Vejle Conference Jakob Olsen Presentation

Document Sample
Vejle Conference Jakob Olsen Presentation Powered By Docstoc
					  Reassuranceløsninger
  Jakob Olsen
  Vejle 11. marts 2008


11. marts 2008      1
 Reassurance og solvens

 • Reassurance og solvens hænger meget tæt sammen; kun de
  færreste klarer sig uden reassurance.

 • ”Quick Fix”: Reassurance tilbyder en hurtig, fleksibel og ofte relativt
  billig måde at skabe øget solvensmargin.

 • Brugen af reassurance sikrer umiddelbart en højere grad af
  selvstændighed for forsikringsselskabet end hvad der normalt tilbydes
  af udefrakommende konventionelle kapitaludbydere.

 • Ulempen er at dækninger ofte er for kortere perioder end lån/kapital.
11. marts 2008                                2
 Reassurance
 servicecheck

 • Kritisk gennemgang af samtlige reassurance dækninger og vurdering
  af deres effektivitet i forhold til Solvens II.

 • Vurdering af kreditkvaliteten af de reassurandører, der anvendes.

 • Forslag til forbedringer og alternative løsninger, hvor det er passende
  og økonomisk forsvarligt.
11. marts 2008                                3
 Alternative risk transfer (ART)
 (finite reinsurance)


 • ”Et begreb, som anvendes til at beskrive et bredt spektrum af
  reassuranceløsninger, som tilvejebringer reassurance til en lavere
  margin for reassurandøren end traditionel reassurance imod en
  lavere sandsynlighed for at reassurandøren kommer i en tabsposition.
  Sådanne dækninger er ofte flerårige og finansielt orienterede og
  giver mulighed for finansiel styring i højere grad end hvad traditionel
  reassurance kan.”
                    Reinsurance Association of America
11. marts 2008                              4
 Alternative risk transfer (ART)
 (finite reinsurance)


 Eller sagt på jævnt dansk:

   En metode til at udjævne resultater over flerårige perioder ved hjælp
   at skadesfinansiering og begrænset risiko-overførsel.
11. marts 2008                              5
 Relevante kapitalkrav i
 reassurancediskussion

 • Kapitalkrav for Forsikringsrisici • Kapitalkrav for Katastroferisici • Kapitalkrav for Kreditrisici
11. marts 2008             6
 Mulige reassurancemodeller
 • Proportionale Dækninger

 • Stop Loss / ”Dobbelt Trigger” Stop Loss

 • Netto Stop Loss

 • Top Eksponering (Cat XOL og Risk XOL)

 • Aggregate XOL / Cat Aggregate XOL

 • Afgivelse af skadesportefølje

 • Dækning imod negativ udvikling i skadesreserver

 • Protected Cell Company


11. marts 2008                    7
 Proportionale dækninger

 • Letter primært kapitalkrav for forsikringsrisici.

 • Navnlig nyttig v. langhalet forretning.

 • Mange stærke reassurandører tilbyder denne type dækninger

 • Traditionel QS vs. ART.

 • ART løsninger er typisk billigst, men har begrænsninger

 • Generelt lav prisvolatilitet.

 • Generelt langtidsholdbart.11. marts 2008                         8
 ART quota share
 eksempel
 • Motor Portefølje

 • Provision: 27%, justeres

 • 1:1 imellem 65% og 81% SK-%

 • Minimum: 17% ved 81% SK-% eller højere

 • Maximum: 33% ved 65% SK-% eller lavere

 • Maximal SK-%: 94%

 • Margin: 2% ved SK-% imellem 65% og 81%.

 • Max Tab for Reassurandør: 111% SK-%

11. marts 2008                9
 ART quota share
 eksempler
           70% Skade     82% Skade    94% Skade    96% Skade

                                    Nettoskade: 2%
       111%       100%
           Margin: 2%    Margin: 1%
                            Skade: 94%    Skade: 94%

           Skade: 70%
                    Skade: 82%
          Just. Prov: 28%
                   Min. Prov: 17%  Min. Prov: 17%  Min. Prov: 17%


11. marts 2008                                      10
 Stop loss
 • Letter primært kapitalkrav for forsikrings-, og katastroferisici.

