Aan de heren professoren (fax)

Document Sample
Aan de heren professoren (fax) Powered By Docstoc
					1. Multi-disciplinaire analyse van experimentele modellen voor de ziekte van Alzheimer:
van gehumaniseerde gisten over neuronale cellen tot transgene muizen

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Fred Van Leuven
   Tel: +32 16 34 58 62
   E-mail: Fred.VanLeuven@med.kuleuven.be
   Lab Experimentele Genetica en Transgenese, Departement Menselijke Erfelijkheid,
   Campus Gasthuisberg O&N, 6de verdieping, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Ilse Dewachter en Dick Terwel

Samenvatting van het project:
  De onderzoeksgroep is gericht op de analyse van fundamentele moleculaire en
  cellulaire mechanismen van neurotransmissie en signaaltransductie die verstoord
  worden en tot neurodegeneratie leiden in de ziekte van Alzheimer.
  Belangrijkste modellen en aspecten:
  - transgeen muis model met robuuste amyloïd pathologie door overexpressie in de
  hersenen van menselijk amyloïd precursor proteïne (APP) mutant V717I
  - verdere humanisering door co-expressie van preseniline 1 (PS1), apolipoproteïne E4
  (ApoE4), proteïne tau en tau-kinasen (GSK-3ß, cdk5)
  - fenotypering van transgene muizen: histopathologie, cognitief gedrag, biochemische
  en functionele analyse van hersenen en van neuronale culturen naar receptoren,
  fosfoproteïnen en calciumhomeostase en hun rol in neurotransmissie en
  signaaltransductie
  - analyse van de reëline-receptor pathway en het effect van amyloïd en ApoE4 in
  neuroblastoma cellen
  - “genetic engineering” van gistcellen: humaniseren naar proteïne tau, tau-kinasen,
  tubuline ... als cellulaire modellen voor de tau-pathologie in de ziekte van Alzheimer
  - in vitro analyse van tau-microtubuli interactie door biochemische en microscopische
  technieken (EM en atomic force microscopy)

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
2. Embryonale signaalwegen in chronische artritis

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Frank Luyten
   Tel: +32 16 34 63 41
   E-mail: Frank.Luyten@uz.kuleuven.ac.be
   Afdeling Reumatologie, Campus Gasthuisberg O&N, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleider van de student: Rik Lories (Rik.Lories@uz.kuleuven.ac.be, tel +32 16
   34 61 53)

Samenvatting van het project:
  Het onderzoek in de artritisgroep richt zich op de rol van embryonale signaalwegen in
  de pathofysiologie van de verschillende vormen van chronische artritis: reumatoïde
  artritis, spondyloarthropathie en osteoarthrose. Toenemende evidentie wijst er op dat
  het evenwicht tussen enerzijds pro-inflammatoire/destructieve en anderzijds
  homeostatische en weefselherstelbevorderende signaalwegen de ernst en prognose van
  chronische gewrichtsaandoeningen bepaalt. In onze onderzoeksgroep bestuderen wij
  specifiek de rol van Bone Morphogenetic Proteins en Wnt signalisatie in dit evenwicht.
  De nadruk ligt hierbij op het gebruik van muismodellen om het verloop van artritis en
  de rol van BMPs en Wnts hierin moleculair-mechanistisch te onderzoeken, gebruik
  makend van verschillende gentransfer technieken en knock-out dieren. Momenteel zijn
  er twee modellen van reumatoïde artritis, een model van spondyloarthropathie en twee
  modellen van osteoarthrose in het laboratorium aanwezig. Daarnaast beschikken wij
  over een uitgebreide collectie synovium biopsieën van patiënten met de verschillende
  vormen van chronische artritis.
  Eventuele specifieke taak van de student in dit project: Analyse van expressiepatronen
  van genen in artritis bij muis en mens, klinische en pathologische analyse van artritis in
  muismodellen, fenotypische analyse van knock-out dieren. Aan te wenden technieken
  zijn in de eerste plaats basishistologie, immunohistochemie, RNA isolatie, PCR,
  Western blotting en functionele testen van het immuunsysteem.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
3. Neurale mechanismen van binauraal horen

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Philip Joris
   Tel: +32 16 34 57 41
   E-mail: Philip.Joris@med.kuleuven.be
   Afdeling Neurofysiologie, Campus Gasthuisberg O&N, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Marcel van der Heijden, Dries Louage en Ann
Massie

Samenvatting van het project:
  In tegenstelling tot het netvlies en de huid is er geen directe informatie over “ruimte” ter
  hoogte van het slakkenhuis. Dit receptororgaan doet immers een analyse van frequentie;
  berekening van de ruimtelijke positie van een geluidsbron gebeurt door het centrale
  zenuwstelsel op basis van een aantal fysische parameters, waarbij binaurale
  vergelijkingen (auditieve stereo: interaurale tijdsverschillen en intensiteitsverschillen)
  vooral belangrijk zijn. We onderzoeken hoe auditieve neuronen deze binaurale analyse
  uitvoeren.
  We bestuderen de elektrische activiteit van neuronen in de gehoorzenuw en
  hersenstam in antwoord op akoestische stimuli, gedurende acute experimenten op kat
  en primaat. Onze aandacht gaat vooral naar binaurale tijdsgevoeligheid in de colliculus
  inferior, welke we trachten te begrijpen door precieze monaurale tijdsmetingen in de
  afferente banen. Technieken die hierbij aan bod komen zijn: chirurgie, anesthesie,
  single-unit afleidingen, alsook stimulussynthese en analyse (Matlab).

