Unit2 e06b by 07i03sSN

VIEWS: 0 PAGES: 101

									   Controlling
     and
Preventive Oral Disease
  Niruwan Oprachai
 Mahasarakham University

              1
      หน่ วยที่ 2
       ้
การควบคุม และปองกันโรคในช่ องปาก
 ทันตสุขศึกษา
 การรักษาอนามัยในช่ องปาก
 การใช้ สารปองกันโรคฟันผุ
       ้
                  2
      ทันตสุขศึกษา
Dental Health Education
          ้ั
กระบวนการที่ทาให้ผูรบตระหนักถึง
              ้
คุณค่าของสุขภาพช่องปากรูว่าทาอย่างไร
 สุขภาพช่องปากถึงจะดียินดีและเต็มใจ
         ั
    ที่จะปฏิบติตนเพื่อให้ได้
      สุขภาพช่องปากที่ดี
                  3
     ่
อุปสรรคทีสาคัญในการดาเนินงานทันตสุ ขศึกษา
   ขาดทรัพยากรด้ านงบประมาณ
    - เน้ นการรักษามากกว่า
   ขาดทรัพยากรบุคคลทีจะดาเนินงานทันตสุ ขศึกษา
              ่
    - ทันตบุคลากร
           ่
    - เจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ข
    - ครู
    - นักประชาสั มพันธ์
    - สื่ อมวลชนต่ างๆ
    - ผู้นาชุมชน              4
  กลวิธีดาเนินงานทันตสุขศึกษา
 ศึกษาสารวจปัญหาของชุมชน
  - ความรู้
  - ทัศนคติ ความเชื่อ
       ิ
  - การปฏิบัตตนเรื่องสุ ขภาพช่ องปาก
 กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
  - จัดลาดับความสาคัญก่ อนหลัง
  กลุ่มมารดา, กลุ่มเด็กนักเรียนประถมฯ และผู้ใหญ่
                        5
  กลวิธีดาเนินงานทันตสุขศึกษา
 กาหนดเรื่องและเนือหาที่เหมาะสม
          ้
  - เตรียมกิจกรรม, เตรียมสื่ อ และรู ปแบบ
 ดาเนินงานให้ ทนตสุ ขศึกษา
        ั
 ติดตามและประเมินผลงาน

                       6
 การรักษาอนามัยในช่ องปาก
 การใช้ วธีทางโภชนาการ
     ิ
 การทาความสะอาดอย่ างถูกต้ อง


                 7
      ิ
  การใช้ วธีทางโภชนาการ
 อาหารกับการเกิดโรค
 วิธีทางโภชนาการกับการควบคุม                8
   อาหารกับการเกิดโรค
 คุณสมบัตทางกายภาพ
      ิ
 องค์ ประกอบทางเคมี
 เวลา
 จานวนครั้ง

 Cariogenic diet : อาหารก่ อให้ เกิดโรคฟันผุ
                        9
วิธีทางโภชนาการกับการควบคุม
 ควบคุมหรือเปลียนแปลง
        ่
 พฤติกรรมการบริโภค
 การเลือกรับประทานอาหาร               10
         ้
    อันตรายจากนาตาล
 ลดความถี่ในการกิน
 ลดระยะเวลาทีอาหารทีอยู่ในปาก
       ่     ่
 ลดจานวนอาหารหวาน
 เลือกอาหารสาเร็จรูปทีมนาตาลน้ อย
            ่ ี ้
                11
       ่    ้
การคานวณความถีในการกินนาตาล
  จานวนครั้ง x เวลา 20 นาที
 ปกติ
         ้
  กินอาหาร 3 มือ /วัน
  เวลาเกิดกรด 3 x 20 = 60 นาที

                  12
      คาถาม ?
             ้
   เปิ้ ลกินอาหาร 2 มือ / วัน
            ้
และกินอาหารระหว่ างมือ 2 ครั้ง ดังนี้
  โค๊ ก 1 แก้ ว ขนมหวาน 3 ชิ้น
      ่
มีเวลาทีกรดสั มผัสกับฟัน นานเท่ าใด

