33 paluse3 anp by gndumGc

VIEWS: 29 PAGES: 68

									         VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
                         ATASKAITA

                         TVIRTINU
                         Mokslo prorektorius
                         _________________prof.habil.dr. R. Kirvaitis
                         2003 m. 10 02
Užsakovas:        Valstybinis turizmo departamentas prie LR Ūkio ministerijos


Temos pavadinimas:    Aukštaitijos nacionalinio parko turizmo centro
             „Palūšė“ galimybių studija
2003 m. birželio mėn. 3 d. Sutartis Nr. 730-AP
Mokslo direkcijos direktorius                  doc.dr. R.Tamošaitis

Teritorijų planavimo instituto direktorė             prof.. dr. M. Burinskienė

Temos vadovė                           prof. dr. M. Burinskienė
                                               2
ĮVADAS ........................................................................................................................ 4
1 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO TURIZMO CENTRO
SITUACIJOS ANALIZĖ ............................................................................................... 6
 1.1 TRUMPA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO GAMTOS IR
 KULTŪROS VERTYBIŲ BEI TERITORINIŲ KOMPLEKSŲ
 CHARAKTERISTIKA .............................................................................................. 6
   1.1.1 Bendra situacijos analizė.............................................................................. 6
   1.1.2 Turizmui reikšmingi kultūros ištekliai ......................................................... 6
   1.1.3 Gamtos ištekliai ......................................................................................... 11
   1.1.4 Kraštovaizdžio estetiniai ištekliai .............................................................. 12
   1.1.5 Vandens kokybė ......................................................................................... 13
   1.1.6 Teritorinių kompleksų, pritaikytinų turistų poreikiams, charakteristika ... 13
   1.1.7 ANP gamtos ir kultūros vertybių SSGG analizė........................................ 16
   1.1.8 Trumpa ANP kaimo turizmo paslaugų analizė .......................................... 18
 1.2 TURISTŲ POREIKIŲ VISUMOS ANP TERITORIJOJE ĮVERTINIMAS .. 20
   1.2.1 Bendra informacija apie apklausoje dalyvavusius respondentus, jų
   gyvenamąją vietą bei amžių ................................................................................. 20
   1.2.2 Turizmo paslaugų vartotojų poreikių analizė ............................................ 22
   1.2.3 Turizmo paslaugų vartotojų galimybių analizė.......................................... 25
 1.3 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO LANKYTOJŲ SRAUTŲ
 ANALIZĖ IR PROGNOZĖ ..................................................................................... 27
   1.3.1 Lankytojų skaičiaus ANP kitimo rodikliai ................................................ 27
   1.3.2 VIETINIO IR UŽSIENIO TURIZMO RINKŲ POTENCIALO ANALIZĖ
      29
   1.3.3 Susisiekimo būdai ...................................................................................... 31
   1.3.4 Transporto srautų Aukštaitijos nacionaliniame parke bei visoje Lietuvoje
   analizė .................................................................................................................. 32
   1.3.5 Keleivių srautai Aukštaitijos nacionaliniame parke ir jų prognozė
   penkeriems metams .............................................................................................. 37
 1.4 ANP TURIZMO PASLAUGŲ IR PRAMOGŲ VERTINIMAS .................... 40
 1.5 TURIZMO INFORMACIJOS IR RINKODAROS ANALIZĖ IR
 VERTINIMAS ......................................................................................................... 42
 1.6 VšĮ turizmo centro “Palūšė” veiklos analizė ................................................... 44
 1.7 VšĮ „Palūšė“ finansavimo rodikliai ................................................................. 46
2 TURIZMO CENTRO „PALŪŠĖ“ MATERIALINĖS BAZĖS ĮVERTINIMAS 49
 2.1 Palūšės turizmo centro kompleksą sudaro šie pastatai ir tiesiniai: .................. 49
 2.2 Trumpa vertinamų poilsio namelių pagrindinės techninės charakteristikos .... 50
 2.3 Turizmo centro komplekso būklė .................................................................... 54
 2.4 Pasiūlymai Palūšės turizmo centrui plėtoti ...................................................... 54
   2.4.1 Plėtros prielaidos:....................................................................................... 54
   2.4.2 Kompromisinis plėtros variantas ............................................................... 55
   2.4.3 Radikalus variantas .................................................................................... 58
 2.5 Aukštaitijos nacionalinio parko turizmo centro „Palūšė“ finansavimo modelis
    60
   2.5.1 Valdymo ir veiklos finansavimo modelis .................................................. 60
   2.5.2 Rekonstrukcijos ir plėtros projekto finansavimo modelis ......................... 61
LITERATŪROS SĄRAŠAS ....................................................................................... 64
PRIEDAI ...................................................................................................................... 65                                                                3
ĮVADAS

     Aukštaitijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos ministrų Tarybos 1974 m.
kovo 29 d. nutarimu Nr.124 nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksams,
reprezentuojantiems Aukštaitijos etnokultūrinės srities ir jos paribio gamtinius ir
kultūrinius savitumus, saugoti, tvarkyti ir naudojimui reguliuoti. Anksčiau šioje
teritorijoje buvo Ignalinos (Ginučių) landšaftinis (kraštovaizdžio) ir Ažvinčių girios
botaninis-zoologinis draustiniai, įsteigti dar 1960 m. bei Žeimenos ichtiologinis
draustinis, įsteigtas 1974 m. Septintajame dešimtmetyje susirūpinus pavienių gamtos
ir kultūros objektų – atodangų, medžių, piliakalnių, pastatų ir pan. – išsaugojimu,
daugeliui šio krašto vertybių buvo suteiktas gamtos ir kultūros paminklo statusas. Dėl
tam tikrų to meto konjuktūrinių reikalavimų ir tuometinio Gamtos apsaugos komiteto
pozicijos iki pat 1989 m. šis parkas oficialiai buvo vadintas LTSR nacionaliniu parku.
     Nacionalinio parko veiklą reglamentuoja ir jo apsaugos bei naudojimo tvarką
nustato nacionalinio parko nuostatai, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos apskrities
valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti įstatymai, Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos, saugomų teritorijų nuostatai, nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos reglamentai, kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės
aktai.
     1993 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. I-301 LR Seimas priėmė saugomų
teritorijų įstatymą. Saugomų teritorijų įstatymo tikslas – reguliuoti visuomeninius
santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis. Saugomų teritorijų įstatyme taip
pat apibrėžta tokių teritorijų paskirtis, nustatant, kad saugoma teritorija turi sudaryti
sąlygas pažintinei rekreacijai ir moksliniams tyrimams. Minėtas įstatymas tiksliai
apibrėžė saugomų teritorijų sąvoką, nustatė saugomų teritorijų sistemos struktūros
dalis, reglamentavo su parkais susijusių dokumentų rengimo bei tvirtinimo tvarką.
2001 m. gruodžio 4 d. patvirtinta nauja šio įstatymo redakcija.
     1996 m. buvo pradėtas rengti naujas Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijų
planavimo dokumentas – ANP planavimo schema. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 416 “Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko
planavimo schemos“ (Žin., 1997, Nr. 38-942) buvo patvirtinta parko planavimo
schema, kurią rengė konsultacinė firma „Archimita“. Projekto užsakovas buvo Miškų
ūkio ministerija.
     1997 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1273
buvo patvirtinti Aukštaitijos nacionalinio parko nuostatai. Šie nuostatai tiksliai
apibrėžė nacionalinio parko paskirtį, pirmiausiai akcentuojant parko kaip unikalaus,
saugomo objekto paskirtį. Nuostatuose kaip vienas iš dvylikos tikslų, tačiau toli gražu
ne pagrindinis, įvardijamas su turizmu susijęs nacionalinio parko tikslas: „sudaryti
sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį
poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, numatytose nacionalinio parko
planavimo schemoje„ bei „puoselėti Aukštaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus,
verslus, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą“.
Tokiu būdu nacionalinio parko nuostatuose turizmas akcentuojamas nepakankamai.
Turizmas nacionaliniame parke turėtų veikti šiais principais: supažindinti Lietuvos
lankytojus su saugomais gamtos turtais, auklėti ir mokyti jais naudotis, taip pat


                                            4
populiarinti Lietuvą kaip turistinį regioną užsienyje. Turizmas privalo būti skatinamas
bei reglamentuojamas – tik tokiu būdu galima išsaugoti šį unikalų kampelį.

    NACIONALINIO PARKO VALDYMAS

    Nacionalinį parką valdo valstybinė biudžetinė įstaiga – nacionalinio parko
direkcija (toliau vadinama – direkcija), pavaldi Valstybinei saugomų teritorijų
tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – tarnyba), kuri turi
direkcijos steigėjos teises. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo
pavadinimu bei emblema ir atitinkamas sąskaitas banke.
    Direkcijoje gali būti mokslo, gamtos, kultūros vertybių apsaugos, rekreacijos
ir verslų, informacijos, miškininkystės bei kiti skyriai, nacionalinio parko inspekcija,
girininkijos ir kiti padaliniai. Direkcijos nuostatai ir struktūra tvirtinami ministerijos
nustatyta tvarka.
                                            5
1  AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO TURIZMO CENTRO
  SITUACIJOS ANALIZĖ

1.1 TRUMPA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO
  GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ BEI TERITORINIŲ
  KOMPLEKSŲ CHARAKTERISTIKA

1.1.1 Bendra situacijos analizė
     Aukštaitijos nacionalinio parko (ANP) plotas – virš 40 570 ha. Šis parkas yra
šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, apie 100 km į šiaurę nuo Vilniaus, apie 170 km į
šiaurės rytus nuo Kauno, 160 km nuo Panevėžio ir apie 20 km nuo Utenos. Artimiausi
didesni miestai yra Ignalina, Utena, Visaginas, Švenčionėliai ir Švenčionys.
     ANP teritorija apima beveik visą Žeimenos aukštupį ir priklauso Ignalinos
(apie 58%), Švenčionių (apie 17%) ir Utenos (apie 25%) rajonų savivaldybėms.
     Aukštaitijos nacionalinio parko teritorija yra gerai pasiekiama svarbiaisiais
keliais bei geležinkeliais. Tai Kauno-Daugpilio (Nr.A6) krašto kelias, Vilniaus-
Utenos (Nr.101) bei juos jungiantys Utenos-Švenčionių (Nr.111), Molėtų-Ignalinos
(Nr.114) ir Ignalinos-Zarasų (Nr. 102) keliai. Pagrindinės atvykimo į parką kryptys
yra nuo Molėtų, Ignalinos, Visagino, Utenos, Švenčionėlių bei Ukmergės. Parkui
pasiekti reikšmingos yra Vilniaus-Daugpilio ir Švenčionių-Utenos geležinkelio
linijos.
     Aplink Aukštaitijos nacionalinį parką yra išsidėstę kiti valstybiniai parkai –
Sartų, Gražutės, Labanoro, Asvejos, Sirvetos, be to, nemažiau svarbios yra vaizdingos
ir ežeringos ar upingos Avilio-Čičiro, Alaušo, Mikierių, Balninkų teritorijos. Visos jos
turi didelį rekreacinį potencialą ir yra numatytos pažintinei rekreacijai plėtoti.

1.1.2 Turizmui reikšmingi kultūros ištekliai
     Kultūros ištekliai. Kultūrinėmis kraštovaizdžio vertybėmis vadinamos
nekilnojamos kultūros vertybės (vietovės, objektų grupės, ansambliai ir kompaktiški
vienetiniai objektai), sudarančios kultūrinio kraštovaizdžio kompleksus arba objektus.
Saugotinomis vadinamos tos kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę turinčios
vertybės, kurios dar nėra įrašytos į minėtus apskaitos dokumentus. Kultūros vertybės
nėra vienarūšės ir lygiavertės. Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymas numatė tris kultūros vertybių apskaitos teisinius lygmenis: 1) kultūrinės
vertės požymių turinčių objektų, 2) kultūros vertybių ir 3) kultūros paminklų
(paminklinių kultūros vertybių).
     ANP teritorijoje (1996 sausio 1d. duomenimis) priskaičiuota 134 registruotos
kultūros vertybės, iš kurių Lietuvos kultūros paminklų sąraše ir jo papildymuose 79
objektai įvardinti kaip respublikinės reikšmės ir 24 – kaip vietinės reikšmės objektai.
Apie 30 objektų įrašyta į išaiškinamų teritorijų sąrašus. Be šių vertybių, parko
teritorijoje išaiškinta dar beveik 100 kultūros paveldo objektų, priskirtinų
paminklosaugos teisinio reguliavimo sferai.
     Pagrindiniai turizmui reikšmingiausi parko kultūriniai ištekliai yra
rekreacinėse teritorijose: Stripeikių bitininkystės muziejus, Ginučių vandens malūnas,
Ladakalnis, Ginučių, Tauragnų piliakalniai ir kt.                                           6
    Remiantis Kultūrinio turizmo plėtros programa ir siekiant apibrėžti kultūros
vertybių reikšmę turizmo plėtrai, buvo pasirinkta analogiška klasifikacija. Kultūros
objektai skirstomi į šias orientacines kategorijas:
    A- tarptautinės reikšmės,
    B- nacionalinės reikšmės.
    Klasifikacijos kriterijais buvo pasirinkta keletas aspektų, pvz., kultūros
vertybių pristatymas ir lyginimas su kitais artimais užsienio ir Lietuvos objektais
specialioje mokslinėje ir turistinėje literatūroje; jau žinomas susidomėjimo laipsnis
dabartinėje turizmo veikloje (iš TIC ir savivaldybių); pasiekiamumo transportu
galimybė; apžvalgos galimybė (įskaitant ir artimos aplinkos estetiką) ir kt. Deja,
nemaža dalis didelę kultūrinę ir turistinę vertę turinčių objektų yra labai apleisti, jiems
būtinas remontas, reikalinga pačių objektų ir jiems artimos aplinkos diferencijuota
priežiūra.
    Būtina pažymėti, kad šis tyrimas dar nelaikytinas išsamiu, kadangi jį ribojo
galimybių studijai skirtų lėšų ir laiko stoka, juolab, kad kultūros objektų vertė bei
aktualumas nuolat kinta.

                  1.1.1 lentelė. Vertingiausi turizmui kultūros objektai
                 (A - tarptautinės reikšmės; B - nacionalinės reikšmės;)

Eil.                Objektas                Reikšmė
Nr.                                    A   B

     1. Istorinės vertybės
1    Tauragnų piliakalnis , vad. Majaku (XIV –XV a. Tauragnų         B
     pilies bei kovų su kryžiuočiais vieta)
2    Minčios k. kryžius                            B
3    Ginučių piliakalnis su papiliu              A
4    Ladakalnis                        A
5    Kimbariškės akmeninis kryžius                      B
6    Paminklas M. Petrauskui (Palūšė)                     B
                              Viso: 2        4

     2. Archeologinės vertybės
7    Tauragnų piliakalnis , vad. Majaku (XIV –XV a. Tauragnų         B
     pilies bei kovų su kryžiuočiais vieta)
8    Taurapilio piliakalnis                          B
9    Sėlos piliakalnis                            B
10    Šeimaties akmuo su „Velnio pėdomis“                   B
11    Šeimaties piliakalnis, vadinamas Batarėja                B
12    Ginučių piliakalnis II, vadinamas Pilale         A
13    Papiliakalnės piliakalnis ir senovės gyvenvietė             B
14    Linkmenų piliakalnis ir senovės gyvenvietė, vadinamas          B
     Pilale
15    Puziniškio piliakalnis                          B
16    Reškutėnų piliakalnis ir senovės gyvenvietės               B
17    Kaltanėnų senoji dvarvietė                        B
                               Viso: 1       10
     3. Architektūrinės vertybės


                                             7
Eil.               Objektas                Reikšmė
Nr.                                   A   B
18    Varniškių II k. gyvenvietė                   A
19    Vaišnoriškių kaimo keturių sodybų gyvenvietė          A
20    Strazdų kaimo penkių sodybų gyvenvietė             A
21    Šuminų kaimo septynių sodybų gyvenvietė             A
22    Ginučių vandens malūnas                     A
23    Salų kaimo keturių sodybų gyvenvietė (Salos II)         A
24    Gaveikėnų kaimo vandens malūnas                    B
25    Jonalaukio buvusi dvaro sodyba                    B
26    Palūšės bažnyčia, varpinė ir koplytėlė             A
27    Kretuonių kaimo dvidešimties sodybų gyvenvietė            B
28    Šakališkės kaimo gyvenvietė                      B
29    Kaltanėnų buvusio dvaro svirnas                    B
                                  Viso:  7   5
     4. Urbanistinės vertybės
30    Kaltanėnų aikštė                             B
                                  Viso:    0    1
     5. Dailės vertybės
31    Bitininkystės muziejus ir aplink jį esančios skulptūros      A
32    Kaboriškių k. kryžius su Šv.Mykolo, Marijos ir              B
     Šv.Dominikono skulptūromis
33    Minčios k. koplytstulpis                         B
34    Vaišnoriškių k. stogastulpis                       B
                                  Viso:    1    3

    Dauguma šių kultūros objektų yra tikrai verti dėmesio, kadangi jau vien
vertybės statusas apibrėžia jų tikrą vertę. Tačiau kalbant apie objekto paruošimą
turistams apžiūrėti, būtina paminėti, kad visiškai tam parengta tik keletas objektų:
Ginučių malūnas, Palūšės bažnyčia, varpinė, koplyčia bei koplytėlė. Kiti objektai
paruošti tik iš dalies, nes jų priežiūrai ir eksploatavimui reikalingos pastovios lėšos,
tuo tarpu lėšų nuolat trūksta.
    Studijos metu buvo pamėginta išsiaiškinti, kokią dalį nuo bendro vertybių
skaičiaus sudaro vertingiausiosios turizmui:
     istorinės vertybės                  11,5 % (t.y. 6 iš 52),
     archeologijos vertybės –               9 % (11 iš 125),
     architektūros vertybės    –            28 % (12 iš 43),
     urbanistinės vertybės    –            33 % (1 iš 3),
     dailės vertybės       –            25 % (4 iš 16).
    Dauguma turistams reikšmingų kultūros vertybių gali būti tik apžiūrėtos, t. y.
apžiūrėjimui skirti objektai. Tačiau kai kurie objektai yra naudojami dvejopai: jie
kartu yra ir eksponatai, ir turistų apgyvendinimo vietos ar kiti infrastruktūriniai
objektai. Reikšmingiausi tokie objektai ANP teritorijoje yra šie: Ginučių, Gaveikėnų
vandens malūnai, Jonalaukio buvusi dvaro sodyba, Bitininkystės muziejus, Reškutėnų
etnografinis muziejus, Kaltanėnų buvusio dvaro svirnas, miestelio aikštė, senoji
dvarvietė. Tokiu būdu atsiranda sąsaja tarp vertybės išsaugojimo, jos aktualumo,
ekologinio švietimo, informuojant lankytojų bendruomenę, ir pasinaudojimo tais
kultūrinės reikšmės objektais, teikiant vieno ar kito tipo paslaugas.                                              8
    Reikšmingiausi kultūriniai renginiai

                1.1.2 lentelė. Vertingiausi turizmui kultūriniai renginiai
Eil.        Renginys          Lankytojų       Reikšmė
Nr                       skaičius     A     B     C
                 1999 metų renginiai
1   Sekminės Meironyse          200            B
2   Rajoninė moksleivių dainų       3500–4000         B
    šventė, skirta ANP 25-čiui
3   Vasaros sezono atidarymo       23600           B
    šventė Palūšėje
4   Joninės                1000           B
5   Tarptautinis folkloro festivalis   300      A
    „Ežerų sietuva“
6   Tarptautinė buriavimo regata     1000–1500 A
                  2000 m. renginiai
1   „Palūšės vasara 2000“         ~8000           B
2   Joninės                ~800           B
3   Palūšės bažnyčiai – 250, kaimo    ~1000           B
    teatrų šventė „Susparos“
4   Tarptautinė turizmo mugė               A
    „Vivatur 2000“
5   Mugė „Ką pasėsi“                   A
6   LRT laida „Kraičio skrynia“      400 žm. ir        B
                       TV
                       auditorija
7   Maratonas „Eko Lietuva 2000“     500            B
8   Aplinkosauginis dviračių žygis,                 B
    baigiamasis etapas ANP
                 2001 metų renginiai
1   Sekminės               300            B
2   Joninės                500
3   Žolinė – Medkopio šventė       800            B
    Stripeikiuose
4   „Žvilgsnis į praeitį“ Palūšės     6000           B
    vasaroje – 2001 (Amatų diena,
    Palūšės įkūrimo 350-osios
    metinės)
5   Dalyvavimas parodoje „Vivatur            A
    2001“
                  2002 m renginiai
1   Sekminės               ~400           B
2   Joninės                ~400           B
3   Senosios bitininkystės muziejaus ~2000             B
    ekspozicija „Gyvosiose
    archeologijos dienose“
    Kernavėje
4   Ekspozicija, muzikinis        ~1000           B
    pasirodymas „Vilniaus dienose“


                                            9
 Eil.        Renginys         Lankytojų         Reikšmė
 Nr                      skaičius      A     B         C
 5    Dalyvavimas parodoje „Vivatur             A
     2002“

Dauguma iš 1.1.2 lentelėje išvardintų renginių yra respublikinės reikšmės, visgi
vartotojų rinka yra orientuojama į pavienį turizmą. Todėl būtina daugiau dėmesio
skirti renginiams, kurie pritraukia nacionalinio parko lankytojus, dalyvaujančius
vietiniuose renginiuose, konkursuose, įvairiose parko šventėse.


    30

    25

    20
                                tarptautinės reikšmės renginys
    15
                                valstybinės reikšmės renginys
    10                           vietinės reikšmės renginys
    5

    0
       1999    2000    2001    2002


       1.1.1 pav. ANP organizuotų renginių kaita 1999 – 2002 metais

    Tačiau renginių analizėje nemažiau svarbus aspektas – dalyvavusiųjų
renginyje skaičius. 1999 m. ANP organizuotuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip
30 tūkst. lankytojų, 2000 m. – 14 tūkst., 2001 m. – 10 tūkst. lankytojų. Tokie skaičiai
patvirtina išvadą, kad lankytojai mieliau renkasi ramųjį turizmą ir retai kada atvyksta
poilsiauti į parką vien dėl to, jog čia vyksta kažkoks renginys. Tačiau, įvertinus
Lietuvos pajūryje organizuojamus renginius ir jų lankomumą, drąsiai galima teigti,
kad renginių organizavimas Aukštaitijos nacionaliniame parke nėra aukšto lygio, nes
pajūryje vykstančių renginių ir apsilankiusiųjų juose skaičius kasmet auga. Kita
vertus, būtina pabrėžti, kad ANP nusistovėjęs prioritetas yra poilsis ir turizmas, todėl
renginiai ne visada yra tiesioginių sąsajų su poilsiu turintis veiksnys. Todėl vertėtų
gerinti parke organizuojamų sezono atidarymo, Joninių ir kitų renginių kokybę bei
didinti jų mastą, tačiau tai reikėtų daryti itin atsargiai, t. y. objektyviai įvertinant tokių
renginių poveikį aplinkai ir vietovei.

