NTV1898 inv by xH2qVkCh

VIEWS: 0 PAGES: 62

									            Inventaris van het archief van de
       Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898
                1895-1901 (1923)


                              inventarisnrs

INLEIDING
INVENTARIS
ALGEMENE VERGADERING
Algemeen                          1-6
Statuten en huishoudelijk reglement             7-9
Financiën                          10-11
BESTUUR
Stukken van algemene aard                  12-16
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Algemeen                          17-23
Financiën                          24-30
Opzet van de tentoonstelling                31-35
Benoeming van de leden van de Rubriekcommissies       36-52
COMMISSIES
Commissies van bijstand
Financiële commissie                    53-56
Regelingscommissie                     57-73
 Algemeen                         57-59
 Financiën                         60
 Inrichting en aankleding van het tentoonstellingsgebouw  61-66
 Inzendingen                        67-70
 Toezicht                         71-73
Rubriekcommissies
Industrie                          74-107
 Algemeen                         74-83
 Financiën                         84-86
 Verzamelde gegevens                    87-93
 Inzending en inrichting                  94-102
 Toezicht                         103
 Prijsvraag voor rationele vrouwenkleding         104-107
Landbouw en zuivelbereiding                 108-114
Farmacie                          115-123
Zieken- en wijkverpleging                  124
Hygiëne                           125-132
Kook- en huishoudscholen                  133-134
Bloemenvak                         135-146
Hoender- en bijenteelt                   147
Maatschappelijk werk                    148-168
 Algemeen                         148-150
 Financiën                         151-153
 Verzamelde gegevens                    154-161
 Inzendingen                        162-168
                         1
Letteren en wetenschap                          169-171
Handel                                  172-206
 Algemeen                                172-175
 Financiën                               176-179
 Post, telegrafie en telefonie                     180-182
 Levensverzekering                           183
 Boekhouden                               184
 Stenografie                              185-187
 Hotel en pension                            188-192
 Verkeerswezen                             193-195
 Boekhandel                               196-199
 Winkel, agentuur en depot                       200-206
Beeldende kunsten en fotografie                     207-208
Muziek                                  209-216
Toneel                                  217-219
Historische afdeling                           220-232
Textiele kunst                              233-234
Oost-Indië                                235-238
West-Indië                                239-245
Huisvlijt                                246-260
 Algemeen                                246-250
 Financiën                               251
 Inzending en inrichting                        252-259
 Toezicht                                260
Onderwijs                                261-270
 Algemeen                                261-262
 Congresafdeling                            263-265
 Statistiekafdeling                           265-270
Industriescholen voor meisjes                      271-272
Sport en gymnastiek                           273-275
Versierende kunst                            276
Algemene Congrescommissie                        277-313
 Algemeen                                277-284
 Financiën                               285-287
 Besprekingen over de vakopleiding voor vrouwen             288-289
 Besprekingen over maatschappelijk werk                 290-291
 Congres voor wezenopvoeding                      292-293
 Driedaagse samenkomst ter bevordering der openbare zedelijkheid    294-297
 Onderwijscongres                            298-300
 Dienstbodencongres                           301-302
 Samenkomst ter bespreking van de arbeid der vrouw op verschillend maatschappelijk gebied
in onze Indische bezittingen                       303-306
 Besprekingen over de maatschappelijke toestand der vrouwen       307-308
 Besprekingen over woning-hygiëne, zieken- en wijkverpleging      309
 Besprekingen over industriescholen                   310-311
 Besprekingen over de taak van moeders en opvoedsters          312-313
Plaatselijk Comité Delft                         314-316
BEROEPSKLAPPER, SAMENGESTELD DOOR MARIE JUNGIUS             317-322
DIVERSEN                                 323-327

                       2
DOCUMENTATIE
Periodieken                      328-334
Circulaires                      335-336
Brochures                       337-345
Krantenknipsels                    346-348
ICONOGRAFIE
Foto's en affiches                   349-354
Voorwerpen                       355-357
STUKKEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE WERELDTENTOONSTELLING IN
CHICAGO                        358-359
STUKKEN AFKOMSTIG VAN J.J. VAN NIEUKERKEN, ARCHITECT  360-373
PROSOPOGRAFIE                     374
KOPIEEN VAN ARCHIEFSTUKKEN UIT ANDERE ARCHIEVEN    375
DUBBELEN      376
INDEX
                 3
4
INLEIDING

Voorgeschiedenis
Aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid zijn enige tentoonstellingen vooraf
gegaan, waarop aandacht werd besteed aan - de arbeid van - vrouwen. Een aantal van deze
tentoonstellingen zijn in dit verband van belang, omdat ze in meer of mindere mate hebben
bijgedragen tot het ontstaan van het idee om een tentoonstelling van vrouwenarbeid te houden.
Dit is in de eerste plaats de Wereldtentoonstelling te Chicago, gehouden in 1893. Voor deze
tentoonstelling werd op initiatief van Jeltje de Bosch Kemper een commissie gevormd, die in
1892 een circulaire deed uitgaan, waarin de wenselijkheid werd uitgesproken, dat ook de
vrouwen van Nederland op enigerlei wijze vertegenwoordigd zouden zijn. De medewerking van
verenigingen en particulieren werd hiertoe ingeroepen. Dit initiatief heeft geresulteerd in de
inzending van rapporten over vrouwenarbeid in Nederland: ‘Woman's work in the Netherlands’,
bestaande uit bijdragen van verschillende Nederlandse vrouwen. Uit de stukken van deze
commissie, die bij het archief werden aangetroffen, blijkt dat de inzending zeer werd
gewaardeerd, zelfs bekroond. (Zie inv.nrs 358-359)
In 1894 richtte de Vrije Vrouwen Vereniging te Amsterdam een oproep aan de
vrouwenverenigingen in het land om te overwegen haar vereniging te doen vertegenwoordigen
op de Wereldtentoonstelling te Brussel, die zou worden gehouden in 1897. Hier zou eveneens
een afdeling worden ingericht van inzendingen van vrouwen. Door het bestuur van de
Vrouwenbond in Groningen werd deelname ernstig overwogen en er werd overleg gepleegd
met de Vrije Vrouwen Vereniging. Zij kwamen echter tot de conclusie dat het plan niet
uitvoerbaar was omdat de tijd van voorbereiding te kort, de afstand te groot en het opstellen en
bewaken van eventuele inzendingen te kostbaar zou zijn. (Zie inv.nr 3, 'voorgeschiedenis')
In 1895 werd in Kopenhagen de Tentoonstelling van vrouwenarbeid voorheen en thans
gehouden. Ook betreffende deze tentoonstelling zijn stukken in het archief aangetroffen. (Zie
inv.nr 323) Deze tentoonstelling heeft zeker mede geïnspireerd tot het initiatief en de opzet van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, zoals blijkt uit onderstaand citaat: ‘Gesteund
door de gedachte, dat in Denemarken eene tentoonstelling in het belang van de vrouw te
Kopenhagen boven verwachting was geslaagd, maakten wij (=de initiatiefneemsters) gaarne
gebruik van de vriendelijke aanbieding van Mej. Margreet Meyboom haar te dienen met hare
relaties in dat land. Hierdoor en door den bereidwillig afgestane gegevens van het
Copenhaagsche comitée, kon op deze vaste basis spoedig met de eerste voorbereidingen
worden begonnen’. (Zie inv.nr. 3, 'voorgeschiedenis')

Het initiatief tot het organiseren van de tentoonstelling
Het initiatief werd genomen door de Groningse dames C.A. Worp-Roland Holst, C.G.
Pekelharing-Doijer en H. Dull in de zomer van 1895. Zij stelden zich voor de tentoonstelling te
houden in 1898, het jaar waarin koningin Wilhelmina zou worden ingehuldigd. Zij achtten dit feit
van grote betekenis voor de arbeid van de vrouw en verwachtten grote belangstelling voor ons
land in verband met de inhuldiging.
Op 4 mei 1896 hadden zij in Utrecht een bespreking met de dames H.H. Scholten-Commelin uit
Amsterdam en mej. Levysohn Norman en C. Goekoop-de Jong van Beek en Donk uit Den
Haag, die zich achter het plan schaarden. (Zie inv.nr 3,'voorgeschiedenis') Te samen het
'voorlopig comité' vormend, belegden zij een bijeenkomst in Utrecht op 21 mei 1896, waarvoor
verschillende Nederlandse vrouwen werden uitgenodigd. (Zie inv.nr 17) Op deze bijeenkomst
werd met 21 stemmen vóór en 6 stemmen tegen besloten tot het organiseren van de
tentoonstelling. Een punt van heftige discussie was de vraag of ook mannen zouden deelnemen
aan de organisatie, of dat de vrouwen deze taak alléén op zich zouden nemen. In herstemming

                        5
werd tenslotte beslist met 14 stemmen vóór en 12 tegen dat er geen heren aan de organisatie
zouden deelnemen. Het voorlopig comité werd door de vergadering bij acclamatie benoemd tot
hoofdcomité. (Zie inv.nr 2)

Het totstandkomen van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
Op de Algemene Vergadering van 26 juni 1896 te Amersfoort werden de statuten en het
huishoudelijk reglement vastgesteld; hiermee was de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid geconstitueerd. Er werd besloten koninklijke goedkeuring van de statuten aan te
vragen, om zodoende de vereniging als rechtspersoon erkend te krijgen. Op de Algemene
Vergadering van 26 november te Utrecht werd het hoofdcomité gekozen tot bestuur van de
vereniging. Voor mej. Levysohn Norman die zich wenste terug te trekken uit het comité werd
Marie Jungius gekozen. (Zie inv.nr 2)

Het doel van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
Doel van de vereniging, zoals geformuleerd in de statuten, is: ‘de uitbreiding van de werkkring
van de vrouw in Nederland te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken:
a) door, bij voorkeur in 1898, een tentoonstelling te houden van vrouwenarbeid, zowel op het
gebied van nijverheid, kunst en wetenschap, als op het gebied van maatschappelijk werk.
b) door gedurende de Tentoonstelling aan vrouwen de gelegenheid te geven tot het uitoefenen
van bedrijven, tot het houden van bijeenkomsten ter bespreking van al hetgeen bevorderlijk kan
zijn aan de uitbreiding van de werkkring der vrouw in Nederland en tot het organiseren van
muziek- en andere uitvoeringen’.

De organisatorische opzet van de Vereniging
De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en donateurs. Zij hebben het recht deel te
nemen aan de Algemene Vergadering; alleen gewone leden hebben stemrecht, de anderen een
adviserende stem. Een vereniging kan ook lid zijn en mag 1 afgevaardigde zenden, die 1 stem
uitbrengt.
De algemene vergadering kiest het bestuur; zij kiest ook de commissies van bijstand, uit een
door het bestuur opgemaakt dubbeltal. Zij benoemt een commissie waaraan het bestuur
rekening en verantwoording aflegt; beide brengen hierover verslag uit in de jaarvergadering, die
in september wordt gehouden. De Algemene Vergadering stelt een huishoudelijk reglement
vast. De vereniging mag geen winst maken; een batig saldo zal worden aangewend ter
bevordering van de werkkring van de vrouw; de Algemene Vergadering beslist op voordracht
van het bestuur over de bestemming van deze gelden.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitster, secretaresse en penningmeesteres. Het
bestuur regelt alles wat tot bevordering van het doel van de vereniging nodig is en sluit tot dat
doel de nodige overeenkomsten. Het besluit tot instelling van alle commissies die nodig blijken.
Het belegt een Algemene Vergadering zo vaak zij dit nodig acht, en op schriftelijke aanvrage
van 25 leden.
Tot de commissies van bijstand moet altijd één bestuurslid behoren. Het bestuur bepaalt de
werkkring en het aantal leden van iedere commissie. (Zie inv.nr 8) Er zijn 3 commissies van
bijstand: de regelingscommissie, de financiële commissie en de uitnodigingscommissie.
Regelingscommissie. De taak van deze commissie omvat alles wat betreft de inzending,
verzending, plaatsing e.d. van het geëxposeerde.
Financiële commissie. Deze commissie heeft het beheer over de geldmiddelen van de
vereniging. Zij bepaalt de wijze waarop de gelden zullen worden verkregen en stelt de
entreeprijzen vast. Op basis van de begrotingen opgemaakt door de rubriekcommissies stelt de
financiële commissie, na overleg met de regelingscommissie, de algemene begroting op, die ter
vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd.
De uitnodigingscommissie is belast met het richten van uitnodigingen tot het houden van
lezingen, voordrachten of uitvoeringen, in overleg met de rubriekcommissies. Zij treedt bij
bijeenkomsten op als gastvrouw. Van deze commissie zijn geen stukken aangetroffen.
De Rubriekcommissies. 'De verschillende soorten arbeid vormen evenzoovele rubrieken, voor
elke waarvan een afzonderlijke commissie werkzaam is.' (Zie inv.nr 8) De leden van deze
commissies worden door het bestuur aangesteld en kiezen uit hun midden een presidente, vice-
                         6
presidente, secretaresse en een penningmeesteres. Elke rubriekcommissie ontwerpt een plan
en stelt een begroting op voor haar rubriek. Op basis hiervan wordt de commissie een bepaalde
som geld toegewezen, waarover zij tot een zeker bedrag de vrije beschikking heeft. De
rubriekcommissies leggen rekening en verantwoording af aan het bestuur.

De tentoonstelling
De tentoonstelling is gehouden in Den Haag, op een terrein gelegen aan de Scheveningse weg.
Tijdens de 1½ jaar durende periode van voorbereiding is hier het tentoonstellingsgebouw
opgericht. Het bestuur had hiertoe een architect aangetrokken, de heer J.J. van Nieukerken.
(Een vrouwelijke architect bleek evenals een vrouwelijke advocaat niet te vinden.) Tegelijkertijd
waren de rubriekcommissies bezig met het bijeenbrengen van te exposeren voorwerpen (tot
machines toe) en met het verzamelen van gegevens betreffende werk verricht door vrouwen.
Aan dit laatste werd veel aandacht besteed; de verslagen en rapporten die hiervan het resultaat
waren lagen op de tentoonstelling ter inzage. (Zie bv. inv.nrs 154-168)
Overeenkomstig de doelstellingen was er tijdens de tentoonstelling, die geopend was van 9 juli
tot 21 september 1898, een doorlopend programma van voordrachten (zang, dans en toneel) en
lezingen. (Zie bv. inv.nrs 352-354) Van de belangrijkste gebeurtenissen op de tentoonstelling
werd verslag gedaan in het blad Vrouwenarbeid, waarvan de uitgave werd verzorgd door de
rubriekcommissie Letteren en Wetenschap; het blad stond onder redactie van Johanna W.A.
Naber. Voor 'intern' gebruik werd door het bestuur aan de rubriekcommissies toegezonden het
Maandblad van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, waarin de
plannen en vorderingen van de rubriekcommissies werden uiteengezet en mededelingen van
het bestuur werden gedaan.
De tentoonstelling was een groot succes. Zij trok 90.000 bezoek(st)ers en leverde een batig
saldo op van f 20.000,-. (Zie inv.nr 5) De Algemene Vergadering van 22 september 1900
besloot dit geld te bestemmen als grondkapitaal voor een op te richten Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid, waarvoor door Marie Jungius een gedetailleerd plan was ingediend. (Zie inv.nr
6)

De ordening van het archief
Bij het begin van de ordening was het archief verpakt in pakken voorzien van opschriften die de
namen van de verschillende rubrieken vermeldden. De inhoud stemde grotendeels overeen met
de opschriften. De pakken bevatten delen, enige ordners en vooral veel losse stukken. De
indeling in rubrieken werd in de inventaris gehandhaafd. De stukken betreffende de algemene
vergadering en het (hoofd)bestuur werden afgescheiden en gaan in de inventaris voorop,
gevolgd door de stukken van de commissies van bijstand. Daarna volgen de stukken van de
rubriekcommissies. Voor de volgorde hiervan is de opsomming aangehouden uit het Tweede
Jaarverslag (Zie inv.nr 4), die alle commissies omvat.
Een apart rubriekje vormen de stukken betreffende de beroepsklapper van Marie Jungius. Deze
stukken bevatten gegevens die hebben geleid tot de publicatie van de Beroepsklapper, excerpt
uit de 'Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op de een en dertigsten
December 1889,...', Amsterdam, 1899. Zij werden aangetroffen tussen de stukken van de
rubriek Industrie, waarvan Marie Jungius secretaresse was. Omdat zij daarin naar hun aard niet
thuishoren, zijn zij in een aparte rubriek geplaatst. (Zie inv.nrs 317-322)
Verder moet vermeld worden de rubriek Iconografie, waarin naast foto's en affiches enige
voorwerpen zijn opgenomen.
Bij het archief zijn stukken aangetroffen die er niet toebehoren. Deze zijn aan het eind van de
inventaris toegevoegd. Het betreft stukken van de Commissie voor de Wereldtentoonstelling in
Chicago (inv.nrs 358-359) en stukken afkomstig van de architect J.J. van Nieukerken, waarin
veel gedetailleerde gegevens te vinden zijn betreffende de bouw en inrichting van de
tentoonstellingsgebouwen (inv.nrs 360-373).

