Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

? ? ????? ???? UTP ? ?? ?? ? RJ45 by w6ghT6

VIEWS: 73 PAGES: 21

									เรื่อง วิธีการเข้ าสาย UTP กับขั้วต่ อ RJ45
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์
  ้
เนือหา และทฤษฎี
ขั้นเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน
ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
สรุ ปผลการปฏิบัติงาน


                 ้                           ่
1.นำสำย UTP มำปอกฉนวนหุ มที่ปลำยสำยทั้งสองด้ำนยำวประมำณ 3 ซ.ม. เมื่อปอกแล้วจะพบเห็นสำยอยู4
คู่ บิดเป็ นเกลี่ยวแยกสี ไว้ชีดเจน
2. คลำยเกลียวที่สำยออก แล้วแรี ยงสำยตำมสี ที่กำหนด แบ่งกำรเชื่อมต่อสำยสัญญำณได้ 2 วิธี
     2.1 สำยสัญญำณชนิ ดที่เชื่อมต่อจำกคอมพิวเตอร์ เข้ำ Hub หรื อ Switch
กำรเชื่อมต่อแบบนี้จะมีกำรเรี ยงสี เพื่อเข้ำขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้ำน

             รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTP
ชนิดทีเ่ ชื่อมต่ อจากคอมพิวเตอร์ เข้ า Hub หรือ Switch ความเร็ว 100 Mbps
   หัวสำยด้ำนที่ 1            ลำดับสำยที่             หัวสำยด้ำนที่ 2
  ขำว      ส้ม              1               ขำว       ส้ม
     ส้ม                  2                    ส้ม
  ขำว      เขียว             3               ขำว       เขียว
      ฟ้ ำ                 4                    ฟ้ ำ
  ขำว      ฟ้ ำ             5               ขำว        ฟ้ ำ
     เขียว                 6                  เขียว
  ขำว       น้ ำตำล           7             ขำว     น้ ำตำล
     น้ ำตำล                8                น้ ำตำล

    2.2 สำยสัญญำณชนิดไขว้สำย เรี ยกว่ำ สำยคอสโอเวอร์ ( Crossover )
ในกรณี น้ ีใช้เชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ สองตัวเข้ำด้วยกัน       รู ปแสดง การไขว้ สาย UTP ชนิดทีเ่ ชื่อมต่ อระหว่ างคอมพิวเตอรสองตัว

   หัวสำยด้ำนที่ 1            ลำดับสำยที่           หัวสำยด้ำนที่ 2
  ขำว       ส้ม             1             ขำว      เขียว
      ส้ม                  2                เขียว
  ขำว       เขียว            3             ขำว      ส้ม
      ฟ้ ำ                 4                 ฟ้ ำ
  ขำว        ฟ้ ำ            5             ขำว       ฟ้ ำ
      เขียว                 6                ส้ม
  ขำว       น้ ำตำล           7             ขำว     น้ ำตำล
     น้ ำตำล                8                น้ ำตำล3. เมื่อเรี่ ยงสำยตำมสี ในขั้นตอนที่ 2 แล้วตัดสำยให้เหลือประมำณ 1.5 ซ.ม.
             ั
4. เสี ยบสำย UTP ที่ตดและเรี ยงสี ไว้แล้ว เข้ำไปในขั้วต่อ RJ45
โดยให้หมำยเลขสำยที่เรำกำหนดไว้ตำมขั้นตอนที่ 2 ตรงกับหมำยเลขขั้ว RJ45
5. เสี ยบขั้ว RJ45 เข้ำไปในร่ องคีม ดันสำย UTP ให้สนิทอีกครั้ง แล้วใช้มือบีบด้ำมคีมให้แน่น
โลหะทองเหลืองของขั้ว RJ45 จะเข้ำไปสัมผัสกับสำยทองแดง ข้อควรระวัง กำรดึงหัว RJ45
ออกจำกคีมให้ใช้มือบีบหำงพลำสติกสำหรับล็อกก่อน
                               ั
            วิธีเข้ าหัวแลน หรือ หัวRJ-45 ตัวผู้กบสาย UTP-CAT5E
                ตารางที่ 1 แบบ T568B Crossover
        RJ-45                      CABLE (CAT 5)
         Pin                Symbol              Color
         1                 TD+               ขำวส้ม
         2                  TD-               ส้ม
         3                 RX+               ขำวเขียว
         4                Not Assigned             น้ ำเงิน
         5                Not Assigned            ขำวน้ ำเงิน
         6                  RX-               เขียว
         7                Not Assigned            ขำวน้ ำตำล
         8                Not Assigned             น้ ำตำล                 ตารางที่ 2 แบบ T568A (Cross)

