Nowy podzial kompetencji w zarzadzaniu oswiata i poprawa by ZyM7NnzX

VIEWS: 8 PAGES: 33

									  Nowy podział kompetencji
 w zarządzaniu oświatą i poprawa
  nadzoru pedagogicznego


Poprawa efektywności systemu edukacji
 Poprawa efektywności systemu edukacji
 Decentralizacja    Wzmocnienie
kompetencji państwa  kompetencji nadzoru
            pedagogicznego
     Poprawa efektywności systemu edukacji
Decentralizacja kompetencji państwa
   Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Dlaczego potrzebne są zmiany?

    Sprostanie                       Wymagania
                  Wymagania
   współczesnym                      gospodarcze
                  społeczne
    wyzwaniom


              Co należy zrobić?

               Dokonać jednoznacznego
  Zwiększyć rolę     podziału zadań w strukturze      Zwiększyć
samorządu terytorialnego      administracji       efektywność nadzoru
              (rządowej i samorządowej)      pedagogicznego
  Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

                 Jak jest?
Do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego
 należy prowadzenie publicznych szkół i placówek
 (Ustawa o systemie oświaty art. 5). Jst jako organ
 prowadzący szkoły lub placówki odpowiada za ich
 działalność, a do jej obowiązków należy:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym
 bezpiecznych warunków nauki
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań
 inwestycyjnych w tym zakresie
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i
 organizacyjnej szkoły lub placówki
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i
 sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania,
 programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów
 i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych
   Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

                    Jak jest?
        Kompetencje w zakresie nadzoru


 Administracja samorządowa         Administracja rządowa
(sprawy finansowe i administracyjne)      (nadzór pedagogiczny)
Obowiązek współdziałania kuratora oświaty i organów jst, np.:
            - uzyskanie przez jst zgody kuratora
         - wyrażenie przez kuratora opinii w danej sprawie
        - uzgodnienie przez jst danej czynności z kuratorem
    - zgłoszenie przez kuratora umotywowanego zastrzeżenia do decyzji jst


                                 więc
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

                Jak jest?

       obowiązujący zakres współdziałania
 Ograniczenie autonomii         Nadmierne obciążenie kuratora
 samorządu terytorialnego              oświaty
w realizacji zadań własnych
               Obniżenie sprawności i efektywności
                  sprawowanego nadzoru
                     pedagogicznego
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian

 Jednoznaczne określenie podziału kompetencji i zakresu
   odpowiedzialności organów nadzorujących szkoły/
             placówkiSkuteczne zarządzanie                Sprawny nadzór    Poprawa jakości kształcenia i wychowania
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian

 Zwolnienie jst z obowiązku uzyskania pozytywnej
 opinii kuratora oświaty przed ustaleniem planów
           sieci szkół.
                Dlaczego?   Ustalanie planów sieci szkół następuje w drodze uchwały organu
 stanowiącego jst, przy zachowaniu nadzoru legalnościowego ze strony
 wojewody, tj. sprawdzania zgodności z prawem podejmowanej uchwały.
  W takiej sytuacji prawnej kurator oświaty, jako pracownik wojewody,
 niepotrzebnie jest dodatkowo obciążony czynnościami administracyjnymi
polegającymi na wydaniu pozytywnej opinii przed ustaleniem sieci szkół, w
 sytuacji, gdy akt prawa miejscowego ustalający tę sieć podlega kontroli w
      zakresie zgodności z przepisami ze strony wojewody.
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian

Zwolnienie gmin i powiatów z obowiązku uzgadniania
  z kuratorem oświaty zakładania i prowadzenia w
  ramach zadań własnych publicznych placówek
  doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia
   nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.
                Dlaczego?Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami
  prowadzonymi przez jst, zbędne jest więc obciążanie go dodatkowo
obowiązkiem wydawania pozytywnej opinii przed uruchomieniem szkoły lub
                placówki.
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian

Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania opinii kuratora
 oświaty przez dyrektora liceum profilowanego lub
 szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przed
   ustaleniem odpowiednio profili kształcenia
     ogólnozawodowego lub zawodów.
                Dlaczego?  Praktyka pokazuje, że dotychczas wydawana przez kuratora opinia
powielała zadania samorządu, gdyż to samorząd wojewódzki lub powiatowy
 w zakresie polityki rynku pracy ma obowiązek prowadzenia monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dysponując taką wiedzą powinien
   dokonywać racjonalizacji kierunków kształcenia zawodowego z
 uwzględnieniem specyficznych potrzeb swojego regionu oraz aspiracji
             edukacyjnych mieszkańców.
   Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


             Koncepcja zmian
 Odstąpienie od konieczności uzyskania pozytywnej opinii
       kuratora oświaty w przypadku:
- łączenia szkół/placówek w zespół i rozwiązywania zespołów
 - likwidacji szkoły prowadzonej przez jst, likwidacji profili
 kształcenia ogólnozawodowego lub zawodu, w jakim szkoła
 kształci oraz przeniesienia kształcenia w określonym zawodzie
          do innej szkoły lub placówki
                  Dlaczego?


  Ekspercka pomoc kuratora była niezbędna w pierwszych latach wprowadzania
   reformy (po 1998), gdy następowały gwałtowne zmiany w liczbie szkół.
Obecnie, kiedy jst wypracowały systemy zarządzania szkołami na własnym terenie,
 a świadomość obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych osiągnęła
  poziom gwarantujący zapewnienie wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku
 przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki, działania kuratora
 powstrzymujące zamiary jst w sprawach związanych z ustalaniem sieci szkolnej
nie znajdują uzasadnienia z punktu widzenia realizacji polityki oświatowej państwa.
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian
Zwolnienie kuratora oświaty z obowiązku opiniowania
arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, w tym
     placówek doskonalenia nauczycieli
                Dlaczego?Zgodność organizacji szkoły/placówki z przepisami kurator oświaty może
  efektywniej sprawdzić w drodze sprawowanego nad nimi nadzoru
              pedagogicznego.
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian
Zwolnienie jst jako organu prowadzącego z obowiązku
 uzyskiwania zgody kuratora oświaty na powierzenie
  stanowiska dyrektora szkoły lub placówki osobie
 niebędącej nauczycielem oraz rezygnacja z instytucji
  zgłaszania zastrzeżeń przez kuratora oświaty w
   procedurze powierzania stanowiska dyrektora
                Dlaczego?


 W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele kuratora oświaty,
 którzy mogą na bieżąco zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do kwalifikacji i
  kompetencji kandydata na stanowisko dyrektora, jak również do
         prezentowanych przez niego koncepcji.
  Nastąpi skrócenie procedury obsadzania stanowiska dyrektora oraz
 zwolnienie z obowiązku dwukrotnej oceny spełniania wymagań przez
               kandydata.
  Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


            Koncepcja zmian
 Zwolnienie organu prowadzącego szkołę/placówkę z
 obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty
przed odwołaniem nauczyciela ze stanowiska dyrektora w
trybie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie
 oświaty, tj. w szczególnie uzasadnionym przypadku, w
    trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.
                 Dlaczego?


 Wymaganie w tym przypadku pozytywnej opinii kuratora zaburza proces
           natychmiastowego odwołania.
   Ponadto opinia kuratora w odniesieniu do przypadków szczególnie
   uzasadnionych, niejednokrotnie wykracza poza jego kompetencje
 ustawowe, gdy merytoryczne uzasadnienie odwołania ze stanowiska nie
      obejmuje spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


           Koncepcja zmian
Zwolnienie jst będącej organem prowadzacym szkołę/
  placówkę z obowiązku uzyskiwania opinii organu
 sprawującego nadzór pedagogiczny przed ustaleniem
  zasad rozliczania pensum nauczycieli, dla których
  ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
 okresach roku szkolnego, zasad ustalania i rozmiaru
 zniżek pensum dla kadry kierowniczej szkół/placówek
 oraz pensum dydaktycznego niektórych nauczycieli na
    podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
                Dlaczego?