                    13
การทาความสะอาดช่องปาก
   อย่างถูกต้อง
 แปรงฟันอย่ างถูกวิธีและสมาเสมอ
              ่
 ใช้ ไหมขัดฟัน
 ใช้ ไม้ จมฟัน
      ิ้
 แปรงขัดซอกฟัน
               14
   อุปกรณ์ ในการแปรงฟั น
แปรงสี ฟันที่ดี
  ขนาดพอเหมาะกับปาก
  ขนแปรงเสมอกัน
  ปลายขนแปรงมนกลม
  ขนแปลงแข็งปานกลาง หรืออ่อนนุ่ม
  ในกรณีเป็ นโรคเหงือก
                   15
16
17
  อุปกรณ์ ในการแปรงฟั น
การเก็บรักษา
   ล้างแปรงสี ฟันก่อนแปรงฟัน
   หลังแปรงล้างให้ สะอาด
   สะบัดนาที่ขนแปรง
       ้
   วางแปรงในที่ ที่มอากาศถ่ ายเท
            ี
   เปลียนแปลงเมื่อขนแปรงบาน
     ่
                   18
Recommended Toothbrush Care
 Do not share toothbrushes
 Rinse your toothbrush thoroughly
 Do not allow them to contact each other
 It is not necessary to soak toothbrushes in
 disinfecting solutions or mouthwash
 It is also unnecessary to use dishwashers,
 microwaves, or ultraviolet devices to
 disinfect toothbrushes
 Do not routinely cover toothbrushes
 Replace your toothbrush every 3-4 months
                        19
20
21
  อุปกรณ์ ในการแปรงฟั น
ยาสี ฟัน
      ผงไม่ หยาบจนเกินไป
             ่
      มีรส และกลินชวนใช้
      เลือกชนิดที่ไม่ แพ้
      ผสมฟลูออไรด์
      ไม่ ใส่ มากเกินไป
                 22
    วิธีการแปรงฟัน
• กลุ่มผู้คด
      ิ
  - Fones Charters Leonard Stillman
  Technique
  -Bass Technique
• การวางขนแปรง
  - Roll
  - Horizontal Scrub
                    23
 การวางแปรงแบบ Scrub
 ขนแปรงตั้งฉากกับแนวแกนฟัน
 ขยับขนแปรงในระยะสั้ นๆ
 Ramfjord , Ash
  • สครับแบบวงกลม
  • ขนแปรงทามุม 70-80 องศา
 เหมาะสาหรับฟันนานม้
 เหงือกร่ น และฟันสึ ก
               24
  การวางแปรงแบบ Roll
ขนแปรง 45 องศาคอฟันและเหงือก
ขยับขนแปรงมาทางด้ านบดเคียว
              ้
ปัดขนแปรงลงหาด้ านบดเคียว
             ้
ด้ านบดเคียว ถูไป-มา
      ้
วางขนแปรงลึกทาให้ เกิดแผลทีเ่ หงือกได้
                   25
การวางแปรงแบบ Modified Bass
  •  แบ่ งช่ องปากเป็ น 6 ส่ วน
  •  แปรงทั้งหมด 16 ส่ วน
  •  ขนแปรง 45 องศากับแนวแกนของฟัน
  •  กดขนแปรงลงในร่ องเหงือก
  •  ขยับขนแปรงสั้ นๆ
  •                  ้
    บิดข้ อมือปัดขนแปรงลงหาด้ านบดเคียว
  •  ทาซ้าๆ กันทุก 10-15 ครั้ง
  •        ้
    ด้ านบดเคียว ถูไป-มา
  •       ่   ่
    วิธีการทีนิยมทีสุด          26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
     การใช้ ไหมขัดฟัน
 Waxed
 Unwaxed
 ต้ องหมั่นฝึ กฝน
 สามารถทาความสะอาดในส่ วนที่แปรงสี ฟัน
      ึ
 เข้ าไม่ ถง
 อย่ างน้ อยวันละครั้ง หลังแปรงฟันก่อนนอน
                     36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
       ิ้
    ไม้ จมฟัน
 หน้ าตัดรูปสามเหลียม
          ่
 ผู้ทมปัญหาเหงือกร่ ุ น
   ี่ ี
 บริเวณซอกฟันมีช่องว่ าง

