ADAPTO ZAUSNI by 7U3NxxB

VIEWS: 9 PAGES: 10

									Audiovox d.o.o.
Beograd, Zeleni venac 6/I
Tel/fax: 26-32-827, 26-21-071

Va`na napomena
Molimo Vas da se dobro upoznate sa sadr`ajem ovog uputstva pre nego {to otpo~nete sa upotrebom Va{eg
aparata. U njemu su sadr`ani razli~iti podaci, sigurnosna upozorenja i va`ne informacije o upotrebi i kori{}enju
Va{ih slu{nih aparata i baterija.

Ovo uputstvo namenjeno je za:
             ZAU[NI SLU[NI APARAT-DIREKCIONI ZAU[NI SLU[NI APARAT
                    POWER ZAU[NI SLU[NI APARAT

Ime i prezime: _____________________________________________

Datum:      _____________________________________________

Va{ slu{ni aparat je:

-  ZAU[NI SLU[NI APARAT
-  DIREKCIONI ZAU[NI SLU[NI APARAT
-  POWER ZAU[NI SLU[NI APARAT

Baterija je tip 13.

^estitamo Vam na nabavci digitalnih slu{nih aparata. Oni su proizvod vrhunske tehnologije u oblasti
audiologije.
Pa`ljivo pratite data uputstva prilikom kori{}enja i odr`avanja Va{ih slu{nih aparata i ona }e Vam pomo}i da
ostvarite njihove mogu}nosti i trajno osigurate vrhunske performanse.

Opis slu{nih aparata ADAPTO
Va{i Adapto slu{ni aparati koriste vrhunsku digitalnu tehnologiju. Oni radi potpuno automatski, sa mogu}no{}u
prilago|avanja ja~ine zvuka koja se meri u milisekundama.

Va{i aparati imaju posebnu sposobnost nazvanu TRAGA^ GLASA, koja sadr`i dva automatska slu{na modusa
rada: Govorni i Konforni, {to Vam omogu}ava da ~ujete govor u va{em okru`enju, istovremeno automatski
sti{avaju}i svu okolnu buku kada u Va[em okru`enju nema ljudskog govora.

Da bi se obezbedio {to prirodniji zvuk i kvalitet Va{eg sopstvenog glasa Adapto poseduje ugra|en novi sistem
nazvan OTVORENA U[NA AKUSTIKA. Najva`nija komponenta ovog sistema je SISTEM SPRE^AVANJA
MIKROFONIJE, koji automatski otklanja neprijatno pi{atanje u prakti~no svim situacijama.

Kori{}enje dva programa

Va{i Adapto slu{ni aparati poseduju dva specijalizovana programa projektovana tako da unaprede Va{e
slu{anje u razli~itim zvu~nim okru`enjima u kojima se nalazite. Programe pode{ava Va{ distributer, na osnovu
Va{ih individualnih potreba.

Uputstva kako da pristupite ovim programima i kako da ih menjate data su u ovom uputstvu.

ZAU[NI SLU[NI APARAT / POWER ZAU[NI SLU[NI APARAT

  Program 1 (P1): Standardni program sa TRAGA^EM GLASA

  Program 2 (P2): Va{ program 2 (P2) je pode{en na slede}i na~in:

-   Muzika/TV              - Konforni rad              - Traga~ glasa

           -  Posebno pode{avanje           -  Isklju~en – ne radi
                                                       1
DIREKCIONI ZAU[NI SLU[NI APARAT

 Program 1 (M): (Standardno pode{avanje mikrofona)

         -  Traga~ glasa               - Muzika/TV

 Program 2 (DM): (Direkciono pode{avanje mikrofona)

         -  Traga~ glasa               - Posebno pode{avanje


Zau{ni slu{ni aparat
Funkcijski prekida~i
Va{i slu{ni aparati poseduju dva funkcijska prekida~a – jedan za izbor odgovaraju}eg programa i drugi za
aktiviranje telekoila.

Pomo}u funkcijskih prekida~a mo`ete izabrati slede}a pode{avanja:

                            M (P1): Mikrofon pode{en za normalno slu{anje, uz
                               upotrebu programa Traga~ glasa

                            M (P2): Mikrofon pode{en za specifi~na zvu~na
                               okru`enja, osnovno pode{avanje je na
                               Muzika/TV.