 • Beskytter resultatet efter XXX% skadesprocent.

 • I teorien den ultimative løsning.

 • Hele porteføljen eller enkelte linier dækkes.

 • Hvis kun enkelte linier dækkes kan SL knyttes til det samlede resultat
  for hele porteføljen (”Dobbelt Trigger” -se eksempel)

 • Fordel i forhold til QS at man ikke ofrer profit i samme grad – hvis man
  køber til rette pris.

 • Meget begrænset traditionelt marked, især for ren Whole Account
  Stop Loss. Afspejles i priserne.

 • ART kan tilbyde bredere muligheder.
11. marts 2008                              11
 ”Dobbelt trigger” stop loss
 eksempel

 • Motor beskyttes med 50% xs 100% Net SK-%.

 • Krav for dækning at net SK-% for samlede portefølje (incl. Motor) >
  90%.

 • Billigere at beskytte, hvis stabilt gode resultater kan demonstreres.

 • Egnet for ART løsninger.
11. marts 2008                               12
 ”Dobbelt trigger” stop loss

               Ingen Erstatning        Erstatning
             MOTOR      SAMLET    MOTOR     SAMLET
         150%
         100%
         90%
            Skade: 125%         Skade: 125%  Skade: 94%
                    Skade: 87%
11. marts 2008                                 13
 Netto stop loss

 • Stop Loss som tager finansindtægter/tab i betragtning ved
  beregning af selvbehold og dækning.

 • Under normale omstændigheder designet til kun at dække, hvis der
  er finanstab og underwriting tab i samme år.

 • Er især egnet for ART løsninger.

 • Næsten ingen traditionel kapacitet på grund af korrelationsrisiko.
11. marts 2008                             14
 Netto stop loss
 eksempler

 • Stop Loss: 40% net SK% xs 110% net SK%

          EKS. 1    EKS. 2


   Præmie:    100M     100M

   U/W skader:  100M     120M

   Finansindtæg  -15M     15M
   t:
   Net SK-%:   115%     105%
11. marts 2008               15
 Dækninger for top
 eksponering

 • Letter kapitalkrav for katastroferisici.

 • Excess of Loss dækninger, som reducerer eller eliminerer top
  eksponering ved enkelte skadesbegivenheder.

 • Naturkatastrofer og store enkeltrisici.

 • Simpelt og masser af kapacitet for det.

 • Kreditrisiko kan elimineres ved brug af markeder, som stiller fuld
  sikkerhed ved kontraktens indgåelse for deres eventuelle forpligtelser
  i tilfælde af skade.


11. marts 2008                             16
 Aggregate xol /
 cat aggregate xol
 • Letter primært kapitalkrav for katastrofe-, og forsikringsrisici.

 • Dækker uforudset høj frekvens af stor-skader eller
  skadesbegivenheder.

 • Både naturkatastrofe (flere selvbehold) og enkeltrisici.

 • Fordel i forhold til QS at man ikke ofrer så meget profit – hvis man
  køber til rette pris.

 • Kan designes til at håndtere første skade hvis Cat XOL gennembrydes
  (se eksempel).

 • Begrænset traditionelt marked, men bredere muligheder v. ART.11. marts 2008                              17
 Cat aggregate xol
 eksempel
                       DKK30M xs DKK120M
                         Dækket af
                        aggregate XOL
 • Aggregate XOL Dækning: DKK30MM in the   DKK20M xs DKK100M
                        2. Selvbehold
  Agg xs DKK30M in the Agg.

 • Første Skade Dækning: Aggregate XOL
  giver dækning for et layer på DKK30M xs
  DKK20M xs DKK 100M.
                        XOL program
                       DKK90M xs DKK10M
                       DKK 10M Selvbehold11. marts 2008                          18
 Cat aggregate xol
 eksempel
                          DKK30M xs DKK110M
                            Dækket af
                           aggregate XOL
 • Aggregate XOL Dækning:
  DKK30MM in the Agg xs
                          DKK10M xs DKK100M
  DKK30M in the Agg.                 2. Selvbehold •  Anden Skade Dækning:
   Aggregate XOL giver
   dækning for et layer på
                 XOL program     XOL program
   DKK30M xs DKK10M xs DKK  DKK90M xs DKK10M  DKK90M xs DKK10M

   100M.