De bewaring van het archief
In oktober 1898 heeft het hoofdbestuur in een circulaire de rubriekcommissies en plaatselijke
commissies opgeroepen hun archivalia op te sturen aan mej. M. Gallé in Den Haag, waar dit ‘in
afwachting van een later te vestigen archief’ voorlopig zou worden bewaard. (Zie inv.nr 270) Het
archief is waarschijnlijk enige tijd later ondergebracht bij het Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid. Evenals het archief van de Tentoonstelling, berust dit nu bij het IAV;
waarschijnlijk zijn ze in 1947 overgebracht.
                        7
Vermoedelijk hebben niet alle commissies aan het verzoek om hun archiefstukken op te sturen
voldaan. Van een aantal rubriekcommissies zijn opvallend weinig stukken aanwezig: bv. van
zieken- en wijkverpleging, beeldende kunsten, fotografie, versierende kunst. Verder zijn er geen
notulen van bestuursvergaderingen. Het archief is dus niet geheel volledig. Een eigenaardigheid
van het archief is nog, dat het zeer weinig kopieën bevat van uitgaande brieven; waarschijnlijk
zijn deze niet gemaakt.
De omvang van het archief is 1,30 meter. Aan de raadpleging van het archief zijn geen
beperkende bepalingen verbonden.
In 2004 werd dit archief verfilmd in het kader van het Nationaal Conserveringsprogramma
Metamorfoze.

IIAV, Amsterdam, 1980
Atie van der Horst
                        8
9
INVENTARIS

Algemene Vergadering

Algemeen

1      Convocaties en agenda's van algemene vergaderingen. Met
       concept-statuten en huishoudelijk reglement. Met aantekeningen.
       1896, 1899-1901 en z.j. 1 omslag

2      Notulen van algemene vergaderingen. 21 mei 1896-1900. 1 deel

3-6     Jaarverslagen. 1896-1901. Gedrukt. 5 delen
       3. 1896/1897 Twee verschillende exemplaren, één met
       handgeschreven Voorgeschiedenis van het ontstaan der Vereeniging
       Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’, 5 juli 1923, door H.
       P.-D. [Pekelharing-Doijer].
       4.  1897/1898
       5.  1898/1899
       6.  1899/1901

Statuten en huishoudelijk reglement
NB. Zie ook inv.nr 1.

7      Circulaire betreffende door het bestuur aangebrachte wijzigingen in
       de ontwerp-statuten. 7 juli 1896. Stencil. 1 stuk

8      Statuten en huishoudelijk reglement. 1896. Gedrukt. 1 stuk

9      Reglement van uitvoering. 1897. Gedrukt. 1 stuk

Financiën

10      Voorstellen voor de bestemming van het batig saldo van de
       Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. 1900. Gedrukt. 1 deel

11      Stukken van Marie Jungius betreffende het voorstel voor de
       bestemming van het batig saldo, waarin zij het plan uiteenzet tot
       oprichting van een Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid. 1897-1901.
       Met bijlagen. 1 omslag
       NB. 2 stukken zijn groot formaat.
                    10
Bestuur

Stukken van algemene aard

12-13    Register van ingekomen brieven. 1898. 2 delen
      12. januari-11 mei
      13. 12 mei-26 augustus

14-15    Register van uitgaande stukken. 1898. 2 delen
      14. januari-11 mei
      15. 11 mei-17 september

16     Doorslagen van uitgaande brieven. 1897-1898. 1 katern
      NB. Deze brieven zijn gedeeltelijk geschreven door C.P. van
      Asperen v.d. Velde, algemeen secretaresse, gedeeltelijk door M.
      Gallé, secretaresse van de regelingscommissie en door J.J. van
      Nieukerken.
      NB. Slecht leesbaar.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

      Algemeen

17     Circulaire houdende een verslag van de vergadering gehouden op
      21 mei te Utrecht, waarin de voorlopige commissie haar plannen tot
      het opzetten van een tentoonstelling over vrouwenarbeid uiteengezet
      heeft. [1896]. Met enveloppe. 2 stukken

18     Circulaire aan de leden en donateurs van de Vereeniging Nationale
      Tentoonstelling van Vrouwenarbeid betreffende enige besluiten
      genomen op de algemene vergadering van 30 september 1899 te
      Utrecht. 1899. Gedrukt, één exemplaar met aantekeningen. 2
      stukken

19     Kaartje met de namen van de leden van het bestuur. z.j. 1 stuk

20     Maandblad van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van
      Vrouwenarbeid. 1897-1898. 1 band, 1 omslag
      20. december 1897-1898. 1 band

21     dit nummer is vervallen
                   11
22  Catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
   1898. 1 band
   NB. Kopie aanwezig in schaduwarchief nr. 1.

23  Verzendlijst van brochures, catalogi, plattegronden etc. 1897-1898. 1
   katern
   NB. Vgl. inv.nr 54.

   Financiën

24  Circulaire houdende een oproep om financiële steun te verlenen aan
   de tentoonstelling. z.j. Gedrukt. 1 stuk

25  Circulaire, waarin aandelen te koop worden aanbevolen ten behoeve
   van een waarborgfonds voor de tentoonstelling. 1897. Gedrukt. 1
   stuk

26  Circulaire met invulblad en inschrijvingsbiljet, waarmee men zich kan
   opgeven als lid, contribuant of donateur. Met niet-ingevulde kaart,
   dienende tot bewijs van betaling en lidmaatschap. z.j. Gedrukt. 3
   stukken

27  Ingekomen brief van Letta van Hingst, lid van de Financiële
   commissie, betreffende de afrekening van een aantal posten die
   problemen opleveren. 1897. 1 stuk

28  Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan de
   rubriekcommissie West-Indië betreffende de weigering van de
   penningmeesteres rekening en verantwoording af te leggen, en de
   afwikkeling van deze zaak. 1898-1899. 1 omslag

29  Ingekomen stukken betreffende de bestelling van de reclameplaat
   voor de loterij ten behoeve van de tentoonstelling, getekend door J.
   Toorop. 1898. 7 stukken

30  Lijst van winnende nummers. Met 5 loten. 1898. 1 omslag

   Opzet van de tentoonstelling

31  Uitnodigingskaart voor een bespreking, waarin één der leden van het
   bestuur nadere inlichtingen zal geven over doel en streven van de
                12
    Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. 1897. Gedrukt. 1 stuk

32   Kaart houdende de mededeling dat C. Goekoop-de Jong van Beek
    en Donk elke dinsdag spreekuur houdt voor iedereen die informatie
    wil hebben of geven betreffende de tentoonstelling. z.j. Gedrukt. 1
    stuk

33   Tekening houdende een grafische voorstelling van de organisatie der
    werkzaamheden van de Nationale Tentoonstelling van
    Vrouwenarbeid. z.j. Gedrukt. 1 stuk
    NB. Groot formaat

34   ‘Plantekening, plattegrond van het tentoonstellingsgebouw met
    vermelding van de namen van de leden der verschillende
    rubriekcommissies. 1898. Gedrukt. 1 stuk groot formaat
    NB. Overgebracht naar beeldarchief en gedigitaliseerd A3156.

35   Circulaires aan tijdschriftredacties betreffende de oprichting van de
    Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid en het Nationaal Bureau
    van Vrouwenarbeid. 1901. Gedrukt. 2 stukken

    Benoeming van de leden der Rubriekcommissies

36-52  Ingekomen brieven betreffende het aannemen van of bedanken voor
    een benoeming tot lid van een Rubriekcommissie of tot
    correspondente. 1896-1898. 17 omslagen
    36.  Rubriekcommissie industrie. 4 stukken
    37.  Rubriekcommissie landbouw. 3 stukken
    38.  Rubriekcommissie pharmacie. 5 stukken
    39.  Rubriekcommissie hygiëne. 4 stukken
    40.  Rubriekcommissie kook- en huishoudonderwijs. 5 stukken
    41.  Rubriekcommissie bloemvak. 1 omslag
    42.  Rubriekcommissie hoender en bijenteelt. 3 stukken
    43.  Rubriekcommissie maatschappelijk werk. 1 omslag
    44.  Rubriekcommissie letteren en wetenschap. 4 stukken
    45.  Rubriekcommissie handel. 4 stukken
    46.  Rubriekcommissie muziek. 1 omslag
    47.  Rubriekcommissie historische afdeling. 3 stukken
    48.  Rubriekcommissie West-Indië. 4 stukken
    49.  Rubriekcommissie huisvlijt. 2 stukken
    50.  Rubriekcommissie industriescholen v. meisjes. 4 stukken
                  13
       51.  Rubriekcommissie sport en gymnastiek . 4 stukken
       52.  Rubriekcommissie kunstnijverheid. 1 stuk

Commissies

Commissies van bijstand

       Financiële commissie

53      Circulaires gericht aan redacteuren van diverse bladen met het
       verzoek een mededeling op te nemen betreffende de regeling van de
       toegang, entreeprijzen en trein/toegangsbewijzen. 1898. Gedrukt. 2
       stukken

54      Kasboekjes. 1898. 2 katernen
       NB. Vgl. inv.nr 23.

55      Stukken betreffende toegangskaarten voor leden voor de
       tentoonstelling en voor uitvoeringen en een daarin geslopen fout met
       betrekking tot de toegang van de congressen. 1898. 1 omslag

56      Rooster van werkzaamheden voor de dames van de Financiële
       commissie en memo houdende 'enkele punten waar het advies van
       de Financiële commissie geheel in de wind geslagen is'. z.j. 2
       stukken

       Regelingscommissie

       ALGEMEEN

57-58    Notulen. 1898. 2 delen
       57. maart-juni
       58. juni-oktober

59      Circulaire gericht aan de schilderessen en tekenaressen in
       Nederland, waarin zij worden uitgenodigd tot het inzenden van
       ontwerpen. z.j. Gedrukt. 1 stuk
       NB. Zie ook inv.nr 66.

       FINANCIEN

60      Ingekomen stukken houdende prijsopgaven voor advertenties en
                    14
   rekeningen voor geplaatste advertenties. 1898. 4 stukken

   INRICHTING EN AANKLEDING VAN HET TENTOONSTELLINGSGEBOUW
   NB. Zie ook inv.nrs 360-373.

61  Plattegrond van het tentoonstellingsgebouw. 1897. 1 stuk
   NB. Groot formaat.

62  Register houdende prijsopgaven voor betimmering en inrichting van
   de gebouwen. 1898. 1 deel

63  Stukken houdende prijsopgaven voor het bespannen met stof van
   diverse oppervlakten. Met tekeningen. 1898. 1 omslag

64  Stukken houdende prijsopgaven voor het inzetten van vensterglas.
   1898. 1 omslag

65  Ingekomen brief van Wouter Hutschenruyter houdende het verzoek
   wijziging aan te brengen in de plaatsing van het podium in verband
   met koor en orkest. 1898. 1 stuk

66  Ingekomen brieven van industriescholen en academies voor
   beeldende kunst betreffende het al dan niet deelnemen van hun
   leerlingen aan het vervaardigen van wanddecoraties. 1897-1898. 1
   omslag

   INZENDINGEN


67  Reglement van inzending. 1897. Gedrukt. 1 stuk
   NB. In tweevoud.

68  Aanvulling van het reglement van inzending en 'voorwaarden van
   vervoer naar en op het terrein van de tentoonstelling'. 1898. 1 stuk

69  Circulaire aan de Rubriekcommissies betreffende terugzending van
   voorwerpen en ontruiming van het terrein. [1898]. Gedrukt. 1 stuk

70  'Invullingslijst', formulier voor opgave van inzendingen. Met 8
   etiketten in kleur. z.j. Gedrukt. 1 stuk

   TOEZICHT

                 15
71     'Instructie opzichters’, ‘Instructie van den Chef-Opzichter over
      Gebouwen en Terreinen’, ‘Instructie voor den Chef-Brandwacht’ en
      ‘Instructie voor den Dienst der Brandweer gedurende de
      Tentoonstelling’. 1997. 4 stukken

72     Instructie voor de hoofdopzichteres en instructie voor
      opzichteressen. z.j. 2 stukken

73     Ingekomen brieven van verschillende Rubriekcommissies
      betreffende het aanstellen van opzichteressen. 1898. 1 omslag

Rubriekcommissies

      Industrie

      ALGEMEEN

74-81   Ingekomen brieven, enkele minuten van uitgaande brieven en
      andere stukken, alfabetisch geordend. 1897-1899. 8 omslagen
      NB. 3 uiteengenomen ordners, elk alfabetisch geordend.
      74. A-S
      75 T-Z
      76. A-G
      77. H-P
      78. Q-Z
      79. A-J
      80. K-M
      81. N-Z

82     Kopieën van uitgaande brieven. Met alfabetische index op
      geadresseerde. 1898. 1 deel

83     Circulaires. Met concepten. 1897-1898. 1 omslag

      FINANCIEN


84     Begrotingen en overzichten van de uitgaven. 1898. 2 delen en 2
      stukken

85     Dagboek, met balans en manuaal. Met bijlagen. 1897-1899. 1 deel, 2
      stukken

                   16
86   Kwitanties. Genummerd. 1898. 1 omslag

    VERZAMELDE GEGEVENS


87   Lijst van bedrijven, alfabetisch geordend op plaatsnaam. z.j. 1 deel

88   Lijst van bedrijven, alfabetisch geordend op productnaam. z.j. 1 deel

89   Lijst, ingekomen van de firma P.F. Kipp & Zonen betreffende de
    'werkzaamheden die door een meisje kunnen worden verricht op een
    instrumentmakerswerkplaats'. z.j. 2 stukken

90   Rapporten betreffende de werkwijze en werkomstandigheden in
    fabrieken en het aandeel van vrouwen in het werk. 1897-1898. 1
    omslag

91   Stukken betreffende de visvangst te Huizen en het aandeel van
    vrouwen in de werkzaamheden daaraan verbonden. 1898. 1 stuk

92   Stukken betreffende het werk in oesterputten verricht door vrouwen
    en de moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de
    arbeidswet op dit werk. 1897 en z.j. 2 stukken

93   Verslag van de geschiedenis van de 'Nederlandse Gouden
    Kettingen' fabriek, door Jacob Citroen, directeur. 1898. 1 stuk
    NB. Vgl. inv.nr 340, p. 108.

    INZENDING EN INRICHTING


94   Ingevulde vragenlijsten betreffende een enquête gehouden onder
    fabrikanten naar het aantal vrouwen werkzaam in hun bedrijf en de
    bereidheid tot het inzenden van producten, grondstoffen en
    machines, alfabetisch geordend op afzender. Met begeleidende
    schrijvens en foto. 1897-1898. 1 omslag

95-96  Lijsten houdende opgaven van inzendingen. Alfabetisch geordend en
    met begeleidende schrijvens. 1898. 2 omslagen
    95. 1e lijst
    96. 2e lijst
    NB. Groot formaat.

