ANSYS IN UACEG

Document Sample
ANSYS IN UACEG Powered By Docstoc
					   МЕХАНИКА НА
НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ,
 МЕТОД НА КРАЙНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ И ПРОГРАМНА
  СИСТЕМА ANSYS

БОЯН ДАМЯНОВ, СТЕФАН КИНАРЕВ,
   КОРНЕЛИЯ ДАМЯНОВА
1. МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ И
 МЕТОД НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

• В катедра “Строителна механика” при УАСГ
 се  преподават   следните  дисциплини:
 строителна статика, теория на еластичността
 и   пластичността,   устойчивост   на
 строителните  конструкции,   строителна
 динамика и метод на граничното равновесие
 при използване на метода на крайните
 елементи. Във   факултетите на УАСГ -
 архитектурен, строителен, транспортен и
 хидротехнически изброените дисциплини се
 изучават съгласно учебните планове.
 В  дисциплината  “Строителна
статика” се разглеждат 2D и 3D
рамкови и фермови конструкции
подложени на постоянни и подвижни
товари, както и на температурни
въздействия.
 В  дисциплината   “Теория   на
еластичността и пластичността” са
застъпени предимно задачи с приложен
характер като шайби, плочи      и
тънкостенни пространствени системи,
които са естествено продължение на
дисциплините   “Съпротивление   на
материалите” и “Строителна статика”.
 Отчитането на еласто-пластичните
свойства  на  материалите   при
изчисляване на конструкциите и
изчисляването  по  метода  на
гранично  равновесие   изисква
познаването  на   теория   на
пластичността.
“Теория на еластичността и пластичността”

    Третират се следните основни теми:

 Основни зависимости от теория на непрекъснатите
среди - теория на   напреженията и теория на
деформациите

 Линейна теория на еластичността

 Равнинна задача на теория на еластичността –
равнинно  напрегнато  състояние,  равнинно
деформирано състояние и обобщено равнинно
деформирано състояние
“Теория на еластичността и пластичността”
    Третират се следните основни теми:

 Огъване на тънки плочи

 Теория на тънките черупки – безмоментова теория
на ротационни черупки, теория на кръгово-
цилиндрични черупки при ососиметрично натоварване

 Енергетични принципи и методи в теория на
еластичността

 Основни положения от теория на пластичността
 “Теория на еластичността и пластичността”
      Третират се следните основни теми:

 Числени методи в теория на еластичността:
• метод на крайните елементи, йерархични (конвенционални) и p-
елементи;
• техника за определяне на “грешката” при дискретизация с метод
на крайните елементи и свеждането й до приемливи граници;
• адаптивна дискретизация, сгъстяване на мрежата и p-метод;
• осигуряване на непрекъснатост в полето на преместванията на
границата на две мрежи с несъвпадащи интерфейсни възли;
• подструктури (submodeling);
• суперструктури (superelement)
“Устойчивост на строителните конструкции”

  Материалите с високи якостни характеристики благоприятстват за
широкото разпространение на строителни конструкции с големи
подпорни разстояния, изградени от леки и стройни елементи. При
такива конструкции не са достатъчни само проверките на якост, а
първостепенно значение придобиват проблемите свързани с
тяхната обща и местна загуба на устойчивост, както и с по-
прецизното изследване на напрегнатото и деформирано състояние
при отчитане на геометрическата и физическа нелинейност. За тази
цел се прилагат съвременни числени методи (метод на крайните
елементи) при съчетание с подходящи итерационни методи като
Newton-Raphson и Arc Length Method.
“Устойчивост на строителните конструкции”
           Основни теми :

 Основни понятия в нелинейната строителна статика и теория
на устойчивостта.
  Устойчивост на системи с краен брой степени на свобода.
  Устойчивост на прави еластични пръти.
“Устойчивост на строителните конструкции”
             Основни теми :
   Изследване на рамкови системи в условия на големи
 премествания (теория от II-ри и III-ти ред ). Определяне на критичните
 товари при Ойлерова постановка (Eigen Buckling) и при нелинейна
 загуба на устойчивост (Nonlinear Buckling):

