? ??? ???? ???????? ????? ? ?? ?? ???????? ???? ?? pda by SJt7Cf

VIEWS: 15 PAGES: 24

									         รายงาน
         ั
   เรื่ อง ปฏิบติงานบริ การคอมพิวเตอร์
       รหัสวิชา 2201 -2417


        จัดทาโดย
    นางสาว เบญจมาส รัตนพฤกษ์


          เสนอ
      อาจารย์สมชาย เมืองมา


รายงานเล่มนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาการฝึ กงาน
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
                                                 ก
                       คานา
                                     ั
    รายงานเรื่ องนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาการฝึ กงานของข้าพเจ้าได้จดทารายงานเรื่ องนี้ ข้ ึนเพื่
อให้ ทุ ก คนได้ ศึ กษาหาความรู้ ที่ ได้ ข ้ า พเจ้ า ได้ จ ั ด ท าขึ้ นมาจากการฝึ กงานครั้ งนี้
เกี่ยวกับอาชี พคอมพิวเตอร์ งานผลิตเอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
ง า น ดู แ ล ร ะ บ บ ง า น ซ่ อ ม บ ริ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
                ิ
ถ้าข้าพเจ้าทารายงานเรื่ องนี้ผดพลาดประการใดก็ขออภัย ณ ที่น้ ีดวย   ้


                                 จัดทาโดย
                             นางสาวเบญจมาส รัตนพฤกษ์
                                       ข
                   สารบัญ
เรื่อง                               หน้ า
1. คานา                               ก
2. สารบัญ                              ข
3. การเลือกประเภท หรื อรู ปแบบธุรกิจหรื ออาชีพของตนเอง        1
4. การเลือกตาแหน่งทาเลร้านค้า                    1
5. การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย                      1
6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้น รวมทั้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จา  1-2
เป็ นต้องใช้ในสานักงานหรื อร้านค้า
7. การจดทะเบียนร้านค้า                       2-8
8. การเปิ ดบัญชีธนาคาร                       8 - 10
9. การเลือกซื้ อสิ นค้ามาทาธุรกิจ                 10 - 16
10. การคิดราคาต้นทุน และกาไร                     16
11. การลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย                     17
12. การเลือกภาษีร้านค้า/ภาษีป้าย/ภาษีรายได้อื่น ๆ         17 - 18
13. การมีกิจนิสัย,คุณธรรม,จริ ยธรรม และ ค่านิยมที่ดีในการ     18 - 19
ประกอบอาชีพ
14. บรรณานุกรม                            ค
   1. การเลือกประเภท หรือรู ปแบบธุรกิจหรืออาชี พของตนเอง
ธุรกิจบริการด้ านคอมพิวเตอร์
ลักษณะธุรกิจ
     ธุ รกิจบริ การด้านคอมพิวเตอร์     คือ     การให้บริ การหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      เช่น
รับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ รับประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ รับทาเว็ปไซด์ E-Commerce รับออกแบบงาน IT
ติดตั้งและปรับปรุ งโปรแกรม ให้บริ การเช่าเล่น Internet เป็ นต้น
   2. การเลือกตาแหน่ งทาเลร้ านค้ า
   ทาเลทีต้ง่ ั
           ั
     สถานที่ต้ ง ตึกแถว 3 ชั้น ในเขตอาเภอศรี โสภณ เลขที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
                ้
   3. การเลือกกลุ่มลูกค้ าเปาหมาย
             ้
   กลุ่มลูกค้ าตลาดเปาหมาย ส่ วนแบ่ งการตลาด
     กลุ่มลูกค้าตลาดเป้ าหมาย
     กลุ่มลูกค้ าหลัก
     ด้านการบริ การซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ เน้นการให้บริ การข้าราชการครู ที่เป็ นลูกค้าเดิมที่เคยรับบริ การ
   และขยายฐานลูกค้าเพิ่มโดยเน้นในสถานการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในเมืองศรี โสภณ อาเภอวาริ นชาราบ และอาเภอเมือง
   กลุ่มลูกค้ารองคือกลุ่มลูกค้าที่มีคอมพิวเตอร์ ใช้ในครัวเรื อนหรื อในสถานประกอบการ
     ด้านการฝึ กอบรม เน้น นักเรี ยน นักศึกษา ระดับประถม มัธยม ปวช. ปวส. ปริ ญญาตรี โดยเฉพาะนักเรี ยน
   นักศึกษา สถาบันราชภัฎและพนักงานในสถานประกอบการณ์ ทัวไป        ่
     ส่ วนแบ่ งตลาด
     ในปี 2544 มีลูกค้าที่ให้บริ การ จานวน 500 เครื่ อง (วันละเครื่ อง)
กลุ่มเปาหมาย Maintenance Services ของร้านต้นคอมพิวเตอร์
    ้
     กลุ่มประชากรในครัวเรื อน ในเมืองศรี โสภณและต่างอาเภอ (วาริ นชาราบ และเมือง)
           - จานวนครัวเรื อน 150,000 ครัวเรื อน คิดเป็ นครัวเรื อนที่มีการซ่อมเครื่ อง 2,425   เครื่ อง
              ้
แต่ร้านต้นคอมพิวเตอร์ ตองการเพียง 15% เครื่ องเสี ย เท่ากับ 363 เครื่ อง 18% เครื่ อง upgrade = 437 เครื่ อง
รวมเครื่ องเข้ามาเท่ากับ 800 เครื่ องในปี 2545
     กลุ่มเปาหมาย อบรม ของร้านต้นคอมพิวเตอร์
         ้
กลุ่มข้าราชการครู และนักศึกษาทั้งหมด 160 คนต่อปี แต่คิดว่าลูกค้าจะมีความพร้อมในการ เข้าอบรมเพียง 50%
(Conservative) 80 คนต่อปี
                                   ี่
   4. ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนเริ่มต้ น รวมทั้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ทจาเป็ นต้ องใช้ สานักงาน หรื อร้ านค้ า
           รายการ         เงินทุนจากเจ้าของ     เงินกูยม ้ื       รวมเงินลงทุน
    เงินทุนหมุนเวียน             120,000          -           120,000
    ที่ดินและค่าปรับปรุ งที่ดิน          -           -             -
    อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง            -           -             -
    เครื่ องจักรและอุปกรณ์          150,000          -           150,000
    เครื่ องใช้สานักงานและ          200,000          -           200,000
    ค่าตกแต่ง
   เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่อกาลังการผลิต
      ซอฟท์แวร์     Microsoft OS        50,000 บาท
      Hardware Equipment              100,000 บาท
      ประกอบด้วย CPU, Power Supply, Printer, Guard Interface ฯลฯ
      รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการให้ บริการ 150,000 บาท
   ต้ นทุนการผลิตหรือบริการต่ อหน่ วย
      - อัตราค่าแรงการซ่อมต่อครั้ง
          ราคาค่าบริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง         500 บาท
          ราคาค่าบริ การนอกสถานที่ไม่เกิน 10 กม.                300 บาท
          ราคาค่าบริ การนอกสถานที่ไม่เกิน 50 กม.                600 บาท
          ราคาการทา Operating system                      500 บาท
          ราคาโปรแกรมสาเร็ จรู ป โปรแกรมละ                   250 บาท
          ราคาการเช็คและจัดการไวรัสทุกชนิด                   400 บาท
          ราคาประกอบเครื่ องรวมค่าแรง                     2,400 บาท
      - ราคาเหมาจ่ายของการ contact ABC เหมาจ่ายราคาต่อเครื่ อง ไม่รวมค่าอะไหล่
                                           ่ ั
                  ต้ นทุนของการบริการซ่ อม เป็ น 40% ของราคาทีต้งไว้
      - ราคาของการขายอะไหล่ เพิ่มราคาจากเดิม 15% ของราคาทุน
   อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
   มูลค่าอาคารที่ดาเนินกิจการมูลค่า 2,300,000 บาท
5. การจดทะเบียนร้ านค้ า
การจดทะเบียนร้ านค้ า - บุคคลธรรมดา
 ้                                      ้
ผูมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรื อหลายคน (ห้างหุ นส่ วนสามัญ) หรื อนิติบุคคล
            ั