97   Contracten afgesloten met fabrikanten en individuele personen met
                  17
   betrekking tot de tewerkstelling van vakwerkers op de
   tentoonstelling. Met lijstje van namen van personen met wie een
   contract moet worden afgesloten. 1898. 1 omslag

98  Lijsten van bij diverse firma's te betrekken producten en concepten
   voor de spijskaart van het vegetarisch restaurant. z.j. 4 stukken

99  Plattegronden van de indeling van de muurvlakken en de zaal en van
   de plaatsing van stands en machines. z.j. 1 omslag
   NB. Enkele stukken zijn groot waarvan dia’s aanwezig zijn in
   beeldarchief.

100  Vergunning van B&W voor plaatsing van een stoomwerktuig van 25
   paardenkrachten en van twee gasmotoren. Met beschrijving van de
   machines en een plattegrond, dezelfde als in inv.nr 61 maar dan
   ingetekend. 1898. 5 stukken
   NB. Eén stuk groot formaat.

101  Concept-brief aan de minister van W.A. en N. betreffende aanvraag
   van een vergunning voor het 'inwerking brengen van een
   stoommangel'. z.j. 1 stuk

102  Afschrift van een vergunning verleend door de directeur der directe
   belastingen uit naam van de minister van financiën, tot ontheffing van
   het betalen van in- en uitvoerrechten voor een aantal colli's.
   Gecancelled, niet getekend. z.j. 1 stuk

   TOEZICHT


103  Stukken houdende 'instructies voor de opzichteressen van de
   industriezaal'. Met concept. z.j. 3 stukken

   PRIJSVRAAG VOOR RATIONELE VROUWENKLEDING


104  Circulaires betreffende de prijsvraag 'tot het verkrijgen van een
   gezonde, practische en toch tegelijkertijd smaakvolle vrouwen
   kleeding'. 1898. Met visitekaartje van W. Pelsma, onderwijzeres
   Sneek. 1 stuk

105  Ingekomen brieven betreffende opgave tot deelname aan de
   prijsvraag. 1898. 1 omslag

                 18
106  Ingekomen brieven van inzendsters houdende een toelichting bij de
   voor de prijsvraag ingezonden kledingstukken. 1898. Met staaltjes
   stof. 1 omslag

107  Stukken betreffende de beoordeling van en staten van de door de
   juryleden toegekende cijferwaardering aan de inzendingen. 1898. 1
   omslag

   Landbouw en zuivelbereiding

108  Eindrekening van de rubriek landbouw, omvattende de afdeling
   zuivelbereiding, landbouw en bijenteelt. 1898. 1 stuk

109  Kwitanties, rekeningen en balans van de afdeling landbouw. 1898. 1
   omslag

110  Polis van assurantie voor brand van de afdeling landbouw. 1898. 1
   stuk

111  Kwitanties, rekeningen en balans van de afdeling zuivelbereiding.
   1898. 1 omslag

112  Polissen van assurantie voor brand en diefstal van de afdeling
   zuivelbereiding. 1898. 2 stukken

113  Circulaires betreffende het plan op de tentoonstelling een
   zuivelfabriek in werking te laten zien. 1897 en z.j. 2 stukken

114  Ingevulde formulieren waarmee men inschrijft voor de koop van
   aandelen ten behoeve van een waarborgfonds voor de zuivelfabriek.
   1989. 1 omslag

   Farmacie

115  Notulen. 1897-1898. 1 deel

116  Kasboek. Met ingeplakte kwitanties, rekeningen en kopieën van
   uitgaande stukken. 1898. 1 deel

117  Ingekomen brief van de Financiële Commissie betreffende het
   toekennen van gelden. 1897. 1 stuk
                 19
118  Ingekomen brieven houdende gegevens betreffende het aantal
    vrouwelijke apothekers en apothekerassistentes. 1898. 1 omslag

119  Ingekomen brieven houdende gegevens betreffende het werk van
    vrouwelijke apothekers en -bedienden. 1898. 4 stukken

120  Circulaires houdende het verzoek om inzendingen te sturen. 1898-
    1898. Gedrukt en stencil. 3 stukken

121  Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de
    inrichting van een apotheek. 1897-1898. 3 stukken

122  Instructie voor een opzichteres van de afdeling farmacie. z.j. 1 stuk

123  Stukken betreffende een prijsvraag voor pastilles, gecomprimeerde
    tabletten en koekjes, vervaardigd door vrouwelijke
    apothekersbedienden. 1898. 1 omslag

    Zieken- en wijkverpleging

124  Vragenlijst aan gemeenten betreffende ziekenverpleging. z.j. Stencil.
    1 stuk

124a  Algemene stukken betreffende vorming en inrichting van de afdeling.
    Met ingekomen stukken naar aanleiding van een vragenlijst
    gezonden aan verpleeginstanties en verenigingen, onder anderen
    van Anna Reynvaan. 1897-1898.
    NB. Afkomstig uit het NBV archief.

    Hygiëne

125  Notulen. 1897-1898. 1 deel

126  Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven, alfabetisch
    geordend op afzender. 1897-1898. 1 omslag

127  Kwitanties, rekeningen, balans en financiële correspondentie. 1898-
    1899. 1 omslag

128  Polissen van assurantie tegen brand en inbraak. Met bewijs van
                  20
     betaling. 1898. 3 stukken

129    Ingevuld formulier houdende opgave van de inzending van een
     badinrichting. z.j. 1 stuk

130    Plattegrond van de vloer en wandoppervlakten van de
     tentoonstellingsruimte van de Rubriek Hygiëne. z.j. 1 stuk
     NB. Groot formaat.

131    Instructie voor een opzichteres van de afdeling hygiëne. 1898. 1 stuk

132    Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken betreffende
     een prijsvraag ‘tot het verkrijgen van eene weinig omslachtige en
     toch doelmatige kleeding voor zuigelingen en kinderen van ouderen
     leeftijd’. 1896-1898. 1 omslag

     Kook- en huishoudscholen

133    Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1897. 1 omslag

134    Begroting. Met opgave van 'benodigde lokalen'. z.j. 2 stukken

     Bloemenvak

135    Ingekomen brieven, alfabetisch geordend op afzender. 1897-1898. 1
     omslag

136-138  Register van uitgaande stukken. 1897-1898. 3 delen
     136. 1897 februari-juli NB. Met notulen van een bestuursvergadering
        van 4 juni
     137. 1897 juli-oktober
     138. 1897 oktober-1898 juni

139    Stukken betreffende de begroting. 1897. 1 omslag

140    Kasboek. 1897-1898. 1 deel

141    Kwitanties en rekeningen. 1897-1898. 1 omslag

142    Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan het
     hoofdbestuur. 1897-1898. 3 stukken
                   21
143  Stukken houdende gegevens betreffende het werkzaam aandeel van
   vrouwen in de bloemencultuur. 1897-1898. 1 omslag

144  Circulaire aan de leden en aan allen die in het bloemenvak
   belangstellen. Met inschrijvingsbiljet, programma en voorwaarden
   van inzending. z.j. 1 omslag

145  Stukken betreffende opgaven van inzendingen. z.j. 1 omslag

146  Concept van een rondzendbrief betreffende het voorstel het batig
   saldo te bestemmen voor het geven van een subsidie aan een op te
   richten tuinbouwschool voor meisjes. 1900. 1 stuk

   Hoender- en bijenteelt

147  Kwitanties, rekeningen, balans en financiële correspondentie
   betreffende de rubriek bijenteelt. 1898-1899. 1 omslag
   NB. Zie ook inv.nr 108.

   Maatschappelijk werk
   NB. Zie ook inv.nr 11.

   ALGEMEEN


148  Notulen. 1897-1898. 1 omslag

149  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend op afzender. 1897. 1
   omslag

150  Circulaires. 1898 en z.j. Gedrukt, stencil. 4 stukken

   FINANCIEN


151  Kasboek. 1897-1898. 1 deel

152  Kwitanties, rekeningen en financiële correspondentie. 1894, 1898. 1
   omslag

153  Folder van de Algemene Verzekering-Maatschappij 'De Philantroop'
   te Bolsward. Met aantekeningen. z.j. Gedrukt. 1 stuk

                 22
   VERZAMELDE GEGEVENS
   NB. Vgl. inv.nr 22, catalogus, rubriek maatschappelijk werk 'Eenige
   gegevens, verzameld door de Rubriek-Commissie van
   Maatschappelijk Werk.'

154  Lijst van weeshuizen in Nederland. z.j. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'gegevens' 4.

155  Lijst van gemeentelijke en kerkelijke instellingen voor oude lieden in
   Nederland. z.j. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'gegevens' 5.

156  Lijst van inrichtingen voor verwaarloosde en verlaten kinderen in
   Nederland. z.j. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'gegevens' 6.

157  Lijst van verenigingen die niet door gedrukte verslagen
   vertegenwoordigd zijn. z.j. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr. 22 'gegevens' 7.

158  Rapport van de werkzaamheden van de Evangelische
   zondagscholen in Nederland. 1898. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'gegevens' 8d.

159  Rapport betreffende de werkzaamheden van de zondagscholen van
   de Nederlandsche Protestantenbond. 1898. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'gegevens' 8e.

160  Rapport betreffende verschillende huizen voor wezenverpleging in
   Den Bosch. z.j. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'gegevens' 8g.

161  Lijst van naailonen van de vereniging Arbeid Adelt te Den Haag. z.j.
   1 stuk

   INZENDINGEN


162  Ingevulde formulieren houdende opgaven van inzendingen. 1898. 2
   stukken

163  Rapport omtrent de werkzaamheden der dames patronessen van de
   Maatschappij tot nut der Israeliten, Amsterdam. 1897. 1 stuk
                 23
   NB. Vgl. inv.nr 22 'Gedrukte verslagen...' 25a.

164  Rapport over de aard en de werkzaamheden der Vereniging
   Kindervoeding te Amsterdam. 1897. 1 stuk
   NB. Vgl. inv.nr 22 'Gedrukte verslagen...' 25b.

165  Rapport van de werkzaamheden van de vereniging 'Hulpbetoon aan
   stille armen' te Dokkum. 1898. 1 katern
   NB. Vgl. inv.nr 22 'Gedrukte verslagen...' 45.

166  Verkort uittreksel van de financiële verslagen over de jaren 1892-
   1896 van de Israelische Vrouwenvereniging Menora Tehora te
   Groningen. 1897. 1 stuk
   NB. Vgl. inv.nr 22 'Gedrukte verslagen...' 46b.

167  Verslag van de vereniging 'liefdadigheid zij ons doel' te 's-
   Gravenhage. z.j. 1 stuk
   NB. Vgl. inv.nr 22 'Gedrukte verslagen...' 72.

168  Kaarten met tekst geëxposeerd in de zaal voor maatschappelijk
   werk. z.j. 2 stukken

   Letteren en wetenschap

169  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend op afzender. 1897-1898. 1
   omslag

170  Circulaire betreffende de oprichting van het blad Vrouwenarbeid.
   1898. 1 stuk

171  Stukken betreffende de afrekening van het blad Vrouwenarbeid.
   1898. 1 omslag

   Handel

   ALGEMEEN


172  Lijst van afdelingen waarin de rubriek handel is onderverdeeld, met
   vermelding van degene die de afdeling op zich neemt. z.j. 1 stuk

173  Stukken betreffende vrouwen werkzaam in handel en

                 24
   handelsverkeer. 1897-1898. 1 omslag

174  Lijstje van namen van kranten en periodieken op het gebied van
   handel. z.j. 1 stuk

175  Catalogus van de rubriek handel. z.j. 1 stuk

   FINANCIEN


176  Begroting. Met 'specificatie der uitgaven in onderdelen der begroting'.
   1897-1898. 1 deel

177  Ingekomen brief betreffende financiën. 1897-1898. 1 stuk

178  Kwitanties en balans. 1898-1899. 1 omslag

179  Polissen van assurantie voor brand. 1898. 2 stukken

   POST TELEGRAFIE EN TELEFONIE


180  Ingekomen brieven houdende gegevens betreffende het aantal
   vrouwelijke ambtenaressen werkzaam bij de posterijen en telegrafie.
   Met bijlagen. 1898. 1 omslag

181  Ingekomen stuk van het postkantoor te Scheveningen betreffende de
   openingsperiode van het bijkantoor op de tentoonstelling. 1898. 1
   stuk

182  Rapport betreffende vrouwenarbeid bij de telefonie in Nederland.
   1898. 1 deel

   LEVENSVERZEKERING


183  Rapport van een enquête onder levensverzekeringsmaatschappijen
   naar het aantal vrouwen daar werkzaam. Met concepten. z.j. 3
   stukken

   BOEKHOUDEN


184  Lijst van gediplomeerde boekhoudsters in Nederland. Met concept.
   1897. 1 omslag


                 25
   STENOGRAFIE


185  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. Met bijlagen. 1898. 1
   omslag

186  Lijsten van vrouwen die in het bezit zijn van een diploma
   machineschrijven, cq. stenografie beoefenen. z.j. 1 omslag

187  Stenografisch verslag gemaakt van de inleiding van het 'Overzicht
   der congressen, besprekingen etc.', volgens het systeem Steger-
   Tetar v. Elven door S.H. z.j. 1 stuk

   HOLTEL EN PENSION


188  Niet-ingevulde vragenlijst bestemd voor de 'Dames-eigenaressen of
   bestuurders van hotels of op de voet van bedrijf ingerichte pensions.
   z.j. Gedrukt. 1 stuk

189  Ingekomen brieven en ingevulde vragenlijsten, alfabetisch geordend.
   1898. 1 omslag

190  Lijsten van pensions en kamers te huur in 's-Gravenhage, Hilversum
   en Amsterdam. z.j. 1 omslag

191  Lijstjes van soorten bestek en glazen in bruikleen ontvangen en
   inhoudsopgave van een kist. 1898. 3 stukken

192  Artikel getiteld 'Rubriek Handel III. Hotel en pension' geschreven
   door Suze Groshans. Concept. z.j. 1 stuk
   NB. Waarschijnlijk bestemd voor publicatie in het blad
   Vrouwenarbeid, doch niet opgenomen.

   VERKEERSWEZEN


193  Rapporten betreffende vrouwenarbeid bij de spoorwegen in
   Nederland. Met lijsten van 'werkzaamheden en diensttijden van het
   vrouwelijk personeel aan het loket en telegraafkantoor van de
   Hollandsche Spoorweg-Maatschappij in Amsterdam, Den Haag en
   Haarlem. 1898. 1 omslag

194  ‘Programma der voorwaarden verbonden aan de toelating tot het
   examen voor- en aan de benoeming tot surnumerair bij de
                 26
     Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen’. 1898. 1 katern.

195    Ingekomen brief van de Holland-America Line betreffende vrouwelijk
     personeel in dienst van scheepvaartmaatschappijen. 1898. 1 stuk

     BOEKHANDEL


196    Ingekomen brieven van G. Römelingh, leidster van de afdeling
     boekhandel. 1897-1898. 6 stukken
     NB. Eén brief niet volledig.