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
4. Identificatie van genen die betrokken zijn in de geregelde insulinesecretie: zoektocht
naar nieuwe doelwitten voor therapie van type 2 diabetes patiënten

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Frans Schuit
   Tel: +32 16 34 72 27 (rechtstreeks), +32 16 34 57 00 (secretariaat)
   E-mail: Frans.Schuit@med.kuleuven.be
   Afdeling Biochemie, Campus Gasthuisberg O&N, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleider van de student: Frans Schuit

Samenvatting van het project:
  Achtergrond: Type 2 diabetes, de meest voorkomende vorm van suikerziekte, neemt
  epidemische proporties aan. Men schat het aantal patiënten op dit moment op aarde op
  ongeveer 150 miljoen en dit getal groeit aan een alarmerend tempo (Zimmet et al.
  (2001) Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature 414, 782-787).
  Bij een zeer groot aantal patiënten is de oorzaak van de ziekte te zoeken in een defecte
  werking van de pancreatische ß-cellen. Deze cellen zijn uitgerust met een glucose
  sensor die (minuut-per-minuut, 24 uur per dag) de bloedglucoseconcentratie meet en
  deze meting vertaalt in een aangepast tempo van insulinesecretie. Enkele zeldzame
  genetische defecten in genen die coderen voor onderdelen van deze sensor werden reeds
  ontdekt in families met suikerziekte (Fajans et al. (2001) Molecular mechanisms and
  clinical pathophysiology of maturity-onset diabetes of the young. New Engl. J. Med.
  345, 971-980). Zeer waarschijnlijk is dit echter het topje van een grote ijsberg. Door
  deze onvolledige kennis zijn de therapeutische mogelijkheden die gericht zijn op de ß-
  cel beperkt tot geneesmiddelen die het effect van glucose op ATP-gevoelige kalium
  kanalen nabootsen (sulfonylurea). Echter, een beperkt aantal patiënten reageert
  langdurig op deze geneesmiddelen en het gebruik ervan draagt het gevaar mee van
  hypoglycemie. Er bestaat daarom de behoefte aan bijkomende veilige geneesmiddelen
  die inwerken op de ß-cellen.
  Doel: Identificatie van nieuwe moleculaire componenten van de geregelde
  insulinesecretie die mogelijke nieuwe targets kunnen zijn voor therapie in type 2
  diabetes.
  Methodologie: De opzet van ons onderzoek is om op een systematische wijze te
  onderzoeken welke genen betrokken zijn in de normale werking van de glucose sensor
  in ß-cellen van zoogdieren (knaagdieren; mens). Hiervoor wordt in de eerste fase
  gebruik gemaakt van een grootschalig RNA onderzoek. Totaal RNA van gezuiverde
  primaire ß-cellen of van een model ß-cellijn wordt gehybridiseerd met een zeer groot
  aantal (tienduizenden) verschillende oligonucleotide probes die gehecht zijn aan een
  zogenaamde microarray. De gewassen microarrays worden met een in het laboratorium
  aanwezig toestel gescand zodat men voor vele (15.000 (rat) - 45.000 (mens))
  transcripten weet hoeveel genexpressie er op mRNA niveau is in de ß-cellen. Door het
  mRNA profiel in ß-cellen te vergelijken met dat in lever, spier, vetweefsel, hersenen en
  andere weefsels, krijgt men een beeld van welk deel van het genoom specifiek in ß-
  cellen gebruikt wordt en kunnen we nagaan welke fractie daarvan betrokken is in de
  glucose-regeling van de ß-cel. In een tweede fase willen we door een RNA-interference
  strategie de functionele relevantie van een aantal belangrijke glucose-geregelde ß-cel
  genen onderzoeken. Hierbij wordt voor de meest interessant geachte mRNA’s de
  expressie onderdrukt door het zogenaamde siRNA. De invloed van deze uitschakeling
  op de regeling van de insuline secretie zal worden onderzocht.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
5. Mapping van subcellulaire lokalisatiesignalen van Sds22, een regulator van de mitose

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Mathieu Bollen
   Tel: +32 16 34 57 01
   E-mail: Mathieu.Bollen@med.kuleuven.be
   Afdeling Biochemie, Campus Gasthuisberg O&N, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleider van de student: Bart Lesage

Samenvatting van het project:
  Sds22 is een eiwit dat oorspronkelijk werd beschreven als een regulator van een
  proteïnefosfatase. Alhoewel de precieze werking van Sds22 vooralsnog niet is gekend,
  heeft onderzoek in bakkersgist uitgewezen dat dit eiwit een essentiële rol speelt bij het
  beëindigen van de mitose. Gistcellen waarin het gen voor Sds22 via genetische
  manipulatie is uitgeschakeld, blokkeren tijdens de anafase. Bij zoogdieren is Sds22
  aanwezig in zowel de celkern als het cytoplasma. De nucleaire lokalisatie van Sds22 is
  enigszins onverwacht aangezien dit eiwit geen ‘klassieke’ nucleaire lokalisatiesignalen
  bevat. Wij willen daarom onderzoeken via welk mechanisme Sds22 in de celkern
  geraakt en welke aminozuursequenties hiervoor belangrijk zijn. Hiertoe zullen
  fragmenten of mutanten van Sds22 tot expressie worden gebracht als fusies met het
  groen fluorescerend proteïne (GFP). De subcellulaire lokalisatie van GFP-Sds22
  (fragmenten) kan dan met behulp van een fluorescentiemicroscoop worden vastgesteld.
  Dit onderzoek behelst het werken met bacteriën en zoogdierencellen in cultuur en het
  maken van mutanten.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
6. Proteïne Kinase D (PKD) als stimulator van celproliferatie en remmer van apoptose
bij kanker: identificatie van in vivo substraten en ontwikkeling van PKD inhibitoren