        RJ-45                       CABLE (CAT 5)
         Pin                 Symbol               Color
         1                  TD+               ขำวเขียว
         2                  TD-               เขียว
         3                  RX+               ขำวส้ม
         4                Not Assigned             น้ ำเงิน
         5                Not Assigned            ขำวน้ ำเงิน
         6                  RX-                ส้ม
         7                Not Assigned            ขำวน้ ำตำล
         8                Not Assigned             น้ ำตำลวิธีการเข้ าหัวทั้ง 2 แบบ
     - การเข้ าแบบธรรมดา เป็ นการเชื่ อมต่ อแบบต่ างอุปกรณ์ เช่ น การใช้ สายต่ อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์
กับ Switch หรือ HUB

                      Crossover Cable
                RJ-45 PIN       RJ-45 PIN
                 1 Rx+         1 Rc+
                 2 Rc-         2 Rc-
                 3 Tx+         3 Tx+
                 6 Tx-         6 Tx-
                  Straight Through Cable
                RJ-45 PIN       RJ-45 PIN
                 1 Tx+         1 Rc+
                 2 Tx-         2 Rc-
                 3 Rc+         3 Tx+
                 6 Rc-         6 Tx-
    - การเข้ าแบบไขว้ หรือ Cross เป็ นการเข้ าสายแบบ เชื่ อมต่ อระหว่ างอุปกรณ์ ชนิดเดียวกัน เช่ น
                                         ่
HUB to HUB, Switch To Switch หรือ คอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ เราสามารถทีจะใช้ ระหว่าง
                 คอมพิวเตอร์ กับ NoteBook

                    Crossover Cable
                RJ-45 PIN       RJ-45 PIN
                 1 Rx+         3 Tx+
                    2 Rc-         6 Tx-
                    3 Tx+         1 Rc+
                    6 Tx-         2 Rc-
                    Straight Through Cable
                  RJ-45 PIN       RJ-45 PIN
                    1 Tx+         1 Rc+
                    2 Tx-         2 Rc-
                    3 Rc+         3 Tx+
                    6 Rc-         6 Tx-


ขั้วต่อ RJ -45 หรื อ กำรเข้ำหัว RJ-45
การเข้ าหัวต่ อ RJ-45 กับสายคู่ตเี กลียว
    เครื อข่ำยอีเธอร์ เน็ตตำมมำตรฐำน 10Base-T นับเป็ นเครื อข่ำยที่นิยมใช้อย่ำงแพร่ หลำย ที่สุด มำตรฐำน
10Base-T มีอตรำส่ งข้อมูล 10 เมกะบิตต่อวินำทีใช้สำยคู่ตีเกลียว UTP ( Unshield Twisted Pair )
        ั
                         ั
และมีโทโปโลยีเครื อข่ำยแบบดำว ( Star ) โดยใช้ฮบเป็ นศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อช่วยให้ติดตั้งได้สะดวก
อีกทั้งสำมำรถเพิ่มและลดจุดเชื่อมได้ง่ำย

         ั
   หัวต่อที่ใช้กบสำยคู่ตีเกลียวเป็ นชนิด RJ-45 วิธีกำรเข้ำหัวสำยคู่ตีเกลียวกับหัวต่อ RJ-45
ถึงแม้จะไม่มีควำมสลับซับซ้อนและทำได้โดยไม่ยำก
                             ั
แต่จำเป็ นต้องอำศัยควำมเข้ำใจและเทคนิคควำมชำนำญตลอดจนปฏิบติตำมข้อกำหนด EIA/TIA 568
ซึ่ งถือเป็ นมำตรฐำนที่นิยมใช้ในกำรเข้ำหัวต่อ

มาตรฐาน EIA/TIA 568
   EIA/TIA 568 เป็ นมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นโดยควำมร่ วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่
สำนักงำนมำตรฐำนแห่งสหรัฐอเมริ กำ ( American National Standards Institute : ANSI ) , สมำคม
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Industries Association : EIA ) และสมำคม
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม ( Telecommunications Industry Association : TIA ) โดยใช้ชื่อ มำตรฐำนว่ำ “
EIA/TIA 568 Commercial Building Telecommunication Wiring Standard “
และนำออกใช้เมื่อเดือนกรกฎำคม 1991 มำตรฐำนนี้กำหนดรู ปแบบกำรเดินสำยโดยใช้โทโปโลยีแบบดำว
(Star) เน้นกำรใช้สำยสื่ อสำรทั้งแบบ UTP ชนิด 3, 4 และ 5 , สำย STP ( Shield Twisted Pair )แบบ 150
โอห์ม และใยแก้วนำแสงแบบ 65.5/125 ไมโครเมตร ในบทควำมนี้จะกล่ำวถึงมำตรฐำน EIA/TIA 568
สำหรับสำยคู่ตีเกลียวแบบ UTP

