NUMERICK� ANAL�ZA PROCESu by 8ae1Pwz

VIEWS: 60 PAGES: 56

									 NAP5     NUMERICKÁ ANALÝZA
        PROCESů                    Modely popisované obyčejnými diferenciálními rovnicemi
                    – okrajové (ale důležité!) problémy.


                    Metoda vážených residuí a metoda konečných prvků
                    Výměníky tepla (využití analytického řešení)
                    Potrubní sítě (tlaky a průtoky metodou konečných prvků)
                    Táhla, nosníky a rotačně symetrické skořepiny

Rudolf Žitný, Ústav procesní a
zpracovatelské techniky ČVUT FS 2010
NAP5
    Modely         ODE okrajový problém
 Některé systémy jsou popisovány stejnými ODE jako dříve (tj. soustavou rovnic s
 prvními derivacemi), jenomže výchozí stav není definován, protože ne všechny
 podmínky jsou specifikovány pro stejnou hodnotu nezávisle proměnné (nehovoříme
 o počátečních, ale okrajových podmínkách).
 Zatímco počáteční problém se zpravidla týká nestacionárních dějů (nezávisle
 proměnnou je čas) je pro okrajový problém typické hledání ustáleného stavu
 (nezávisle proměnnou je prostorová souřadnice).
 Příklady:

  Teplotní profily podél trubek nebo deskových kanálů výměníků tepla


  Průběhy tlaků a průtoků v potrubní síti (ve stacionárním stavu)


  Deformace zatížené prutové konstrukce, nebo rotačních skořepin
NAP5
    ODE výměníky tepla
NAP5
    ODE výměníky tepla
 Uvažujme nejjednodušší možný příklad výměníku tepla se dvěma paralelními
 proudy (souřadnice x je měřena od jednoho konce výměníku). Je to opakování
 příkladu, který byl řešený v kurzu „Heat processes“.

 Entalpická bilance při zanedbání axiálního vedení tepla SOUPROUD
                                     to je počáteční problém,
     dT1   k                           řešitelný stejně jako dřív,
         (T1  T2 )       T 1’             třeba metodou Runge Kutta
     dx   W1                       x
     dT2  k
          (T1  T2 )      T 2’
     dx W2
                             L
  Tentýž případ, ale PROTIPROUD                 okrajový problém, chybí
                                počáteční podmínka pro teplotu
     dT1  k                         druhého proudu pro x=0
         (T1  T2 )       T 1’
     dx  W1                        x
     dT2  k
         (T1  T2 )                             T 2’
     dx   W2
 (k je součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky kanálu, Wi jsou tepelné
 kapacity proudů, uvažujeme je v obou případech kladné)
NAP5
    ODE výměníky tepla
 Rovnice teplotních profilů jednotlivých proudů lze zapsat v maticovém tvaru
       d                                speciální případ pro
        [T ]  [[ A]]  [T ]                      souproud a pouze
                                         dva kanály
       dx
              T1           k / W1 k / W1 
         [T ]   
             T     [[ A]]            
              2          k /W    k / W2 
                           2     
 Když je matice [[A]] konstantní (když se nemění k) je systém lineární a soustava
 propojených ODE se dá převést na soustavu izolovaných ODE transformací

      [T ]  [[U ]]  [ Z ]
 kde [[U]] je matice vlastních vektorů matice [[A]] splňující podmínku
     [[ A]]  [[U ]]  [[U ]]  [[]]       aneb: když matici vynásobím vlastním vektorem,
                           dostanu tentýž vlastní vektor (jen násobený konstantou)


     [[]]  je diagonální matice vlastních hodnot 1 2… (kolik rovnic tolik
          vlastních hodnot a vlastních vektorů). Výpočet matic [[]] a [[U]] je
          např. v MATLABu zajištěno jedinou funkcí, příkazem [U,L]=eig(A).
NAP5
    ODE výměníky tepla
    Dosazením transformace do soustavy ODE
               d
                 [[U ]]  [ Z ]  [[ A]]  [[U ]]  [ Z ]    Čtvercová matice. Když je
                                          [[U]] matice vlastních
               dx                         vektorů, bude diagonální.
                d
                 [ Z ]  [[U ]]1  [[ A]]  [[U ]]  [ Z ]
               dx
    získáme soustavu rovnic pro transformované teploty (vektor [Z] )
                d
                 [ Z ]  [[]]  [ Z ]
                dx
                       ODE pro Z jsou nezávislé, protože
                        [[]] je diagonální matice
    Řešení ODE
                Zi ( x)  di ei x     i  1, 2,...
                [ Z ]  e[[  ]] x [d ]
    Návrat k původním teplotám
                [T ( x)]  [[U ]]  [[e x ]]  [ d ]      koeficienty dj jsou dány
                                         okrajovými podmínkami

                Ti ( x)   U ij e j d j
                              x

                       j
NAP5
     ODE výměníky tepla
 Konkrétní případ dvoukanálového souproudého výměníku
             T1 ( x)  U11d1e1 x + U12 d 2e2 x
             T2 ( x)  U 21d1e1 x + U 22 d 2e 2 x
 Vlastní problém pro matici [[A]] 2 x 2 se dá řešit analyticky:
                                                 0    0   
          k / W1 k / W1        1 W2                              
    [[ A]]  
         k /W         [[U ]]  
                        1  W 
                                            [[]]      1  1 
              k / W2          1                     0  k (W + W ) 
             2
                                                      1  2 


 Okrajové podmínky (v tomto případě spíš počáteční podmínky) pro x=0

  T1 '  1 W2  d1                            W T '+W2T2 '        T 'T '
  
  T '  1  W  d 
                    a řešení soustavy       d1  1 1          d2  1 2
                                                     .
                                                    W1 + W2
  2     1  2                            W1 + W2
  Ověření v MATLABu (k=1, w1=1, w2=2)     zdá se, že to vyšlo jinak? ne, jen se
                       zaměnilo pořadí vlastních vektorů a ty se
  a=[-1 1;0.5 -0.5];            normovaly na jednotkovou Eukleidovskou
  [u,l]=eig(a)               normu. Na výsledek to nemá žádný vliv.
          u=
           -0.8944 -0.7071
           0.4472 -0.7071
          l=
           -1.5000   0
             0  0
NAP5
    ODE výměníky tepla
 Obecná metodika výpočtů teplotních profilů ve výměnících tepla a v sítích výměníků
 Výměníky tepla mají často více než jen 2 proudy (budeme uvažovat N proudů) a každý proud (kanál) je
 žádoucí rozdělit na subkanály (třeba proto, že jsou vstupní a výstupní hrdla jednotlivých proudů na různých
 místech, nebo že se podél kanálu mění součinitel prostupu tepla či směr proudění). Uvažujme, že všech N
 proudů je rozděleno na M subkanálů (M>N), poloha vstupů těchto subkanálů je dána vektorem [x’] a poloha
 výstupů vektorem [x’’]. Subkanálu i (i=1,2,…,M) odpovídá teplota Ti(x), tepelná kapacita proudu Wi
 (konstantní), a součinitelé prostupu tepla kij se všemi ostatními subkanály (také konstantní). Tato data stačí k
 tomu, aby bylo možné napsat entalpické bilance všech M subkanálů a soustavu M diferenciálních rovnic
                                             d
                                              [T ]  [[ A]]  [T ]
                                             dx
  Tato soustava se vyřeší dříve uvedeným postupem (nalezením vlastních hodnot a vlastních vektorů [[A]]
  a řešením separovaných rovnic). Výsledkem je vektor teplotních profilů v M subkanálech, vyjádřený M
  koeficienty zatím neznámého vektoru [d]
                        [T ( x)]  [[U ]]  [[e x ]]  [d ]

  Z této rovnice lze stanovit vstupní i výstupní teploty všech M subkanálů (dosazením souřadnic [x’],[x’’]).
  Některé vstupy/výstupy subkanálů jsou i vstupy/výstupy kanálů (tj.celého výměníku), některé vyjadřují jen
  vnitřní propojení. Tyto vazby (uspořádání) subkanálů vyjadřují binární matice [[G]]MxM jejíž řádky
  odpovídají vstupům a sloupce výstupům (Gij=1 znamená, že vstup i-tého subkanálu je výstupem j-tého
  subkanálu), matice vstupů výměníku [[G’]]MxN (G’ij=1 znamená, že vstup i-tého subkanálu je vstup j-tého
  proudu) a matice výstupů [[G’’]]NxM (G’’ij=1 znamená, že výstup i-tého proudu je i výstupem j-tého
  subkanálu).
NAP5
    ODE výměníky tepla
  N koeficientů [d] se stanoví z okrajových podmínek (předepsané vstupní teploty v N proudech) a dále z
  požadavku, že výstupní teploty subkanálů jsou současně vstupní teploty subkanálů navazujících (to je
  definováno maticí [[G]]), což je chybějících M-N podmínek.
  Vstupní teploty všech subkanálů jsou tedy buď vstupní teploty celého výměníku nebo výstupní teploty
  navazujícího subkanálu, tedy