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Johan Van Lint
   Tel: +32 16 34 71 71
   E-mail: Johan.Vanlint@med.kuleuven.be
   Afdeling Biochemie, Campus Gasthuisberg O&N, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Line De Kimpe en Sandy Vandoninck

Samenvatting van het project:
  Proteïne Kinase D (eigenlijk een familie van 3 isoenzymen genaamd PKD1, 2, en 3) is
  recent sterk in de belangstelling gekomen omdat PKD tot overexpressie komt in een
  brede waaier van tumoren. Deze overexpressie stimuleert de celproliferatie en remt
  apoptose. Zo remt overexpressie van PKD de apoptose van kankercellen in respons op
  oxidatieve stress via activering van de transcriptiefactor NFkB, wat op zijn beurt leidt
  tot de expressie van verschillende apoptose-remmende genen. Bovendien komen er ook
  steeds meer aanwijzingen voor een rol van PKD in kankercel invasie en metastase.
  Inderdaad, PKD vormt een complex met cortactin en paxillin in de invadopodia van
  invasieve borstkankercellen. Bovendien is PKD activiteit nodig voor de adhesie van
  deze invasieve cellen aan collageen. Ook de migratie en invasie van myeloma cellen
  onder invloed van Insulin-like Growth Factor-I en de Wnt5a-gestimuleerd adhesie en
  invasie van melanoma cellen gaat gepaard met activering van PKD. Het is echter nog
  volledig onbekend wat de precieze rol van PKD in invasie en metastase is.
  Ons laboratorium wil een beter inzicht krijgen in de rol van PKD in kankercellen via de
  identificatie van PKD substraten en PKD-bindende eiwitten. Bovendien willen wij
  PKD inhibitoren ontwikkelen, die mogelijks kunnen werken als remmers van
  celproliferatie en invasie/metastase.

   Referentie:
   Van Lint,J., Rykx,A., Maeda,Y., Vantus,T., Sturany,S., Malhotra,V., Vandenheede,J.R.,
   and Seufferlein,T. (2002). Protein kinase D: an intracellular traffic regulator on the
   move. Trends Cell Biol. 12, 193-200.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
7. Sfingosylfosfocholine: bepaling en evaluatie als mogelijke merker voor tumorgroei

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Paul Van Veldhoven
   Tel: +32 16 34 58 02
   E-mail: paul.vanveldhoven@med.kuleuven.be
   Afdeling Farmacologie, Campus Gasthuisberg O&N, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Gerd Van der Hoeven en Paul Van Veldhoven
Samenvatting van het project:
   Sfingosylfosfocholine (SPC) behoort tot de grote klasse van sfingolipiden (SL). SL zijn
   opgebouwd uit een sfingoïd base (een 2-amino-1,3-diol-alkaan), in zoogdieren meestal
   D-erythro-2-amino-4-octadeceen-1,3-diol of sfingenine (Se), een vetzuur (via een
   amide-binding gebonden aan de aminogroep van de base) en een polaire hoofdgroep.
   Bij sfingomyeline, één van de meer abundante SL, is de hoofdgroep fosfocholine. De
   meeste SL vervullen een functie bij de opbouw van membranen, maar verschillende SL
   zijn bio-actieve moleculen en/of secundaire boodschappers (b.v. ceramide (N-acyl-
   sfingenine); sfingenine-1-fosfaat). Ook SPC (ook lysosfingomyeline genoemd,
   sfingomyeline waarbij het vetzuur verwijderd is) is bioactief en beïnvloedt het gedrag
   van cellen door binding aan plasmamembraan receptoren. De concentratie SPC in
   plasma en serum worden op 50 nM, resp. 130 nM, geschat maar hoe het gevormd wordt
   is niet met zekerheid gekend. In gecultiveerde carcinoma en leukemia cellen is SPC
   verhoogd, en in patiënten met baarmoederkanker werden hogere SPC concentraties in
   ascites gemeten. Dit suggereert dat SPC als een mogelijke merker voor kanker kan
   aangewend worden.
   Om het belang van SPC verder te onderzoeken zijn gevoelige detectiemethoden nodig.
   Het op punt stellen van zulke analyse in plasma en/of serum vormt het onderwerp van
   dit project. Dit omhelst o.a. selectieve extracties van de stalen, derivatisatie van de
   aminogroep, en omgekeerde-fase HPLC scheiding gekoppeld met fluorescentie detectie.
   Na optimalisatie, zal getracht worden klinisch relevante stalen te analyseren.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: via e-mail af te spreken
8. In vitro onderzoek van het geneesmiddelmetabolisme en interacties door middel van
cytochroom P-450 iso-enzymes: toegepast op antiretrovirale geneesmiddelen en orale
anticoagulantia