     Kiti turizmui reikšmingi kultūriniai objektai

    Galimybių studijos metu buvo nustatyta, jog Aukštaitijoje esti dar keletas
reikšmingų, nors ir neturinčių kultūros vertybės statuso, objektų (1.1.3 lent.).
    Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje yra net šeši vandens malūnai
(Ginučių, Minčios, Pakaso, Pakretuonės, Gaveikėnų, Brukninės), kurių pagrindiniai
yra saugomi kultūriniai objektai, kiti, kaip Pakretuonės, nėra didelės istorinės ar
architektūrinės vertės bet yra mėgstami parko lankytojų.
    Etnografinės sodybos ir akmens amžiaus būsto ekspozicijos nėra ypatingos
kultūrinės ar istorinės vertės, tačiau jos sukuria etnografinės idėjos gyvumą
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje.
    Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje gausu senovinių, pilkapiais
vadinamų kapaviečių. Įrengiant Palūšės pilkapio ekspoziciją remtasi vieno iš jų                                                10
radiniais. Maketas vaizduoja žalvario amžiaus (V-VI a.) kapavietę. Greta stovi
akmens amžiaus būsto rekonstrukcija pagal Kretuono apylinkių archeologinius
radinius. Būtent Kretuono apylinkėse aptiktos gyvenvietės laikomos seniausiomis
Lietuvoje.
    Istoriniuose šaltiniuose Šuminai pirmą kartą paminėti 1784 m. Pabaluošės
vardu, nors spėjama, kad pirmoji sodyba čia atsirado daug anksčiau (jau minėta prie
architektūrinių vertybių). Vėliau kaimą imta vadinti jau pagal gyvenančių šeimų
pavardę. Įdomu, kad ir dabar visi kaimelio gyventojai turi Šuminų pavardę. Kaime
auga apie 200-300 m. senumo pušis, daugybė klevų, todėl kaimas ypač gražus rudenį.
Vienoje iš gyvenamų trobų įrengta žvejo namų muziejinė ekspozicija, kuri nėra
kultūros vertybių sąraše bet yra dažnai lankoma ANP turistų.
    Skulptūrų takas palei Lūšių ežerą. Lūšių ežero pakrantėje, prie Meironų
kaimo, stovi 16 medinių skulptūrų. 1977 metais kūrybinės stovyklos metu
tautodailininkai jose įamžino gamtos grožį, Ignalinos krašto legendas. Ignaliniečio
P.Petronio skluptūra “Laumių pasaka” byloja, kad pavojinga vyrams maudytis ežere
po 12 valandos nakties, nes išplaukusios laumės pačius drąsiausius kankina keistu
būdu – užkutena. Net keletas skulptūrų vaizduoja velnius. Senieji žmonės sako, kad
vienas iš jų dar ir dabar gyvena netoliese esančiame Taramos ežerėlyje.

                1.1.3 lentelė. Kiti reikšmingi turizmui kultūros objektai
 Eil.              Objektas                 Reikšmė
 Nr.                                  A   B   C
1.    Pakretuonės malūnas                         B
2.    Augulių sodyba, Gaveikėnuose                        C
     „Etnografinė ekspozicija“
3.    Akmens amžiaus būstas Palūšėje                   B
4.    Pilkapio ekspozicija Palūšėje                    B
     Šuminų k. žvejo namo muziejinė ekspozicija          A
6.    Skulptūrų takas palei Lūšių ežerą                      C
                               Viso: 1A    3B   2C
C – vietinės reikšmės

1.1.3 Gamtos ištekliai
    Gamtos ištekliai galimybių studijoje buvo analizuoti dviem aspektais: gamtos
paminklai ir vandens ištekliai. Žymiausia gamtos paminklai nurodyti 1.1.4 lentelėje.
    Trainiškio ąžuolas auga ant Baluošo ežero kranto įsikūrusiame Trainiškio
kaimelyje. Ąžuolui beveik 800 metų. Jo kamieno apimtis – 6,1m, o aukštis - 23m. Šis
ąžuolas mena pagonybės laikus, kai Lietuvoje buvo ištisos šventų ąžuolų giraitės.
    Puziniškio ąžuolas auga to paties pavadinimo kaime, ant aukštos kalvos. Jį
verta aplankyti dėl jo gamtinės vertės ir dėl nuostabaus atsiveriančio vaizdo.
    Ant Baluošo ežero kranto žaliuoja kadagių giraitė. Pabaluošės kadagynas yra
vienas iš didžiausių kadagynų Lietuvoje. Jo plotas – 4ha. Kadagiai gali užaugti iki 15
m aukščio ir išgyventi 2000 metų.
    Tverečiaus ąžuolas auga Tverečiaus kaime.
    ANP vandenys priklauso Žeimenos baseinui. Čia tyvuliuoja 126 dideli ir maži
ežerai, kurių bendras plotas – 5 930ha (15,5 % viso ploto). Gausiausia ežerų yra
centrinėje nacionalinio parko dalyje. Didelių ežerų, kurių plotas daugiau negu 100 ha,
yra 14. Ežerų, kurių plotas yra nuo 50 ha iki 100 ha – tik 6, nuo 5 iki 50 ha – 35, kiti                                           11
ežerai yra mažesnio nei 5 ha ploto. Mažieji ežerai yra negilūs, daugelis jų baigia
užpelkėti.
    Didžiausi ežerai: Kretuonas – 829 ha, Dringis – 725 ha, Baluošas – 442 ha.
Parko teritorijoje tyvuliuoja ir giliausias Lietuvoje Tauragno ežeras (60,5 m). Kitas
ežeras – Žeimenys – nacionalinio parko teritorijoje yra pats ilgiausias.
    Ežerai susisiekia protekomis ir upeliais, todėl čia itin palankios sąlygos
pažintiniam vandens turizmui plėtoti. Iš Žeimenos ežero išteka Žeimenos upė, kuri
vingiuoja Aukštaitijos nacionalinio parko teritorija 22 km. Iš ANP teritorijos upėmis
galima nuplaukti į Kuršių marias.

                   1.1.4 lentelė. Reikšmingi turizmui gamtos objektai
  Eil.              Objektas                Reikšmė
  Nr.                                A   B   C
1     Trainiškių ąžuolas                     A
2     Kaltanėnų ąžuolas                         B
3     Varniškių ąžuolai ir liepa                    B
4     Pužiniškių ąžuolas                        B
5     Akmuo „Mokas“                              C
6     Baluošoež. sala – Ilgasalė                    B
7     Kalva Ladakalnis                      A
8     Obelų rago kadagiai                           C
                               Viso: 2A    4B   2C

1.1.4 Kraštovaizdžio estetiniai ištekliai
     Reljefas. Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos reljefas yra labai įvairus.
Vidutinis aukštis virš jūros lygio – 150-155 m. Aukščiausios kalvos iškyla daugiau
kaip 200 m virš jūros lygio. Žemiausios įdubos (40-60 m) užlietos vandens. Paviršiaus
nelygumų amplitudė – beveik 100 m. Reljefą suformavo ledynai, ne vieną kartą dengę
Lietuvą. Paskutiniojo apledėjimo metu susidarė ežeringos moreninės aukštumos.
Labai įdomus yra Šiliniškių kalvagūbris, kurio tąsoje yra Ginučių ir Papiliakalnės
piliakalniai bei Ladakalnis. Iš abiejų pusių jį supa dvi gilios ežerų rinos.
     Fauna. ANP galima sutikti tokių pat gyvūnų, kaip ir likusioje Lietuvos
teritorijos dalyje. Yra žinoma apie 60 rūšių žinduolių. Iš retųjų (RK) čia veisiasi
baltieji kiškiai, ūdros, sicistos (Sicista betulinaPallas), bet Lietuvoje jie nėra itin reti dėl
to, kad mūsų miškai tebėra seni ir užima gana didelį plotą, o upeliai švarūs. 1991 m.
vasarą Ažvinčių girioje buvo pastebėta net meška. 1997 m. suskaičiuota 101 briedis,
96 elniai, 237 stirnos, 190 šernų, 7 vilkai, 62 lapės, 118 voverių, 180 baltųjų ir 325
pilkųjų kiškių. Čia galima sutikti daug bebrų, kiaunių, audinių. Parke žinomos 195
paukščių rūšys, iš kurių 45 priskiriami RK. Įdomiausios jų: putpelė, juodkaklis naras,
startsakalis, erelis žuvininkas, lututė, žvirblinė pelėda, juodasis gandras, kuolinga ir
kt. Kasmet per migraciją pasirodo jūriniai ir kilnieji ereliai, daug retų tilvikų. ANP
veisiasi net 135 rūšių paukščiai – parko teritorijoje aptikta 60,6% šalies ornitofaunos.
Pavyzdžiui, retųjų paukščių perėjimas rodo, kad jiems gyvenimo sąlygos čia tebėra
geros. Be to, ANP teritorijoje aptinkama žalčių, gyvačių, 3 rūšių driežų ir 11 rūšių
varliagyvių. Retaisiais gyvūnais galima pavadinti kūmutę, česnakinę varlę ir
skiauterėtuosius tritonus. Žuvų ANP teritorijų aptinkama apie 30 rūšių. Švariausioje
upėje – Žeimenoje – veisiasi upėtakiai, o unguriai į ANP ežerus atplaukia iš Atlanto.
Taip pat ANP teritorijoje rasta apie 560 rūšių vabalų, daugiau kaip 60 rūšių dieninių
drugių. Dauguma jų – itin dekoratyvūs.


                                               12
    Kaimai. ANP teritorijoje yra išlikę šeši etnografiniai kaimai. Šuminai,
Strazdai, Varniškės-II, Salos-II iki šiol išsaugojo senąją planinę kaimo statymo
struktūrą, o Kretuonys, Šakališkė, Meironys ir Ginučiai yra gatviniai kaimai, kuriems
būdinga tai, kad abipus kelio gyvenamieji namai buvo statomi galu, toliau už jų stovi
ūkiniai pastatai.

1.1.5 Vandens kokybė
    Pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą Lietuvoje yra stebimos 50
upių 105 vietovėse. Monitoringo stotys yra tolygiai paskirstytos po visą šalį.
Monitoringas iš esmės yra vykdomas tik didelėse bei vidutinio dydžio upėse ir
upeliuose: 27 upių baseino plotas yra nuo 100 iki 1000 km2, 19 upių – viršija 1000
km2, o 4 upelių baseinas yra mažesnis nei 100 km2. Pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo programą tiriama tik 13 ežerų ir Kauno marios. Daugiausia tiriamų ežerų
yra Nemuno baseine – Tauragnas, Rubikiai, Dusia, Žuvintas, Plateliai, Alnis, Balsis ir
Šventas, Mūšos baseine – Kirkilų ir Rėkyvos, Dauguvos baseine – Drūkšių, Ventos
baseine – Lūkstas, Priegliaus baseine - Vištytis. Tiriamieji ežerai yra išsidėstę
skirtingose Lietuvos gamtiniuose geografiniuose regionuose ir yra veikiami
nevienodos antropogeninės taršos. Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos nuostatas
vandens srityje, bus išplėstas vandens telkinių monitoringo tinklas, kuris įgalins gauti
išsamesnę informaciją apie daugelį šiuo metu netiriamų upių bei ežerų.
    Valstybinių monitoringo specialistų duomenimis konstatuota, kad tiriamų
ežerų vanduo yra pakankamai švarus, pagrindinių medžiagų koncentracijos
dažniausiai neviršija leistinos normos. Tačiau pagal Valstybinę monitoringo programą
tiriami tik didieji ežerai, tuo tarpu sekliuose ir uždumblėjusiuose ežeruose bei
tvenkiniuose vasaros periodu bei žiemą, esant storai ledo dangai, pastebimas
deguonies trūkumas, kuris esti gyvybiškai pavojingas žuvims.
    Dauguma Lietuvos vandens telkinių (upių ir ežerų) yra tinkami rekreacijai.
Tačiau vandens telkiniuose (arba jų dalyse) vizualiai stebint vandens užterštumą
(naftos, riebalų dėmes, putas vandens paviršiuje) ar intensyvų vandens “žydėjimą” bei
esant (ar įtariant esant) netoliese nuotekų išleistuvui ar kitam taršos patekimo į
vandens telkinį šaltiniui – maudytis šioje vandens telkinio vietoje nerekomenduojama.
Taip pat nerekomenduojama paviršinį vandenį naudoti gėrimui.
    Tikslesniam vandens telkinio būklės tam tikroje vietovėje įvertinimui atlikti
reikia turėti išsamius vandens kokybės tyrimus bei taršos šaltinių ar jų tikimybės
analizės rezultatus, todėl galimybių studijoje buvo peržiūrėti tik bendrieji rodikliai.

1.1.6 Teritorinių kompleksų, pritaikytinų turistų poreikiams,
   charakteristika
    Išsamią Aukštaitijos nacionalinio parko teritorinių kompleksų analizę galima
rasti planavimo schemoje. ANP teritorijoje yra išskiriamos šios teritorijų funkcijos:
konservacinė, prezervacinė (apsauginė), rekreacinė, ūkinių funkcijų prioriteto bei
gyvenamoji. Tačiau planavimo schemoje naudojamas polifunkcinis zonavimo būdas,
kai teritorija dalijama į zonas pagal nustatytus esamų ar numatomų funkcijų
kompleksus, nurodant šių funkcijų reiškimosi intensyvumą arba svarbą. Svarba buvo
vertinama šiais aspektais: prioritetinė pagrindinė, kita pagrindinė, svarbi ir papildoma
svarba.
    Remiantis minėto dokumento duomenimis, galimybių studijoje buvo
išnagrinėta, kokią dalį funkcinio zonavimo schemoje užima teritorijos, kuriose                                           13
prioritetinė pagrindinė svarba yra rekreacinė funkcija. Bendrojoje funkcinėje
struktūroje rekreacinio prioriteto zonos užima 3,4 proc. parko teritorijos (1380 ha.)
(žiūrėti Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemą).

                   1.1.5 lentelė. Bendroji ANP teritorinė struktūra
Eil.nr. Pagrindinė zonos funkcija           Plotas, ha    Procentinė
                                     dalis
Konservacinio prioriteto zona             21600       53,2
1    Gamtiniai rezervatai              850        2,09
2    Kultūriniai rezervatai             50        0,01
    Gamtiniai draustiniai             6490       16,0
3    Kraštovaizdžio draustiniai           14030       34,6
4    Kultūriniai draustiniai            180        0,5
Prezervacinio apsauginio prioriteto zonos       9270       22,9
1    Rezervatų ir draustinių apsaugos zonos     390        0,9
2    Vandens telkinių apsaugos zonos        8220       20,3
    (įskaitant papildomas funkcijas)
3    Laukų apsaugos zonos              660        1,7
Rekreacinio prioriteto zonos              1380       3,4
Ūkinių funkcijų prioriteto zonos            8070       19,9
1    Miškų ūkio                   4880       12,0
2    Žemės ūkio                   1910       4,7
3    Vandens ūkio                  1280       3,2
Gyvenamosios funkcijos prioriteto zonos        250        0,6
Viso                          40750       100

    Planavimo schemos duomenimis, ANP teritorijoje nustatytos šešios
rekreacinio prioriteto zonos: Palūšės, Jonalaukio, Vaišniūnų, Gaveikėnų, Ginučių bei
Pavajuonio.

     1.1.6 lentelė. Rekreacinio prioriteto (prioritetinės pagrindinės svarbos) zonos
    Eil.nr. Zonos pavadinimas                Turistinių
                                objektų kiekis
    1     Palūšės – apima Palūšės gyvenvietę ir ją 9
         supančius miškus tarp Galvio, Šakarvų,
         Žeimenio ir Balčio ežerų.
    2     Jonalaukio – apima Jonalaukio         5
         rekreacinį kompleksą ir jam artimą
         aplinką.
    3     Vaišniūnų – apima Dringio ežero        4
         pakrantę į pietryčius nuo Vaišniūnų.
    4     Gaveikėnų – apima Gaveikėnų          4
         stovyklavietės prie Dringio ežero
         teritoriją ir jam artimą aplinką.
    5     Ginučių – apima Ginučių kempingo prie 8
         Dringio prie Almojo ežero teritoriją ir
         jam artimą aplinką.
    6     Pavajuonio – apima Vajuonio ir Pravalo 5
         ežerų kempingus bei tarp jų esantį miško


                                           14
    Eil.nr. Zonos pavadinimas               Turistinių
                                objektų kiekis
         masyvą.
                            Viso: 35

     Kitas teritorinių kompleksų, pritaikytinų turistų poreikiams, pjūvis turėtų būti
tie teritoriniai kompleksai, kuriuose antroji pagal svarbą, t.y. kita pagrindinė funkcija
yra rekreacinė. Tokioms teritorijoms priskiriama Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis,
Rėkučių archeologinis draustinis, Meironių, Vainiūnų gyvenamosios funkcijos zona
(1.1.7 lent.)

           1.1.7 lentelė. Rekreacinio (pagrindinės svarbos) prioriteto zonos
Eil.nr. Zonos pavadinimas               Plotas, ha    Turistinių
                                    objektų kiekis
1    Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis     975 ha      2
    apima Almojo Pakaso, Ūkojo, Alksno,
    Alksnaičio, Linkmeno, Asėko ir
    Asalnykščio ežerų kompleksą, jų
    apyežerius ir tarpežerines teritorijas.
2    Rėkučių archeologinis draustinis apima 79 ha          3
    archeologinių vertybių kompleksą tarp
    Rekučių ir Paversmio kaimų.
3    Meironių gyvenamosios funkcijos zona n.d.           2
    apima Meironių gyvenvietę ir jai artimą
    aplinką.
4    Vaišniūnų gyvenamosios funkcijos zona n.d.           2
    apima Vaišniūnų gyvenvietę ir jai artimą
    aplinką.
                        Viso: n.d.       9

    Kituose ANP objektuose rekreacinė funkcija yra išskiriama kaip „svarbi“ ar
„papildoma“, todėl šioje galimybių studijoje dėmesio jiems skiriama mažiau.
                                           15
1.1.7 ANP gamtos ir kultūros vertybių SSGG analizėVertybės, rodikliai   Stiprybės           Silpnybės          Galimybės             Grėsmės
Kultūros ištekliai   Gausus kultūros vertybių    Dauguma eksponatų tik    Įtraukti į paminklosauginius   Nerekonstruojami ir
            kiekis, jų koncentracija bei  vidutiniškai parengti    europinius ar pasaulinius     privatizuojami ar grąžinami
            įvairovė vietovėje.      eksponavimui, griūvantys.  projektus, kad pritraukti     lankytini objektai gali sunykti.
            Ginučių piliakalnis,      Mažai informacijos apie   išorinį vertybių finansavimą.   Minimalus užsienio lankytojų
            Ladakalnis, senovinės     juos užsienio (rusų, anglų  Pritraukti privačias       srauto augimas nepritaikant
            gyvenvietės, vandens      ir vokiečių) kalbomis.    investicijas į kultūros      eksplozijų užsieniečiams. Dėl
            malūnai – unikalios šio    Eksponatus sunku rasti    objektus, išlaikant        informacijos keliuose
            regiono kultūros vertybės.   vietovėje, tik nedaugelis jų eksponavimo teisę.        trūkumo, nemenki lankytojų
                            pažymėti nuorodomis.     Infrastruktūros (kelių, ženklų,  srauto nuostoliai.
                                          takų ir kt.) gerinimas prie
                                          svarbių lankomų objektų.
Kultūriniai renginiai  Aktyvi kultūrinė veikla    Mažai žiniasklaidos     Rengti kokybiškus renginius    Dėl masinių renginių gali būti
            organizuojama daug       dėmesio vykstantiems     siauresniam, bet aukštas     žalojama gamta, aplinka,
            vietinių renginių skirtų    renginiams, dėl lėšų stokos pajamas gaunančių vartotojų    drumsčiama poilsiautojų
            regionui bei aplinkai,     renginių kokybė – tik    ratui. Siūlyti renginius     ramybė. Nepageidautinas
            gamtai. 1999 m. ANP      vidutiniška. Neaktyvi    užsienio turistams,        poveikis saugomai teritorijai.
            organizuotuose         organizatorių veikla,    propaguojant lietuviškus
            renginiuose dalyvavo      siekiant pritraukti rėmėjus, papročius bei meną.
            daugiau kaip 30 tūkst.     nes dauguma renginių iš
            lankytojų, 2000 m. – 14    VšĮ „Palūšė“ lėšų.
            tūkst., 2001 m. – 10 tūkst.
            lankytojų.
Gamtos ištekliai    Gausus gamtos vertybių     Eksponuojamos gamtos      Gerinti lankomų objektų     Nesaugomiems ąžuolams dėl
            kiekis analogiškoje      vertybės sunkiai        infrastruktūrą: įrengti     gamtinių sąlygų kyla grėsmė                                                                      16
Vertybės, rodikliai  Stiprybės          Silpnybės          Galimybės             Grėsmės
            (gamtinėje) aplinkoje.    surandamos, nepažymėtos   privažiavimus, nuorodas,      išnykti. Prarandama lankytojų
            Didžiausia dalis (69%)    kelio ar kt. informacijos  automobilių stovėjimo       srauto dalis , kuri nesugeba
            parko teritorijos yra    ženklais. Nesutvarkyta   aikšteles ir pan. Nustatyti    rasti ar privažiuoti (neįgalūs)
            miškai, 15,5% - vandenys.  eksponatus supanti     griežtus draudimus ar       prie lankytinų objektų
            Dominuoja kalvos, nuo    aplinka, infrastruktūra.  naudojimo sąlygų apribojimus    vietovėje.
            kurių atsiveria puikūs    Nėra specialiai įrengtų   žemės savininkams ANP
            vaizdai į vietovę.      takų neįgaliesiems.     teritorijoje. Sukurti veikiančią
                                        baudų už nusižengimus
                                        sistemą.
Estetiniai ištekliai  Itin vertinga tai, kad    Ežerų, kitų svarbių objektų Mokesčių už stovyklavimą,     Dėl nepakankamos
            vietovė – ežeringiausias,  schemos esančios      automobilių stovėjimą ir pan.   informacijos apie reikšmingus
            kalvočiausias, mišku     vietovėje pasenusios,    rinkimas, kaupiant lėšas      objektus mažėja lankytojų
            apaugęs regionas. Didelė   susidėvėjusios,       objektų aplinkos priežiūrai.    srautas. Dėl sunkiai ribojamos
            faunos įvairovė. Gerai    nepritaikytos svečiams iš  Būtinos infrastruktūros      privačios veiklos sukuriamos
            išlikusi etnografinė     užsienio. Stinga kelio   sukūrimas: asfaltuotų kelių,    sudėtingos sąlygos turistams
            aplinka, kurią palaiko vis  ženklų, žyminčių objektus. aikštelių ir pan., apsaugo     ežerų pakrančių teritorijose ir
            dar egzistuojantys kaimai.  Menkai išvystyta      kraštovaizdį nuo dulkių, nuo    pan.
                          infrastruktūra, būtina   automobilių parkavimo
                          rekonstrukcija. Mažai    žaliojoje zonoje ir pan.
                          informacijos leidiniuose.
                                                                     17
1.1.8 Trumpa ANP kaimo turizmo paslaugų analizė


    2003 m. Lietuvos kaimo turizmo asociacijoje užregistruota apie 300 sodybų,
teikiančių kaimo turizmo paslaugas. Analizuojamoje teritorijoje - Utenos, Ignalinos ir
Švenčionių rajonuose, iš viso yra užregistruota 44 kaimo turizmo sodybos: Ignalinos
raj. – 32 sodybos (72 proc.), Utenos raj. – 9 (21 proc.) ir Švenčionių raj. – 3 (7 proc.).
Iš jų 23 yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje ir tai sudaro 52 proc. visų
regiono sodybų.
    39 proc. Aukštaitijos nacionalinio parko sodybų yra sezoninės, t.y. dirbančios
tik gegužės- spalio mėnesį, tuo tarpu likusioji didžioji dalis sodybų yra veikiančios
visus metus (žiūr. 1.1.8 lentelę). Turistinio sezono metu gali apsistoti sodybose gali
apsistoti 188 turistai. Vasaros viduryje bei didžiųjų metinių švenčių metu sodybų
užimtumas būna 100 procentų, tačiau kitu metų laiku pagrindinės sodybų pajamos yra
iš proginių švenčių (vestuvių, jubiliejų) rengimo. Tačiau detalių duomenų apie kaimo
turizmo sodybas nėra, nes visuomet sodybų savininkai užimtumą vertina komercine
paslaptimi, todėl duomenų neviešina.
    Dažniausiai kaimo turizmo sodybose teikiamos paslaugos yra nakvynės,
maitinimo, valčių, dviračių, riedučių ir kitų priemonių nuomos, pirties nuomos.
Dažniausiai teikiamos aukštos kokybės paslaugos, tačiau pasitaiko sodybų (13 proc.),
kuriose yra nakvynės paslaugos tik su daliniais patogumais. Visos ANP esančios
kaimo turizmo sodybos yra prie vandens telkinių.

