pedeutologia wyk

Document Sample
pedeutologia wyk Powered By Docstoc
					               Pedeutologia / pedeutology
Bogumiła Dumowska, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
adres e-mail: bogumiladum@wp.pl
IV rok, semestr letni, poniedziałki 8.00-9.30
Wymiar godzin – 15
Wykład
Zajęcia w toku stacjonarnym (tok ogólny)
Wymagania wstępne: uczestniczenie w wykładach

Cele przedmiotu:
  - wprowadzenie w świat pojęć pedeutologicznych
  - ukazanie ewolucji przedmiotu badawczego dyscypliny
  - wprowadzenie w problematykę zawodu nauczyciela z perspektywy różnych ujęć
    teoretycznych
  - zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami teoretycznego i praktycznego kształcenia
    nauczycieli
  - przygotowanie do wypełniania roli społecznej nauczyciela


Treści (bloki tematyczne):

  1. Wprowadzenie w problematykę pedeutologiczną
    - obszar badań, terminologia, stadia rozwoju refleksji pedeutologicznej
    - zmienność funkcji nauczyciela
    - teoretyczne ujęcia osoby nauczyciela
    - relacje nauczyciel – uczeń
    - etos nauczyciela – zaniedbany obszar współczesnej refleksji pedeutologicznej

  2. Specyfika roli społecznej nauczyciela
     - pojęcie roli społecznej
     - niespójność, niejasność, konflikt ról, psychiczne koszty roli społecznej
       nauczyciela
     - napięcia roli społecznej nauczyciela wobec niejasności, niespójności, kosztów
       psychicznych i konfliktu pełnionych ról
     - uwarunkowania i przemiany roli zawodowej nauczyciela w historii edukacji

  3. Przygotowanie do zawodu. Różne koncepcje kształcenia nauczycieli.
     - edukacja nauczycielska w Polsce – znaczące fakty z historii
     - kształcenie nauczycieli jako element systemu oświaty w Polsce (założenia
      modelowe, zasady organizacji i modernizacji systemu)
     - europejskość jako dyrektywa w kształceniu nauczycieli
     - wybrane koncepcje współczesnego kształcenia nauczycieli (koncepcja
      „refleksyjnej praktyki” D. Schona, kategoria „profesjonalnego artyzmu” D.
      Fish...)

  4. Etyczny wymiar zawodu nauczyciela
     - filozoficzny kontekst rozważań o etyce nauczycielskiej
     - tradycyjne rozumienie etyki zawodowej
     -  kategoria powinności, moralnego obowiązku i wartości jako podstawa
       rozważań o etyce nauczyciela
     -  dominacja normatywności w regulacjach moralnych zawodu nauczyciela w
       aspekcie historycznym
     -  pomoc nauczyciela w wyborze wartości moralnych, tworzenie klimatu
       wychowawczego szkoły

  5. Nauczyciel jako kreator rzeczywistości edukacyjnej. Nauczycielskie innowacje
   pedagogiczne
     - wychowanie w wolności (edukacja w okresie transformacji ustrojowej, szkoła
      jako „wyspa oporu edukacyjnego”, koncepcja programów i klas autorskich w
      dekadzie poprzedzającej wprowadzenie kompleksowej reformy edukacji)
     - antypedagogika jako odpowiedź na opresyjność szkoły
     - alternatywne projekty edukacyjne
     - twórczy nauczyciel w środowisku szkoły, miejscowości, regionu
     - współpraca nauczycieli z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi i
      upowszechniania kultury

  6. Kompetencje współczesnego nauczyciela
    - stare i nowe role nauczyciela w kontekście wyzwań współczesności
    - rola wychowawcy klasowego, rola dydaktyka, rola członka rady
      pedagogicznej, rola pedagoga szkolnego, rola organizatora wycieczki szkolnej,
      rola dyrektora szkoły, rola egzaminatora , rola weryfikatora, rola
      przewodniczącego zespołu egzaminatorów...
    - profesjonalizacja zawodu
    - stawanie się nauczycielem (osobowość nauczyciela)
    - kształtowanie autonomii ucznia (autonomia nauczyciela)

  7. Nauczyciel w Unii Europejskiej i w zglobalizowanym świecie
     - nauczyciel i oświata w kontekście integracji europejskiej
     - rola nauczyciela w szkole europejskiej (Dania, Niemcy, Wielka Brytania...)
     - oczekiwania wobec szkoły (pedagogów) w sytuacji kryzysu wartości w
      świecie współczesnym
     - polityka oświatowa Unii Europejskiej
     - kryzys pedagogii? kryzys szkoły? kryzys nauczyciela?