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Jan de Hoon
   Tel.: +32 16 34 20 20 (secretariaat)
   E-mail: jan.dehoon@uz.kuleuven.ac.be
   Adres: Centrum Klinische Farmacologie, U.Z. K.U.Leuven, Campus Gasthuisberg,
   Herestraat 49, B-3000 Leuven (http://www.ckf.be)

Dagelijkse begeleider van de student: Rene Verbesselt

Samenvatting van het project:
 Biotransformatie is de chemische omzetting (“afbraak”) van een geneesmiddel door tussenkomst van
 enzymen. Biotransformatie vindt overwegend plaats in de lever en heeft onder meer tot doel de
 wateroplosbaarheid van het geneesmiddel te verbeteren zodat het vervolgens efficiënter door de nieren kan
 uitgescheiden worden. Een tweede doel bestaat er in om een potentieel toxische, farmacologisch werkzame
 stof voor het lichaam uit te schakelen door ze om te zetten in een niet werkzame metaboliet.
 Het cytochroom P-450 enzymsysteem omvat een groep van enzymen die een fundamentele rol spelen in de
 biotransformatie van geneesmiddelen. Door inhibitie of inductie wordt de metabole capaciteit van iso-
 enzymen behorende tot dit systeem respectievelijk onderdrukt of gestimuleerd. Bijgevolg worden
 geneesmiddelen sneller of juist minder snel afgebroken en zijn ze respectievelijk korter of langer werkzaam.
 Inductie of inhibitie wordt veroorzaakt door tal van factoren (b.v. geneesmiddelen, kruiden en
 voedingswaren) en ligt aan de basis van het optreden van interacties. Immers een gewijzigde verwerking van
 een farmacon door het lichaam (d.i. gewijzigde farmacokinetiek) kan ernstige gevolgen hebben voor de
 werkzaamheid en/of toxiciteit van geneesmiddelen.
 Om het optreden van interacties beter te begrijpen en te kunnen voorspellen wordt het metabolisme van
 geneesmiddelen in vitro onderzocht met behulp van cytochroom P-450 iso-enzymes. Deze iso-enzymes
 worden geïsoleerd uit humaan leverweefsel (levermicrosomen) of gekloneerd met behulp van cDNA
 technieken. Bovendien kunnen door gebruik te maken van monoklonale antistoffen tegen de verschillende
 iso-enzymes, specifieke chemische inhibitoren en specifieke substraten, de individuele iso-enzymes
 geïdentificeerd worden die een rol spelen in het metabolisme van een specifiek geneesmiddel alsook de
 kinetische parameters van de verschillende enzymatische stappen.
 Thans worden in ons bio-analytisch laboratorium de hoger beschreven technieken toegepast op 2 domeinen:
  Antiretrovirale geneesmiddelen: HIV-patiënten worden vaak behandeld met een combinatie van
  geneesmiddelen: enerzijds om het HIV-virus te bestrijden, anderzijds om geassocieerde infecties en
  aandoeningen te behandelen. Bijgevolg is het optreden van geneesmiddelinteracties een reëel en ernstig
  probleem dat oorzaak is van therapiefalen, ontwikkeling van virusresistentie en toxiciteit. Om die reden
  wordt intensief in vitro onderzoek verricht naar het metabolisme van protease-inhibitoren die allen substraat
  zijn van het cytochroom P-450 enzymsysteem (b.v. iso-enzymes 3A4, 2D6, 2B6, 2C9 en 2C19) en
  interacties met o.a. antidepressiva en statines (cholesterolverlagende geneesmiddelen).
  Orale anticoagulantia: Deze geneesmiddelen worden frequent gebruikt voor de preventie en behandeling
  van trombo-embolische aandoeningen zoals myocardinfarct, beroerte en longembool. Het beoogde effect
  van deze middelen is de bloedstolling te verminderen. Het gevaar van interacties bestaat erin dat het anti-
  bloedstollend effect te sterk wordt waardoor levensbedreigende bloedingen optreden. Bijgevolg is een
  goede kennis van het metabolisme en inzicht in interacties van deze geneesmiddelen met andere stoffen
  essentieel voor de klinische praktijk. Zo wordt ondermeer onderzocht of bepaalde vruchtensappen een
  invloed hebben op de biotransformatie van orale anticoagulantia.
 Indien op basis van in vitro bevindingen belangrijke aanwijzingen gevonden worden voor het bestaan van
 interacties, kan vervolgens het belang ervan onderzocht worden in een klinische studie. Zo wordt de
 relevantie van de in vitro bevindingen meteen in klinisch perspectief geplaatst.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
9. Spieratrofie en regulatie van factoren die spiergroei en spierfunctie bepalen