รวมทั้งนิ ติบุคคลที่ต้ งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศไทยซึ่ งประกอบกิจการอันเป็ นพาณิ ชยกิจตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
         ้              ่                      ู้
 กิจการที่ตองจดทะเบียนพาณิ ชย์ รัฐมนตรี วาการกระทรวงพาณิ ชย์ได้ออกประกาศให้ผประกอบกิจการดังต่อไปนี้
ต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ คือ
    ้            ้
1. ผูประกอบกิจการโรงสี ขาวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่ องจักร
     ้              ่
2. ผูประกอบกิจการขายสิ นค้าไม่วาอย่างใดๆ อย่างเดียวหรื อหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้ น ในวันหนึ่งขายได้เป็ นเงินตั้งแต่
20 บาท ขึ้นไปหรื อมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้ นเป็ นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
                                ่
1. นายหน้าหรื อตัวแทนค้าต่างซึ่ งทาการเกี่ยวกับสิ นค้าไม่วาอย่างใดๆ อย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตาม
และสิ นค้านั้นมีค่า รวมทั้งสิ้ นในวันหนึ่งวันใดเป็ นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
      ้                       ่
2. ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรื ออุตสาหกรรมไม่วาอย่างใดๆ อย่างเดียวหรื อหลายอย่างก็ตาม
และขายสิ นค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้ นในวันหนึ่งวันใดเป็ นเงินตั้งแต่ 20
บาทขึ้นไปหรื อในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้ น
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
       ้
3. ผูประกอบกิจการขนส่ งทางทะเล การขนส่ งโดยเรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์ประจาทาง การขนส่ งโดยรถไฟ การขนส่ ง
                                                ู้ ื
โดยรถรางการขนส่ งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้ อขายที่ดิน การให้กยมเงิน การรับแลกเปลี่ยน
หรื อซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้ อหรื อขายตัวเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับจานา
                          ๋
และการทาโรงแรม
                                  ั      ั  ี       ั
4. ขาย ให้เช่า ผลิต หรื อรับจ้างผลิต แผ่นซี ดี แถบบันทึก วีดิทศน์ แผ่นวีดิทศน์ ดีวดีหรื อแผ่นวีดิทศน์ระบบดิจิทล ั
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
5. ขายอัญมณี หรื อเครื่ องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
                                 ่
6. ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต บริ การอินเตอร์ เน็ต
ให้เช่าพื้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
                                               ่
บริ การเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
7. การให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์ เน็ต
8. การให้บริ การฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
9. การให้บริ การเครื่ องเล่นเกมส์
10. การให้บริ การตูเ้ พลง
        ่
กิจการทีได้ รับการยกเว้นไม่ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ตองจดทะเบียนพาณิ ชย์ คือ
                      ้
1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
2. กิจการเพื่อการบารุ งศาสนาหรื อเพื่อการกุศล
3. กิจการของนิ ติบุคคลซึ่ งได้มีพระราชบัญญัติ หรื อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
4. กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
5. กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
6. พาณิ ชยกิจซึ่ งรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่
        ั               ้
1. บริ ษทจากัด ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ห้างหุ นส่ วนสามัญ จดทะเบียน
                                 ้
ที่เป็ นนิติบุคคลตามประมวลฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ นส่ วนและบริ ษท   ั
และได้ยนแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของหแางหุ นส่ วนบริ ษทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ นส่ วนบริ ษท
      ื่                             ้    ั             ้    ั
         ั               ้
ยกเร้นบริ ษทจากัด ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ห้างหุ นส่ วนชามัญจดทะเบียน
               ้
ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ ตอฃจดทะเบียธพาฃิชย์ดวย    ้
                                   ั   ั             ั     ั
(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรื อรับจ้างผลิต แผ่นซี ดี แถบบันทึก วีดิทศน์ แผ่นวีดิทศน์ ดีวีดี หรื อแผ่นวีดิทศน์ระบบดิจิทล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง(2) ขายอัญมณี หรื อเครื่ องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
                                  ่
(3) ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
บริ การอินเตอร์ เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
                                            ่
บริ การเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
(4) การให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์ เน็ต
(5) การให้บริ การฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(6) การให้บริ การเครื่ องเล่นเกมส์
(7) การให้บริ การตูเ้ พลง
2. พาณิ ชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
     ่
การยืนจดทะเบียนพาณิชย์
ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ ไปใช้ ในการจดทะบียนได้ หรือ
            ี่
ขอรับแบบพิมพ์ ได้ ทสานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ และสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดทุกแห่ ง
การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้
1. คาขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )
2. หลักฐานประกอบคาขอ
                               ้ั
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวของเจ้าของกิจการ หรื อ หุ ้นส่ วนผูจดการ หรื อ
 ้
ผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณี เป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ
2.2
                                         ้
สาเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลในต่างประเทศหนังสื อแต่งตั้งผูรับผิดชอบดาเนินการในประเทศใบอ
นุญาตทางาน ในกรณี เป็ นนิ ติบุคคลต่างประเทศ
2.3 การจดทะเบียนพาณิ ชย์ เป็ นผูประกอบพาณิ ชย์กิจการขายหรื อให้เช่า แผ่นซี ดี แถบบันทึก วีดิทศน์ แผ่นวีดิทศน์
                   ้                               ั     ั
ดีวดีหรื อแผ่นวีดิทศน์ระบบดิจิทล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
  ี        ั       ั
ให้ผประกอบพาณิ ชย์กิจแจ้งข้อมูลและส่ งสาเนาเอกสารต่อไปนี้ประกอบการขอจดทะเบียน คือ
    ู้
- หมายเลขบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
- แผนที่สถานที่ซ่ ึ งใช้ประกอบพาณิ ชยกิจเป็ นปกติ
-
สาเนาหนังสื ออนุ ญาตหรื อหนังสื อรับรองให้เป็ นผูจาหน่ายหรื อให้เช่าสิ นค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ของสิ นค้าที่ขา
                          ้
ยหรื อให้เช่า
                  ้
2.4 การจดทะเบียนพาณิ ชย์ เป็ นผูประกอบพาณิ ชยกิจการขายอัญมณี หรื อเครื่ องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
