Docstoc

E-Commerce business. Technology_1_

Document Sample
E-Commerce business. Technology_1_ Powered By Docstoc
					  แบบจำลองข้ อมูล
  (Data Modeling)
    โดย
อ.พัฒนพงษ์    ั
      โพธิปสสา
Contents :
 1. แบบจำลองข้ อมูล
 2. Data Model
 3. องค์ประกอบใน ER Diagram
 4. สั ญลักษณ์
 5. Entity
                2
Contents (cont.):
 6. Relationships
 7. Attributes
 8. ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำง ERD กับ DFD
 9. หลักกำรเขียน ERD
 10. ขอบเขตของ Entity
                     3
Contents (cont.2):
 11. ตัวอย่ ำง ER Diagram
 12. พจนำนุกรมข้ อมูล
 13. โครงสร้ ำงของพจนำนุกรมข้ อมูล
 14. ตัวอย่ ำง Data Dictionary


                   4
1. แบบจำลองข้ อมูล :
 1.1 แบบจำลองข้ อมูล (Data Modeling) คืออะไร ?

 - คือสิ่ งทีใช้อธิบายขอมูลตางๆ ทีสนับสนุ นกระบวนการทางธุรกิจ
       ่     ้  ่   ่
  (Business Process)
 - แบบจาลองขอมูลจะแสดงออกในเชิง Logical เป็ นหลัก
       ้
 - โดยมากนิยมใช้ ER Diagram : Entity Relationship Diagram หรือ
 ERD
 - http://www.umsl.edu/~sauterv/analysis/er/er_intro.html
 - http://dbcorner.site88.net/page4_3_p.html
                                 5
2. Data Model :
      Data model หมายถึงกลุมของ แนวคิดทีช่วยเรากาหนดโครงสราง
                ่       ่           ้
              ่ ่          ่
 ของฐานขอมูลและ ชุดเซททีเกียวของกับชุดคา สั่ งทีใช้ในการเรียกใช้ และ
       ้          ้
 เปลียนแปลง ขอมูล และ ในบทนี้นา เสนอแนวคิด Conceptual Data
    ่     ้
 Modeling ทีเรียกวา แบบจา ลอง Entity Relation (ER Model) ทีสามารถ
        ่  ่                     ่
 อธิบายภาพรวม (Data View) ของทังองคกรไดดีในรูปแบบ ER Diagram
                  ้ ์   ้
 แบบจา ลองแบบ E-R Model ถูกออกแบบให้งายตอความเขาความเขาใจ
                     ่   ่   ้     ้
 ของผู้ใช้งาน โดยไมคานึงถึงลักษณะการเก็บทางกายภาพของขอมูลวาเก็บ
           ่                  ้   ่
 อยางไรทีใด
   ่   ่
          ่ ้      ์ ้
     หลังจากทีไดความสั มพันธทังหมดแลว พยายามขจัดความซับซ้อน
                      ้
 ของ Attribute ในแตละ Entity ให้มากทีสุดเพือเขียนเป็ น Conceptual
            ่         ่    ่
 Schema และเพือให้เกิดความเขาใจงาย มนุษยจึงคิด ER Diagram เพือ
         ่      ้   ่     ์        ่
 อธิบาย Conceptual Schema ให้งายตอการเขาใจและตีความ โดยใช้
                 ่  ่   ้
 สั ญลักษณดังตอไปนี้
      ์  ่
                                    6
2. องค์ ประกอบใน ER Diagram :
 องค์ ประกอบใน ER Diagram หรือ ERD จะประกอบไปด้ วย :
 - เอนทิต ี้ (Entity)
 - ความสั มพันธ ์ (Relationship)
 - แอตตริบวต ์ (Attribute)
      ้ิ
                            7
3. สัญลักษณ์ (Symbols) :
              8
3. สัญลักษณ์ (Symbols) cont.2 :
                 9
4. Entity :
                            ี
 Entity หมำยถึงบุคคล สถำนที่ วัตถุ รวมถึงเหตุกำรณ์ ท่ ทำให้ เกิดกลุ่มของ
 ข้ อมูลที่ต้องทำกำรจัดเก็บ:
 - บุคคล
 - สถานที่
 - วัตถุ
 - เหตุการณ ์
 - แนวความคิด
                                      10
4. Entity (cont.1):
 Strong entity คือเกิดขึนดวยตนเองไมขึนกับ entity ใด เช่น นักศึ กษา
             ้ ้    ่ ้
 หรือ อาจารย ์ หรือสิ นค้า เป็ นตน
                 ้