     •Определяне на критичните стойности на параметъра на
  натоварване при Ойлерова постановка на задачата.
     •Нелинейна загуба на устойчивост. Определяне на критичните
  стойности на параметъра на натоварване.
     •Числени процедури при изследване на конструкциите при
  нелинейна загуба на устойчивост ( метод на Newton-Raphson пълен и
  редуциран и Arc Length метод).
     •Определяне на полето на преместванията и на напреженията, а
  оттук и обобщените разрезни усилия при развитие на големи
  премествания ( теория от II-ри и III-ти ред).
     •Определяне на критичните стойности на параметъра на
  натоварване при произволно натоварени системи.
“Устойчивост на строителните конструкции”
            Основни теми :
  Огъвно усуквателна загуба на устойчивост
  Устойчивост на тънки еластични плочи
  Устойчивост на прави пръти в условия на физическа нелинейност
 Изчисляване на разрезните усилия, преместванията и критичните
товари на рамки в условия на двойна нелинейност (геометрическа и
физическа нелинейност ):

    • Кратки сведения за някои методи за решаване на системи
  нелинейни уравнения в задачите на строителната механика като
  итерационни методи и метод на стъпковото натоварване.
    • Приложение на метод на крайните елементи за изчисляване в
  условия  на двойна  нелинейност  на разрезните  усилия,
  преместванията и критичните товари на рамки от нелинейно
  еластични и еласто-пластични материали. Обща схема за решаване
  на задачата.
          “Строителна динамика ”
  Почти всички сгради и инженерни съоръжения са подложени
на динамични въздействия. Източници на такива въздействия са
машините и агрегатите, използвани при различни процеси в
промишлеността, транспортните средства, пулсациите от вятъра,
морските вълни, мощните тласъци на земната кора при земетръс
и др.
          “Строителна динамика ”

            Основна задача:


  Изследване на поведението на носещите конструкции при динамични
въздействия с оглед осигуряване на тяхната носимоспособност, а също
така осигуряване на подходящи условия за редица технологични процеси.
По-точното изучаване на явленията при отчитане на нелинейното
поведение на конструкциите (геометрическа и физическа нелинейност )
води до трудни задачи, решаването на които може да стане само при
използане на съвременните програмни технологии.
            “Строителна динамика ”
                 Основни теми:


  Динамични товари. Видове трептения. Изчислителни модели, използвани в
  строителната динамика. Степени на свобода на изчислителните модели. Основни
  характеристики на изчислителните модели: коравинни, инерционни, демпферни.
  Методи  за  дискретизация, използвани  в строителната динамика. Норми,
  осигуряващи носимоспособността на конструкциите.
   Системи с една степен на свобода. Уравнениe за движение.Свободни трептения.

  Принудени трептения от хармоничен товар, от движение на основата и от
  сложни динамични товари. Спектър на реагиране. Построяване на спектри.
  Използване на спектри при импулсни товари.
   Системи с краен брой степени на свобода. Уравнения за движение. Модален
  анализ. Хармоничен анализ. Принудени трептения от движение на основата и от
  произволен динамичн товар.
            “Строителна динамика ”
                  Основни теми:
 Системи с разпределени маси.
  • Метод на крайните елементи. Основни положения. Определяне на матриците на масите [m], на
съпротивленията [C] и на коравините [K]. Диференциални уравнения за движение.
  • Модален анализ. Процедури: Subspace, Block Lanczos, Power Dynamics, Reduced, QR Damped.
Отчитане на предварителното напрягане.
  • Хармоничен анализ. Хармонични въздействия при постоянни фазови разлики без отчитане на
затихване.Хармонични въздействия с различни фазови разлики сьс и без затихване. Решение в
комплексната област. Прилагане на метода на динамичната кондензация.
  • Произволно динамично натоварване. Решение на задачата чрез директно интегриране
(Transient Analysis). Обобщен метод на Нюмарк. Редуциран метод. Метод на суперпониране по
форми. Анализ на резултатите.
  • Спектрален анализ.Генериране на спектрални криви на преместванията Sd, на скоростите Sv,
на ускоренията Sa и на силите Sf . Прилагане на спектралните криви кьм всички опори
едновременнo при къси в план конструкции. Прилагане на спектралните криви при дълги в план
конструкции (на различните опори се въздейства с различни спектрални криви). Прилагане на
спектрални криви на силите Sf. Комбинации по собствени форми SRSS, CQC и др.