ต้องเพิมหลักฐานหนังสื อยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบพาณิ ชยกิจหรื อสัญญาเช่า นอกจากนั้นต้องส่ งหลักฐานเพิมเติม
     ่                                                    ่
ดังนี้
2.5 หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี)
ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิ ชย์ใหม่
            ่
การจดทะเบียนเปลียนแปลง มีเอกสารดังนี้
1. คาขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )
2. หลักฐานประกอบคาขอ
                              ้ั
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวของเจ้าของกิจการ หรื อหุ ้นส่ วนผูจดการ
    ้
หรื อผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณี เป็ นนิ ติบุคคลต่างประเทศ
2.2 ใบทะเบียนพาณิ ชย์หรื อใบแจ้งความ กรณี ใบทะเบียนพาณิ ชย์สูญหาย
2.3 สาเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสาคัญการสมรสใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็ นต้น
2.4
         ้
หนังสื อแต่งตั้งผูรับผิดชอบดาเนินการในประเทศหรื อหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณี เปลี่ยนแปลงผูรับผิด    ้
ชอบดาเนินการในประเทศหรื อกรรมการ
2.5 หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี)
      ่           ่
รายการทีต้องยื่นจดทะเบียนเปลียนแปลง มีดังนี้
1. เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่ วน และ/หรื อเพิ่มใหม่
2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
3. ย้ายสานักงานใหญ่
       ้ั
4. เปลี่ยนผูจดการ
5. เจ้าของหรื อผูจดการย้ายที่อยู่
          ้ั
6. เพิ่มหรื อลดเงินทุน
7. ย้าย เลิก หรื อเพิ่มสาขา โรงเก็บสิ นค้า หรื อตัวแทนค้าต่าง
              ้ั
8. อื่นๆ เช่น เจ้าของหรื อผูจดการเปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล หรื อรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
                                          ้
หมายเหตุหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ตองการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
1. คาขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )
2. หลักฐานประกอบคาขอ
                           ้
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวของเจ้าของกิจการ หรื อหุ นส่ วนผูจดการ  ้ั
       ้
หรื อผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณี เป็ นนิ ติบุคคลต่างประเทศ
2.2 ใบทะเบียนพาณิ ชย์หรื อใบแจ้งความ กรณี ใบทะเบียนพาณิ ชย์สูญหาย
2.3 หนังสื อรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณี ที่มีหน้าที่จดทาบัญชี ั
2.4 สาเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศในกรณี เป็ นนิติบุคคลต่างประเทศ
                ้              ู้
2.5 สาเนาใบมรณบัตรของผูประกอบกิจการ ในกรณี ที่ผประกอบกิจการถึงแก่กรรม
2.6 หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี)
ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิ ชยกิจ
สถานทีจดทะเบียน ่
     ้                  ่           ่
1. ผูประกอบพาณิ ชยกิจที่มีสานักงานตั้งอยูในเขตกรุ งเทพมหานคร ยืนคาขอจดทะเบียนได้ที่
ส่ วนจดทะเบียนธุ รกิจกลาง หรื อ สานักงานบริ การจดทะเบียนธุ รกิจ 1 - 7
      ้                  ่        ่
2. ผูประกอบพาณิ ชยกิจที่มีสานักงานตั้งอยูในต่างจังหวัด ยืนคาขอจดทะเบียนได้ที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
หรื อเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เว้นแต่พาณิ ชยกิจที่รัฐมนตรี กาหนดเป็ นการเฉพาะ
ให้ยนคาขอจดทะเบียนได้ที่สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัดที่สานักงานตั้งอยู่
    ื่
ยกเว้นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ระยอง ชัยภูมิ สมุทรปราการ และนราธิ วาส
                    ื่
ซึ่ งยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนให้ยนคาขอจดทะเบียนได้ที่สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัด
หรื ออาเภอหรื อกิ่งอาเภอที่สานักงานตั้งอยู่
พาณิ ชยกิจที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดเป็ นการเฉพาะให้เป็ นอานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                                  ั    ั   ี        ั      ั
 - ขาย ให้เช่า ผลิต หรื อรับจ้างผลิต แผ่นซี ดี แถบบันทึก วีดิทศน์ แผ่นวีดิทศน์ ดีวดี หรื อแผ่นวีดิทศน์ระบบดิจิทล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
- ขายอัญมณี หรื อเครื่ องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
                                ่
- ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
บริ การอินเตอร์ เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
                                             ่
บริ การเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
- การให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
- การให้บริ การฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
- การให้บริ การเครื่ องเล่นเกมส์
- การให้บริ การตูเ้ พลง
ค่ าธรรมเนียม
1. การขอดาเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ฯ
จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดาเนินการดังต่อไปนี้
             ั
2. จดทะเบียนพาณิ ชย์ต้ งใหม่ 50 บาท
3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ20 บาท
4. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชยกิจ20 บาท
5. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิ ชย์ ฉบับละ 30 บาท
               ้
6. ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิ ชยกิจ ครั้งละ 20 บาท
           ั
7. ขอให้เจ้าหน้าที่คดสาเนาและรับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
กาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
              ั                   ั
1. จดทะเบียนพาณิ ชย์ต้ งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนเริ่ มประกอบกิจการ
2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน
     ั
นับแต่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
                              ั
3. เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนที่เลิกประกอบกิจการ
                  ่
4. ใบทะเบียนพาณิ ชย์สูญหายต้องยืนขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วนสู ญหาย ั
หน้ าที่ของผู้ประกอบกิจการ
1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกาหนดเวลาที่กล่าวไว้ในข้อ 7 ตามแต่กรณี
2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิ ชย์หรื อใบแทนใบทะเบียนพาณิ ชย์ไว้ ณ สานักงานในที่
เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้หน้าสานักงานแห่งใหญ่และสานักงาน
                     ั
สาขาโดยเปิ ดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วนที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ ป้ ายชื่อให้เขียนเป็ นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน
    ั
จะมีอกษรต่างประเทศในป้ ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็ นสานักงานสาขาจะต้องมีคาว่า
"สาขา" ไว้ดวย ้
4. ต้องไปให้เข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคาสั่งของนายทะเบียน
5. ต้องอานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทาการ
                ้
ตรวจสอบในสานักงานของผูประกอบกิจการ
