_____________ _Web Technology_

Document Sample
_____________ _Web Technology_ Powered By Docstoc
					    รายวิชา 5693501
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)

        ้    ่
  ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับเทคโนโลยีเว็บ
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  เว็บเทคโนโลยี (Web Technology)
   – คือ บริ การหนึ่งในรู ปแบบต่าง ๆ ของการให้บริ การของอินเตอร์เน็ต
          ้ ั       ้ ้
   – สาหรับผูพฒนาเว็บ หรื อผูที่ตองการเขียนโปรแกรมเพื่อ
    ติดต่อสื่ อสารผ่านเว็บ หรื อ อินเตอร์เน็ต จะต้องมีความรู ้และความ
    เข้าใจเรื่ องเกี่ยวกับ โปรโตคอล (Protocol)
          ้
     ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
 โปรโตคอล เป็ นเพียงข้อตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่ ายที่ให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
 สามารถสื่ อสารกันได้อย่างถูกต้อง และราบรื่ นมากที่สุด
 การใช้บริ การเว็บจะทางานภายใต้ โปรโตคอล HTTP
 โดยโปรโตคอลจะเป็ นตัวกาหนดวิธีการส่ งข้อมูลหรื อไฟล์ ระหว่าง
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เป็ น Client และ Server รวมถึงการกาหนด กฏ
 ระเบียบในการติดต่อด้วย
  ้
 ผูใช้จะใช้โปรแกรมประเภท Browser เป็ นตัวช่วยในการติดต่อสื่ อสารได้
 ง่ายขึ้น
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  อิ น เทอร์ เน็ ต หมายถึ ง ลั ก ษณะของการเชื่ อ มต่ อ ของเครื อข่ า ย
           ั                    ้
  คอมพิวเตอร์ ท้ งเล็กและใหญ่จานวนมากเข้าด้วยกัน โดยมีขอกาหนดว่า
                       ่
  ทุกเครื อข่ายที่เชื่อมต่อถึงกัน จะต้องอยูภายใต้มาตรฐานของการเชื่อมต่อ
  (โปรโตคอล) ที่ ถูก สร้ างขึ้ นมาเพื่อใช้งานบนเครื อข่าย โดยเฉพาะ ซึ่ ง
  เรี ยกว่า TCP/IP
     ้
ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  จากมาตรฐานการเชื่อมต่อกันนี้เอง จึงมีผลทาให้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
  สามารถติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ วมี
  ประสิ ทธิภาพ และไม่มีขีดจากัดทางด้านเวลาและสถานที่
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  โปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
   – เป็ นโปรโตคอลที่ใช้ในการกระจายและทางานร่ วมกันของข้อมูลที่
       ่
    ในอยูในรู ปสื่ อที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
   – เนื่องจากโปรโตคอล HTTP สามารถที่จะใช้ในการรับส่ งข้อมูลที่เป็ น
    ข้อความ รู ปภาพ หรื อภาพเคลื่อนไหวได จึงทาให้แหล่งข้อมูล
    ส่ วนใหญ่ใน WWW อนุญาตให้เข้าถึงได้โดยผ่านโปรโตคอล HTTP
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  WWW (World Wide Web)
  อาจเรี ยกสั้นๆ ว่า เว็บ เปรี ยบเสมือน
  เป็ นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวม
  ข้อมูลที่มากที่สุดในโลกก็วาได้่
               ้
  สามารถค้นหาข้อมูลที่ตองการได้
  เกือบทุกอย่างจากการบริ การบนเว็บ
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
           ่
  ข้ อมูลในเว็บจะอยูในรู ปแบบที่เรี ยกว่า Hypertext และทา การเชื่อมโยง
  (Links) ข้อความ หรื อรู ปภาพ เข้ากับเอกสารอื่น ๆ อย่างเป็ นอิสระต่อกัน
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  ภาพหรื อข้อความที่แสดงบนหน้าจอจะแสดงได้ทีละหน้า ซึ่งเรี ยกว่า เพจ
  (Page) หรื ออาจมีการเชื่อมโยงด้วยการลิงค์ (Links) เพื่อค้นหาข้อมูลจาก
           ่
  อีกเพจหนึ่งที่อยูห่างออกไปไกลๆได้
          ้
     ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
 เว็บไซต์ เปรี ยบเหมือนเว็บเป็ นห้องสมุดขนาดใหญ่ เว็บไซต์จะ