     [T ( x' )]M  [[G ' ]]MxN  [T ' ]N + [[G ]]MxM  [T ( x' ' )]M
     [[U ]]MxM  [[e x ' ]]MxM  [d ]M  [[G ' ]]MxN  [T ' ]N + [[G ]]MxM  [[U ]]MxM  [[e x '' ]]MxM  [d ]M
     ([[V ' ]]MxM  [[G ]]MxM  [[V ' ' ]]MxM )  [d ]M  [[G ' ]]MxN  [T ' ]N

                U11e1x1 ' U12e2 x1 ' ... U1M eM x1 ' 
                  1 x2 '    2 x 2 '       M x2 '
                                       
               U e     U 22e     ... U 2 M e     
         [[V ' ]]   21                       
                 ...                     
               U e1xM '               M x M ' 
                M1       ...      U MM e     
  Předchozí vztah je soustava M lineárních algebraických rovnic pro koeficienty [d]. Z nich lze pak např.
  vyjádřit výstupní teploty výměníku

    [T '']N  [[G '']]NxM  [[V '']]MxM  ([[V ']]MxM  [[G ]]MxM  [[V '']]MxM ) 1  [[G ']]MxN  [T ']N

  Xing Luo, Meiling Li, Wilfried Roetzel: A general solution for one-dimensional multistream heat exchangers
  and their networks. International Journal of Heat and Mass Transfer 45 (2002) 2695–2705
NAP5
    ODE výměníky tepla
  Předchozí metoda je vhodná tehdy, když jsou ODE lineární a když tedy existuje
  analytické řešení. Pokud koeficienty prostupu tepla nejsou konstantní (ale jsou
  nezávislé na teplotě) je možné kanály vyměníku rozdělit na menší subkanály a
  každému přiřadit střední hodnotu k (viz předchozí text). Nu, a pokud by koeficienty
  prostupu na teplotách závisely, bylo by nutné celý proces iterativně opakovat (a v
  každé iteraci řešit vlastní problém pro matici [[A]] závisející na teplotě).
  Nebo je možné použít numerickou integraci (opakované řešení počátečního
  problému): Chybějící počáteční podmínky (pro x=0) se odhadnou a postupně
  zpřesňují opakovanou integrací (třeba metodou Runge Kutta) tak, aby byly co
  nejlépe splněny zbývající okrajové podmínky (pro x=L).
  Tento postup se nazývá metoda střelby a je to vlastně optimalizační problém, jehož parametry jsou
  chybějící počáteční podmínky optimalizované (v MATLABu třeba metodou fminsearch) tak, aby byl
  minimalizována norma rozdílu mezi okrajovými podmínkami a predikcí řešení pro x=L.
  Můžete zkusit i jiný postup spočívající v odhadu chybějících počátečních podmínek, provedení integrace
  od x=0 do x=L, a pak řešení v obráceném směru od x=L do x=0, ale s výchozími hodnotami (x=L)
  nahrazenými předepsanými okrajovými podmínkami. Celý postup se musí několikrát opakovat (cik cak
  metoda) a ne vždy konverguje.
NAP5
     ODE výměníky tepla
 Ukázkový příklad dvoukanálového výměníku                     T1’=90
                                     90
 délky L=1, souproud i protiproud. Řešení                85

 metodou Runge Kutta v MATLABu (ode45)                  80

                                     75

                      definice ODE pro protiproud  70
        definice ODE pro
                      se liší jen znaménkem druhé
          souproud                        65
                             rovnice
 function dtdx=dts(x,t)      function dtdx=dtp(x,t)         60

 dtdx=zeros(2,1);         dtdx=zeros(2,1);            55
 w1=1; w2=2; k=1;         w1=1; w2=2; k=1;            50
 dtdx(1)=-k/w1*(t(1)-t(2));    dtdx(1)=-k/w1*(t(1)-t(2));
 dtdx(2)=k/w2*(t(1)-t(2));    dtdx(2)=-k/w2*(t(1)-t(2));
                                     45    T2’=40
                                     40
                                        0   0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
   řešení pro souproud
  je počáteční problém
                                     90
                 >> sol=ode45(@dts,[0 1],[90 40]);
                 >> plot(sol.x,sol.y)          80
                                          T 1’
  řešení pro protiproud
                                     70
   metodou cik-cak
                 s=ode45(@dtp,[0,1],[90,50]);
                 for i=1:10
                                     60
                 n=length(s.x);
                 s=ode45(@dtp,[1,0],[s.y(1,n),40]);
                                     50
                 n=length(s.x);
                 s=ode45(@dtp,[0,1],[90,s.y(2,n)]);
                 end                   40                                  T 2’
                 plot(s.x,s.y)
                                     30
                                        0   0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
NAP5
    ODE sušárny, extraktory…
    Průtočné aparáty jako extraktory, reaktory nebo sušárny (souproudé,
    protiproudé) se řeší téměř stejně jako výměníky tepla. Jen k bilančním
    rovnicím přenosu tepla se přidávají analogické rovnice přenosu hmoty.
    Takže se opět používají metody numerické integrace (Runge Kutta), metoda
    střelby apod.
    Příklad:
    Bruce D.M., Giner S.A.: Mathematicall Modelling of Grain Drying in Counter-flow Beds.
    J.Agric.Engng.Res. (1993),pp.143-161
    Protiproudá sušárna zrní. Řešení Euler, Runge Kutta, metoda střelby.
NAP5
    Potrubní sítě
 Potrubní síť je tvořena
 přímými úseky, koleny a
 odbočkami. V širším slova
 smyslu do ní můžeme
 zahrnout i aparáty
 (čerpadla, akumulátory,
 ventily).
 Cílem je stanovení
 průběhu tlaků podél
 potrubí a rozdělení průtoků
 do odboček.

 Odlišný přístup vyžadují případy:
 •nestacionární tok (efekt zrychlení)
 •stlačitelné medium nebo stěny (ráz)
NAP5
    Potrubní sítě
    Základním elementem je trubice (libovolného průřezu, který se může ve
    směru osy měnit). Charakteristikou proudění v určitém místě této trubice
    je tlak p(x) a charakteristická rychlost u. Poměrně obecně (i pro stlačitelné
    proudění) můžeme napsat Navierovu Stokesovu rovnici pro rychlost v ose
             v 1 v 2   p
            ( +    )     2 v +  g x
             t 2 x    x

    Druhý člen pravé strany vyjadřuje třecí ztráty, které jsou funkcí průtoku,
    viskozity a geometrie kanálu. Tyto faktory zahrneme do koeficientu k:
                                       D ekvivalentní průměr, A je
                                         plocha průřezu, m
      v 1 v 2  p  m            2  DA2          hmotnostní průtok
     ( +    )      +  gx     k
      t 2 x   x k (m, x)           m

               Třecí ztráty       dArcy Weissbachův součinitel
                            tření, v lamináru např. 64/Re


    Integrací této rovnice po délce trubky získáme Bernoulliho rovnici pro
    nestacionární proudění stlačitelné tekutiny (použijeme ji až později…).
NAP5
    Potrubní sítě MKP, MVR
    Uvažujme speciální případ: stacionární průtok, konstantní průřez. Předchozí
    rovnici derivujme    p    k
                 (k    )  gx
              x    x      x
    V této rovnici se vyskytuje pouze tlak a hmotnostní průtok (který je konstantní
    – rovnice zachování hmoty) byl eliminován. Levá strana vyjadřuje třecí ztráty,
    pravá strana vztlak (když je hustota závislá na teplotě a teplota podél kanálu
    se mění). Koeficient k je v laminárním režimu toku konstantní, v turbulentním
    režimu s rostoucím Reynoldsovým číslem klesá.

    Tuto obyčejnou diferenciální rovnici využijeme pro vysvětlení principů metody
    vážených residuí (MVR) a její speciální varianty, metody konečných prvků
    (MKP). Co je to residuum diferenciální rovnice? To co zbude na pravé straně,
    když všechny členy převedeme nalevo

              p      k
              (k )  g x    res( x)
             x x     x
                              Kdyby bylo p(x) přesné řešení,
                               byla by funkce res(x) nulová
NAP5
    Potrubní sítě MKP, MVR
  Metoda vážených residuí vybírá z možných variant řešení p(x) takovou, která
  anuluje integrály residua násobeného zvolenou váhovou (testovací) funkcí w(x)

                res( x)w( x)dx  0
  Hledané řešení se aproximuje lineárním modelem, lineární kombinací bázových
  funkcí Nj(x) (mohou to být třeba po elementech definované polynomy)
                    N
               p ( x)   p j N j ( x)
                    j 1

  N neznámých parametrů pj vyžaduje alespoň N rovnic. Proto je třeba zvolit
  alespoň N různých váhových funkcí wi(x).