บทกาหนดโทษ
                                 ้
1. ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถอยคา ไม่ยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
กรณี ไม่จดทะเบียนอันเป็ นความผิดต่อเนื่ อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท
         ั
จนกว่าจะได้ปฏิบติให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
                   ื่
2. ถ้าใบทะเบียนพาณิ ชย์สูญหายไม่ยนคาร้องขอรับใบแทน หรื อไม่แสดงใบทะเบียนพาณิ ชย์ไว้
ที่สานักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จดทาป้ ายชื่อ มีความผิด ปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็ นความผิดต่อเนื่ อง
               ั
                        ั
ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบติให้ถูกต้อง
   ้
3. ผูประกอบกิจการซึ่ งกระทาการฉ้อโกงประชาชน ปนสิ นค้าโดยเจตนาทุจริ ต ปลอมสิ นค้า
หรื อกระทาการทุจริ ตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิ ชย์
เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิ ชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้
          ่
เว้นแต่รัฐมนตรี วาการกระทรวงพาณิ ชย์จะสังให้รับจดทะเบียนพาณิ ชย์ใหม่
                       ่
    ้
4. ผูประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิ ชย์แล้ว ยังฝ่ าฝื นประกอบกิจการต่อไป
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตุลาคม 2547 อ้างใน THAILAND BOARD OF INVESTMENT)
     6. การเปิ ดบัญชีธนาคาร
ขันตอนการเปิ ดบัญช ี
 ้
  ขั้นตอนการเปิ ดบัญชี
         ั
  การเปิ ดบัญชีกบโบรกเกอร์ ตามกฎของตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า จะต้องวางเงินประกันขั้นต้น (initial margin)
ซึ่ งโดยปกติจะต้องวางเงินประกันประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญาที่จะทาการซื้ อขาย
(สามารถซื้ อขายสัญญาล่วงหน้าได้ในมูลค่าสู งถึง 10 เท่าของเงินประกัน) เช่น ต้องการซื้ อสัญญาล่วงหน้ามูลค่า
500,000 บาท จะต้องวางเงินประกัน 50,000 บาท ทั้งนี้
โบรกเกอร์ จะกาหนดวงเงินในการซื้ อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน
และความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า
  7. การเลือกสิ นค้ ามาทาธุรกิจ
                       การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
การเลือกซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาประกอบเองนั้น ควรเริ่ มจากที่ซีพียก่อนเป็ นอันดับแรกสุ ด
                                       ู
                                      ่
เนื่องจากจะทาให้ง่ายต่อการเลือกซื้ ออุปกรณ์อย่างอื่นต่อไปสมมุติวาเริ่ มจากซีพียู AMD Athlon XP 2100+
       ู
เมื่อได้ซีพียแล้วต่อไปก็ไปดูเมนบอร์ ด เมนบอร์ ดที่ใช้สาหรับ AMD คือ เมนบอร์ ด Socket A
เมนบอร์ ดแต่ละรุ่ นก็จะมีชนิ ดของแรมที่ใช้ มี Sound on Board ด้วยไหม มี VGA on Board ด้วยไหม
                        ่
ถ้าเป็ นเมนบอร์ ดรุ่ นที่มี Sound และ VGA อยูแล้ว ก็ทาให้คุณไม่ตองซื้ อซาวนด์การ์ ด ไม่ตองซื้ อการ์ ดจอเพิม
                                     ้          ้      ่
นอกจากนี้ เมนบอร์ ดบางรุ่ นก็มี HDD Raid มีคอนเน็คเตอร์ แบบ SCSI เอาไว้สาหรับต่อฮาร์ ดดิสก์หลายๆ ตัว มีพอร์ ต
FireWire เอาไว้ต่อกล้องดิจิตอลวิดีโอ เมนบอร์ ดที่มีอุปกรณ์เยอะ ก็จะมีราคาแพงขึ้นไปด้วย
                              ่
หลังจากที่ได้เมนบอร์ ดแล้วต่อไปก็ไปดูที่แรม อย่าลืมดูวาเมนบอร์ ดที่คุณเลือกมาต้องใช้แรมชนิ ดไหน เป็ น SDRAM
หรื อว่า DDR ซึ่ งดูได้จากสล็อตแรมในตารางราคา สาหรับแรมก็ควรเลือกระดับ 256 เมกะไบต์ข้ ึนไปได้แล้ว
สาหรับเครื่ องทุกวันนี้ เนื่องจาก OS และโปรแกรมส่ วนใหญ่ใช้แรมเยอะ
ต่อไปก็ดูฮาร์ ดดิสก์์ ความจุ ความเร็ วรอบ ก็ดูวาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เอามาใช้งานด้านไหน หากเป็ นเพียงดูหนัง
                         ่
เล่นเกมส์ พิมพ์งานบ้างเล็กน้อย ความจุฮาร์ ดดิสก์ 40 - 60 กิกะไบต์ก็รับมือได้สบายๆ
   ้
แต่ถาเป็ นงานกราฟิ กก็อาจเพิ่มขึ้น
เสร็ จจากฮาร์ ดดิสก์ก็ดูที่จอ สาหรับจอขนาด 17 นิ้วในปั จจุบนมีราคาถูกลงมาก ใกล้เคียงกับจอ 15 นิ้ว จอ 17
                                ั
                  ั
นิ้วจะเหมาะกับโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่ๆ ทุกวันนี้ที่มีเครื่ องมือ มีอินเทอร์ เฟสขนาดใหญ่
แล้วก็ควรเลือกเป็ นจอแบบจอแบน (ไม่ใช่จอแอลซี ดี) ข้อดีของจอแบนก็คือมีแสงสะท้อนจากจอน้อย
ทาให้สบายตาเมื่อใช้งานานๆ
                    ้
การ์ ดจอและการ์ ดเสี ยง สาหรับคนที่ตองการการ์ ดจอและการ์ ดเสี ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าประเภท On Board
                                         ้
ก็ควรเลือกซื้ อเพิ่ม ต้องดูการใช้งานเป็ นหลัก หากเน้นเล่นเกมสามมิติ ก็ตองการ์ ดพวก Geforce 3, Geforce 4 หรื อ ATI
Radeon 9800 เป็ นต้น ส่ วนการ์ ดเสี ยงก็มีให้เลือกหลายรุ่ น ที่ข้ ึนชื่อก็ของ Sound Blaster ของ Yamaha
ลาโพงก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่ควรมี หากต้องการลาโพงที่เสี ยงดีๆ หน่อยก็ควรเลือกลาโพงที่มี Subwoofer ด้วย
ราคาก็ต้ งแต่สองพันเศษๆ ไปจนถึงเป็ นหมื่น ลองฟังเสี ยงว่าชอบรุ่ นไหน ลาโพงที่ราคาสู งมากๆ
     ั
อย่าลืมเลือกซาวนด์การ์ ดดีดวย ้
ไดรฟ์ DVD, CD-RW, CD-ROM หากต้องการดูหนังจากแผ่นดีวดี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็ตองมีไดรฟ์ ดีวดี
                                    ี            ้    ี
ราคาได้ก็ประมาณ 3 พันบาท หากต้องการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซี ดีได้ดวย เช่น ทาซี ดีเพลง ทาวิดีโอซีดี แบ็คอัพงาน
                                        ้
ไดรฟ์ CD-RW น่าใช้งานกว่า และสุ ดท้ายก็เป็ นไดรฟ์ CD-ROM ไดรฟ์ นี้ก็เอาไว้ฟังเพลง
                       ่
เอาไว้ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซี ดี เลือกดูวาชอบอย่างไหน
อุปกรณ์ อื่นๆ พวกเม้าส์ คียบอร์ด อันนี้ก็เลือกตามความชอบ แต่ให้ดูที่ราคาสู งนิ ดนึง
              ์
      ้                      ้
จะได้ไม่ตองมาเสี ยใจภายหลังว่าของที่ซ้ื อมาใช้งานได้ไม่คุมค่า
                                       ่       ั
ก่อนจะซื้ อก็ลองดูรายการจากตารางราคาก่อนก็ได้ จากนั้นก็ทาราคาออกมา ดูวาราคาสู งกว่างบที่ต้ งเอาไว้หรื อเปล่า
ถ้าสู งเกินไปจะลดอุปกรณ์ตวไหนได้ เช่น การ์ ดจอรุ่ นนี้ แพงไป ก็เลือกที่ราคาถูกลง
               ั
ร้านขายคอมพิวเตอร์ หลายร้านยินดีที่จะประกอบเครื่ องให้ตามสเป็ คที่เราเลือกได้
ไม่จาเป็ นว่าต้องเลือกซื้ อแล้วมานังประกอบเอง
                  ่

การเลือกซื้ออุปกรณ์ คอม
    การเลือกซื้อ BAREBONE
                                    ่
       คุณเคยเบื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่คุณใช้ทางานอยูทุกวันไหม เวลาอยากจะขนย้าย
                                      ่ ้
    หรื อนาไปใช้งานนอกสถานที่ก็เป็ นเรื่ องที่ ลาบากใจลาบากกายกัน อยูไม่นอย หรื อว่าจะซื้ อโน้ตบุกมาใช้ดี
                               ้
    ลองเอามือล้วงกระเป๋ าตังค์ออกมาดูแล้วก็คิดว่าคงไม่คุมกันแน่ๆ เพราะ
    ราคาโน้ตบุกหนึ่งเครื่ องแพงกว่าเงินเดือนเดือนนี้ซะอีก ไม่เป็ นไรครับ ในครั้งนี้เรามีทางออกดีๆ
                    ้
    กับประสิ ทธิ ภาพเจ๋ งๆ มาฝากผูที่ ชื่นชอบพีซีขนาดเล็กราคาประหยัด กันครับ...