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Marc Decramer
   Tel: +32 16 34 68 02
   E-mail: marc.decramer@uz.kuleuven.ac.be
   Afdeling Pneumologie, U.Z. K.U.Leuven, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleider van de student: Ghislaine Gayan-Ramirez
Samenvatting van het project:
   Chronisch obstructief longlijden is een chronische aandoening waar emfyseem en
   chronische bronchitis bij horen. De prevalentie van deze aandoening is hoog, ongeveer
   5-10% van de populatie op de leeftijd van 50 jaar. Deze ernstige aandoening is
   gekenmerkt door progressieve en irreversibele luchtwegobstructie en leidt tot
   afgenomen levenskwaliteit, respiratoir falen en dood. Tot nu toe is er nog geen
   geschikte behandeling voor deze aandoening omdat de mechanismen van de progressie
   niet gekend zijn. Naast een beperkte longfunctie, komt ook spierzwakte frequent bij
   deze patiënten voor. Door deze spierzwakte zullen het inspanningsvermogen en de
   activiteiten van het dagelijkse leven verder belemmerd worden. In een eindstadium van
   de ziekte kunnen deze patiënten (omwille van respiratoir falen) op intensieve zorgen
   opgenomen worden. Hier neemt het risico op overlijden toe. Meerdere factoren kunnen
   bijdragen tot de spierzwakte bij patiënten met chronisch obstructief longlijden.
   Deconditionering, hartfalen, electrolyten stoornissen, malnutritie, myopathie
   geïnduceerd door steroïden, oxidatieve stress en systemische inflammatie spelen een
   belangrijke rol in de algemene spierzwakte bij deze patiënten. Omdat het van belang is
   spierfunctie bij patiënten met chronisch obstructief longlijden te optimaliseren, hebben
   we verschillende proefdiermodellen van spieratrofie ontwikkeld (b.v. mechanische
   ventilatie bij ratten). De relatie tussen factoren die spiergroei bepalen en ontwikkeling
   van spieratrofie zullen hierin verder bestudeerd worden. Groeifactoren (IGF-I, IGF-II,
   MGF, GDF-8), transcriptiefactoren (MyoD, myogenine, MRF4, myf5), inflammatoire
   cytokines (IL-6, IL-8, TNF-), calcineurines, markers van oxidatieve stress maar ook
   proteïnen die van vitaal belang zijn voor de spier zoals myosine zware ketens en actine
   worden onderzocht. Een screening met DNA micro-array en/of het expressieniveau van
   deze genen via PCR worden uitgevoerd alsook eiwitexpressie via Western blotting.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
10. Modulatie van het immuunsysteem: in vitro modellen met het oog op tumor
vaccinatie of tolerantie inductie

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Stefaan van Gool
   GSM: +32 475 95 91 46
   E-mail: Stefaan.VanGool@med.kuleuven.be
   Afdeling kindergeneeskunde, U.Z. K.U.Leuven, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleider van de student: Stefaan van Gool

Samenvatting van het project:
  Om een specifieke immuunrespons te bekomen, moet een antigeen door een antigeen-
  presenterende cel (APC) gepresenteerd worden aan een antigeen-specifieke autologe T
  cel. Naast het signaal, gegenereerd na binding van het antigeen op de T-cel receptor
  (TCR), zijn er costimulerende signalen nodig om T cellen volwaardig te kunnen
  activeren. Deze costimulerende signalen ontstaan door interacties van adhesiemoleculen
  op de APC met receptoren op de T cel. Hierbij zijn de costimulerende interacties CD40
  – CD154 en CD80/CD86 – CD28 heel belangrijk. Op dit moment zijn er twee
  onderzoekslijnen gebaseerd op ons model van T-cel activering (Van Gool et al.,
  Immunol. Rev. 153, 47-83, 1996), waarop dus twee studenten kunnen meewerken.
  1. Tumor vaccinatie. Zelfs al zijn er TCR specifiek tegen tumor-antigenen aanwezig,
  dan nog is er geen T-cel activering, omdat tumorcellen geen adhesiemoleculen
  exprimeren om het costimulerend signaal te genereren in de T cellen. We zullen
  dendritische cellen (DC, de meest efficiënte APC) gebruiken om een immuunrespons
  op te wekken. Als we lysaten van tumorcellen laten fagocyteren door DC om te
  exprimeren op hun membraan, dan kunnen we misschien T cellen activeren om
  tumorcellen te doden. Als dat lukt, dan is zo’n DC/lysaat eigenlijk een tumorvaccin dat
  zou kunnen geïnjecteerd worden in een patiënt. Toepassingen bij niercelcarcinomen,
  prostaat-tumoren en melanomen zijn reeds ontwikkeld door andere groepen. Op dit
  moment hebben wij het basisconcept voor glioblastomen uitgewerkt en zijn met een
  klinische toepassing gestart. Ook voor niercelcarcinomen zullen klinische toepassingen
  starten. In dit domein zijn echter nog steeds verdere in vitro experimenten nodig met het
  oog op optimalisering van het vaccin en met het oog op het detecteren van de
  mechanismen van de immuun stimulatie.
  2. Door blokkeren van de vermelde essentiële costimulerende interacties ontstaat er een
  functionele regulerende T cel, die we kunnen isoleren. Deze T cel onderdrukt de
  immuunrespons van effector en naïeve T cellen. Dit cel fenotype is nog maar recent
  geïsoleerd, en er is nog heel veel in vitro onderzoekswerk nodig om het functioneren
  van deze cel verder in kaart te brengen. Daarnaast hebben we recent een graft versus
  host muis model ontwikkeld, en kunnen we ook in de muis langdurige graft versus host
  tolerantie induceren door kortdurend de costimulerende signalen te blokkeren. We
  willen nu ook in die muizen regulerende T-cel activiteit terug vinden, en het
  functioneren van deze cellen verder bestuderen. Dit onderzoek is belangrijk met het oog
  op eventuele klinische toepassing door toediening van dergelijke in vitro gekweekte en
  geïsoleerde cellen bij het bestrijden van op gang zijnde immunologische processen
  zoals graft versus host ziekte.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
11. Gentransfer voor preventie en behandeling van ischemische cardiovasculaire ziekten