 เปรี ยบเสมือนหนังสื อหนึ่งเล่มในห้องสมุดนั้น สามารถเลือกหยิบ
 หนังสื อเล่มใดก็ได้ในห้องสมุดเว็บขึ้นมาอ่าน
 โดยระบุชื่อหนังสื อในลักษณะที่เรี ยกว่า URL (อ่ านว่ า ยู อาร์ แอล)
 เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี URL หรื อมีชื่อเป็ น
 www.ubru.ac.th หรื อเว็บไซต์ของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 อุตสาหกรรมมีชื่อว่า www.com-tech.lpru.ac.th เป็ นต้น
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
 เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home Page)
 ถ้าเว็บไซต์ๆ หนึ่ ง คือ หนังสื อหนึ่ งเล่ม เว็บเพจก็คือ หน้ากระดาษต่างๆ
 ที่บรรจุเนื้อหาในหนังสื อเล่มนั้น
 โฮมเพจ คือ ปกหน้าของหนังสื อ ปกติแล้วเมื่อเริ่ มเปิ ดโปรแกรม Web
 Browser โปรแกรมจะนาเข้าสู่หน้าแรกของเว็บใดเว็บหนึ่งให้โดย
 อัตโนมัติ
          ้
     ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือ การแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ
 บนอินเทอร์เน็ตในรู ปของ HTML ไม่สามารถที่จะแสดงผลข้อมูลออกมา
 โดยตรงได้ จะต้องใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เป็ นตัวกลางที่จะทาหน้าที่
 แปลงคาสังก่อนแล้วแสดงผลคาสังให้ออกมาเป็ นรู ปภาพ เสี ยง และ
      ่           ่
 ข้อมูลต่างๆ
        ู้     ั
 บราวเซอร์ ที่ผใช้นิยมใช้กนก็จะมีโปรแกรม Internet Explorer , Firefox
 เป็ นต้น
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
 DNS-Domain Name System คือ ระบบการตั้งชื่อบนอินเทอร์เน็ต หรื อ
 ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต
                    ่ ั
 โดยทัวไปเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยูน้ นต้องมีหมายเลขประจาเครื่ อง ซึ่ ง
     ่
 หมายเลขนี้เรี ยกว่า IP โดยการที่จะจดจาหมายเลขประจาเครื่ องนั้นทาได้
 ยาก จึงมีวิธีการตั้งชื่อให้จดจาและใช้งานง่าย ระบบชื่อจึงถูกกาหนดให้
 เป็ นมาตรฐานต่าง ๆ
 โดยจะแบ่งตามลาดับขั้นตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ ประเภทของ
 องค์กร และชื่อองค์กร
 เช่น www.lpru.ac.th th คือ ชื่อประเทศไทย ac คือ ประเภทองค์กร bu
 คือ ชื่อองค์กร
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  Domain ทีนิยมใช้ กนอยู่ในปัจจุบัน เช่น
       ่    ั
   – .com = กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial)
   – .edu = กลุ่มการศึกษา (Education)
   – .gov = กลุ่มองค์กรรัฐบาล (Government)
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  ความหมายของ Sub Domain เช่น
   – .co = องค์การธุรกิจ (Commercial)
   – .ac = สถาบันการศึกษา (Academic)
   – .go = หน่วยงานรัฐบาล (Government)
   – .or = องค์กรอื่น ๆ (Organizations)
           ้
      ความรู้เบืองต้ นการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
  Domain Name ชื่อย่ อของประเทศ เช่ น
   – .th = Thailand
   – .hk = Hong Kong
   – .jp = Japan
   – .sg = Singapore
               HTML
 HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็ นภาษาที่ใช้ใน
 การพัฒนาเว็บเพจเพื่อให้ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
 ต่างๆ สามารถแปลงคาสั่งและแสดงผลเป็ นรู ปภาพ เสี ยง หรื อข้อมูลได้
 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ต่างๆ สามารถอ่าน หรื อเข้าใจในภาษา HTML
                   ่
 ซึ่งเป็ นข้อความ Text กับรหัสที่อยูในเครื่ องหมาย < > (แท็ก) และมี
 นามสกุลเป็ น .html โดยเมื่อเปิ ดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จะไม่สามารถ
 พบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็ นคาสังที่บอก