   รู ปแบบกำรเดินสำยสัญญำณกำรเดินสำยสัญญำณโดยทัวไป สำมำรถทำได้ 2 แบบ
                               ่
คือกำรลำกสำยโดยตรงระหว่ำงอุปกรณ์ที่ตองกำรต่อ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ กบฮับ
                     ้                  ั
                                ้
กำรต่อแบบนี้จะใช้สำยหนึ่งเส้นต่อกำรเชื่อมต่อหนึ่งจุด ซึ่ งมีขอดีคือ ง่ำยต่อกำรเชื่ อมต่อ กำรติดตั้งไม่ตำยตัว
สำมำรถเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ำยจุดที่ต้ งของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ง่ำย
                   ั
กำรต่อแบบนี้เหมำะสำหรับเครื อข่ำยขนำดเล็กที่มีจำนวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่มำกนัก
        ่
หรื อทั้งระบบอยูรวมกันในห้องเดียว ดังตัวอย่ำงในรู ปที่ 1.
     รู ปที่ 1. กำรเชื่อมต่อแบบดำวอย่ำงง่ำยโดยกำรต่อตรงระหว่ำงฮับและเครื่ องคอมพิวเตอร์                      ั         ั
   ส่ วนกำรเดินสำยอีกแบบ จะมีกำรใช้หวต่อตัวเมียซึ่ งมีลกษณะคล้ำยช่องเสี ยบโทรศัพท์ แต่
มีขนำดใหญ่กว่ำ เข้ำมำช่วยเป็ นจุดพักซึ่ งติดไว้ที่ผนังหรื อพื้นห้อง ส่ วนกำรต่อกับเครื่ อง
              ั
คอมพิวเตอร์ จะใช้สำยที่มีหวต่อ RJ-45 ทั้ง 2 ด้ำน ซึ่ งมักมีควำมยำวไม่มำกนักเรี ยกว่ำสำยแพ็ทธ์ ต่อ
ระหว่ำงเครื่ องคอมพิวเตอร์ และหัวต่อตัวเมียอีกที นอกจำกนี้ อำจใช้แผงพักสำย ( Patch Panels )
สำหรับกำรต่อเข้ำหำฮับ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรดูแลตรวจสอบ ดังรู ปที่ 2. และ 3.สำยที่ใช้มกฝังผนัง , ลอดบนฝ้ ำ
                                             ั
หรื อไว้ใต้พ้ืน กำรเดินแบบนี้ มักทำเตรี ยมไว้ขณะกำลังสร้ำงตึกเลย จึงต้องมีกำร
ออกแบบและวำงแผนให้ดีก่อนกำรติดตั้ง เพรำะจุดเชื่ อมต่อแต่ละจุดจะค่อนข้ำงตำยตัว กำร
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ำยจุดทำได้ลำบำก กำรเดินแบบนี้เสี ยค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้นเล็กน้อยเพรำะต้องใช้
                                      ้
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น แต่จะมีควำมเป็ นระเบียบดีกว่ำกำรเดินโดยตรง เพรำะไม่ตองมีสำยระโยงระยำง มำก
จึงเหมำะสำหรับกำรเดินสำยทัวทั้งตึก ซึ่ งอำจมีหลำย ๆ ชั้น แต่ละชั้นมีห้องหลำยห้อง
                ่
                  รู ปที่ 2.แผงพักสำย ( Patch Panels )
                รู ปที่ 3. กำรเดินสำยเครื อข่ำยผ่ำนแผงพักสำย    ลักษณะของสำยคู่ตีเกลียว สำยคู่ตีเกลียวเป็ นสื่ อนำสัญญำณที่พบเห็นได้ทวไปั่
โดยเฉพำะในระบบเครื อข่ำย คอมพิวเตอร์ สำมำรถส่ งผ่ำนสัญญำณแบบอะนำลอกหรื อดิจิตอลได้
                               ั          ั ่
กำรส่ งสัญญำณดิจิตอล สำมำรถรองรับกำรส่ งผ่ำนข้อมูลที่อตรำเร็ วสู งได้ ซึ่ งปั จจุบนอยูในช่วง 10 - 100
เมกะบิตต่อวินำที ภำยในสำยประกอบด้วยสำยนำสัญญำณ 4 คู่ แต่ละคู่จะมีสำยสี
และสำยสี สลับกับสี ขำวเป็ นริ้ ว เพื่อให้กำรเลือกต่อสำยที่ปลำยทั้งสองถูกต้อง
แต่ละคู่สีจะพันกันเป็ นเกลียวตลอดควำมยำวของสำย เพื่อลดสัญญำณรบกวนในสำย
โดยกำหนดสำยและเรี ยกคู่สำยดังรู ปที่ 4. ในกำรเชื่อมต่อต้องมีกำร คลำยเกลียวบริ เวณจุดที่ตองเข้ำหัว
                                              ้
ซึ่ งไม่ควรคลำยเกลียวเกิน 0.5 นิ้ว สำยแต่ละสี มีรหัสเรี ยกดังนี้