 http://th.wikipedia.org/wiki/
                                   11
4. Entity (cont.2):
 Weak Entity types
       บาง Entity อาจจะไมมีลกษณะเฉพาะ ของตัวเองเลยนั่น
                  ่ ั
 หมายถึง เราอาจจะ ไมสามารถหาความมีตวตนของ Entity ได้ (Value
             ่        ั
 ของ Attribute ไมมีเอกลักษณเฉพาะของตัวเอง) เราเรียก Entity แบบนี้วา
          ่     ์                  ่
 Weak Entity types Entity ทีเราเรียกวา Weak Entity type จะถูกกา หนด
               ่     ่
 โดยอีก Entity หนึ่งโดยใช้ผลรวมของบาง Attribute value ของ Entity นี้
 เราเรียก Entity อันหลังวา Identifying owner และเรียกความสั มพันธแบบนี้
              ่                   ์
 วา Identifying relationship
  ่

 Weak entity คือขึนโดยอาศัย entity อืน เช่น เกรดเฉลีย ทีมาจากแฟ้ม
          ้         ่        ่  ่
                        ้
 ผลการเรียน หรือ แฟ้มลงทะเบียน หรือ แฟ้มสั่ งซือ เป็ นตน สิ่ งตาง ๆ
                            ้    ่
   ่           ่ ่
 ทีผู้ใช้งานฐานขอมูลจะตองยุงเกียวดวย เช่น คน แผนก ประเภท การ
         ้   ้     ้
     ้
 สั่ งซือ
                                    12
5. ควำมสัมพันธ์ (Relationships) - 1. :
  ควำมสัมพันธ์ หรือ Relationship หมายถึงความสั มพันธระหวางเอนทิต ี้
                           ์  ่
  Constraints : ขอกาหนดในความสั มพันธ ์ เป็ นกฎเกณฑทีใช้บังคับ
           ้                 ์ ่
   ่   ่
 เงือนไขเพือให้การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลเป็ นไปอยางเหมาะสมและถูกตอง
              ้     ้      ่        ้
  รูปแบบความสั มพันธ ์
 - แบบ 1 ตอ 1
      ่           เรียกวา one-to-one
                    ่
 - แบบ 1 ตอ m
      ่        เรียกวา one-to-many
                 ่
 - แบบ m ตอ n
      ่        เรียกวา many-to-many
                 ่
                                    13
5. ควำมสัมพันธ์ (Relationships) - 2 :
 ความสั มพันธ ์ (Relationship type) ทีเกิดขึนระหวาง entity ในลักษณะของ
                    ่   ้     ่
 กริยา ดีกรีของความสั มพันธ ์ (Degree of relation) มี 4 แบบ
    Unary relationship คือความสั มพันธภายใน entity เดียวกัน เช่น
                        ์
   แตงงานของพนักงาน แตถามีระดับแบบลูกน้อง หัวหน้าจะเรียก
     ่           ่ ้
   Recursive relationship (Unary)
    Binary relationship คือความสั มพันธแบบสอง entity
                         ์
    Ternary relationship คือความสั มพันธแบบสาม entity
                          ์
    Quaternary relationship คือความสั มพันธแบบสี่ entity
                           ์
                                     14
      ิ้
6. แอตตริ บวต์ (Attributes) :
      ิ้
  แอตตริ บวต์ (Attributes) เป็ นคุณสมบัตของเอนติต ี้
                     ิ

  สัญลักษณ์ ของ Attributes จะใช้รูปวงรี
                             15
7. ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำง ERD กับ DFD :
  จำนวน Entity ใน ERD จะตองเทากับจานวน Data Store ใน DFD
              ้  ่