Stosowane pomoce dydaktyczne: środki audiowizualne
Forma zaliczenia: bez egzaminu na podstawie obecności na wykładach

Literatura przedmiotu:

  1. Borowicz R., Współobecne dyskursy, Wyd. UMK, Toruń 2009
  2. Day Christopher, Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w
   pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
  3. Dumowska Bogumiła, Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce, Oficyna
   Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
  4. Edukacja nauczycielska w perspektywie zmieniającego się świata, (red.) A. Siemak-
   Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, wyd. Akademickie Żak,
   Warszawa1998.
  5. Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej, (red.) A Rumiński, Kraków 2004.
  6. Gołębniak Bogusława Dorota, Zmiany edukacji nauczycieli: wiedza – biegłość –
    refleksyjność, Toruń – Poznań 1998.
  7. Kwiatkowska Henryka, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
    Warszawa 2008.
  8. Kwieciński Zbigniew, Lech Witkowski, Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje
    we współczesnych pedagogiach, Warszawa 1993.
  9. Łukaszewicz Ryszard, Studia nad alternatywami w edukacji, Fundacja Wolne
    Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław 2002.
  10. Nalaskowski Aleksander, Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji,
    Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
  11. Nalaskowski Aleksander., Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje, Oficyna
    Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
  12. Nauczyciel. Eseje i szkice pedeutologiczne, red. K. Waligórski, Wyd. Uniwersytetu
    Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
  13. Okoń Wincenty, Rzecz o edukacji nauczycieli, WSiP, Warszawa 1991.
  14. Osobowość nauczyciela, (red.) W. Okoń, Warszawa 1959.
  15. Petrtykowski Piotr, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Wyd.
    Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  16. Petrykowski Piotr, Szkoła i nauczyciel w Danii, Arhus 1992.
  17. Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński o T. Lewowicki,
    Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
  18. Polak Krzysztof , Indywidualne teorie nauczycieli, Wyd. Uniwersytetu
    Jagiellońskiego, Kraków 1999.
  19. Rubacha Krzysztof, Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w
    okresie wczesnej dorosłości, Toruń 2000.
  20. Schulz Roman, Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii badań. Warszawa 1994.
  21. Smołalski Antoni, Pedeutologia historyczna, Wrocław 2006.
  22. Śliwerski Bogusław, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki
    porównawczej , Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
  23. Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki, (red.) Krzysztof Konarzewski,
    PWN, Warszawa 2004.
             Pedeutology


Bogumiła Dumowska , PhD in the Humanities in the field of pedagogy
e-mail address : bogumiladum@wp.pl
Year IV , summer semester, Mondays 8.00 -9.30
Number of hours -15
Lectures
Classes in the stationary system (general course )
Preliminary requirements :attendance at lectures

Aims of the lectures :
 - introduction into the world of the pedeutological notions
 - showing the evolution of research subject of the discipline
 - introduction to the issues connected with a teacher profession
   from the perspective of different theoretical approaches
 - introduction of modern conceptions of theoretical and practical
   teacher training
 - preparation for carrying out a social role of teacher

Contents ( theme groups ) :
   1. Introduction to pedeutological issues
 - area of research, terminology, stages of development of pedeutological
  reflection
 - changeability of functions of a teacher
 - theoretical approach to a teacher as a person
 - relations teacher- pupil
 - ethos of teacher –neglected area of modern pedeutological reflection

   2. Peculiarity of a social role of teacher
 -  notion of social role
 -  incoherence ,vagueness, conflict of roles, psychical costs of a social role of teacher
 -  tensions of social role of teacher against incoherence, vagueness, psychical costs and
   conflict of exercising social roles
 -  implications and changes of professional role of teacher in the history of education