1. grn ( เขียว )
2. wh/grn ( ขำวสลับเขียว )
3. or ( ส้ม )
4. wh/or ( ขำวสลับส้ม )
5. blu ( ฟ้ ำ )
6. wh/blu ( ขำวสลับฟ้ ำ )
7. brn ( น้ ำตำล )
8. wh/brn ( ขำวสลับน้ ำตำล )
                รู ปที่ 4. สัญลักษณ์กำรกำหนดสี และเรี ยกคู่สำย                                   ิ
    มำตรฐำนกำรต่อมี 2 แบบ คือ แบบ T568A และ T568B ซึ่ งมีวธีกำรเรี ยงสี แตกต่ำงกัน
ผูใช้ควรเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับ กำรเชื่ อมต่อแบบ 10Base-T จะใช้สำยคู่ส้มและเขียว ส่ วนอีก 2
  ้
              ั
คู่คือน้ ำตำลและฟ้ ำ อำจใช้กบเครื อข่ำยอีกหนึ่งวง หรื อสำหรับกำรเชื่ อมต่อสำยโทรศัพท์
โดยทัวไปส่ วนใหญ่อุปกรณ์ต่ำง ๆ มักนิยมใช้แบบ T568B มำกกว่ำ ที่สำคัญคือกำรเลือกใช้ควรใช้ แบบเดียว
    ่
ไม่ควรผสมทั้งสองแบบ เพรำะจะทำให้สับสนได้ บทควำมนี้จะยึดมำตรฐำน T568B เป็ น หลัก

     ี่
อุปกรณ์ ทใช้ ในการเข้ าหัว RJ-45
                                   ั
1. หัวต่อ RJ-45 หัวต่อตัวผูเ้ ป็ นอุปกรณ์สำหรับใส่ ที่ปลำยสำย UTP มีลกษณะเป็ นพลำสติกสี่ เหลี่ยมคล้ำย
หัวต่อโทรศัพท์ มีช่องสำหรับเสี ยบสำยที่ดำนหลัง ด้ำนล่ำงเรี ยบ ส่ วนด้ำนบนมีตวล๊อค ถ้ำหันหน้ำ
                      ้                  ั
                   ่                    ่
เข้ำด้ำนหน้ำของหัวต่อพิน 1 จะอยูทำงด้ำนซ้ำยมือของเรำ ในขณะที่พิน 8 จะอยูทำงขวำมือ ดังรู ปที่ 5.
      ้
หัวต่อตัวผูอำจมีกำรเรี ยกได้หลำยแบบเช่น RJ-45 Connecter หรื อ RJ-45 Jack Plug
              รู ปที่ 5. หัวต่อ RJ-45 ตัวผู้ ( ซ้ำย ) และตัวเมีย ( ขวำ )
   สำหรับหัวต่อตัวเมียเป็ นเบ้ำเสี ยบสำหรับหัวต่อ RJ-45 ตัวผู้ เมื่อมองจำกด้ำนที่จะนำหัวต่อ ตัวผูเ้ สี ยบ
      ่             ่
พิน 8 จะอยูทำงซ้ำย ส่ วนพิน 1 จะอยูทำงขวำ หัวต่อตัวเมียจะมีลกษณะเป็ นกล่องมีช่อง สำหรับเสี ยบหัวต่อ
                                  ั
          ั
ด้ำนในกล่องจะมีข้ ว ซึ่ งจะเป็ นส่ วนที่เชื่อมกับสำยนำสัญญำณจริ ง ๆ ดังรู ปที่ 6. และ 7.
หัวต่อตัวเมียอำจเรี ยกว่ำ Female Outlet ก็ได้ ส่ วนตัวขั้วอำจเรี ยกว่ำ Jack Face
                  รู ปที่ 6. หัวต่อตัวเมีย ส่ วนที่ต่อกับผนัง
                    รู ปที่ 7. ตัวขั้วที่ต่อกับสำย UTP                                      ้ ั