              49
50
51
52
53
  แปรงขัดซอกฟัน
Taper
Cylinder
เหงือกร่ น
บริเวณซอกฟันมีช่องว่ าง

              54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
       ้
  การใช้ สารปองกันฟันผุ
 ฟลูออไรด์
 สารเคลือบหลุมและร่ องฟัน               64
        ฟลูออไรด์
• สารประกอบฟลูออรีน
• หมู่ธาตุ Halogen
• มีมากเป็ นอันดับที่ 17 ของโลก
• มีประจุเป็ นลบ
• อาหารทะเลทั้งตัว
• ผักกุยช่าย, ตังโอ๋, มะระ, ผักบุง, กะหล่าปลี
                 ้
• ใบชา, ใบเมี่ยงมากที่สุด         65
     การดูดซึมของฟลูออไรด์
• ประมาณ 75-90% ของฟลูออไรด์ ทรับประทานี่
• ดูดซึม โดยระบบทางเดินอาหาร โดย 50% จะถูกดูดซึม
 ใน 30 นาที
• ปริมาณฟลูออไรด์ ในพลาสมา จะสู งสุ ด ในเวลา
  30-60 นาที
• การดูดซึมของฟลูออไรด์ จะลดลง เมือรับประทานพร้ อมกับ
                 ่
           ่ ่ ี        ่
 อาหาร หรือเครื่องดืมทีมแคลเซียมหรือสารอืนๆ เช่ น
  แมกนีเซียม อลูมเิ นียม
                         66
     การขับถ่ ายฟลูออไรด์
 ประมาณ 10-25% ของฟลูออไรด์ จะไม่ ถูกดูดซึม
 ขับถ่ ายออกทางอุจจาระ
 ทีถูกดูดซึมแล้วจะขับออกทางไต และ
   ่
 สารคัดหลังของร่ างกาย ได้แก่ น้านม เหงื่อ น้าลาย
      ่
 แต่ พบปริมาณน้ อยและไม่ พบความแตกต่ าง

                      67
 กลไกในการควบคุมโรคฟันผุของ F-

 ชะลอขบวนการย่ อยสลายแร่ ธาตุ และเสริมสร้ างการเกิด
 กระบวนการคืนกลับของแร่ ธาตุบนตัวฟัน
  – pH 5.2-5.5 Critical pH
  – pH ลดลง      Hydroxy apatite บนผิว
   Enamel ละลายตัว
  – F- จับกับ Hydroxy apatite กลายเป็ น
   Fluorhydroxy apatite
  – จับผิวเคลือบฟันทีละลาย White Spot Lesion
           ่
  – มีความแข็งแรงกว่ าเคลือบฟันปกติทวไป
                   ั่
                            68
 กลไกในการควบคุมโรคฟันผุของ F-

• รบกวนเมตาบอลิซึมของแบคทีเรีย
  –ยับยั้งการย่ อยสลายคาร์ โบไฮเดรตของแบคทีเรีย
  – F- เข้ มข้ น 100 ppm ขึนไป้
  –ยังไม่ พบการทาลาย Bact. ใน Plaque
                          69
การใช้ ฟลูออไรด์ ในรูปแบบต่ างๆ
• การใช้ ทางระบบ
 (Systemic fluoride)
• การใช้ เฉพาะที่
 (Topical fluoride)