                            T:    Aktiviran je telekoil, mikrofon aparata je
                                isklju~en. Vidi dalje informacije kada i kako
                                koristiti telekoil.

                            MT:    Va{i slu{ni aparati mogu biti pode{eni na MT
                                telekoil opciju. (Vidi narednu tabelu). To je
                                kombinacija istovremenog rada mikrofona i
                                telekoila, tako da istovremeno ~ujete zvuk i
                                preko mikrofona i preko telekoila.

                            O:    Slu{ni aparat je isklju~en.


Zvu~ni signali
Prilikom izbora programa ili telekoila, aparat emituje zvu~ne signale “beep”. Broj zvu~nih signala “beep”
ozna~ava u kom programu aparat radi.

Narednu tabelu popunjava Va{ distributer.
                                                      2
Direkcioni zau{ni slu{ni aparat
Funkcijski prekida~i
Va{i slu{ni aparati poseduju dva funkcijska prekida~a – jedan za izbor odgovaraju}eg programa i drugi za
aktiviranje telekoila.

Pomo}u funkcijskih prekida~a mo`ete izabrati slede}a pode{avanja:

                            M:    Mikrofon pode{en za normalno slu{anje, uz
                                upotrebu programa Traga~ glasa

                            DM:   Direkciono pode{en mikrofon sa aktiviranim
                                Traga~em glasa.

                            T:    Aktiviran je telekoil, mikrofon aparata je
                                isklju~en. Vidi dalje informacije, kada i kako
                                koristiti telekoil.

                            MT:    Va{i slu{ni aparati mogu biti pode{eni na MT
                                telekoil opciju. (Vidi narednu tabelu). To je
                                kombinacija istovremenog rada mikrofona i
                                telekoila, tako da istovremeno ~ujete zvuk i
                                preko mikrofona i preko telekoila.

                            O:    Slu{ni aparat je isklju~en.


Programi

Mo`ete birati izme|u M (standardni program) za svakodnevne situacije i programa DM (direkcioni mikrofon) za
bu~na zvu~na okru`enja (ragovori u grupi vi{e osoba, u restoranima, sastancima, buka proizvodnih ma{ina).
Standardni Mikrofon program obezbe|uje Vam slu{anje svih zvukova oko Vas, {to mo`e biti korisno u
situacijama na javnim mestima, sa grupom ljudi, prilikom promene kretanja, npr. u Va{em domu.
Direkcioni program Vam mo`e pomo}i da postignete bolje razumevanje govora u bu~nim zvu~nim
okru`enjima. Direkcioni program uti{ava zvuke koji Vam dolaze sa strane, a posebno oni koji Vam dolaze iza
Vas, tako da se mo`ete usredsrediti na zvuke ~iji je izvor direktni ispred Vas.

Zvu~ni signali ”beep”

Aparat emituje zvu~ne signale ”beep” prilikom izbora programa mikrofona (DM ili M) i telekoila. Broj zvu~nih
signala ”beep” zavisi od pode{avanja aparata:

Narednu tabelu popunjava Va{ distributer.
                                                      3
Power zau{ni slu{ni aparat
Funkcijski prekida~i
Va{i slu{ni aparati poseduju dva funkcijska prekida~a – jedan za izbor odgovaraju}eg programa i drugi za
aktiviranje telekoila.

Pomo}u funkcijskih prekida~a mo`ete izabrati slede}a pode{avanja:

                            M (P1): Mikrofon pode{en za normalno slu{anje, uz
                               upotrebu programa Traga~ glasa

                            M (P2): Mikrofon pode{en za specifi~na zvu~na
                               okru`enja, osnovno pode{avanje je na
                               Muzika/TV.

                            T:    Aktiviran je telekoil, mikrofon aparata je
                                isklju~en. Vidi dalje informacije, kada i kako
                                koristiti telekoil.

                            MT:    Va{i slu{ni aparati mogu biti pode{eni na MT
                                telekoil opciju. (Vidi narednu tabelu). To je
                                kombinacija istovremenog rada mikrofona i
                                telekoila, tako da istovremeno ~ujete zvuk i
                                preko mikrofona i preko telekoila.

                            O:    Slu{ni aparat je isklju~en.