                              ่
 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของเราว่า รู ปแบบของข้อความเป็ นอย่างไร
              HTML
 สาหรับการสร้างไฟล์ HTML จะต้องอาศัยโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็ น
 Text Editor โดยใช้โปรแกรมเหล่านี้สาหรับเขียนคาสังต่างๆ หรื อ
                          ่
              ้
 รายละเอียดของข้อมูลที่ตองการให้แสดงผลบนจอภาพ
 และเก็บเป็ นไฟล์โดยจะต้องมีนามสกุลเป็ น .html จากนั้นก็ทดสอบไฟล์
 ในโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่อไป แต่ในปัจจุบนได้มีการพัฒนา
                       ั
        ู้    ้
 โปรแกรมที่ผใช้งานไม่ตองเขียนคาสังเองก็สามารถที่จะสร้างเว็บเพจ
                   ่
 อย่างง่ายๆ ได้เลย
 เช่น Microsoft Frontpage, Netscape Composer, Macromedia
 Dreamweaver, Adobe Golive เป็ นต้น
               HTML
  โครงสร้างของภาษา HTML จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
   – ส่ วนที่ใช้บอกจดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของเอกสาร คือ แท๊ก
    <html></html>
   – ส่ วนหัวของเอกสาร HTML คือ แท๊ก <head></head> ซึ่งเราจะแสดง
    หัวเรื่ องของ เอกสาร HTML ไว้ในส่ วนนี้
   – ส่ วนที่ใช้บอกจดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของเนื้อหา คือ แท๊ก
    <body></body>
HTML
         ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
       ้
  เตรียมเนือหาที่จะนาเสนอ
   – ก่อนอื่นต้องมีเป้ าหมายก่อนว่าจะทาเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่ องอะไรและ
    เนื้อหาต่างๆ มีอะไรบ้าง แล้วจัดเตรี ยมสิ่ งต่างๆ ซึ่งหมายถึง ข้อความ,
    ภาพประกอบ, เสี ยง และอื่น ๆ
         ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
  ออกแบบหน้ าตาของเว็บไซต์
            ั
   – ว่าต้องการให้มีลกษณะเป็ นอย่างไร เช่น จะมีการแบ่งเฟรมหรื อไม่ สี
    ของ Background และตัวอักษรเป็ นสี อะไร จะจัดวางอะไรไว้ตรง
    ส่ วนไหน จะมี Link ที่ใดบ้างและแต่ละ Link เชื่อมโยงไปหาส่ วนใด
    เป็ นต้น
        ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
  ออกแบบหน้ าตาของเว็บไซต์
        ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
  ออกแบบหน้ าตาของเว็บไซต์
        ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
  ออกแบบหน้ าตาของเว็บไซต์
        ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
  เขียนและทดสอบ
   – ลงมือเขียนโดยใช้โปรแกรมสาหรับเขียนเว็บไซต์ แล้วทาการ
    ทดสอบการแสดงผลและ Link ต่างๆ ว่าเชื่อมโยงได้ถูกต้องหรื อไม่
           ้                    ั
   – ในขั้นตอนนี้ถามีปริ มาณข้อมูลมาก และมีการเชื่อมโยงที่ซบซ้อนก็
    จะใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องคอยปรับแก้อยูเ่ รื่ อย ๆ
          ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
          ่
  เตรียมพร้ อมเพือเผยแพร่
   – การเลือก Host ควรเลือกให้เหมาะสมกับสคริ ปต์ที่เขียน เช่น php,
    asp, asp.net หรื อ jsp เป็ นต้น (แต่ถาไม่มีสคริ ปต์เหล่านี้ Host ทุกที่ก็
                       ้
         ่
    รองรับอยูแล้ว)
                ้
   – ดูปริ มาณของเนื้อที่ที่ตองการใช้งาน นอกเหนือจากปัจจุบนแล้ว  ั
    อาจจะต้องมองถึงในอนาคตด้วย
   – การจดชื่อเว็บไซต์ (Domain Name Server : DNS) ควรตั้งชื่อให้
    เหมาะสมและสื่ อความหมายของเว็บไซต์ เพื่อง่ายต่อการจาของ
     ้
    ผูใช้งาน
        ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
             ้     ้
  นาเว็บไซต์ ที่สร้ างขึน Upload ขึน Server และตรวจสอบความเรียบร้ อย