2. คีมเข้ำหัวสำย ( Plug Crimper ) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบีบหัว RJ-45 ตัวผูใส่ ยงสำย
  ั                         ั
มีลกษณะเป็ นคีมหนีบ ประกอบด้วย ช่องสำหรับใส่ หว RJ-45 และ RJ-11 ( หัวต่อแจ็คโทรศัพท์ )
มีใบมีดสำหรับปอกและลอกเปลือก สำย ดังรู ปที่ 8.
                     รู ปที่ 8. คีมเข้ำหัวสำย 3. ตัวกระแทกสำย ( Punch Down Tool ) เป็ นอุปกรณ์สำหรับกำรเข้ำสำยกับแผงพักสำย
เป็ นเครื่ องสำหรับตอกสำยใส่ ในรอยบำก ประกอบด้วยใบมีดแบบ T-110 สำหรับสำย UTP และ T-66
สำหรับหัวต่อ RJ-11 หรื อ สำยโทรศัพท์โดยแต่ละใบมีดจะมีปลำยสองด้ำนถอดสลับใช้งำนได้
ด้ำนหนึ่งสำหรับใช้ตอก ส่ วน อีกด้ำนสำหรับตัดสำย ดังรู ปที่ 9.
                    รู ปที่ 9. ตัวกระแทกสำยการเข้ าหัว RJ45 ตัวผู้ มีข้ ันตอนดังนี้
              ้
1. ปอกเปลือกสำย UTP ด้ำนที่ตองกำรต่อ ยำวประมำณ 0.5 - 1 นิ้ว ดังรู ปที่ 10.
                 รู ปที่ 10. สำย UTP ที่ปอกเปลือกออก2. คลำยเกลียวที่สำยทั้ง 4 คู่
3. จัดสำยเรี ยงสี ให้ได้ตำมมำตรฐำน เช่นตำมมำตรฐำน T568B จัดให้สำยเรี ยงขนำนกัน
             ั
ไปและต้องระวังมิให้จดสำยผิดหรื อกลับด้ำนกัน โดยถ้ำหันปลำยสำยออกจำกตัวเรำ สำยเส้นที่หนึ่ง
   ่                            ้       ่ ้
จะอยูทำงซ้ำยมือสุ ด ซึ่ งด้ำนนี้เมื่อต่อกับหัว RJ-45 ด้ำนที่มีกำนตัวล๊อกจะอยูดำนล่ำง ส่ วนด้ำนบน
                                       ั
จะเป็ นด้ำนที่เรี ยบ ลำดับกำรจัดพินตำมมำตรฐำน EIA/TIA 568B แสดงได้ดงรู ปที่ 11. หรื อดังนี้
            ั
ความหมายของคาต่ าง ๆ มีดงนี้
pin แทนช่องแต่ละช่องในหัวต่อ RJ-45 ที่จะนำสำย UTP เข้ำไปต่อด้วย
pair แทนคู่ของสำยแต่ละคู่ท้ งสี่ คู่ในสำย UTP
              ั
name แทนหน้ำที่ของสำยแต่ละเส้นที่ใช้ส่งข้อมูลจริ ง ตำมมำตรฐำน T568 ซึ่ งจะมีท้ งรับและส่ ง ข้อมูล
                                        ั
โดยแต่ละทำงของกำรส่ งข้อมูลจะใช้แรงดันไฟเป็ น 2 ขั้ว เพื่อให้มีกำรหักล้ำงกันของ
สัญญำณในสำยเพื่อกำรลดสนำมแม่เหล็กที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำรส่ งข้อมูล
                รู ปที่ 11. กำรเรี ยงสี ตำมมำตรฐำน T568B
4. ใช้มือรี ดสำยทั้งแปดเส้นที่เรี ยงกันถูกต้องแล้ว ให้ขนำนและเรี ยบ ไม่ให้มีกำรซ้อนเกย กัน