Zvu~ni signali
Prilikom izbora programa ili telekoila, aparat emituje zvu~ne signale “beep”. Broj zvu~nih signala “beep”
ozna~ava u kom programu aparat radi.

Narednu tabelu popunjava Va{ distributer.
                      UPOZORENJE
Slu{ni aparati i baterije mogu biti veoma opasni ukoliko se progutaju ili koriste na neodgovaraju}i
na~in. U tom slu~aju mo`e do}i do ozbiljnih povreda, trajnog gubitka sluha ili ~ak mogu uzrokovati
fatalan ishod.

Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim op{tim upozorenjima i sa potpunim sadr`ajem ovog
uputstva pre po~etka kori{}enja Va{ih slu{nih aparata.
                                               4
Slu{ni aparati i baterije mogu biti opasni ukoliko se progutaju

    Slu{ni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igra~ke i moraju se ~uvati van doma{aja dece ili bilo koga
    drugog koji ih mogu progutati ili na drugi na~in naneti sebi povrede.
    Nikada nemojte menjati bateriju ili vr{iti pode{avanje aparata u prisustvu beba, dece ili osoba sa
    poreme}ajima u mentalnom razvoju.
    Odla`ite baterije pa`ljivo na mesto na kome ne}e biti dostupna bebama, deci ili osobama sa
    poreme}ajima u mentalnom razvoju.
    Pre upotrebe lekova uvek izv{ite proveru tableta, da ne bi do{lo do zamene sa baterijama.
    Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Va{ aparat ili baterije u usta, jer su to glatki predmeti i lako
    mogu biti progutani.
    Ve}ina OTICON slu{nih aparata mogu se opremiti, na poseban zahtev, sigurnosnim ku}i{tem baterije.
    To se posebno preporu~uje za bebe, malu decu i osobe sa poreme}ajem u mentalnom razvoju.

U slu~aju da se progutaju baterije ili slu{ni aparat, odmah se obratite lekaru.

Nepravilna upotreba aparata mo`e uzrokovati iznenadan i trajan gubitak sluha.

    Slu{ni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji }e izv{iti pode{avanje aparata prema
    va{em stanju sluha. Nepridr`avanje ove naredbe mo`e prouzrokovati iznenadni i trajni gubitak sluha.
    Nikada nemojte dozvoljavati drugima da nose Va{ slu{ni aparat, jer zbog nepravilne upotrebe mo`e
    do}i do trajnog o{te}enja sluha.

Upotreba baterija

     Uvek koristite baterije koje Vam preporu~i Va{ distributer. Baterije lo{eg kvaliteta mogu procureti i
     izazvati telesne ozlede.
     Nikada ne poku{avajte da vr{ite punjenje baterija. U tom slu~aju postoji mogu}nost da one
     mogu eksplodirati i izazvati ozbiljne povrede.
     Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one mogu eksplodirati i izazvati ozbiljne
     povrede.

Prestanak rada slu{nog aparata

    Slu{ni aparat mo`e prestati da funkcioni{e, na primer ako je baterija istro{ena ili je otvor ulaska zvuka
    za~epljen vlagom ili u{nom ma{}u. Morate biti svesni ove mogu}nosti, posebno kada se nalazite u
    saobra}aju ili ste na neki drugi na~in zavisni od zvu~nih znakova upozorenja

Interferencija

    Va{ slu{ni aparat je kompletno testiran na interferenciju, u skladu sa najstro`ijim me|unarodnim
    standardima. Ali stalni tehni~ki razvoj donosi nove proizvode na tr`i{te koji emituju elektromagnetno
    zra~enje, koje mo`e dovesti do ne`eljene interferencije u aparatu. Primer za to su indukcioni {tednjaci,
    alarmni sistemi, mobilni telefoni, fax aparati, personalni ra~unari itd.

Mogu}i ne`eljeni efekti

    Slu{ni aparati mogu izazvati poja~ano lu~enje cerumena (u{ne masti).
    Pored toga materijali, koji su ina~e nealergentni, mogu izazvati iritaciju ko`e.

Obratite se va{em lekaru ukoliko do|e do bilo koje od ovih pojava.