    การเลือกซื้ออุปกรณ์ เครือข่ าย
        คงมีหลายๆท่านที่คิดจะติดตั้งระบบเครื อข่ายเพื่อใช้งานภายในบ้านหรื อในสานักงานของตัวเอง
    เพราะต้องการแชร์ ทรัพยากรที่มีอยูเ่ ช่นเครื่ องพิมพ์ ข้อมูล เครื่ องสแกนและอื่นๆ
    ให้เครื่ องคอมฯหลายๆเครื่ องใช้ร่วมกัน
    อีกทั้งต้องการความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรทางอีเมล์
              ่        ่ ั            ่ ั
    ซึ่ งท่านก็ลองคิดดูวาถ้าท่านทางานอยูช้ นสี่ แล้วเครื่ องพิมพ์อยูช้ นสามถ้าไม่มีระบบเครื อข่ายจะทายังไงถ้าต้องพิ
                                   ั                   ั
    มพ์งาน ก็คงต้อง Save งานใส่ แผ่นแล้วก็เดินลงไปพิมพ์ที่ช้ นสาม เป็ นยังงัยครับ แค่คิดก็เหนื่อยใช่ม้ ยครับ
    แล้วถ้าอยากมีระบบเครื อข่ายจะทายังงัย ? มีสองทางเลือกครับ ทางเลือกแรก คือ “จ้างเขาทา”
    ง่ายครับขอแต่มีเงินเป็ นพอก็ทาได้ และอีกทางคือ “ทาเอง”
    การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล
        กล้องดิจิตอลนั้นเริ่ มมีบทบาทในชีวตของเรามากขึ้นและก็ทาการแพรหลายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
                            ิ
    มากขึ้นด้วย ซึ่ งสิ่ งที่เห็นและรับรู ้ได้มากที่สุดก็คือ ในเครื่ องโทรศัพท์
      ่                    ั่
    แม้วาจะมีความละเอียดที่ไม่สูงนักแต่นนก็ถือว่าเป็ นแนวทางที่ดีที่จะได้มีการพัฒนาความสามารถต่อยอดให้ดี
    มากยิงขึ้น
       ่
    มาเข้าเรื่ องกล้องดิจิตอลของเราต่อ
กล้องดิจิตอลที่เป็ นกล้องดิจิตอลเพรี ยวนั้นได้รับการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น
และในอนาคตอาจจะมาแทนกล้องฟิ ล์มเลยก็ได้
      ้
เนื่องจากมีตนทุนในระยาวที่ต่าและมีความสะดวกในการใช้งาน
                                     ่
กอปรกับสามารถที่จะนาภาพที่ถ่ายไปใช้งานยังส่ วนอื่นๆ ได้ทนทีอีกด้วย ไม่วาจะเป็ นการส่ งอีเมลล์,
                              ั
การนาภาพมาประกอบรายงาน เป็ นต้น
การเลือกซื้อจอภาพ (CRT/LCD)

                      ั
สาหรับจอของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนนั้นมีมากมายหลายแบบถ้าจะกล่าวถึงตามลักษณะการทางานกันจ
ริ งๆ ก็จะแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทก็คือ จอแบบที่ใช้หลอดภาพในการแสดงผล หรื อที่เรี ยกกันว่าจอ Monitor
หรื อ CRT ส่ วนอีกประเภทนั้นก็คือ จอแบบที่ใช้การเรื องแสงของผลึกที่เรี ยกว่าจอ LCD
                                 ั
ซึ่ งมีการทางานที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง ในส่ วนของจอมอนิเตอร์ น้ นก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็ นอีก 2
                                ั
ประเภทนั้นก็คือ จอธรรมดา หรื อจอแบบ Shadow Mask ซึ่งจะมีลกษณะของหน้าจอที่โค้งเล็กน้อย
ส่ วนอีกประเภทคือ จอแบน หรื อจอแบบ Trinitron ซึ่ งจอแบบนี้จะมีหน้าจอที่แบนเรี ยบเป็ นแนวตรง ซึ่ งตามผู ้
ผลิตจะเรี ยกเทคโนโลยีน้ ีแตกต่างกันออกไป และจะมีการทางานหรื อส่ วนเพิ่มเติมที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
การเลือกซื้อเครื่องพรินเตอร์
    การเลือกซื้ อเครื่ องพริ นเตอร์ ไว้ใช้งานสักเครื่ องหนึ่ ง
ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการเลือกซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ เลย
เพียงแต่ผซ้ื อควรจะมีความรู ้เกี่ยวกับตัวสิ นค้าสักหน่อยเท่านั้น ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในที่น้ ีอย่างเช่น
     ู้
การอ่านสเปกอย่างคร่ าวๆ ของเครื่ องพริ นเตอร์ ได้ สามารถอ่านแล้วทาความเข้าใจได้วา     ่
                              ั่
ความสามารถของสิ นค้าชนิดนั้นๆ สามารถทาอะไรด้มง มีความละเอียดในการพิมพ์เท่าไร่ ?
สามารถหยดน้ าหมึกได้เล็กที่สุดกี่พิโคลิตร? แต่ที่สาคัญยิงไปกว่านั้น
                               ่
                 ั
การเลือกซื้ อเครื่ องพริ นเตอร์ ยงต้องคานึงถึงในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ราคาของเครื่ องพริ นเตอร์
งบประมาณที่จะซื้ อ รวมไปจนถึงประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องพริ นเตอร์ ที่ซ้ื อมาใช้งานแล้ว
 ้
คุมค่ากับเงินทองที่เสี ยไปหรื อไม่ ถ้าทาอย่างนี้การเลือกซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
                       ้
หรื อการเลือกซื้ อเครื่ องพริ นเตอร์ สาหรับผูใช้หลายๆ ท่านก็ไม่ได้เป็ นเรื่ องที่ยากแล้วครับ
การเลือกซื้อกราฟิ กการ์ ด
    สาหรับในตลาดบ้านเราแล้วชิปกราฟิ กส่ วนใหญ่จะเป็ นของทาง nVIIDIA และของ ATi
ส่ วนชิปของผูผลิตรายอื่นๆ นั้นจะไม่ค่อยมีให้เห็นกันเลย
        ้
สาหรับในการเลือกซื้ อกราฟิ กการ์ ดสักตัวหนึ่งนั้นอย่างแรกที่ควรพิจารณาเลยคือเรื่ องของการนาคอมพิวเตอรื
ไปใช้งาน ซึ่ งในการใช้งานแต่ละประเภทจาเป็ นต้องใช้กราฟิ กการ์ ดที่แตกต่างกันออกไป
เพราะว่าราคาของการ์ ดแต่ละรุ่ นในแตกต่างกันค่อนข้างมากซื้ อมีต้ งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่น
                                ั
เรื่ องต่อมาที่ใช้ในการเลือกซื้ อคือเรื่ องของความเร็ ว และเทคโนโลยีที่ชิปกราฟิ กรองรับ
        ่
ส่ วนนี้ถือได้วาสาคัญมากในการเลือกซื้ อกราฟิ กการ์ ด สาหรับความเร็ ว
และเทคโนโลยีที่รองรับรับนั้นชิปในแต่ละรุ่ นก็จะแตกต่างกันออกไป โดยชิปที่มีความเร็ วในการทางานสู งๆ
และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ราคาก็จะแพงขึ้นไปตามลาดับ
โดยกราฟิ กการ์ ดส่ วนใหญ่ที่มีในตลาดจะเป็ นการ์ ดประเภทที่รองรับการทางานทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
เป็ นส่ วนใหญ่
และยังมีการ์ ดที่เป็ นการ์ ดที่ใช้งานทางด้านกราฟิ กเฉพาะทางซึ่ งการ์ ดพวกนี้ราคาจะค่อนข้างสู งมาก
การเลือกซื้อฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์
                                 ้
     สาหรับฮาร์ ดดิสก์ถูกจัดเป็ นอีกองค์ประกอบที่สาคัญไม่นอยของระบบคอมพิวเตอร์
และเป็ นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการอัปเกรด เพราะสเป็ คที่ผบริ โภคดูส่วนใหญ่เน้นเพียงไม่กี่ตวอาทิ ความจุ
                           ู้               ั
ความเร็ วรอบ ขนาดหน่วยความจาแคช
                                     ั
ซึ่ งมันอาจเป็ นคาตอบที่ไม่ถูกต้องนักต่อการเลือกซื้ อฮาร์ ดดิสก์ในปั จจุบนและอนาคต
                       ่
เพราะเทคโนโลยีฮาร์ ดดิสก์ในช่วง 2-3 ปี ที่ผานมานับว่าพัฒนาได้รวดเร็ วเอามากๆ
ฉะนั้นการเลือกซื้ อควรมองให้กว้างขึ้น
เพื่อให้ได้มาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ท่านจะได้รับจากฮาร์ ดดิสก์ไปเต็มๆ
การเลือกซื้อเมนบอร์ ด
    เมนบอร์ด
หนึ่งในอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ที่ถือว่าเป็ นเหมือนฐานรากหลักของระบบการทางานภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพรา
                               ั     ่
ะมันจะเป็ นส่ วนที่เชื่ อมต่อการทางานของอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ท้ งหมดที่อยูในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยงตรง
   ่                            ี
ไม่วาจะเป็ นซี พียู หน่วยความจา ฮาร์ ดไดรฟ์ ซี ดีรอมไดรฟ์ ดีวดีรอมไดรฟ์
