentang sebab negara
                     mengeksport dan mengimport.      perlu mengeksport dan
                                        mengimport.
                                        Guru memperkenalkan pengertian
                                        pemasaran secara global dan
                                        mengaitkannya dengan perniagaan
                                        eksport dan import.
                                        Perniagaan eksport dan import
                                        perlu mematuhi peraturan tertentu
                    Aras 2                  sesebuah negara.
                     Membezakan perniagaan dalam
                     negeri dan antara bangsa.       Melengkapkan lembaran
                                        Pengurusan Grafik (jadual
                                        perbezaan).

  2  2. Penubuhan dan
MINGGU pengendalian perniagaan
            RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
            PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

27-28              Aras 1
    a.. Bantuan perniagaan   Menyatakan maksud bantuan       Mengumpul maklumat bantuan
                  perniagaan.              perniagaan.
                  Mengenal pasti kepentingan setiap   Jenis bantuan perniagaan:
                  jenis bantuan perniagaan.       Perbankan
                                     Insuran
           RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
           PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN


MINGGU    BIDANG        HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI       CATATAN
      PEMBELAJARAN                           PEMBELAJARAN
                                    Pengangkutan
                                    Promosi
               Aras 2                   Komunikasi
                Membezakan antara perbankan Islam    Lawatan ke tempat perniagaan.
                dengan perbankan konvensional.     Kajian kes
                Membezakan antara insurans Islam
                dengan insuran konvensional.      Lawatan ke bank.

                                    Lembaran pengurusan grafik.

                                    Kajian perbankan Islam dan
                                    insurans secara Islam.

  3  3. Keusahawanan
MINGGU            Aras 1
 29-31 a. Konsep        Menyatakan maksud usahawan dan     Perbincangan tentang perbezaan
    keusahawanan      keusahawanan.              usahawan dan keusahawanan.

               Aras 2
                Mengenal pasti ciri utama usahawan.   Ciri utama usahawan:
     b. Keusahawanan                        Kreatif
                                    Inovatif
                                    Sanggup mengambil risiko
                                    Bijak mengambil peluang
                Mengenal pasti faedah menjadi      Daya usaha berterusan.
                usahawan berbanding dengan kerjaya   Sumbang saran
                lain.                  Temu bual dengan usahawan yang
                                    berkaitan dengan kerjaya yang
                                    ingin diceburi oleh murid.
            RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
            PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN


MINGGU     BIDANG        HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI         CATATAN
      PEMBELAJARAN                          PEMBELAJARAN
               Aras 2
                Menilai dan membuat perbandingan   Perbincangan tentang bidang
                dengan ciri usahawan.         kegiatan usahawan yang berkaitan
                Mengkelaskan bidang kegiatan yang   dengan kerjaya yang ingin diceburi
                diceburi oleh usahawan.        oleh murid.
                                   Contoh bidang kegiatan usahawan:
                                    Pengeluaran (ekstraktif,
                                    perkilangan dan pembinaan)
                                    Perkhidmatan (pelancongan, juru
                                    runding, pengaturcaraan dan
                                    pereka fesyen)
                                    Pemasaran/agihan (pengedar dan
                                    jualan terus)
     c. Usahawan dalam  Aras 1
     negeri         Mengenal pasti usahawan dalam     Mengkaji biodata usahawan yang
                negeri dan faktor kejayaannya.    berjaya dalam negeri atau sekitar
                                   tempat tinggal murid. Kajian bple
                                   dibuat dari aspek latar belakang
                                   diri (pendidikan dan latihan) dan
                                   cabaran serta cara mengatasinya.
                                   Melawat ke premis usahawan yang
                                   berjaya.
                                   Mendapatkan maklumat usahawan
                                   yang berjaya.
                                   Mendapatkan maklumat usahawan
                                   yang berjaya melalui internet.
            RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
            PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN


MINGGU      BIDANG        HASIL PEMBELAJARAN            CADANGAN AKTIVITI        CATATAN
       PEMBELAJARAN                             PEMBELAJARAN
     d. Peranan agensi    Aras 1
     kerajaan dalam      Mengenal pasti pelbagai agensi      Mengumpul risalah mengenai
     membantu usahawan.    kerajaan yang membantu usahawan.     agensi kerajaan yang membantu
                  Mengenal pasti jenis bantuan dan     usahawan seperti MARA dan
                  kemudahan yang disediakan oleh      UDA.
                  kerajaan kepada usahawan.         Rujuk laman web berkaitan.
                                       Ceramah daripada agensi
                                       berkenaan mengenai peranan dan
                                       jenis bantuan.