                  N j     k 
         L  N

          ( p j
         0  j 1    x
                  (k
                    x
                     ) g x
                         x
                           ) wi dx  0  i  1, 2,..., N

    Výsledkem je soustava N lineárních algebraických rovnic pro N neznámých
         N     L
                    N j       L
                              k
         
         j 1
           p j (  wi
                 x
                  (k
                    x
                      )dx)   wi g x
                               x
                                dx
              0           0
NAP5
    Metoda vážených residuí
 Váhové funkce wi(x,y,z) jsou navrhovány předem, víceméně nezávisle na hledaném
 řešení. Mohou být různého typu a tomu odpovídají různé numerické metody řešení

 Spektrální methody (analytické váhové funkce wi(x))
  (např. metoda hraničních prvků)


 Metody konečných prvků (spojité váhové funkce)
                                       xi Metody konečných objemů (nespojité, po částech konstantní funkce)
  (metoda kontrolních objemů)
                wi  h( x  xi 1 / 2 )  h( x  xi +1 / 2 )
                                       xi

 Kolokační metody (nulové reziduum v uzlech. Váhové funkce jsou delta funkce)
  (metoda konečných diferencí)
                   wi   ( x  xi )
                                        xi
NAP5
    Konečné prvky a objemy
 Konstrukce (potrubní síť) je rozdělena na konečné elementy s uzlovými body na
 hranicích elementů (element je úsek potrubí mezi dvěma uzly). Každému uzlu (i)
 je přiřazena jedna váhová funkce wi(x), jedna bázová funkce Ni(x) a jedna
 počítaná hodnota (tlak pi).
        xi  wi(x)            xi  wi(x)
             MKP váhové funkce           MKO váhové funkce nejsou
        x     jsou spojité a existuje
             jejich první derivace
                          x        spojité na hranicích
                                  kontrolních objemů


 V metodě konečných prvků je definován průběh řešení uvnitř elementu interpolací
 uzlových hodnot na hranici. U konečných objemů definuje průběh řešení jen jediný
 vnitřní uzel, takže uvnitř konečného objemu to nemůže být nic jiného než konstanta.
 Pozn.: Kompartment modely jsou vlastně prototypem metody konečných objemů.
 Cílem bylo stanovit koncentrace a teploty, stejné v celém kompartmentu. U metody
 konečných elementů je cílem stanovit hodnoty na hranicích elementů, tj. parametry
 proudů, které kompartmenty propojují. V MKO je už z principu zachována bilance
 kontrolního objemu, v MKP to přesně platit nemusí (a to je výhoda MKO).
NAP5
    Konečné prvky a objemy


    Terminologie
    FEM (Finite Element Method). Upřímně řečeno nevím, jaký je rozdíl mezi konečným prvkem a
    konečným elementem. Někdo pod pojmem konečný element chápe jen geometrii, třeba
    trojúhelník, a teprve, když se k němu přidruží bázové funkce nazve ho konečný prvek (nebo
    obráceně ☺).
    FVM (Finite Volume Method). Stejně tak nevím jaký je rozdíl mezi konečným a kontrolním
    objemem. Možná, že konečný objem je speciální případ kontrolního objemu, používaný v
    numerice a snaží se vystihnout optickou podobnost mezi konečnými prvky a konečnými objemy.
    FD (Finite Differences). A také nevím jaký je rozdíl mezi metodou sítí a metodou konečných
    diferencí.
NAP5
    Metoda konečných prvků
  Bázové funkce Ni(x) se zpravidla konstruují tak, že jsou rovny 1 v uzlu i a ve
  všech ostatních uzlech (1,…,N) jsou nulové. Bázová funkce Ni(x) je tedy
  nenulová jen v těch elementech, které obsahují uzel číslo i.
  Jako váhové funkce lze použít bázové funkce (použijeme např. po elementech
  lineární průběhy tlaku i váhových funkcí). Ztotožnění váhových a bázových
  funkcí (wi(x)=Ni(x)) je přízračným rysem Galerkinovy metody.
  Integrand integrálu residua je součin váhové funkce a druhé derivace bázové
  funkce. Protože je v MKP váhová funkce spojitá lze ji derivovat a upravit integrál
  metodou per partes           Kij          bi

                Ni N j         k
          N   L         L
          p j (  k     dx)   Ni g x   dx
          j 1  0
                x x     0
                            x

  Koeficienty matice soustavy algebraických rovnic Kij i vektoru pravé strany bi
  jsou integrály přes celou potrubní síť (L je souhrnná délka všech větví). Tyto
  integrály se počítají jako součet integrálů přes jednotlivé konečné elementy.
NAP5
    Metoda konečných prvků
  V obecném konečném elementu jsou nenulové jen dvě bázové (a současně
  váhové) funkce odpovídající dvěma uzlům i,j. Příspěvky jednoho elementu se tedy
  uplatní jen u 4 prvků matice soustavy (Kii, Kjj Kij Kji). Protože jsou derivace Ni(x) v
  elementu konstantní je výpočet integrálu příspěvku elementu snadný
                                    Ni
                   1 1
                   ke                       Nj
              [[ K ]]e           
                   Le  1      1             i               j
                                                 Le
  Sčítání matic elementů do globální matice soustavy (a
                                                       Podprogram
  vektoru pravé strany) se provádí algoritmem sestavení. V               K=zeros(n,n);    výpočtu Ke
  cyklu přes všech Ne elementů se volá procedura výpočtu                b=zeros(n,1);
                                            for e=1:ne
  lokální matice pro daný průtok a geometrii a tato matice               [Ke,be]=local(e);     Matice
  se přičte k matici globální. Korespondence mezi lokálními               for i=1,2
                                                         konektivity

  indexy (1,2) a globálními indexy musí být definována v                  ig=c(e,i);
  matici konektivity c, jejíž řádky odpovídají elementům a                 b(ig)=b(ig)+be(i);
                                              for j=1,2
  ve dvou sloupcích jsou indexy i,j uzlů každého elementu.                   jg=c(e,j) ;
  Tím je vlastně definována topologie sítě.                          K(ig,jg)=K(ig,jg)+Ke(i,j);
                                              end
  Pozn.: Korespondence mezi lokálními a globálními indexy bývá komplikovanější,     end
  protože uzlovým bodům většinou odpovídá více než jeden parametr (třeba posuvy)
                                            end
  a elementy mívají různé počty uzlů (trojúhelníky,…). Matice konektivity pak má
  proměnnou délku řádků.
NAP5
    Metoda konečných prvků
  Fyzikální interpretace: Když vynásobíme lokální matici jednoho elementu [[K]]e
  vektorem vypočtených tlaků dostaneme hmotnostní průtok elementem (e),
  přesněji průtok do uzlu i a do uzlu j
           K ii
             e
               K ij   pi   bie   m i 
                e
                           e
           e          e    e 
          K
           ji
                e  
               K jj   p j   b j   m j 
                         
  Sestavení lokálních matic tedy vyjadřuje požadavek na to, aby byl součet
  všech orientovaných průtoků v každém uzlu nulový.

  Vygenerovaná matice soustavy [[K]] je v této fázi řešení ještě singulární, protože
  nejsou zahrnuty okrajové podmínky (a rozložení tlaků není jednoznačné).
  Okrajové podmínky je třeba předepsat ve všech koncových uzlech sítě:
  Koncové tlaky (příslušný řádek matice soustavy se nahradí jedničkou na
  diagonále a na pravou stranu se dosadí předepsaný tlak).
  Pokud je v koncovém uzlu předepsán průtok, dosadí se hodnota průtoku přímo
  jako pravá strana bi.
NAP5
    Metoda konečných prvků
  Pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic se používají buď finitní přímé
  metody (příkladem je Gaussova eliminační metoda, frontální metoda u MKP )
  nebo metody iterační (např. Gaussova Seidelova nadrelaxační metoda, nebo
  metoda sdružených gradientů). Matice soustavy je řídká (v jednom řádku, který
  odpovídá uzlu v němž se spojují jen dva elementy, jsou jen 3 nenulové prvky) a
  proto se používají i speciální metody úsporného ukládání řídkých matic, např.
                 Pásová             Vroubená matice
                 matice               (sky line)
  Nejde jen o úsporu paměti, ale o rychlost výpočtu. Např. pro Gaussovu eliminaci
  s plnou a nesymetrickou maticí soustavy N x N je třeba N3/3 operací typu násobení.
  U pásové matice se počet operací sníží na N.Nb2/2, kde Nb je šířka pásu.
  U relativně malých soustav (méně rozsáhlých potrubních sítí) stačí standardní
  Gaussova eliminace a v MATLABu napsat řešení soustavy [[K]][p]=[b] příkazem

                p=K\b
NAP5
    Metoda konečných prvků
  Matice soustavy rovnic pro uzlové hodnoty tlaků je konstantní pouze při
  laminárním toku. V obecném případě turbulentního proudění, nebo proudění
  nenewtonských kapalin je funkcí Reynoldsova čísla, respektive počítané tlakové
  ztráty (k(p)). Soustava algebraických rovnic je pak nelineární a musí se řešit
  iteračně
            [[ K ( p ( k 1) )]][ p ( k ) ]  [b]
  kde k je index iterace (každá iterace vyžaduje sestavení nové matice [[K]]).
  Pro řešení soustavy nelineárních rovnic se místo výše uvedené metody substitucí
  někdy používá Newtonova Raphsonova metoda, která je přímočarým zobecněním
  Newtonovy metody tečen hledání kořene transcendentní rovnice. Metoda je
  založena na Taylorově rozvoji rezidua, což vede opět na soustavu lineárních
  rovnic pro k-tou iteraci tlaku, navíc je však třeba počítat i matici derivací
  průtokových součinitelů vzhledem k tlaku.
  N                 N  N
                       Kim ( p( k 1) ) ( k 1)
  Kij ( p(k 1) ) p(jk 1)  bi +  ( p
 j 1               j 1 m 1
                                pm + Kij ( p ( k 1) ))( p (jk )  p (jk 1) )  0
                           j

      residuum                 residuum / p
NAP5
    Metoda konečných prvků
  Historická poznámka: Galerkinova metoda a MKP