197    Begroting en staat houdende tussentijdse raming van inkomsten en
     uitgaven. 1897 en z.j. 3 stukken

198    Kwitanties en afrekening. 1897-1898. 1 omslag

199    Circulaire van de Rubriekcommissie handel, afdeling boekhouding
     houdende het verzoek om een inzending te sturen. Klad. [1897]. 1
     stuk


     WINKEL, AGENTUUR en DEPOT


200    Ingekomen brieven en andere stukken, alfabetisch geordend. 1898.
     1 omslag

201    Lijsten van namen en adressen van vrouwen die een bedrijf leiden,
     met vermelding van bedrijfstak. Met losse notities. z.j. 1 omslag

202    Lijst van namen en adressen van vrouwen die een confectiezaak
     leiden of als naaister of modiste werkzaam zijn. z.j. 2 stukken

203    Circulaire betreffende opgave voor inzendingen. Met invulbiljet. 1898.
     Gedrukt. 2 stukken

204    Verzendlijsten van de circulaire. z.j. 1 omslag

205-206  Ingevulde formulieren houdende opgave van inzendingen,
     alfabetisch geordend. 1898 en z.j. 2 omslagen
     205. 1e formulier
     206. 2e formulier

                   27
   Beeldende kunsten en Fotografie

207  Catalogus. [1898]. Gedrukt. 1 katern.

208  Circulaire met vragenlijst betreffende inzendingen. Gedrukt. [1898]. 1
   stuk

   Muziek

209  Notulen. 1897-1898. 1 omslag

210  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1897-1898. 1 omslag

211  Verslagen van de werkzaamheden van de Rubriekcommissie
   muziek. 1897-1898. 3 stukken

212  Stukken betreffende de uitvoering van de Oranje Nassaucantate,
   gecomponeerd door Cornélie van Oosterzee. Met tekst en muziek.
   1898. 5 stukken

213  Programma's van muziekuitvoeringen. 1898. Gedrukt. 1 omslag
   NB. Dia’s hiervan aanwezig in het beeldarchief.

214  Lijst van composities voor zang geschreven door Catharina van
   Rennes, met vermelding van prijs en uitgever. z.j. Gedrukt. 1 stuk

215  Aanplakbiljet met aankondiging van 'De Muizenwereld', matinée voor
   kinderen, door Catharina van Rennes. z.j. Gedrukt.
   NB. Overgebracht naar beeldarchief, op dia en gedigitaliseerd
   A3157.

216  Tekst van het Wilhelmus. z.j. Gedrukt. 1 stuk

   Toneel

217  Stukken betreffende de opvoering van het toneelstuk 'Idylle' op 12
   oktober 1898 en een daaruit voortvloeiende financiële kwestie. Met
   rekening en verantwoording. 1898-1899. 1 omslag

218  Programma's van een 'Matinée dramatique et musicale', van
   voordrachten en van een voorstelling van het stuk 'Geketend'.1898.
                 28
   Gedrukt. 6 stukken.
   NB. Eén stuk is overgebracht naar het beeldarchief en
   gedigitaliseerd A3162.

219  Tekst van het toneelstuk 'De schaking van Soerti Kanti' geschreven
   door Soerjo Poetro. 1898. Gedrukt. 1 stuk

   Historische afdeling

220  Notulenboek. Met 'plan voor de catalogus', driemaandelijkse
   verslagen, rekening en verantwoording. 1897-1898. 1 deel

221  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1896-1898. 1 omslag

222  Rondzendbrieven aan de commissieleden. 1897-1898. 1 omslag

223  Voorlopige begroting en ingekomen brief van de Financiële
   commissie betreffende het toekennen van gelden. 1897. 2 stukken

224  Kwitanties rekeningen en balans. 1898. 1 omslag

225  Verzekeringspolissen. 1898. 1 omslag

226  Schema van indeling in rubrieken van de afdeling historie. z.j. 1 stuk

227  Concept-circulaire en concept-formulier betreffende inzendingen. z.j.
   2 stukken

228  Concepten van het 'reglement van inzending' en 'aanvulling van het
   reglement van inzending'. z.j. 1 omslag

229  Lijsten van inzendingen. z.j. 1 omslag

230  Plattegronden van de indeling van de ruimte van de historische
   afdeling. z.j. 1 omslag
   NB. Eén stuk is groot formaat.

231  Memo houdende een 'verklaring van de tekening van het Bagijnhof'.
   z.j. 1 stuk

232  Tekst geplaatst op de tentoonstelling betreffende bronnenstudie.
                 29
   Gedrukt. z.j. 1 stuk

   Textiele kunst

233  Kwitanties en stukken betreffende de afrekening. 1898-1899. 1
   omslag

234  Polis van assurantie voor brand. 1898. 1 stuk

   Oost-Indië

235  Circulaire Aan de vrouwen in Nederlandsch Oost-Indië en aan allen
   die in onze O.-I. bezittingen belang stellen!. 1897. Gedrukt. 1 katern
   NB. Dia’s hiervan in het beeldarchief.

236  Circulaire betreffende het voorstel om na het onderwijscongres enige
   dagen te besteden aan besprekingen van de belangen van het
   onderwijs in Oost-Indië. z.j. Gedrukt. 1 stuk

237  Circulaire van de Vereniging tot bevordering der zedelijkheid in de
   Nederlandse Overzeese bezittingen. z.j. Gedrukt. 1 stuk

238  Gids voor Insulinde-bezoekers. z.j. Gedrukt. 1 deel

   West-Indië

239  Notulen. 1897-1898. 1 deel

240  Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 1897-1899. 1
   omslag

241  Kwitanties, rekeningen en balans. Met lijsten van teruggezonden
   voorwerpen en afrekening van verkochte voorwerpen. 1898-1899. 1
   omslag

242  Polissen van assurantie. 1898. 3 stukken

243  Stukken betreffende het samenstellen van een overzicht van de
   positie en de arbeid van de vrouw in West-Indië. Met lijst van
   onderwerpen, waarin de rubriek kan worden verdeeld en de
   daarbijbehorende voorwerpen. z.j. 2 stukken
                 30
244  Lijst van verpleeginrichtigen en scholen van missie in West-Indië. z.j.
   1 stuk

245  Circulaire betreffende het voorstel om op het onderwijscongres
   enkele onderwerpen te behandelen ten aanzien van het onderwijs in
   de Westindische koloniën. z.j. Gedrukt. 1 stuk

   Huisvlijt

   ALGEMEEN


246  Register van agenda's van vergaderingen van de rubriekcommissie.
   1897-1898. 1 deel

247  Notulen. 1897-1898. 1 deel

248  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1897-1898. 1 omslag

249  Register van ingekomen brieven, alfabetisch op naam van de
   correspondenten. z.j. 1 deel

250  Circulaires. 1897-1898. Gedrukt, gestencild. 1 omslag

   FINANCIEN


251  Begroting en ingekomen brief van de Financiële commissie
   betreffende het toekennen van gelden. 1897. 2 stukken

   INZENDING EN INRICHTING


252  Reglement van inzending. Gedrukt. 1897. 1 stuk

253  Alfabetische lijsten van plaatsnamen, ingedeeld per provincie. z.j. 1
   omslag

254  Lijst van verzending van de 'invullingslijsten', formulieren voor
   opgave van inzendingen. z.j. 1 stuk

255  Ingevuld formulier houdende opgave van een inzending door
   Doegjen Willem Dijk. 1898. 1 stuk

                 31
256  Lijsten van inzendingen. z.j. 1 omslag

257  Lijst van aankopen met vermelding van prijzen, alfabetisch ingedeeld
   op naam van de firma/vervaardigster. z.j. 1 deel

258  Lijst van verkochte artikelen, alfabetisch ingedeeld op
   koper/koopster. z.j. 1 deel

259  Plattegrond van het lokaal voor huisarbeid. z.j. 1 stuk
   NB. Groot formaat.

   TOEZICHT


260  Circulaire houdende een 'Instructie voor het personeel der rubriek
   huisvlijt'. z.j. Stencil. 1 stuk

   Onderwijs

   ALGEMEEN


261  Notulen. [1897-1898]. 1 deel

262  Circulaire houdende een oproep tot het inzenden van materiaal en
   informatie over nieuwe methoden. Gedrukt. z.j. 1 stuk

   CONGRESAFDELING


263  Circulaire houdende de voorlopige bepalingen omtrent het
   onderwijscongres. z.j. Stencil. 1 stuk

264  Reglement en programma van het onderwijscongres. 1898. Gedrukt
   en geschreven. Met klad van het programma in het Duits. 1 omslag

   STATISTIEKAFDELING


265  Notulen. 1897-1898. 1 stuk

266  Stukken houdende opgave van de hoogte van begrotingen van
   scholen. 1898. 1 omslag

267  Circulaire met invulstrook gericht aan onderwijzeressen houdende
   het verzoek opgave te doen van de hoogte van hun inkomen en van
                 32
   het aantal personen dat hiervan moet leven. z.j. Gedrukt. Twee
   versies. 2 stukken

268  Ingevulde invulstroken. z.j. 1 omslag

269  Verslag van de commissie onderwijs (afd. statistiek) ‘Hoe staat het
   met de hoofdakte bij de onderwijzeressen?’. z.j. Gedrukt. 1 stuk

270  Ingekomen circulaire van het hoofdbestuur houdende het verzoek de
   archivalia op te sturen. 1898. Stencil. 2 stukken

   Industriescholen voor meisjes

271  Kwitanties, rekeningen en balans. 1898. 1 omslag

272  Circulaire met invulformulier gericht aan oud-leerlingen houdende het
   verzoek om getuigenis af te leggen omtrent de door hen bezochte
   scholen. 1898. Gedrukt. 1 stuk

   Sport en gymnastiek

273  Circulaires betreffende de expositie van rijwielen en de verpachting
   van ‘Het recht tot stallen en repareren van rijwielen op het terrein der
   Tentoonstelling’. 1898. Gedrukt. 2 stukken

274  Circulaire betreffende een prijsvraag voor wielrijdsterskleding. z.j.
   Gedrukt. 1 stuk

275  Programma's van een gymnastiekuitvoering en van uitvoeringen van
   dans en muziek. 1898. Gedrukt. 3 stukken

   Versierende kunst

276  Circulaire houdende het verzoek om inzendingen in te sturen.
   Gedrukt. 1 stuk

   Algemene Congrescommissie
   NB. Zie ook inv.nrs 236, 245, 263-264.

   ALGEMEEN                 33
277  Agenda van de vergadering van de Congrescommissie op 30 januari.
   [1898]. 1 stuk

278  Notulen. 1897-1898. 1 deel

279  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1897-1899. 1 omslag

280  Ingekomen brieven van leden van de congrescommissie en van het
   hoofdbestuur en rondzendbrieven aan de leden van de
   congrescommissie betreffende de organisatie en opzet van de
   congressen. 1898. 1 omslag

281  Circulaire aan de spre(e)k(st)ers houdende het verzoek stellingen in
   te zenden. z.j. Stencil. 1 stuk

282  Overzicht van de besprekingen en congressen en de samenkomst te
   houden in de congreszaal van de Nationale Tentoonstelling van
   Vrouwenarbeid gedurende de maanden juli, augustus en september.
   Met bijlagen. 1898. Gedrukt. 1 katern

283  Lijst van namen en adressen van personen die zich hebben
   opgegeven voor deelname aan de congressen. z.j. 1 stuk

284  Ingekomen brieven van A.W.L. Versluys-Poelman betreffende het
   drukken van de congresverslagen. 1898. 4 stukken

   FINANCIEN


285  Ingekomen brieven betreffende financiën. 1898-1899. 7 stukken.

286  Kwitanties, rekeningen, balans en stukken betreffende de afrekening.
   1898. 1 omslag

287  Couponboekjes voor deelname aan de congressen. z.j. Gedrukt. 2
   stukken

   BESPREKINGEN OVER DE VAKOPLEIDING VOOR VROUWEN


288  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1897-1898. 1 omslag

289  Stellingen en conclusies van de sprekers en spreeksters bij de
   besprekingen over vakopleiding voor vrouwen van 11-14 juli 1898.
                 34
   1898. Gedrukt. 1 katern

   BESPREKINGEN OVER MAATSCHAPPELIJK WERK


290  Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1898. 1 omslag

291  Stellingen en conclusies van sprekers en spreeksters bij de
   besprekingen over maatschappelijk werk van 19-21 juli 1898. 1898.
   Gedrukt. 3 katernen, 1 stuk

   CONGRES VOOR WEZENOPVOEDING


292  Ingekomen brieven en uitgaande brief 1897. 3 stukken

293  Programma en stellingen van het congres voor wezenopvoeding. z.j.
   Gedrukt. 1 stuk

   DRIEDAAGSE SAMENKOMST TER BEVORDERING DER OPENBARE
   ZEDELIJKHEID


294  Ingekomen brieven van de commissie van voorbereiding. 1897. 2
   stukken

295  Programma en stellingen. 1898. Gedrukt, geschreven. 3 stukken

296  Bewijs van lidmaatschap. z.j. Gedrukt. 2 stukken

297  ‘Da Costa’s volkslied’. Om te gebruiken na de toespraak van mej.
   S.H. Kruijf. z.j. Gedrukt. 1 stuk

   ONDERWIJSCONGRES


298  Ingekomen brieven van de commissie van voorbereiding. 1897-1898.
   4 stukken

299  Reglement en programma. 1898. Gedrukt. 1 katern

300  Supplement van het programma. 1898. Gedrukt. 1 katern

   DIENSTBODENCONGRES


301  Correspondentie en andere stukken van de commissie van

                35
       voorbereiding. 1898. 1 omslag

302     Programma en stellingen. 1898. Gedrukt. 1 stuk

       SAMENKOMST TER BESPREKING VAN DE ARBEID DER VROUW OP
       VERSCHILLEND MAATSCHAPPELIJK GEBIED IN ONZE INDISCHE BEZITTINGEN


303     Ingekomen brieven. 1897-1898. 4 stukken

304     Niet-ingevulde kaart voor opgave tot deelname. z.j. Gedrukt. 1 stuk

305     Voorlopig programma, programma en reglement. z.j. Gedrukt. 1 stuk
       en 1 katern

306     Stellingen. z.j. Gedrukt. 1 stuk.

       BESPREKINGEN OVER DE MAATSCHAPPELIJKE TOESTAND DER VROUWEN


307     Ingekomen brieven. 1898. 5 stukken

308     Reglement van orde, stellingen en conclusies. 1898. Gedrukt en
       geschreven.

       BESPREKINGEN OVER WONING HYGIENE, ZIEKEN- EN WIJKVERPLEGING


309     Ingekomen brieven. 1897-1898. 1 omslag

       BESPREKINGEN OVER INDUSTRIESCHOLEN


310     Ingekomen brief van A.H. van Wijlen. 1898. 1 stuk

311     Uitnodigingskaart. 1898. 1 stuk

       BESPREKINGEN OVER DE TAAK VAN MOEDERS EN OPVOEDSTERS


312     Ingekomen brieven. 1897-1898. 5 stukken

313     Stellingen en conclusies. 1898. 1 katernPlaatselijk Comité Delft


                     36
314    Staat van beroepen uitgeoefend door vrouwen te Delft. Met bijlagen.
      [1898]. 1 omslag

315    Rapport betreffende rooms-katholieke gestichten en een hofje te
      Delft. z.j. 1 stuk

316    Rapport van de werkzaamheden en verdiensten bij de
      gemeentewerkinrichting [te Delft?]. z.j. 1 stuk

‘Beroepsklapper’, samengesteld door Marie Jungius

317    Lijst van beroepen, voorzien van code, met vermelding van het
      aantal personen dat het beroep uitoefent, alfabetisch gerangschikt.
      z.j. 1 deel

318    Staat houdende een 'Uittreksel der beroepstelling van 31 dec. 1889,
      uitgegeven op last van het departement van binnenlandse zaken
      betreffende nijverheidsinrichtingen, gerangschikt volgens de
      beroepenklasse, in de provinciën Zuid-Holland, Noord-Holland en
      Utrecht' betreffende beroepen waarin vrouwen werkzaam zijn'. z.j. 1
      stuk

319    Stukken houdende opgave van en gegevens betreffende beroepen
      die door vrouwen worden uitgeoefend. 1898. 1 omslag

320    Lijst van beroepen waarin geen vrouwen werkzaam zijn, ontleend
      aan de beroepstelling van 1889. Met codering. z.j. 1 stuk

321    Klad en concept van het 'voorwoord' bij de beroepsklapper,
      geschreven door Marie Jungius. Met concept-tekst van 'twee
      rectificaties'. 1898. 1 stuk en 3 katernen

322    Kaart van Nederland, waarop zijn aangegeven de industrieën waarin
      vrouwen werkzaam zijn in de verschillende gemeenten, ontworpen
      door Marie Jungius. 1897. Gedrukt.
      NB.Overgebracht naar beeldarchief en gedigitaliseerd A3158: vgl.
      inv.nr 22 (catalogus, rubriek industrie).