Sigurnosni zahtevi u vezi upotrebe
Direct Audio Imput (DAI) stopice

    Bezbednost slu{nih aparata sa DAI (Direct Audio Imput) stopicom odre|ena je ja~inom signala
     spoljnjeg izvora. Kada je DAI stopica povezana sa aparatima koji se uklj~uju u izvor elektri~ne
     energije od 220V tada ti aparati moraju zadovoljavati IEC-60065, IEC-60601 ili druge odgovaraju}e
     sigurnosne standarde.

Pode{avanje ja~ine zvuka
Va{ slu{ni aparat poseduje digitalni potenciometrom za pode{avanje ja~ine zvuka. To zna~I da }e po~etno
pode{avanje ja~ine zvuka izvr{iti Va{ distributer.                                                         5
Ukoliko ustanovite da previ{e ~esto morate da
pode{avate ja~inu zvuka pomo}u potenciometra, to
mo`e biti iz razloga {to je zvuk ili previ{e glasan ili
previ{e tih. Molimo da se u tom slu~aju obratite
Va{em distributeru.
Zamena baterije
Istro{enu bateriju treba odmah zameniti. Kada je snaga baterije na izmaku, ~u}ete seriju kratkih “beep”
zvu~nih signala. To je znak da je vreme da promenite bateriju. To nije znak neispravnosti aparata.                        Otvorite poklopac ku}i{ta baterije potiskuju}i zubac
                        poklopca unazad i zamenite istro{enu bateriju.
                        Ulo`ite novu bateriju (veli~ina 13) tako da se “+” znak
                        poklapa sa “+” znakom od{tampanim unutar poklopca
                        ku}i{ta baterije. Ukoliko na bateriji postoji nalepnica na
                        ”+” polu baterije, odlepite je.
Prilikom promene baterija, mo`e se dogoditi da je potrebno nekoliko minuta da nova baterija po~ne da radi
punom snagom. Vodite ra~una da izvadite bateriju i da poklopac ku}i{ta baterije dr`ite otvorenim onda kada
ne koristite slu{ni aparat. Svaku vlagu sa baterije treba obrisati.

Odlaganje istro{ene baterije
-    Pitajte kod Va{eg prodavca baterija {ta da radite sa istro{enim baterijama.
-    Nikada nemojte poku{avati da punite baterije koje nisu deklarisane kao ponovo punjive.
-    Nikada baterije nemojte bacati u ku}no |ubre; one mogu uzrokovati zaga|enje okoline.
-    Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji rizik da mogu eksplodirati i prouzrokovati telesnu ozledu.

Sigurnosno ku}i{te baterije (Opciono)
Uputstvo: Kada `elite da otvorite ku}i{te baterije,
vrhom olovke ili sli~nim predmetom pritisnite u mali
otvor u pravcu strelice na slici.
Va`no: Nemojte poklopac ku}i{ta baterije silom gurati
preko njegovog krajnjeg polo`aja. Pravilno ulo`ite
bateriju. Preveliko naprezanje mo`e deformisati
poklopac ku}i{ta baterije, {to }e umanjiti njegovu
sigurnosnu funkciju.


Direkt Audio Imput (DAI)
Va{i slu{ni aparati poseduju direkt audio imput (DAI)
priklju~ak. Njime je omogu}en direktan prijem signala
u slu{ni aparat iz drugih spoljnih izvora. To mogu biti
radio aparat, kasetofon, TV, oprema za audiolo{ku
rehabilitaciju i pomo}na oprema za slu{anje. Signal iz
spoljnjeg izvora ~u}ete kada je funkcijski prekida~
pode{en na poziciju ”M”.
Napomena: Kada je DAI priklju~en na spoljnji izvor
koji radi na struju, tada taj spoljnji izvort signala mora
zadovoljavati sigurnosne standarde.

                                                        6
Postavljanje Va{eg slu{nog aparata

    Isklju~ite slu{ni aparat tako {to }ete otvoriti
    poklopac ku}i{ta baterije.
    Dr`ite olivu kao {to je pokazano na slici.
    Postavite vrh olive u u{ni kanal, lagano je
    okre}u}i, pri tome vode}i ra~una da je vrh olive
    “A” postavljen iza i ispod krivine “B” Va{eg
    uha.