  V ruské odborné literatuře se místo Galerkinovy metody hovoří o Bubnovově metodě. s poukazem na
  jeho práci publikovanou v roce 1914 (Bubnov I.G.: Stroitelnaja mechanika korablja. II. SPB-Tipografija
  morskogo ministerstva – Bubnov byl konstruktér válečných lodí). Galerkin publikoval své práce až
  v třicátých letech Galerkin B.G. K voprosu ob issledovajii naprjazenij i deformacij v uprugom
  izotropnom tele, Doklady Akademii Nauk SSSR, 1930, Ser.A, No.14, s.353-358. Metoda konečných
  prvků jako specifická aplikace Galerkinovy metody však vzniká až mnohem později, v souvislosti
  s analýzou havárií britského proudového letadla Comet. Turner M.J. et al: Stiffness and deflection
  analysis of complex structures. J. of Aeronautical Sciences, 23, pp.805-823 (1956).


    Historická poznámka: FEMINA
    FEMINA je MKP program orientovaný především na 1D elementy (program byl vyvinut na ústavu
    procesní a zpracovatelské techniky a je stále dostupný na webových stránkách). Používá výše
    uvedený algoritmus Galerkinovy metody pro stanovení rozložení tlaků v potrubní síti s elementy typu
    trubka, ventil, výměník tepla. Ambicí programu byla integrace výpočtu proudění (se zvláštním
    zřetelem na nenewtonské, např. tixotropní kapaliny), přenosu tepla i hmoty (axiální disperze, reakce)
    a současně i pevnostní výpočty. Nevýhodou programu je omezení na kvazistacionární problémy
    (neumožňuje řešit třeba problém rázu v potrubí) a především to, že už není dále vyvíjen (na
    víceprocesorových počítačích někdy selhává).
NAP5
    Potrubní sítě - model cirkulace
    Příklad aplikace MKP – ale v trochu jiné podobě (není použita metoda
    vážených residuí, takže žádné integrály, žádné algoritmy sestavení, jen
    opakování Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity)
                        Řešení toku kapaliny v umělém
                        cirkulačním obvodu krve (fyzikální
                        model laboratoře kardiovaskulární
                        mechaniky).
NAP5
    Potrubní sítě - uzly
  Parametry uzlů jsou u této varianty tlak p i objemový průtok Q. To ale znamená, že
  uzly nemohou být přímo v místě větvení, kde není průtok definován!

               Y [m]       19     18              Počet neznámých 2N-Nb,
     16                                       kde N je počet uzlů a Nb je počet
                          28
        15                                   koncových uzlů (v každém je
     27                       17               předepsaný tlak nebo průtok jako
       14                               22    okrajová podmínka)
                                20   29

           9             7
           25            24
 12                           6         21
  26          8             5
        10
    11                              uvědomte si, že v určitém místě potrubní
                                  sítě není možné už z principu věci zadávat
 13                                současně tlak a současně průtok. To platí i
                                   pro předchozí Galerkinovu metodu řešení
               4      3
                 23

                    2      n Předepsaný tlak p, počítaný průtok Q
                          m Počítaný tlak i průtok
                          k Uzel pro definici geometrie větvení
                             nesouvisí s uzlovými parametry, jeho souřadnice jen přesněji definují geometrii
                             větvení a umožní zpřesnit výpočet ztrátových koeficientů.

                    1
       -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0    0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8                 X [m]
NAP5
    Potrubní sítě - elementy
  Dva typy konečných elementů: dvouzlový element trubka generuje dvě rovnice
  (Bernoulliho rovnice proudnice mezi uzly 1,2 a rovnice kontinuity) a tříuzlový
  element větvení tři rovnice (Bernoulliho rovnice proudnic 1,2 a 1,3 plus rovnice
  kontinuity). Rovnice soustavy nevznikají sčítáním příspěvků elementů, elementy je
  generují přímo ve finálním tvaru. Počet neznámých parametrů souhlasí s počtem
  takto generovaných rovnic:                       počet elementů
                   2N-Nb =              2Mp+3Mv            větvení

                                počet elementů
                 počet uzlů
                                  trubka
                                           d    x2,y2,z2 p2,Q2
                          počet
                        koncových uzlů
                                         x1,y1,z1 p1,Q1

                                           x2,y2,z2 p2,Q2
          V1(2,3,4,23,d1,d2,d2)                              x3,y3,z3 p3,Q3

          P1(1,2,d1)                          d1
                                             x4,y4,z4

                                         x1,y1,z1 p1,Q1
NAP5
    Potrubní sítě - Bernoulli
 Základem předchozího řešení jsou Bernoulliho rovnice, vzniklé integrací úvodní
 pohybové rovnice po proudnici mezi uzly 1 a 2

            dv  2 2    p  p1
         L12   + (v2  v1 ) + 2   + g x ( x2  x1 ) + ez12  0
            dt 2        
 Poslední člen ez12 je ztrátová energie [J/kg] závislá na průtoku Q, zdánlivé viskozitě,
 místních ztrátách, viz E.Fried, E.I.Idelcik: Flow resistance, a design guide for engineers, E.I.Idelcik:
 Handbook of hydraulic resistances.
                                                   to byste měli znát z
                                                 hydromechanických procesů,
      d                 128  LQ     38 8Q2              Hagenbachův faktor, výpočet
              L     ez12    t 4 + (1.2 + ) 2 4            lokálních ztrát, turbulentní viskozita
                          d     Re  d

      Q2
                        8Q12        300Q1 128     QL      QL
      d2         Q3   ez12   2 4 (k + 1) 12 +
                               t
                                     +  (  t 1 1 4 1 + t 2 2 4 2 )
            L2            d1        d13       d1      d2
    d1
                                p1  p2         150
         L1                   12        (k + 1) 12 +
                                          t

                                 v1 2
                                            Re1
                                  2
    Q1
NAP5
    Potrubní sítě MATLAB
    MATLAB vzorové řešení: mainpq.m


    Soubory vstupních dat:

    xyz.txt  xyz         (souřadnice uzlů)

    cb.txt   i pq        (okrajové podmínky i-uzel, +tlak, -průtok jako parametry pq)

    cp.txt   i j d        (matice konektivity pro trubky, průměr trubky)

    cv.txt  i j k l d1 d2 d3   (matice konektivity pro větvení, průměry trubek, úhel větvení)
NAP5
    Táhla, nosníky, skořepiny
NAP5
    Táhla, nosníky, skořepiny
    Jaký je rozdíl mezi táhlem a nosníkem? Obé jsou tyčky, jenže táhla v
    příhradové konstrukci jsou spojena klouby (na táhlo nepůsobí žádné
    momenty), zatímco nosníky jsou ve spojích svařeny a deformují se tudíž i
    působením ohybových a torzních momentů.

    Stejné je to s rozdílem mezi skořepinou a membránou. Membrána je analogií
    táhla (nepůsobí v ní žádné ohybové momenty, ve skořepině ano).

    Inženýrská teorie nosníků je založena na předpokladu, že průřez nosníku
    bude i v deformovaném stavu rovinný. Nejčastěji se přijímá i předpoklad, že
    průřez nosníku zůstane i v zatíženém stavu kolmý na (deformovanou)
    střednici nosníku. To je Bernoulliho nosník. Timošenkův nosník uvažuje i to,
    že rovina průřezu se vlivem smykových sil natočí i vzhledem ke kolmici osy
    nosníku. Bernoulliho teorie je adekvátním popisem deformace štíhlých,
    zatímco Timošenkova teorie spíše „tlustých“ nosníků.
    Naprosto stejná analogie platí u skořepin. Kirchhoffova teorie desek
    odpovídá Bernoulliho nosníku (průřez skořepiny zůstává kolmý k
    deformované střednici), zatímco Mindlinova skořepina (Mindlinova deska)
    odpovídá Timošenkovu nosníku.
NAP5
    Táhla, nosníky, skořepiny
    Všechny následující příklady mají něco společného:
    Řešení bude založeno na deformační metodě, kdy výsledkem řešení
    soustavy rovnic jsou posuvy a natočení uzlů (výpočty napětí jsou dopočítány
    z posuvů až ex post, tento postprocessing nechávám na vás).
    Deformační metoda odpovídá Lagrangeovu principu minima celkové potenciální energie. Deformační metoda není
    jediná možná a jako primární počítanou veličinu bylo možné vzít průběhy napětí nebo momentů, což by odpovídalo
    Castiglianovu principu doplňkové energie (ale není to běžné a ani výhodné).
    Základním výsledkem každého příkladu jsou matice elementů,
    implementované jako MATLABovské funkce, které si můžete zkopírovat a
    použít pro řešení konkrétních problémů
NAP5
    Táhla
    Příhradová konstrukce složená z táhel je z hlediska řešení totožná s metodou
    výpočtu tlaků v potrubní síti. Místo tlaků je posunutí uzlů táhla, místo
    součinitele třecího odporu je koeficient tuhosti (průřez táhla x modul pružnosti)
    a vztlakový člen může být nahrazen spojitým vnějším zatížením táhla fx
             2u x            fx(x), ux(x)
           EA 2 + f x  0
            x
    Metoda vážených residuí tedy vede na stejnou soustavu rovnic pro posuvy uzlů
                      Kij
                                  bi
                Ni N j
           N   L           L
          uxj (  EA     dx)   Ni f x dx
          j 1  0
                 x x     0             Poznámka: FUNKCIONÁLOVé by se
                                     k témuž výsledku dostali asi
                                     jednodušeji, spočítali by totiž
                                     celkovou potenciální energii táhla
    a i matice tuhosti jednoho elementu je totožná             L
                                         1  du
                                     W   ( EA( x ) 2  f xu x )dx
                                         2  dx
                   EAe  1 1
                                       0