   3. Preparations to the profession . Various of teacher training.
    - education of teachers in Poland- important facks from history
   - teacher training as an element of educational system in Poland ( model assumption
     patterns , organization principles and modernization of the system)
   - European pattern as a directive in teachers` training
   - selected conceptions of contemporary teacher training ( conception of “reflexive
    practice “ by D.Schon, category of “ professional artism” D. Fish …… )

   4. Ethical dimension of teacher profession
    - philosophical context of reflections on teacher`s ethics
    - traditional comprehension of teacher`s ethics
    -category of obligation, moral duty and values as a basis of reflections on teachers`
     ethics
                   -2–

   - domination of normative approach in moral regulations of teacher`s profession in the
     historical aspect
    - teacher`s assistance in selecting moral values and creating the pedagogical climate of
    school

 5 .Teacher as a creator of educational reality. Teachers` pedagogical innovations
   - upbringing in freedom ( education in the governmental transformation time, school
    as “ an island of educational resistance ”, conception of autonomy curricula and
    classes-so called “ klasy autorskie” – in the decade preceding the introduction of
    the complex educational reforms )
   - anti-pedadogy as an alternative to an oppressiveness of school
   - alternative educational projects
   - creative teacher in school environment , area , region
   - cooperation among teachers, extra-school pedagogical institutions and organizations
    popularising culture

 6. Competence of modern teacher

 -  old and new roles of a teacher in the context of contemporary issues
 -  role of form master , didactic person, member of teachers` council , a school
   pedagogue, organizer of school trips, role of head teacher and examiner, examining
   supervisor , role of leader of examining team
 -  teacher as a professional
 -  becoming a teacher ( personality of a teacher)
 -  creating learner`s autonomy ( pupil`s autonomy)

 7. Teacher in the European Union and the globalized world
  - teacher and education in the context of European integration
  - role of teacher in European schools (Denmark, Germany, Great Britain …
  - expectations of school (pedagogues ) in the situation of value crisis in the modern
   world
 - crisis of pedagogy ? crisis of school ? crisis of teachers?


Applied didactic devices : audiovisual devices
Assessement form : presence at lectures –without an examination requirements

Bibliography             Pedeutology


Bogumiła Dumowska , PhD in the Humanities in the field of pedagogy
e-mail address : bogumiladum@wp.pl
Year IV , summer semester, groups A,B,C -Mondays , group D- Thursdays
Form of activity-classes
Classes in the stationary system (general course )
Preliminary requirements towards students : attendance at lectures

Aims of the classes :
  -inspiring reflections on a teacher`s role and social expectations of modern school
  - creating abilities of analysing the implications of teacher`s work
  - preparing for undertaking professional work
Contents ( theme groups ) :
   4. Various images of teacher :
    -biblical ( analysing fragment from the Gospel by St. Matthew),
    - medial ( aggression acts at school)
     Internet (portals : nasza-klasa, hi5).
   Analysis of sources of information, discussion.
   5. Teacher`s personality as a subject of pedeutological reflection.

    Analysis of key pedeutological texts representing the preliminary phase of this
    subdiscipline of pedagogy. Planning and designing areas of pedeutological research.

    Bibliography……

   Reporting on the theses of pedeutological publications, discussing the need of
   returning to reflections on personality of a teacher.

    6. Pedagogical talent- a historical category in pedeutological reflection ?
Competence of a contemporary teacher . Confrontation with an image of a Polish teacher
fifty years ago. Teacher as a professional. Process of becoming a teacher.

Bibliography….. .

Reporting on the theses of pedeutological publications , discussing the issue of pedagogical
talent as an essential element of competency of a contemporary teacher.

   7. Professional roles of a teacher- presenting interviews with teachers beginning
   their professional work and experienced educators (expectations of parents, students ,
   and organs of pedagogical supervision ). A teacher as :
    - educator ( didactic person ),
    - member of a pedagogical team,
    - organizer of school trips,
    - form master .
 Discussion ( suggested topics ):
   Conflict of professional roles in teacher`s evaluation; clash of expectations; social
 and cultural context of roles; ways of coping and overcoming stress; professional success
in teachers` opinions; reflections on his/her own pedagogical practice .

5.Pedagogical problems of contemporary school and their sources .