1.1.8 lentelė. Trumpa informacija apie ANP kaimo turizmo sodybas.

Eil.  Atstumas  Gyvenamoji      Kaimo turizmo sodybos  Vietų    Darbo sezonas
Nr.  iki    vietovė        savininkas        skaičius
    vandens
1   20 m.   Limino k.       V.Adamavičienė      9      Visus metus
2   Arti    Ginučių k.      A.Brukštus        n.d.    05-10
4   500 m.   Palūšės k.      I.Veličkienė       6      05-10
3   500 m.   Palūšės k.      S.Čepulienė       8      Visus metus
5   300 m.   Palūšės k.      I.Ribokienė       15     05-10
6   100 m.   Palūšės k.      E.Malakauskas      12     Visus metus
7   100 m.   Palūšės k.      I.Veličkienė       6      05-10
8   Ant    Palūšės k.      A. Gudelis        8      05-10
    kranto
9   50 m.   Antalksnės k.     G.Petrulis        6      05-10
10   50 m.   Rypelialaukio k.   B.Bubulienė       20     05-10
11   Tarp ež.  Paūkojės k.      A.Kindurys        10     Visus metus
12   50 m.   Papiliakalnio k.   A.Bugailiškis      9      Vsus metus
13   -     Miškiniškės k.    V.Danilevičius      13     Visus metus
14        Pusvarsnėlių k.    N.Jurgelevičienė     6      05-10
                                            18
Eil.  Atstumas  Gyvenamoji    Kaimo turizmo sodybos  Vietų   Darbo sezonas
Nr.  iki    vietovė      savininkas       skaičius
    vandens
15   200 m.   Mačiutiškių k.  V.Žilėnas        5     Visus metus
16   arti    Sodyba Pabiržės  D.Vitas         18     Žiemą - 6
         kaime                        vietos
17   100 m.   Ginučių k.    R.Šimkūnas       6     05-10
18   20 m.   Ginučių k.    V.Gaidelis       17     Visus metus
19   30 m.   Ginučių k.    R.Maksimovienė     10     Visus metus
20   200 m.   Stripeikių k.   A.Kondratavičius    4     Visus metus
21   50 m.   Šakarvos k.    A.Kirkila        7     Visus metus
22   50 m.   Krivasalio k.   J.Snieškienė      8     Visus metus
23   n.d.   Kaltanėnuose   A.Mičiuda        8     n.d.
n.d. – nėra duomenų
                                          19
1.2 TURISTŲ POREIKIŲ VISUMOS ANP TERITORIJOJE
  ĮVERTINIMAS

1.2.1 Bendra informacija apie apklausoje dalyvavusius respondentus, jų
   gyvenamąją vietą bei amžių
    Teritorijų planavimo institutas Aukštaitijos nacionaliniame parke atliko
anketinę apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti turistų poreikius bei įvertinti esamas
poilsiavimo sąlygas. Apklausa vykdyta 2003 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais.
Apklausos metu buvo kalbinami respondentai, stovyklaujantys įvairiose parko
vietovėse: Gaveikėnų, Ginučių, Ladakalnio, Linkmenų, Meironių, Šakarvos,
Vaišniūnų ir kt. stovyklavietėse. Prie apklausos organizavimo prisidėjo ir ANP
specialistai. Iš viso buvo apklausti 1273 respondentai, kurie išreiškė nuomonę apie
ANP teikiamas paslaugas, jų kokybę, trūkumus, taip pat – kokių paslaugų
pasigendama ir kurios iš jų esti populiariausios.
    Apklausos metu buvo išanalizuota, kaip dažnai keliautojai poilsiui renkasi
Aukštaitijos nacionalinį parką, ir kokia informacija remdamiesi jie tai daro.
Klausimynas taip pat apėmė informaciją apie apklausoje dalyvavusių respondentų
finansines galimybes ir mokumą.


                karavane  poilsio bazėje
               (automob.prie  (įstaigos)
                 kaba)     11%
                  3%          kaimo turizmo
                             sodyboje
                              3%

                              sodyboje
                               12%

      stovyklavietėj
        e (sava
        palpinė)                  nuomojamame
                               kambaryje
        51%
                                5%

                           kempinge
                            15%


    1.2.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apgyvendinimo tipus

    Pagal 1.2.1 paveikslą daugiausiai (51 %) visų apklaustųjų buvo apsistoję
stovyklavietėse su savomis palapinėmis. Antroji pagal populiarumą apsistojimo vieta
(15 %) – kempingas. Sodybose buvo apsistoję 12 % turistų, žinybinėse (įstaigos)
poilsio bazės – 11 %, nuomojamuose kambariuose – 5 % ir kaimo turizmo sodybose
bei karavanuose – po 3 % apklaustųjų.
    Remdamiesi anketinių tyrimų analizės rezultatais, galime daryti išvadą, kad
dažniausiai pasirenkamas poilsiavimo būdas yra stovyklavimas kempinguose bei
stovyklavietėse (66 % apklaustųjų). Tačiau būtina pastebėti, kad apklausa buvo
vykdoma stovyklavietėse bei atvirose ANP vietovėse, todėl lankytojų, apsistojusių                                            20
kaimo turizmo sodybose ar kito tipo
sodybose nuošaliose vietovėse, nuomonė        savo
                                            pas
galėjo likti neįvertinta.              nuosavoje
                                           gimines
    Anketinės apklausos metu buvo         19%
                                           59%
analizuota, kokias sodybas renkasi
lankytojai. Rezultatai parodė, kad 59 %
visų turistų apsistoja sodybose pas
gimines, tuo tarpu 22 % – nuomojamoje    nuomojam
                         oje
ir likusieji – 19% nuosavoje sodyboje      22%
(1.2.2 pav.).
    Aukštaitijos regione dažniausiai
poilsiauja   15–44   metų  amžiaus 1.2.2 pav. Respondentų pasiskirstymas
poilsiautojai, kurie sudaro apie 84 % pagal sodybų tipus
visų lankytojų ir pasiskirsto lygiomis               virš 65
                               55-64     iki 15 m
dalimis (1.2.3.paveikslas): 15-24 metų            3%
                                   2%
                                        5%
                            45-54
amžiaus poilsiautojai sudaro 28 %, 25-         9%
34 metų amžiaus poilsiautojai – 30% ir
35-44 – 23% bendro poilsiautojų                             15-24
skaičiaus. Tuo tarpu 45-54 metų amžiaus                         28%

grupės poilsiautojai sudaro 9%, vaikai
iki 15 metų – 5% ir vyresnio amžiaus       35-44
                         23%
žmonės – likusius 5% poilsiautojų. Šie
skaičiai leidžia daryti išvadą, kad ANP
yra populiariausias tarp aktyvių darbingo
amžiaus turistų, o vyresnio amžiaus
žmonės poilsiui renkasi kitus regionus ar                25-34
kitą poilsiavimo laiką.                          30%
    Didžiausią    dalį   (65 %) 1.2.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal
apklaustųjų sudarė poilsiautojai, atvykę amžiaus grupes
ne mažesnėmis kaip 4 asmenų grupėmis.
Tuo tarpu su šeimomis atvykę turistai sudarė 29%. Šie skaičiai patvirtina, kad 15-24
metų lankytojai atvyksta į parką grupėmis, tačiau dar ne su šeimomis, o 25-44
amžiaus grupės lankytojai dažnai renkasi poilsį kartu su šeima. Tačiau anketos metu
gauti duomenys dar kartą patvirtina teiginį, kad ANP poilsiui dažniausiai renkasi
aktyvūs poilsiautojai.
                                            21
1.2.2 Turizmo paslaugų vartotojų poreikių analizė
    Vertinant lankytojus pagal išsilavinimą, būtina pabrėžti, kad 43 % visų
apklaustų lankytojų turėjo aukštąjį išsilavinimą, po 26 % buvo aukštesnįjį ir vidurinįjį
išsilavinimą turintys turistai ir 4 % lankytojų sudarė moksleiviai.


     500               462
     450
     400
     350
     300
     250                            229
         201
     200
     150                                      119                                123

     100
                             55
                                                       34       36
      50                                                             11
      0

                                              moksleivis
                                                                             kita
                                                              namuose
                                                       pensininkas
         verslininkas
                             bedarbis
                                   studentas
                    samdomas
                    darbuotojas
                                                                    tarnautojas
                                                              dirbantis
        1.2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą

    Kaip matyti 1.2.5 paveiksle, dauguma lankytojų (36%) buvo samdomi
darbuotojai, 18% – studentai ir 16% - verslininkai, 9% - sudarė moksleiviai, 4% -
bedarbiai, 3% - dirbantys namuose, 3% - pensininkai, 1% - tarnautojai ir 10%- kiti,
nenurodę savo veiklos.
                      daugiau kaip
                       savaitę
                                         1 dieną
                           7%
                                         16%
                 savaitę
                  16%
                                                 1 parą
                                                    9%
                 3 paras
                  23%
                                          2 paras
                                           29%

        1.2.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal poilsiavimo trukmę.

    Populiariausia lankytojų praleisto laiko stovyklavietėje trukmė yra 2-3 paros
(31% lankytojų nurodė 2 parų, 23 % –3 parų trukmę). Vienadieniai turistai sudarė
16 % visų lankytojų, o praleidusieji savaitę ir daugiau – 23 % visų lankytojų. 1.2.6
paveiksle matome, kad daugiau nei pusė lankytojų savo poilsiavimui ANP teritorijoje


                                                                           22
renkasi 2-3 paras, o tai leidžia daryti išvadą, kad ANP vis dar populiariausias
trumpalaikis turizmas.

     1000
                                                              870
      900
      800
      700   621
      600             522    526
                                                                                      476
      500                                             401
      400                              347
      300                                                                      188
      200
      100
       0
                                                                                       kita veikla
         plaukiojau valtimi,
                                                              maudžiausi
                                      keliavau pėsčiomis                                                   automobiliu po
                                                   įdomias vietas
                                                                            gimines,draugus
                    žvejojau                         uogavau,grybavau
                                                    važinėjau
                                                                               lankiau
           baidare
    1.2.7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pramogas

    Anketinės apklausos metu didelis dėmesys buvo skiriamas lankytojų
poreikiams ir pramogoms nustatyti. Daugiausiai dėmesio turistai skyrė vandens
pramogoms (1.2.7 pav.): 68,3 % – maudynėms, 48,8 % plaukiojimui valtimi,
baidarėmis ir pan. ir 41 % – žvejybai. Kiti 41 % lankytojų poilsiaudami rinko uogas ir
grybus, 31 % važiavo automobiliu ir 27 % lankytojų aktyviai keliavo pėsčiomis. Tuo
tarpu gimines lankė tik 15 % respondentų. Šie skaičiai patvirtina turistų aktyvumą,
nes populiariausios pramogos ANP buvo plaukiojimas valtimi ar baidare bei
maudynės. Tačiau šie faktai rodo ir antrąją ypač svarbią poilsiavimui sąlygą –
galimybę prieiti prie vandens, išsinuomoti vandens turizmo įrangą, maudytis vandens
telkinyje ir pan.
    Šią išvadą dar
patvirtino ir tas faktas,
kad respondentai Rytų        1000
                   900
Lietuvos regioną vertino
                   800
kaip      tinkamiausią
                   700
vandens turizmui. Tokią
                   600
nuomonę išsakė 79 %
                   500
apklaustųjų.    Antrasis
                   400
pagal     populiarumą
                   300
poilsiavimo būdas –
                   200
pėsčiųjų žygiai (45 %),
                   100
panaši respondentų dalis
                    0
(42 %) kitu populiariu
                                                        turizmui
                                                                                  Nežino
                                   turistams                                                 žygiams
                                                                    autoturistams
                                                 pėsčiųjų                                                        dviračių
                                   vandens
poilsiavimo būdu rinko
dviračių turizmą, o 36 %
respondentų     nurodė
autoturizmo    galimybę
kaip vieną tinkamiausių    1.2.8 pav. Turizmo rūšių tinkamumas Rytų Lietuvos
turistavimo būdų Rytų           regionui, anketinės apklausos duomenimis
Lietuvos regione.                                                                                            23
    Be to, turistai taip pat išsakė ir kitus savo poreikius. Dauguma, t.y. 62 %,
poilsiautojų pareiškė, kad svarbu nakvoti stacionariuose nameliuose su civilizuota
įranga, ir tik 35 % respondentų manė, kad tokia įranga poilsiavietėse nėra reikalinga.
    Kitas analizės aspektas – stovyklaviečių įranga. Stovyklavietėse atliktos
analizės rezultatai parodė reikalingiausios įrangos poreikį. Ypatinga svarba
stovyklavietėse buvo nustatyta: sanitarinėms-higieninėms patalpoms, specialiai
įrengtoms laužavietėms, šiukšlių surinkimui, kurias 50% respondentų nurodė kaip
labai svarbias.
    Aikštelė sportui ir žaidimams, palapinėms skirta vieta, sporto bei poilsio
inventoriaus nuoma – 50% buvo pripažintos reikalingomis paslaugomis.
    Stovyklavietę be jokios įrangos - nereikalinga pripažino 43% respondentų,
nors kiti 43% laikė šį paslaugų tipą reikalingu, tuo tarpu likusieji griežtai pasisakė
prieš tokio tipo stovyklavietes.

     1.2.1 lentelė. Respondentų išsakytas poilsiaviečių vertinimas pagal įrangos
svarbą
      Poilsiaviečių tipai ir įranga      Labai   Reikalinga  Nereikalinga
                          svarbu
 a) Stacionarūs nameliai nakvynei ir visa      33%     32%      35%
 civilizuota įranga arba karavanai
 b) Stovyklavietė:
    palapinės ir minimali įranga         46%     50%      4%
    sanitarinės-higieninės patalpos (tualetas,  51%     36%      13%
    prausykla, elektra, šiltas vanduo)
    specialiai įrengtos laužavietės       56%     39%      5%
    šiukšlių surinkimas             63%     34%      3%
    aikštelė sportui ir žaidimams        44%     45%      11%
    sporto bei poilsio inventoriaus nuoma    36%     51%      13%
    palapinėms statyti skirta vieta       47%     47%      6%
 c) Stovyklavietė be jokios įrangos (nuosava    14%     43%      43%
 palapinė ir pan.)

     Kitų reikalingų paslaugų poreikis procentiškai buvo išreikštas šiais skaičiais:
      maisto produktų prekyba buvo labai svarbi ir reikalinga 65% apklaustųjų,
      saugomos automobilių aikštelės 70% apklaustųjų nuomone nėra
      reikalingos
      54% respondentų manė, kad informacija yra būtina, 37% apklaustųjų
      pareiškė, jog tai nėra reikalinga.     1.2.2 lentelė. Kitų paslaugų poilsiavietėje reikšmė respondentų vertinimu
 Kitos teikiamos paslaugos           Labai svarbu  Reikalinga  Nereikalinga
 Maisto parduotuvė (maisto atvežimas)       28%      37%      35%
 Saugomos automobilių aikštelės, saugyklos     20%      50%      30%
 daiktams ir pan.
 Informacija apie paslaugas, stovyklavietes ir   54%      9%      37%
 kt.
                                           24
1.2.3 Turizmo paslaugų vartotojų galimybių analizė
    Turizmo paslaugų galimybėms nustatyti pagrindiniai duomenys buvo
lankytojų išlaidos poilsio metu.
    1.2.9 paveiksle matyti, kad                 > 500 lt.
didžiausia grupė (25%) lankytojų išleidžia               6%     iki 50 lt.
                          400-500 lt.           19%
apie 120-200 litų, 23% respondentų išleido      13%
60-100 Lt, 19% – iki 50 Lt, 14% – 250-
300 lt. 13% – 400-500 Lt. Virš 500 Lt
išleido 6% respondentų. Apibendrinant
analizę galima teigti, kad dažniausiai 250-300 lt.
                          14%
išleidžiama pinigų suma yra iki 200 Lt,
kurią nurodė 68% respondentų, tačiau                             60-100 lt.
likusioji dalis respondentų išleido daugiau                           23%
nei 200 Lt. Tai leidžia daryti išvadą, kad
lankytojai pageidauja paslaugų kokybės,
kad „laukinis“ turizmas, už kurį mokėti         120-200 lt.
                              25%
reikia minimaliai arba iš viso nereikia
mokėti, po truputį praranda savo
populiarumą Rytų Lietuvos regione, o 1.2.9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal
matyt ir visoje Lietuvoje.                   išlaidų parke dydį.
    Turizmo paslaugų galimybių analizės metu buvo iškeltas antrasis uždavinys:
nustatyti, kokie respondentai išleidžia kokias pinigų sumas, t.y. sugrupuoti
respondentus į grupes atsižvelgiant į jų išlaidas. Analizė parodė, kad:
    Iki 30 Lt dažniausiai išleidžia studentai, atvykę į ANP nuosavu automobiliu iš
    Vilniaus arba Kauno. Dažniausiai tokie turistai renkasi 1 dienos arba 1 paros
    trukmės poilsį.
    40 Lt išleidžiantys respondentai pasiskirsto lygiomis dalimis – studentai,
    samdomi darbuotojai ir moksleiviai. Jie taip pat praleidžia 1 dieną arba 1 parą
    į ANP atvykę nuosavu automobiliu.
    50 Lt išleidžiantys respondentai pasiskirsto tokiomis dalimis: 39% – samdomi
    darbuotojai, 32% – studentai, 11% – moksleiviai ir kiti (bedarbiai bei dalis
    verslininkų). 35% respondentų šią sumą išleidžia per 1 dieną, 15% – per parą,
    25% – lankytojų už šią sumą poilsiauja 2 paras.
    60-100 Lt sumą ANP išleidžiantys turistai yra: 40% - samdomi darbuotojai,
    27% – studentai, 11% – verslininkai, 7% – bedarbiai ir kita veikla užsiimantys
    pasiskirsto lygiomis dalimis. Šios grupės praleistų dienų skaičius dažniausiai
    yra 2 paros (37%), tuo tarpu 18% respondentų šią sumą išleidžia, praleisdami
    ANP vieną dieną, 18% – vieną parą, 15 % – 3 paras. Likusioji dalis
    respondentų apsistoja ilgesniam nei 3 parų laikotarpiui.
    120 – 200 Lt išleidžiantys poilsiautojai dažniausiai 41% yra samdomi
    darbuotojai, 20% – verslininkai, 16% – studentai. Tokią pinigų sumą 38%
    respondentų išleidžia per dvi paras, per 3 paras – 28%. Nors 9% šią sumą
    palieka parke po 1 paros arba dienos, tačiau 14% poilsiautojų 200 Lt skiria
    išlaidoms kai poilsiauja parke savaitę.
    250-300 Lt sumos dažniausios (32%) samdomų darbininkų grupėje, 17% nuo
    viso šią sumą išleidžiančių poilsiautojų skaičiaus yra verslininkai, tuo tarpu
    kiti pasiskirsto smulkiomis dalimis. Dažniausiai (38%) pasirenkama trukmė –2
    arba 3 paros. Nors kita vertus, 14% lankytojų tokią pinigų sumą išleidžia per
    savaitę.


                                                25
   400-500 Lt sumą išleidžiančiųjų grupei priklauso samdomi darbuotojai (38%),
    verslininkai – 27% , 16% – studentai ir kiti. Tokia suma dažniausiai yra
    išleidžiama per 3 paras – 37% ir per savaitę – 32%. Tuo tarpu 23%
    respondentų šią sumą išleido per 2 paras, o kiti – per vieną parą.
   Daugiau kaip 500 Lt išleidžiančiųjų grupėje beveik lygiomis dalimis
    pasiskirsto samdomi darbuotojai bei verslininkai. Dažniausiai pasirenkama
    kelionės trukmė – 3 paros arba savaitė.

    Ši detali išlaidų analizė leidžia padaryti tokias išvadas:
   Vidutinė studentų ir moksleivių parai išleidžiama suma yra 40-50 Lt.
   Vidutinė samdomų darbuotojų bei verslininkų išleidžiama suma –50-70 Lt.
   Respondentų, poilsiaujančių ANP savaitę, dienos išlaidos sudaro apie 50-60
    Lt/d.
   Apie 50% respondentų renkasi 2 – 3 parų poilsį ANP.
   Apie 30 respondentų ANP palieka virš 250 Lt, tačiau tik 1/3 jų užtrunka ANP
    teritorijoje savaitę, tuo tarpu kiti renkasi daugiau apmokamas paslaugas.
    Tokie rezultatai rodo, kad būtina kelti poilsio paslaugų kiekį ir kokybę
Aukštaitijos nacionaliniame parke, analogiškai didinant kainas. Tačiau būtina vertinti
vidutinės kokybės paslaugas, pritaikytas jaunimui ir žemesnio nei vidutinio
pragyvenimo lygio poilsiautojams.