MINGGU                                 USBF 2
 32

  8  4.Simpan kira
MINGGU              Aras 1
 33  a. Menyimpan rekod      Menyatakan maksud simpan kira.      Perbincangan mengenai rekod
    urus niaga.         Menyatakan rekod yang ada dalam      yang ada dalam perniagaan dan
                  perniagaan.                tujuan menyimpan rekod.
                  mengenal pasti tujuan menyimpan      Mengumpul dokumen sumber
                  rekod urus niaga.             seperti baucer, invois, resit, bil
                  Menyatakan cara menyimpan rekod      tunai dan memo.
                  urus niaga.

MINGGU                         CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
 34
    b. Merekod urus niaga
MINGGU
 35-41 i. Sistem catatan beregu  Aras 1
                  Menyatakan maksud urus niaga dan     Latihan
                  akaun.
                  Mengenal pasti prinsip sistem catatan
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
              PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

                  beregu.
                  Menyatakan maksud aset, liabiiti,
                  ekuiti pemilik, hasil dan belanja.
                 Aras 2
                  Mengkelaskan aset, liabiliti, ekuiti
                  pemilik, hasil dan belanjaMINGGU     BIDANG           HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI        CATATAN
      PEMBELAJARAN                              PEMBELAJARAN

     ii. Urus niaga tunai   Aras 1
                  Mengenalpasti buku lejar.        Penerangan mengenai lajur-lajur
                                       dalam buku tunai.
                                       Urus niaga berdasarkan
                                       pengkelasan akaun dan beri contoh
                                       setiap satu merekod urus niaga.
                  Merekod urus niaga secara tunai.     Merekod urus niaga mengikut
                                       prinsip catatan bergu untuk satu
                                       jangka masa tertentu dan
                                       mengimbangkan akaun yang
                                       terlibat dalam buku lejar.
                                       Akaun yang dipelajari termasuklah:
                                       Akaun Tunai
                                       Akaun Bank
                                       Akaun Modal
                                       Akaun Ambilan
                                       Akaun Aset
                                       Akaun hasil
                                       Akaun Belanja
                    RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TINGKATAN 2 (2012)
                    PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

      iii. Urus niaga kredit       Aras 1                   Perbincangan maksud urusniaga
                         Menyatakan maksud urus niaga kredit.   kredit untuk jangka masa tertentu
                         Menyatakan maksud penghutang dan     dan mengimbangkan akaun.
                         pemiutang.
                         Merekod urus niaga secara kredit.     Akaun yang dipelajari ialah:
                                              Akaun Penghutang
                                              Akaun Pemiutang
      iv. Buku tunai           Aras 1
                         Mengenal pasti buku tunai.        Penerangan lajur-lajur dalam buku
                         Menyediakan buku tunai.          tunai.
                         Mengimbang dan menutup buku tunai.    Latihan merekod dalam buku tunai.
                                              Menyediakan buku tunai (dua
                                              ruangan).
                                              Latihan mengimbangkan akaun
                                              yang telah direkodkan.

MINGGU                                 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
 42

MINGGU                                  PENGURUSAN BENGKEL
 43-45
   Disediakan oleh                     Disemak oleh,                    Disahkan oleh,

     ............................            …………………………                     ………….……….
   (CIK NOR ZURAIDA BT MOHAMED)              (PN. SAADIAH BT MOHAMED)
                               Ketua Panitia Kemahiran Hidup

								
To top