Diversen

323    Stukken houdende gegevens betreffende de opzet van 'de
                   37
       tentoonstelling van voorheen en thans' te Kopenhagen in 1895.
       [1895]. 3 katernen

324     Tekst van een anonieme verhandeling over de socialistische
       maatschappij, geschreven op uitnodiging van de Maatschappij tot
       Nut van 't Algemeen. z.j. 1 stuk

325     'Het oude evangelie in nieuwe gedaante', tekst van een anonieme
       verhandeling over de schrijfster Oïda. z.j. 1 katern

326     Bewijzen van toegang en uitnodigingskaart voor de opening van de
       tentoonstelling ten name van jonkvrouwe M. van Hogendorp. 1898.
       Gedrukt. 3 stukken

327     Namenlijstje behorende bij een foto, (waarschijnlijk van de
       regelingscommissie). Met enveloppe. 1898. 2 stukken
       NB. De foto is niet aanwezig.

Documentatie

Periodieken
NB. Zie ook inv.nrs 20-21.

328     Tentoonstellingsnummer van het Maandblad voor het onderwijs in de
       lagere school, de bewaarschool en den kindertuin, 14e jg. nrs 5-8.
       Met bijvoegsels. 1898. 1 omslag
       NB. Groot formaat.

329     'Onze West' nieuwsblad uit en voor Suriname, 1e jg nr. 14, met een
       artikel over de rubriekscommissie West-Indië. 1897. 1 stuk

330     Maandblad voor het boekhouden en aanverwante vakken, nr. 49.
       1898. 1 katern

331     Tijdschrift voor Posterijen en Telegaphie, nrs 5-9. 1895-1896. 5
       stukken

332     Maandblad voor praktische verloskunde, nr. 2 en nr. 4. 1898. Met het
       artikel 'Beschrijving van de inzending der Vroedvrouwen op de
       Tentoonstelling van Vrouwenarbeid' in nr. 4. 1 katern
       NB. Nr. 4 in tweevoud.
                    38
333      Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, nrs 13, 46, 51. 1899. 3
       stukken

334      De Nederlandse Spectator, nrs 37-38, 1898, met artikel over de
       tentoonstelling van Prof. P.J. Blok en reacties hierop van C.A. Worp-
       Roland Holst, A.W.L. Versluys-Poelman en A. van Leeuwen-
       Francken; Tivoli gids, met programma der soirée ten behoeve van de
       Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in de Tivolischouwburg
       te Amsterdam [1897]. 3 stukken

Circulaires

335      Circulaire betreffende de opzet van de te houden Nationale
       Tentoonstelling door A.H. van Wijlen. z.j. Gedrukt. 1 stuk

336      Circulaire Komt! Een woord ten behoeve van de Vereeniging
       Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, door Suze Frederiks-
       van Cleeff. 1896. Gedrukt. 1 stukBrochures

337      Brochure Een woord aan allen. Een Nationale Tentoonstelling van
       Vrouwenarbeid, door S. Groshans. z.j., z.p. 1 katern
       NB. Ook aanwezig in bibliotheek IIAV.

338      Een woord over de voorgenomen Nationale Tentoonstelling van
       Vrouwenarbeid door Marie Jungius. 1897. z.p. 1 katern
       NB. Ook aanwezig in bibliotheek IIAV.

339      Cotton From Field to Fabric. A souvenir of De Nationale
       Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid te 's Hage, van Tattersall &
       Holdworth. Manchester, 1898. 1 katern
       NB. Voorblad is beschadigd.

340      Souvenir aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. De
       Industriezaal. Verslagen van fabrieken en werkplaatsen waar
       vrouwen arbeiden op de tentoonstelling vertegenwoordigd,
       verzameld door Marie Sparnaay. Leiden, 1898. 1 deel
       NB. Ook aanwezig in bibliotheek IIAV.
                     39
341     Een woord over de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te
      's Gravenhage, gevolgd door enige opmerkingen over het
      hedendaagsche standpunt der Vrouw en de middelen om dit te
      verhoogen. Humoristisch beschreven en toegelicht door A.P.
      Vermeeren. Geertruidenberg, 1898. 1 deel

342     Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding
      der Nat. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid door Henriëtte Roland
      Holst-van der Schalk. Amsterdam, 1898. 1 deel
      NB. Ook aanwezig in bibliotheek IIAV.

343     De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid met hare
      congressen. Anoniem. z.j., z.p.

344     Vrouwenadel. Gedicht ter eere van het Bestuur der Nationale
      Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te 's-Gravenhage, door dr. C.A.
      Tebbenhoff. N. Veenstra, 's-Gravenhage, z.j. 1 deel

345     Société Féministe ‘L' égalité’, Rapport adressé au Conseil Municipal
      de Paris. A la Chambre Consultative des Associations ouvrières de
      France au Syndicat des ouvrières et ouvriers de la Manufacture des
      Tabacs du Gros-Caillou par Les Déléguées du Groupe ‘L' Egalité’ au
      Congrès International de la fédération à Londres à L'Exposition du
      travail de la femme à La Haye en 1898. Paris, 1899. 1 deelKrantenknipsels

346     Krantenknipsels betreffende de tentoonstelling, met een nooit
      ingezonden dupliek van M.H. van H. 1896-1898 (foto's en dia’s
      hiervan in beeldarchief) en een plakboek met knipsels van artikelen
      van Ida Heyermans betreffende de Tentoonstelling met drie foto's.
      [1898]. 1 omslag
      NB. De drie foto’s zijn gedigitaliseerd.

347     Krantenknipsels betreffende een plan tot oprichting van een bond
      voor vrouwelijke apothekersbedienden en pensionering voor
      apothekers. z.j. 2 stukken

348     Bijvoegsel van de Amsterdammer, weekblad voor Nederland van
                   40
       zondag 16 januari 1898, houdende een artikel van Elise A. Haigton
       getiteld: 'Aan allen, die wat meer wenschen te weten van het plan der
       Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid'. 1898. 1 stuk
       NB. Groot formaat.Iconografie

Foto's en affiches

349      Foto's van de tentoonstelling. z.j.
       NB. Overgebracht naar beeldarchief.

350      Twee fotoalbums. 1898. 2 delen
       NB. Overgebracht naar beeldarchief.

351      Foto (van Jonkvrouwe M.A. van Hogendorp?). z.j.
       NB. In tweevoud, overgebracht naar beeldarchief.

352-354    Affiches met aankondiging van de evenementen die op de
       tentoonstelling plaatsvinden in de week van 15-21 augustus, 22-28
       augustus en 19-21 september. 1898. 3 stukken
       NB. Overgebracht naar beeldarchief en gedigitaliseerd A3159,
       A3160 en A3161.

Voorwerpen
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

355      Kaart met insigne, geweven op de tentoonstelling. 1898. 1 stuk
       NB. In tweevoud; dia aanwezig.

356      Speldje van de rubriek Bloemvak.
       NB. Dia aanwezig.

357      Lint met daarop geborduurd 'Huisarbeid'.
       NB. Dia aanwezig.

Stukken van de Commissie voor de Wereldtentoonstelling in Chicago

358      Verslag betreffende de instelling van de Commissie, met lijst van
       ontvangen en opgemaakte stukken, geschreven door M.I. van der
                    41
      Laan-de Joode. 1893. 1 stuk
      NB. Groot formaat. De bijlagen ontbreken.

359     Rapporten getiteld ‘Woman's work in the Netherlands’. Met
      inhoudsopgave. [1893]. 1 omslag
      NB. Groot formaat.

359A    Ingekomen brieven bij Th. Schook-Haver betreffende het voorstel tot
      deelname aan de wereldtentoonstelling in Brussel in 1897. 1895. 6
      stukken

Stukken afkomstig van J.J. van Nieukerken, architect

360     Concept-bestek en voorwaarden met kostenraming, schetsen en
      tekeningen. [1897]. 1 omslag
      NB. Groot formaat.

361     Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken betreffende de bouw
      van het tentoonstellingsgebouw. 1897-1898. Met schetsen en
      tekeningen. 1 omslag

362     Declaratie van Cornelis de Vries, aannemer, voor het kopen,
      afbreken, vervoeren en weer opzetten van de congreszaal, het
      houden van toezicht bij het afbreken te Arnhem en het in Den Haag
      opzetten van de industriezaal en het afzetten van tuin. Met rekening
      en stuk betreffende de controle van de rekening. 1898. 3 stukken

363     Bestek en voorwaarden voor het maken van de houten betimmering
      voor de gebouwen van de Nationale Tentoonstelling van
      Vrouwenarbeid. Met aantekeningen. 1897. 1 stuk
      NB. Voor de bijbehorende tekeningen zie inv.nr 360, de laatste twee
      tekeningen.

364     'Aanvullingen op het bestek', voor kennisname getekend door de
      inschrijvers op de aanbesteding. 1897. 1 stuk

365     Klad en concept van het proces-verbaal van de uitslag van de
      inschrijving. 1897. 1 omslag

366     Akte, waarin A.R. Rutgers, aannemer, verklaart 'het maken van de
      gebouwen van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid' aan
                    42
    te nemen. 1897. 1 stuk

367   Staat van prijsberekening van vlakken en lijsten aan te brengen aan
    de torens en de industriezaal. z.j. 1 stuk

368   Lijst van prijsopgaven voor inrichting en veranderingen, voor akkoord
    getekend door Van Nieukerken en mevrouw Goekoop. 1898. 1 stuk

369   Staat van verrichte werkzaamheden 'volgens het wekelijks
    getekende boekje', opgesteld door A.R. Rutgers en voor akkoord
    getekend door Van Nieukerken. 1898. 1 stuk

370   Staat van goedgekeurde prijsopgaven voor 'Extra werk' opgesteld
    door A.R. Rutgers en voor akkoord getekend door Van Nieukerken.
    1898. 1 stuk

371   Declaratie van A.R. Rutgers voor het maken van de houten
    betimmeringen voor de gebouwen van de Nationale Tentoonstelling
    van Vrouwenarbeid. Voor akkoord getekend door Van Nieukerken.
    Met staat van meer- en minderwerk. 1898. 2 stukken

372   Stukken houdende opgave van het materiaal nodig voor de aanleg
    van gas- en waterleiding in de verschillende zalen van het
    tentoonstellingsgebouw. z.j. 3 stukken

373   Stukken houdende prijsopgave voor schilder-, decoratie-, behangers-
    en stoffeerderswerkzaamheden. 1898. 3 stukkenAnnex

374   Prosopografie van de 227 organisatrices van de tentoonstelling,
    behorend bij het boek van Maria Grever en Berteke Waaldijk
    Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van
    Vrouwenarbeid in 1898. (Amsterdam, IISG/IIAV 1998). 1998. 1 stuk
    NB. Niet verfilmd.

375   Kopieën van archiefstukken uit Gemeentearchief Den Haag:10 cents
    plattegrond (bibl. F/81), toegangsbewijs van A.J. Servaas van
    Rooyen (bibl. F/81) en betreffende de NTV uit het archief van
    architect J.J. van Nieukerken. 1898.   1 omslag
                  43
376  Kopieën van archiefstukken uit particuliere collectie Richard
   Hengeveld (familie van Cato Pekelharing Doyer): toegangskaartjes
   en van brochure De Nationale Vrouwenraad als uitvloeisel van de
   Tentoonstelling van Vrouwenarbeid door C.G. Pekelharing-Doyer.
   1898. 1 omslag
                44
INDEX
Index op de ingekomen en kopieën van uitgaande stukken en de inventarisnummers 16, 74-81,
126, 133, 135, 149, 169, 185, 189, 196, 200, 210, 221, 240, 248, 279, 288, 290, 292, 294, 298,
301, 303, 307, 309, 310, 312.
NB. Bij het samenstellen van deze index is uitgegaan van de namen van ondertekenaars. Erg veel
namen zijn afgeleid van de handtekening, terwijl verificatie niet mogelijk was. De spelling ervan is
daardoor niet zeker. In het briefhoofd vermelde firmanamen zijn opgenomen. Firma's en
instellingen waarbij door verscheidene personen met een verschillende achternaam wordt
ondertekend, zijn opgenomen onder firmanaam. Het aantal stukken is tussen haakjes achter het
inventarisnummer vermeld.
                                                                  inventarisnr
Anoniem .................................................................................................................................. 189 (1)

Abben, C. ................................................................................................................................. 79   (1)
Abbing-Evers, C.H. ................................................................................................................. 248      (1)
Aberson, C.C.A. ...................................................................................................................... 248     (3)
Aleefen-Bergenthuën(?), H. van ............................................................................................. 200          (1)
Alferink, C. ............................................................................................................................... 200  (1)
Ament, E.M. ............................................................................................................................. 189    (1)
Anneveldt, P. ............................................................................................................................ 76    (1)
Antal, A.(?) von ....................................................................................................................... 169    (1)
Aslechenbach(?)...................................................................................................................... 185      (1)
Asperen v.d. Velde, C.P. van .................................................................................................. 16         (8)
                                                                        74  (1)
                                                                       126  (1)
                                                                       135  (1)
Baart de la Faille(?), J. ............................................................................................................. 76     (1)
Bachiene, L. ............................................................................................................................ 221    (1)
Badon Ghyben, C. ................................................................................................................... 74       (4)
                                                                       200  (1)
Baerveldt-Haver, J.S.R. ........................................................................................................... 312       (1)
Bakker, J. ................................................................................................................................ 248   (1)
Balt, R. .................................................................................................................................... 185  (1)
Bareman, A.(?) ....................................................................................................................... 200     (1)
Bart van Hoven(?), S., Kunstnijverheid-tekenschool 'Quellinus', Amsterdam ........................ 79                        (1)
Bassecour Laan, Jhr. Mr. J.J. de la ....................................................................................... 126           (1)
Bates, M.S. ............................................................................................................................. 200    (2)
Battaerd, E. ............................................................................................................................... 79   (1)
                                                                       189  (1)
Beer-Lazarus, B. de .................................................................................................................. 79      (3)
Belinfante, M.E. en Vas Dias, S., Ned. correspondentiebureau voor dagbladen, Den Haag ... 79                            (1)
Benedictus, Wed. S., Fabriek van kantoorboeken en enveloppen en handelsdrukkerij,
        Rotterdam .............................................................................................................. 76     (1)
                                                                        79  (1)
Benier & Co., H.F., Standard Type Writer Company, Amsterdam ........................................... 79                     (1)
                                                                       185  (1)
Beresteyn-Gaijmans, A. van .................................................................................................... 248         (1)
Berg, Wed. v.d. ........................................................................................................................ 200    (1)
Berg-Stomp, T. van den .......................................................................................................... 200        (1)

