politiek in Belgi�

Document Sample
politiek in Belgi� Powered By Docstoc
					politiek in België
 1 De verschillende niveau’s en besturen
Na de onafhankelijkheid van 1830 is België een eenheidsstaat waar de
smacht ligt bij een nationaal parlement en een nationale regering. Vier
staatshervormingen (1970, 1980, 1988-1989 en 1993) hebben België
hertekend tot wat het nu is: een federale structuur die bestaat uit
gewesten en gemeenschappen
Het België van 1830 heeft nu een complexere structuur op drie niveaus in
het leven geroepen: het hoogste niveau bestaande uit de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten, dan het middelste niveau
met de provincies en ten slotte het laagste niveau met de gemeenten.

Zo bestaat België uit drie gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap), drie gewesten (het
Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse
Gewest), tien provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant,
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg,
Luxemburg, Namen) en vijfhonderd negenentachtig gemeenten.

De beslissingsmacht ligt nu niet meer uitsluitend in handen van de
federale regering en het federale parlement. Het land wordt bestuurd door
verschillende overheden die autonoom beslissen over de aangelegenheden
waarvoor ze zijn aangesteld.


1.1 gemeentelijk niveau
de gemeente en de steden worden bestuurd door een burgemeester met
een schepencollege. Zij worden bijgestaan door het schepencollege. Zij
zijn bevoegd voor alles wat met het bestuur van de gemeente te maken
heeft. Waaronder: politie, de brandweer, huisvuil, openbare werken
binnen de gemeente. De gemeenten staan onder bevoegdheid van de
gemeenschappen, gewesten en de federale overheid. Het
gemeentebestuur wordt om de zes jaar verkozen.

1.2 provinciaal niveau
Het bestuur binnen de provincie is in handen van de provinciegouverneur.
Hij wordt bijgestaan door de bestendige deputatie. De verkozenen binnen
het provinciebestuur zijn de provincieraad.
De provincieraad is een provinciaal parlement dat beslist over zaken van
provinciaal belang: cultuur, milieu, welzijn, gezondheid, provinciaal
onderwijs, toerisme, economie, leefmilieu, ... Zij staat ook onder leiding
van de Vlaamse gemeenschap. Het aantal provincieraadsleden is
afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Met iets meer dan
1 350 000 inwoners telt Oost-Vlaanderen 84 raadsleden. Zij worden via
rechtstreekse verkiezingen aangeduid door de kiesgerechtigde Oost-
Vlamingen. De verkiezingen worden om de zes jaar gehouden, samen met
de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste verkiezingen dateren van 8
oktober 2000


1.3 gewesten en gemeenschappen
De gemeenschappen zijn bevoegd voor de persoonsgebonden
aangelegenheden van wie er deel van uitmaakt, zoals taal, cultuur en
onderwijs., bevoegdheden
De gewesten zijn bevoegd voor de territoriale aangelegenheden, zoals
ruimtelijke ordening, milieu en tewerkstelling
in Vlaanderen worden de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden door
één regering uitgeoefend)


1.4 federaal niveau
De federale overheid blijft bevoegd voor alles wat in het belang van alle
Belgen is, los van elke taalkundige, culturele of territoriale overweging,
zoals buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale
zekerheid en een groot deel van de volksgezondheid en binnenlandse
zaken. Ook alle verantwoordelijkheden van België en van de deelstaten
aangaande de Europese Unie en de NAVO zijn een zaak van de federale
overheid., bevoegdheden
2   Wie is wie in de politiek
2.1  De premier
      De premier van ons land is Guy Verhofstadt. Hij volgde Jean-
      Luc Dehaene op in 1999.
      Met Guy Verhofstadt kwam na meer dan 50 jaar
      een einde aan het bewind van CD&V (vroegere
      CVP). Guy Verhofstadt -vroegere voorzitter van
de VLD- is degenen die de VLD in de regering heeft
gebracht.


2.2  de minister-president
Net zoals in de federale regering de eerste post bemand wordt door een
VLD’er is dit ook zo in de Vlaamse regering. Aanvankelijk was Patrick
Dewael de nieuwe vlaamse minister-president. Deze laatste stapte echter
over naar de federale regering om samen met zijn vriend Guy de federale
verkiezingen voor te bereiden. Hierdoor kwam de post van minister-
         president open te staan. De burgemeester van Mechelen
         was een jonge ambitieuse man die goed scoorde in de
         verkiezingen en veel mediabelanstelling kreeg. Zijn naam:
         Bart Somers.
         Net nog geen 40 jaar oud werd hij de nieuwe Vlaamse
         minister-president.
Deze tendens om jongeren en nieuwe gezichten in de politiek te brengen
zien we ook bij andere partijen. Maar… als we allemaal langer moeten
        werken (de vergrijzing), waarom worden vijftigplussers dan
        in de politiek buitenspel gezet?
        Het Vlaams parlement wordt voorgezeten door Norbert De
        Batselier (SP.a). Hij leidt de vergadering in het Vlaams
        Parlement2.3 De ministers op Vlaams en op Federaal niveau.
2.3.1 op Vlaams niveau