                                     a hledali její minimum.
             [[ K ]]e       
                   Le  1 1 
NAP5
    Táhla
  Tímto způsobem bychom zatím mohli řešit jen triviální problém natahování seriově
  řazených táhel (pružinek) v jediném směru x. Posunutí uzlů prostorově
  uspořádaných táhel je ovšem vektor se složkami ux,uy (u rovinné), uz (trojrozměrné)
  konstrukce.
  Lokální matice tedy musí být transformovány do globálního souřadného systému,
  který je společný pro všechny elementy. Jestliže má například táhlo lokální matici
  tuhosti s rozměrem 2 x 2, je třeba ji transformovat na matici 4 x 4 pro rovinné
  konstrukce (v každém uzlu jsou dvě složky posunutí ux, uy).
  Transformace z lokálního do globálního souřadného systému se týká jen rotace
  (jediná rotace prvku u rovinné konstrukce, resp. až tři rotace u prostorové
  soustavy).
           Lokální souřadný systém (osa ) Globální systém x,y (c=cos, s=sin)
    y
             u             ux1      Fx1   c  0
                           
        uy
                                    
                 u 1   c s 0 0   u y1     Fy1   s   
                                         0   F 1 
                                      
           ux
                                             
                u 2   0 0 c s   ux 2 
                         
                                  Fx 2   0  c   F 2 
                                 
                                  F  0     
             x
                          u          
                           y2      y2      s
NAP5
    Táhla
  Rovnice táhla v lokálním souřadném systému
         EAe  1 1  u 1   F 1 
                      
          Le  1 1   u 2   F 2 

  se po dosazení transformačních vztahů změní na
           c 0            ux1   Fx1 
                                
        EAe  s 0   1 1 c s 0 0   u y1   Fy1 
                           
        Le  0 c   1 1  0 0 c s   ux 2   Fx 2 
                          
                        u   F    
           0 s            y2   y2 
  Pronásobením matic získáme finální podobu matice tuhosti táhla pro souřadný
  systém x,y      2
             c  cs c cs 
                  2

                      2      >> t=[c^2 c*s;c*s s^2];
           EA cs   s 2
                   cs s 
      [[ K ]]e  e  2               >> ke=[t -t;-t t]
           Le  c cs c 2  cs 
             
              cs  s 2 cs   
                     s2 
                                  všímněte si jak elegantně se
                                    v MATLABu dá napsat
                                   matice tuhosti elementu
NAP5
    Táhla                   to je celý program,
                            včetně dat,
                          sestavení i řešení    Příklad                    5
                                     x=[0 1 0 1 2]; y=[0 0 1 1 2];
      y                               con=[1 3; 2 3; 2 4; 3 4; 3 5; 4 5];
                e5                    a=[4e-4 4e-4 4e-4 4e-4 4e-4 4e-4];
                     e6               nu=length(x)
      3      e4                        ne=length(a)
                   4                 n=2*nu;                    jediným příkazem se dá
                                                            příčíst lokalní matice 4x4
                                     k=zeros(n,n);b=zeros(n,1);
                                                            ke globální matici tuhosti
      e1     e2      e3                 for e=1:ne
                                      [kl,ig]=kloc(e,x,y,con,a);
                           x           k(ig(1:4),ig(1:4))=k(ig(1:4),ig(1:4))+kl(1:4,1:4);
                                     end
      1          2                    for i=1:4
                                      k(i,:)=0;k(i,i)=1;       nulové posuvy v uzlech 1,2 a
                                     end                zatížení -100N v uzlu 5 (ošklivé
    vektor korespondence                                       řešení, platí jen pro danou topologii)
                                     b(n)=-100;
    lokálních a globálních
        indexů           matice konektivity
                                     p=k\b;

  function [kl,ig]=kloc(ie,x,y,con,a)                              Gaussova eliminace.
  E=200e9;                                           Vektor p jsou výsledná
                                                    posunutí
  ae=a(ie);
  i1=con(ie,1);i2=con(ie,2);
  ig=[2*i1-1 2*i1 2*i2-1 2*i2];
  le=((x(i1)-x(i2))^2+(y(i1)-y(i2))^2)^0.5;
  c=(x(i2)-x(i1))/le;s=(y(i2)-y(i1))/le;
  td=E*ae/le*[c^2 c*s;c*s s^2];
  kl=[td -td;-td td];
                                      výpočet matice
                                     tuhosti elementu
NAP5
    Nosníky (trubky)
  Průhybová rovnice momentové rovnováhy nosníku je diferenciální
  rovnice čtvrtého řádu
                                                   Fx
                                         z
            4u z  2u z                                     x
          EI 4 + Fx 2 + kuz  f z
           x   x                             fz

  kde I je moment setrvačnosti průřezu, Fx je axiálně působící síla, k je součinitel
  tuhosti elastického podkladu a fz(x) spojité příčné zatížení. Odpovídající integrál

                u            u
  residua je
        b
            4
                  zj
                     2
                     Nj         zj  Nj
         Ni ( EI
                j
                       + Fx    j
                                    + k  uzj N j  f z )dx  0
        a
                x  4
                             x  2
                                       j

    Dvojím použitím integrace per partes snížíme řád derivací
               2 Ni  N j Ni N j
           b       2               b

          [ ( EI x2 x2  Fx x x + kNi N j )dx]uzj   Ni f z dx
          j a                       a

  přičemž byly zatím vynechány členy na hranici (koncích nosníku), které vznikají
  integraci per partes – to je konzistentní s předpokladem, že na koncích platí buď
  silné okrajové podmínky (vetknutí), nebo je okraj nezatížený.
NAP5
    Nosníky (trubky)
  Pokud vás nezajímají detaily, tak tyto šedivé stránky přeskočte
  Uvedená diferenciální rovnice průhybové čáry je založena na Bernoulliho modelu. Tedy: Průřez nosníku zůstává kolmý
  ke střednici, osová napětí jsou na střednici nulová a po průřezu se mění lineárně. Tomu odpovídá ohybový moment M a
  diferenciální rovnice         2
                        uz
                     EI     M ( x)
                       x 2
  kde druhá derivace průhybové čáry je mírou zakřivení (1/d 2u/dx2 je poloměr kruhového oblouku).

  Ohybový moment může být způsoben nejenom příčnou silou (třeba reakcí M=F z(b-x)), ale i axiální silou Fx
                           2M F     2u z        4u z  2u z
        M F ( x)  (u z (b)  u z ( x)) Fx        Fx 2        EI 4 + Fx    0
                            x 2    x         x   x 2
  Tato diferenciální rovnice je základem pro vyšetřování stability nosníků zatížených axiální silou (Eulerova stabilita).