What is a pedagogical climate of school ? Moral-ethical problems of profession. Ethical
relativism and a “code” morality.Teacher- a profession or a mission ? Sources of normative
overload of a role of teacher. Teachers as form masters and educators.
Presenting interviews with teachers.
Discussion on pedagogical problems which contemporary teachers face .

6.Pedagogue`s field of activity – presenting interviews with school pedagogues:
 - personality features (clear and logical speaking ability , sensitivity, self-reliance,
  diligence, pedagogical tact, sense of humour),
    - didactic devices,
    - need of professional training,
    - pedagogue in the eye of educational law.
 Discussion on the issue of the tasks of a school pedagogue and his position in the school
structure.

7. Elements of law for pedagogues.
 - rights and duties of teacher ( Karta Nauczyciela - Teachers` Charter ),
 - rights and duties of pupil (Convention on Children`s Rights),
 - professional advancement in the context of educational law.

Discussion on the social position of teacher in Poland. What to do to gain respect and
authority as a teacher ? How to get professional prestige ?

Applied didactic devices : audiovisual devices

Form of assessement : granting credits with a grade/mark

Conditions of assessement: - attendance,
              -active participation in class,
              - presenting a paper (form: presenting the theses of
               the indicated pedeutological publication or presenting
               an interview with a teacher ),
              - writing a report with elements of a review of a reading
               passage (topic: reflection on teacher in works of
               Torunian researchers on the base of a self-selected book -
              the publication is to be chosen independently by students).

   Compulsory reading passages :

   Shown as an annex to the lectures on pedeutology and also :

Bibliography…………..
Pedeutologia / pedeutology

Bogumiła Dumowska, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
adres e-mail: bogumiladum@wp.pl
IV rok, semestr letni, gr. A, B, C – poniedziałki, gr. D – czwartki
Forma zajęć: ćwiczenia
Zajęcia w toku stacjonarnym (tok ogólny)
Wymagania wstępne wobec studenta: uczestniczenie w wykładach

Cele przedmiotu:
     - pobudzenie refleksji nad rolą nauczyciela i społecznymi oczekiwaniami wobec
       współczesnej szkoły
     - kształtowanie umiejętności analizy uwarunkowań pracy nauczycieli
     - przygotowanie do podjęcia roli zawodowej

Treści (bloki tematyczne)

1. Różne obrazy nauczyciela:
      - biblijny (analiza fragm. ewangelii św. Mateusza),
      - medialny (akty agresji w szkole),
      - internetowy (portale: nasza-klasa, hi5).
Analiza źródeł , dyskusja.

 2. Osobowość nauczyciela jako przedmiot refleksji pedeutologicznej.
Analiza kluczowych tekstów pedeutologicznych reprezentujących wstępną fazę badań tej
subdyscypliny pedagogiki). Projektowanie obszaru badań pedeutologicznych.

  Dawid J. Wł., O duszy nauczycielstwa [w:] Osobowość nauczyciela (red.) W. Okoń,
  Warszawa 1959.
  Mirski J., Projekt nauki o nauczycielu, czyli pedeutologii [w:] Oświata i Wychowanie
  1932 z.9.
  Baley S., Psychiczne właściwości nauczyciela – wychowawcy, [w:] Osobowość
  nauczyciela (red.) W. Okoń, Warszawa 1959.
  Kreutz M., Osobowość nauczyciela wychowawcy, [w:] Osobowość nauczyciela (red.) W.
  Okoń, Warszawa 1959.
  Referowanie tez publikacji pedeutologicznych, dyskusja na temat potrzeby powrotu do
  refleksji dotyczącej osobowości nauczyciela.

3. Talent pedagogiczny – kategoria historyczna w refleksji pedeutologicznej?
  Kompetencje współczesnego nauczyciela. Konfrontacja z obrazem polskiego nauczyciela
  sprzed pół wieku. Profesjonalizacja zawodu. Proces stawania się nauczycielem.