  หำก Data Store ใน DFD ไม่ ปรำกฏใน ERD แสดงวาเกิดความไมสมดุล
                        ่     ่
  ้
 ขึนในระบบ
                               16
8. หลักกำรเขียน ERD :
   ้            ี
  ขันตอนที่ 1 การกา หนดเอนทิตหลัก
   ้
  ขันตอนที่ 2 กาหนดความสั มพันธ ์ ระหวางเอนทิต ี
                    ่
   ้
  ขันตอนที่ 3 การกาหนดคียหลักและคียรอง
              ์     ์
   ้
  ขันตอนที่ 4 การกาหนดคียภายนอก
              ์
   ้                    ิ
  ขันตอนที่ 5 พิจารณาขอบเขตคาโดเมนของแอตตริบว
               ่
   ้
  ขันตอนที่ 6 การวิเคราะหความมีเสถียรภาพและการเติบโตในอนาคต
              ์
                                17
9. ขอบเขตของ Entity :
 1. ชนิดของขอมูล (Data Type) เช่น จา นวนเต็ม, วันที, ตัวอักษร, ทศนิยม
         ้                    ่
 2. ความยาว (Length) เช่น 5 หลัก, 35 ตัวอักษร
 3. รูปแบบขอมูล (Format) เช่น dd/mm/yy (วันที)
       ้                    ่
 4. คาทีอนุ ญาต (Allowable value) เช่น เป็ นไดเฉพาะวันศุกรตนเดือน
    ่ ่                    ้      ์ ้
 5. ช่วงของขอมูลหรือขอกา หนดอืน ๆ (Range, Constraints)
        ้    ้     ่
 6. ความหมาย (Meaning) อธิบายความหมายของแอตตริบวนั้นวาคืออะไร
                               ิ   ่
 7. ความเป็ นหนึ่งเดียว (Uniqueness) ตองมีคาเป็ นหนึ่งเดียว
                    ้    ่
 8. ความเป็ นนัล (Null support) อนุญาตให้เป็ นนัลไดหรือไม่
                            ้
 9. คาโดยปริยาย (Default value) กา หนดให้มีคาเป็ น 0
    ่                      ่
                                   18
10. ตัวอย่ ำง ER Diagram :
               19
11. พจนำนุ กรมข้ อมูล (Data Dictionary) :
  -  ประกอบไปดวยหน่วยของขอมูล หรือขอมูลยอย (Data Element) ตางๆ
         ้      ้     ้  ่       ่
  -           ่ ่
    ขอมูลยอยคือขอมูลทีไมสามารถแตกยอยลงไปไดอีก
    ้  ่   ้          ่    ้
  -  Data Dictionary จะอธิบายถึงของมูลของระบบธุรกิจในองคกร
                             ์

  ตัวอย่ ำง
                       ่
  ขอมูลนักศึ กษาประกอบไปดวย รหัสนักศึ กษา ชือนักศึ กษา นามสกุล
  ้           ้
    โปรแกรมวิชา
   ่
  ซึงรวมกันแลวจะเป็ นเรคคอรดของนักศึ กษา
        ้      ์

  http://en.wikipedia.org/wiki/Data_dictionary
                                  20
12. โครงสร้ ำงของพจนำนุ กรมข้ อมูล :
 - ชือขอมูล : ชือ Data Floe หรือ Data Store
    ่ ้    ่
 - ชนิดของขอมูล
       ้
 - โครงสร้างของขอมูล : ระบุฟิลดตางๆ
          ้       ์ ่
 - การใช้งาน ให้ระบุชอโปรเซสทีเรียกใช้ขอมูลนี้ รวมทัง Source หรือ
           ื่    ่    ้      ้
    Sink ที่
   ่
 เกียวของ ้

 แหล่ งข้ อมูลอ้ ำงอิง :
 http://www.nayoktech.ac.th/~vwinwin/BC21_49/page8.html
                                   21
13. ตัวอย่ ำง Data Dictionary:
 ชื่อข้ อมูล :      รายการคา ้
 ชนิดของข้ อมูล :     data flow
 โครงสร้ ำงของข้ อมูล :  Ref#, date, description, account#, amount
 กำรใช้ งำน :       Process# 2
              Output from source: แผนกบัญชีและระบบบัญชียอย
                                   ่
                                    22
13. ตัวอย่ ำง Data Dictionary - 2:
 Data Dictionary อีกแบบหนึ่งจะใช้ สัญลักษณ์ ต่อไปนี ้ :
 =        เท่ ำกับ
 +        และ
 {}              ้
         กำรกระทำซำของข้ อมูลย่ อย
 []       กำรพิจำรณำทำงเลือกเพียงทำงหนึ่ง
 ()               ็
         จะมีหรือไม่ กได้
                              23
13. ตัวอย่ ำง Data Dictionary - 3:
 สัญญำเช่ ำรถ  = เลขที่สัญญำเช่ ำ
         +     ่
           วันทีทาสั ญญา
         +  รหัสลูกค้า
         +  ชือ-นามสกุล
            ่
         +    ่
           ทีอยู่
         +      ่ ั
           เลขทีบตรประชาชน
                    24
End of This Section
           25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:4/26/2012
language:Thai
pages:25