 Указания за проектиране.
 Изчисляване на сеизмични въздействия.
 2. Програмна система ANSYS      и
приложението й за анализ на задачите  от
механика на непрекъснатите среди    в
учебния процес, в проектантската    и
изследователската дейност
        2.1 Програмна система ANSYS

   ANSYS е многоцелева програма, базирана на метода на крайните
елементи, която се използва за решение на широк спектър от
инженерни проблеми. Провежда се анализ в следните инженерни
направления: конструкции, топлинни процеси, електрически полета,
магнитни полета и флуиди. Програмата притежава богата библиотека
от крайни елементи, като всеки от тях има голям брой възможности.
  Програмата ANSYS съдържа специализирани опции, които
позволяват третиране на голямо разнообразие от нелинейности,
пластичност, големи деформации, хипереластичност, контактни
задачи и др. Разработени са допълнителни възможности като:
подмодели (submodeling), суперструктури (superelement), случайни
трептения (random vibration), циклична симетрия, кинетостатика,
кинетодинамика, акустика, оптимизация и др.
  Възможно е изследване едновременно в две направления като
Structural и Fluid, Structural и Thermal и т.н.
  ANSYS е софтуер за провеждане на анализ чрез метода на
крайните елементи, който дава възможност на инженерите да решават
следните задачи:


  • Построяване на изчислителни модели в ANSYS или трансфер на CAD
модели на конструкции, продукти, компоненти и системи от програмите CATIA,
Pro/ENGINEER, Unigraphics, Parasolid, Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD,
Mechanical Desktop и др..
  •  Прилагане на разнообразни гранични условия, товари или други
проектни условия.
  • Анализиране на физически явления като напрежения, температурни
разпределения и др.
  •  Оптимизиране при първоначално проектиране с цел намаление на
разходите.
  Програмата ANSYS намира приложение в самолетостроенето,
ракетостроенето,автомобилостроенето,строителството,електрониката,
енергопроизводството, ядрената физика, медицината и свързаните с нея
биология, биохимия, биофизика и др.
  В графичната среда на програмата ANSYS може да се вгради
специализираната програма CivilFEM, която е предназначена за
изчисление и оразмеряване на сгради, транспортни и хидротехнически
съоръжения.
  2.2 Приложение на програмна система
ANSYS за анализ на задачите от механика на
непрекъснатите среди в учебния процес, в
проектантската и изследователската дейност