   – คือ การคัดลอกข้อมูล จากเครื่ องที่ทา ไปเก็บไว้ในเครื่ อง Server
    หรื อ Host ซึ่งการคัดลอกนี้เรี ยกว่า Upload โดยใช้โปรแกรมสาหรับ
    การUpload
   – เช่น โปรแกรม WinSCP, CuteFtp, WS_FTP (โปรแกรม
    Dreamweaver มีความสามารถนี้อยูแล้ว) ่
        ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
  ประกาศให้ โลกรับรู้
                                ู้
   – เมื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อยแล้ว ก็ถึงคราวที่จะชักชวนให้ผคนมา
                   ่
    ชมเว็บไซต์ โดยประชาสัมพันธ์ผานทางสื่ อต่างๆ เช่น แลก Link กับ
    เว็บไซต์อื่นๆ ฝากข้อความชักชวนไว้ตามกระดานข่าวต่างๆ หรื อจะ
              ั
    เพิ่มชื่อเว็บไซต์ให้กบแหล่งรวมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่าง yahoo
    หรื อ google
ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
        ้
  การเลือกเนือหาเว็บไซต์
   – ถือเป็ นส่ วนสาคัญในการเริ่ มต้นทาเว็บไซต์ ทั้งการจัดโครงสร้าง
    และ ความนิยมของเว็บไซต์ สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเลือก
    หัวข้อใด
   – ควรเริ่ มต้นจาก การสารวจตัวเองว่า ชอบ หรื อ สนใจสิ่ งใด มากที่สุด
    หรื อ มีความรู ้เชี่ยวชาญด้านใดมากที่สุด
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  โครงสร้ างของเว็บไซต์
   – มีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การที่จะทาให้ ผูเ้ ข้าเยียมชม สามารถค้นหา
                            ่
    ข้อมูล ในเว็บไซต์ได้อย่างเป็ นระบบ
                               ่
   – ต้องพิจารณาถึง ความเป็ นไปได้ของประเภทของผูเ้ ข้าเยียมชมเพราะ
       ่
    ผูเ้ ยียมชมแต่ละประเภท ก็จะค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน
   – ดังนั้นสิ่ งที่ควรจะทาก็คือการจัดกลุ่มของข้อมูลโดยให้รวมหัวข้อย่อย
            ่
    ต่างๆ ให้อยูในหัวข้อหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ จำนวนข้ อหลักน้ อย
      ่
    ทีสุด นอกจากนี้การจัดไฟล์และไดเร็ กทอรี่ ก็จะช่วยให้การดูแลรักษา
    และการตรวจสอบความผิดพลาดของเว็บไซต์ง่ายยิงขึ้น   ่
          ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  โครงสร้ างของเว็บไซต์
   – เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกัน หรื อ จัดเว็บไซต์ที่เป็ นเรื่ อง
    เดียวกันไว้ในไดเร็ กทอรี่ เดียวกัน เป็ นต้น
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  โครงสร้ างของเว็บไซต์
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  สามารถดูเว็บไซต์ ได้ ในหลายบราวเซอร์
   – การทาเว็บไซต์ควรจะทาเพื่อให้สามารถดูได้จากทุกๆ Version ของ
              ่
    Software ต่างๆ ไม่วาจะเป็ น Netscape, Communicator, Internet
    Explorer หรื อ อื่นๆ การทาให้ทุกคนดูได้น้ ี ถือว่าเป็ นการขยายฐาน
           ่
    ของผูเ้ ข้าเยียมชม
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
   – สาหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ไม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า ปัจจัยที่จะ
    กระทบต่อความเร็ ว ได้แก่ ขนาดของรู ปภาพที่ใช้ จานวนของรู ปภาพ
                     ่
    ที่ใช้ และปริ มาณของตัวอักษรที่อยูบนหน้านั้นๆ
                      ่           ั   ่่
   – ความเร็ วในการโหลดเว็บไซต์ อาจอยูที่ Server ที่เว็บไซต์น้ นๆ อยูวา
    มีความสามารถสูงเพียงใด ขนาดของรู ปภาพที่ใช้ควรจะมีขนาดไม่
    เกิน 20-30K ต่อรู ป
   – ส่ วนประเภทของรู ปนั้นควรเป็ น GIF หรื อ JPEG ถ้าขนาดของ
    รู ปภาพใหญ่เกินไป อาจตัดแบ่งให้ขนาดเล็กลง และใช้ตารางช่วยใน
    การจัดรู ปภาพนั้นๆ
