Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

istess tifsira ta kelma ohra by axUtrWCN

VIEWS: 282 PAGES: 4

									GLOSSARJU: Dan li ġej hu glossarju ta' figuri tad-diskors ewlenin li
  l-istudent tal-MaIti fil-livell SEC ikollu bżonn biex jitkellem dwar
  l-aspett retoriku u x-xejriet ewlenin ta' xogħol letterarju.

 A   Aferesi: Qtugħ ta' ittra jew sillaba fil-bidu ta' kelma.
           Eż:   'mma minflok imma.

     Allegorija: Storja simbolika.
           Eż:   Il-Jien u Lil Hinn Minnu ta' Dun Karm, La
   Divina Commedia ta' Dante Alighieri u d-dramm Anestesija ta'
   Oreste Calleja.

     Alliterazzjoni: Ripetizzjoni ta' l-istess ittra, li tista' tkun vokali jew
   konsonanti.
           Eż:  il-pespus pespes pespisa.

     Allotropu: Il-mod kif kelma bl-istess tifsira tiġi murija b'modi
   differenti.
           Eż:  dam flok diem.

     Anafora: Ripetizzjoni ta' kelma jew iżjed fil-bidu ta' versi wara
   xulxin.
          Eż:   Ix-xemx tielgħa
              Ix-xemx tielgħa
              Ix-xemx tielgħa
              kullimkien

     Antitezi: Tqegħid ta' kliem u kunċetti kontra xulxin.
           Eż:   Fil-ferh in-niket.

     Antonomasja: Figura retorika li ninqdew biha flok l-isem proprju.
          Eż:  minflok Dun Karm ngħidu il-poeta nazzjonali.

     Apokope:   It-tneħħija ta' ittra jew sillaba       f'tarf  il-kelma.
           Eż:  manifk (flok manifku).

     Apostrofi: Meta l-poeta jindirizza lilu jew jitkellem ma' xi ħadd.
           Eż:  Ja għasfur ċkejken dahqani.

     Arkaiżmu: Kliem jew frażijiet qodma.
          Eż:   ħawtiel flok bieżel.

B   Ballata:  għanja ta' mħabba fl-istil tan-narrattiva popolari.
          Eż: Katrin ta' L-lmdina ta' Dwardu Cachia (l858-l907).

¬    ¬esura: Waqfa li tkun mitluba mir-ritmu u li nsibuha lejn nofs
  il-vers.
         Eż:  Kollox, kollox nagħti/nagħtik kulm'għandi.
                     “Marija” ta' Karmenu Vassallo

    ¬irkumlokuzzjoni: Riferenza għal xi ħaġa b'mod indirett.
         Eż:   dik li tiddi fil-firmament infinit ta' fuqna.
        Dan il-kliem kollu qiegħed jingħad minflok il-kelma stilla.

D   Distiku: Żewġ versi daqs xulxin bir-rima mbewsa. Bħala eżempju
  ara l-aħħar żewġ versi ta' sunett Shakesperjan.
          Eż:  Nixtieq nistaqsi, bla ma nqajjem ġlieda
             min qiegħed jgħanni l-isbaħ minna t-tlieta?
                     “Tliet għannejja” ta' Ġorġ Pisani

     Duplikazzjoni: Ripetizzjoni ta' l-istess kelma jew l-istess ħsieb
  fl-istess vers jew versi:
           Eż:  u mewġa, f’mewġa, f’mewġa
              mewġ jogħla kullimkien

E   Eleġija: Poeżija tal-mewt:
          Eż:   Tiftakar, Hi?      ta' Ġuże Delia.

    Eliżjoni: Nuqqas ta' tlissin ta' ittra jew sillaba minn kelma.
          Eż:   Sant'Anton.

    Ellissi: Tħollija barra ta' kliem, iżda li mingħajrhom is-sens
  jinftiehem xorta.
          Eż:   Mhux aħjar tagħlaq ...

    Enjambment: Meta s-sens ma jiqafx f'vers imma jibqa' sejjer f'vers
  ieħor.
        Eż:  Biss deherli li fil-ħolma rajt liż-żgħażagħ
            qed jibqgħu għaddejjin lejn Għajn Tuffieħa!
                “Ħolma ta' Żgħożiti” ta' Wallace Gulia.
    Esklamazzjoni: għajta ta' stagħġib!
         Eż:   0 xemx! 0 sema! 0 art!