  Przedmiotowe zagadnienia są regulowane przez organ prowadzący w
formie uchwały i jako takie podlegają nadzorowi legalnościowemu ze strony
  wojewody. Zbędne jest zatem powielanie zadań wojewody i kuratora
                 oświaty.
  Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa


            Koncepcja zmian
Upoważnienie organu prowadzącemu szkołę/placówkę do
 samodzielnego dokonywania oceny pracy jej dyrektora
                 Dlaczego?


  Organ prowadzący otrzymuje od kuratora oświaty informację o wynikach
  sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołą (wyniki wizytacji,
  kontroli, hospitacji itp.) oraz od OKE informację o wynikach zewnętrznych
  sprawdzianów i egzaminów. Posiada zatem wiarygodne dane dotyczące
   efektywności pracy szkoły/placówki, które mogą stanowić podstawę
         dokonania rzetelnej oceny pracy jej dyrektora.
  Poprawa efektywności systemu edukacji
Wzmocnienie kompetencji
 nadzoru pedagogicznego
 Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

                   Jak jest?

      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
      Przewiduje nadzór pedagogiczny oraz nakazuje uregulowanie zasad
               jego sprawowania w ustawie.


            Ustawa o systemie oświaty
      Określa przedmiot nadzoru pedagogicznego, organy uprawnione do
       jego sprawowania i środki nadzoru oraz deleguje do określenia
               szczegółów w rozporządzeniu.


 Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych
   zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk
   wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru
pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie
          badań i opracowywanie ekspertyz
          Określa szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego.
Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

                     Jak jest?

             Nadzór pedagogiczny


Działalność diagnostyczno-oceniająca      Działalność wspomagająca


   Hospitacje, wizytacje, badania        Szkolenia, narady, konferencje,
  wybranych obszarów działalności         instruktaż, przekazywanie
   dydaktycznej, wychowawczej i              informacji
  opiekuńczej oraz innej działalności
    statutowej szkół/placówek
                                  ale
Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

                  Jak jest?

   Nadzór pedagogiczny nie jest efektywnie
  realizowany między innymi z powodu obciążenia
    kuratora oświaty dodatkowymi zadaniami
                    więc


    Niezbędne jest przeprowadzenie zmian w zakresie
      sprawowania nadzoru pedagogicznego.                                 Jak?
Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego


             Koncepcja zmian

     Ograniczenie zadań i obowiązków
      kuratora oświaty o charakterze
    organizacyjnym i administracyjnym przy
      jednoczesnym wzmocnieniu i
    scentralizowaniu zadań odnoszących
    się bezpośrednio do zapewniania jakości
           kształcenia


                           Dlaczego?
Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego


             Koncepcja zmian

   Wzrasta mobilność osób uczących się i
        poszukujących pracy
                    więc
   Ocena poziomu kompetencji powinna być w coraz
   większym stopniu scentralizowana – w interesie osób
  kontynuujących kształcenie w różnych warunkach, w tym
        w różnych systemach edukacji.
Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego


             Koncepcja zmian

  Nadzór pedagogiczny powinien charakteryzować
   się zasadą neutralności oraz wiarygodności
                    więc   Powinien opierać się na zewnętrznej i wewnętrznej ocenie
            efektów kształcenia.
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego


    Wymagania stawiane szkole/placówce
         przez państwo

           Jakość kształcenia
       Efektywność procesów edukacyjnych
          Zarządzanie jakością
          Szkoła w środowisku
        Warunki funkcjonowania szkoły


Nadzór pedagogiczny = ewaluacja pracy szkoły/placówki

Szczegółowe wymagania przygotowane centralnie i zatwierdzane przez MEN
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego             Jakość kształcenia
           ocenie podlegać będzie

 Przeprowadzona przez szkołę analiza wyników egzaminów
 zewnętrznych w stosunku do możliwości uczniów (z
 wykorzystaniem EWD - edukacyjnej wartości dodanej).
 Sposób wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w
 doskonaleniu pracy szkoły.
 Uczestnictwo w programach edukacyjnych i ich wpływ na rozwój
 ucznia.
 Losy absolwentów.
 Udział uczniów w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego  Efektywność procesów edukacyjnych
            ocenie podlegać będą