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Bart De Geest
   Tel: +32 16 34 60 11
   E-mail: bart.degeest@med.kuleuven.be
   Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie, Campus Gasthuisberg O&N, 9de
   verdieping, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Ir. Jan Snoeys en Ir. Joke Lievens
Samenvatting van het project:
   Dyslipidemie (verlaagd hoge densiteit lipoproteïnen (HDL) cholesterol en/of verhoogd
   lage densiteit lipoproteïnen (LDL) cholesterol) speelt een centrale causale rol in de
   ontwikkeling van atherosclerose, dat aan de grondslag ligt van acuut myocardinfarct en
   ischemische cerebrovasculaire ziekten. Het succes van klassieke farmacologische
   behandeling van dyslipidemie is in de laatste decade in meerdere gerandomiseerde
   studies aangetoond doch de morbiditeit en mortaliteit van deze aandoeningen blijft
   hoog.
   De lever speelt een centrale rol in het lipoproteïnenmetabolisme. Modulatie van het
   lipoproteïnenmetabolisme door transfer naar hepatocyten van genen die de LDL
   cholesterol/HDL cholesterol ratio in het plasma op persisterende wijze gunstig
   beïnvloeden heeft dan ook een bijzonder potentieel voor een kost-effectieve preventie
   en behandeling van deze aandoeningen. Een essentiële vereiste voor hepatocyt-gerichte
   gentransfer is de ontwikkeling van vectoren met een voldoend hoge therapeutische
   index, dit wil zeggen dat de gentransfertechnologie geen of minimale nevenwerkingen
   mag induceren.
   Binnen de atherosclerosegroep van het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire
   Biologie worden nieuwe generatie adenovirale vectoren ontwikkeld die gericht zijn op
   de ontwikkeling van hepatocyt-gerichte gentransfer met een zo hoog mogelijke
   therapeutische index. Specifiek werden ook episomaal replicatieve vectoren
   ontwikkeld, dit zijn vectoren waarvan het DNA niet integreert in chromosomen doch
   wel repliceert bij celdeling. Gentransfer wordt uitgevoerd in muizenmodellen van
   dyslipidemie of in LDL receptor deficiënte konijnen. De transgenen die tot expressie
   worden gebracht zijn apolipoproteïne A-I (structureel eiwit van HDL),
   lecithine:cholesterol acyltransferase (enzym van HDL metabolisme) en ABCA1 (een
   membranair eiwit dat een belangrijke determinant is van de productiesnelheid van
   HDL). Als model voor familiale hypercholesterolemie worden homozygote LDL
   receptor deficiënte konijnen gebruikt en wordt LDL receptor gentransfer en VLDL
   receptor gentransfer geëvalueerd. Inhibitie van het microsomaal triglyceriden transfer
   proteïne in de lever door small interfering RNA gentransfer wordt gebruikt om de zeer
   lage densiteit lipoproteïnenproductie in de lever te inhiberen.
   De student(e) kan ingeschakeld worden in één van deze projecten bij vectorproductie,
   biochemische analyses, histologische analyses, in vivo gentransfer of immunologische
   evaluatie van gentransfer.

Afspraak voor uitleg, e-mail:
   bart.degeest@med.kuleuven.be
   jan.snoeys@med.kuleuven.be
   joke.lievens@med.kuleuven.be
12. Postoperatieve adhesievorming en implantaten

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Philippe R. Koninckx
   Tel: +32 16 34 42 02
   E-mail: philippe.koninckx@uz.kuleuven.ac.be
   Afdeling Gynaecologie-Verloskunde, U.Z. K.U.Leuven, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Roger Molinas en Mercedes Binda

Samenvatting van het project:
  Postoperative adhesions are a major clinical problem causing infertility, pain and repeat
  surgery.
  Over the last 5 years we developed and validated a mouse model for laparoscopic
  surgery and adhesion formation. The mouse model is relatively inexpensive, permitting
  large scale screening. Its major advantage in comparison with larger animals is that for
  mice more assays are available, that fundamental processes in mice are better
  documented and the availability of knock-out mice.
  In this model we demonstrated that the pneumoperitoneum of a laparoscopy causes
  mesothelial hypoxia and that this through the upregulation of HIF and angiogenesis
  (VEGF and PlGF) is a major co-factor in adhesion formation. Also the role of
  temperature and dessication has been documented. This knowledge is actually used to
  screen substances for prevention of adhesion formation in order to gain a better insight
  in the underlying mechanism and ultimately to develop new methods which are
  clinically useful.
  Besides surgical trauma, foreign material such as sutures and meshes are known to
  cause systematically adhesion formation. These materials cause chronic inflammation
  and duration of presence obviously must be a cofactor in adhesion formation. The
  inherent adhaesiogenic potency of these substances however has never been
  documented.
  We therefore propose to investigate systematically resorbable (e.g. vicryl and dexon of
  different sizes) and non-resorbable (monofilament and polyfilament) sutures for their
  adhaesiogenic potential, together with the different types of available mesh implants.
  The aim of this investigation is to understand the common mechanisms of suture
  induced adhesion formation and mesh induced fibroblast growth and collagen
  formation. The former should clinically be prevented, the latter stimulated.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
13. Bepaling van organoleptische scores en van zwavelhoudende gassenconcentratie bij
ademgeur