    .
                                          26
1.3 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO LANKYTOJŲ
  SRAUTŲ ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

1.3.1 Lankytojų skaičiaus ANP kitimo rodikliai3000

2500

2000

1500

1000

 500

  0
    1994.01
             1995.01
                      1996.01
                                1997.01
                                          1998.01
                                                   1999.01
                                                              2000.01
                                                                        2001.01
                                                                                  2002.01
                                                                                             2003.01
              1.3.1 pav. VšĮ „Palūšė“ lankytojų srauto kitimas 1994 – 2003m.


3000


2500
                                                                               1999
2000
                                                                               2000
                                                                               2001
                                                                               2002
1500


1000


 500


  0
                                     gegužė                                            birželis                                                  liepa
                    kovas
               vasaris
                           balandis
                                                        rugpjūtis                                                                   rugsėjis                                                                             spalis
                                                                                        gruodis
         sausis
                                                                                  lapkritis
    1.3.2 pav. VšĮ „Palūšė“ lankytojų srauto kitimas pagal sezonus 1999-2002m.


    Galimybių studijos metu atlikta Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų
srauto analizė VšĮ „Palūšė“ turizmo centre parodė (1.3.1, 1.3.2 pav.), kad lankytojų
srautas parke yra griežtai sezoniškas. Didžiausias lankytojų srautas susiformuoja
birželio-rugpjūčio mėnesiais. Priklausomai nuo oro sąlygų tam tikru sezonu, šis
srautas gegužės ir rugsėjo mėnesiais gali būti didesnis. Mažiausias lankytojų srautas
yra kovo ir lapkričio mėnesiais – tai irgi lemia oro sąlygos. Tačiau būtina pabrėžti,


                                                                                        27
kad žvelgiant į ANP lankomumo ataskaitą pagal metus, lankytojų srautas
nacionaliniame parke auga: maksimalus srautas 1994 m. siekė 1000 lankytojų, tuo
tarpu 2003 m. – daugiau kaip 2500 lankytojų.


        800
        700
                                      707
        600
        500                        547
        400             488
        300        349         381
        200   260
        100
         0
           1996   1997    1998    1999    2000   2001
           1.3.3. pav. Priimta užsienio turistų ANP 1996-2001 m.

    Kitas labai svarbus lankytojų skaičiaus analizės aspektas – užsienio turistų
skaičius ANP. Kaip matyti 1.3.3 paveiksle, užsieniečių lankytojų srautas Aukštaitijos
nacionalinio parko teritorijoje turizmo centro „Palūšė“ duomenimis taip pat žymiai
didėja. Išimtį sudaro 1999 m, kuomet lankytojų srautui didelę neigiamą įtaką turėjo
kaimynystėje esančios Rusijos krizės pasekmės. Tačiau bendra užsienio turistų
skaičiaus didėjimo tendencija išlieka. Taip pat būtina pabrėžti (2001 m. duomenimis),
kad sumažėjus sumažėjus svečių iš Rusijos, padaugėjo Estijos (15 %), Čekijos (11
%), Latvijos (8 %), Lenkijos (8 %), Vokietijos (19 %) bei JAV (10 %) šalių svečių.
Užsieniečiai dažniausiai poilsiui pasirenka šiuos mėnesius: liepa (38 %), rugpjūtis (31
%), tuo tarpu birželis (17 %) yra mažiau populiarus.
    Bendra lankytojų srauto analizė parodė, kad ir užsieniečių ir lietuvių lankytojų
skaičius ANP didėja – tai rodo dabartinį gamtinės aplinkos aktualumo didėjimą,
tačiau lygiagrečiai ši sąlyga patvirtina būtinybę kuo geriau pasirengti lankytojų srauto
augimui ir būtinai išlaikyti jį nagrinėjamame regione, patenkinant poreikius ir
išnaudojant galimybes.
    Tačiau anksčiau nagrinėjami skaičiai yra konkrečiai VšĮ „Palūšės“
skaičiuojami rodikliai. Kad įvertinti ANP lankytojų skaičių buvo remtasi ANP parko
administracijos rodikliais, apie lankytojus kurie gavo kitas paslaugas (1.3.1. lent.)

1.3.1 lentelė. ANP lankytojai naudojęsi kitomis ANP teikiamomis paslaugomis.

        Aptarnauta lankytojų          2000 m.   2001 m.   2002 m.
TC “Palūšė“ lankytojai                 8222    8689     8472
                Ne VšĮ „Palūšė“ lankytojai
Lankytojų bilietus pirkusieji             9813*   12256*    11424*
Gido paslaugas pirkę lankytojai            2863    2609     1155
Stovyklavimo paslaugų naudotojai            2837    7415     8400
Bitininkystės muziejaus lankytojai           15000   15000    16625
Pirkusieji mokamus leidimus žvejybai          583    485     425
Kiti lankytojai kreipęsi į ANP lankytojų centrą n.d.       1784     2113
                        Viso: 29505    35982    37190
    * - lankytojų bilietus įsigiję turistai į bendrą sumą neįskaičiuojami.


                                             28
    Būtina pabrėžti, kad Aukštaitijos nacionaliniame parke apsilankiusiųjų
lankytojų skaičius nuo 2000m. iki 2002 m. išaugo 21 proc. Tačiau norint tiksliai
nustatyti lankytojų srauto dydį ANP nepakanka susumuoti teikiamų paslaugų
vartotojus, būtina įvertinti galutinius metinius skaičius, kadangi ne visi parko
lankytojai naudojasi teikiamomis paslaugomis. Tačiau lankytojų , kurie naudojosi
analizuotomis paslaugomis skaičius per 2002m. – 37200 lankytojų.

1.3.2 VIETINIO IR UŽSIENIO TURIZMO RINKŲ POTENCIALO
   ANALIZĖ
    Lankytojų srauto struktūra pagal gyvenamąją vietovę parodė, kad didžiausią
(97%) dalį lankytojų sudaro atvykusieji iš Lietuvos ir tik 3% apklaustųjų buvo
užsieniečiai. Tokie skaičiai patvirtina seniai visuomenėje vyravusią nuomonę, kad
Aukštaitijos regionas – vietinio turizmo potencialas, tačiau paslaugų kokybei įvertinti
ir jų poreikiams pagrįsti buvo užduodami kiti klausimai.
    Didžiausią lankytojų dalį sudarė vilniečiai (26%), atvykusieji iš Kauno rajono
sudarė 14%, iš Panevėžio – 13%. Analizė patvirtino, kad Aukštaitijos nacionalinį
parką labiausiai renkasi rytų ir vidurio Lietuvos gyventojai (87%) ir tik 13% atvyksta
iš pietų ir vakarų Lietuvos (1.4.1 pav.).                       Maþeikiø r.
                                Akmenës r.
            Skuod o r.                           Joniðkio r.
                                                                   Birþø r.
                                                           Pasvalio r.
                                                Pakruojo r.       25
       Kretingo s r.                   Ðiauliø r.
                                  68
                          Telðiø r.                                                 Rokiðkio r.
               Plung ës r.                                                Ku piðkio r.
                           9
                                         200                            11
                                                                                28
                                           km            Panevëþio r.
                  Rietavo                                                                Zarasø r.
         Klaipëd os r.                                              162                        30
                              Kelmës r.          Radviliðkio r.
           29                                  7
                                8                                   An ykðèiø r.
 Nerin gos
                      Ðilalës r.                                          20          Utenos r.
                                                                                79
                                                                                         Ignalinos r.
          Ðilutës r.                      Raseiniø r.                                                40

                                                                  150 km
                                       3
                                                   Këd ain iø r.
                    Tau rag ës r.                           25
                                                                            Molëtø r.
                                                                 Ukmergës r.       10
                 Pag ëgiø               Jurb arko r.
                                                                  8                  Ðvenèioniø r.
                                      4                                                21
                                                Kauno r.        23
                                                        Jonavos r.     Ðirvintø r.
                                                171                  8
                                      Ðakiø r.
                                                           Kaiðiado riø r.
                                                           16                 Vilniaus r.
                                        Kazlø Rûdo s                  Elektrënø            316
                                                                  6
                                         Marijamp olës r.
        Lankytojø skaièius                                      Prienø r.
                                             13           5
        (apklausos duomenimis):            Vilkaviðkio r.
                                                                      Trakø r.
            0 -6
            7 - 16                                                           Ðalèininkø r.
                                    Kalvarijos                                   1
            17 - 40
            41 - 79                                     Alytaus r.
                                                     14
            80 - 316                                Lazd ijø r.
                                                             Varënos r.
                                                               2

                                                      Druskininkø
       1.3.4 pav. Į ANP atvykstančių poilsiautojų pasiskirstymas pagal regionus
                                                                                       29
    Pagrindinis ANP lankytojų potencialas – 150-200 km zonoje. Šį faktą
patvirtino ir respondentų kelionei sugaištas laikas: apie 58 % kelionei sugaišo 2–3
valandas, tuo tarpu 14 % – valandą ir 28 % – daugiau kaip 3 valandas. Apie 85 %
respondentų poilsiauti atvyko automobiliu, tokiu būdu 2–3 valandų kelias nuo Palūšės
sudaro 150–200 km zoną, iš kur atvyksta pagrindiniai ANP lankytojai. 1.2.4
paveikslas patvirtina ir tą faktą, kad didžiausia ANP lankytojų dalis yra iš didžiųjų
miestų – Vilniaus (25%), Kauno (14%), Panevėžio (13%) ir Šiaulių (5%).
                                         30
1.3.3 Susisiekimo būdai


    Didžioji dauguma lankytojų į
Aukštaitijos nacionalinį parką gali patekti
tik kelių ir geležinkelių transportu.
    Geležinkelis Sankt-Peterburgas -
Vilnius-Varšuva-Berlynas eina pietrytiniu
parko pakraščiu (žr 1.3.5 pav.). Traukiniai
kursuoja gana dažnai (susiekti galima 6
vietiniais reisais) ir sustoja Ignalinoje (tai
artimiausia stotelė prie Palūšės). Taigi tam
tikra lankytojų dalis į parką atvyksta ir per
Ignaliną, tačiau jiems tenka naudotis kelių
transportu arba kitais susisiekimo būdais.
    ANP yra atokiai nuo pagrindinių
magistralinių kelių, todėl tranzitiniai
transporto srautai nėra dideli ir galima daryti
prielaidą, kad vasaros metu daugiausiai šie
keliai yra naudojami vietinių gyventojų ir
parko lankytojų susisiekimui. Pagrindiniai
krašto keliai, kertantys ANP, ir rajoniniai
keliai yra pateikti 1.3.2 lentelėje.
                         1.3.5 pav. ANP kelių ir geležinkelių
                         schema

    1.3.2 lentelė. Aukštaitijos nacionalinio parko keliai

 Kelio Nr.            Kelio pavadinimas           Ilgis, km
                   Krašto keliai
102      Vilnius-Švenčionys-Zarasai               162,94
111      Utena-Kaltanėnai-Švenčionys               65,11
112      Ignalina-Didžiasalis                  37,12
114      Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina               55,63
                 Rajoniniai keliai
1402     Linkmenys-Šakarva                    5,60
1410     Strigailiškis-Vaišniūnai                6,40
1422     Linkmenys-Krivasalis                  5,00
1423     Aza-Vaišniūnai-Ginučiai-Kirdeikiai           15,60
1429     Linkmenys-Antalksnė                   4,80
1433     Kirdeikiai-Antalksnė-Šakarva              10,30
2813     Gečiai-Kuktiškis-Tauragnai-Daunoriai          36,60
4407     Švenčionys-Rėkučiai                   17,00
4413     Kaltanėnai-Murmos                    8,00
4902     Utena-Tauragnai-Kirdeikiai               28,44
4904     Lamėstas-Kirdeikiai                   6,00
4906     Kirdeikiai-Linkmenys                  5,90
4907     Jotaučiai-Minčia-Jakėnai                25,90
4927     Privaž. prie Kirdeikių nuo kelio Kirdeikiai-Linkmenys  0,70


                                        31
1.3.4 Transporto srautų Aukštaitijos nacionaliniame parke bei visoje
   Lietuvoje analizė
    Automobilizacijos lygis Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu sparčiai auga,
nežiūrint į tai, kad išlieka sunki ekonominė padėtis, nuolat kyla kuro kainos.
Dažniausiai naudojamas rodiklis šalies automobilizacijai nustatyti yra lengvųjų
automobilių skaičius 1000 gyventojų. Nors šiuo požiūriu tarp esamų ES narių Lietuva
būtų viena iš paskutiniųjų, tačiau tarp ES kandidačių mūsų valstybė yra viena
pirmutinių, aplenkdama Estiją, Lenkiją, Latviją, Slovakiją, Vengriją (Pagal Eurostat,
pav. 1.3.6). Kartu su automobilizacija (nuo 1994 m. iki 1998 m. imtinai) Lietuvoje
augo ir automobilių eismo intensyvumas. 1999 ir 2000 m. dėl ekonominės krizės
šalyje eismo intensyvumas sumažėjo, bet nuo 2001-ųjų eismo intensyvumas vėl ėmė
didėti. Tarptautinio eismo srautas Lietuvoje didėja nuolat. Lyginant su 1993 m.,
bendras tarptautinio eismo intensyvumas išaugo 1,5 karto, o krovininio transporto
priemonių – net 1,7 karto.

                                                 Automobilizacija pasaulio šalyse
                                                   (aut.sk./1000gyventojų)

                                800
                                700
                                600
                                500
                                400
                                300
                                200
                                100
                                 0
                                                                 J ungt inė k ara ly st ė
                                       K anada
                                    J AV
                                                                                                Č ek ija


                                                                                                     Liet uv a
                                                           Šve dija
                                                                                           D anija
                                                                                                           Estija


                                                                                                                Lenkija


                                                                                                                     Latv ija
                                                                                                                                       R us ija
                                            Vok iet ija
                                                                                     Suom ija
                                                                                                                          Slov ak ija

                                                                                                                                 Vengr ija
                                                   Port ugalija
                                                                              Slov ėnija
         1.3.6 pav. Automobilizacija pasaulio šalyse ir
         Lietuvoje (aut.sk./1000 gyventojų)
   Transportų srautų augimas tiesiogiai priklauso nuo automobilizacijos lygio
augimo. Tai matyt iš paveikslėlio 1.3.7, kuris gautas, sugretinus autotransporto
priemonių skaičiaus kitimo dinamiką ir eismo intensyvumo kitimo dinamiką 1993-
2002 m. (Regitros ir Transporto ir kelių tyrimo instituto duomenys, perskaičiuoti į


                                                       Plot of Fitted Model
                  Eismo srautø=lygio kitimas
                                 220
                                 200
      Eismo srautų kitimas
                     1993 m. 100 %
                                 180
                                 160
                                 140

                                 120
                                 100
                                    160           190               220                   250          280          310           340
                                          Automobilizacijos lygio kitimas
                                       Automobilizacijos lygio kitimas
                                                                           1993 m. = 100 %
                                1.3.7 pav. Automobilizacijos ir eismo
                                intensyvumo priklausomybės modelis


                                                                                                                                             32
procentinį pokytį lyginant su 1993 metais).
    Paveikslėlyje 1.3.7 matyti, kad tarp transporto priemonių skaičiaus kitimo ir
eismo intensyvumo augimo yra tiesinis ryšys, nusakomas lygtimi:
    Eismo srautų lygio kitimas = -0,00132967 + 0,621124*Automobilizacijos
lygio kitimas.
    Statistiniai duomenys rodo, kad egzistuoja stiprus statistinis ryšys tarp šių
faktorių su 99 % patikimumu, o modelis paaiškina 100 % eismo srautų pokyčių
priklausomybės nuo automobilizacijos lygio pokyčių. Koreliacijos koeficientas lygus
1 (tai parodo labai stiprų ryšį tarp kintamųjų). Taigi ateityje kylant automobilizacijos
lygiui, automobilių ir eismo srautai atitinkamai didės.
    Antra vertus, transporto srautai ANP yra tiesiogiai susiję su turistų srautais,
todėl remiantis šia prielaida ir naudojantis Transporto ir kelių tyrimo instituto nuo
1996 m. atliekamais automatizuotais transporto srauto ir važiavimo greičio
matavimais valstybinių kelių tinkle, galima įvertinti lankytojų skaičių ANP
teritorijoje. 2002 m. magistraliniuose ir krašto keliuose transporto srautas buvo
matuotas 223 postuose stacionariai įrengtais ir mobiliais skaičiuokliais: 19 postų dirbo
nepertraukiamu režimu, 204 – periodiškai. Rajoniniuose keliuose eismo intensyvumas
buvo matuotas 317-je kelių ruožų mobiliais skaičiuokliais. Skaičiuoklių ir apklausos
postų išsidėstymas ANP pateiktas 1.3.4 paveikslėlyje. Duomenys apie nacionalinio
parko kelių apkrovimą pateikti 1.3.2. lentelėje.

                                                                    us
                                                                  as
                                                                                          N
                                                                 ar
                                                             ÁZ                                4907
                                                               102
                                                                                     W        E
                      2813
                 #                                       # S1080
                                                         S
                   Tauragnai                                                                  S
        ÁUtenà

                       4902

                                           269
                                                                        a lá
                            4927              # 1423
                                            S
            # S1220
            S                                            å          ÁDi
                                                                      i as
                                                                    d þ 112
                                                     1410
                       4904
                                 270                 266  S
                                                      #
                                S
                                #
                                  1433                          102
                      111
                             4906                       114
                                                Palûðë         #  Ignalina
                         1422
                                  1429         1433
                                                  S
                                                   #
                                                  # S1270        å
                              å           1402  1433   å                          #    Gyvenvientës
                                              114              S
                                                           S1070 #              114   Kraðto keliai
                                                                            441 3  Rajoniniai keliai
                                                                                Plaèios vëþës geleþinkelis
                      114                              4407                         Aukðtaitijos nacionalinis
                                       #                                         parkas
                                         Kaltanënai
       ÁMolëtus                                 4413      294
                                                                            å    Apklausos ir stebëjimo
                                                                                postai
                                                   S
                                                   #
    S
    #                                                           102         #
                                                                          S      Mobilûs automatiniai
       S1260
                                                                                postai kraðto keliuose
                                                                          #
                                                                          S      Mobilûs automatiniai
                                  ÁÐvenèionis
                                         111                                      postai rajoniniuose keliuose
                                                             ÁV ilniø
                                              M1230                         #
                                                                          S      Periodiniai automatiniai
                                         #
                                         S
                                                                                stacionarûs postai
    173
        1.3.7 pav. Automatinių stebėjimo ir vykdytos apklausos postų
               išsidėstymas ANP teritorijoje
                                                                                                33
                      1.3.3 lentelė. Eismo intensyvumas (aut./parą) ANP teritorijoje


 Kelio           Kelio pavadinimas           Kelio ilgis Posto Nr. Metinis     2001 IV     2002 I    2002 II   2002 III
 Nr.                                km.        vidurkis     ketvirtis   ketvirtis  ketvirtis  ketvirtis
                                        Krašto keliai
102   Vilnius-Švenčionys-Zarasai               162,94   S1070    1242      1185      1080     1319     1390
                                      S1080    1038      990      903     1102     1162
111   Utena-Kaltanėnai-Švenčionys               65,11   S1220    1313      1167      1044     1437     1606
                                      M1230    1053      1004      915     1116     1178
112   Ignalina-Didžiasalis                  37,12                     nėra duomenų
114   Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina               55,63   S1260    432       412      375     458     483
                                      S1270    926       883      806     983     1036
                      Visų krašto kelių vidurkiai         2111      1996      1804     2366     2441
                                       Rajoniniai keliai
1410   Strigailiškis-Vaišniūnai                6,4    R266    291       260      236     310     357
1423   Aza-Vaišniūnai-Ginučiai-                15,6    R269    220       197      178     234     270
     K  i r  d  e  i k  i a  i
1433   Kirdeikiai-Antalksnė-Šakarva              10,3    R270    176       157      142     187     216
                      Visų rajoninių kelių vidurkiai             469      420     380     500     576


           Tiksliausiai transporto eismo intensyvumo pokyčius valstybinių kelių tinkle
       atspindi suminė transporto priemonių rida per metus. Tačiau tam reikalingi duomenys
       apie eismą visame kelių tinkle. Rajoniniuose keliuose 2001 m. eismo intensyvumo
       tyrimai nebuvo vykdomi, o 2002 m. jie apėmė apie 20% rajoninių kelių tinklo. Todėl
       kai kuriais atvejais apie kasmečius eismo intensyvumo pokyčius tenka spręsti pagal
       surinktus duomenis apie eismo intensyvumą krašto keliuose.
           Bendri Lietuvoje išdėstytų stacionarių nuolat veikiančių postų duomenys,
       lyginant 2002 m. su 2001 m., rodo žymų eismo intensyvumo padidėjimą. Padidėjimo
       priežastys yra šios:
           − bendro Lietuvos ekonomikos lygio augimas ir bendrojo vidaus produkto
       (BVP), tenkančio vienam gyventojui, padidėjimas;
           − intensyvi prekyba lengvaisiais automobiliais, senų automobilių įvežimo į
       Rusiją muitų padidėjimas;
           − šilta ir ilga vasara, kuri skatino savaitgalinį ir atostogų laikotarpio eismą.