        RENAAT LANDUYT SPA
        Minister vice-president van de Vlaamse regering en
        Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
PAUL VAN GREMBERGEN SPIRIT
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
LUDO SANNEN AGALEV
Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking. Hij volgde Vera Dua op
nadat die onstlag nam.
PATRICIA CEYSENS VLD
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-
government
MARLEEN VANDERPOORTEN VLD
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
DIRK VAN MECHELEN VLD
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke
Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie
         GILBERT BOSSUYT SPA
         Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
         Energie. Hij volgde Stevaert op nadat die voorzitter
         werd van de SPA nadat Patrick Janssens, voordien
         voorzitter zich kandidaat stelde voor burgemeester in
         Antwerpen.
         ADELHEID BYTTEBIER AGALEV
         Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke
         kansen. Zij volgde Mieke Vogels op die ontslag nam bij
         de verkiezingsnederlaag van Agalev in de federale
         verkiezingen.
         MARINO KEULEN VLD
         Vlaams minister van Wonen, Media en Sport
2.3.2 op Federaal niveau


Guy VERHOFSTADT Eerste Minister

        Laurette ONKELINX Vice-Eerste Minister en Minister van
       Justitie PS
Louis MICHEL Vice-Eerste Minister en Minister van
Buitenlandse Zaken MR
 Johan Vande LANOTTE Vice-Eerste Minister en Minister
 van Begroting en Overheidsbedrijven SPA
 Patrick DEWAEL Vice-Eerste Minister en Minister van
 Binnenlandse Zaken
 VLD
  Frank VANDENBROUCKE Minister van Werk en
  Pensioenen
  SPA  André FLAHAUT Minister van Landsverdediging
  PS
Marc VERWILGHEN Minister van
Ontwikkelingssamenwerking
VLD
 Didier REYNDERS Minister van Financiën
 MR
 Rudy DEMOTTE Minister van Sociale Zaken en
 Volksgezondheid
 PS
  Fientje MOERMAN Minister van Economie, Energie,
  Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  Bert ANCIAUX Minister van Mobiliteit en Sociale
  Economie
  SPIRIT
       Marie ARENA Minister van Ambtenarenzaken,
       Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
       PS
        Sabine LARUELLE Minister van Middenstand en Landbouw
        MR
         Freya Van den BOSSCHE Minister van Leefmilieu,
         Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
         SPA
2.4  De partijvoorzitters
De partijvoorzitter is degene die de partij leidt en samen met de
verkozenen het programma van de partij ontwikkelt. Hij/Zij wordt
verkozen binnen de partij. Degene die partijvoorzitter is geen minister. Op
die manier kan die vrijelijk zijn mening naar voor brengen zonder de
regering in moeilijkheden te brengen. We tonen hier de voorzitters van de
         grote Vlaamse partijen.
        Frank Van Hecke Vlaams Blok
 Yves Leterne CD&V
Karel de Gucht VLD
Steve Stevaert SPA
Geert Bourgeois NV-A
3   De verschillende politieke partijen in België.
3.1  Vlaamse partijen
de verschillende Vlaamse partijen die opkomen bij de verkiezingen zijn:
de VLD, SP.a in kartel (stemmen worden samengeteld) met Spirit, CD&V,
Agalev, NV-A en het Vlaams Blok
Er zijn ook nog een aantal kleine partijen zoals: PVDA (een uiterst linkse
partij) en Resist (partij die opkomt voor rechten van de migranten)

3.2  Waalse partijen
De Waalse partijen zijn MR, de zusterpartij van de VLD, CDH zusterpartij
van CD&V, de PS zusterpartij van sp.a.

3.3  Welke partijen vormen de regering

3.3.1 Vlaamse regering
de Vlaamse regering wordt gevormd door de VLD, de Spa, Spirit en
AGALEV. In juni zijn er opnieuw Vlaamse verkiezingen en kunnen de
kaarten anders op tafel liggen

3.3.2 Federale regering
de regering wordt gevormd op federaal niveau door
Spa, PS, VLD en Mr


3.4  Het bestuur in Sint-Niklaas
Het bestuur in Sint-Niklaas heeft Freddy Willockx als burgemeester. Hij is
van de Spa en verder zit ook de CD&V in het bestuur. Deze partijen
leveren schepenen. In de oppositie zitten de VLD, AGALEV en (zoals
overal) het Vlaams Blok

4   Politieke begrippen
4.1  Oppositie en coalitie
De partijen die meer dan 50% van de zetels kunnen halen vormen een
regering, zij zijn de coalitie, of de meerderheid. De partijen die niet
opgenomen worden in de regering vormen de oppositie. Wat de
meerderheid beslist wordt altijd aangenomen (behalve voor een
herziening van de grondwet, waar een grotere meerderheid nodig is dan
enkel de helft plus een).

4.2  Decreet
De wetten die de Vlaamse regering maakt zijn decreten, zij gelden voor de
Vlamingen. De federale regering maakt Koninklijke besluiten, zij gelden
voor elke Belg

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:4/26/2012
language:
pages:10