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Daniel van Steenberghe
   Tel: +32 16 33 24 07
   E-mail: Daniel.vanSteenberghe@uz.kuleuven.ac.be
   Afdeling Parodontologie, U.Z. K.U.Leuven, Campus St Rafael, Kapucijnenvoer 7, B-
   3000 Leuven

Dagelijkse begeleiders van de student: Nele Van Assche en Betty Vandekerckhove

Samenvatting van het project:
  Ademgeur kan op vele plaatsen zijn oorzaak vinden (lever- of nierinsufficiëntie,
  longinfecties …) doch meestal komt het uit de mond- en keelholte. Daarbij lijken
  allerlei gassen geproduceerd te worden, met o.a. veel zwavelhoudende gassen. Deze kan
  men organoleptisch meten (ruiken) maar dit is sterk individueel afhankelijk.
  Calibratieprotocols zijn niet algemeen gedefinieerd. Objectief kan men
  zwavelhoudende gassen meten met een draagbare sulfidenmonitor. De bedoeling van
  dit onderzoek is na te gaan of er een verband bestaat tussen de organoleptische
  gevoeligheid van een panel “ruikers” en het gehalte aan zwavelhoudende gassen.
  Inderdaad organoleptisch ruikt men ook andere gassen (putrescine, cadaverine) en weet
  niet goed hoe bepalend hun rol is bij slechte ademgeur.
  De relevantie van dit onderzoek is niet enkel het beter standaardiseren van de
  diagnostiek, doch ook de therapie aan te passen. Zwavelhoudende gassen kan men
  aanpakken door spoel/gorgelmiddelen die bij voorbeeld zink bevatten. Indien diamines
  een grotere rol spelen zal men andere behandelschema’s moeten kiezen.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
14. Gebruik van 3-D CT-scan beelden voor plannen orale implantaten

Z.A.P.-lid verantwoordelijk voor project en quotering student: Daniel van Steenberghe
   Tel: +32 16 33 24 07
   E-mail: Daniel.vanSteenberghe@uz.kuleuven.ac.be
   Afdeling Parodontologie, U.Z. K.U.Leuven, Campus St Rafael, Kapucijnenvoer 7, B-
   3000 Leuven

Dagelijkse begeleider van de student: Liene Molly

Samenvatting van het project:
  Tandenloosheid is bij volwassenen en ouderlingen vaak het gevolg van parodontitis.
  Thans kan men titaanimplantaten in het kaaksbeen aanbrengen. Na enige inhelingstijd
  van de implantaten in het kaaksbot, of soms de dag zelf zal dan een algemeen tandarts
  de tandprothese hierop kunnen plaatsen. Daarom moet de parodontoloog tijdens de
  chirurgie, bij het bepalen van de positie en richting van de implantaten, rekening
  houden met de tandprothese die er op volgt. Het gebruik van preoperatieve CT-scan
  beelden kan hierbij helpen de mogelijkheden die de kaakanatomie aanbiedt te bepalen.
  Een software programma hier ontwikkeld in samenwerking met het labo ESAT-
  Radiologie laat toe de CT-scan beelden van de kaaksbeenderen optimaal te gebruiken
  voor het plannen van de kaakimplantaten. Dit heeft geleid tot een spin-off van onze
  universiteit (Medicim) die deze software behartigt.
  Op grond hiervan kan men tijdens de chirurgie ofwel gewoon navigatie uitvoeren
  (mentaal of via een navigatiesysteem) of gebruik maken van boormallen, geproduceerd
  via stereolithografie vanuit de radiologische beelden.
  Het doel van dit onderzoek is in vitro (kaakmodel) na te gaan hoe nauwkeurig men
  mentaal de planning kan nabootsen die het beeldscherm toont via 3-D beelden en hoe
  nauwkeurig dit lukt wanneer LEDs (light emitting diodes) geplaatst op de boor
  waarmee men de implantaten inbrengt opgemerkt worden door infrarood camera’s die
  dan de positie van de boor in beeld brengen in het radiologisch beeld van de kaak.
  Afwijkingen zullen geregistreerd worden na plaatsen van implantaten via beide
  benaderingen.