  Ohybový moment je ovšem vyvolán především silami, které působí kolmo (ve směru z). U osamělých sil je jejich moment
  pouze lineární funkcí souřadnice, takže druhá derivace momentu je nulová a v diferenciální rovnici průhybové čáry se tento
  příspěvek vůbec neobjevil (zadaný okrajový moment nebo jeho první derivace se ovšem promítnou do vektoru zatížení, viz
  integrace per partes, popsaná dále). Spojité zatížení tlakem nebo reakcí pružného podepření nosníku ve směru z ale vyvolá
  ohybový moment, jehož druhá derivace nulová není
              b x
                            M           2M          4u z
                                 b
         M ( x)   
               0
                   f z ( x +  )d 
                            x
                                 f z ( )d 
                                x
                                       x 2
                                           f z ( x)  EI 4  f z ( x)
                                                 x
        b
      x                        Tento přechod úplně triviální není,
                             jde o derivaci integrálu s proměnnou
        M(x) M(x)                    horní mezí i integrandem

              fz
NAP5
     Nosníky (trubky)
  Vraťme se ještě jednou k aplikaci integrace per partes na rovnici vážených reziduí (s obecnou váhovou funkcí w(x))

                       4u z   2u z
                   b

                    w(EI x4 + Fx x2 + kuz  f z )dx  0
                   a

    Dvakrát opakovaná integrace na první člen se čtvrtou derivací a jedna integrace per partes pro druhý člen dává
        2 w  2u z w uz              3uz   uz    w  2uz b
    b

     (EI x2 x2  Fx x x + w(kuz  f z ))dx + [w(EI x3 + Fx x )  EI x x2 ]a  0
    a
    Kromě integrálu se objeví nové členy příspěvků okrajových podmínek na koncích nosníku. Vyjádříme je prostřednictvím
    momentů a osamělých sil (na základě právě odvozených relací mezi momenty a průhybovou čarou)          F (b)
                                                              z        2 w  2u z   w uz               w b
    b                                             M(b)

     x x2
    a
     (EI 2       Fx
                x x
                   + w(kuz  f z ))dx  [wFz +
                                 x
                                   M ]a  0
                                                                 M(b)
                                                   Fz(a)

    V předchozím odvozování Galerkinovy metody jsme tyto členy zanedbali. To odpovídá situaci, kdy na konci nosníku
    jsou nulové momenty M i osamělé síly Fz nebo jsou tam fixovány průhyby a první derivace průhybu jako okrajové
    podmínky vetknutí či kloubového uchycení (tzv. silné okrajové podmínky). V uzlech, kde jsou předepsány silné okrajové
    podmínky totiž neurčují průhyby a jejich natočení diferenciální rovnice a váhové funkce w i jejich první derivace dw/dx
    mohou být nulové. Zmíněný člen je nenulový jen tehdy, když je na volném konci předepsáno zatížení momentem M
    nebo silou Fz – v tomto případě tvoří pravou stranu řešené soustavy rovnic.
NAP5
      Nosníky (trubky)
    Silné a slabé okrajové podmínky
    Výsledkem sestavení matic tuhosti elementů je singulární matice a soustava rovnic není jednoznačně řešitelná. Je třeba
    odstranit stupně volnosti pohybu celé soustavy jako tuhého tělesa (posuvy a natočení celku) dodáním silných okrajových
    podmínek, což jsou předepsané posuvy/ natočení v určitých uzlech (nebo tlaky či teploty u potrubních sítích).
    Implementace silných okrajových podmínek je snadná: řádek matice tuhosti odpovídající silné okrajové podmínce se
    vynuluje, na diagonálu se dosadí jednička a do vektoru pravé strany předepsané posunutí nebo natočení (nebo tlak či
    teplota). Každé přibližné řešení pak alespoň ve fixovaných uzlech bude přesně splňovat předepsané posuvy a natočení.
    Je ale otázkou zda tyto předepsané podmínky bude splňovat i limita numerických řešení pro zjemňující se síť elementů.
    Ne vždy, alespoň ne tehdy, když diferenciální rovnice prostě neumožňuje předepsat některý parametr jako silnou
    okrajovou podmínku. Příkladem je rovnice nosníku zapsaná s druhou derivací průhybové čáry
             2u               w uz     u L
                          L                 L
           EI 2z  M ( x)
            x
                           x x
                          0
                           EI    dx  [wEI z ]0 =   wMdx
                                     x    0

    Vetknutý nosník zatížený konstantním momentem                 Tatáž úloha,ale kubické bázové funkce. V každém
    M, použity lineární bázové funkce. V uzlech je                uzlu je dvojice parametrů, posunutí a natočení.
    jediný parametr, posunutí uz. Nulové natočení ve               Nulové natočení lze předepsat, ale řešení s velkým
    vetknutí (x=0) ani nejde předepsat.                      počtem elementů tu podmínku vlastně ignoruje.
    5                                         5

    4       přesné řešení
                Mx 2         U řešení uvedených na obrázcích    4    20 elementů
          uz ( x) 
    3

    2            2 EI            je tento člen zanedbán,
                            předpokládáme, že platí tzv.    3                     1 element
    1
                           přirozené okrajové podmínky.
    0                         Není to příčina selhání?    2              2 elementy
    -1

    -2
                                             1        3 elementy
                    3 elementy
    -3
                                             0
        20 elementů
    -4                                                        Přesné řešení
    -5                                         -1
      0    0.2     0.4  0.6    0.8     1                 0  0.2     0.4    0.6   0.8     1
NAP5
    Nosníky (trubky)
                    uz L
    Zanedbání členu     [ wEI   ]0     znamená, že předpokládáme nulové duz/dx v koncovém bodě L, a rovnice
                    x
    metody vážených residuí se ji opravdu snaží splnit (je to patrné z předchozích obrázků, kde aproximace průhybové čáry
    lineárními i kubickými polynomy tuto nechtěnou okrajovou podmínku respektují). Když tento okrajový člen zahrneme do
    matice tuhosti, výsledek se zlepší (u kubických polynomů bude dokonce řešení přesné), ale okrajovou podmínku
    nulového natočení v místě vetknutí u lineárních polynomů stejně nesplníme. Je to dáno tím, že u diferenciální rovnice
    druhého řádu lze jako silnou okrajovou podmínku uplatnit pouze posunutí. První derivace posunutí (natočení) můžeme
    jako silnou okrajovou podmínku předepsat jen u rovnic čtvrtého řádu.
     5                          5                        Řešení uvažující člen
                                                              uz L
          Lineární bázové a váhové funkce                                 [ wEI   ]0
     4                          4    Kubické bázové a váhové funkce           x
     3                          3
                                     Libovolný počet
     2
                                       elementů
           3 elementy      20 elementů     2


     1                          1


     0                          0


     -1                          -1
        0  0.2   0.4   0.6     0.8    1     0   0.2   0.4   0.6   0.8  1


    Okrajové podmínky, které a priori zajišťuje každá aproximace řešení se nazývají silné, zatímco okrajové podmínky
    přenesené do integrální formule MWR aplikací integrace per partes jsou slabé. Pro diferenciální rovnice 2s-tého řádu jsou
    slabé okrajové podmínky vyjádřeny minimálně s-tými normálovými derivacemi, okrajové podmínky s nižšími derivacemi
    jsou silné. U diferenciálních rovnic druhého řádu jsou silné okrajové podmínky předepsané hodnoty a slabé podmínky
    zahrnují první derivace, zatímco u rovnice čtvrtého řádu (třeba ohyb desek) jsou silné okrajové podmínky hodnoty i první
    derivace (posuvy a natočení, tedy kinematické podmínky), slabé podmínky se týkají až druhých nebo třetích derivací
    (zatěžující podmínky, druhá derivace odpovídá momentům M=EId2u/dx2, třetí derivace posouvajícím silám F=-EI d3u/dx3).
    Splnění slabých okrajových podmínek je věcí správné volby integrální formule u metody vážených residuí a nelze si je
    vynutit fixováním uzlových parametrů.
NAP5
    Nosníky (trubky)
    Finální formulace Galerkinovy metody vážených residuí pro Bernoulliovský
    nosník na pružném podkladě
                               Fz

                             M
                                  Fx
                    z
                                    x
                        fz        2 Ni  N j   Ni N j                      N
    b       2                   b

 
 j
  [  ( EI
       x 2 x 2
              Fx
                x x
                    + kNi N j )dx]uzj   Ni f z dx + [ Ni Fz + i M ]b
                                          x
                                             a
   a                           a
            Matice tuhosti             Spojité
                                          Osamělé síly
            nosníku [[K]]             zatížení
                                           a momenty      Pozn.: Nezapomínejte, že je to stále jen silně zjednodušený model nosníku, fungující pouze
      pro malé deformace, štíhlé nosníky (neuvažuje smykové síly jako Timošenkův model) a
      dokonce ani nemá axiální tuhost. Model kalkuluje jen s ohybovou tuhostí!
NAP5
     Nosníky (trubky)
   Podstatný rozdíl oproti problému s táhly spočívá v tom, že v integrandu jsou nyní
   druhé derivace bázových funkcí a není tedy možné použít například lineární
   aproximační polynomy – bázové funkce je třeba konstruovat tak, aby měly spojité
   první derivace, používají se tzv.Hermiteovy kubické polynomy
                                                  Bázová funkce mající ve všech
                 Bázová funkce rovná 0 ve všech
                                                  uzlech nulové první derivace a v
                 uzlech a v jednom uzlu má první
                                                    jednom uzlu se rovná 1
                    derivaci rovnou 1           N zi ( x)

           N di (x)

              i      i+1
                         ( x  xi 1 )2 ( x  xi )   i     i+1
                                                   ( x  xi 1 )2 (3xi  xi 1  2 x)
                   N di ( x)                      N zi ( x) 
 Rovnice průhybové
 čáry v nosníku 1-2
                           ( xi  xi 1 )2                      ( xi  xi 1 )3

           u z ( x)  u z1 N z1 ( x) + 1 N d 1 ( x) + u z 2 N z 2 ( x) +  2 N d 2 ( x)
   Výsledkem dosazení Hermiteových polynomů do integrálů je opět soustava
   lineárních algebraických rovnic, jejíž matice je součtem tří matic
                     [[ K ]]  [[ K M ]]  Fx [[ K F ]] + [[ M ]]
    [[KM]] je maticí ohybové a [[KF]] geometrické tuhosti a [[M]] je maticí hmot.
NAP5
        Nosníky (trubky)
 Pro matice jednoho elementu o délce L získáme integrací tyto výsledky

                     uzlové parametry
            u zi       (příčný posun a natočení
            
            
                       neutrální osy)

            i
                                                     12 6 L    12 6L 
                                                            6 L 2 L2 
                                           2 Ni  N j
                                              2
    1                                    L
                                                   EI    4 L2        
                                  [[ K M ]]   EI       dx  3
  0.8
                                           x 2 x 2    L          12 6 L 
                                                                 