                                     45
Berg & Co., Van den, In sanitair, Amsterdam ......................................................................... 126 (3)
Besier, E. ................................................................................................................................ 135 (10)
Beucker Andreae, M. ................................................................................................................ 248 (1)
Beydals, J.J., Engelse Stoomwasserij, Den Haag .................................................................... 76 (1)
                                                                       79 (1)
Bièvre Succ.(?), J. de .............................................................................................................. 126 (3)
Bink-Wesselink, D.M. .............................................................................................................. 200 (1)
Bleij-Senft, G. ........................................................................................................................... 248 (2)
Bloem-van Hunzel, B. .............................................................................................................. 248 (2)
Blok van Laer, A. ........................................................................................................................ 74 (1)
Blok van Laer-Jager Gerlings, M. ............................................................................................ 200 (1)
Boddaert-Schuurbeyne Boeije, N. ............................................................................................ 149 (1)
Boeterdink, G. .......................................................................................................................... 200 (1)
Bokma de Boer, J.(?) ................................................................................................................ 76 (1)
Boks-v.d. Wildenberg, J.A. ...................................................................................................... 200 (1)
Boldingh, M.M. ......................................................................................................................... 248 (1)
Boon, C.Th.M. .......................................................................................................................... 248 (2)
Booth-Clibborn, C. ................................................................................................................... 279 (1)
Borger, R. ................................................................................................................................ 200 (1)
Borgesius-Sikkema, J.E. .......................................................................................................... 248 (1)
Bosch Kemper, J. de ............................................................................................................... 133 (1)
                                                                       149 (1)
Boset, M. .................................................................................................................................. 210 (1)
Bosman Frank, H. ...................................................................................................................... 79 (1)
Bouwhuis, C.G., Fa. gebr. Bouwhuis, expediteurs, Den Haag ............................................... 169 (1)
Bouwmeester, M. ..................................................................................................................... 200 (1)
Brakel Reiger, M. à ..................................................................................................................... 74 (1)
Brasser, B. ................................................................................................................................ 200 (1)
Breebaart, J. ............................................................................................................................... 76 (1)
Bremer-Pothoff, B. ................................................................................................................... 200 (1)
Breuk, J. de, Haarlemsche Maatschappij tot verduurzaming van levensmiddelen .................... 76 (1)
Briel en Verster, Van den, Koninklijke Linnenfabriek, Eindhoven .............................................. 79 (1)
Broecke, E.D. v.d. .................................................................................................................... 189 (1)
Broecke, J.P.A. van den .......................................................................................................... 189 (1)
Brondgeest, P. ........................................................................................................................... 79 (1)
Bronswijk, Firma A.J., Boekhandel en drukkerij, Oostburg ....................................................... 76 (1)
                                                                       200 (1)
Brouwer, A. ............................................................................................................................... 200 (1)
Brouwer, E.C. ........................................................................................................................... 288 (1)
Brouwer, J. .............................................................................................................................. 185 (4)
                                                                       200 (1)
Brouwers-Roelofs, A. .............................................................................................................. 200 (1)
Brugman, L. .............................................................................................................................. 169 (1)
Bruijn, Wed. L. de, Wijnhandel, Ravenstein ............................................................................ 200 (1)
Buch, W. .................................................................................................................................. 126 (1)
Bulsing-Rijkens, J.A.................................................................................................................. 200 (1)
Buidels, P.C. .............................................................................................................................. 74 (1)
Buning-Diest Lorgion, C. ......................................................................................................... 248 (1)
Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage ................................................................... 76 (1)

                                    46
Burgers, Wed. A.A. .................................................................................................................. 200      (1)
Burgh, G.S. van der .................................................................................................................. 200      (1)
Buskes, J.B. ............................................................................................................................. 210    (1)
Buuren, J. van ........................................................................................................................... 76    (1)
                                                                        79  (1)
Buys, Wed. N.D. ....................................................................................................................... 200     (1)
B..., Cato .................................................................................................................................... 76  (1)
Carbasius-van Buren Lensink, W.J. ......................................................................................... 200           (1)
Caspers, J. ............................................................................................................................... 135   (1)
Cästner, Dr. E. .......................................................................................................................... 288    (1)
Chabot & Andres, hoofdagenten der 'Duplex' Typewriter Company, Rotterdam ...................... 76                          (1)
Ciccolini .................................................................................................................................... 189  (1)
Citroen, J.B., Nederlandse Gouden Kettingen Fabriek, Amsterdam ........................................ 76                      (6)
                                                                        79  (1)
Clercq-Teding van Berkhout, H. de .......................................................................................... 135           (1)
                                                                        169  (1)
                                                                        200  (1)
Clercq van Weel, L. de ............................................................................................................ 169       (2)
Cocking, P.M., Glasfabriek Leerdam ......................................................................................... 76           (1)
Cohen Hendriquez, R. ............................................................................................................. 240        (3)
Cohen Steward, P.W.T. ............................................................................................................ 200        (1)
Colton (?), F.J. ........................................................................................................................... 76   (1)
Conradi, H. ............................................................................................................................... 185   (1)
Conradi, H.K. ............................................................................................................................ 210    (1)
Corona, Firma N.V.................................................................................................................... 135      (1)
Coster-van Waning Bolt, Wed. A. ............................................................................................. 189          (2)
Cramer, E. ............................................................................................................................... 169    (1)
Cramwinkel, P.J., Fabriek van spiegels en lijsten, Den Haag ................................................... 76                  (1)
Croiset, M., Handel in postzegels voor verzamelingen, Den Haag ......................................... 200                     (1)
Cuypers, K. ............................................................................................................................... 221   (2)
C. t. R., Caroline ........................................................................................................................ 74    (1)
Datema-Ananias, Wed. S.S. .................................................................................................... 200          (1)
Dekker, C.F. ............................................................................................................................ 189    (2)
Dekker, G.J., Stenografenclub 'Dekker', Amsterdam ............................................................... 185                (1)
Dekker-Fontanier, C. ................................................................................................................. 79      (2)
Dekker & Roes, Dameshandwerken, Sneek ............................................................................ 200                (1)
Desmoulins-van der Heyden, H. .............................................................................................. 169           (1)
Dickmann-Schnitzler, parapluiefabriek 'Bottendaal', Nijmegen ................................................. 76                  (1)
Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk, E. ............................................................................ 76               (2)
                                                                        79  (3)
                                                                        126  (3)
                                                                        169  (1)
Ditmar, F.B. van ....................................................................................................................... 169     (1)
Doeff-Uiterwijk, Wed. P. .......................................................................................................... 200       (1)
Doffeguees (?), C. ................................................................................................................... 248      (1)
Dongen en Zn., A. van, Fabrikanten, Breda ............................................................................... 76             (1)
Dorp, W.A. van ........................................................................................................................ 200     (2)
Dorp-Kampers, H.E. van ......................................................................................................... 133         (2)
Dorssen, G. van, Nederlandse Tabak en sigarenfabriek, Amersfoort ...................................... 79                      (4)

                                     47
Doyer, H., Elektrische installaties, Delft .................................................................................... 74 (2)
                                                                         76 (4)
                                                                         79 (5)
Drayer, J.H., Tabak- en sigarenfabrikanten, Delft ...................................................................... 79 (2)
Driessen, H.L.C.(?) ................................................................................................................... 210 (1)
Dru-Nies, W. ............................................................................................................................ 169 (1)
Duisenberg, H.C. ....................................................................................................................... 76 (1)
Dussen, A.C. van der ................................................................................................................ 79 (1)
Dijk, M.L.W. van ...................................................................................................................... 169 (5)
Dijk, S.L. van ........................................................................................................................... 133 (4)
Dijk-Manders, van....................................................................................................................... 76 (1)
Drucker, W................................................................................................................................ 169 (1)
Dijkgraaf, C.W. ......................................................................................................................... 189 (1)
Dijkman, N.M. ........................................................................................................................... 185 (1)
D...., J. ...................................................................................................................................... 185 (1)
Dorothea .... .............................................................................................................................. 76 (1)
Eekhout ................................................................................................................................... 169 (1)
Eeden, F.W. van, Koloniaal Museum, Haarlem ...................................................................... 240 (2)
Eerde, G.A. van ........................................................................................................................ 169 (1)
Eits-Swaan, M. ........................................................................................................................ 200 (1)
Elout van Soeterwoude, Jonkvr. .............................................................................................. 135 (1)
Elst-Steen, J.J. van der ........................................................................................................... 126 (2)
Emmeloth, C. ........................................................................................................................... 200 (4)
Engelbrecht, M., Kwart-gulden Vereniging voor Heideontginning ........................................... 149 (1)
                                                                         279 (1)
Estié, E., & Co., Plateelbakkerij 'Zuid-Holland', Gouda .............................................................. 76 (1)
Eijsvogel, J. ................................................................................................................................ 79 (2)
                                                                         248 (1)
Ezerman, Wed. D.H. ................................................................................................................ 200 (1)
Feith, J.(?) A. ............................................................................................................................ 221 (1)
Felder, F. ................................................................................................................................. 200 (1)
Ferguson, A.E. ......................................................................................................................... 200 (1)
Feijfer, de .................................................................................................................................. 200 (1)
Fikkert-ter Braake, M. 'Linnenmagazijn Twenthe', D.J. Fikkert, Almelo ................................... 200 (2)
                                                                         248 (3)
Fleischmann, M.J. ...................................................................................................................... 76 (1)
                                                                         79 (1)
                                                                         200 (1)
Flerichs(?), G.E. ....................................................................................................................... 248 (1)
Fleumer, W., Zie: Dijkgraaf, C.W.
Fongers, A., N.V. 'De Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers' ................................................... 76 (1)
Fransen, J.M.C. ........................................................................................................................ 248 (1)
Fremen(?)-Hufer(?), Wed. J.H. de ............................................................................................. 76 (1)
Frowein, J. .................................................................................................................................. 74 (1)
Gaarlandt .................................................................................................................................... 76 (1)
                                                                         189 (4)
Gallé, M. ..................................................................................................................................... 16 (4)
                                                                         79 (1)
                                                                        135 (10)

                                     48
                                                                       169 (1)
Gebing ..................................................................................................................................... 200 (1)
Gelder, A.& E. .......................................................................................................................... 200 (1)
Gelder-van de Water, C.J.M. van ............................................................................................. 169 (1)
Gerding, L. ................................................................................................................................ 185 (1)
Gerritsen, C.V. .......................................................................................................................... 169 (1)
Gerth van Wijk, A.M. ................................................................................................................ 303 (2)
Glasfabriek, Leeuwarden .......................................................................................................... 76 (1)
Goedhart, G.J.D.C. .................................................................................................................... 76 (2)
                                                                       185 (1)
Goekoop, A.E.H.......................................................................................................................... 76 (1)
Goekoop-de Jong van Beek en Donk, C. ................................................................................ 135 (2)
                                                                       169 (8)
Gogh, W.J. van .......................................................................................................................... 16 (1)
                                                                       126 (1)
                                                                       135 (3)
                                                                       169 (2)
Goudsmit, H. .............................................................................................................................. 76 (1)
                                                                       298 (3)
Graaff, M. E. de ......................................................................................................................... 79 (2)
Graaff, R. de ............................................................................................................................. 200 (1)
Graaff-van Cappelle, B. de ...................................................................................................... 248 (1)
Greve-Pfeiffer, Wed. E. .............................................................................................................. 76 (2)
                                                                       126 (1)
Gritters Doublet Stollen(?), B. ................................................................................................. 126 (1)
Grolle, H.A.J. ........................................................................................................................... 248 (1)
Groot, A. & M. de ..................................................................................................................... 200 (1)
Groshans, S. .............................................................................................................................. 81 (1)
                                                                       248 (1)
Grutterink, E. ........................................................................................................................... 288 (2)
                                                                       290 (4)
Grutterink, E. ........................................................................................................................... 185 (2)
Gulik, van ................................................................................................................................. 200 (1)
Gunneweg, H. ............................................................................................................................ 74 (1)
Gijn, J. van ................................................................................................................................. 76 (1)
Gijn(?), N.W. van, Vereniging ter bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid
 in Nederland, afd. Dordrecht ..................................................................................................... 74 (1)
Gijsen, M. ................................................................................................................................ 169 (1)
[Gijselaar?], S. [de] ..................................................................................................................... 79 (1)
Haagsche Kookschool .............................................................................................................. 133 (2)
Haan, A. ................................................................................................................................... 135 (3)
                                                                       279 (1)
Haarst, J. van, Falk Lewin, fabriek van metalen capsules, Den Bosch ..................................... 77 (3)
Hagel, A.J. .............................................................................................................................. 200 (1)
Hagers, J. ................................................................................................................................ 200 (1)
Hahn, A. & H.F., Brack's Doelen Hotel, Amsterdam ............................................................... 189 (2)
Haighton, E.A. ......................................................................................................................... 240 (2)
                                                                       307 (1)
Halewijn-Westeneng ................................................................................................................. 210 (1)

                                    49
Hammer-du Saar, Dr. M. ......................................................................................................... 126        (1)
Hansen, A.M. ........................................................................................................................... 200    (1)
Hansen(?), H., Brood-, Koek- en Banket bakkerij 'De Toekomst', Den Haag ............................ 79                      (1)
Hartogh, F. ................................................................................................................................ 210  (1)
Hartogh, K. ............................................................................................................................... 210  (1)
Heeckeren, M. van ................................................................................................................... 169     (1)
Heel-de Bruyne, C.J. van ....................................................................................................... 248        (2)
Heeringhen(?), Wed. H. .......................................................................................................... 200       (1)
Hegge, G., Fa. Hegge-Remmers. Soieries et lainages. Articles de Bal, Groningen ................ 200                        (1)
Hellendoorn, G.J....................................................................................................................... 200    (2)
Heiming & Schulte, Nederlandsch-Duitsche Borstel- en kwastenfabriek, 's-Hertogenbosch .... 77                           (2)
Heineken-Daum, H. .................................................................................................................. 169      (1)
Helder, E., Zwolsche biscuits en vermicellifabriek ..................................................................... 77            (2)
                                                                       79  (2)
Herwaarden-Quarles van Ufford, W.J. van .............................................................................. 279             (2)
Herwerden, C. van.................................................................................................................... 290     (2)
Hesseling, D.C. ...................................................................................................................... 169     (2)
Heteren, M. van .......................................................................................................................... 79   (2)
Heuvel Rijnders, E. van de ...................................................................................................... 200       (1)
Heuwekemeyer, M. .................................................................................................................. 185      (1)
Heijenbrock Haselager & Co., Type Writer Office .................................................................. 185               (1)
Hilhorst, A., Maison Hilhorst, Robes et Confections, Nimègue ............................................... 200                  (2)
Hingst, A. ................................................................................................................................. 169  (5)
Hinlópen, S. ............................................................................................................................. 135   (2)
                                                                       169  (2)
Hodenpijl-Wttewaal van(?) W.(?), A.E.G.H. van(?) ................................................................. 279               (1)
Hoestra-Kappelle, F. ................................................................................................................ 189     (1)
                                                                       200  (2)
Hoevels, J. Stoomkunstververij, Chemische Wasscherij, Rotterdam ...................................... 74                     (1)
                                                                       77  (1)
                                                                       79  (1)
Hogendorp, A. van .................................................................................................................. 294      (2)
Hogendorp, C. van ................................................................................................................ 135       (1)
                                                                       279  (2)
Hogendorp, M.A. van ............................................................................................................. 126       (1)
                                                                       169  (2)
Hoitingh, H. .............................................................................................................................. 248  (1)
Holkema & Warendorf, Van, Uitgevers, Amsterdam ............................................................... 169                 (2)
Hollaar, R., Nederlandsche Stenographen Vereeniging 'Willem Stolze', afdeling Rotterdam . 185                           (2)
Holmqvist, A. ............................................................................................................................ 248   (5)
Hondelink-von Rappard, C. ..................................................................................................... 248        (2)
Hoog, A.L. ................................................................................................................................ 248  (1)
Hoop-Vrede, E. van der ........................................................................................................... 169       (1)
Hopperus Buma-ter Haar, N. ..................................................................................................... 76        (3)
Hoven, T. ................................................................................................................................ 288   (1)
Houwen, A. .............................................................................................................................. 248   (1)
Hucht-Kerkhoven, C. van de ................................................................................................... 210         (1)
Hudil, C.H. ................................................................................................................................ 133  (1)
Huf Jr., A., Speciale inrichting voor schoenen naar maat, Amsterdam .................................... 126                    (2)