De beschikbare data voor uitleg / bezoek: op afspraak
15. Knelpunten en barrières in de implementatie van Evidence-Based Medicine binnen
de sector van de gezondheidszorg

Z.A.P.-lid verantwoordelijke voor project en quotering student: Bert Aertgeerts
   Tel: +32 16 33 26 95
   E-mail: bert.aertgeerts@med.kuleuven.be
   Afdeling Huisartsgeneeskunde, Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine
   (CEBAM) (www.cebam.be)

Dagelijkse begeleider van de student: Karin Hannes, wetenschappelijk medewerker
   Tel: +32 16 33 26 93
   E-mail: karin.hannes@med.kuleuven.be

Samenvatting van het project:
  De laatste jaren is er een trend merkbaar binnen het brede domein van de
  gezondheidszorg, waarbij getracht wordt artsen en andere zorgverleners te mobiliseren
  hun klinische beslissingen te baseren op wetenschappelijk onderbouwde, feitelijke
  kennis. De naam waarmee deze nieuwe stroming geassocieerd wordt is Evidence-Based
  Medicine (EBM). Ondanks het feit dat EBM veelbelovend is in het voorzien van een
  wetenschappelijke grondlaag voor de klinische praktijkvoering blijken zorgverleners
  vaak moeite te hebben met het implementeren van resultaten van wetenschappelijke
  studies in hun dagelijkse praktijk. Vanuit deze vaststelling lijkt het relevant te zoeken
  naar zinvolle aanbevelingen voor strategieën en interventies die de implementatie van
  EBM kunnen bevorderen. Het uitgangspunt voor deze studie vormen de
  implementatieproblemen zoals ze ervaren worden door Belgische zorgverleners. Er
  wordt geopteerd voor een kwalitatief onderzoek op basis van focusgroepen. De techniek
  die aan de basis ligt van een focusgroep bestaat erin een groep individuen, geselecteerd
  door de onderzoekers, samen te stellen die vanuit hun persoonlijke ervaring
  bemerkingen en ideeën kunnen leveren met betrekking tot de topic ‘implementatie van
  EBM in de praktijk’. Een focusgroep benut de geleide, interactionele discussie als
  middel om de rijke details van complexe ervaringen en de redenering daarachter, acties,
  veronderstellingen, percepties en gedragingen van individuen te genereren. De aandacht
  wordt toegespitst op vier doelgroepen:
    1. psychiaters
    2. tandartsen
    3. verpleegkundigen
    4. kinésitherapeuten
  Er wordt gezocht naar (een) student(en) met interesse voor kwalitatief onderzoek.

   Voorstel van taakinvulling voor eerste kandidatuursstudenten (zomer 2004)
   EBM is sinds de jaren ’90 een opvallende aanwezige in de publicaties binnen de
   medische literatuur. Het aantal artikels waarin gerefereerd wordt naar EBM is enorm
   gestegen. In een beperkte literatuurstudie willen we nagaan in welke mate EBM
   voorkomt in de titels en de abstracten van Nederlandstalige publicaties. Deze informatie
   zal gebruikt worden voor de opmaak van een tijdstrend van 1990 tot 2004. De student
   kiest één van de hoger vernoemde doelgroepen of de doelgroep huisarts.

   Taak student:
   1. Selectie van Nederlandstalige tijdschriften die ge-‘handsearched’ zullen worden in
   samenspraak met promotor en copromotor
   2. Systematische screening van de geselecteerde tijdschriften op het voorkomen van de
   term EBM
   3. Verwerking van de gevonden informatie in een grafiek (opmaak van een tijdstrend)
   4. Schrijven van een beknopte samenvatting van de resultaten met het oog op een
   publicatie in een Nederlandstalig tijdschrift

   Voorstel van taakinvulling voor tweede kandidatuursstudenten (zomer 2004 +
   najaar 2004 – mogelijk tot voorjaar 2005)
   De student wordt gevraagd een keuze te maken tussen de hoger vernoemde
   doelgroepen. De student zal ingeschakeld worden bij het voorbereiden van het
   kwalitatief onderzoek, meer concreet het opzetten van focusgroepen voor de gekozen
   doelgroep. Later op het jaar kan de student deelnemen aan de focusgroepen als
   onderzoeker ((één van de) observator(en)).

   Taak student:
   Zomervakantie
   1. Uittekenen van een strategie voor het rekruteren van respondenten
   2. Praktische organisatie focusgroep (locatie, moderator, observatoren, materiaal)
   3. Eventueel het modereren of observeren van een test-focusgroep
   Najaar 2004 (mogelijk tot voorjaar 2005)
   1. Deelname aan de zelfgeorganiseerde focusgroepen als observator (4 à 5 sessies van
   anderhalf uur)
   2. Verwerking van de observatiegegevens in de teksttranscripten van de focusgroepen
   (workload +/- 1,5 uur per transcript (4 à 5 transcripten))

   Voorstel van taakinvulling van derde kandidatuursstudenten (zomer 2005)
   Afhankelijk van de voortgang van het onderzoek kan bekeken worden of een student
   kan ingeschakeld worden bij het verwerken van gegevens van kwalitatief onderzoek,
   meer specifiek het coderen van tekstmateriaal. Afhankelijk van het tijdsbestek kan hier
   een introductie tot een software pakket aan worden gekoppeld. Dit kan eventueel ook
   een mooie aanvulling zijn voor een tweedejaarsstudent die zich engageerde voor het
   opzetten van de kwalitatieve studie (nader te bekijken in het voorjaar 2005).

   Voor 2004 kunnen wij 2 eerstejaarsstudenten en 2 tweedejaarsstudenten begeleiden. De
   studenten kunnen samenwerken aan éénzelfde taak, maar voor een andere doelgroep.

Beschikbare data voor uitleg / bezoek:
   Woensdag tussen 10.30 en 17.00 uur
   Donderdagavond tussen 17.30 en 19.00 uur
   Vrijdagnamiddag tussen 13.00 en 17.00 uur
   Graag vooraf een afspraak maken

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:4/26/2012
language:Dutch
pages:16