  Mysłakowski Z., Co to jest talent pedagogiczny?, [w:] Osobowość nauczyciela (red.) W.
  Okoń, Warszawa 1959.
  Okoń W. (red.), Problem osobowości nauczyciela, [w:] Osobowość nauczyciela,
  Warszawa 1959.
  Szuman S., Talent pedagogiczny?, [w:] Osobowość nauczyciela (red.) W. Okoń,
  Warszawa 1959.
  Referowanie tez publikacji pedeutologicznych, dyskusja na temat talentu pedagogicznego
  jako istotnego elementu kompetencji współczesnego nauczyciela.
4. Role zawodowe nauczyciela – przedstawienie wywiadów z nauczycielami na starcie
aktywności zawodowej oraz nauczycielami z dużym stażem pracy (oczekiwania ze strony
rodziców, uczniów, nadzoru pedagogicznego). Nauczyciel jako :
      - dydaktyk,
      - członek zespołu pedagogicznego,
      - organizator wycieczki szkolnej,
      - wychowawca klasowy.

Dyskusja (proponowane tematy):
     konflikt ról zawodowych w ocenie nauczycieli; sprzeczności oczekiwań;
     społeczno – kulturowy kontekst ról; sposoby radzenia sobie ze stresem; sukces
     zawodowy w opinii nauczycieli; refleksja nad własną pedagogiczną praktyką.


5. Problemy wychowawcze współczesnej szkoły i ich źródła.

Co to jest klimat wychowawczy szkoły? Moralno –etyczne problemy zawodu. Relatywizm
etyczny a moralność „kodeksowa”. Nauczyciel – zawód czy misja? Źródła normatywnego
przeciążenia roli nauczyciela. Nauczyciel jako wychowawca.
Przedstawienie wywiadów z nauczycielami.
Dyskusja na temat problemów wychowawczych, z jakimi styka się współczesny nauczyciel.


6. Warsztat pracy pedagoga – przedstawienie wywiadów z pedagogami szkolnymi:
     - cechy osobowe (komunikatywność, wrażliwość, samodzielność, pracowitość,
       takt pedagogiczny, poczucie humoru),
     - pomoce dydaktyczne,
     - potrzeba doskonalenia zawodowego,
     - pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego.
Dyskusja na temat zadań pedagoga szkolnego i jego pozycji w strukturze szkoły.7. Elementy prawa dla pedagogów.
     - prawa i obowiązki nauczyciela (Karta Nauczyciela),
     - prawa i obowiązki ucznia (Konwencja Praw Dziecka),
     - awans zawodowy w kontekście prawa oświatowego.

Dyskusja na temat pozycji społecznej nauczyciela w Polsce. Jak zdobyć autorytet w zawodzie
nauczyciela? Jak osiągnąć prestiż zawodowy?

  Stosowane pomoce dydaktyczne: środki audiowizualne
  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
  Warunki zaliczenia:
     - frekwencja,
     - aktywność na zajęciach,
     - wygłoszenie referatu (forma: przedstawienie tez wskazanej publikacji
       pedeutologicznej lub prezentacja wywiadu z nauczycielem),
     -  napisanie sprawozdania z lektury z elementami recenzji (temat: refleksja nad
       nauczycielem w pracach badaczy toruńskich na podstawie samodzielnie
       wybranej publikacji).

  Literatura obowiązkowa:
  wskazana jako załącznik do wykładów z pedeutologii i ponadto:

  Dzikowska A., Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym,
  Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
  Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa 1997.
  Horuby G., Hall C., Nauczyciel wychowawca, przekł. J. Bartosik, Gdańskie Wydawnictwo
  Psychologiczne, Gdańsk 2005.
  Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, red. M. Ochmański, Lublin
  1997.
  Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk 2003.
  Kruszewski K. (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim, Warszawa 2000.
  Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, red. E. I. Laska, Wyd.
  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
  Paris S. G., Ayres L. R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa
  1997.
  Petrykowski P., Rola szkoły i nauczyciela w Danii, Arhus1992.
  Prawo oświatowe (Karta Nauczyciela, Konwencja Praw Dziecka, Ustawa o systemie
oświaty)
  Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie?, WSiP, Warszawa 1998.
  Ruiz H.B., Teleologiczne założenia edukacji o wymiarze europejskim, Forum Oświatowe
1993 nr 7.
  Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
  Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:342
posted:4/26/2012
language:Polish
pages:10