  ่
ที่ผานทางสายเคเบิลหรื อแม้แต่การ์ ดแสดงผล
          ้     ้
และการ์ ดเสี ยงก็ลวนแล้วแต่ตองทางานโดยผ่านทางเมนบอร์ ดทั้งสิ้ น
การเลือกซื้อโมเด็ม
     อินเทอร์ เน็ตนับว่าเป็ นระบบเครื อข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
                  ่
ที่สามารถย่อโลกทั้งโลกให้มาอยูในที่เดียวกัน พร้อมกันนั้นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ตก็มี
การเจริ ญเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว มีการขยายวงกว้างสังคม ของอินเทอร์ เน็ตมากขึ้นเรื่ อยๆ
         ั                ่
และก็คงจะไม่มีวนมีที่สิ้นสุ ด ลองคิดเล่นๆ กันดูวา ถ้าวันหนึ่งอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะรวบรวมเอาความรู้
และข้อมูลทั้งหมดที่มนุษย์จะสามารถคิดค้นออกมาได้ รวมทั้งยังเป็ นช่องทาง การสื่ อสารหลักขนาดใหญ่
  ู้                 ่
ที่ผคนในยุคนั้นใช้เชื่ อมโยงเข้ากัน ไม่วาจะเป็ นด้านธุ รกิจ การค้าขาย
หรื อแม้กระทังความสัมพันธ์ของคนต่างชนชาติ ก็จะทาให้วงกว้างของระบบเครื อข่าย
       ่
อินเทอร์ เน็ตก็มีแต่จะเจริ ญเติบโตและคงจะไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่อย่างไรก็ตามการเจริ ญเติบโตของ
อินเทอร์ เน็ตก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อเข้า ถึง (Access) อย่างโมเด็ม (Modem)
การเลือกซื้อโน้ ตบุ๊ก
                                     ๊
      ณ ช่วงเวลาอันเร่ งรี บนี้ อุปกรณ์ไอทีแบบเคลื่อนที่อย่าง "โน้ตบุก"
กาลังเป็ นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากสาหรับนักธุ รกิจหรื อบุคคลที่ตองการความสะดวกสบายในการใช้งาน
                                   ้
         ั
เพราะในปั จจุบนนี้การเติบโตของโน้ตบุกนั้น ๊
                                         ๊
กาลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ วจนมีความสามารถที่เทียบเท่าหรื อสู งกว่าเครื่ องเดสก์ทอปบางตัวด้วยซ้ าไปแล้ว
        ๊
จึงทาให้โน้ตบุกเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในเรื่ องของความคล่องตัวในการใช้งาน
อีกทั้งยังมีสมรรถนะที่มากเกินตัวด้วยซ้ าไป และด้วยเทคโนโลยี Sonoma ซึ่ งเป็ นแพลตฟอร์ มใหม่ล่าสุ ดของ
                          ๊
Intel Centrino Mobile Technology จึงทาให้โน้ตบุกมีความสามารถที่เพิ่มสู งมากยิงขึ้น
                                        ่
          ั   ๊
อีกยังในตอนนี้ยงมีโน้ตบุกแบบ BTO กาเนิดขึ้นมาอีก ซึ่งสามารถที่จะทาการจัดสเปคเองได้อีก
       ้
ทาให้ถูกใจผูใช้อีกหลายๆ คนเลยทีเดียว
การเลือกซื้ออุปกรณ์ ออฟติคอลไดรฟ์
      ออฟติคอลไดรฟ์ (Optical Drive) อุปกรณ์ประเภท I/O (Input/Output Device)
ส่ วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีหน้าที่ในการนาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ
ผ่านกระบวนการทางานของแสงเลเซอร์
     ั
ปั จจุบนสื่ อและอุปกรณ์ที่เป็ นออฟติคอลไดรฟทั้งหลายมีการแตกแขนงออกไปเรื่ อยๆโดยเฉพาะดีวีดี
จนอาจทาให้บางท่านสับสนต่อการใช้งานก็เป็ นได้
โดยการแตกแขนงออกไปนั้นเป็ นในเรื่ องของเทคโนโลยีของไดรฟ์ แต่ละตัวรวมถึงกระบวนการทางานของแส
งเลเซอร์ ที่กาลังจะพลัดใบไปสู่ สาแสงสี ฟ้า (Blu-Ray) เร็ วนี้ หากถามว่าเพื่ออะไร
คาตอบก็คือการใช้เทคโนโลยีสาแสงสี ฟ้าจาทาให้สามารถขยายขนาดความจุบนแผ่นดิสก์ได้มากขึ้น
                ี
จากเดินการจัดเก็บในรู ปดีวดีสูงสุ ด 4.7GB และ 8.5GB เท่านั้นแต่เมื่อปรับการใช้แสงเป็ นสี ฟ้า
ด้วยขนาดการยิงที่ส้ ันลงทาให้ความละเอียดในการเขียนข้อมูลบนพิท(Pit) ทาได้มากขึ้น
ซึ่ งนั้นมันก็เป็ นเรื่ องของอนาคตที่น่าติดตามกันต่อไป ...
กการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ชุด
                              ั
  จะกล่าวถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชุดที่ขายดีที่สุด ณ ปั จจุบน
                         ั
ก็เห็นจะปฏิเสธเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปที่จดโดยรัฐบาล ในโครงการเครื่ องคอมพิวเตอร์ เอื้ออาทร
           ่                              ั
ไปไม่ได้ เพราะไม่วาจะสามารถจุดกระแสให้ประชาชนหันมาใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ กนมากขึ้นแล้ว
  ั        ้                      ู้
ก็ยงเป็ นการกระตุนตลาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในบ้านเราด้วย ทาให้ผผลิต เครื่ องคอมพิวเตอร์ รายต่างๆ
ขายดิบขายดีไปตามๆกัน การเลือกซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใช้ทวๆไปก็จะมีอยู่ 2 แบบ
                               ้ ั่
สาหรับแบบแรกนั้นก็คงจะเดินไปจัดสเปคเครื่ อง ตามร้าน ขายอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ กนเองั
เปรี ยบเทียบราคาของแต่ละร้านหาร้านที่มีราคาถูกแล้วก็นาไปประกอบด้วยตนเอง
หรื อไม่ก็ให้ทางร้านที่เราซื้ ออุปกรณ์ร้านใดร้านหนึ่งเป็ น ผูประกอบเครื่ องให้
                               ้
ซึ่ งบางทีร้านเขาอาจจะคิดค่าบริ การในส่ วนนี้เพิ่มขึ้นอีกนิ ดหน่อย
สาหรับการเลือกซื้ อแบบแรกนั้นน่าจะเหมาะสาหรับ ผูที่มีความรู ้ทางด้าน อุปกรณ ์์คอมพิวเตอร์ อยูบาง
                             ้                     ่ ้
มาดูแบบที่สองกันบ้างครับ สาหรับการเลือกซื้ อแบบที่สองนั้นน่าจะเหมาะกับผูใช้มือใหม่ ้
    ้                            ้      ั
หรื อผูใช้ที่ไม่มีความรู ้ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เลย ซึ่ งผูใช้ ประเภทนี้มกจะให้ทางร้านเขาจัดสเปคให้เลย
                ้                ้      ้     ่
โดยจะกาหนดราคาเครื่ องที่ตองการใช้ให้ทางร้านไป หรื อผูใช้บางคนที่ไม่ตองการความยุงยากในการเลือกซื้ อ
                  ้                               ้
หรื อต้องการ การรับประกันจากผูผลิตที่ดีๆ ก็อาจจะหันไปมองเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบรนด์เนมจากผูผลิตทั้งใน
หรื อต่างประเทศที่นาออกมาวางขายในตลาดบ้านเรากันมากมาย หลากหลายยีหอ        ่ ้
     ่
ถึงแม้วาในปั จจุบนผูใช้จะสามารถซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ช้ ีนิ้ว
          ั ้
                           ้       ู้
หรื อแค่บอกความต้องการนาไปใช้งานของตนกับผูขาย เพื่อให้ผขายจัดสเปคเครื่ องให้ แล้วก็เหลือ
เพียงแค่ขนเครื่ องที่ซ้ื อมากลับไปบ้านเท่านั้นเอง


การเลือกซื้อโปรเจคเตอร์
     Projector เป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญคือ เครื่ องฉายไฟ, เลนส์ และมีพอร์ต RGB ในการที่จะเลือกซื้ อเครื่ อง
Projector นั้นก็ตองให้ความพิถีพิถนกันบ้างเนื่องจากตัว Projector นั้นมีราคาที่ค่อนข้างสู ง
          ้        ั
   ้    ั               ั
แต่ถาหากรู ้จกการใช้งานอย่างเหมาะสมก็นบว่าคุมค่ากับการหาซื้ อมาใช้งาน เนื่องจากตัว Projector
เองนั้นสามารถใช้ในการประชุมสัมมนา, นาเสนอโครงการต่างๆ
                                 ่
หรื อแม้แต่ใช้เพื่อความบันเทิงในบ้านก็สามารถทาได้ จึงเห็นได้วา Projector
นั้นให้ประโยชน์ในการใช้งานที่กว้างขวางพอสมควร
การเลือกซื้อเครื่อง PDA

                            ั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อที่เรี ยกกันว่าเครื่ องพีซีน้ นก็มีขนาดที่ใหญ่เทอะทะไม่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไห
