27 Thu tuc nhan quyet dinh tuyen dung by 7r12TT

VIEWS: 16 PAGES: 5

									                    BIỂU MẪU 1

STT Yêu cầu, câu hỏi     Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
 1.  Số hồ sơ
    Tên Cơ quan
 2.             Sở Nội vụ - UBND tỉnh Bắc Giang
    thống kê
    Tên thủ tục hành Thủ tục nhận quyết định tuyển dụng công chức, công chức dự bị,
 3.
    chính (TTHC)   viên chức sự nghiệp.
    Lĩnh vực thống
 4.          Quản lý biên chế
    kê
             Bước 1: Cá nhân trúng tuyển qua thi tuyển hoặc xét tuyển mang
             bằng chính, bảng điểm (học bạ), các loại giấy tờ được ưu tiên và
             01 bộ photocopy có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền đến
 5.  Trình tự thực hiện Sở Nội vụ;
             Bước 2: Chuyên viên phụ trách tuyển dụng đối chiếu bằng chính,
             bảng điểm (học bạ) với những thông tin cá nhân đăng ký dự thi
             tuyển hoặc xét tuyển và phát quyết định trúng tuyển.
    Cách thức thực
 6.          Trực tiếp tại Phòng chuyên viên phụ trách tuyển dụng
    hiện
               a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
               1. Bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp, bảng điểm (học bạ) bản chính;
 7.  Hồ sơ         2. Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có)
               b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) photocopy các giấy tờ trên có chứng
               thực của cơ quan có thẩm quyền
    Thời hạn    giải
 8.             30 ngày làm việc kể từ khi có quyết định tuyển dụng
    quyết
               a) Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Sở Nội vụ tỉnh;
               b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân
    Cơ quan thực     cấp thực hiện (nếu có):
 9.
    hiện TTHC
               c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
               d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

    Đối tượng thực Cá nhân
 10.
    hiện TTHC   Tổ chức
               Có
    TTHC này có yêu
               Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản
    cầu phải hoàn
               mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai
 11.  thành mẫu đơn,
               và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ
    mẫu  tờ khai
               khai.
    không?
               Không
            Có
            Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày
            lệ phí             tháng năm của văn bản quy
12.  Phí, lệ phí
                            định về phí, lệ phí và đính kèm
                            văn bản đó.
            Không


            giấy phép
            giấy chứng nhận
            giấy đăng ký
            chứng chỉ hành nghề
            thẻ
            phê duyệt
            chứng chỉ
   Kết quả của việc
13.          văn bản xác nhận
   thực hiện TTHC
            quyết định hành chính
            giấy xác nhận
            bản cam kết
            biển hiệu
            văn bản chấp thuận
            bằng
            loại khác:
                             ghi rõ ________________
            Có
   Ngoài quy định Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc     Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày
   về thủ tục, có yêu điều kiện (trong ô dưới đây).  tháng năm của văn bản pháp
   cầu hoặc điều                   luật quy định về các yêu cầu
14.  kiện nào để được                  hoặc điều kiện (trong ô dưới
   cấp một trong các                 đây) và đính kèm văn bản đó.
   loại giấy nêu tại
   câu hỏi 13 hay
             Không
   không?
                             Tên, số, ký hiệu, ngày ban
            Loại văn bản pháp luật
                             hành, ngày có hiệu lực:
            Luật của Quốc hội
   Căn cứ pháp lý Nghị quyết của Quốc hội
15.
   của TTHC