    Ne`no povucite resicu uha nani`e i utisnite
    olivu u pravcu u{nog kanala.
    Sa olivom pravilno postavljenom u uhu,
    postavite slu{ni aparat iza Va{eg uha tako {to
    }ete podi}i njegov donji deo i prebaciti ga
    preko vrha u{ne {koljke.
    Uklju~ite slu{ni aparat.
Odr`avanje Va{ih slu{nih aparata
Kada rukujete Va{im slu{nim aparatima dr`ite ih iznad mekane podloge kako biste, u slu~aju pada, spre~ili
njihovo o{te}ivanje.

Pre odlaska na no}ni odmor
    Proverite da nema u{ne masti u bilo kom od otvora na olivi. U{na mast mo`e umanjiti ja~inu zvuka
    Va{eg slu{nog aparata.
    Otvorite poklopac ku}i{ta baterije da biste omogu}ili cirkulaciju vazduha unutar slu{nog aparata, onda
    kada ne koristite aparat, posebno preko no}i.


^i{}enje Va{ih oliva
Olive treba redovno prati vodom.


    Odvojite olivu i cev~icu od slu{nog aparata.
    Operite olivu u mlakoj vodi uz upotrebu
    blagog sapuna. Nemojte koristiti jake
    deterd`ente.

    Nikada ne smete prati slu{ne aparate !


    Isperite sa vodom.
    Osu{ite olivu.
    Potrebno je da uklonite svaku kap vode koja
    se zadr`ala unutar olive ili cev~ice. Kod
    Va{eg distributera slu{nih aparata mo`ete
    nabaviti posebnu pumpicu pomo}u koje je to
    mogu}e lako uraditi.
    Uverite se da su oliva i cev~ica potpuno suve
    pre nego {to ih ponovo pove`ete sa slu{nim
    aparatom.
                                                      7
Zamena cev~ice

Cev~icu u olivi treba zameniti onda kada ona
postane `uta ili kruta.
U vezi sa ovim pitanjem obratite se Va{em
distributeru.


Otvori mikrofona

Ukoliko se otvori mokrofona ispune prljav{tinom
karakteristike Va{eg slu{nog aparata }e dramati~no
oslabiti. U takvom slu~aju potrebno je da se otvori
o~iste, ali to mo`e uraditi samo Va{ distributer.
Nikada nemojte sami da ~istite otvore mikrofona !


Poklopac programskog konektora

Pra{ina i prljav{tina mogu o{tetiti konektor. Nemojte
otvarati poklopac konektora.
Izbegavajte toplotu, vlagu i hemikalije
Va{ slu{ni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga u parkiranom
automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna kupatila, tu{evi ili jakoj ki{i. Tako|e
ne smete ga su{iti u mikrotalasnoj rerni ili drugim rernama.
Ukoliko je aparat ipak ovla`en pa`ljivo obri{ite baterije jer vlaga mo`e uticati na njihov rad. Kori{}enje opreme
za isu{ivanje vlage mo`e pomo}i da se ovi problemi izbegnu i mogu produ`iti radni vek Va{eg slu{nog aparata.
Za dodatne savete obratite se Va{em distributeru.

Kozmeti~ki preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sun~anje i sprejevi protiv
insekata mogu o{tetiti Va{ slu{ni aparat. Potrebno je da uvek odstranite Va{ slu{ni aparat pre upotrebe ovih
proizvoda i sa~ekate neko vreme da se preparati osu{e pre ponovnog postavljanja Va{eg aparata. Ukoliko
koristite losion obavezno obri{ite ruke pre nego {to u njih uzmete aparat.

Navikavanje na slu{ni aparat
Navikavanje na novi slu{ni aparat zahteva odre|eno vreme. Du`ina vremena prilago|avanja je individualna i
zavisna je od mnogih faktora kao {to su prethodno iskustvo u no{enju slu{nog aparata i stepen o{te}enja
sluha.

[est jednostavnih koraka ka boljem slu{anju
1.   U ti{ini Va{eg doma
    Poku{ajte da se priviknete na sve nove zvuke koje ~ujete. Koliko }e vreme biti potrebno je
    individualna stvar. Slu{ajte mnogobrojne zvuke iz okru`enja. Poku{ajte da prepoznate svaki zvuk
    imaju}i na umu da }e neki od njih zvu~ati druga~ije nego pre. Mo`da }e biti potrebno da ponovo
    nau~ite da ih prepoznate.