                                        0
                                  Matice tuhosti
  0.6
                         N1                           sym        4 L2 
                         N2
  0.4                      N3                                                      36 3L   36 3L 
                         N4
                                                           3L  L2 
  0.2


                                         N i N j          4 L2
                                        L
                                                   1             
    0
                                  [[ K F ]]          dx 
                                          x x      30 L        36 3L 
      0          0.5          1
                                                                
  -0.2
                                        0
                                  Matice geometrické tuhosti
                                                      sym      4 L2 
         N1  1  3( x / L) 2 + 2( x / L)3 
                                                156 22 L 54 13L 
         N 2  x(1  2 x / L + ( x / L) 2 ) 
                                        L           4 L2 13L 3L2 
         N3  3( x / L) 2  2( x / L)3           [[ M ]]   kNi N j dx 
                                              kL            
         N  x (  x / L + ( x / L) 2 ) 
                                              420      156 22 L 
                                                          
                                        0
           4
                                  Matice hmot
                                                 sym      4 L2 
NAP5
    Nosníky (trubky) MATLAB
 Procedura generování lokálních matic elementu nosník (ei-momenty setrvačnosti,k-tuhost podkladu)
                                         12 6 L    12 6L 
                                           4 L2   6 L 2 L2 
                                      EI
    function [kstif,kgeom,mass,ig]=kloc(ie,x,y,con,ei,k)   [[ K M ]]  3              
                                      L          12 6 L 
    EI=ei(ie);E=200e9;                                        
    i1=con(ie,1);i2=con(ie,2);                        sym        4 L2 
    ig=[2*i1-1 2*i1 2*i2-1 2*i2];
    l=((x(i1)-x(i2))^2+(y(i1)-y(i2))^2)^0.5;                   36 3L   36 3L 
    kstif=EI*E/l^3*[12 6*l -12 6*l;6*l 4*l^2 -6*l 2*l^2;               4 L2  3L  L2 
                                       1             
        -12 -6*l 12 -6*l;6*l 2*l^2 -6*l 4*l^2];      [[ K F ]] 
                                       30 L        36 3L 
    kgeom=1/(30*l)*[36 3*l -36 3*l;3*l 4*l^2 -3*l -l^2;                       
         -36 -3*l 36 -3*l;3*l -l^2 -3*l 4*l^2];               sym      4 L2 
    mass=k*l/420*[156 22*l 54 -13*l;22*l 4*l^2 13*l -3*l^2;
        54 13*l 156 -22*l;-13*l -3*l^2 -22*l 4*l^2];          156 22 L 54 13L 
                                           4 L2 13L 3L2 
                                      kL            
           uzlové                   [[ M ]] 
     u zi    parametry                       420      156 22 L 
     
                                                 
     i                                   sym      4 L2 

 Tyto matice můžeme použít pro sestavení několika elementů, ale orientovaných
 jen ve směru osy x (matici hmot využijeme při analýze kmitání nosníků, matici
 geometrické tuhosti pro vyšetřování stability). V každém uzlu jsou dva počítané
 parametry, průhyb uz a natočení průhybu . Nemůžeme však použít transformaci
 souřadnic pro natočené nosníky v příhradové konstrukci stejně jako u táhel,
 protože tento nosníkový element má nulovou tuhost ve směru x. Doplnění matice
 tuhosti nosníku o tuhost prvku typu táhlo je uvedeno v následujícím příkladu.
NAP5
    Příhradová konstrukce 1/3
 Procedura generování matice tuhosti ocelového elementu nosník + táhlo
                              uy  z
  function [kstif,ig]=klocp(ie,x,y,con,ei,ea)                         AL2           AL2       
  EI=ei(ie);EA=ea(ie); E=200e9;                                I  0 0            0  0 
  i1=con(ie,1);i2=con(ie,2);              ux                               I        
  ig=[3*i1-2 3*i1-1 3*i1 3*i2-2 3*i2-1 3*i2];                           12 6 L        0   12 6 L 
  l=((x(i1)-x(i2))^2+(y(i1)-y(i2))^2)^0.5;                        EI 
                                               
                                                   4 L2       0   6 L 2 L2 
                                                                     
                                         [[ K ]]  3
  c=(x(i2)-x(i1))/l;s=(y(i2)-y(i1))/l;                          L             AL2         
  r=[c s 0;-s c 0;0 0 1];z=zeros(3,3);                                             0  0 
                                                           I          
  Q=[r z;z r];
                                                                12 6 L 
  km=EI*E/l^3*[EA*l^2/EI 0 0 -EA*l^2/EI 0       0;
                                                sym                 4 L2 
         0     12 6*l    0   -12 6*l;                                         
         0     6*l 4*l^2   0   -6*l 2*l^2;
        -EA*l^2/EI 0 0 EA*l^2/EI 0      0;
         0    -12 -6*l    0   12 -6*l;
                                                 to je jen předchozí matice [[KM]] rozšířená o první a
         0    6*l 2*l^2   0   -6*l 4*l^2];                   čtvrtý řádek a sloupec, kam je dosazena matice
  kstif=Q'*km*Q;                                        tuhosti táhla.
              transformace matice
             tuhosti do globálního s.s.


 Transformace matice tuhosti z lokálního do globálního systému [[K]]=[[Q]]’[[Ke]][[Q]]
                                           zobecněná posunutí v
              C    S  0  0  0 0
                                          uzlu i (výsledek výpočtu)         zobecněná zatížení v uzlu
               S   C 0    0 0 0
  uy   z                                                        i (pravá strana soustavy)
               0   0  1  0 0 0
             Q            ,        C  cos , S  sin
                                                      u xi            Fxi 
               0   0  0  C S 0                            
               0                                                     
        ux         0  0   S C 0                           u yi 
                                                                    Fyi 
                                                                 M 
               0
                  0  0  0 0 1                           i             i
NAP5
     Příhradová konstrukce 2/3
 Souřadnice uzlů, matice konektivity nosníků, sestavení, zadání okrajových
 podmínek a řešení soustavy je prakticky stejné jako u soustavy táhel.
                                                
                       Kvadratický moment průřezu pro trubku    I    ( D2  D14 )
                                                    4

 Čtvercový průřez nosníku 1x1 cm.                               64
                                          3
 Plocha 1e-4 m2, moment          Kvadratický moment průřezu pro I  bh
 setrvačnosti I=8.3333e-10 m4        obdélníkový profil         12
                                                          to je celý program,
      y                                                      včetně dat,
                                                          sestavení i řešení


      2     e2       3           x=[0 0 1]; y=[0 1 1];
                              con=[1 2; 2 3];
                              ei=[8.3333e-10 8.3333e-10];ea=[1e-4 1e-4];
                              nu=length(x)
                              ne=length(ea)
                 Fy=-100 N
                              n=3*nu;
                              k=zeros(n,n);b=zeros(n,1);
                              for e=1:ne
      e1                        [kl,ig]=klocp(e,x,y,con,ei,ea);
                 x              k(ig(1:6),ig(1:6))=k(ig(1:6),ig(1:6))+kl(1:6,1:6);
      1                       end
                              for i=1:3
                               k(i,:)=0;k(i,i)=1;
                              end                nulové posuvy i natočení v uzlu
                              b(n-1)=-100;            1 a zatížení -100N v uzlu 3
                              p=k\b;
NAP5
    Příhradová konstrukce 3/3
 Výsledkem řešení je vektor uzlových parametrů p(1:9), tzv. zobecněné posuvy
    p=
    -0.0000   ux1
     0.0000   uy1
      0    1
     0.3000   ux2
    -0.0000   uy2
    -0.6000   2
     0.3000   ux3
    -0.8000   uy3
    -0.9000   3


  Vnitřní síly a momenty se dopočítají jako součin matice tuhosti vybraného
  elementu krát vektor posunutí (uzlů tohoto elementu). Například pro element číslo 2
    f=kl*p(ig(1:6))
                   kl je lokální matice tuhosti a vektor
    f=              ig vybere 6 odpovídajících posuvů z
                    vektoru globálních posunutí p.
       0      Fx2
    100.0000     Fy2
    100.0000     M2   rameno síly 1m, síla 100 N