            Pháp lệnh của Uỷ ban
            Thường vụ Quốc hội
Nghị quyết của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội
                  -  Nghị   định  số
               115/2003/NĐ-CP      ngày
               10/10/2003 của Chính phủ về
               chế độ công chức dự bị; Nghị
               định số 08/2007/NĐ-CP ngày
               15/01/2007 của Chính phủ về
               sửa đổi, bổ sung một số điều
               của   Nghị   định   số
               115/2003/NĐ-CP;
               - Nghị định số 116/2003/NĐ-
               CP ngày 10/10/2003 của Chính
               phủ về việc tuyển dụng, sử
               dụng và quản lý cán bộ, công
               chức trong các đơn vị sự
Nghị định của Chính phủ   nghiệp của Nhà nước; Nghị
               định số 121/2006/NĐ-CP ngày
               23/10/2006 của Chính phủ sửa
               đổi, bổ sung một số điều của
               Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
               - Nghị định số 117/2003/NĐ-
               CP ngày 10/10/2003 của Chính
               phủ về tuyển dụng, sử dụng và
               quản lý cán bộ, công chức
               trong các cơ quan nhà nước;
               Nghị định số 09/2007/NĐ-CP
               ngày 15/01/2007 của Chính
               phủ sửa đổi, bổ sung một số
               điều của Nghị định số
               117/2003/NĐ-CP.
Nghị quyết của Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ
Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ
 uy   nh c a     ng
 h h c a     ng
           - Thông tư số 06/2007/TT-
          BNV ngày 04/7/2007 của Bộ
          Nội vụ về việc hướng dẫn thực
          hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-
          CP ngày 15/01/2007 của Chính
          phủ về sửa đổi, bổ sung một số
          điều của Nghị định số
          115/2003/NĐ-CP      ngày
          10/10/2003 của Chính phủ về
          chế độ công chức dự bị và
          hướng dẫn bổ sung một số điều
          của Nghị định số 115/NĐ-CP
          ngày 10/10/2003 của Chính
          phủ về chế độ công chức dự bị;
          - Thông tư số 10/2004/TT-
          BNV ngày 19/02/2004 của Bộ
          Nội vụ về việc hướng dẫn thực
Th ng  c a  ng  hiện một số điều của Nghị định
          số 116/2003/NĐ-CP; Thông tư
          số 04/2007-TT-BNV ngày
          21/6/2007 của Bộ Nội vụ về
          việc Hướng dẫn thực hiện một
          số điều của Nghị định số
          116/2003/NĐ-CP ngày 10
          tháng 10 năm 2003 của Chính
          phủ và nghị định số
          121/2006/NĐ-CP ngày 23
          tháng 10 năm 2006 của Chính
          phủ sửa đổi, bổ sung một số
          điều   của   Nghị   định
          116/2003/NĐ-CP về tuyển
          dụng, sử dụng và quản lý cán
          bộ, công chức trong các đơn vị
          sự nghiệp của nhà nước;
                             - Thông tư số 09/2004/TT-
                             BNV ngày 19/02/2009 của Bộ
                             Nội vụ Hướng dẫn thực hiện
                             một số điều của Nghị định số
                             117/2003/NĐ-CP ngày 10
                             tháng 10 năm 2003 của Chính
                             phủ về tuyển dụng, sử dụng
                             và quản lý cán bộ, công chức
                             trong các cơ quan Nhà nước;
                             - Thông tư số 07/2007/TT-
                             BNV ngày 04/7/2007 của Bộ
                             Nội vụ Hướng dẫn thực hiện
                             Nghị định số 09/2007/NĐ-CP
                             ngày 15 tháng 01 năm 2007
                             của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
                             một số điều của Nghị định số
                             117/2003/NĐ-CP ngày 10
                             tháng 10 năm 2003 của Chính
                             phủ về tuyển dụng, sử dụng và
                             quản lý cán bộ, công chức
                             trong các cơ quan nhà nước và
                             hướng dẫn một số điều của
                             Nghị định số 117/2003/NĐ-CP
                             ngày 10 tháng 10 năm 2003
                             của Chính phủ về tuyển dụng,
                             sử dụng và quản lý cán bộ,
                             công chức trong các cơ quan
                             nhà nước
               gh   uy c a    c
             ......
               uy   nh c a    c
             .......
               h h c a     c
             .............
             Văn bản khác
             - Họ tên: Kiều Phương
             - Địa chỉ cơ quan: Sở Nội vụ
16.  Thông tin liên hệ
             - Số điện thoại cơ quan: (0240)3.854.350
             - Địa chỉ email: phuongk_snv@bacgiang.gov.vn

Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.

								
To top