                                     ๊
นได้อย่างสะดวก หรื ออาจจะมองมาที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุกก็อาจจะเหมาะสาหรับบางคน
แต่บางคนอาจจะมองว่าไม่เห็นจาเป็ นต้องใช้เครื่ องที่มีความสามารถอะไรมากมายเลย
เนื่องจากเอาไว้แค่จดบันทึกหรื อนัดหมายอะไรบางประการเท่านั้น
ซึ่ งเมื่อมาในลักษณะนี้แล้วก็พอที่จะมองเห็นถึงลักษณะของเครื่ อง PDA
กันแล้วเนื่ องจากมีขนาดที่เล็กพกพาสะดวก น้ าหนักเบา สามารถใช้งานได้ง่าย แต่เราจะหาซื้ อเครื่ อง PDA
เหล่านี้ได้อย่างไร
การเลือกซื้อสแกนเนอร์
                          ้                    ้
    วิธีการเลือกซื้ อเครื่ องสแกนเนอร์ สาหรับผูใช้ระดับสู ง เครื่ องสแกนเนอร์ ที่แนะกับผูใช้ในระดับนี้
จะต้องเป็ นเครื่ องสแกนเนอร์ ที่มีความละเอียดที่สูง มีบิตสี ในการสแกนที่มาก
                  ้            ั
มีความเร็ วในการสแกนที่พอเหมาะไม่ชาจนเกินไป สามารถสแกนได้ท้ งกระดาษธรรมดา และแผ่นฟิ ล์ม
มีขนาดและรู ปร่ างที่ไม่ใหญ่มากนัก
การเลือกซื้อเซิร์ฟเวอร์
         ั
      ปั จจุบนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อ SMEs
นั้นเป็ นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา
                                        ่
เนื่องจากทางภาครัฐนั้นได้รับบทเรี ยนช้างล้มจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ 4 - 5 ปี ที่ผานมา
                     ้
ทางภาครัฐจึงได้มีนโยบายสาหรับกระตุนการสร้างระบบเศรษฐกิจตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไป
ดังจะเห็นจากนโยบายเอื้ออาทรต่างๆ ที่มีออกมามากมายทีเดียว
ล่าสุ ดนี้ก็คงจะเป็ นนโยบายคอมพิวเตอร์ เอื้ออาทร โครงการ 2 ที่ภาครัฐหวังกระตุนตลาดไอซีทีในบ้านเรา
                                         ้
พร้อมๆทั้งเป็ นน้ าย่อยสาหรับโครงการไอซี ทีอื่นๆ ที่จะมีออกตามมาอีกเป็ นระลอก
จากโครงการนี้ทาให้กระทบตลาดมวลรวมของการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ อยูไม่ใช่นอย ่   ้
       ้     ั
เนื่องจากผูผลิตต่างก็ดมป์ ราคาลงมาแข่งขันกันอย่างคึกคักทีเดียว..บางองค์กรก็เตรี ยมงบประมาณสาหรับซื้ อเค
                    ั
รื่ องคอมพิวเตอร์ พีซีของโครงการนี้กนจานวนมาก แล้วเครื่ องเซิร์ฟเวอร์สาหรับใช้งานหละ
ถ้าท่านกาลังคิดจะซื้ อเช่นกัน คราวนี้ เรามีคาตอบ...
การเลือกซื้อซาวนด์ การ์ ด
                          ั      ู้
     ซาวนด์การ์ด ถือเป็ นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่นบวันเริ่ มมีผให้ความสนใจมากขึ้นทุกวัน
เพราะสามารถที่จะสรรค์สร้างพลังเสี ยงออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
                           ั                     ั
โดยทุกวันนี้การผลิตซาวนด์การ์ ดออกมาให้เราได้ใช้น้ น ล้วนแต่เป็ นซาวนด์การ์ ดที่มีคุณภาพที่ดีท้ งสิ้ น
แต่ก็มีความแตกต่างทางด้านใช้งานพอสมควร ดังนั้นในการเลือกซื้ อซาวนด์การ์ ดนั้น
ควรจะต้องดูที่ความต้องการของคุณเป็ นหลักครับ
การเลือกซื้อลาโพง
                                        ิ
      ลาโพงถือว่าเป็ นอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายทอดพลังเสี ยงออกมาให้เราได้ยนกันได้
       ั    ่                            ิ
ซึ่ งในปั จจุบนถือได้วาลาโพงได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการทางานและในชีวตประจาวันของคนเราไปแล้ว
ในการเลือกซื้ อลาโพงที่ถูกใจไว้ใช้งานั้นถือว่าเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากเหมือนกัน
ดังนั้นจึงควรต้องศึกษาถึงรายละเอียดของลาโพงให้ดีก่อนการเลือกซื้ อ
เพื่อที่จะทาให้คุณได้ลาโพงที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด
การเลือกซื้อยูพเี อส

                   ั
เชื่อได้เลยว่าบรรดานักคอมพิวเตอร์ ท้ งหลายนั้นจะต้องเป็ นคนที่รักและทะนุถนอมคอมพิวเตอร์ ของคุณกันทุก
คนและยูพีเอสก็ถือว่าเป็ นอุปกรณ์ที่สามารถรักษา ปกป้ องคอมพิวเตอร์ ของคุณได้เป็ นอย่างดีเลยทีเดียว
     ู                 ั
การที่มียพีเอสไว้ใช้งานร่ วมกับคอมพิวเตอร์ ตวโปรดของท่านนั้นถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี
    ที่จะคอยปกป้ องคอมพิวเตอร์ ของคุณให้มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอได้เป็ นอย่างดี


    การเลือกซื้ออุปกรณ์ เครือข่ ายไร้ สาย(Wireless LAN)
                       ั
         การใช้งานเครื อข่ายไร้สายมีอตราการเติบโตเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วนับตั้งแต่มาตรฐาน IEEE 802.11
    เกิดขึ้น เครื อข่ายไร้สายก็ได้รับการปรับปรุ งและพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง
              ั                ้
    จนกระทังปั จจุบนเครื อข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ดวยความสะดวก และมีความปลอดภัยสู งขึ้นมาก
          ่
              ั ั
    นอกจากนั้นก็ยงให้อตราความเร็ วของการสื่ อสารที่เพิ่มสู งขึ้นจนสามารถตอบรับกับการใช้งานในด้านต่างๆ
             ่
    ได้อย่างดี ไม่วาจะเป็ นการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง
    การใช้งานวิดีโอสตรี มมิงมัลติเมียและการใช้งานด้านความบันเทิงต่างๆ
    สาหรับการประยุกต์ใช้งานเครื อข่ายไร้สายนับว่ามีอย่างหลากหลาย ซึ่ งพอจะยกตัวอย่างได้ต่อไปนี้
   8. การคิดราคาต้ นทุนและกาไร
การคิดราคาต้ นทุน
การคิดราคาต้นทุน หมายถึง การคิดคานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย
ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้ า ค่าขนส่ ง ฯลฯ การคิดราคาต้นทุนมีประโยชน์ คือ
                 ่
1) สามารถตั้งราคาขายได้โดยรู ้วาจะได้กาไรเท่าไร
2) สามารถรู ้วารายการใดที่ก่อให้เกิดต้นทุนสู ง หากต้องการกาไรมากก็สามารถลดต้นทุนนั้น ๆ ลงได้
       ่
3) รู้ถึงการลดต้นทุนในการผลิตแล้วนาไปปรับปรุ ง และวางแผนการผลิตเพิ่มขึ้นได้
ต้นทุนการผลิตมี 2 อย่าง คือ
1. ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนในการซื้ อวัตถุดิบรวมทั้งค่าขนส่ ง
2. ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่จ่ายเป็ นค่าบริ การต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้ า ค่าเชื้อเพลิง ทั้งนี้
ให้คิดเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรง แล้วนาต้นทุนทั้งสองอย่างมาคิดรวมกันก็จะได้เป็ นราคาต้นทุนรวม
สรุ ป การกาหนดราคาขาย จะต้องคานึงถึง
1. ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนรวม
2. การหากาไรที่เหมาะสม ทาได้โดยเพิ่มต้นทุนรวมขึ้นอีก 20-30%
ตัวอย่าง ต้นทุนรวมในการทาดอกไม้จากกระดาษสา 500 บาท
บวกกาไร 30% ของ 500 จะได้ = 150 บาท
ฉะนั้น ราคาขาย คือ ต้นทุน + กาไร
คือ 500 + 150 เท่ากับ 650 บาท
                                ้
โดยทัวไปร้านค้าปลีกจะกาหนดราคาขาย โดยการบวกกาไรที่ตองการเข้ากับราคาต้นทุนการผลิตสิ นค้านั้น ๆ
    ่
แต่บางรายก็กาหนดราคาสู ง สาหรับการผลิตระยะเริ่ มแรก
เพราะความต้องการของตลาดค่อนข้างสู งในระยะเวลาอันสั้น
การเปลี่ยนแปลงราคาขายอาจมีผลให้ยอดลดหรื อเพิ่มขึ้นแล้วแต่ภาวะแวดล้อม จึงต้องคานึงถึงเช่นเดียวกัน ดังนั้น
จึงสามารถคิดราคาขายได้ง่าย ๆ ดังนี้
