VPLYV FAJCENIA MATKY NA PRENAT�LNY V�VOJ DIEATATA

Document Sample
VPLYV FAJCENIA MATKY NA PRENAT�LNY V�VOJ DIEATATA Powered By Docstoc
					     VPLYV FAJČENIA MATKY
     NA PRENATÁLNY VÝVOJ
        DIEAŤAŤA
Redhammer, R., Košinárová, V., Tamášová, M., Mucska, I.,
          Belovičová, M.:

        „KONTROLA TABAKU V SR“
       19.-11.septembra 2002, Bratislava
 PREČO JE FAJČENIE ŠKODLIVÉ ?
Fajčenie vedie k rôznym chorobám,
označovaným názvom ”Smoking Related
Diseases”. Príčinou je cca 4.000 dráždivých
chemických zlúčenín v tabakovom dyme, asi
100 kancerogénnych látok a oxid uhoľnatý
(CO) ktorý sa pevne viaže na hemoglobín a
zabraňuje prenášaniu kyslíka.
OCHORENIA SPÔSOBENÉ FAJČENÍM
• Nádory pľúc (cca. 90 %), obličiek, močového
 mechúra, pier, hrdla.
• Srdcovo-cievne ochorenia,
• Pľúcne ochorenia - chronická bronchitída,
• Poškodzovanie plodu tehotných žien
• Iné ochorenia.
      PASÍVNE FAJČENIE
Pasívne fajčenie má rovnaké účinky ako
aktívne fajčenie a postihuje osoby, vdychujúce
cigaretový dym, aj keď sami nefajčia.
     VPLYV FAJČENIA NA
      TEHOTENSTVO
Na priebeh tehotenstva nepriaznivo vplývajú:
• Oxid uhoľnatý v cigaretovom dyme sa viaže
 na hemoglobín a zaberá miesto pre O2. Vzniká
 karboxyhemoglobín. Zhoršuje okysličovanie
 krvi.
• Nikotín  zužuje priesvit krvných ciev,
 zhoršuje prekrvenie tkanív a vedie k poklesu
 výživy placenty a plodu.
• Nikotín vyvoláva aj drogovú závislosť matky
 na cigarete, ktorá sťažuje zaunechanie
 fajčenia.
TOXICKÉ LÁTKY V TABAKOVOM DYME
• sa z krvi matky dostávajú cez placentu do
 plodu. Sú rizikom pre:
  primárnu a sekundárnu neplodnosť,
  mimomaternicové tehotenstvo a potrat,
   úmrtie plodu pre odlúpnutie placenty,
   krvácanie placenty tehotenstva
   predčasný pôrod,
  predčasné roztrhnutie vaku blán a
 poškodenie plodu
DETI NARODENÉ ŽENÁM FAJČIARKAM
• Nižšia pôrodná hmotnosť oproti deťom
 nefajčiacich matiek v (až o 260 g Pavúk,
 1998).
• Menšia dĺžka tela, menší objem hlavy a
 hrudníka.
• Vrodené chyby novorodencov sú častejšie
 v porovnaní s nefajčiacimi rodičkami úmerne
 množstvu vyfajčených cigariet matky počas
 tehotenstva.
FAJČENIE MATKY A VÝVOJ DIEŤAŤA
  V POPÔRODNOM OBDOBÍ
• Dojčenie - je priamoúmerný vzťah medzi
 počtom vyfajčených cigariet a množstvom
 nikotínu v materskom mlieku.
• Chorobnosť - u detí fajčiacich matiek je
 zvýšený sklon k ochoreniu na prieduškovú
 astmu, ochorenie priedušiek a pľúc.
• SIDS (Syndróm náhleho úmrtia dojčiat)
 častejšie u  detí fajčiarok, je spôsobený
 nedostatočným dozretím nervového tkaniva
 dieťaťa počas tehotenstva.
  VPLYV FAJČENIA MATKY NA
     VÝVOJ DIEŤAŤA
• Fajčenie matky počas tehotenstva
 spôsobuje okrem fyzického zaostávania
 dieťaťa aj jeho spomalený a retardovaný
 mentálny vývoj, ktorý sa vyrovná s deťmi
 nefajčiacich matiek až v 10.-11. roku života.
• Deti, ktorých matky počas gravidity fajčili, sú
 náchylnejšie na prieduškovú astmu,
 chronickú bronchitídu, pneumónie.
 FAJČENIE ŽIEN V TEHOTENSTVE
Zvyšuje riziko:
  patologického donosenia u 27%
  perinatálnej úmrtnosti u 33%.
  retardácie intrauterinného rastu,
  placentárnych problémov
  predčasnému pôrodu,
  SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
 VPLYV FAJČENIA NA PLACENTU
• Zmenená    reaktivita   maternicového
 svalstva - predčasný/komplikovaný pôrod.
• Poškodzuje sa tvorba cievnych kapilár
 v ranných štádiach trofoblastu a placenty.
• Vznikajú   drobné/väčšie   nekrózy  a
 krvácania, placenta sa odlučuje.
• Pozorovať pokles vaskularizácie placenty a
 predčasný pôrod - deti fajčiarok menšie.
• Nikotín negatívne ovplyvňuje vytváranie
 placenty, čím zhoršuje výživu a vývin
 zárodku.
 VPLYV FAJČENIA NA PLACENTU
• Ženy, ktoré prestali fajčiť pred tehotenstvom,
 porodili deti  s   normálnou   pôrodnou
 hmotnosťou, podobne ako ženy – nefajčiarky.

• Počet detí s hmotnosťou pod 2500 gramov je
 v priamej súvislosti s počtom vyfajčených
 cigariet.
FAJČENIE MATIEK A RIZIKO MALIGNITY
 • Fajčenie gravidnej ženy prináša pre jej
  potomstvo   riziko  vzniku   rakoviny
  v detskom veku.
 • Vo Švédsku zhromaždili údaje     od 505
  deťoch do 10 roku života, ktoré mali malígne
  nádory . . .
 • Potomstvo fajčiarok (> 10 cigariet/deň) mali o
  50% zvýšené riziko ochorenia na rôzne
  malígne choroby.
   FAJČENIE A POHYBY PLODU
• Danko a Brunovská zistili, že počas fajčenia
 sa znižujú pohyby plodu u gravidnej ženy,
 zrýchľuje sa akcia srdca plodu.
   PLODNOSŤ A EXPOZÍCIA
    CIGARETOVÉMU DYMU
Ukázalo sa, že je
• negatívny   vzťah medzi  plodnosťou
 a prenatálnou expozíciou fajčeniu

• ženy, ktorých matky fajčili pred ich
 narodením, mali o 50 % redukovanú
 plodnosť. Zníženie plodnosti nastáva u žien
 fajčiacich viac ako 15 cigariet denne.
      FAJČENIE OTCOV
• Genetické riziko poškodenia detí nastáva aj
 fajčením otcov. V ejakuláte fajčiarov boli
 zistené mutácie a deformované spermie,
 ktoré sú viac-menej schopné oplodniť vajíčko.

• Fajčenie otcov tak prispieva k zvýšeniu počtu
 detí s vrodenými chybami, ich perinatálnej
 úmrtnosti a retardovaného rastu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:4/26/2012
language:
pages:16