                 70
     ฟลูออไรด์ ทางระบบ
 ฟลูออไรด์ ในนาดืม
        ้ ่
 (Fluoried in Drinking water)
 การเติมฟลูออไรด์ ในนานม (Milk Fluoridation)
            ้
 การเติมฟลูออไรด์ ในเกลือ (Salt Fluoridation)
 ฟลูออไรด์ ชนิดเม็ด หรือนา
             ้
 (Fluoried tablets and drops)
                     71
 Fluoride in Drinking
       water
 ในน้าประปาของไทย พ.ศ. 2523-2527
 วัดช่ องลม ชลบุรี
 เติม 3.15 ppm นร. 450 คน
 ผลการศึกษา 5 ปี พบว่ า
 • การเกิดโรคฟันผุมค่าต่ากว่ าเดิม 15.4%
          ี
 การศึกษาของ Dean (1930-1940)
 1.0-1.2 mgF/L
                      72
  Fluoride in Drinking
     water
 ประทีป พันธุมวนิช และคณะ (1986)
 0.4-0.6 mgF/L
 ลดโรคฟันผุในฟันนานมได้ 40-49%
           ้
 ลดโรคฟันผุในฟันแท้ ได้ 50-59%
 การขยายผลไปใช้ ช้า ค่ อนข้ างยุ่งยากยาก
          ี
 มีโครงการใหม่ ที่ดกว่ า
                      73
   Milk Fluoridation
• ครั้งแรก พ.ศ. 2496 โดย ทพ.สกอตแลนด์
 ประเทศอังกฤษ, ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
• จ่ ายนมทีเ่ ติมฟลูออไรด์ เด็กอายุ 9-44 เดือน
• ขนาดฟลูออไรด์ 1.0 - 1.5 mg F
 ในนม 200 ml
• ลดโรคฟันผุได้ อย่ างชัดเจน
                       74
   Milk Fluoridation
ประเทศไทย โครงการทดลอง 5 ปี 2543-2547
  หน่ วยงานหลัก
     1. กรมอนามัย
     2. คณะทันตแพทย์ ศาสตร์ มธ.
     3. โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
     4. WHO
     5. Borrow Dental Milk Foundation (BDMK),
       UK.
                        75
        โรงเรียนในโครงการ
ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 4 แล้วจะขยายไปสู่ แผนฯ 9 และ
  ้ ่ ี่
พืนทีทมีสถานการณ์ เหมือนกัน
  • จิตรลดา               • ศูนย์ สุขวิทยาจิต
  • พระตาหนักสวนกุหลาบ         • อนุบาลเทพสนิท
  • วัดพลับพลาชัย            • วชิราวุธ
                     • ราชวินิต
  • อนุบาลสามเสน            • สวนสุ นันทา
  • อานวยศิลป์             • สายนาทิพย์
                           ้
  • สวนบัว               • ราชินีบน
  • อนุบาลวัดปรินายก          • บางยีขน ่ ั
                                 76
   ทาไมต้ องเติม F- ในนม

 นโยบายดืมนมทุกวันทีโรงเรียน ระดับ
      ่       ่
 อนุบาลและประถมศึกษา
 หลังดืมพบ F
    ่    - อยู่ในช่ องปากตลอดเวลา

 ร้ อยละ 55-60
 F- สะสมอยู่ใน Plaque นาน 8 สั ปดาห์
 ลดโรคฟันผุได้ ร้ อยละ 35-77
                      77
   ทาไมต้ องเติม F- ในนม
 ปริมาณกาหนด โดย WHO 0-1 mg/วัน
 (นมจิตรลดา 0.5 mgf/200 mg)
 สอดคล้องกับวิถชีวตเด็กไทยมากกว่ ารู ปแบบ
          ี ิ
  ่
 อืนๆ
 ประเทศที่ดาเนินการแล้วได้ ผล
  • จีน,อังกฤษ,รัสเซีย,บุลกาเรีย, ฮังการี
   ,สวิสเซอร์ แลนด์ และสกอตแลนด์
                    78
 Salt Fluoridation
• ใช้ ในบางประเทศ
 - โคลัมเบีย ฮังการี สวิสเซอร์ แลนด์
• สวิสเซอร์ แลนด์ ใช้ นานกว่ า 20 ปี
• ผลของการใช้ ต่อการป้ องกันโรคฟันผุใกล้ เคียง
 กับการปรับระดับฟลูออไรด์ ในนาดืม้ ่
• ปริมาณฟลูออไรด์ ทเี่ ติม 250mg F/kg
                      79
Fluoride Tablets and Drops
• เป็ น F- เสริมจ่ ายแต่ ละช่ วงอายุทุกวัน
• จ่ ายเฉพาะพืนที่น้ันมี F- ต่ากว่ าระดับ
        ้
 ที่เหมาะสม (0-1 mg/วัน)
• ลดการเกิดโรคฟันผุในฟันนานมได้ 60%
                 ้
• ลดการเกิดโรคฟันผุในฟันแท้ ได้ 39-80%
• เด็กต้ องเคียวและอมให้ อยู่ในช่ องปากนานทีสุด
       ้               ่
                       80
           ่
ขนาดฟลูออไรด์ เสริมทีแนะนาโดย ADA ปี
        1994
  อายุ            ้ ่
       ปริมาณฟลูออไรด์ ในนาดืม (ppm.)
       < 0.3   0.3 - .6  > 0.6
6 เดือน - 3 ปี 0.25 mg   -     -