           Kaip matyti iš 1.3.3 lentelės, visi ANP teritorijoje esantys krašto keliai
       apkrauti tolygiai. Intensyviausias eismas yra krašto kelyje Utena-Kaltanėnai-
       Švenčionys – 1313 aut./parą bei Vilnius-Švenčionys-Zarasai – 1242 aut./parą. Kaip
       minėta, matuota tik dalyje rajoninių kelių, tačiau palyginti yra nemažai važiuojančių
       keliu Strigailiškis-Vaišniūnai – 291 aut./parą.
           1.3.4 lentelėje pateikti duomenys apie transporto priemonių ridos pasikeitimus
       parko krašto kelių tinkle 2001 ir 2002 metais. Ridos palyginimo rezultatai Lietuvos
       magistraliniuose keliuose rodo didelį pokytį (+9,0%), kaip ir intensyvumas
       nuolatiniuose postuose (+7,9%). Lietuvos krašto keliams pagal ridą gautas žemesnis
       eismo pokytis (+0,2%). Todėl 1.3.3 lentelėje pateikti duomenys turi paaiškinimą –
       komercinio pobūdžio tranzitiniai srautai parke mažėja, ir todėl sumažėja kelių
       apkrovimas. Be to, matavimo metodika ir postų vieta per pastaruosius metus labai
       kito, todėl toliau remiamasi 2002-2003 m. Transporto ir kelių tyrimo instituto darytais
       matavimais, kurie apėmė visus krašto ir daugelį rajoninių kelių.                                                                      34
    1.3.4 lentelė. Aukštaitijos nacionalinio parko krašto kelių vidutinio metinio
paros eismo intensyvumo vidurkių pokytis 2002 m. lyginant su 2001 m.
    Kelio nr.      Kelio pavadinimas   Pokytis 2002/2001 m.,%
    102     Vilnius-Švenčionys-Zarasai           -1,30%
    111     Utena-Kaltanėnai-Švenčionys           1,00%
    112     Ignalina-Didžiasalis              3,10%
    114     Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina          -16,10%


    Krašto keliuose 2002 m. lengvasis transportas sudarė 90,19% bendro srauto
(0,6% daugiau nei 2001m.), sunkusis transportas – 9,71% (5,7% mažiau nei 2001m.).
Rajoniniuose keliuose lengvasis transportas sudarė 91,47% bendro srauto, sunkusis
transportas – 8,53%. Iš 1.3.8 paveikslo matyti, kad Aukštaitijos nacionalinio parko
krašto ir rajoniniais keliais pravažiuojančių transporto priemonių, priskirtinų lengvųjų
transporto priemonių grupei, buvo 92 %. Pravažiuojančių autobusų yra apie 0,4 %
bendro transporto srauto.                               Motociklai


                               Lengv ieji automobiliai


             2% 1%2% 1%             Mini automobiliai
          2%
      5%            0,2%           Autobusai
     5%
                               Lengv i krov ininiai automobiliai (1 – 2 t kel.
   0,4%                          galios)

                               Vidutiniai krov ininiai automobiliai (2,5 – 5,5 t kel.
   6%                           galios)

                               Vidutiniai krov ininiai automobiliai (5,5 – 8,5 t kel.
                               galios)

                               Sunkieji krov ininiai automobiliai (10 – 12 t kel.
                               galios, 3 ašy s)

                               4 ašių krov ininiai automobiliai (v ilkikai su
                          76%    priekabomis ir puspriekabėmis)

                               5 ir daugiau ašių krov ininiai automobiliai (v ilkikai
                               su priekabomis ir puspriekabėmis)

                               Traktoriai
  1.3.8 pav. Aukštaitijos nacionalinį parką pravažiuojančių transporto priemonių tipai


    Didžiausias vidutinis 2002 m. mėnesio eismo intensyvumas Lietuvos krašto
keliuose nustatytas rugpjūčio mėnesį (2487aut./p.), mažiausias – sausio mėnesį
(598aut./p.). Lyginant intensyvumą per šiuos mėnesius, nustatyta (1.3.6 pav.), kad
eismo intensyvumas ANP daugiausiai išauga krašto kelyje Utena-Kaltanėnai-
Švenčionys prie posto S1220 – 86 %, o kituose krašto keliuose – 45 % (palyginimui
vidutiniškai Lietuvoje 56 %). ANP rajoniniuose keliuose intensyvumas išauga 84 %.
Galima daryti prielaidą, kad šis pokytis yra aiškiai turistinės prigimties.
                                                        35
                                                                    us
                                                                 as
                                                                                      N
                                                                ar
                                                             ÁZ
                               4907
                                                               102
                                                                                  W       E
                      2813
                 #                                       S
                                                        # S1080
                   Tauragnai                                                                S
       ÁUtenà

                      4902

                                           269
                                                                        a lá
                            4927              # 1423
                                           S
            # S1220
            S                                            å          ÁDi
                                                                     i as
                                                                    d þ 112

                      4904
                                270                 266  S
                                                      #
                               S
                               #                     1410
                                 1433                          102
                     111
                             4906                       114
                                               Palûðë         #   Ignalina
                        1422
                                 1429         1433
                                                  S
                                                   #
                                                  # S1270        å            Eismo intensyvumo procentinis
                             å           1402  1433   å                        padidëjimas Aukðtaitijos
                                                                         nacionaliniame parke vasaros
                                              114              S
                                                          S1070 #
                                                                         sezono metu (2002 m. duomenys):
                                                                             nëra duomenø
                                                                             1 - 45 procentai
                      114                              4407                       46 - 86 procentai
                                      #                                     #  Gyvenvientës
                                         Kaltanënai                                Aukðtaitijos nacionalinis
      ÁMolëtus                                 4413      294                         parkas
                                                   S
                                                   #
   #
   S                                                           102             Apklausos ir stebëjimo
      S1260
                                                                           å  postai
                                                                           #
                                                                           S  Mobilûs automatiniai
                                 ÁÐvenèionis                                        111                                    postai kraðto keliuose
                                                                             Mobilûs automatiniai
                                                             ÁV ilniø
                                                                           #
                                                                           S
                                         #
                                         S
                                              M1230                             postai rajoniniuose keliuose
                                                                           S
                                                                           #  Periodiniai automatiniai
                                                                             stacionarûs postai
   173
   1.3.9 pav. Sezoninis eismo intensyvumo pokytis ANP 2002 m.    Norint nustatyti transporto srautų struktūrą ir važiavimo tikslus, 2003 m. liepos
25 d. (penktadienį) buvo vykdoma transporto priemonėmis važiuojančių keleivių
apklausa. Nustatyta, kad apklausos postus (žr. 1.3.9 pav. ) pravažiavo 746 transporto
priemonės, iš kurių 85 % – lengvųjų, 10 % – sunkvežimių ir vilkikų, 2 % – autobusų
ir 3 % – dviračių. Stabdant automobilius (kartu su policijos pareigūnais), buvo
apklausti 133-jų automobilių keleiviai, kurių vizito tikslas – poilsis ANP. Dauguma
poilsiautojų vyko automobiliais – 127, ir tik 5 – autobusais. Iš šių 133-jų automobilių
keleivių 111 (83,5 %) vyko į poilsiavietę iš namų, t.y. jų kelionės tikslas buvo
apsistoti ir poilsiauti ANP. Kiti 22 (16,5 %) respondentai jau buvo apsistoję ANP ir
važiavo įvairiais kitais kultūriniais-buitiniais tikslais (apsipirkti, išsinuomoti valties,
aplankyti pažįstamų ir pan.). Atmetus poilsiautojus, vykstančius kitais kultūriniais-
buitiniais tikslais nei poilsis parke ir vykstančius autobusu, buvo suskaičiuotas
vidutinis automobilio užpildymas keleiviais – 3,65 žmogaus. Vidutinis automobilio
užpildymas keleiviais gautas ganėtinai didelis, tačiau buvo skaičiuojami ir
mikroautobusai, visureigiai bei kitos didesnio talpumo keleivinės transporto
priemonės.
                                                                                         36
1.3.5 Keleivių srautai Aukštaitijos nacionaliniame parke ir jų prognozė
   penkeriems metams
    Skaičiuojant ANP pravažiuojančių turistų skaičių (žr. Priedus 1 ir 2), remtasi
Transporto ir kelių tyrimo instituto srautų tyrimais ir priimta, kad sausio mėnesio (kai
srautai yra mažiausi) srautas –didžiausias tranzitinio transporto ir vietinių gyventojų
važiuojančių įvairiais tikslais srautas. Taigi kitas sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.)
pravažiuojantis transportas – turistinis transportas, o juo važiuojantys keleiviai vyksta
poilsiauti.
    Kito skaičiavimo etapo metu iš srauto buvo atskirti lengvieji automobiliai ir
autobusai (panaudojant Transporto ir kelių tyrimo instituto duomenis apie srauto
struktūrą) bei, panaudojus apklausų (buvo apklausiami tik turistai) metu nustatytą
vidutinį automobilio užpildymą ir įvertinus atliekamas papildomas buitines-kultūrines
keliones, apskaičiuotas “potencialių” turistų srautas.
    Skaičiuota buvo 2 būdais ir remtasi skirtingomis prielaidomis. Pirmasis būdas
remiasi prielaida, kad pagrindiniai turistų srautai važiuoja krašto keliais, ir todėl
postai S1220, S1270, S1260 tiksliausiai apibrėžia įvažiuojančius į ANP turistų
srautus. Antrasis būdas remiasi prielaida, kad tiksliausiai turistų srautus apibrėžia
ANP ribose išdėstyti stebėjimo punktai S1270, 266, 269. Atlikus skaičiavimus, gauti
tokie rezultatai: pirmuoju būdu – 242 172, o antruoju – 220 036 “potencialūs” turistai.
Reikia pabrėžti, kad “potencialūs” turistai – tai ANP teritorija pravažiavusių turistų
skaičius, tačiau tai nereiškia, kad visi turistai apsistojo ar norėjo apsistoti ANP.
    Pasinaudojus VšĮ “Palūšė” kaupiamais duomenimis apie priimtus lankytojus
1994-2002 m., sudarytas pesimistinis scenarijus (pav. 1.3.10). Ne visi atvykusieji į
ANP yra registruojami ir įsigyja bilietus, kartais tokie poilsiautojai apsistoja pas
pažįstamus. Todėl ši prognozė pavadinta pesimistine sąlyginai, tačiau tai yra tas
lankytojų skaičius, kuriuo galima remtis, sudarant priklausomybės lygtį. Kaip matyti
iš paveikslėlio, lankytojų skaičių labai įtakoja ekonominė šalies padėtis, nes 1999 m.
kilusi Rusijos krizė žymiai sumažino lankytojų skaičių. Palyginus alternatyvius
modelius, gauta, kad šis srautas geriausiai aprašomas ir augs linijine priklausomybe:

                       Linijinė kryptis = -1,27544E6 + 641,7 t.

                     Time Sequence Plot for lank_sk
           (X 1000)         Linear trend = -1,27544E6 + 641,7 t
              18
                                              Buvęs lankytojų skaičius
                                               actual
                 15                            Prognozuojamas
                                               forecast
                                              95% patikimumo ribos
       Lankytojų skaičius
                 12                             95,0% limits
          lank_sk
                  9
                  6

                  3
                  0
                    1990  1993  1996  1999  2002  2005  2008
  1.3.10 pav. Pesimistinė lankytojų ANP prognozė
                                                        37
    Pagal turizmo įstatymą (1998 m. kovo 19d. Nr. VIII-667, Vilnius), turistas –
tai asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais,
kultūriniais, rekreaciniais, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po šalį ar į kitas
šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų.
Tarptautinėje statistikoje visi turizmu užsiimantys keliautojai vadinami lankytojais.
Lankytojai – tai asmenys, kurie iš pastoviosios gyvenamosios vietos vyksta į kitą
vietą (šalį), kurioje neturi pastoviosios gyvenamosios vietos ne ilgiau kaip 12
mėnesių, o kelionės tikslas nėra toje šalyje apmokama samdomoji veikla. Į lankytojų
sąvoką neįtraukiami dirbantieji pasienyje, imigrantai, diplomatai, tranzitiniai
keleiviai, pabėgėliai ir pan. Taigi, vertinant tikrų turistų skaičių parke nuo tranzitinių
srautų, padarytos kelios prielaidos:
       Tam tikra “potencialių” turistų dalis užsuka į ANP;
       Vidutinė ir optimistinė prognozė daroma, panaudojant pesimistinės
        prognozės tiesinę priklausomybę.

   Vidutinio scenarijaus atveju 5 proc. “potencialių” turistų užsuka į ANP.
Vadinasi, 2002 m. sezono metu (žr. 1.3.5 lentelę) ANP aplankė 11 002, o per metus–
12 542 lankytojai (žr. 1.3.6 lentelę). Pagal šį scenarijų 2008 m. ANP teritorijoje
sezono metu apsistos – 17 003, o per metus – 19 384 lankytojai.

1.3.5 lentelė. ANP lankytojų prognozė (sezono metu)
metai:  Pesimistinė prognozė Vidutinė prognozė Optimistinė prognozė
   2002          8472       11002        22004
   2003          9885       12837        25674
   2004         10527       13670        27340
   2005         11169       14503        29007
   2006         11810       15337        30674
   2007         12452       16170        32340
   2008         13094       17003        34007

    Optimistinio scenarijaus atveju 10 proc. “potencialių” turistų užsuka į
nacionalinį parką. Vadinasi, 2002 m. sezono metu (žr. 1.3.4 lentelę) ANP buvo
22 004 lankytojai, o per metus apsilankė 25 084 lankytojai (žr. 1.3.5 lentelę). Pagal šį
scenarijų 2008 m. ANP teritorijoje sezono metu apsistos 34 007, o per metus – 38 768
lankytojai.
    Reikia pastebėti, kad optimistinis scenarijus yra siejamas su sparčiu
ekonominiu augimu bei daroma prielaida, kad aktyvus investavimas į infrastruktūrą
pritrauks papildomus turistų srautus tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.

1.3.6 lentelė. ANP lankytojų prognozė (per metus)
metai:  Pesimistinė prognozė Vidutinė prognozė Optimistinė prognozė
   2002          9658       12542        25084
   2003         11269       14634        29268
   2004         12001       15584        31168
   2005         12732       16534        33068
   2006         13464       17484        34968
   2007         14195       18434        36868
   2008         14927       19384        38768
                                             38
    Norint papildomai nustatyti maksimalius turistų srautus, 3 priede yra įvertinti
srautai per vieną darbo dieną ir savaitgalio dieną sezono metu. Pvz., vidutinio
scenarijaus atveju 2002 m. parke sezono metu buvo 46 lankytojų per darbo dieną, o
per savaitgalio dieną – 139 lankytojai. Pagal šį scenarijų 2008 m. ANP teritorijoje
sezono metu yra prognozuojami 72 lankytojai per darbo dieną, o per savaitgalio dieną
– 215 lankytojų.


    .
                                          39
1.4 ANP TURIZMO PASLAUGŲ IR PRAMOGŲ VERTINIMAS

                                        VŠĮ   „Palūšė“    yra
   už leidimus   už inventoriaus                 Aukštaitijos nacionalinio parko
    žvjya
     e bi       no ą
              um
                        už prekes
                                    direkcijos         įsteigtas
              2 už ekskursijas
               %
     2%
                  2%       3%          savarankiškas      padalinys
už pirties nuomą                            turizmo ir rekreacijos veiklai
    %
   1už maitinimą                           organizuoti.     Pagrindiniai
      4%                              viešosios įstaigos tikslai:
    už lankytojo

     b tą
      ilie                              teikti turizmo paslaugas,
      8 %                               rinkti ir pateikti vartotojams
                                      turistinę     informaciją,
                                      konsultuoti       turizmo
                                      paslaugų vartotojus,
                                     propaguoti       ekologinį
                              už nakvynę    turizmą,
                               7%
                               8      rengti          turizmo
                                      infrastruktūros tyrimų ir
                                      programų projektus
   organizuoti kultūros ir kt. renginius.


   VŠĮ turizmo centras „Palūšė“, siekdamas savo pagrindinių tikslų ir uždavinių,
užsiima ir kita įstatymuose numatyta veikla:
       poilsio namų veikla,
       aprūpinimas kita laikina buveine,
       stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliams,

              valgykla – baras,
              maitinimas,

              kelionių organizatorių veikla,
              turistų gidų veikla,

              suvenyrų, meno dirbinių kt. informacijos priemonių mažmeninė
              prekyba,
              kt. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse,

              valčių pramogoms nuoma,
              dviračių nuoma,
              kt. sausumos transporto nuoma,
              sporto įrangos nuoma,
              žirgų jodinėjimui nuoma,
              kt. turizmo inventoriaus nuoma,

              gamtos ir technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai,                                                     40
       rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, reklama, leidyba,
       mugių, parodų ir kt. renginių organizavimas ir veikla juose,
       meninė veikla, literatūrinė kūryba ir interpretacija,
       įvairi, kita smulki įstatymams neprieštaraujanti veikla.

    ANP teikiamas pagrindinių paslaugų paketą:
       apgyvendinimo, nakvynės,
       maitinimo,
       pirties nuomos,
       inventoriaus nuomos,
       ekskursijų,
       kt.
    2001 m. veiklos ataskaitos duomenimis, 78 % visų gautų pajamų sudaro
pajamos, gautos už nakvynės paslaugas, tuo tarpu pajamos už lankytojo bilietą sudaro
8 %, inventoriaus nuomą – 2 %, leidimus žvejybai – 2 %, už maitinimą – 4 %.
    Išsamesnė analizė galimybių studijos metu buvo atlikta apie apgyvendinimo
paslaugas. Apgyvendinimo paslaugos Palūšėje yra orientuotos į vidutines ir mažesnes
pajamas gaunantį lankytoją. Tai nėra aukšto lygio paslaugos. Minimali nakvynės
kaina (su savo patalyne) už vieną naktį, praleistą Palūšėje, vienam asmeniui yra 10 Lt.
Vidutinė vienos lovos kaina yra 18 Lt (su patalyne). Maksimalus pajėgumas
apnakvydinimui vienu metu yra 293 lovos. Paprastai visos lovos užimtos būna 2–3
savaitgalius per sezoną. Didžioji dalis problemų dėl nakvynės kokybės yra finansinės
galimybės, lėšų trūkumas. pastatai, poilsio nameliai, kurie yra seni, nerekonstruoti,
pritaikyti sovietmečio laikmečio lankytojui, todėl estetiniu požiūriu žalojantys
aplinkinį kraštovaizdį, o ekonominiu požiūriu – duodantys minimalias lėšas pagal
vietovės galimybes.
    Dauguma poilsio namelių neturi jokių komunikacijų, tačiau juose gyvenančių
poilsiautojų patogumui Palūšės teritorijoje yra įrengti tualetai, prausyklos ir dušai,
nors visa ši įranga reikalauja labai didelės rekonstrukcijos ar net griovimo.
    Apgyvendinimo paslaugų apmokėjimo sistema yra lanksti, priklausoma nuo
sezonų, oro sąlygų, lankytojų srauto ir galimybių. Matyt tai yra pagrindinė priežastis,
kodėl Palūšė nuolat turi pastovių klientų, poilsiautojų srautą.
    Ginučių malūne teikiamos apgyvendinimo paslaugos yra kokybiškesnės, tačiau
būtina pabrėžti, kad vidinė patalpų rekonstrukcija ten taip pat reikalinga. Būtina
rekonstruoti sanitarinius mazgus, virtuvę. Bent vidutiniškai reikia modernizuoti,
atnaujinti poilsio kambarius, tačiau tam trūksta lėšų.
                                          41
1.5 TURIZMO INFORMACIJOS IR RINKODAROS ANALIZĖ
  IR VERTINIMAS
    Internetinių šaltinių paieškos analizė rodo, kad Aukštaitijos nacionaliniame
parke mažai dėmesio yra skiriama informacijai interneto puslapiuose. Nėra
pagrindinio, turistinę informaciją valdančio, centralizuoto ir organizuoto ANP
puslapio. Mažai informacijos yra pateikiama lankytojui. Puslapis galėtų būti
modernesnis ir daug informatyvesnis, nes susijęs su tikrai unikalia teritorija. Tai nėra
didelė investicijų vertė, tam tiesiog būtinas didesnis dėmesys ir profesionalumas.
    Turizmo informacijos analizė galimybių studijoje buvo atliekama keletu
aspektų: turizmo leidinių leidybos, informacinių nuorodų (ženklų) vietovėje, turistinių
stendų, turizmo informacijos internete ir kt. šaltiniuose analizė.
    Aukštaitijos nacionaliniame parke visada didelis dėmesys buvo skiriamas
informacinių leidinių leidybai, todėl čia visada galima nusipirkti ANP teritorijos
žemėlapį, turizmo centre galima veltui gauti papildomų brošiūrėlių ir leidinukų apie
turizmo galimybes ANP. Leidiniai leidžiami keliomis kalbomis: rusų, anglų ir
lietuvių. Tačiau išnagrinėjus paklausą ir pasiūlą, galima daryti išvadą, kad tiek
leidinių nepakanka, jie ne visada atitinka lankytojų poreikius, be to, leidiniai nėra
orientuoti į skirtingus lankytojų poreikius. Pagrindinis ir populiariausias yra ANP
žemėlapis (M 1:65 000). Tačiau orientacininkui, dviratininkui ar pėsčiomis
keliaujančiam turistui to nepakanka. Būtina išleisti detalesnius žemėlapius tokioms
vietovėms, kaip etnografiniai kaimai. Reikalingas horizontalių tinklas, kad būtų
galima įvertinti vietovės kalvotumą, specializuoti žemėlapiai ieškantiems nakvynės,
poilsio ar pramogų.
    2003 m. „Briedis“ išleido Aukštaitijos nacionalinio parko žemėlapį (M
1:50 000), kuriame galima rasti visas gyvenvietes, vienkiemius ir jų pavadinimus,
plentus bei miško ir lauko keliukus, kvartalines ir miško kvartalo numerius, aukščio
horizontales, smulkų hidrografinį tinklą, vandens, pėsčiųjų bei dviračio turizmo
maršrutus. Be to, čia galima rasti ir kitą informaciją: tekstinę informaciją apie
apgyvendinimo ir maitinimo sąlygas bei pramogas Aukštaitijos nacionaliniame parke.
Tačiau tenka konstatuoti, jog pateikta ANP informacija yra labai netiksli.
    Informacinių nuorodų (ženklų) vietovėje analizė jau buvo minėta galimybių
studijos ANP gamtos ir kultūros vertybių analizėje. Pagrindiniai ženklai ANP
teritorijoje, neskaitant stendų prie pagrindinių kelių ar prie įvažiavimo, yra eismo
reguliavimo ženklai. Tačiau kitos papildomos nuorodos, skirtos turistams, ANP
teritorijoje yra labai retos, ne visi reikšmingi objektai yra pažymėti, sunku surasti
netgi valstybinės reikšmės kultūros vertybes. Tačiau netgi dauguma iš esančių
vietovėje liaudies meistrų darbų yra moraliai pasenę, nusidėvėję, nutriušę. Mažai
nuorodų poilsio ar stovėjimo aikštelėse. Jų informatyvumas labai abejotinas, nes jie
taip pat nusidėvėję. Reikalinga didelė informacinių nuorodų vietovėje rekonstrukcija.
    Internetinės turizmo informacijos analizės metu gauti šie rezultatai:

PAGRINDINIAI INFORMACIJOS PUSLAPIAI:

http://miskai.gamta.lt/st/

http://www.ignalina.lt/anpz.html

http://www.atostogoskaime.lt/lt/zemelapis/rajonai/?rajonai_id=21                                           42
http://survigloters.supermedia.pl/Litwaparki/parkai/31_0.htm

http://www.culinary-heritage.com/regions/lithuania/aukstaitija/eng/index.html


MĖGĖJIŠKI PUSLAPIAI:

http://gama.vtu.lt/anp/pagrindinis.htm


TRUMPA INFORMACIJA:

http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/gamtospaminklai/dvaru_parkai.htm

http://www.info.lt/index.php?page=kaimo_sodybos&view=kaimo_sodyba&id=58

http://www.jzum.lt/aukstaitija_np.php

http://www.avevita.lt/keliones.php#kulinarija - paveldas

http://www.kiveda.lt/mo_maziems.php

ir kt.
                                        43
1.6 VšĮ turizmo centro “Palūšė” veiklos analizė
    Viešoji įstaiga turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Viešųjų įstaigų ir kitų
įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą
grindžia teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotais įstatymais.
    Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą tarp visų viešosios įstaigos teisių yra numatyta
teisė teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas.
    Paslaugų rūšis reglamentuoja LR Turizmo įstatymas, pagal kurį turizmo
paslaugos yra:
      kelionių organizavimas;
      turizmo informacijos teikimas;
      apgyvendinimas;
      vežimas, maitinimas, pramogų organizavimas ir kitos turizmo paslaugos.