I   Iperbole: Esaġerazzjoni fil-kliem bil-għan li jasal aktar il-messaġġ.
          Eż:  Seraq seba' mitt elf ħaġa.

L   Lirika:   Poeżija li turi espressjoni ta' sentiment.
          Eż:  Oħroġ inti, xemx sabiħa,
             reġġa' l-għana, reġġa' l-fwieħa,
             Nessi l-biki, qsim il-qalb,
             Reġġa' t-talb;
             Int tfakkami f’art mistrieħa,
             Xemx sabiħa!       “Ħsibijiet” ta' Ruzar Briffa.

M   Metafora: Mod kif nagħtu tifsira simbolika lill-kelma mingħajr ma
  jkun hemm xejn bejn il-ħaġa mqabbla u dak li nkunu qegħdin
  inqabbluha miegħu.
         Eż:  Marija, warda Xandrija.

    Metatezi: Inverżjoni fit-tqegħid ta' ittri ġo kelma.
          Eż:  altar minflok artal.

    Metonomija: Użu ta' kelma b'relazzjoni mal-kelma li titħalla barra.
         Eż:   Nistħajjel għadhom fuqi
             dawk ix-xmux li bisuni fit-tfulija
                   “Żagħżugħ ta' dejjem” ta' Dun Karm

    Mistoqsija Retorika: Mistoqsija li tibqa' mingħajr tweġiba.
    Eż: U int, ja qamar ħlejju, qatt rajt isbaħ mis-siġra tat-triq tagħna?

N   Neoloġiżmu: Kelma ġdida li tidħol fil-lingwa u tiġi aċċettata.
         Eż:  mitjar.

0  Onomatopea: Kliem li juri l-ħoss li jrid ifisser.
       Eż:  iċ-ċwievet iċekċku; ix-xita ttektek.
P  Paradoss: Fehma li hi, jew li tidher bil-maqlub ta' l-opinjoni
 ġenerali.
       Eż:  Triq imwarrba, fejn il-fqajjar,
           għani aktar minn sultan.
           “Il-għanja Tas-Seba' Niċeċ” ta' George Zammit
    Personifikazzjoni: Meta nagħtu kwalitajiet tal-bniedem lil xi ħaġa
  li mhijiex bniedem.
          Eż:  lż-żgħażagħ, ħarsthom fl-għoli,
              ħlief ħajja ma jarawx;
              il-Mewt inkiss inkiss tiġi minn wara.
                 “Il-Mewt taż-Żgħażagħ” ta' Marcell Mizzi.

R   Rima: Tqabbil ta' kliem fil-poeżija.
         Eż:    Ħabib, ma nitħassrekx; nitħassar jiena
              lil min ta ħajtu ma jagħrafx is-siwi
              u jgħaddi l-jiem, ix-xhur u s-snin għajjiena,

              u biss jaħseb li jgħix, għaliex fil-liwi,
              taż-żmien iwaġġa' u tal-ħidma rebbieħa
              bħala ragħda fil-bogħod jasallu d-diwi.
                 “Lil Ġuże Muscat Azzopardi” ta’ Dun Karm

    Ritmu: Taħrik meqjus jew bilanċ fil-poeżija.

    Ritornell: Ripetizzjoni ta' vers jew strofa b'intervalli regolari.

S   Sarkażmu: Kummenti niggieża ta' xejra ironika.
         Eż: Kont il-warda tad-dinja u sirt il-miżbla,
           minn kull xorta ta' qżież dieħel ġo fik,
           inti tilqgħu u tifraħ, mara belha,
           u d-dinja tidħak bik.
                        “Lil Malta” ta' Dun Karm

    Similitudni: Xebh li fih ikun hemm il-kliem qisu, bħal, daqs eċċ.
          Eż:  Marija qisha warda ħamra.

    Sinkope: It-tneħħija ta' ittra jew sillaba f'nofs il-kelma.
          Eż:   qegħ'dhom.

    Sinonimu: Kelma li ftit jew wisq ikollha l-istess tifsira ta' kelma
  oħra.
         Eż:  aħbar u bxara.

    (Meħuda minn ‘Nadriet 4’ ta’ Tarcisio Zarb (p.p. 18 – 20))
                             F.X. Cassar

								
To top