       0      Fx3
    -100.0000     Fy3
     0.0000      M3
NAP5
    Rotačně symetrické nádoby
  V rotačně symetrických nádobách zatížených např. vnitřním tlakem existují
  normálová membránová napětí (vzorečky typu pr/s), ale v místech přechodů, kde
  se mění křivost nebo tloušťka, se objeví i napětí ohybová a smyková (vlny napětí
  s dosahem typicky (rs)). Nádobu je pak třeba chápat jako skořepinu. MKP
  systémy, např. ANSYS, COSMOS,… vždy obsahují prostorové skořepinové prvky
  (zakřivené trojúhelníky, či čtyřúhelníky), ale pro aplikačně důležité rotační
  skořepiny se symetrickým zatížením stačí jednorozměrné dvouzlové elementy.
  Asi nejúspěšnější element tohoto typu navrhl už asi před 30 lety ing.Vykutil (VÚT
  Brno), je implementován ve FEMINě a dá se snadno napsat i v MATLABu.
    Přesný popis elementu uvádí Schneider P., Vykutil J.:Aplikovaná metoda konečných prvků, skripta VÚT Brno, 1997.
                     ukázky grafických výstupů programu
                     FEMINA (Vykutilovský element)
NAP5
     Rotačně symetrické nádoby
   Element reprezentující kuželový prstenec má dva uzly a v každém 3 uzlové
   parametry: posuv v axiální směru ux, radiálním směru uy a natočení .
                                         N
                  r=y                 2                          u x1 
                                                              
                        ur1             M                       u y1 
                           rz1=                                 
                                                         [u ]   1 
                        1                                      ux2 
                             ux1                               u 
                                                              y2 
                                r                              
                                                              2
                                                x


    Matice tuhosti elementu má tedy rozměr 6x6 a počítá se jako součin
                                                     [[ K ]]e  rL[[ B ]]T  [[ D ]]  [[ B ]]
                                          matice derivací

 matice elastických         1       0     0   0     bázových funkcí
                                                     c  s   0   c     s  0 
                   
   konstant               1     0     0    0                   L           L    
                          h2     h2                     0     0   0       0 
                Eh  0   0              0                  2r           2r   
                         12    12                    1 0  0   1 0       0   1 
        [[ D]]5 x 5
                1  2                         [[B ]]5 x 6  
                           h2   h2                    L 0  0
                                                          sL
                                                            0 0
                                                                     sL 
                   0  0              0                      2r          2r 
                         12    12                           L           L
                                  5(1   )               s c     s c         
                   0  0     0     0                          2           2 
                                   12 
NAP5
    Rotačně symetrické nádoby
  Cílem této partie není odvozování, ani bližší vysvětlování těchto matic, ale
  jen praktický návod, jak sestrojit matici elementu i vektor pravé strany
    function [kstif,bp,ig]=kloc(ie,x,y,con,he,pe)
    % kstif(6x6) matice tuhosti, bp(6) zatížení tlakem, ig(6) indexy globální soustavy        c  s 0    c    s   0 
    % ie index elementu,x(),y() globalni souradnice, con(:,2) konektivita                 L        L    
                                                     0    0   0       0 
    % he() tloušťky stěn, pe() vnitřní přetlaky                              2r        2r    
                                                   1 0   0 1
                                             [[B ]]5 x 6  
    E=200e9;mi=0.28;h=he(ie);p=pe(ie);                                        0   0   1 
    i1=con(ie,1);i2=con(ie,2);                                   L 0    sL         sL 
                                                       0     0   0
    ig=[3*i1-2 3*i1-1 3*i1 3*i2-2 3*i2-1 3*i2];                                2r         2r 
                                                         L          L
    r1=y(i1);r2=y(i2);                                        s c      s c      
    l=((x(i1)-x(i2))^2+(r1-r2)^2)^0.5;                                    2          2 
    r=(r1+r2)/2;
    c=(x(i2)-x(i1))/l;s=(r2-r1)/l;
    b=1/l*[-c -s 0 c s       0;                              1    0  0      0   
                                                                   
        0 l/(2*r) 0 0 l/(2*r) 0;                               1   0  0       0 
        0 0 -1 0 0      1;                                  h2   h2         
        0 0 s*l/(2*r) 0 0 s*l/(2*r);                        Eh   0 0            0 
        -s -c l/2 s -c l/2];                     [[ D]]5 x 5           12  12          
                                             1   2
                                                      h 2
                                                         h2         
    d=E*h/(1-mi^2)*[1 mi 0 0 0;                                 0 0            0 
              mi 1 0 0 0;                                   12  12          
              0   0 h^2/12 mi*h^2/12 0;                                   5(1   ) 
                                                  0 0   0  0          
              0   0 mi*h^2/12 h^2/12 0;                                    12 
              0   0  0 0 5*(1-mi)/12];
    kstif=r*l*b'*d*b;
    pl=p*l/8;
    bp=[-pl*s*(3*r1+r2) pl*c*(3*r1+r2) 0 -pl*s*(3*r2+r1) pl*c*(3*r2+r1) 0];
                                                lokální vektor pravé
                                               strany (zatížení tlakem)
NAP5
     Rotačně symetrické nádoby
    Výsledkem řešení soustavy lineárních rovnic [[K]][u]=[b] je vektor
    zobecněných posuvů, pro element s uzly 1,2
                                                            N
             u x1 
                                      r=y                2
             u y1                             ur1            M
                                              rz1=
                                                   
         [u ]   1                              1
             ux2                                  ux1
            u 
             y2 
                                                                 x
             2

    Ze zobecněných posuvů lze stanovit      Eh           Eh u x 2  u x1    u  u r1     u + u r1
                       N      (  +   )     [     cos + r 2   sin  +  r 2   ]
    5 zobecněných sil, které na element     1  2
                                      1  2
                                           L         L        2R
    působí:                    Eh           Eh    u  u x1    u  u r1     u + u r1
                       N      (  +   )     [ ( x 2   cos + r 2   sin  ) + r 2   ]
                          1  2
                                      1  2
                                              L       L        2R
    N [N/m] síla ve směru meridiánu
                           Eh3            Eh3     1      + 1
    N [N/m] síla v obvodovém směru    M       (  +   )       [ 2   +  sin  2   ]
                         12(1   )
                             2
                                       12(1   )
                                           2
                                              L       2R
    M [N] moment meridiánový           Eh3            Eh3      1     + 1
                       M       (  +   )       [ 2   + sin  2   ]
    M [N] moment obvodový           12(1   )
                             2
                                       12(1   )
                                           2
                                               L      2R

    Q [N/m] příčná smyková síla          5 Eh   u  u x1    u  u r1     + 1
                       Q        [ x2   sin  + r 2   cos + 2   ]
                         12 (1 +  )   L        L      2
NAP5
    Co je třeba si pamatovat


    Přednáška byla věnována řešení okrajových problémů
    popisovaných obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Je dost obsáhlá
    a poměrně důležitá, je třeba si toho zapamatovat trochu víc než
    obvykle…
NAP5
    Co je třeba si pamatovat
  Jak využít řešení vlastního problému pro transformaci soustavy
  provázaných diferenciálních rovnic na soustavu rovnic vždy jen pro
  jedinou závisle proměnnou     [[ A]]  [[U ]]  [[U ]]  [[]]
  Princip metody vážených reziduí. Co je to bázová funkce.
  Co je to váhová funkce. Typy bázových a váhových funkcí          res( x)w( x)dx  0
                                             N
  v metodách spektrálních, konečných prvků, konečných            p ( x)   p j N j ( x)
  objemů.                                        j 1


  Použití metody konečných prvků na výpočet          p    k
                               (k )  g x
  rozložení tlaků v potrubní síti (nestačitelná kapalina, x x     x
  stacionární průtok)               N   L
                              N N
                                     L
                                                    k
                         p j (  k            dx)   Ni g x
                                    i   j
                                                      dx
  Konečný prvek typu trubka a jeho       j 1        x x               x
                    1
                               0               0
  matice průtoku       ke   1
           [[ K ]]e      
                Le  1 1 
  Jak se provádí sestavení matic jednotlivých     for e=1:ne
  elementů do globální matice celého systému?      [kl,ig]=kloc(e);
                             k(ig(1:2),ig(1:2))=k(ig(1:2),ig(1:2))+kl(1:2,1:2);
                            end
NAP5
    Co je třeba si pamatovat
  Jaký je rozdíl mezi táhlem a nosníkem, mezi membránou a skořepinou.
  Aplikace metody konečných prvků na soustavy táhel. Matice tuhosti táhla.

                 2u x                        EAe  1 1
               EA 2 + f x  0               [[ K ]]e       
                x                          Le  1 1 
  Transformace matice tuhosti a zatížení z lokálního souřadného systému     ux1 
  elementu  do globálního souřadného systému x,y                
                               u 1   c s 0 0   u y1 
                                      
                               u 2   0 0 c s   ux 2 
                                         
                                        u 
                                         y2 
 Aplikace metody konečných prvků na nosníky. Typ aproximace průhybové čáry
 (kubické polynomy)   4u    2u
               EI      z
                        + Fx     z
                                 + kuz  f z
                   x  4
                            x  2


 Matice ohybové a geometrické tuhosti, matice hmot
           2 Ni  N j                N N j
       L       2                L               L

  [[ K M ]]   EI       dx       [[ K F ]]   i    dx    [[ M ]]   kNi N j dx
        0
           x 2 x 2                0
                                x x           0

								
To top