5. ตัดปลำยสำยทั้งแปดเส้น ให้ปลำยเรี ยบเสมอกัน โดยตัดให้ห่ำงจำกเปลือกนอกของสำย ไม่เกิน 0.5 นิ้ว

6. ใช้มือหนีบสำยทั้งแปดเส้นให้แน่น และค่อย ๆ สอดเข้ำไปในตัวหัวต่อ RJ-45 ตัวผู้ โดย
ให้ปลำยทั้งแปดเข้ำไปเสมอกันตลอด ดังรู ปที่ 12. ถ้ำมีกำรเหลื่อมกันหรื อปลำยไม่เสมอกันควรนำ
                                 ั      ้
สำยออกมำจัดใหม่ สอดปลำยสำยเข้ำไปจนสุ ดหัวต่อ ซึ่ งเมื่อมองดูที่หวต่อใกล้ ๆ ที่ดำนปลำย
จะต้องมองเห็นปลำยสำยทั้งแปดเส้น ชนกับสุ ดปลำยด้ำนในของหัวต่อ RJ-45 ถ้ำปลำยสำยทั้งแปด
ไม่เสมอกัน หรื อบำงเส้นไม่ชนสุ ดปลำยของหัวต่อ ควรทำใหม่
                  รู ปที่ 12. กำรตัดปลำยสำยก่อนจะใส่                          ั
7. เมื่อเห็นว่ำปลำยสำยถูกต้องดีแล้ว ใช้คีมหนีบที่หวต่อ บีบให้แน่น เพื่อให้สำยและหัวต่อ แนบสนิทกัน
ดังรู ปที่ 13. ถ้ำบีบไม่แน่น อำจทำให้สำยมีปัญหำได้เมื่อใช้งำนจริ ง
               รู ปที่ 13. กำรใช้คีมหนีบหัวต่อ RJ-45 ให้แน่น
 8. เมื่อเข้ำหัวทั้งสองด้ำนแล้วควรตรวจสอบว่ำใช้งำนได้จริ ง หำกต้องกำรเข้ำหัวต่อตำมมำตรฐำน T568A
   ั
ให้จดสำยตำมรหัสสี ดงนี้ ั
               ้
   นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ตองกำรเชื่ อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงสองเครื่ องเข้ำด้วยกัน โดยไม่
      ั                                         ั
ต้องกำรใช้ฮบ แต่เป็ นกำรต่อระหว่ำงทั้งสองเครื่ องโดยตรง เช่นกำรต่อเครื่ องที่ใช้ ระบบปฏิบติกำร
วินโดว์95 สองเครื่ องเข้ำด้วยกัน ก็สำมำรถทำได้ โดยใช้กำรไขว้สำยหรื อกำรสลับสำยที่ปลำย
หัวต่อของสำยอีกด้ำนหนึ่ง เช่นตำมมำตรฐำน T568B ด้ำนหนึ่งต่อตำมแบบปกติ ส่ วนอีกด้ำนให้ต่อ ดังนี้
    กำรต่อสำย UTP เข้ำกับหัวต่อตัวเมีย หัวต่อตัวเมีย จะใช้ฝังไว้ตำมกำแพงหรื อพื้นห้องเป็ นจุด ๆ
สำหรับให้ต่อกับเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ต่ำง ๆ ในระบบเครื อข่ำย หัวต่อตัวเมียมีลกษณะเป็ นเบ้ำเสี ยบ
                                       ั
ภำยในจะมีตวขั้วซึ่ งเป็ น ส่ วนที่ต่อกับสำย UTP ส่ วนที่เชื่อมโยงกับแผงพักสำย
       ั
          ่
ซึ่ งโดยทัวไปจะอยูในห้องศูนย์กลำงหรื อ ห้องควบคุมระบบเครื อข่ำยนั้น ๆ
     ่
                                      ้
หรื ออำจจะต่อกับฮับโดยตรงเลยก็ได้ โดยอีกด้ำนจะต่อเป็ นหัว RJ-45 ตัวผูใช้เสี ยบกับฮับ ตัวขั้ว ( Jack Face
                  ั                  ั
) จะต้องมีกำรระบุได้ดวยว่ำ ใช้กบมำตรฐำนใด T568A หรื อ T568B ใช้กบสำย คู่ตีเกลียวประเภท (
            ้
CATEGORY )ใด โดยทัวไปตำมท้องตลำดมักจะเป็ น CAT3 หรื อ CAT5 กำรใช้งำนควรจะใช้ตำมที่ระบุไว้
             ่
ตัวขั้วจะมีปลำยสองด้ำน ด้ำนหนึ่งจะมีช่องสำหรับเสี ยบหัวต่อ RJ-45 ตัวผู้
            ั
ด้ำนนี้จะเป็ นด้ำนที่หนออกจำกผนังหรื อพื้น อีกด้ำนจะเป็ นด้ำนที่สำหรับนำสำย UTP เข้ำมำใส่
ตัวขั้วจะมีช่องเป็ นรอยบำกแคบ ๆ สำหรับใส่ สำยแปดช่อง แบ่งเป็ นสองด้ำนมี
ช่องว่ำงตรงกลำงระหว่ำงทั้งสองด้ำน ด้ำนละสี่ ช่อง ถ้ำให้ดำนที่ใช้ต่อกับ RJ-45 ตัวผูเ้ ป็ นด้ำนบน
                               ้
ตำมมำตรฐำน T568B ช่องด้ำนซ้ำยจะสำหรับสำยคู่เขียวและน้ ำตำล ด้ำนขวำคู่ฟ้ำและส้ม ซึ่ งจะมีสี
กำกับไว้ที่ระหว่ำงช่องของแต่ละคู่ โดยในแต่ละคู่ ด้ำนบนให้ใส่ สำยสี ริ้วด้ำนล่ำงจึงเป็ นสำยสี น้ น ๆ
                                                ั
เช่นฝั่งด้ำยซ้ำยสำหรับคู่สีเขียวและน้ ำตำล จะใส่ สำยดังนี้คือ ขำวเขียว-เขียว-ขำวน้ ำตำล-น้ ำตำล
                         ั ู้
ส่ วนด้ำนขวำจะเป็ น ขำวฟ้ ำ-ฟ้ ำ-ขำวส้ม-ส้ม แต่ท้ งนี้ผผลิตตัวขั้วอำจจัดรู ปแบบสี แตกต่ำงจำกนี้ได้
ซึ่ งผูผลิตจะมีใบคู่มือกำกับมำให้ ก่อนกำรใช้งำนจริ งจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อน ส่ วนแผงพัก
    ้
      ั
สำยจะมีลกษณะคล้ำยกับตัวขั้วที่เรี ยงติดกันหลำย ๆ ตัวเป็ นแนวเดียวกัน ดังรู ปที่ 14. รู ปแบบกำร
ใส่ สำยในแผงพักสำยควรดูตำมคู่มือกำกับของแผงพักสำยนั้น ๆ
                รู ปที่ 14. แผงพักสำยที่ยงไม่ได้ต่อสำย
                             ั        ั      ั
การใส่ สายให้ กบตัวขั้ว มีข้นตอนดังนี้