                                     50
Hugenholtz, C. ......................................................................................................................... 126    (1)
                                                                       169  (1)
                                                                       309  (2)
                                                                       312  (4)
Hugenholtz, M.S. ....................................................................................................................... 79     (1)
Huiden, F. van, Gezusters van Huiden, Machinale Breiinrichting Zwolle ................................ 200                     (1)
Huizenga, M. ........................................................................................................................... 169    (1)
Huizenga-Sanders, G. ............................................................................................................. 248       (1)
Huygens, C. .............................................................................................................................. 79    (1)
                                                                       301  (3)
Huykman, A., Orthopedisch schoenmaker, Haarlem ................................................................ 77                 (1)
Hijmans-de Pinto, S. ................................................................................................................ 301      (1)
Jacobson, R. .............................................................................................................................. 79   (6)
Jager, Wed. J. de ................................................................................................................... 200      (1)
Janicke, C. & Co. In Caoutchouc-, Guttapercha en aanverwante artikelen, Amsterdam ........ 126                           (2)
Jansen & Cie., Tilburg ............................................................................................................... 79      (2)
Jansen C., Garnalenpellerij, Stellendam .................................................................................... 77           (1)
                                                                        79  (1)
Jansen & Zn., H.F., Ameublements Complets, Amsterdam .................................................... 126                    (1)
Jansen, J. ................................................................................................................................ 200   (1)
Jong, C.H. de ............................................................................................................................. 79   (1)
Jonge van Ellemeet-Sprenger, C.C. de ................................................................................... 248            (1)
Jonge van Zwijnsbergen(?), M. de .......................................................................................... 210           (1)
Jongh, F.A. de ........................................................................................................................... 79    (4)
Joost Thooft & Labouchere, Plateelbakkerij 'De Porceleyne Fles', Delft .................................. 77                    (1)
                                                                        79  (3)
Josephus Jitta Cohen, S. ........................................................................................................ 189        (1)
Julius, B. .................................................................................................................................. 279  (2)
Jungius, M. ............................................................................................................................... 126   (1)
                                                                       290  (1)
Junius Keppels-Hesselink, ...................................................................................................... 126        (1)
Juten, W.J.F. ........................................................................................................................... 210    (1)
Juta, B. .................................................................................................................................... 169  (1)
Kaan, J. ................................................................................................................................... 200  (1)
Kalff van Oosterwijk, L. ............................................................................................................ 200      (1)
Kamelingh Onnes, H. Natuurkundig Laboratorium, Leiden........................................................ 80                  (1)
Kan-Verwey, J.A.C. ................................................................................................................ 169       (1)
Katoenmaatschappij, Haarlemsche............................................................................................ 77           (1)
                                                                        80  (2)
Kehlenbrink Jr. & Co., Firma G. In koffie, thee, cacao, Rotterdam ............................................ 80                  (3)
Kemp, T. v.d. ............................................................................................................................. 80   (2)
Kenders(?), A. ........................................................................................................................... 80    (1)
Keppler L. ................................................................................................................................ 126   (1)
Kerckhoff E., van ...................................................................................................................... 80     (1)
Kerdijk-Matthes, E.S. ............................................................................................................... 279      (3)
Kettner, C., Maison de Piano's & d'Harmoniums, Amsterdam ................................................ 210                    (3)
Keuchenius & Co., Haagsche Zeep Fabriek ............................................................................ 80               (1)
Keulemans, C. & A.A., In garen, band, handschoenen e.d., Leiden ...................................... 200                     (1)
Klaveren, Wed. H. van ............................................................................................................ 200       (1)

                                     51
Klein, J.M.F., Muziekhandel, Middelburg ................................................................................. 80            (1)
                                                                       200  (1)
Kleine Kapel, Fabriek van ondergoederen en lingeries op maat, Amsterdam ......................... 80                        (1)
Klerck, R.A., Ned. Ver. tot bescherming van dieren, Den Haag .............................................. 80                   (1)
Klerck-van Hogendorp, Douairière, Vereeniging ter bevordering der zedelijkheid in de
Nederlandsche overzeesche bezittingen, Den Haag ............................................................... 149                 (1)
Klerf(?), J.J. . ........................................................................................................................... 210  (1)
Kijlstra-Zandstra, G. ................................................................................................................ 169     (1)
Knage, H. en J. ........................................................................................................................ 200    (1)
Knappert, E.C. ......................................................................................................................... 279    (1)
                                                                       288  (3)
                                                                       309  (1)
Knipscheer, M., Ateliers tot het vervaardigen van artistiek schilderwerk, Amsterdam ............ 77                         (1)
                                                                        80  (1)
Knuttel, B. .................................................................................................................................. 77  (1)
                                                                        80  (1)
Knuttel-Fabius, E. .................................................................................................................... 169     (4)
Koens-Wegerif, M.P. ............................................................................................................... 189       (1)
Köhler, Wed. J.H.M.R. ............................................................................................................. 200       (1)
Koker, D.H., Inrichting tot het bereiding van melk voor zuigelingen, Wapenvelde .................... 77                       (1)
Kolderwey & Corbière, Firma, Amsterdam .............................................................................. 126              (2)
Koning, H., Delftsch plateelwerk, Middelburg ........................................................................... 80             (2)
Koninklijke West-Indische Maildienst ...................................................................................... 240           (1)
Koopman-Koopman, Wed. L. .................................................................................................. 200           (1)
Kooijman, C.A.F. ..................................................................................................................... 200     (1)
Koster, J.B. de, ‘De Koster's’ Geyser, Amsterdam .................................................................. 135               (1)
Koster, J.W. de .......................................................................................................................... 80    (1)
Kosters, J.A. ............................................................................................................................... 80  (3)
Kramers, L. ................................................................................................................................ 80   (1)
Kramers, M.G. ......................................................................................................................... 307     (1)
Krautz, M. .................................................................................................................................. 80  (1)
Kreukniet, W. ............................................................................................................................. 80   (1)
Kronenburg(?)-Val...(?), C. ........................................................................................................ 80       (1)
Kruseman, M. .......................................................................................................................... 169     (1)
Kruseman en Robbers, Herstellings- en vakantieoord voor kinderen en jonge meisjes
uit deftigen stand, Kijkduin, Zandvoort ................................................................................... 126           (1)
                                                                       185  (1)
Kuijper-Courbois, C. .................................................................................................................. 74     (1)
                                                                        77  (1)
                                                                        80  (6)
Kuiper, W.J. ............................................................................................................................. 309   (1)
Kuipers, L., Fabriek van militaire hoofdtooisels en equipementen, Den Haag ......................... 80                       (2)
Kuipers-Frolijk, F. ..................................................................................................................... 80    (1)
Kuyper-van Harpen, A. .............................................................................................................. 74       (1)
                                                                        77  (1)
                                                                        80  (4)
Lagers, J.J. .............................................................................................................................. 279   (2)
                                                                       290  (2)
Landman N.V., C.J., Drukkerij Trio, Den Haag ......................................................................... 80              (2)

                                     52
Lange, Dr. C.C. de ................................................................................................................... 126       (2)
                                                                         279  (2)
Langelaan-Rutgers, Wed. Dr.(?) J. ......................................................................................... 189             (3)
Lauwers, Th. ............................................................................................................................ 210      (1)
Layton, W. ................................................................................................................................. 77     (1)
Leao Laguna Colaço Otorio, S.L. de ....................................................................................... 149             (1)
Ledeboer-Kok, M., Firma F.W.C. Ledeboer Jr., Rotterdamse delicatessenhandel ................... 80                           (1)
                                                                         200  (1)
Lee-Maas, A. ............................................................................................................................. 80      (1)
Lee-Birnie, J.A. van der ............................................................................................................. 80        (1)
Leeman, A.S.C. ......................................................................................................................... 77       (1)
Leemhorst, L., Hoffmann's Stijfselfabrieken, Amsterdam ......................................................... 77                   (1)
Leepel, A. ................................................................................................................................ 200     (1)
Leeuw, A.G. de ........................................................................................................................ 288       (1)
Leeuw, D. & S. de, Winkel in kinderkleding, Den Haag .......................................................... 200                   (1)
Leeuw, E. de .............................................................................................................................. 80     (1)
                                                                         200  (2)
Leeuw, H.G. de ........................................................................................................................ 135       (1)
Leeuwen, A.B.E.(?) van, Arnhemse kook- en huishoudschool ............................................... 133                      (1)
Leeuwen-Francken, A. van ....................................................................................................... 80           (1)
Lewin, A. .................................................................................................................................... 80    (8)
Leijt(?), J.S. ............................................................................................................................. 126    (2)
Liefrinck-Teuschen(?), F.H. ....................................................................................................... 80         (1)
Loenen, W.J. van ..................................................................................................................... 200       (1)
Lotman, R. ............................................................................................................................... 185     (1)
Loveling, V. .............................................................................................................................. 169     (1)
Lugt Verschuur, J.P., Alg. Ned. Vrouwenvereeniging Tesselschade, Amsterdam ................. 189                            (1)
Lukeij, J.C. ............................................................................................................................... 185    (2)
L.(?) ............................................................................................................................................ 74  (1)
Maas, Wed. H.W.A., Handel in boter en vleeschwaren, Wijhe ................................................ 200                     (1)
Magendares, W.K.W., Ver. tot Chr. Liefdadigheid, Wageningen ............................................. 149                      (1)
Maire & Co., E., Den Haag ......................................................................................................... 77         (1)
                                                                          80  (1)
Man, M. de ............................................................................................................................... 169     (1)
Manden, A.C. ........................................................................................................................... 135      (1)
Mangold, Mevr., Firma J.M. Schmitz & Co., export naar Oost- en West-Indië en Zuid-Afrika,
reisboekingen, assurantiën, Den Haag .................................................................................... 200              (1)
Mars & Co., P., In hoeden, Amsterdam ..................................................................................... 80              (1)
Martin, E., Maschinenfabrik Fabrikation sämmtlicher Maschinen für wäschereien, Duisburg ... 77                             (1)
                                                                          80  (4)
Meddens & Co., B.J., Amsterdam ........................................................................................... 126             (1)
Meerburg, A. ............................................................................................................................ 248      (1)
Meere, de & Taverne, Magazijn 'De Duif', specialiteit in dames- en kindermantels,
         Den Bosch ........................................................................................................... 200       (1)
Meerwijk, Wed. Mr. L.P. van .................................................................................................... 248          (1)
Mees, B. .................................................................................................................................. 169     (1)
Mees, W. ................................................................................................................................. 126     (1)
                                                                         136  (1)
                                                                         288  (2)

                                      53
Mees-Snetlage, E. ..................................................................................................................... 80      (1)
Meisner, J.C. ........................................................................................................................... 185     (2)
Mendes, B. La Fronde, Grand Journal quotidien politique littéraire, Paris................................. 77                     (1)
Mercier, H. ............................................................................................................................... 248    (1)
Methorst, J. ................................................................................................................................ 74   (1)
                                                                         80  (2)
Methorst, M. ............................................................................................................................. 133    (3)
Meulen, J. ter ........................................................................................................................... 288    (1)
Meursing Jr., E., Hollandse Conservenfabriek, Alblasserdam .................................................. 80                   (1)
Meursing, H., Nieuw-Buiner Glasfabrieken ............................................................................... 80              (1)
Mey, H. van der, Redaktie Belang en recht, Amsterdam ........................................................ 169                   (2)
Meyboom, M. ............................................................................................................................. 80     (1)
Meyboom, S.G.F. .................................................................................................................... 279       (1)
                                                                        301  (1)
Meijer, H., Spécialiteit in tricot-, geconfectioneerde witte- en tafelgoederen, Amsterdam ....... 126                         (1)
Middenburg, Stoom- wasch- & strijkinrichting, Voorburg .......................................................... 80                 (3)
Miedema, L. ............................................................................................................................. 221     (1)
Miedema-Steenbergh, Wed. J.F., Fa. Miedema & Co., Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij,
Leeuwarden .............................................................................................................................. 200     (1)
Mol, F. ........................................................................................................................................ 74  (1)
                                                                        248  (1)
Molkenboer Jr., Firma J.H., Stoomweverij, Kousenbreierij, Oldenzaal ...................................... 74                     (1)
                                                                         77  (4)
                                                                         80  (1)
                                                                        200  (1)
                                                                        248  (1)
Mollenberg, C.J. ...................................................................................................................... 210      (1)
Moerel(?)-Reens, Mevr. .......................................................................................................... 200         (3)
Molijn, J., Maatschappij 'De Veluwe', Nunspeet ........................................................................ 77              (1)
Molijn-de Groot, D.C. ................................................................................................................. 80      (7)
Momma Druyvesteyn, S.J. ...................................................................................................... 126          (1)
Mondt Jr., A., Wasch- en Badinrichting, Amsterdam ............................................................... 126                 (1)
Mos, A. & S.A. ......................................................................................................................... 200     (1)
Mossel, J.F.D. .......................................................................................................................... 149     (1)
                                                                        169  (1)
                                                                        288  (2)
Moulijn, W.M. ........................................................................................................................... 200     (1)
Mouton, J.G., N.V. Amersfoortse tapijtfabriek ........................................................................... 80             (3)
Muelen, M.F. van der .............................................................................................................. 210        (1)
Muelen, W. van der, Firma W.G. Boele Senior, Den Haag ........................................................ 80                   (1)
Mulder, Mr. H.J.A. Gemeenteraadlid, Den Haag .................................................................... 169                 (1)
Mulder-Roelofsen, A. ............................................................................................................... 279       (1)
Müller, J.C. .............................................................................................................................. 248    (1)
Muller, Dr. H.C. ........................................................................................................................ 169     (3)
Muller, W.B. ............................................................................................................................... 80    (1)
Muller-Lulofs, M.G. .................................................................................................................. 133      (1)
Multiplex Schaats Co., De, Groningen ...................................................................................... 80            (1)
Mijné, M.W.I. ............................................................................................................................ 200    (1)
Mijnlieff LFz., A., Steenfabrikant, Nieuwerkerk aan de IJssel ................................................... 80                 (1)

                                     54
                                                                    171 (2+bijl.)
                                                                        44 (1)
Naber, J.W.A. ............................................................................................................................ 81 (2)
                                                                       169 (3)
                                                                       279 (1)
Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij ........................................................................... 74 (1)
                                                                        77 (1)
Niekerk, A.J. van ....................................................................................................................... 77 (1)
Nieukerken, J. J. van ................................................................................................................. 16 (4)
                                                                        81 (4)
Nieuwenhuis-Schneider, Wed. A.J. ......................................................................................... 200 (1)
Nieuwenhuyzen, O.H.L.(?), Glasfabriek Leerdam .................................................................... 77 (1)
Nieuwmeijer, Keukelom & Co., Technisch Bureau, Amsterdam ............................................... 81 (1)
Noest, M.E. ................................................................................................................................ 81 (1)
Noordewier, G. .......................................................................................................................... 81 (1)
Noorduyn, C. ............................................................................................................................. 81 (2)
Numans-de Jongh, C.H. ............................................................................................................ 74 (1)
Nijgh & Van Ditmar .................................................................................................................. 169 (1)
Nijland, H., Bindrotting-Handel en Wasscherij, Dordrecht ........................................................ 77 (1)
Nijland, Dr. J.A. ........................................................................................................................ 221 (1)
                                                                       279 (1)
Oerle, A.N. van, Firma W.H. van Gulick Wzn., Boxtel .............................................................. 74 (1)
                                                                     77 (7+bijl.)
                                                                        81 (1)
Offerhaus, C. ............................................................................................................................. 81 (1)
Ogterop, A. .............................................................................................................................. 169 (1)
Oost-Indië, K. ........................................................................................................................... 200 (1)
Ortt-Schuller tot Peursum, Th. ................................................................................................... 81 (1)
Ottersberg, D.F.W., Firma Humel van Ringelenstein, Sigarenhandel, Den Haag .................... 81 (1)
Outeren-Ledeboer, J. van ......................................................................................................... 81 (1)
Overbeek de Meijer, Prof. Dr. G. van ...................................................................................... 126 (1)
Owel, C., Koek- en banketbakkerij .......................................................................................... 200 (1)
Paam, A.H. van den .................................................................................................................. 77 (1)
                                                                        81 (2)
Peiser de Koker, M., Nederlandsche Kunstbloemenfabriek, Amsterdam ................................. 81 (5)
Pekelharing, B.H. ....................................................................................................................... 74 (1)
Pekelharing, D. ........................................................................................................................ 248 (1)
Pekelharing-Doijer, C.G. ........................................................................................................... 81 (2)
                                                                       312 (2)
Pennink van Hewert(?) ............................................................................................................ 133 (1)
Pension Villa 'Heuvel-Enk', Lochem ................................................................................. 189 (2+bijl.)
Pera, W., Brei-inrichting, wol-, sajet- en katoenhandel, Leiden ............................................... 77 (1)
Perk, B. .................................................................................................................................... 169 (1)
'Phaëton', Société Anonyme d'Electricité, Nijmegen ................................................................ 81 (1)
Philips-van der Willigen, J. ........................................................................................................ 74 (1)
Pietersen, F.A.D., Dameshoedenmagazijn, Den Haag ........................................................... 200 (1)
Plönnies(?), M. de ................................................................................................................... 185 (1)
Polak, A. .................................................................................................................................... 77 (1)
Polak, Henri, ANDB Amsterdam ............................................................................................... 77 (8)

