SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT

Document Sample
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT Powered By Docstoc
					                 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

            FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI
             PROGRAM PENGURUSAN TEKNOLOGI
               PROGRAM LATIHAN INDUSTRI


            PENILAIAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

Laporan ini akan menyumbangkan sebanyak 60% daripada jumlah markah dalam program ini.
Bil   Perkara                            Markah  Markah
                                   Penuh  Diperolehi
1.   PENDAHULUAN
      Pengenalan Latihan Industri                 5
      Latarbelakang Firma/Organisasi               5
      ‘Core Business’dan aktiviti-aktiviti lain yang diceburi   5
2.   DEFINASI TEKNOLOGI
      Skop Teknologi                       5
      Objektif Teknologi                     5
3.   LAPORAN KERJA SEPANJANG LATIHAN
      Ringkasan Latihan
      Kaedah perlaksanaan Latihan                 5
      Kesimpulan Latihan                     5
4.   KESIMPULAN
      Faedah-faedah dan kebaikan-kebaikan             5
      Justifikasi                         5
      Limitasi                          5
      Cadangan-cadangan                      5
5.   GAMBARAJAH
      Jadual                           5
      Rajah                            5
      Carta                            5
      Manual Pengguna                       5
      Lain-lain                          5
6.  KETEPATAN KESELURUHAN KANDUNGAN
     Mutu Bahasa                 5
     Struktur Ayat                5
     Ketepatan Makna/Fakta            5
     Kekemasan                  5
7.  PERATURAN PENULISAN
     Jenis Font                  5
     Spesifikasi                 5
     Margin                    5
     Jarak                    5
     Penghalaman                 5
8.  KETEPATAN KESELURUHAN KANDUNGAN
     Format Muka Hadapan             5
     Halaman Anugerah               5
     Halaman Penghargaan             5
     Halaman Perakuan               5
     Senarai Kandungan              5
     Daftar Jadual                5
     Daftar Rajah                 5
     Rujukan/Bibliografi             5
     Lampiran                   5
                JUMLAH         170
   Markah Sebenar = Markah Diperolehi x 60
              170                PENGESAHAN PENSYARAH

 NAMA: …………………………………………………………………


 TANDATANGAN/COP: …………………………………………………………………………..


 TARIKH:…………………………………………………………..

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:4/25/2012
language:Malay
pages:2