SURAT PEKELILING 02/2006 by KxV6PQm

VIEWS: 321 PAGES: 2

									                                                           Borang F1
             KOPERASI KAKITANGAN FELDA MALAYSIA BERHAD
                           (No. Pendaftaran 4253)
                    TINGKAT 2, WISMA FELDA,
                   JALAN PERUMAHAN GURNEY,
                     54000 KUALA LUMPUR
               Tel : 03-26939920/03-26935066 samb 226/270/456
     E-Mail : felkop.felda@felda.net.my    Laman Web : http://www.felda.net.my/felkop


               PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA FELKOP

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN :
  1. Satu Salinan Kad Pengenalan.
  2. Satu Salinan Slip Gaji.
  3. Borang F2 (Penama).A. BUTIR-BUTIR PERIBADI

          No.K/T:                        Kod Projek :


1.  Nama     :
   Pemohon
                     (Mengikut Kad Pengenalan)


2.  No.K/P (Baru) :              -      -            No. K/P (Lama) :


3.  Alamat Tempat Kerja :
   & Poskod

                                  (Alamat Hendaklah Lengkap)


4.  Alamat Rumah      :
   & Poskod

                                  (Alamat Hendaklah Lengkap)


5.  Tarikh Lahir :       -     -            6.  Jantina (/) :    L       P


7.  Bangsa :                 8.   Agama :                   9. Umur :        Tahun

10. No.Tel.Pejabat:          -                  11.  No.Tel.Rumah:      -

12. No.Faks Pejabat:         -                  13.  No.H/Phone:          -

14.  Jawatan :

15.  Taraf Jawatan :                       16.    Tarikh Mula Bekerja :       -     -

17.  Gaji Pokok Sebulan RM :               -

18.  No. Akaun MBB :
B. IKRAR/PENGAKUAN PEMOHON

  1.  Saya akan terikat dengan Undang-undang Kecil ini dan aturan-aturan aktiviti yang sedia ada serta apa-
    apa pindaan, bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan, bukan seorang yang terhadapnya masih
    berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar dan tidak pernah dibuang daripada
    keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

  2.  Saya bersetuju membenarkan Koperasi memotong gaji saya sebanyak RM__________ setiap bulan
    sebagai caruman yuran bulanan.

  3.  Saya bertanggungjawab memberi maklumat yang benar mengenai kedudukan kewangan saya pada bila-
    bila masa jika diperlukan dan akan memberitahu Koperasi apa-apa perubahan tentang butir-butir
    berkenaan diri saya secara bertulis dalam tempoh empat belas hari dari tarikh berlakunya perubahan
    tersebut.

  4.  Saya mengaku bahawa semua butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar belaka dan faham
    bahawa permohonan ini boleh ditolak sekiranya maklumat yang diberikan adalah palsu.
  _______________________________________                  _________________________
       Tandatangan Pemohon                             Tarikh


C. PENGESAHAN MAJIKAN

  Disahkan bahawa di dalam pengetahuan saya/rekod Jabatan ini segala maklumat yang terdapat di dalam
  borang permohonan ini adalah benar.  _______________________________________            _________________________
       Tandatangan Majikan                    Cop Rasmi
  (Nama :                 )
  (No. K/P :               )
__________________________________________________________________________________________

                UNTUK KEGUNAAN PEJABAT FELKOP

D. KELULUSAN PERMOHONAN

  PERMOHONAN DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN

  TARIKH KELULUSAN        : __________________

  NO. ANGGOTA          : _____________          ________________________________
                                    Tandatangan Setiausaha/Pengurus


E. BAYARAN/POTONGAN (sekiranya diluluskan)

  1.  Bayaran fi masuk (dipotong dari caruman pertama)               RM    30.00
  2.  Potongan Sumbangan Skim Perlindungan Asas                   RM___________
    (mengikut bulan mula menjadi anggota)
  3.  Caruman bulanan yang pertama                         RM___________
                                   Jumlah      RM___________

    *Bayaran/potongan di atas dibuat melalui potongan gaji anggota setelah permohonan menjadi
    anggota diluluskan.

								
To top