 3 - 6 ปี  0.50 mg 0.25 mg     -


 6 - 16 ปี  1.0 mg   0.50 mg   -


                       81
      ฟลูออไรด์ เฉพาะที่
      ี่
ฟลูออไรด์ ทใช้ โดยทันตบุคลากร
   Gel,Vanish
   ความเข้ มข้ น 970 - 19,500 ppm.
  ประกอบด้ วย
      2% โซเดียมฟลูออไรด์ (2% NaF )
      Stannous Fluoride (SnF2)
      Acidulated Phosphate
     Fluoried (APF)
      ฟลูออไรด์ วานิช (Fluoried Varnish)
                      82
  Self - applied
   fluoride
 ยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์
  (Dentifrice)
 ยาอมบ้ วนปากผสมฟลูออไรด์
 (Fluoride
mouthrinse)
               83
ยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์ (Dentifrice)
 • ปริมาณฟลูออไรด์ ทใส่ มีความเข้ มข้ น
           ี่
  1,000-1,100 ppm
 • ลดลงเป็ น 500 ppm.
 • ประชาคมยุโรป ข้ อกาหนด สู งสุ ดไม่ เกิน
  1,500 ppm
 • 0.2 % NaF , Stannous Fluoride,
  Sodium monofluorphosphate
  (NaMFP)
 • ลดโรคฟันผุได้ ร้ อยละ 15-30      84
ยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์ (Dentifrice)
 • แนะนาให้ บีบยาสี ฟัน ขนาดเท่ าเม็ดถั่วเขียวหรือประมาณ
  5 mm.
 • ควบคุมให้ บ้วน ยาสี ฟันออกให้ มากทีสุด
                    ่
 • การใช้ หวังผลหลังการขึนของฟัน
              ้
  (Post-eruptive effect)
 • สั มผัสกับฟลูออไรด์ ในปริมาณน้ อยและบ่ อยๆ
   ่
  เพือกระตุ้นให้ เกิดขบวน (Remineralization)
 • ไม่ ควรใช้ ทแต่ งกลินรสชาด หรือมี F ตั้งแต่ 1,500 ppm
        ี่   ่
  กับเด็กอายุน้อยกว่ า 6 ปี
                              85
Fluoride Mouthrinse
 • โซเดียมฟลูออไรด์
 • มี 2 ขนาด คือ
   - 0.2% NaF (909 ppm F)
     - ใช้ อมบ้ วนปากทุก 1-2 สั ปดาห์
   - 0.05% NaF (227 ppmF)
     - ใช้ อมบ้ วนทุกวัน
 • การอมบ้ วนปาก ใช้ ปริมาณ 10 ml
 • อมนาน 1-2 นาที
 • ไม่ ควรดืมนาหรือทานอาหาร 30 นาที
       ่ ้
 • ผลการลดโรคฟันผุได้ 20%
 • ห้ ามใช้ กบเด็กทีอายุต่ากว่ า 6 ปี
       ั   ่            86
     Slow release
ปล่อยฟลูออไรด์ fluoride
        อย่ างต่ อเนื่องในปาก
 อะมัลกัม
 Glass lonomer Cement
 ป้ องกันการเกิด Secondary
Caries
 ไม่ สามารถทราบปริมาณฟลูออไรด์ ทถูกปล่ อย
                 ี่
ออกมาในช่ องปาก             87
        ่
ข้ อพึงระวังเกียวกับการใช้ ฟลออไรด์
               ู
 ชนิดเรื้อรัง
  ขนาด 2-10 มิลลิกรั ม/วัน