  В УАСГ са създадени традиции в обучението с програмна
система ANSYS като от 1994 г. се поддържат лицензирани
версии.
  Създадена е подходяща работна среда, свързана с решаване
на проблемите в строителната механика ( строителна статика,
теория на еластичността и пластичността, устойчивост и динамика
на строителните конструкции ), както и при конструктивните
дисциплини ( метални и стоманобетонни конструкции и мостове,
хидротехнически съоръжения), чрез специално разработени за
учебния процес командни файлове (макроси ).
 Компютърният анализ на конструкциите
включва  статическо, стабилитетно и
динамическо изчисление.
   Статическото решение може да бъде проведено
в условия на малки премествания ( теория от I-ви
ред ) или на големи премествания ( теория от II-ри и
III-ти ред), в условия на физическа нелинейност или
в условия на двойна нелинейност (геометрическа и
физическа нелинейност ). Програмата съдържа
процедутрата Manual Rezonning, чрез която силно
деформирани области от дискретния модел може
отново да се дискретизират с цел подобряване на
сходимостта на процеса при нелинейното решение.
 Изследването на устойчивост включва
Ойлерова постановка (Eigen Buckling),
нелинейна   загуба  на  устойчивост
(Nonlinear Buckling), огъвно усуквателна
загуба на устойчивост и следящи сили.
  Динамическото   изчисление включва модален
анализ, хармоничен анализ, интегриране вьв времето и
спектрален анализ. Модалният анализ може да се
проведе с някой от следните методи: Block Lanczos,
Subspace, Powerdynamics,Reduced, QR Damped и др. При
хармоничния анализ, както и при интегриране във
времето (Transient Analysis ) са възможни следните три
метода на решение: Full method, Reduced method и Mode
Superposition method. При спектралния анализ са
налични следните опции: Single Point Response Spectrum
(SPRS) и Multiple Point Response Spectrum (MPRS)
съответно при къси и дълги в план конструкции.
Програмната система ANSYS дава възможност да се
зададат спектралните криви на ускоренията за
провеждане  на  сеизмични  изчисления  съгласно
българските “Норми за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони”, което е
реализирано с помощта на специално разработен
команден файл (макрос).
  Дисциплини, при които темите от учебната програма в УАСГ се
илюстрират с програмната система ANSYS:
  •Теория на еластичността и пластичността, Строителен и Транспортен
факултети на УАСГ
  •Устойчивост на строителните конструкции, Строителен и Транспортен
факултети на УАСГ
  •Сроителна динамика, Строителен и Транспортен факултети на УАСГ
  •Изследване на конструкциите с ANSYS, Строителен факултет на УАСГ,
избираема дисциплина.
  •Компютърен анализ на транспортни съоръжения, Транспортен факултет на
УАСГ, избираема дисциплина.
  •Моделиране и изчисление на    транспортни  съоръжения,  Транспортен
факултет на УАСГ, учебна практика.
  •Метод на граничното равновесие, Строителен факултет на УАСГ, избираема
дисциплина.
  •Разработване на курсови и дипломни проекти по строителни конструкции и
транспортни съоръжения от студенти от Строителен и Транспортен факултети на УАСГ.
 През 1994  и 1995 години  колектив   от
преподаватели  от УАСГ  е  участвал   в
международен проект с програма ANSYS :


 COST C1
 Control of the semi-rigid behaviour of civil
engineering structural connections.
 Магистърски програми в УАСГ:


 • Изследване на строителни конструкции.
 • Кофражи и скелета.
 • Конструктивно инженерство.


  Свободен факултет, специалност “ Компютърни
технологии в проектирането” към Център за
следдипломно и факултативно обучение при УАСГ


 • Изследване на конструкциите с ANSYS, съгласно учебната програма.
 • Разработка на дипломни проекти.
  Следдипломна квалификация към Център за следдипломно и
факултативно обучение при УАСГ


  От 2000-та година се провеждат курсове за работа с програмна
система ANSYS.


  В УАСГ се провежда обучение с програма ANSYS чрез курсове на
студенти, асистенти, докторанти, хабилитирани преподаватели,
инженери от практиката и специалисти от УАСГ, технически вузове като
ВСУ “Любен Каравелов”, ВТУ “Тодор Каблешков”, ТУ–София , МГУ,
ХТМУ, Софийски университет, БАН и други.


  Програмната система ANSYS се използва за провеждане
на научни изследвания от докторантите в УАСГ, както и в
други университети в България.
 3. Курсови и дипломни проекти, изпълнени с
програмна система ANSYS


  На показаните фигури са представени дискретни модели на
курсови и дипломни проекти, изпълнени с програма ANSYS.
        Промишлена сграда

1
  ELEMENTS
Промишлена сграда - модален анализ
        Стоманобетонов мост

1
  ELEMENTS
1
  ELEMENTS
        Стадион

1
  ELEMENTS
1
  ELEMENTS
1
  ELEMENTS
STADIUM: LINK 8, BEAM 4, PIPE 16
Стоманобетонов мост с цилиндрични кухини
   Жилищна сграда с фундаментна плоча на еластична основа