 Zasady przyjęte przy wyborze programów edukacyjnych i
 podręczników oraz ich dostosowywanie do potrzeb uczniów i
 zakładanych efektów.
 Sposób planowania procesów edukacyjnych.
 Sposób motywowania i oceniania uczniów.
 Zasady diagnozowania i wspierania edukacyjnych możliwości
 ucznia, organizacja działań wspierających ucznia.
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego           Zarządzanie (jakością)
            ocenie podlegać będą

 System zapewniania jakości – analiza działań podejmowanych przez
 szkołę/placówkę na rzecz podnoszenia jakości pracy.
 Procesy ewaluacji wewnętrznej i ich wykorzystanie w doskonaleniu
 pracy szkoły/placówki.
 Zespołowe działania na rzecz jakości.
 Efektywność prowadzonych działań naprawczych.
 Skuteczność komunikacji społecznej w szkole/placówce.
 Rozwój zawodowy nauczycieli adekwatny do potrzeb szkoły/placówki.
 Demokratyczny proces decyzyjny.
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego      Szkoła/placówka w środowisku
            ocenie podlegać będą

 Skuteczność systemu opieki pedagogicznej (rozpoznawanie potrzeb w
 zakresie opieki, udzielanie pomocy uczniom).
 Zachowanie równości szans (zaspokajanie specjalnych potrzeb,
 zapobieganie specyficznym trudnościom, sposób doboru zespołów
 klasowych, sposób wykorzystania orzeczeń i opinii ppp).
 Wpływ współdziałania i współpracy z rodzicami, środowiskiem i
 instytucjami na pracę szkoły/placówki.
 Powiązanie działań szkoły z rynkiem pracy.
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznegoWarunki funkcjonowania szkoły/placówki
            ocenie podlegać będą


 Celowość prowadzonej polityki kadrowej – zatrudnianie, system
 motywacyjny, doskonalenie zawodowe, rozwój, awans zawodowy.
 Sposób wykorzystania zasobów rzeczowych i infrastruktury
 (wyposażenie, zapewnianie bezpieczeństwa, zmianowość, dowożenie,
 otoczenie szkoły).
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznegoWarunki funkcjonowania szkoły/placówki
            ocenie podlegać będą


 Celowość prowadzonej polityki kadrowej – zatrudnianie, system
 motywacyjny, doskonalenie zawodowe, rozwój, awans zawodowy.
 Sposób wykorzystania zasobów rzeczowych i infrastruktury
 (wyposażenie, zapewnianie bezpieczeństwa, zmianowość, dowożenie,
 otoczenie szkoły).
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

  Inne zadania nadzoru pedagogicznego (poza ewaluacją):
 Przedstawianie ministrowi wniosków i rekomendacji pomocnych do
 kreowania polityki oświatowej państwa.
 Opracowywanie i okresowe aktualizowanie wymagań państwa w stosunku
 do szkół/placówek.
 Opracowywanie metodologii dokonywania ewaluacji. Opracowywanie
 wskaźników jakości do samooceny pracy szkół/placówek. Dostarczanie
 narzędzi i materiałów wspomagających wewnętrzną ewaluację pracy.
 Formułowanie i upowszechnianie zbiorczych informacji o jakości pracy
 szkół/placówek. Promowanie wysokiej jakości pracy szkół/placówek.
 Opracowywanie przewodników dobrej praktyki.
 Prowadzenie szkoleń osób prowadzących nadzór pedagogiczny z zakresu
 zewnętrznej ewaluacji.
 Przeprowadzanie egzaminów dla osób starających się o zajmowanie
 stanowisk w nadzorze pedagogicznym.
 Z chwilą gdy decydujesz się stawić
czoło problemom, przekonujesz się, że
 możesz więcej, niż ci się zdawało.
           Paulo Coelho, Zahir

								
To top