    Ukoliko Vas no{enje sl. aparata zamara, pravite pauze. Ste}i }ete naviku da aparate nosite du`i
    vremenski period. Uskoro, bi}ete u stanju da ih udobno nosite tokom celog dana.

2.   Razgovor sa drugom osobom
    Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno mo`ete videti
    izraze i mimiku lica te osobe. Tokom razgovora mo`ete ~uti nove glasovne zvuke koji u po~etku mogu
    izgledati kao neprijatni. Me|utim nakon toga {to se mozak adaptira, vi }ete govor ~uti jasnije nego pre.
3.   Slu{anje radija i TV-a
                                                        8
    Ukoliko Va{i aparati poseduju program pode{en za Muziku/TV, poku{ajte sa kori{}enjem tog
    programa.
    Zamolite osobu sa zdravim sluhom da ja~inu zvuka na radio aparatu ili TV podesi na njoj udobanu
    ja~inu. Prvo po~nite sa slu{anjem informativnog prgrama vesti jer u tim emisijama spikeri obi~no
    govore razgovetno, a kasnije poku{ajte i sa drugim programima.
    Ukoliko uo~ite te{ko}e u slu{anju radija ili TV-a, Va{ distributer }e Vas posavetovati o dodatnoj prate}oj
    opremi. Ukoliko posedujete indukcionu petlju mo`ete koristiti T ili MT funkciju na Va{em slu{nom
    aparatu.

4.   Razgovor u grupi
    Razgovori u grupi obi~no su pra}eni povi{enim stepenom okolne buke i prirodno je da se te`e
    snalazite u takvim situacijama. Zbog toga, usmerite Va{u pa`nju na osobu koju `elite da ~ujete.
    Ukoliko ne razumete neku re~, zamolite govornika da ponovi ili preformuli{e ono {to je prethodno
    rekao. Imajte na umu da svi mi ponekad imamo isti problem.

5.   Upotreba telekoila u crkvi, pozori{tu ili bioskopu
    U sve ve}em broju crkava, bioskopa, pozori{ta drugih javnih mesta instalira se dodatna slu{na
    oprema, uobi~ajeno induktivne petlje. Ovi sistemi emituju zvuk preko magnetnog polja koje detektuje
    telekoil u Va{em slu{nom aparatu. Obratrite se Va{em distributeru za dodatne informacije.

6.   Upotreba telefona
    Ve}ina slu{nih aparata mogu se koristiti prilikom telefoniranja, dr`e}I slu{alicu 2-3 cm udaljenu od
    Va{eg uha. Ukoliko se pojavi mikrofonija, pomerite ili lagano protresite slu{alicu , i potom je dr`ite
    mirno.

    Ukoliko Va{ slu{ni aparat poseduje telekoil, pritisnite taster na “T” prilikom upotrebe telefona. Ovo
    elimini{e pojavu mikrofonije. Ukoliko imate problem sa sopstvenim glasom, prebacite na “MT” mod
    (ukoliko ga slu{ni aparat poseduje).

    Podse}amo Vas da Telekoil funcioni{e tako {to registruje magnetne talase. Mnogi elektri~ni ure|aji npr.
    faks ure|aji i ra~unari emituju magnetne talase. Vodite ra~una da Va{ telefonski aparat bude udaljen
    najmanje 2 – 3 metra od ovakvih ure|aja, da biste izbegli smetnje.

Upotreba mobilnih telefona
Adapto slu{ni aparati su projektovani tako da odgovaraju najstro`im me|unarodnim standardima o
elektromagnetskoj kompatibilnosti. To zna~i da, u najve}em broju slu~ajeva, mo`ete koristiti mobilni telefon za
vreme dok nosite Va{ Adapto. Me|utim, ukoliko osetite pote{ko}e prilikom upotrebe mobilnog telefona, mo`ete
Va{ slu{ni aparat skinuti pre upotrebe telefona. Razli~iti nivoi poreme}aja uzrokovani su razli~itim tehni~kim
karakteristikama, pojedinih mobilnih telefona.