        ้
1. ปอกเปลือกหุมสำย UTP ออกให้ยำวประมำณ 1-1.5 นิ้ว
2. นำสำย UTP สอดไปช่องตรงกลำงของตัวขั้ว โดยแยกสำยทั้งสี่ คู่ออกเป็ นสองด้ำนตำม
คู่สีให้มีลกษณะคล้ำยตัว T ดังรู ปที่ 15.
      ั
              รู ปที่ 15. กำรแยกสำย UTP ใส่ ลงในตัวขั้ว 3. จัดสำยแต่ละสี สอดเข้ำไปตำมช่องรอยบำกสำหรับแต่ละสี สอดโดยกำรอ้อมจำกด้ำน นอกของตัวขั้ว
เข้ำสู่ ช่องหนีบ ปลำยสำยจะชี้เข้ำหำด้ำนตรงกลำงของตัวขั้ว ดังรู ปที่ 16.
             รู ปที่ 16. กำรสอดสำยไฟเข่ำสู่ รอยบำกของตัวขั้ว    ั                                 ั
4. ใช้ตวกระแทกสำย ตอกหรื อกดสำยลงไประหว่ำงช่องรอยบำกให้แน่น ถ้ำไม่มีไม่มีตว กระแทกสำย
     ้
อำจใช้ดำนสันของคัตเตอร์ กดแทนก็ได้ ทำจนครบทั้งแปดเส้น ดังรู ปที่ 17.
                   ั
         รู ปที่ 17. กำรใช้ตวกระแทกสำย กดสำยลงไประหว่ำงช่องรอยบำก    กำรตรวจสอบข้อบกพร่ องของสำย และหัวต่อ ในปั จจุบน   ั
มีกำรผลิตอุปกรณ์สำหรับตรวจกำรทำงำนและหำข้อบกพร่ องของสำย ( Tester )
                         ่ ้
ออกมำจำหน่ำยหลำยผลิตภัณฑ์ หลำยชนิด หลำยยีหอ ดังรู ปที่ 18. ซึ่ งโดยทัวไปจะมี
                                     ่
ลักษณะเป็ นอุปกรณ์สำหรับใส่ ที่ปลำยสำยทั้งสองด้ำน จะมีกำรส่ งสัญญำณ และแสดงผลกำรทำงำน ออกมำ
         ั
ซึ่งกำรใช้อุปกรณ์ดงกล่ำว จะทำให้สะดวกและประหยัดเวลำ บำงผลิตภัณฑ์สำมำรถบอกถึง
ควำมยำวของสำยได้ดวย ดังตัวอย่ำงที่ผเู ้ ขียนใช้ของ Hewlett Packard รุ่ น HP340 SCANNER ซึ่ง มี
          ้
    ั
ฟังก์ชนในกำรตรวจสอบทำงำนได้หลำยอย่ำง ไม่เฉพำะแต่กำรตรวจสอบสำย UTP และหัวต่อ RJ-45
เท่ำนั้น
               รู ปที่ 18.อุปกรณ์ตรวจสอบแบบต่ำง ๆ   กำรตรวจสอบเมื่อนำปลำยหัวต่อสำยทั้ง 2 ด้ำนต่อเข้ำกับอุปกรณ์ตรวจ เครื่ องจะรำยงำน
ผลออกมำเป็ นตัวเลข 1 ถึง 8 ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะแทนสำยแต่ละสำย กำรรำยงำนจะรำยงำนเป็ น
          ้
ตัวเลขสองบรรทัดที่ตองตรงกันทั้งสองบรรทัดและแสดงออกมำครบทั้ง 1 ถึง 8 จึงจะแสดงว่ำสำย
        ้
และหัวต่อไม่มีขอบกพร่ อง เช่น

                     12345678

                     12345678
  ้
แต่ถำตัวเลขบำงตัวขำดหำยไป หรื อ มีกำรสลับตัวเลขกัน เช่น

                        12345678

                        12_46578

         ้                ั               ั
    แสดงว่ำมีขอบกพร่ องเกิดขึ้น ถ้ำเป็ นกรณี ตวเลขหำยให้ลองใช้คีมหนีบ บีบที่หว RJ-45 อีกครั้งให้ แน่น
                                            ั
ๆ ถ้ำแน่ใจว่ำหัวใช้ได้ หรื อบีบแน่นดีแล้ว แสดงว่ำอำจเกิดจำกเส้นลวดในสำย ซึ่ งกรณี น้ ีมกไม่
                       ั
ค่อยพบมำกนักเพรำะข้อบกพร่ องส่ วนใหญ่มกเกิดจำกกำรบีบหัว RJ-45 ไม่แน่นมำกกว่ำ ส่ วนกรณี
ที่ตวเลขสลับกันแสดงว่ำใส่ สำยผิดที่เส้นนั้น ให้ตรวจสอบดูสำยด้ำนที่ต่อผิด จำกนั้นตัดหัวต่อ RJ- 45
   ั
ด้ำนนั้นทิ้งและจัดกำรเข้ำหัวใหม
ในกรณี ที่ไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบ อำจใช้เศษสำยไฟซึ่ งอำจเป็ นเศษสำยเส้นใดเส้นหนึ่งของ สำย คู่ตีเกลียว
ที่ตดออกมำ เชื่อมที่ปลำยด้ำนหนึ่งทีละคู่ และใช้โอห์มมิเตอร์ ตรวจดูที่ปลำยสำยอีก ด้ำน
  ั
          ่
ทำทีละคู่ถำเข็มอยูที่ตำแหน่งศูนย์โอห์มแสดงว่ำใช้ได้ ถ้ำมีควำมต้ำนทำนเกิดขึ้นในวงจร
      ้
แสดงว่ำมีขอบกพร่ องเกิดขึ้นที่สำยคู่น้ น่
       ้            ั