    VšĮ turizmo centro “Palūšė” pagrindiniai veiklos tikslai yra:
     propaguoti ekologinį švietimą;
     vykdyti gamtinių ekosistemų išsaugojimo programas.

    Siekdamas šių tikslų, turizmo centras”Palūšė”vykdo tokias funkcijas:
     plėtoja rekreacinę veiklą ANP teritorijoje;
     teikia turizmo paslaugas Lietuvos ir užsienio piliečiams;
     organizuoja kultūrinius renginius, festivalius, koncertus, amatų dienas;
     organizuoja trumpalaikį poilsiavimą;
     rengia turizmo infrastruktūros tyrimus ir jos tobulinimo programas;
     renka ir teikia vartotojams turistinę informaciją;
     konsultuoja turizmo paslaugų vartotojus.

    Įgyvendindamas savo pagrindinius tikslus ir uždavinius, VšĮ turizmo centras
“Palūšė” užsiima ir kita įstatymų numatyta veikla:
    1. Apgyvendinimo paslaugos:
       poilsio namų veika;
       jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos bei stovyklavietės;
       stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliams – nameliams;
       aprūpinimas kita laikina buveine.
    2. Maitinimo paslaugos:
       barai;
       valgyklos;
       paruoštų valgių teikimas.
    3. Pramogų organizavimo paslaugos:
       švenčių, festivalių, mugių organizavimas;
       ekskursijų organizavimas;
       kino filmų demonstravimas;
       arklių jodinėjimui nuoma;
       pirties nuoma;
       dviračių nuoma;
       sporto įrangos nuoma;
       kito turistinio inventoriaus nuoma.
    4. Prekybos paslaugos:
       suvenyrų ir meno dirbinių specializuota mažmeninė prekyba;


                                           44
       mažmeninė prekyba ne parduotuvėse.
    5. Kita veikla:
       rinkos konjunktūros tyrimai;
       viešosios nuomonės apklausa;
       reklama ir kt.
    Svarbi veiklos kryptis – įvairių kultūrinių ir švietėjiškų renginių
organizavimas. Pagal Aukštaitijos nacionalinio parko (ANP) direkcijos pateiktus
duomenis, VšĮ turizmo centro “Palūšė” aktyvumas, organizuojant įvairius renginius,
auga. Tik pradėjęs savo veiklą, 2000 m. turizmo centras “Palūšė” kartu su ANP
darbuotojais organizavo renginį “Palūšės vasara – 2000”, kuriame dalyvavo apie 8000
svečių.
    2001 m. turizmo centras “Palūšė” kartu su ANP darbuotojais organizavo
keturis renginius:
     Užgavėnes – dalyvavo apie 200 žmonių;
     valtininkų atostogas – dalyvavo apie 200 dalyvių;
     “Palūšės vasara – 2001” – dalyvavo apie 6000 svečių;
     gėlių kompozicijų paroda-konkursas.
    Pažymėtina, kad renginys “Palūšės vasara – 2001” buvo organizuotas Palūšės
350 – ųjų įkūrimo metinių proga. Jo metu buvo organizuota amatų diena bei paroda
“Žvilgsnis į praeitį”.
    2002 m. renginių, kurių organizavime dalyvavo turizmo centras “Palūšė”,
skaičius išaugo iki penkių:
     Sekminių šventė;
     susitikimas su fotografu A.Panava ir jo foto darbų paroda;
     tautodailininkų karpinių iš popieriaus paroda tema “Taip Velykoms ruošėsi
      močiutės”;
     susitikimas su dailininke I.Šimoniene, tapančia ANP vaizdus;
     skaidrių vakaras tema “Žmogus ir kuprinė”.
    Be pačių organizuojamų renginių turizmo centras “Palūšė” dalyvauja
parodose, kurios padeda kurti ANP ir turizmo centro įvaizdį. “Palūšė” kasmet
dalyvauja Tarptautinėje turizmo mugėje “Vivatur” ir Lietuvos žemės ūkio universiteto
organizuojamoje mugėje “Ką pasėsi”.
    Organizuodamas savo veiklą, turizmo centras “Palūšė” daug dėmesio skiria
aptarnavimo kultūrai, svečių poreikių tenkinimui. Maitinimo kompleksas svečiams
siūlo platų asortimentą patiekalų, plėtojamas turizmo, sportinio, pramogų bei buities
inventoriaus nuoma.
    Turizmo centro veiklos pajamų struktūroje didžiausią dalį sudaro pajamos,
gaunamos už apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas (1.6.1. pav.).

                  2000 metai
     4,7% 1,3%  13,7%
                            Nakvynė

    1,1%                      Maitinimas

    2,7%                  42,2%  Poilsiaviečių paslaug.
                            Ekskursijos
                            Valčių nuoma
                            Inventoriaus nuoma

        34,3%                  Kitos paslaugos
                                         45
            2,3%  0,6%     2001 metai
        0,6%         4,9%
     1,4%                   26,1%      Nakvynė
                                  Matinimas
                                  Poilsiaviečių paslaug.
                                  Ekskursijos
                                  Valčių nuoma
                                  Inventoriaus nuoma
                                  Kitos paslaugos
          64,1%
                       2002 metai       Nakvynė
          3,2% 1,5%
                 9,3%               Maitinimas
      0,7%
                                  Poilsiaviečių paslaug.
    2,0%
                                  Ekskursijos
                                  Valčių nuoma
                              47,7%  Inventoriaus nuoma
     35,6%
                                  Kitos paslaugos
               1.6.1 pav. Pardavimų struktūra 2000-2002 m., proc.

    Iš 1.6.1 pav. pateiktos paslaugų struktūros matyti, kad tiek 2000 m., tiek 2002
m. pagrindinę dalį sudarė pajamos, gaunamos už apgyvendinimo paslaugas, tuo tarpu
2001 m. didžiausią pajamų dalį sudarė pajamos, gautos už maitinimo paslaugas. Tai iš
dalies susiję su tuo, kad 2001 m. Palūšėje vyko daugiau vietinės reikšmės masinių
renginių. Turizmo centro pajamos iš kitų veiklos sričių yra palyginti nedidelės ir per
2000-2002 m. laikotarpį išlieka beveik vienodame lygyje.


1.7 VšĮ „Palūšė“ finansavimo rodikliai
    Pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymą viešosios įstaigos lėšų šaltiniai gali būti:
     dalininkų (savininkų) skiriamos lėšos;
     pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
     valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
     Lietuvos ir užsienio fondų tiksliniai asignavimai;
     Lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat lėšos, gautos pagal
      testamentą;
     kitos teisėtai įgytos lėšos.
    Iš VšĮ turizmo centro “Palūšė” pateiktų duomenų matyti, kad centro
pagrindinis finansavimo šaltinis – pajamos, gaunamos už parduotas prekes ir suteiktas
paslaugas.
    Nors pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymą viešoji įstaiga yra ne pelno
organizacija, t.y. jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas (gautas pelnas negali būti
skirstomas steigėjams, nariams, dalininkams), tačiau, nesant kitų finansavimo šaltinių,
tik pakankama pelno suma gali užtikrinti veiklos plėtrą ir materialinės bazės
atnaujinimą.                                               46
    VšĮ turizmo centras “Palūšė” finansiniai veiklos rezultatai parodyti
1.7.1 lentelėje. Kadangi 2000 m. turizmo centras dirbo tik šešis mėnesius, o 2001 ir
2002 m. – ištisus metus, palyginimui greta metinių rezultatų pateiksime ir vidutinius
mėnesio rezultatus.

          1.7.1 lentelė. Finansinių rodiklių dinamika 2000-2002 m.

                                 Pokytis %  Pokytis %  Pokytis %
                2000                2001     2001     2002
    Rodikliai       (6 mėn.)
                      2001    2002
                                  palyg.su   palyg.su   palyg.su
                                  2000 m    2000 m    2001 m
Pardavimai, iš viso      377.133   514.721   397.537
 vidutiniškai per mėn.    62.856   42.893   33.128   - 31,8    -47,3    -22,8
Savikaina, iš viso      104.914   229.757   95.576
 vidutiniškai per mėn.    17.486   19.146    7.965    9,5    - 54,4   - 58,4
Bendrasis pelnas, iš viso   272.219   284.964   301.961
 vidutiniškai per mėn.    45.370   23.747   25.163   - 47,7    - 44,5     6,0
Veiklos sąnaudos, iš viso   248.487   311.949   299.020
 vidutiniškai per mėn.    41.415   25.996   24.918   - 37,2    - 39,8   - 7,7
Veiklos pelnas, iš viso    23.732   -26.985    2.941
 vidutiniškai per mėn.     3.955   -2.249     245    -     -93,8    -

    1.7.1 lentelės duomenys rodo, kad VšĮ turizmo centro “Palūšė” pardavimo
pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, pastoviai mažėjo.
Vidutinė savikaina 2001 m., palyginti su 2000 m., padidėjo 9,5 proc., o 2002 m.,
palyginti su 2001 m., sumažėjo net 58,4 proc. Tai pagerino veiklos rezultatus, tačiau
nors bendrasis pelningumas 2002 m. buvo didesnis negu 2000 m. (atitinkamai 76,0 ir
72,2 proc.), bendra pelno masė dėl žymiai mažesnių vidutinių pajamų per mėnesį
buvo 1,8 karto mažesnė. Tai lėmė ir veiklos pelningumo sumažėjimą, nors veiklos
sąnaudos per analizuojamą laikotarpį pastoviai mažėjo.
    Visa tai neigiamai veikė kitus finansinius rodiklius – didėjo mokėtinos sumos
ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kito mokumo lygis. VšĮ turizmo centro ”Palūšė”
mokumą charakterizuoja 1.7.2 lentelėje pateikti duomenys.


          1.7.2 lentelė. Mokumo koeficientų dinamika 2000-2002 m.

                              2002 palyg. su
                                        2002 palyg. su 2001,
 Koeficientai     2000    2001    2002       2000,
                                        + padid., - sumaž.
                             + padid., - sumaž.
Bendrojo mokumo   3,16    0,99    1,36    - 1,80        + 0,37
Skubaus mokumo    1,57    0,49    0,70    - 0,87        + 0,21

    Neigiamos veiklos pelningumas 2001 m. sąlygojo skolų padidėjimą ir
mokumo sumažėjimą. 2002 m. mokumo koeficiento rodiklis pagerėjo, tačiau skubaus
mokumo koeficientas liko žymiai mažesnis už normatyvinį.
    Pagal VšĮ turizmo centras ”Palūšė” pateiktus duomenis matyti, kad 2000-2002
m. turizmo centras finansavo tik tas priemones, kurios susijusios su turizmo centro
įvaizdžio formavimu. Finansavimo tendencijos teigiamos – šiam tikslui skiriamų lėšų
suma pastoviai didėja (1.7.3 lentelė).                                              47
    1.7.3 lentelė. VšĮ turizmo centro “Palūšės” lėšos skirtos įvaizdžio formavimui,
                      Lt
    Lėšų paskirtis       2000      2001       2002    2003 (planas)
Leidybai             561,0      147,0      5508,0     8449,0
Dalyvavimui parodose          -        -      802,0     1230,0
Kitoms priemonėms           -     3960,0      2770,0     1000,0
Iš viso              561,0     4107,0      9080,0     10679,0

     Remiantis 2002 ir 2003 m. duomenimis, didžiausią dalį lėšų VšĮ skyrė
leidybai. Šiam tikslui skirtų lėšų dalis bendroje įvaizdžio formavimui skiriamų lėšų
struktūroje 2002 m. sudarė 60,7 proc., o 2003 m. planuose šiam tikslui numatyta skirti
net 79,1 proc. visų lėšų.
     Įvairių kultūrinio ir švietėjiško pobūdžio renginių, kuriuos turizmo centras
“Palūšė” organizavo kartu su ANP administracija, finansavimą užtikrino ANP iš savų
ir iš šalies surastų finansavimo šaltinių, tačiau informacijos apie tai nepateikė.
     VšĮ turizmo centro “Palūšė” pateiktų duomenų analizė rodo, kad šis centras
lėšų veiklos plėtrai neturi:
      pagrindinis tiesioginės veiklos finansavimo šaltinis – pajamos, gaunamos
       už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes;
      gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes vos pakanka
       gamybos ir veiklos sąnaudoms padengti;
      Ignalinos savivaldybė per analizuojamąjį laikotarpį finansavo išlaidas,
       susijusias tik su įvaizdžio formavimu, o ANP administracija finansavo
       išlaidas, susijusias su kultūrinių ir švietėjiško pobūdžio renginių
       organizavimu.
                                           48
2  TURIZMO CENTRO „PALŪŠĖ“ MATERIALINĖS BAZĖS
  ĮVERTINIMAS

2.1 Palūšės turizmo centro kompleksą sudaro šie pastatai ir
  tiesiniai:
  a) apgyvendinimui skirti pastatai:
     I tipo 5 mediniai karkasiniai vieno aukšto poilsio namai, bendras jų plotas
     226,19 m2
     II tipo 12 stacionariai pastatytų karkasinių vagonėlių, bendras jų plotas
     218,16 m2
     III tipo 13 mūro ir medžio konstrukcijų 2 aukštų namų, bendras jų plotas
     650,79 m2, bei medinis vieno aukšto su rūsiu ir pastoge namas, b.pl. 53,9
     m2, (1987 m statyba)
     IV tipo mediniai vieno aukšto su pastoge namai, bendras jo plotas 248 m2

  b) nebaigtas statyti blokuoto tipo namas, bendras jo plotas 630 m2.

  c) administracinis medinis dviejų aukštų pastatas, kurio patalpomis naudojasi
  ANP administracija bei VŠĮ „Palūšė“. Dalis patalpų yra skirta turistams
  apgyvendinti. Bendras plotas 883,91 m2, 1968 m. statyba be rekonstrukcijos.

  d) mūrinis katilinės pastatas, bendras plotas 403,85m2. Statytas 1967 m.,
  nenaudojamas (2002 m. rugsėjo 10 d. ANP direktoriaus įsakymu nurašytas kaip
  netinkamas naudoti turtas)

  e) medinis pastatas, naudojamas kino filmų demonstravimui, įvairiems
    renginiams, plotas – 211,75m2. 1982 m. statyba, be rekonstrukcijos.

  f) 2 lauko tualetų pastatai, užstatytas plotas 89 m2.

  g) mūrinė kavinė-valgykla, bendras plotas – 1572,77 m2 (iš jo 688,25 rūsys).

  h) medinis namas, kuriame įsikūręs informacijos centras (dalis namo
    privatizuota).

  i) estrada, medinis namas, kuriame įrengta pilkapio ekspozicija, 1970 m. statyba

  j) malkinės, sandėliai, buitinės patalpos ir pan. 1104,57 m2

  k) vietinio vandentiekio sistema (gręžinys, bokštas ir vamzdynas),

  l) nuotakynė (vietinis savitekio tinklas, siurblinė, slėginė apie 3 km linija iki
    filtracijos laukų).
                                          49
2.2 Trumpa vertinamų poilsio namelių pagrindinės techninės
  charakteristikos
   I tipo poilsio nameliai.
   Pagrindiniai namo konstrukcijų sudedamieji elementai: pamatai – plytų stulpai,
sienos – medinės karkasinės, pertvaros – medinės, karkasinės, stogo danga – šiferio,
perdangos – medinės, išorės apdaila – dažytos, stikloplastas, vidaus – presuotas
popierius, dažytas.
   Namų inžinerinė įranga: nėra vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio,
centralinio šildymo, telefono linijų. Yra tik elektra.
   Kita įranga: grindys – iš lentų, dažytos; sienos ir lubos – presuoto popieriaus,
dažytos; lauko laiptai – mediniai.
   Pastato langai – mediniai, vieno stiklo; durys – medinės.
   11 K 1ž ir 12 K 1ž nameliuose bendras plotas yra 62,48 (62,01). Jį sudaro 8
dviviečiai kambariai (apie 7,8 m2 ploto).
   13 K 1ž – 15 K 1ž nameliuose yra po du kambarius (~ 16,8 m2 ploto)

     2.2.1 lentelė. I tipo poilsio namelių pagrindiniai (registro centro) duomenys
 Eil.  Pažymėjimas plane Bendras        Vidutinė    Sienos     Statybos
                     2
 Nr.               plotas (m )  vertė (Lt)           metai
 1   10 K 1ž         21,3      1395      karkasai    1985
 2   11 K 1ž         62,01     4209      karkasai    1985
 3   12 K 1ž         62,48     4141      karkasai    1985
 4   13 K 1ž         34,36     3008      karkasai    1985
 5   14 K 1ž         33,72     2946      karkasai    1985
 6   15 K 1ž         33,62     2946      karkasai    1985
            Viso: 226,19       17250
*Vertė apskaičiuota 2000.04.11 duomenims

    II tipo poilsio nameliai (stacionariai pastatyti vagonėliai)
    Pagrindiniai namo konstrukcijų sudedamieji elementai: pamatai – plytų ir
monolitinio betono stulpai; sienos – putų polestirolas ir presuotas popierius; pertvaros
– karkasinės; stogo danga – stikloplasto; perdangos – presuoto popieriaus; vidaus
apdaila – presuotas popierius; išorės apdaila – presuotas popierius.
    Namų inžinerinė įranga: nėra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo telefono
linijų, yra tik elektra.
    Kita įranga: grindys – presuoto popieriaus; sienos ir lubos – putų polestirolo.
Pastatų langai – mediniai, vieno stiklo; durys – medinės.
    18 K 1ž – 29 K 1ž namelio bendras plotas yra 18,18 m2. Jį sudaro 4 kambariai
(du – po 4,49 m2 ploto ir kiti – po 4,60 m2 ploto).

  2.2.2 lentelė. II tipo stacionariai pastatytų vagonėlių pagrindiniai (registro centro)
                                        duomenys
 Eil. Pažymėjimas plane Bendras         Vidutinė   Sienos      Statybos
 Nr.               plotas (m2)   vertė* (Lt)          metai
 1   18 K 1ž         18,18      45      karkasai     1986
 2   19 K 1ž         18,18      45      karkasai     1986
 3   20 K 1ž         18,18      45      karkasai     1986
 4   21 K 1ž         18,18      45      karkasai     1986                                           50
 5    22 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 6    23 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 7    24 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 8    25 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 9    26 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 10    27 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 11    28 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
 12    29 K 1ž      18,18        45       karkasai    1986
           Viso: 218,16        540
*Vertė apskaičiuota 2000 04 11

   III tipo poilsio nameliai.
   Pagrindiniai namo konstrukcijų elementai: Pamatai – monolitiniai; sienos –
kombinuotos plytų mūro ir karkasinės; pertvaros – medinės, karkasinės; stogo dangos
– banguoto plastiko lakštai; perdangos – medinės; vidaus apdaila – tinkuota ar dažytas
presuotas popierius; išorės – mūras ir dažytos dailylentės.
   Namų inžinerinė įranga: Vandentiekio, kanalizacijos, šildymo nėra. Du
nameliai (36 K 1p ir 57 K 1p), kurie minėtus patogumus turi. Telefono linijos nėra.
Elektra yra.
   Kita įranga: grindys – lentų, dažytos; sienos ir lubos – tinkuotos ar presuoto
popieriaus, dažytos. Pastatų langai – mediniai, stiklo; durys – faneruotos.

    Pastaba: 56 K 1p ir 57 K 1p turi rūsį.

   36 K 1p – 47 K 1p namelių pirmo aukšto bendras plotas sudaro 16,86 m2
(vienas trivietis kambarys). Mansardos bendras plotas yra 27,57 m2, kur 12,46 m2
dvivietis ir 15,11 – trivietis kambariai.
   56 K 1p – 57 K 1p namelių pirmo aukšto bendras plotas 31,98 m2 (vienas
kambarys) ir mansardoje (52,27 m2) yra du kambariai (30,62 ir 27,57) m2.

   Poilsio namelis 30 K 1ž yra 137,02 m2 bendrojo ploto, 1987 m statybos
pastatas.
   Pagrindiniai namo elementai: pamatai – monolitiniai; sienos – medinės,
karkasinės; pertvaros – medinės, karkasinės; stogo danga – asbocementiniai lakštai;
perdangos – medinės; vidaus apdaila – presuotas dažytas popierius; išorės –
dailylentės dažytos.
   Namų inžinerinė įranga:: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas (yra
vietinė katilinė) yra elektra, nėra telefono linijos.
   Kita įranga: rūsio – bendrasis plotas 41,55 m2. Rūsį sudaro trys sandėliai (32,77
m2), koridorius (1,41 m2), pirtis (6,13 m2) ir tualetas (1,24 m2). Rūsio sienos – betono
blokų, pertvaros plytų mūro, perdangos – monolitinės. Pirmas aukštas – 53,94 m2,
keturi kambariai. Mansardos bendrasis plotas 41,53 m2, ją sudaro trys kambariai.
   Grindys – lentų; langai – mediniai, dvigubo stiklo; sienos, lubos – karkasinės,
apkaltos dailylentėm.

     2.2.3 lentelė. III tipo poilsio namelių pagrindiniai (Registrų centro) duomenys
 Eil.   Pažymėjimas plane Bendras        Vidutinė    Sienos     Statybos
                       2     *
 Nr.                plotas (m )   vertė (Lt)           metai
 1    36 K 1p         44,43      5738      plytos     1984
 2    37 K 1p         44,43      5738      plytos     1984


                                            51
 3   38 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 4   39 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 5   40 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 6   41 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 7   43 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 8   44 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 9   45 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 10   46 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 11   47 K 1p       44,43      5738      plytos     1984
 12   56 K 1p       77,81      11084     plytų mūras   1984
 13   57 K 1p       84,25      11473     plytų mūras   1984
           Viso: 650,79      85675
*Vertė apskaičiuota 2000 04 11

    IV tipo poilsio nameliai:
    Pagrindiniai namo elementai: pamatai – plytų stulpai; sienos – medinės,
karkasinės; pertvaros – medinės, karkasinės; stogo danga – banguoti plastiko lakštai;
perdangos – medinės; vidinė apdaila – presuotas popierius, dažyta.
    Namų inžinerinė įranga: Nėra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, telefono
linijos, yra elektra.
    Kita įranga: grindys – lentų, dažytos; sienos ir lubos – tinkuotos ar presuoto
popieriaus, dažytos. Pastatų langai – mediniai, vieno stiklo; durys – medinės. Pastatą
sudaro keturi dviviečiai kambariai. Šiuo metu eksploatuojami tik du, nes mansardiniai
kambariai nėra eksploatuojami, kadangi neatitinka saugumo reikalavimų. Pirmojo
aukšto bendrasis plotas, kur yra du dviviečiai kambariai, yra 27,56 m2.