1
  ELEMENTS
        Z
          Y
           X
        Шайба – равнинно напрегнато състояние

1
  ELEMENTS
  U
  ACEL
  PRES-NORM                            2

                            3

                            4

                            5

                            6

                            7

                            8

                            9

        Y
        Z  X
           Шайба – хоризонтални премествания

1
  NODAL SOLUTION
  STEP=1
  SUB =1
  TIME=1
  UX    (AVG)
  RSYS=0        MX
  DMX =.587E-04
  SMX =.463E-04
           Y
           Z  X               MN
Pавнинна рамка – изследване на устойчивост
Равнинна рамка – динамика и земетръс
Спектрална крива на ускоренията за провеждане на сеизмични
 изчисления съгласно българските “Норми за проектиране на
    сгради и съоръжения в земетръсни райони”,
        Мост – метална конструкция

1
  ELEMENTS
                        Y
                          X
                      Z
    Загуба на устойчивост на мост – Ойлерова постановка

1
  NODAL SOLUTION                     MN

  STEP=1
  SUB =1
  FREQ=547.165
                              Y
  UX    (AVG)
  RSYS=0                     MX
  DMX =1
                            Z    X
  SMN =-.620648
  SMX =1
  U
  F
Стоманен мост с решетъчен главен носач – Eigen Buckling
Стоманен мост с решетъчен главен носач – Nonlinear Buckling
          Цилиндър под налягане

1
  ELEMENTS
        Y
1
  AREAS
  TYPE NUM
  U
  ROT
  PRES-NORM                  0

                      11111

                      22222

                      33333

                      44444

                      55556

                      66667

                      77778

                      88889

          Y            100000

        Z    XCYLINDER, PRESSURE = 1 b = 100 000  N/m2
1
  NODAL SOLUTION
  STEP=1
  SUB =1
  TIME=1
  SEQV   (AVG)
  DMX =.384E-04      MX     24037
  SMN =24037
  SMX =.143E+08           .161E+07

                   .320E+07

                   .479E+07

                   .638E+07

                   .797E+07

                   .956E+07

                   .112E+08

                   .127E+08

        Y           .143E+08
           X
           Z
                 MN


STRESS von MISES [ N/m2 ]
Вариант за стоманен вантов пътно-железопътен мост над
         р.Дунав при гр.Видин
Модален анализ – първа форма на трептене
Изследване на възел от главен носач
  Жилищна сграда с фундаментна плоча на еластична основа

1
                     12
           Z
         Y    X
        11
1
      12
  Y
11 Z  X
Жилищна сграда – първа форма на трептене
Текстилна мембрана със стоманен опорен контур
 (Предгаров площад на Централна гара София)
Стоманобетонов дъгов мост генериран чрез Bridge Preprocessor
        на CivilFEM 10 към ANSYS 10
Комбиниран стомано – стоманобетонов железопътен мост
Разпределение на усилията между стоманобетонна плоча и
      горен пояс на стоманената ферма
Модален анализ
4. Извадки от изследвания на
   докторанти от УАСГ
Lateral bracing
                 Horizontal
                 displacement
Flange local buckling
  Загуба на устойчивост на пояса на стоманена колона
Измятане на греда в зоната на пластичната става
Предварително напрягане на болт
Определяне на коефициент на интензивност на напреженията и J –
интеграл за РДС (Равнинно Деформирано Състояние) с ANSYS 9.0
                          KI
                                J(KI) -> (1)  J [Mpa.m] -
                  a [mm]   [Mpa.m0.5] -                 J3-4 [%]
                                 [Mpa.m]    ANSYS 9.0
                        ANSYS 9.0
                   1       2        3      4      

                  32.750     42.532    0.007839    0.007811   0.357

                  35.000     47.068    0.009600    0.009570   0.317

                  35.500     48.211    0.010072    0.010050   0.220

                  35.505     47.179    0.009645    0.009615   0.319

                  36.000     49.420    0.010583    0.010554   0.276

                  38.090     55.202    0.013205    0.013157   0.366


                      1  2
                 J  KI      .K I ;   1 ;
                       Ea
                 J C  0,010000 MPa.m


                     Симетрични гранични условия
                  Концентриране на мрежата около
                     върха на пукнатината
Изследване на плоча с централно разположена пукнатина при крайна
      ширина и физически размер на пукнатината

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:139
posted:4/26/2012
language:
pages:80