                DKK10M Selvbehold  DKK10M Selvbehold
11. marts 2008                             19
 Cat aggregate xol
 eksempel

 • Aggregate XOL
  Dækning: DKK30MM in
  the Agg xs DKK30M in
  the Agg.
                XOL program     XOL program
 • Tredie Skade Dækning:    DKK90M xs
                XOL program
                 DKK10M
                           DKK90M xs
                           DKK10M
               DKK90M xs DKK10M
  Aggregate XOL giver
  dækning for et layer på
  DKK30M xs DKK10M.                         DKK30M xs DKK10M
                                     Dækket af
                                    aggregate XOL
               DKK10M Selvbehold  DKK10M Selvbehold  DKK10M Selvbehold
11. marts 2008                                   20
 Cat aggregate xol
 eksempel


 • Aggregate
  XOL Dækning:
  DKK30MM in
  the Agg xs    XOL program     XOL program
           DKK90M xs      DKK90M xs
  DKK30M in the    DKK10M        DKK10M

  Agg.
 • Dækker fra
  DKK 0 efter
  brugen af 3                                 DKK30M xs DKK 0
                                         Dækket af
  selvbehold.                                 aggregate XOL


          DKK10M Selvbehold  DKK10M Selvbehold  DKK10M Selvbehold
11. marts 2008                                       21
 Afgivelse af
 skadesportefølje
 • Letter kapitalkrav for forsikringsrisici.

 • Reducerer eller eliminerer risikoen for afløbstab på grund af
  underreservering.

 • Reducerer eller eliminerer chancen for afløbsgevinst på grund af
  overreservering.

 • Den overtagende part har muligheden for at diskontere reserverne
  og investere friere og dermed potentielt skabe en gevinst på afløbet.

 • Uden god information og aktuaranalyse kan det blive kostbart for
  den afgivende part, da eventuel usikkerhed vil blive indregnet i
  prisen.

11. marts 2008                            22
 Dækning imod negativ
 udvikling i skadesreserver

 • Letter kapitalkrav for forsikringsrisici.

 • Anvendes til at ”indhegne” skadesreserver.

 • Sædvanligvis Stop Loss.

 • Enten ren traditionel dækning, hvor præmie betales for risiko, eller.

 • Reserver overføres til reassurandøren, som kan diskontere dem og en
  del af gevinsten betaler for dækningen.

 • Kræver nøje aktuarisk analyse.


11. marts 2008                               23
 Protected cell company

 • En selvstændigt kapitaliseret enhed delvis kontrolleret af den
  afgivende part tilbyder proportional dækning for en smallere ellere
  bredere del af porteføljen.

 • Formålet med enheden er ALENE at give reassurance til klienten, som
  kan have en ejerandel ved siden af investorer.

 • Strukturen kendes under mange navne: Protected Cell Company
  (PCC), Special Purpose Vehicle (SPV), Captive, Side-Car. Alle
  dækker over stort set den samme løsning.

 • Da den afgivende part kan have en vis kontrol, er afgivelsen af profit
  potentielt mindre.
11. marts 2008                              24
 Protected cell company

 • Kræver en vis volumen for at dække relativt høje initialomkostninger.

 • PCC kan deles af flere.

 • Kan løbe i mange år.

 • Er ikke ”markedsvolatil”.

 • Kan især finde støtte blandt pensionskasser, som kan investere over
  mange år.
11. marts 2008                              25
 Protected cell company


                   CEDENT /
                   INVESTOR

         INVESTERING             REASSURANCE

                   PCC


   INVESTOR   INVESTOR  INVESTOR  INVESTOR  INVESTOR  INVESTOR
11. marts 2008                               26
         SPØRGSMÅL?

11. marts 2008        27
            TAK!
         Jakob Selmer Olsen
     Scandinavian Capital Solutions Ltd.
     Jakob.olsen@Scandinaviancs.com
         Tel. +45 33 31 55 33
        Mob. +45 40 28 97 51

11. marts 2008                 28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:4/25/2012
language:Danish
pages:28