    2.2.4 lentelė. IV tipo medinių namų su pastoge pagrindiniai (Registrų centro)
                                      duomenys
 Eil. Pažymėjimas plane Bendras       Vidutinė    Sienos     Statybos
 Nr.              plotas (m2) vertė* (Lt)          metai
 1   48 K 1ž         49,6     4370      karkasai    1984
 2   49 K 1ž         49,6     4370      karkasai    1984
 3   50 K 1ž         49,6     4370      karkasai    1984
 4   51 K 1ž         49,6     4370      karkasai    1984
 5   52 K 1ž         49,6     4370      karkasai    1984
            Viso: 248      21850
*Vertė apskaičiuota 2000 04 11

            2.2.5 lentelė. Kitų pagalbinių statinių pagrindiniai duomenys
 Eil.  Pažymėjimas plane Bendras       Vidutinė    Sienos     Statybos
 Nr.             plotas (m2)   vertė* (Lt)           metai
 1   Sandėlis       5 F 1p     87,57      plytų      1959
 2   Sandėlis       6 F 1p     6        plytų      1984
 3   Sandėlis       7 F 1mp     158       mediniai    1959
                               rąstai
 4   Malkinė        8 F 1ž     64       lentų      1984
 5   Poilsio namai*    10 K 1ž     26       karkasai    1978
 6   Poilsio namai*    17 K 1ž     73       karkasai    1978
 7   Ūkinis pastatas    31 H 1p     219       plytų      1973


                                          52
 8   Malkinė*        33 F 1ž    154,0     lentų     1984
 9   Malkinė*        34 F 1ž    82,0      karkasai    1984
 10  Buitinės patalpos   42 K 1ž    27       karkasai    1982
 11  Daržovių saugykla   53 F 1p    155      plytų     1984
 12  Sandėlis        55 F 1p    152      plytų     1959
           Viso:         1203,57

*Nurašyti kaip netinkamas naudoti turtas (2002 m. rugsėjo 10 d., ANP direktoriaus
įsakymu Nr. 1–73).
                                          53
2.3 Turizmo centro komplekso būklė
    Visų tipų apgyvendinimui skirtų pastatų dydžiai ir įranga neatitinka kempingų
    (motelių) klasifikavimo reikalavimų,
    I, II, IV tipo pastatų būklė yra avarinė, nėra jokių argumentų pagrįsti jų
    rekonstravimą. Visi šie pastatai griautini.
    III tipo apgyvendinimui skirtų pastatų būklė bloga, išskyrus laikančias mūro
    konstrukcijas. Šie pastatai gali būti rekonstruoti ir modernizuoti, tačiau esant
    tik tam tikroms sąlygoms ir aplinkybėms,
    Nebaigtas statyti blokuoto tipo namas per 10 metų netvarkomas ir
    neprižiūrimas tapo avarinės būklės ir nebetinkamas anksčiau numatytai
    apgyvendinimo paskirčiai. Pastatas griautinas.
    Administracinio pastato būklė yra patenkinama laikinam (maždaug 3-5 metų)
    naudojimui toms pačioms reikmėms kaip ir dabar. Tačiau pastatas nėra
    vertingas, neišvaizdus, jo dislokacija funkcine prasme nėra tinkama turizmo
    kompleksui, o administracijos reikmėms jis yra per didelis.
    Katilinė neveikia, jos pastatai yra avarinės būklės ir griautini, nes turizmo
    bazės komplekso pastatų apšildymą ir karšto vandens ruošimą ir tiekimą
    siūloma spręsti kitaip.
    Medinio pastato (kino salės) būklė yra patenkinama, ir pastatas gali būti
    naudojamas toms pačioms reikmėms. Tačiau jo konstrukcijos ir įranga yra
    primityvios, pats pastatas menkavertis.
    Vienas lauko tualetas neveikia. Jo pastatas moraliai ir fiziškai susidėvėjęs bei
    nereikalingas, todėl griautinas. Kitas lauko tualetas dar kurį laiką gali būti
    naudojamas.
    Medinis namas, kuriame įsikūręs informacijos centras, gali būti
    rekonstruojamas, jeigu paaiškėtų jo reikmė turizmo bazės kompleksui. Kol kas
    paliktinas kaip status quo tol, kol galutinai paaiškės pastato teisinis statusas.
    Sandėliai, malkinės, įvairūs priestatai nebereikalingi, kitai paskirčiai netinkami
    ir susidėvėję. Visi šie pastatai griautini.
    Vandentiekio, elektros sistemų ir nuotakyno techninės būklės rodikliai nėra
    tiksliai žinomi. Tačiau akivaizdu, kad visi lauko inžineriniai tinklai yra laikini
    ir turėtų būti rekonstruoti ir išplėtoti pagal Palūšės turizmo bazės plėtros
    programą.
    Turizmo bazės teritorija inžinerinis sutvarkymas yra nekokybiškas ir
    neatitinka privažiavimams, takams, parkavimo aikštelėms, lauko laiptams ir
    t.t. keliamų techninių reikalavimų. Praktiškai visa teritorija nepritaikyta
    neįgaliems žmonėms.
    Pačioje teritorijoje pramogų turistams nėra, artimiausioje aplinkoje – XVIII a.
    medinė bažnyčia, akmens amžiaus gyvenamojo būsto ir pilkapio ekspozicija
    bei „Aukštaičių užeiga“.

2.4 Pasiūlymai Palūšės turizmo centrui plėtoti

2.4.1 Plėtros prielaidos:
    Būtinos šios plėtros prielaidos:                                           54
    Parengti Palūšės kaimo (vietovės) bendrąjį planą, kuris turėtų išspręsti jo
    kompetencijai priklausančias problemas, tarp kurių svarbiausiomis laikytina:
      o Plėtros dydis, t.y. lankytojų (turistų ir pan.) maksimalus leistinas
        koncentracijos dydis. Priešingu atveju koncentracija galėtų būti tokia
        didelė, kad tai sukeltų aplinkos suniokojimą, poilsiautojų ir turistų
        diskomfortą.
      o Turizmo bazės veiklos sezoniškumo sumažinimas (arba sezonų
        proporcijos),
      o Turizmo paslaugų kokybė; motelių, kempingų ir kt. klasės, struktūra.
        Tai iš dalies galėtų išspręsti paslaugų ir pramogų įvairovės problemą,
      o Ignalinos ir kitų vietovių turizmo ir poilsiautojų paslaugų
        infrastruktūros konkurencinės plėtros įtaka Palūšei, jos patrauklumui
        bei jos vietai bendroje paslaugų rinkoje.
      o Vieningos inžinerinės infrastruktūros formavimas (nuotėkų valykla,
        centralizuotas vandentiekis ir t.t.) ne Palūšės turizmo centrui, o visai
        Palūšės gyvenamajai vietovei. Sezoniškumo sumažinimui labai svarbu
        išspręsti patalpų šildymo ir karšto vandens ruošimo problemą. Vienas
        iš variantų, reikalaujančių mažiausiai kapitalo investicijų, būtų elektros
        energijos naudojimas. Tai būtų priimtina lokalios taršos mažinimo
        požiūriu.
    Palūšės bendrajame plane privalo būti įvertinti gyventojų, turistų, verslo ir
paslaugų įmonių interesai ir paaiškėti konkreti turizmo bazės vieta socialinės
ekonominės Palūšės kaimo plėtros procese bei Rytų Lietuvos regiono plėtroje.
    Esamas Palūšės turizmo bazės statusas iš esmės yra Aukštaitijos nacionalinio
parko priedėlis. Tuo labiau, kad turizmo bazės egzistavimo pagrindas – apylinkių
gamta, jos patrauklumas.
    Jeigu ir ateityje būtų akcentuojamas tik vienas tikslas – suteikti prieglobstį
(apgyvendinimo paslaugas) turistams, lankantiems (keliaujantiems) po nacionalinį
parką, Palūšės turizmo centro plėtra iš esmės nereikalinga ir nesietina su pramogų ir
paslaugų įvairovės reikme. T. y. ji būtų skirta gamtos mylėtojams ir vertintojams.
Toks Palūšės turizmo bazės lankytojų kontinentas susiformuotų savaime. tuo pačiu
maža žiemos sezone tikimybė.
    Dėl šių aplinkybių ypač padidėja tikimybė, kad Palūšės bazė neturės
pakankamai pajamų, jos išlaikymui reikės subsidijų.
    Be to, apgyvendinimo pastatų bloga būklė, žemos kokybės apgyvendinimo
paslaugos ir higienos sąlygos palaipsniui blogės ir sunyks savaime.
    Todėl pasyvios plėtros variantas – tai laikinas 2–3 metams egzistavimo
pratęsimas ir pasiruošimas kokybinei plėtrai. Pasiruošimui priskirtina I ir II tipo
pastatų bei kitų nereikalingų ir beverčių pastatų nugriovimas ir teritorijos
rekultivavimas.

    Palūšės turizmo centro plėtros variantų gali būti daug. Tačiau nagrinėtini du
pagrindiniai:
    kompromisinis variantas,
    radikalus variantas.


2.4.2  Kompromisinis plėtros variantas
                                            55
    Kompromisinio varianto esmė:
    a) Palūšės turistinės bazės teisinis viešosios įstaigos, kurios steigėjas yra
       Aukštaitijos nacionalinis parkas, statusas išlieka,
    b) tuo pačiu išlieka ta pati jos paskirtis, tačiau siūloma kokybinė plėtra tokiais
       principais:
     plėtrą vykdyti palaipsniui, logiškai ir techniškai pagrįstais etapais,
     siektina teikti 1-3 kategorijos paslaugas (motelių ir kempingų
       klasifikavimo pagrindu),
     žiemos sezono metu turizmo bazė turėtų veikti ne mažesniu kaip 50%
       pajėgumu ir tai turėtų garantuoti patrauklios pramogos,
     pirminis skaičiuojamasis bazės pajėgumas turėtų būti ne mažesnis kaip
       150 turistų, tarp jų apie 50% turistų, atvykusių lengvaisiais automobiliais,
     bazės teritorija turi būti pritaikyta dviratininkams ir neįgaliesiems,
     bazės išplanavimas keistinas, pagrindinis tikslas – pagerinti jos
       funkcionavimą, racionaliau išnaudoti teritoriją, suformuoti estetišką
       aplinką.
    Kompromisinės plėtros variantui įgyvendinti reikėtų atlikti tokius
pertvarkymo darbus, o jų santykinė seka galėtų būti tokia:
  1. I ir II tipo pastatus bei kitus nereikalingus ir beverčius pastatus nugriauti,
    teritoriją rekultivuoti ar naudoti tolimesnei bazės plėtrai (t. y. pasyvios plėtros
    variantas).
  2. Nugriauti IV tipo namus, vietoje jų pastatyti naujus, kurie atitiktų 3 klasės
    apgyvendinimo reikalavimo reikalavimus.
  3. Rekonstruoti kavinės (valgyklos) pastatą, įrengiant čia dvi (didelę ir mažą)
    konferencijų sales, patalpas informacijos centrui bei viešosios įstaigos
    administracijai, bei nacionalinio parko direkcijos.
  4. Įrengti tiesioginį privažiavimą ir automobilių, dviračių aikštelę prie kuriamo
    turistinės bazės centro.
  5. Rekonstruoti III tipo namus, kurie atitiktų 1-2 klasės apgyvendinimo
    reikalavimus, turėtų patrauklią architektūrinę išraišką, vandentiekį, nuotakyną
    ir pan.
  6. Vietoje nugriautų administracinio ir greta esančio sandėlio pastatų statyti 3-4
    kategorijos turistų apgyvendinimo pastatus.
    Investicijų poreikis kompromisiniam variantui buvo paskaičiuotas, remiantis
statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiai rodikliais bei
sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimais. (Aplinkos ministerija. Sustambinti
statybos darbų kainų apskaičiavimai (IV) (pagal 2003 m skaičiuojamąsias resursų
rinkos kainas) Vilnius, 2003, UAB „SISTELA“; Statinių statybos skaičiuojamųjų
kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai. Vilnius 2003, UAB „SISTELA“).
 Nauja statyba

 IV tipo namelių vietoje statomi nauji apgyvendinimo     231 000 Lt
 pastatai


 Rekonstrukcija

 Esamų III tipo namelių atnaujinimas             332 000 Lt
 Kavinės-valgyklos rekonstrukcija, pritaikant pastatą ir   2 044 000 Lt
 administracinėms turizmo informavimo centro


                                            56
 reikmėms
 Nugriovimai pastatų, jų teritorijų sutvarkymas,      95 000 Lt
 statybinio laužo išvežimas
 Automobilių stovėjimo vietų įrengimas           110 000 Lt
 Šaligatvių tiesimas, dalinis rekonstravimas        50 500 Lt
 Vandentiekio ir kanalizacijos linijų tiesimas       92 000 Lt
                              140 000 Lt
 Elektros kabeliai                     20 000 Lt
 (namelių reikmėms ir teritorijai apšviesti)
 Gatvelių tiesimas                     42 000 Lt
 Automobilių stovėjimo vietų grindinio įrengimas      208 000 Lt
                       VISO:     3 364 500 Lt

 Techninės dokumentacijos, techninės priežiūros      iki 334 600 Lt
 projekto vykdymo priežiūra (10%)
 tarp to:
 techninei dokumentacijai - 5% (techninis projektas,    ~ 198 000 Lt
 konkurso dokumentai)
    BENDRAS INVESTICIJŲ POREIKIS:             3699 100 Lt.
        1 apgyvendinimo vietai:           24661 Lt.

    Kitą investicijų poreikio skaičiavimo variantą galimybių studijos redagavimo
metu pasiūlė ANP direkcijos specialistai (žr. priedus), tačiau detaliai galimybių
studijoje jis nenagrinėjamas, kadangi kartu su pasiūlymais nebuvo pateikta
informacija kuo remiantis suskaičiuotos nurodytos investicijos.
    Šioje darbo stadijoje tikslesnis investicijų poreikio apskaičiavimas nėra
būtinas, be to ir neįmanomas, nes pagal Lietuvos respublikos teritorijų planavimo
įstatymą ir Statybos įstatymą Palūšės turistinio centro plėtros įgyvendinimas susijęs su
kitų dokumentų rengimu bei jų rengimą lydinčiomis procedūromis.
    Tolimesnių veiksmų seka turėtų būti tokia:
  1. Parengti Palūšės bendrąjį planą.
  2. Parengti Palūšės turizmo centro ir inžinerinių tinklų, kavinės-valgyklos
    detaliuosius planus.
  3. Parengti Palūšės turizmo centro statinių (griovimo) pagrindimus ir
    investicinius projektus.
  4. Parengti Palūšės turizmo centro statinių techninius projektus.
  5. Parengti statybos darbų pirkimų dokumentaciją.
  6. Organizuoti konkursą.
  7. Vykdyti statybos darbus, juos prižiūrėti.
  8. Organizuoti komisijų darbą, pripažinti turizmo centrą tinkamu naudoti.

   Visa tai pareikalautų vadybinių pajėgumų, kuriais turėtų disponuoti Palūšės
turizmo centras.
   Kompromisinės plėtros varianto esminis apibūdinimas formuotinas taip:
  1. Tai brangus variantas.
  2. Dideles investicijas lemia būtent kompromisas šį kompleksą traktuoti kaip
    dvejopos paskirties:                                           57
    a. tenkinantį Aukštaitijos nacionalinio parko, turizmo informacijos centro,
      kavinės kaip galimo savarankiško verslo objekto poreikius, ir
    b. Palūšės turizmo centro poreikius.
  3. Palūšės turizmo centrui investicijos, susijusios su apgyvendinimo ir kitų
    paslaugų kokybės pagerinimui sudarytų apie 1453 tūkst. litų (39,3 bendrų
    investicijų) arba 9700 lt/1 planuojamai vietai.
  4. Tokios investicijos būtų nepakeliama našta viešajai įstaigai turizmo centras
    „Palūšė“, kurios įstatuose numatyti tikslai ir uždaviniai yra labai išplėtoti ir
    nenumato pagrindinį dėmesį ir pastangas skirti apgyvendinimo ir kitoms
    paslaugoms teikti.
  2001 ir 2002 metais reikėtų turizmo centre išnaudojimas sudarė atitinkamai apie
13 % ir 14 % (pagal lovadienių skaičių). 2002 m grynasis ataskaitinis metų pelnas
paskirstymui sudarė 2941 lt t. y. 1 lovadieniui tenka 0,20 lt pelno per metus.
  Planuojamosios investicijos situaciją pagerintų, tačiau ne automatiškai, nes
kokybiškesnes paslaugas lydėtų ne vien pajamų, bet ir išlaidų augimas (amortizaciniai
atskaitymai, priežiūra, veiklos sąnaudos ir t.t.).
  Šis kompromisinės jau minėtus plėtros apibūdinimas iškelia vėl tuos pačius
klausimus, susijusius su turizmo centro dydžiu, jo vieta bendroje regiono turizmo
paslaugų rinkoje ir netgi pačioje Palūšėje, nes čia greta planuojamas pradėti statyti
kempingas.
  Kartu iškyla ir institucinis klausimas – ar tai viešosios įstaigos turizmo centras
„Palūšė“ veiklos objektas.


2.4.3 Radikalus variantas
  Radikalaus varianto esmė:
  a. restruktūrizuoti viešąją įstaigą turizmo centrą „Palūšė“.
  b. iš jo kompetencijos atimti dalį veiklos, kuri yra susijusi su apgyvendinimo ir
    kitų turizmo, poilsio ir pramogų paslaugų teikimu. Šitą veiklą traktuoti kaip
    komercinę, o ja užsiimančią įmonę traktuoti kaip įmonę, veikiančią
    konkurencinėje turizmo paslaugų rinkoje.
Tokia įmonė viena ir kita forma turėtų disponuoti dabartinių poilsio namelių teritorija
ir gretima aplinka.
  Įmonei turėtų būti sudarytas veiklos planas, įvertinant Ignalinos rajono socialinės
plėtros planą, Ignalinos atominės elektrinės regeneravimo schemą, Utenos apskrities
turizmo plėtros programą bei gretimų rajonų (savivaldybių) plėtros planus.
  c. turizmo centro svarbiausios funkcijos turėtų būti tos, kurios susijusios su
    turizmo propagavimu, švietimu, informacija, konsultavimu, renginių
    organizavimu, bei kita veikla, artima ir naudinga Aukštaitijos nacionaliniam
    parkui.

   Įvertinant tai kad, pagrindinė saugomų teritorijų paskirtis yra teritorijos
saugojimas garantuojant gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą gamtos
išteklių atkūrimą, sudarant sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir
aplinkos būklės stebėjimams, propaguojant gamtos ir kultūros vertybių apsaugą (pagal
saugomų teritorijų įstatymą) geriausiai Palūšės turizmo centras būtų plėtojamas
pritaikant radikalųjį plėtros variantą. Tokiu būdu turėtų būti derinami saugomų
teritorijų ir turistų poreikių bei galimybių interesai.


                                           58
  Palūšės teritorijoje, šalia dabartinio sporto aikštyno numatomas statyti kempingas,
kurio įrengimas šiuo metu nėra savalaikis, kol galutinai nėra išspręstas Palūšės centro
likimas. Jei Palūšės centras pasirinktų radikalų pertvarkymo variantą, toks statinys
šioje teritorijoje būtų per žemos kategorijos ir priverstų taikytis rengiant bendrąjį bei
detaliuosius planus. Todėl norint pasinaudoti suformuotu Palūšės turistiniu įvaizdžiu,
tikslinga šioje teritorijoje įsteigti aukšto lygio apgyvendinimo paslaugas teikiantį
centrą, kuris taptų ne tik apgyvendinimo, bet ir pramogų teikėju.

Išvados:

  1. Tolimesnės turizmo centro „Palūšė“ plėtros perspektyvos turi būti
   sprendžiamos pasirinkus vieną iš pasiūlytų scenarijų kompromisinį ar
   radikalų.
  2. Pagal Valstybinio turizmo departamento techninę užduotį parengta galimybių
   studija įvertina turizmo centro „Palūšė“ rekonstrukciją Aukštaitijos
   nacionalinio parko kontekste.
  3. Pasirinkus radikalų plėtros variantą, būtina įvertinti Palūšės turizmo centro
   svarbą viso Ignalinos regiono kontekste.
                                           59
2.5 Aukštaitijos nacionalinio parko turizmo centro „Palūšė“
  finansavimo modelis

2.5.1 Valdymo ir veiklos finansavimo modelis
    VšĮ turizmo centro “Palūšė” steigėjas – ANP direkcija, kurios funkcijoms ir
programoms vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, prie kurių priskiriamos ir
direkcijos uždirbtos lėšos iš ūkinės – komercinės veiklos . Centro finansavimui taip
pat gali būti naudojamos:
     Ignalinos, Švenčionių bei Utenos rajonų savivaldybių biudžetų lėšos;
     valstybinio bei Ignalinos, Švenčionių ir Utenos rajonų savivaldybių
      gamtos apsaugos fondų lėšos;
     kitų fondų lėšos;
     kitos teisėtai įgytos lėšos.
    ANP finansiniai ištekliai naudojami:
     direkcijai išlaikyti;
     nacionaliniam parkui tvarkyti, gamtos ir nekilnojamoms kultūros
      vertybėms išsaugoti;
     pažeistiems gamtos, kultūros kompleksams bei objektams atkurti;
     tyrimams ir stebėjimams vykdyti;
     nacionalinio parko švietėjiškai ir auklėjamajai veiklai, pažintinei
      rekreacijai plėtoti, nacionalinio parko vertybėms, jų apsaugai populiarinti,
      parkui reklamuoti ir reprezentuoti;
     kitoms su nacionalinio parko paskirtimi susijusioms priemonėms įgyvendinti.
    Pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymą vienas iš viešosios įstaigos finansavimo
šaltinių gali būti dalininkų (savininkų) skiriamos lėšos. ANP nuostatai reglamentuoja,
kad tokių lėšų paskirtis turėtų būti tikslinė:
     gamtos ir kultūros paveldo tvarkymui;
     teritorijų, vandens telkinių ir paplūdimių, esančių viešosios įstaigos
      teritorijoje, priežiūrai;
     įvairių kultūrinio, švietėjiško ir auklėjamojo pobūdžio renginių
      organizavimui, jei patirtų išlaidų nepadengia gautos pajamos už parduotus
      bilietus, loterijas ir pan.
    Pagal nuostatus ANP galėtų finansuoti ir turizmo centro įvaizdžio (leidybos,
reklamos ir reprezentacijos) formavimo priemones, jei turėtų pakankamai lėšų. Tad
ANP direkcija lėšas skirti gali tik sudariusi su „Palūšės“ turizmo centro bendras
tikslines programas, numatančias konkrečius darbus ir jų įgyvendinimo laikotarpį.
Programos galėtų būti rengiamos metams, arba ilgesniam – 3-5 metų laikotarpiui (kas
užtikrintų ilgalaikio planavimo galimybes). Programos galėtų būti rengiamos
atskiroms sritims: ANP rekreacinės infrastruktūros priežiūrai, informacinės sistemos
kūrimui ir įgyvendinimui, ekologinio švietimo, kultūrinių renginių, tradicinių švenčių
organizavimui, turizmo centro teritorijos priežiūrai ir pertvarkymo darbams.
    Lėšų turizmo centrui turėtų skirti ir Ignalinos rajono savivaldybė. Pagal
Nacionalinės turizmo programos nuostatas prie savivaldybės funkcijų priskiriama ir
funkcija, susijusi su palankios aplinkos turizmo verslui kūrimu. Lėšos galėtų būti
skiriamos tiesiogiai turizmo centrui arba per ANP administraciją, nurodant orientacinę
sumą, skirtiną VšĮ turizmo centrui “Palūšė”. Lėšos galėtų būti skiriamos parengtų
programų pilnam arba daliniam finansavimui.