Kori{}enje Va{ih slu{nih aparata tokom celog dana
Najbolji na~in da obezbedite dobro slu{anje je da ve`bate slu{anje pomo}u aparata sve dok ne budete u
stanju da udobno nosite Va{e slu{ne aparate tokom celog dana.
U ve}ini slu~ajeva neredovno no{enje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna korist koju bi aparat
ina~e pru`io.
Va{i slu{ni aparat Vam ne}e vratiti normalan sluh. Isto tako ne}e spre~iti ili pobolj{ati slu{no o{te}enje koje je
posledica psiholo{kog stanja. Me|utim, oni }e Vam pomo}i da bolje iskoristite preostalu sposobnost slu{anja
koju posedujete.

^esti problemi i njihova re{enja
   Problem      Mogu}i uzrok                Re{enje
   Zvi`danje ili   Naslage cerumena u u{nom kanalu      Obratite se lekaru radi pregleda u{nog
                                 kanala
   pi{tanje                           i uklanjanja cerumena, ukoliko je
                                 neophodno
            Nepravilno postavljena oliva        Ponovo postavite olivu i slu{ni aparat
            Zgnje~ena ili o{te}ena cev~ica       Zamenite cev~icu
   Nema zvuka    Slu{ni aparat je isklju~en         Uklju~ite slu{ni aparat i podesite ja~inu
            Zapu{ena oliva ili cev~ica         O~istite olivu i cev~icu
            Istro{ena baterija             Zamenite bateriju
            Instrument uklju~en na telekoil      Postavite prekida~ na poziciju mikrofon
            Prljavi ili korodirani kontakti baterije  Otvorite i zatvorite ku}i{te baterije nekoliko
                                 puta
   Zujanje,     Prljavi ili korodirani kontakti baterije  Otvorite i zatvorite ku}i{te baterije nekoliko
                                                          9
   nejasan,                          puta
   slab ili    Prljava ili korodirana baterija      Obri{ite bateriju suvom tkaninom ili je
   isprekidan zvuk                      zamenite
           Istro{ena baterija             Zamenite bateriju

Ukoliko nijedno od predlo`enih re{enja ne re{i problem, potra`ite pomo} Va{eg distributera.

Garancija
OTICON slu{ni aparati podle`u garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za period od 12 meseci
od dana kupovine. Garancija obuhvata izradu i kvarove materijala u samom slu{nom aparatu, ali ne i dodatnu
opremu kao {to su baterije, cev~ica, filteri protiv u{ne masti itd.
Problemi koji nastanu usled neodgovaraju}eg rukovanja, odr`avanja ili upotrebe i popravki od strane lica koje
ne poseduje zvani~ni certifikat proizvo|a~a nisu obuhva}eni garancijom i mogu imati za posledicu prestanak
va`enja garancije.
Gornja garancija ne odnosi se na bilo koja druga prava koja proisti~u iz nacionalnih propisa o trgovini
potro{a~kom robom. Va{ distributer mo`e izdati garanciju koja prelazi okvire navedene u garanciji proizvo|a~a.
Molimo da se obratite Va{em distributeru za dodatne informacije.

Ukoliko je potreban servis
Obratite se Va{em distributeru, koji }e utvrditi kvar i izvr{iti popravku i dodatno pode{avanje.                    GARANTNI LIST


    Ime kupca:

    Distributer:        AUDIOVOX d.o.o., Beograd, Zeleni venac 6/I, Tel: 26-21-071

    Datum prodaje:

    Garantni rok:   12 meseci

    Model levo:                         Serijski broj:

    Model desno:                        Serijski broj:

    Veli~ina baterije:  13

    Pe~at i potpis prodavca
                      Audiovox d.o.o.
            11000 Beograd, Zeleni venac 6/I, Tel/Fax: 26-32-827 i 26-21-071
            21000 Novi Sad, Radni~ka 24, Tel/Fax: 459-494
            18000 Ni{, Sremska 5a, Tel/Fax: 232-366
            16000 Leskovac, Prvomajska 10, Tel: 51-779
            26000 Pan~evo, Dr Kasapinovi}a 20, Tel: 348-074
            32000 ^a~ak, Kneza Milo{a 63, Tel: 225-761
            37000 Kru{evac, Veselina Nikoli}a 11, Tel/Fax: 446-451
            36300 Novi Pazar, kompleks JEZERO, Tel/Fax: 323-877


                                                      10

								
To top