  จะทาให้ เกิดฟั นตกกระ

         ่
  มีการสะสมทีกระดูก ทาให้ กระดูก

 ผิดรู ปร่ าง และมีปัญหาต่ อโครงสร้ าง
 ร่ างกาย
                     88
        ่
ข้ อพึงระวังเกียวกับการใช้ ฟลออไรด์
               ู
 ชนิดเฉียบพลัน
                    ้
  จานวนมากในครั้ งเดียว 3 มิลลิกรั มขึนไป

  อาการปวดท้ อง ปวดหัว ชาในปาก

     ่
  คลืนไส้ อาเจียนและอาจมีท้องเสี ย
  ได้ รับในคราวเดียว คือ 50 มิลลิกรั ม

  ฟลูออไรด์ ต่ อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม
  อาจถึงตายได้
                     89
        ่
 ข้ อพึงระวังเกียวกับการใช้ ฟลออไรด์
               ู
การแก้ไข
 ให้ผป่วยดื่มน้าปูนใสหรือดื่มนมมากๆ
     ู้
 เพื่อช่วยตกตะกอนฟลูออไรด์
  ลดการดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต
 เก็บปัสสาวะของผูป่วย ภายใน 24 ชัวโมง
           ้       ่
 แล้วนามาตรวจหาปริมาณฟลูออไรด์

                   90
ตัวอย่ าง ยาเม็ดฟลูออไรด์
              91
โรคฟันตกกระ (Dental Fluorosis)
                 92
โรคฟันตกกระ (Dental Fluorosis)
                 93
          Sealant
• สารฟลูออไรด์ จะมีผลอย่ างชัดเจน เฉพาะบริเวณด้ านเรียบของ
  ฟันเป็ นหลัก
• ไม่ ครอบคลุมบริเวณด้ านบดเคียว เป็ นด้ านทีมีหลุมและร่ องฟัน
                 ้       ่
• สารเคลือบหลุมและร่ องฟันเพือให้ ด้านบดเคียวเรียบ
                  ่       ้
       ่ั
  ไม่ เป็ นทีกกเก็บของอาหาร
• ทาจากวัสดุจาพวกเรซิน
• มักทาในกรามนานมและฟันกรามแท้ ทีเ่ พิงขึนมาในช่ องปาก
          ้            ่ ้
• ฟันทีเ่ พิงขึนใหม่ ๆ จะมีหลุมและร่ องฟันลึก และยังมีการสะสม
      ่ ้
  ของแร่ ธาตุไม่ สมบูรณ์
                               94
หลุม และร่ องฟัน (Pit&Fissure)
                 95
สารปิ ดร่ องฟัน (Sealant)
              96
  ลักษณะหลุมของร่ องฟัน
• หลุมร่ องลึกในฟันกราม
• ฟันกรามน้ อย
• ฟันตัดถาวรด้ านใกล้ ลน
            ิ้
              97
ลักษณะหลุมของร่ องฟัน
            98
ลักษณะหลุมของร่ องฟัน
            99
     วัคซีนป้ องกันฟันผุ
    ิ
คุณสมบัตของวัคซีน
  ทาจากพืช สกัดจากพืชพวกยาสู บ
  ป้ องกันไม่ ให้ มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
  Streptococcus mutants
  ไม่ มีผลข้ างเคียง
  ระยะปองกันสั้ น
      ้
                      100
101

								
To top