                                          60
    Kelių ir gatvių, esančių turizmo centro teritorijoje, tiesimas ir priežiūra turėtų
būti finansuojamas iš kelių fondo. Pažymėtina, kad lėšos šiam tikslui skiriamos pagal
Lietuvos automobilių kelių direkcijai savivaldybių pateiktus objektų sąrašus, o lėšos
miškų ir nacionalinių bei regioninių parkų keliams – pagal įgaliotų institucijų
pateiktus direkcijai objektų sąrašus. Taigi, norėdamas, kad būtų finansuojama turizmo
centro teritorijoje esančių kelių priežiūra ir naujų tiesimas, VšĮ turizmo centras
“Palūšė” turėtų tai suderinti su ANP direkcija, kad ši juos įtrauktų į finansuojamų
objektų sąrašą, teikiamą Lietuvos automobilių kelių direkcijai.
    Esant lėšų trūkumui, ANP turėtų padengti turizmo centro administracijos
išlaikymo išlaidas. Tam tikrą indėlį į šių priemonių finansavimą galėtų įnešti ir pati
viešoji įstaiga, sukaupusi pakankamai lėšų, tačiau, kaip rodo analizė, kol kas turizmo
centras lėšų minėtų priemonių finansavimui neturi.
    Turizmo centras turėtų intensyviau ieškoti savo veiklos rėmėjų.
    Renkantis radikalųjį variantą būtina nauja Palūšės kaip turizmo pramogų ir
paslaugų centro vizija viso regiono kontekste, kuri numatytų kokybinę pramogų ir
paslaugų plėtrą, akcentuotų verslą. Tai prieštarautų pagrindiniam ANP kaip saugomos
teritorijos veiklos pobūdžiui. Tokiu atveju būtinas politinis sprendimas, o Palūšės
turizmo centras turėtų pakeisti statusą bei valdymą, kur viena iš galimybių būtų
perduoti turtą savivaldybės nuosavybėn.

2.5.2  Rekonstrukcijos ir plėtros projekto finansavimo modelis
    Dabartiniu metu turizmo centras “Palūšė” lėšų rekonstrukcijos ir plėtros
projekto įgyvendinimui neturi, tačiau perspektyvoje yra realios galimybės gauti
paramą iš ES struktūrinių fondų (SF).
    SF finansuoja ekonomiškai naudingus, nors ir greitai neatsiperkančius
projektus. Turizmo sektorius yra viena remtinų sričių. Tai nurodoma programiniame
dokumente: remtina sritis yra naujų apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų
statyba bei įrengimas, esamų pastatų, objektų statyba ir įrengimas, esamų pastatų,
privačių paveldo objektų pritaikymas turizmui.
    SF parama nėra vienoda visiems projektams:
     savivaldybių projektams parama siekia iki 100 proc. tinkamų projekto išlaidų;
     viešųjų institucijų projektams – iki 75 proc. tinkamų projektų išlaidų.
    Taigi VšĮ turizmo centras “Palūšė”, norėdamas įgyvendinti rekonstrukcijos ir
plėtros projektą, turėtų investuoti savo lėšų ne mažiau kaip 25 proc. visos projekto
vertės, jei šios išlaidos būtų pripažintos tinkamomis.
    Tinkamomis išlaidomis laikomos:
     statinių statyba ir rekonstrukcija;
     įrangos įsigijimas, montavimas, instaliavimas;
     rinkodaros priemonės;
     programinės įrangos kūrimas, plėtra ar įsigijimas;
     mokymai ir konsultacijos;
     dalyvavimas parodose (tik pirmą kartą);
     žemės įsigijimas (iki 10 proc. visų tinkamų įsigijimo išlaidų ir jeigu tai
       susiję su projekto įgyvendinimu);
     konsultacinės paslaugos.
    Prie konsultacinių paslaugų priskiriami rinkos tyrimai, verslo galimybių
studijos, techninės dokumentacijos rengimas, informacinių sistemų kūrimas, verslo
planų bei strategijų rengimas, partnerių paieška ir pan.
    Svarbiausi SF paramos teikimo principai yra šie:


                                            61
      išlaidų kompensavimas – parama teikiama dalimis pagal faktines išlaidas;
      išlaidas galima daryti tik tuomet, kai priimtas sprendimas skirti paramą
      konkrečiam projektui.
    Remiantis paramos teikimo principais, VšĮ turizmo centras “Palūšė” turi turėti
lėšų pačioje projekto įgyvendinimo pradžioje. Kadangi pagal Viešųjų įstaigų įstatymą
viešosios įstaigos lėšų šaltiniais gali būti pajamos, gautos už paslaugų pardavimą, o
taip pat dalininkų (savininkų) ir įvairių fondų skiriamos lėšos, todėl prie projekto
finansavimo turėtų prisidėti turizmo centro “Palūšė” steigėjas – ANP administracija,
kuri turėtų siekti, kad valstybės biudžeto 2004-2006 m. sąmatoje ANP būtų numatyti
atitinkamai didesni asignavimai, taip pat pasirūpinti, kad projekte numatytų gatvių
tiesimas būtų finansuojamas iš Kelių fondo lėšų.
    ANP direkcija turi galimybių gauti tikslinių lėšų iš Valstybės investicijų
programos, Aplinkos rėmimo programos, kitų vykdomų užsienio šalių remiamų
projektų. Kadangi turizmo centro “Palūšė” veikla orientuojama ir į ekologinio
švietimo funkcijų vykdymą, vienas iš finansinių donorų galėtų būti Švietimo
ministerija (per savo vykdomus projektus ir programas) ar įvairūs fondai.
    Rekonstrukcijos ir plėtros projektą reikėtų įgyvendinti etapais pagal pateiktus
turizmo bazės teritorijos pertvarkymo pasiūlymus bei atsižvelgiant į teritorijos
funkcinį zonavimą.
    Svarstytinas ir kitas finansavimo modelis – steigėjo funkcijų perdavimas
Ignalinos savivaldybei. Jei tai neprieštarautų projekto atrankos kriterijams, kurie šiuo
metu rengiami, tuomet iš struktūrinių fondų galėtų būti finansuojama iki 100 proc.
tinkamų išlaidų. Tačiau išlieka tikimybė, kad vienas paramos gavėjas galės teikti tik
apibrėžtą kiekį projektų, o turizmo vystymas nėra pagrindinė savivaldybių funkcija.
    Pagal šį modelį pirmuoju projekto įgyvendinimo etapu reikėtų iš komercinio
banko skolintis pertvarkymo darbams reikalingą pinigų sumą. Kompensavus išlaidas
iš SF, paskola būtų grąžinama. Po to vėl imama nauja paskola antrojo etapo darbams,
kuri ir vėl grąžinama iš karto, kai tik išlaidos kompensuojamos iš struktūrinių fondų.
Trečiojo etapo darbams vėl imama paskola, kuri grąžinama gavus išlaidų
kompensaciją iš Europos Sąjungos. Palūkanas bankui moka paskolos gavėjas.
    Galimas ir kitoks projekto finansavimo modelio variantas – į steigėjų tarpą
įtraukiant finansiškai pajėgius fizinius ar juridinius asmenis. Tuo atveju, jeigu
projektas atitiks kriterijus, iš SF galėtų būti finansuojama iki 75 proc. tinkamų išlaidų.
    Perspektyvas gauti ES struktūrinių fondų paramą galėtų turėti jungtinės veiklos
principais besiremianti viešoji įstaiga. Įgyvendinant bendrojo planavimo dokumentų
priemonių uždavinius, svarbu pritraukti kuo platesnį įvairiapusius interesus
atstovaujančių naudos gavėjų skaičių, viso Rytų Aukštaitijos regiono poreikius tiek
vystant turizmo infrastruktūrą, tiek tenkinant socialinius, visuomenės švietimo,
gamtosaugos bei kitus interesus. Turizmo centras “Palūšė” turėtų išlaikyti viešosios
įstaigos statusą, pritraukti daugiau steigėjų ir praplėsti vykdomų funkcijų skaičių.
Vienu iš steigėjų galėtų tapti Ignalinos savivaldybė (gal būt – ir Utenos bei
Švenčionių savivaldybės), į steigėjų tarpą galima įtraukti finansiškai pajėgius ir patirtį
turizmo paslaugų versle turinčius fizinius bei juridinius asmenis. Atsižvelgiant į
gamtosauginės teritorijos svarbą ir siekiant reguliuoti rekreacines apkrovas, įstaigos
nuostatuose (steigimo sutartyje) ar bendroje plėtros strategijoje turėtų išlikti
valstybinės institucijos (ANP direkcijos) viršenybė, ypač, priimant sprendimus,
susijusius su perduoto turto valdymu ir gamtosaugos interesų paisymu.
    Steigėjai, dalyvaudami turizmo centro „Palūšė“ valdyme, patenkintų šiuos
savo interesus:                                          62
  d. ANP direkcija – atliktų Saugomų teritorijų įstatyme, ANP parko ir ANP
    direkcijos nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinant teisės aktuose
    nurodytų tikslus: vystyti pažintinį turizmą, ekologinį švietimą, pritaikyti
    teritorijas lankymui, įtraukti vietos gyventojus į turizmo verslą; kartu direkcija
    deleguotų ir jai, kaip biudžetinei įstaigai, nebūdingas funkcijas, susijusias su
    lankytojų aptarnavimu;
  e. Savivaldybė (savivaldybės) – organizuotų veiklas, susijusias su gyventojų
    užimtumo didinimu, vietos bendruomenės stiprinimu, nusikalstamumo
    prevencija, rajono mokyklų mokymo bazės praplėtimu.
  f. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – turizmo centro “Palūšė” teritorijoje teiktų
    paslaugas centro lankytojams, plėstų paslaugų ir veiklų skaičių bei kokybę,
    įgyvendintų kitas programas.
  Turizmo centras „Palūšė“ veiklą turėtų vykdyti pagal parengtą vystymo programą
ir metinius veiklos planus, kurių nekomercinė dalis (pvz. edukacinės, socialinės,
nusikaltimų prevencijos, informacijos skleidimo programos) gali būti finansuojamos
iš Valstybės biudžeto tiesiogiai ar per ANP direkciją ir savivaldybes. Siekiant
suinteresuoti kitus asmenis dalyvauti įstaigos veikloje, būtinas interesų išryškinimas ir
funkcijų padalijimas, teritorijoje leidžiant kurti ir savarankiškus padalinius lankytojų
aptarnavimui ir specifinėms paslaugoms teikti (arba filialų su subsąskaitomis
steigimas). „Palūšės“ turizmo centro teritorija turėtų būti suskirstyta į atskiras
funkcines zonas (administracinę, muziejinę, stacionaraus apgyvendinimo (atskiriant
jaunimo apgyvendinimui skirtą teritoriją), aktyvaus poilsio (sporto), edukacinės
paskirties ir kt. Kiekvienam iš steigėjų, remiantis bendru susitarimu, turi būti
nustatomos veiklos vystymo kryptys, teisės ir atsakomybė. Turizmo centro „Palūšė“
direkcijai, kaip paslaugas visuomenei teikiančiai viešajai įstaigai, išliktų 3
svarbiausios funkcijos: specifinės rekreacinės ir edukologinės veiklos organizavimas,
turizmo centro „Palūšė“ teritorijos kompleksinis administravimas, turizmo paslaugų
teikimo organizavimas ir koordinavimas. Tuo tarpu kitas reikalingas funkcijas
perimtų kiti steigėjai.
                                            63
LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Turizmo projektų investicinis gidas. Turizmo departamentas, Vilnius, 2002.
2. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija. Lietuvos
  Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademija. Vilnius, 2003.
3. Gamtoje Kviečia nacionaliniai ir regioniniai parkai. Miškų ir saugomų teritorijų
  departamentas prie Aplinkos ministerijos. Vilnius, 2000.
4. Kultūrinio turizmo plėtros programa. UAB “Urbanistika”, Vilnius, 1998.
5. Lietuvos apskritys. Ekonominė ir socialinė raida. Statistikos departamentas prie
  LR Vyriausybės, 2002.
6. Lietuvos kaimo turizmo vystymo programa. Ekonominių tyrimų centras, Vilnius,
  1997.
7. Lietuvos nacionalinė turizmo plėtojimo programa. Lietuvos architektūros ir
  statybos institutas (ASI) ir Ekonominių tyrimų centras (ETC) (užsakovas –
  Valstybinis turizmo departamentas). Kaunas – Vilnius, 1993
8. Lietuvos nacionalinių parkų plėtros koncepcija. ASI, 1990.
9. Nacionalinė turizmo plėtros 2003-2006 metais programa. Lietuvos Respublikos
  Vyriausybė, Vilnius, 2003.
10. Lietuvos Respublikos rekreacinės sistemos vystymo koncepcija. ASI, Kaunas,
  1991.
11. Nacionalinė turizmo plėtojimo programa. Valstybinis Turizmo departamentas,
  Vilnius, 1998.
12. Nacionalinė turizmo plėtojimo programa. Ekonominių tyrimų centras, Vilnius,
  1997.
13. Turizmo plėtros iki 2015 metų strategija. Lietuvos regioninių tyrimų institutas,
  Kaunas, 2002.
14. Statybos objektų (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos ir urbanistikos
  ministerija, Vilnius, 1994.
15. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai II (pagal 2001m. sausio mėn.
  skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas), Vilnius, UAB „Sistela“, 2001.
16. Lietuvos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos
  Seimas/Įstatymas/IX-1211/2002 12 03/ Valstybės žinios'2002 Nr.123-5507.
17. Veiklos ataskaita. Viešoji įstaiga turizmo centras „Palūšė“. 2001 m.
18. Veiklos ataskaita. Viešoji įstaiga turizmo centras „Palūšė“. 2000 m.
19. Aukštaitijos nacionalinio parko įsakymas Nr.115, 1998 10 21, „Dėl turizmo centre
  teikiamų paslaugų kainų“. ANP direkcija.
20. ANP planavimo schema. Konsultacinė firma „Archimita“. 1997 04 29 patvirtinta
  LRV įsakymu Nr. 416 Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos“
  (Žin., 1997, Nr. 38-942).
21. ANP direktoriaus įsakymas „Dėl netinkamo naudojimui turto nurašymo“. 2002 m.
  rugsėjo 10 d. Nr.1-73, Palūšė.
                                         64
PRIEDAI
  .
     65
      Priedas 1
Transporto srautai per parą:
Posto Nr.        Gegužis Birželis  Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis Sausis
Dienų skaičius:        31     30     31    31     30    31
S1270            988   1019    1046   1052   1010    727
266             308    338     379   384    309    209
269             233    255     286   290    234    158

Pravažiuojančių transporto priemonių skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.         Gegužis Birželis  Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis
S1220             261    292     319    325   283
S1270              99    129     170    175   100
S1260              75     97    128    132    76
Viso transporto priemonių   435    518     617    632   459


Pataisa dėl srauto struktūros       Lengvųjų automobilių
      tipo:
                   0,92   dalis sraute
                   0,04 Autobusų dalis sraute


Pravažiuojančių lengvų keleivinių transporto priemonių skaičius sezono metu per
parą:
Posto Nr.         Gegužis Birželis   Liepa    Rugpjūtis Rugsėjis
S1220             240    269     293    299    260
S1270              91    119     156    161     92
S1260              69     89     118    121     70
Viso transporto priemonių   400    477     568    581    422


Pravažiuojančių keleivinių autobusų skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.         Gegužis Birželis   Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis
S1220              10     12     13      13   11
S1270              4     5      7      7    4
S1260              3     4      5      5    3
Viso transporto priemonių    17     21     25      25   18


Keleivių skaičius transporto priemonėse:
   Automobilio užpildymas       3,65
 Autobuse važiuojančių turistų       5


Keliaujančių parke potencialių turistų skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.       Gegužis Birželis     Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis
S1220             929    1039     1135    1156  1007
S1270             352     459     605    623   356
S1260             267     345     455    470   270
Viso turistų         1548     1843     2195    2249  1633


    Pataisa dėl atliekamų papildomų kultūrinių-buitinių kelionių  0,835


Pravažiuojančių parką potencialių turistų skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.       Gegužis Birželis     Liepa    Rugpjūtis Rugsėjis
S1220            775      868     948    966   841
S1270            294      383     505    520   297
S1260            223      288     380    392   226
Viso turistų        1292     1539     1833   1878   1364


Pravažiuojančių parką potencialių turistų skaičius per sezoną:
Posto Nr.       Gegužis Birželis     Liepa     Rugpjūtis Rugsėjis
Viso turistų       40063     46168     56825    58206  40910
                           Iš viso turistų:   242172
                                           66
      Priedas 2
Transporto srautai per parą:
Posto Nr.        Gegužis Birželis  Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis Sausis
Dienų skaičius:        31     30     31    31     30    31
S1220            988   1019    1046   1052   1010    727
S1270            988   1019    1046   1052   1010    974
S1260            460    475     488   490    471    338

Pravažiuojančių transporto priemonių skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.         Gegužis Birželis  Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis
S1220             261    292     319    325   283
S1270              14     45     72     78    36
S1260             122    137     150    152   133
Viso transporto priemonių   397    474     541    555   452


Pataisa dėl srauto struktūros
      tipo:             Lengvųjų automobilių
                   0,92   dalis sraute
                   0,04 Autobusų dalis sraute


Pravažiuojančių lengvų keleivinių transporto priemonių skaičius sezono metu per
parą:
Posto Nr.         Gegužis Birželis   Liepa    Rugpjūtis Rugsėjis
S1220             240    269     293    299    260
S1270              13     41     66     72     33
S1260             112    126     138    140    122
Viso transporto priemonių   365    436     498    511    416


Pravažiuojančių keleivinių autobusų skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.         Gegužis Birželis   Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis
S1220              10     12     13      13   11
S1270              1     2      3      3    1
S1260              5     5      6      6    5
Viso transporto priemonių    16     19     22      22   18


Keleivių skaičius transporto priemonėse:
   Automobilio užpildymas       3,65
 Autobuse važiuojančių turistų       5


Keliaujančių parke potencialių turistų skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.       Gegužis Birželis     Liepa   Rugpjūtis Rugsėjis
S1220             929    1039     1135    1156  1007
S1270              50     160     256    278   128
S1260             434     487     534    541   473
Viso turistų         1413     1686     1925    1975  1608


    Pataisa dėl atliekamų papildomų kultūrinių-buitinių kelionių  0,835


Pravažiuojančių parką potencialių turistų skaičius sezono metu per parą:
Posto Nr.       Gegužis Birželis     Liepa    Rugpjūtis Rugsėjis
S1220            775      868     948    966   841
S1270             42      134     214    232   107
S1260            362      407     446    452   395
Viso turistų        1179     1408     1607   1649   1343


Pravažiuojančių parką potencialių turistų skaičius per sezoną:
Posto Nr.       Gegužis Birželis     Liepa     Rugpjūtis Rugsėjis
Viso turistų       36563     42247     49825    51115  40286   67
                           Iš viso turistų:   220036
Priedas 3


Vidutiniškai per 1 sezono dieną (153 dienos):          ė                ė                      ė                ė      Pesimistinė prognozė
                   V  i  d  u  t  i  n    p  r  o  g  n  o  z    O  p  t  i  m  i  s  t  i  n    p  r  o  g  n  o  zmetai:
   2002             47         72                 144
   2003             55         84                 168
   2004             58         89                 179
   2005             62         95                 190
   2006             66         100                 200
   2007             69         106                 211
   2008             73         111                 222
Vidutinškai per vieną savaitės darbo dieną sezono metu (42 savaitgalio ir 111 darbo dienos):
                                 ė                ė                      ė                ė      Pesimistinė prognozė
                   V  i  d  u  t  i  n    p  r  o  g  n  o  z    O  p  t  i  m  i  s  t  i  n    p  r  o  g  n  o  zmetai:
   2002             30         46                  93
   2003             35         54                 108
   2004             38         58                 115
   2005             40         61                 122
   2006             42         65                 129
   2007             45         68                 136
   2008             47         72                 143
Vidutinškai per vieną savaitgalio dieną sezono metu (42 savaitgalio ir 111 darbo dienos):
                                 ė                ė                      ė                ė      Pesimistinė prognozė
                   V  i  d  u  t  i  n    p  r  o  g  n  o  z    O  p  t  i  m  i  s  t  i  n    p  r  o  g  n  o  zmetai:
   2002             91         139                 279
   2003            106         162                 325
   2004            113         173                 346
   2005            120         184                 367
   2006            127         194                 388
   2007            134         205                 409
   2008            141         215                 430
                                                                                         68
Priedas 4
POSTAS                                 DATA
                                    Savaitės diena
Apklausė                                Laikas

A. Ar Jūs vykstate poilsiauti                    Taip        C  Ne
 (grįžtate poilsiavę)
B. Ar Jūs poilsiaujate          Taip

              atvykę    autobusu     vyksta  autobusu
                     automobiliu        automobiliu

                     žmonių           žmonių
                     1,2,3,4,5,10        1,2,3,4,5,10

                     esate atvažiavę      veža:
                     1,2,3,4,5,10...      valtį
                     žmonių           baidarę
                                  dviratį
                                  palapines

                     dabar vykstate:      tempia:
                     maisto,          priekabą
                     benzino,....        su valtimi

                                  tempia namelį


D.
2. Iš kur važiuojate (gyv. vieta: rajonas, miestas)

3. Ar ilgai planuojate poilsiauti
  1 dieną (be nakvynės)        1
  1 parą               2
  savaitgalį             3
  2 paras               4
  3 paras               5
  daugiau nei 3 paras
   4. Kur planuojate (esate įsikūręs) poilsiauti
  poilsio bazėse (įstaigos)
  kaimo turizmo sodyboje
  sodyboje              pas gimines
                    nuomojamoje
                    savo nuosavoje
  nuomojamame kambaryje
  stovyklavietėje (sava palapinė)
  kempingas
  karavanas
5. Kaip poilsiausite
  plaukiosite (valtimi, plaustu)
  turistausite pėsčiomis
  dviračiu
  nekeisite nakvynės vietos
  kitaip                                               69

								
To top