                         ้
ราคาขาย = ราคาทุน (ต้นทุน + ค่าแรง) + กาไรที่ตองการ
   9. การลงบัญชี รายรับ-รายจ่ าย
รายละเอียดรายรับ - รายจ่ าย ของธุรกิจบริ การด้ านคอมพิวเตอร์
รายการ                           จานวนเงิน(บาท)
รายรับ                               1,606,800
รายจ่าย
- เงินเดือนพนักงาน                          610,200
- ค่าเช่าสถานที่                            96,720
- ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์                       67,200
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง                          98,760
- ค่าน้ ามัน                              20,400
- ค่าน้ าประปา                             1,524
- ค่าไฟฟ้ า                              43,920
- ค่าโทรศัพท์                             44,760
- ดอกเบี้ย                               1,200
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร                           240
- ค่าประกันภัย                             1,100
- ค่าภาษีต่างๆ                             4,600
- ค่าทาบัญชี                              7,500
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                        254,400
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย                 104,339
รวม                                1,356,863
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้                        249,937
หัก ภาษีเงินได้(30%)                          74,981
กาไร (ขาดทุน)สุ ทธิ                         174,956
                            ้
ทีมา ค่าเฉลี่ยจากผลประกอบการปี พ.ศ.2543 ของผูประกอบกิจการจานวน 10 ราย
 ่
     ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2543-มกราคม พ.ศ.2544
                   ้       ื่
   10. การเลือกภาษีร้านค้ า/ภาษีปาย/ภาษีรายได้ อนๆภาษีเงินได้
   บุคคลธรรมดา
     ่        ้ ั                     ั
ต้องยืนขอเป็ นผูมีบตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ต้ งของสถานประกอบการ
 ต้องยืนแบบแสดงรายการชาระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี และครึ่ งปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)
       ่
 หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยืนชาระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30
                          ่
นิติบุคคล
            ่     ้ ั                        ั
      ต้องยืนขอเป็ นผูมีบตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ต้ งของสถานประกอบการ
 ต้องยืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจาปี และ ครึ่ งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
        ่
 หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยืนชาระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30
                           ่
ภาษีปาย ้
         ้
      ผูประกอบธุ รกิจที่ติดตั้งป้ ายใหม่ หรื อแสดงป้ ายใหม่ จะต้องชาระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน
          ่           ั
และจะต้องยืนชาระภาษีป้ายทุกปี ที่ยงติดตั้งป้ าย
      สถานที่ขออนุญาต
กรุ งเทพฯ ยืนขอ ณ สานักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่
           ่
ต่างจังหวัด ยืนขอ ณ     ่          สานักงานเทศบาล หรื อสุ ขาภิบาล หรื อ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
                   ่
ซึ่ งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยูนอกจากนี้ยงมีกฎและระเบียบด้านลิขสิ ทธิ์
                         ั                   สาธารณสุ ข   สิ่ งแวดล้อม
                ้
สวัสดิการและการคุมครองแรงงานที่ตองถือปฏิบติ  ้     ั
             ิ                  ่
   11. การมีกจนิสัย,คุณธรรม,จริยธรรม และ ค่ านิยมทีดี ในการประกอบอาชีพ
   จริ ยธรรม...คุณธรรมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
จริ ยธรรม คือ เครื่ องประดับของบุคคลในสังคมนั้น ๆ เพราะเป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะและคุณค่าของ
                      ั
ความเป็ นมนุษย์ที่โดดเด่นให้เห็นได้ชดเจน คาว่า จริ ยธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
                                ั
ได้ให้ความหมายไว้หมายถึง ธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ( ราชบัณฑิตยสถาน. 2539: 216 )
   จริ ยธรรม หมายถึง
ธรรมชาติหรื อหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติ จัดว่าเป็ นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่ างกายในลักษณะที่ดีงาม
ถูกต้อง อันเป็ นสิ่ งที่ประสงค์ของสังคมและจริ ยธรรมจะมีได้จาต้องอาศัยหลักคาสอนทางศาสนา อันได้แก่ ศีล (
Precept )
                            ั
อันหมายถึงหลักหรื อกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบติเพื่อดัดหรื อฝึ กหัดกายและวาจาให้เรี ยบร้อย ให้เป็ นปกติ
                                 ิ
กล่าวคือ จะพูดหรื อทาสิ่ งใดให้เป็ นไปตามธรรมชาติ อย่าให้ผดปกติ ( ผิดศีล ) เช่น พูดให้ถูกต้องให้เป็ นธรรม
 กระทาให้ถูกต้องให้เป็ นธรรม เมื่อพูดหรื อกระทาให้ถูกต้องและเป็ นธรรม ย่อมมีความสุ ข ความสบาย เยือกเย็น
ไม่เดือดร้อนดังกล่าว
จึงเป็ นผลของการมีศีลหรื อเป็ นผลของการมีคุณธรรมในจิตใจ เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เป็ นเหตุ
ให้ประพฤติจริ ยธรรมได้ถูกต้อง ดังนั้นคุณธรรมและศีลจึงเป็ นโครงสร้างของจริ ยธรรม
   กล่าวโดยสรุ ปแล้ว คาว่า จริ ยธรรมมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนี้ จริ ยะ
                ั
หมายถึง ความประพฤติปฏิบติเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการกระทาทางกาย วาจาและใจ
คุณธรรม
       ่
หลักการทีดีมีประโยชน์
เช่น
- ซื่อสัตย์
- สุ จริ ต
- มีเมตตา
- เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
   คุณธรรมประการหนึ่ง
คาว่า คุณ ภาษาบาลีแปลว่า ประเภท, ชนิด ธรรม หมายถึง หลักความจริ ง
           ั            ่
หลักการในการปฏิบติ ดังนั้น อาจอธิ บายได้วา คุณธรรม คือ จริ ยธรรมที่แยกเป็ นรายละเอียดแต่ละประเภท
                                 ้      ั
เช่น เมตตา กรุ ณา เสี ยสละ ซื่อสัตย์ อดทน ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ หากผูใดประพฤติปฏิบติอย่างสม่าเสมอ
 ก็จะเป็ นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูน้ น     ้ ั
   ลักษณะของจริ ยธรรม และคุณธรรมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
โดยทัวไปเมื่อพิจารณาถึงจริ ยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแล้ว
     ่
                 ั
 จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จกกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPAประกอบด้วย
   1. ความเป็ นส่ วนตัว (information privacy)
   2. ความถูกต้อง (information accuracy)
   3. ความเป็ นเจ้าของ (intellectual property)
   4. การเข้าถึงข้อมูล (data accessibility)
           บรรณานุกรม
1. www.google.co.th

								
To top