ข้ อแนะนาในการเดินสาย คู่ตเี กลียว
 • ควรใช้สำย UTP ที่ได้มำตรฐำน UL และควรเป็ น CAT5
• ในกำรเข้ำหัวหรื อปอกปลำยสำย ไม่ควรปอกและคลำยเกลียวยำวเกิน 0.5 นิ้ว
• ระยะทำงจำกหัวต่อ และเกลียวภำยในสำยไม่ควรเกิน 0.25 นิ้ว
• ไม่ควรรัดหรื อผูกสำยให้แน่นเกินไป
• ไม่ควรทำให้สำยงอหรื อหักมำกเกินไป
• ไม่ควรจัดวำงสำยใกล้อุปกรณ์ที่อำจทำให้เกิดสนำมแม่เหล็ก เพรำะอำจเกิดกำรรบกวนได้
• ไม่ควรกระชำกสำย หรื อดึงจนตึงในขณะติดตั้ง
• ต้องติดสัญลักษณ์ที่ปลำยสำยทั้งสองด้ำนเพื่อให้สำมำรถจำแนกสำยแต่ละเส้นออกจำกกัน ได้
• สำยที่ใช้เชื่อมระหว่ำงฮับและหัวต่อตัวเมียไม่ควรยำวเกิน 90 เมตร เนื่องจำกต้องเตรี ยม
สำยแพ็ทธ์สำหรับเชื่อมระหว่ำงเครื่ องคอมพิวเตอร์ และหัวต่อตัวเมียอีกประมำณ 10 เมตร
ถ้ำต่อให้ยำวเกินกว่ำ 100 เมตรจะทำให้เกิดกำรลดทอนของสัญญำณมำก
               การเข้าหัวสาย Lan (RJ-45) แบบสายตรง
ระบบเครือข่าย LAN

   LAN ย่อมาจาก Local Area Network คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันใ
นพื้นที่ที่จากัด เช่น ภายในอาคารเดียวกัน โดยคอมพิวเตอร์ที่ต่อกันอยู่นั้นสามารถที่จะแบ่งกันใช้ข้
อมูล สามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องได้รวมทั้งยังสามาใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้อีกด้วย เรามั
กจะพบเครื่องคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์ร่วมกัน หรืออาจสรุปได้ง่ายๆว่า LAN คือ ระบบเครือข่ายชนิด
หนึ่งที่ใช้ในพื้นที่ที่จากัด

ประเภทของสาย UTP

  สาย UTP สาเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการใ
ช้งาน

  1. สายตรง (Straight-though Cable) คือสายปกติทั่วไปที่ใช้เชื่อต่อระหว่างการ์ด
    LAN และ Hub/Switch
  2. สายไขว้ (Crossover Cable) โดยส่วนมากเชื่อมต่อระหว่างการ์ด LAN 2
    การ์ด เพื่อให้เครื่องพีซี 2
    ตัว สามารถติดต่อกันได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน Hub หรือ Switch นอกจากนี้ยังสามารถใช้เชื่
    อมต่อ Hub หรือ Switch
    2 ตัวเข้าด้วยกันเพื่อขยายพอร์ต ซึ่งเราเรียกการต่อแบบนี้ว่า Cascade

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. สาย CAT5 (สายแลน) ตามความยาวที่ต้องการ แต่ไม่ควรเกิน 100 m.
2. คีมเข้าหัว RJ-45
3. หัว RJ-45 ใช้สองหัว ต่อหนึ่งเส้น
 วิธีการเข้าสาย UTP กับขั้วต่อ RJ45

 1. นาสาย UTP มาปอกฉนวนหุ้มที่ปลายสายทั้งสองด้านยาวประมาณ 3 ซ.ม.
เมื่อปอกแล้วจะพบเห็นสายอยู่ 4 คู่ บิดเป็นเกลี่ยวแยกสีไว้ชีดเจน
  2. คลายเกลียวที่สายออก แล้วแรียงสายตามสีที่กาหนด แบ่งการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้ 2 วิธี
     - สายสัญญาณชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch
การเชื่อมต่อแบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อเข้าขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้าน
รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTP ชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch ความเร็ว
100 Mbps

								
To top