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  ความง่ ายในการค้ นหาข้ อมูล
              ่ ั           ั
   – ปัจจัยหลักนั้นขึ้นอยูกบโครงสร้างของเว็บไซต์ต้ งแต่ตอนแรกที่มีการ
    จัดโครงสร้างและจัดกลุ่มของข้อมูล นอกจากนี้ยงมีปัจจัยอื่นๆ อีก
                            ั
   – เช่น การมี Navigator Bar หรื อ แถบนาทาง ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์
                              ็
   – และถ้าสามารถให้บริ การ Search และการมี Sitemap ได้กจะเป็ นสิ่ งที่
    จะช่วยให้คนหาข้อมูลได้ง่ายยิงขึ้น
         ้         ่
          ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  ตัวอักษร, ฉากหลัง และ สี
   – สาหรับรู ปแบบที่นิยมใช้คือ ตัวอักษรสี ดา บนฉากหลังขาว ถ้า
    ต้องการกาหนดประเภทของตัวอักษรควรใช้ที่เป็ นสากลนิยม
   – เช่น ในกรณี ภาษาอังกฤษ อาจใช้ Arial หรื อ Times News Roman
    เป็ นต้น ส่ วนภาษาไทย อาจใช้ MS Sans Serif
              ั
   – การเลือกใช้ตวอักษรภาษาไทยนั้นต้องระวังเป็ นพิเศษเพราะในกรณี
             ่     ั                ่
    ที่เครื่ องผูเ้ ยียมชมไม่มีตวอักษรนั้นๆ อาจทาให้ผเู ้ ข้าเยียมชมไม่
    สามารถอ่านตัวอักษรได้เลย
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  รูปภาพ
        ั
   – มีใช้กนอยู่ 2 ประเภท คือ GIF หรือ JPEG หนึ่งในหลักการพิจารณา
    การใช้ประเภทเพื่อประสิ ทธิภาพสูงสุ ด คือ จานวนสี ของรู ปภาพ
    นั้นๆ
   – ถ้าเป็ นภาพแต่งหรื อภาพถ่ายที่มีสีมากๆ ก็ควรใช้ไฟล์ประเภท JPEG
       ้
   – แต่ถาเป็ นเพียงปุ่ มหรื อป้ ายที่มีสีไม่มากก็ควรใช้ GIF พร้อมกับ
    พิจารณาเรื่ องขนาดของไฟล์ดวย   ้
   – ควรจะมีดูขนาดของรู ปภาพที่จะใส่ บนเว็บไซต์ก่อน เพื่อจะได้ใช้
    ขนาด และอัตราส่ วน ที่พึงพอใจมากที่สุด
          ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
          ่
  ส่ วนประกอบทีขาดไม่ ได้ ของเว็บไซต์
   – เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับผูจดทา อาจเป็ นประวัติความเป็ นมา และ/หรื อ
                ้ั
                                   ั
    ข้อมูลปัจจุบน (About us) เหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบผูเ้ ข้า
           ั
    เยียมชม และเพิมเติมเกี่ยวกับแถบนาทาง Search Sitemap และยังมี
      ่       ่
    หัวข้ออื่นๆ อีก
   – เช่น ข้อเสนอแนะ (Feedback) คาถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ -
    Frequently Asked Questions)
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  ก่อนที่จะนาเว็บไซต์ Upload ไปยัง Server ควรจะมีการทดสอบ
        ั
   – โดยใช้ท้ ง Netscape Communicator และ Internet Explorer เพื่อดู
    ความเร็ วในการโหลดว่าช้า หรื อเร็ วเพียงใด Link ทั้งภายใน และ
                               ั
    ภายนอกถูกต้องหรื อไม่ รู ปภาพถูกต้องหรื อไม่ พิสูจน์อกษร และ
    อ่านข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง
         ข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์
  หลังจากที่เว็บไซต์ เผยแพร่
   – ถ้าเป็ นไปได้ควรทดสอบ เหมือนกับที่ทดสอบก่อนที่จะ Publish เพื่อ
    ความแน่ใจอีกครั้ง นอกจากการทดสอบแล้ว
   – สิ่ งที่จะต้องกระทาหลัง Publish คือ การสารวจ ปรับปรุ ง และดูแล
    รักษาเว็บไซต์ เมื่อพบความคิดดีๆ ที่อาจนามาปรับปรุ งเว็บไซต์ได้ก็
    ควรจะจดบันทึกไว้ ถ้าเป็ นการแก้ไขนิดหน่อยก็ควรทาการแก้ไข
    ทันที
        ้       ้
   – แต่ถาเป็ นการแก้ไขที่ตองใช้เวลานานควรรอสักระยะรวบรวมสิ่ งที่
    ต้องการแก้ไขทั้งหมด

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:4/26/2012
language:Thai
pages:43