                                    55
                                                                        81 (6)
Polak-Daniels, E. ..................................................................................................................... 210 (1)
Polak & Schwarz, fabrique d'essences pures. Esprits et extaits de fruits, Zaandam ................ 77 (1)
Polkijn, C. .................................................................................................................................. 81 (1)
                                                                       279 (1)
Posterijen, kantoor te Amsterdam ............................................................................................. 78 (1)
Posterijen en Telegraphie, Inspectie 's-Gravenhage ................................................................ 77 (2)
Posterijen en Telegraphie, Kantoor te Scheveningen ............................................................... 77 (1)
Pot, A. van der, Passementfabriek, Arnhem ............................................................................. 74 (1)
Poutsma, H.J., Stoomdrukkerij 'Aurora', Amsterdam ................................................................ 81 (1)
Prange, W.F. ........................................................................................................................... 248 (1)
Prinzen, J. ................................................................................................................................ 210 (1)
Proot, J.M. ............................................................................................................................... 169 (5)
Puffelen, C. van ......................................................................................................................... 81 (2)
Putt, Van der, & De Vlam, sigarenfabrikanten, Eindhoven ....................................................... 81 (1)
Raa, M.A.M. ten ....................................................................................................................... 200 (1)
Raadgeep, A. ........................................................................................................................... 200 (1)
Raadt, J.L. de, Goudsche papierstucfabriek ............................................................................. 74 (1)
Reddingius, L.G. ...................................................................................................................... 200 (1)
Regelingscommissie, afd. expeditie ........................................................................................ 169 (1)
Renterghem(?), J.G. van, Ver. ter bevordering van de belangen der Zeeuwsche
       oesterindustrie ....................................................................................................... 74 (1)
Reyers, A. & P. ........................................................................................................................ 189 (1)
Reyneke van Stuwe, J.H.R. .................................................................................................... 185 (1)
Richard, A.G.M., Tuinbouwinrichting 'Sempercressens', Naarden ......................................... 135 (3)
                                                                       288 (1)
Riemsdijk, J.C. van .................................................................................................................. 185 (1)
Ringeling, H.G. ........................................................................................................................ 126 (1)
Rinkes Borger, J., N.V. Mij tot exploitatie van zuivelinrichtingen 'Neerlandia', Den Haag ......... 78 (2)
Rissecum, J.G. .......................................................................................................................... 74 (2)
Ritsema, C.C. ......................................................................................................................... 169 (1)
Rodenburg, R. ......................................................................................................................... 185 (1)
Rodenhuis, L. ............................................................................................................................ 74 (1)
Roll-Strikwerda, N. ................................................................................................................... 288 (3)
Rolvink ..................................................................................................................................... 185 (1)
Römelingh, G..................................................................................................................... 74 (13+bijl.)
                                                                        78 (2)
                                                                        81 (2)
                                                                    169 (4+bijl.)
                                                                       196 (6)
                                                                       307 (2)
Roolvink, W.J. ............................................................................................................................ 74 (1)
                                                                        78 (1)
                                                                        81 (1)
Roorda van Eysinga, M.A. ......................................................................................................... 74 (1)
Roozen & Zn, A., Bloemisten, Overveen ................................................................................. 135 (1)
Rost van Tonnigen, Mej. ......................................................................................................... 185 (1)
Rozelaar Jr., M.A. ..................................................................................................................... 74 (1)
Rueb, M. .................................................................................................................................... 74 (1)

                                    56
Rutgers, H.R. ............................................................................................................................. 74   (1)
Rutgers-v.d. Berg, F., & Rutgers-Breijer, E.S., Eau de Cologne en parfumeriefabriek
Van den Berg & Cie., Arnhem .................................................................................................. 74         (3)
                                                                       78  (2)
                                                                       81  (2)
Rutgers-Hoitsema, M.W.H. ....................................................................................................... 74        (1)
                                                                      307  (1)
Ruttenberg & Van Zanten, Lithographische Metaalwarenfabriek, Dordrecht ............................ 74                       (1)
Ruys, A., Fabriek in wollen gebreide goederen Joh. Ruys, 's-Hertogenbosch ....................... 200                       (1)
Rijckevoorsel-Bonnike, Wed. van, Rooms Catholiek Jongensweeshuis, Amsterdam ............ 149                            (1)
Rijks Ethnographisch Museum ................................................................................................ 240          (2)
Rijkstoezicht op het Stoomwezen, Rotterdam .......................................................................... 78              (1)
R...?, P.H. (Amsterdam) .......................................................................................................... 169       (1)
Saltet, Prof. Dr. R.H. ................................................................................................................ 126    (1)
Sanders van Loo, E.P. .............................................................................................................. 74      (1)
Sauerbier, P., Glasblazerij 'De Struisvogel', Nieuwerkerk aan de IJssel .................................. 78                   (1)
                                                                       81  (1)
Savornin Lohman, A. de .......................................................................................................... 126       (1)
                                                                      169  (1)
Schaafsma, M. ........................................................................................................................... 74    (6)
Schalekamp, Van de Grampyl(?) & Dikker ............................................................................... 74             (1)
Schalk, A.M. v.d., Zwitsersche Wasch- en Electrische Strijkinrichting 'Rijswijk' ....................... 78                    (1)
Scheltus-Bolomey, D.M. .......................................................................................................... 200       (1)
Schepper, de, De Stearine Kaarsenfabriek, Gouda .................................................................. 78               (1)
Schermbeek, P.G. van, Koninklijke Tapijtfabriek, Deventer ..................................................... 81                 (1)
Schielaar-Snijders, J., Modes, 's-Gravenhage ........................................................................ 200             (1)
Schilthuis, J.M., Vereniging 'De Vrouwenbond' Groningen ..................................................... 149                 (1)
Schmidt, F.U. ........................................................................................................................... 290   (1)
Schmidt-van der Meer, G., Dameshandwerken, Den Haag .................................................... 200                    (1)
Schnellen, R. ........................................................................................................................... 185   (1)
Schöffer, H. ................................................................................................................................ 81  (1)
Scholte, J.(?) W., Ned. Metaalwarenfabriek, Amsterdam ....................................................... 126                 (1)
Scholten, A., Alg. Ned. Vrouwenvereenigng Tesselschade, Leiden ....................................... 288                     (3)
Scholten, J.H. .......................................................................................................................... 210   (1)
Scholten-Commelin, H.H. .......................................................................................................... 74       (1)
                                                                      126  (1)
                                                                      135  (1)
                                                                      301  (1)
Schook-Haver, T.P.B., Vrije Vrouwen Vereeniging, Amsterdam ........................................... 149                     (1)
                                                                     359A   (1)
                                                                      279  (1)
Schroeff, G.G. v.d. ..................................................................................................................... 78    (1)
Schröder, H. ............................................................................................................................ 185   (1)
Schröder H.C., Zie: Brouwer, J.
Schuddeboom, G.M. .................................................................................................................. 74      (1)
                                                                       81  (1)
Schuddeboom, W.A. .................................................................................................................. 78      (1)
                                                                       81  (1)
Schüller, C.C. ............................................................................................................................ 74   (3)

                                     57
                                                                       169 (1)
Schumacher, de dames .......................................................................................................... 200 (1)
Schuman-Smid, J.A. ................................................................................................................ 248 (1)
Schuuring, H. ........................................................................................................................... 200 (1)
Seegenthaler Reidingen(?), M.J.J. ............................................................................................ 78 (1)
Seipgens, H. .............................................................................................................................. 74 (1)
                                                                       185 (1)
Siegenthaler-Reidinger, M.J.J., Kinderpension 'Villa Ignatia' Hilversum ................................... 78 (1)
                                                                       189 (1)
Siertzema, Dr. S.H. .................................................................................................................... 74 (1)
Sievers, Gezusters .................................................................................................................. 200 (1)
Simons & Co., P. ....................................................................................................................... 74 (1)
Singer Manufacturing Company ................................................................................................ 74 (6)
                                                                        81 (1)
Simonnin Helbach-Kramers, G. ................................................................................................. 81 (1)
Smit, A.& A., Bloemenmagazijn 'Floresco', Hilversum ............................................................ 200 (1)
Smulders & Co., J., Lithographie en papierhandel, Den Haag ................................................. 78 (1)
Snethlage, J. .............................................................................................................................. 74 (1)
                                                                       126 (1)
                                                                       279 (3)
                                                                       290 (2)
                                                                       292 (1)
Snuyff, J. .................................................................................................................................. 185 (2)
Sparnaaij, M.J. ........................................................................................................................... 74 (1)
                                                                        81 (1)
                                                                       288 (1)
Spek, J. van der ....................................................................................................................... 210 (1)
Spijkerman .............................................................................................................................. 210 (1)
Spoel, A. .................................................................................................................................. 210 (1)
Spoorweg Maatschappij, Hollandsche IJzeren ......................................................................... 81 (2)
Staatsspoorwegen, Maatschappij tot exploitatie van ................................................................. 74 (1)
                                                                        81 (1)
                                                                    240 (1+bijl.)
Starrenburg, J.G. van, Drogist en kruidenierswinkel, Den Haag ............................................ 200 (1)
Steenmeijer, S.J. ..................................................................................................................... 200 (1)
Steltman, F.H. ............................................................................................................................ 74 (2)
                                                                        81 (1)
Steltman, H. ............................................................................................................................... 78 (1)
                                                                        81 (5)
Stieltjes & Co., F. Technisch Bureau, Amsterdam .................................................................. 126 (1)
Stoett & Westra, Fa., Atelier voor vaandels, banieren, Leeuwarden ...................................... 200 (1)
Stolk, H.J. van der ................................................................................................................... 200 (1)
Stolze'sche Stenographie in Nederland en zijne koloniën, Centraal-Bureau voor,
       's-Gravenhage ........................................................................................................ 81 (1)
Struick-Sickens, Wed., W.J. .................................................................................................... 200 (1)
Struwe(n?) ................................................................................................................................. 74 (2)
Struyff, W.P.A. ........................................................................................................................... 81 (1)
Stutterheim & Co. Verzekeringen e.a., Den Haag .................................................................... 74 (1)
Suringar & Co. Parfumerie Maison Nueve, Delft ....................................................................... 74 (1)

                                    58
Suringar, S. ................................................................................................................................ 74 (2)
Swart, A. .................................................................................................................................... 74 (1)
Sylvelt(?), K.F. van, Kon. Ver. 'Het Ned. Toneel', Den Haag .................................................. 210 (1)
Tappenbeck, H. ......................................................................................................................... 75 (3)
                                                                        78 (2)
                                                                        81 (1)
                                                                       189 (2)
                                                                       200 (1)
Tattersall & Holdworth, Fa., Importeurs van machineriën, Enschede ...................................... 75 (10)
                                                                        78 (2)
                                                                        81 (6)
Tenger, I., Redaktion der Papier- & Schreibwaren Zeitung, Wien ............................................ 75 (1)
Tenthof, Wed. T. ...................................................................................................................... 200 (1)
Tetzner & Co. Bloemenmagazijn, Groningen ............................................................................ 75 (1)
Thonet, Gebr., Meubelen, Amsterdam .................................................................................... 126 (1)
Tideman, E.A. .......................................................................................................................... 200 (1)
Torley Duwel, C.M., Fa. Wynmalen & Hausmann, in machinerieën, Rotterdam .................... 185 (1)
Treichler & Co., H. Waschanstalt, Zürich .................................................................................. 75 (1)
Tresling, S. ................................................................................................................................ 75 (4)
                                                                        81 (1)
                                                                       126 (2)
                                                                       169 (1)
                                                                       185 (1)
                                                                       221 (1)
Treub, Prof. H. ........................................................................................................................... 75 (1)
Treub-Fabius, A. ...................................................................................................................... 126 (3)
                                                                       309 (5)
Tussenbroek, Dr. C. van ......................................................................................................... 126 (2)
                                                                       288 (1)
Tussenbroek, H. van ............................................................................................................... 210 (1)
Tijse, J.P. ................................................................................................................................. 200 (1)
Valk(?), M. ................................................................................................................................. 75 (1)
                                                                        81 (1)
Varkevisser-Pronk, J. Wed., J. Pronk, dameshandwerken, Den Haag ..................................... 81 (1)
Vas Dias, S., Zie: Belinfante
Veegens, Mr. J.D. ...................................................................................................................... 75 (3)
                                                                        81 (5)
                                                                       221 (1)
Veen, M. van ........................................................................................................................... 200 (1)
Veer, J.A. de, Gezaghebber van Aruba .................................................................................. 240 (1)
Veer, J.K. van der, Redaktie en administratie van 'Vrede', Haarlem ........................................ 75 (8)
Velde-van Vianen, M.E. van der .............................................................................................. 200 (2)
Velzen-van Stryen, van ........................................................................................................... 200 (1)
Vereenigde Zeepfabrieken, N.V., Rotterdam ............................................................................ 75 (1)
Verhoeven, A. .......................................................................................................................... 200 (1)
Verkade & Zn., E.G., Fabrikanten van waxine nacht-, thee- en illuminatielichten, Amsterdam 81 (2)
Verkouteren, C.S. ...................................................................................................................... 75 (1)
                                                                       288 (1)
Verloop, Mej. ............................................................................................................................. 75 (1)

                                    59
Vermeeren, A.P. ...................................................................................................................... 200       (1)
Verrijn Stuart, C.(?) A. ............................................................................................................... 78       (1)
Verrijn Stuart-Gunning, E. ........................................................................................................ 78         (2)
Verschoor, A. ............................................................................................................................. 78     (2)
                                                                          81  (1)
                                                                         290  (1)
Versfelt Fles, C. ....................................................................................................................... 126      (3)
Versluys, W. ............................................................................................................................ 126      (1)
                                                                         169  (1)
Versluys-Poelman, A.W.L. ........................................................................................................ 78          (5)
                                                                         307  (1)
Vervoort & Van Cranenburgh, Leiden ....................................................................................... 75              (2)
Verwey Mejan, H. ...................................................................................................................... 75       (1)
                                                                          81  (1)
Vis, Mej. ................................................................................................................................... 200    (1)
Vis-Thieme, Wed. C.J. .............................................................................................................. 75         (1)
Vissering, C.M. ........................................................................................................................ 135      (1)
Vliet, F. van ................................................................................................................................ 75    (2)
Vlugter, M.A. .............................................................................................................................. 75     (1)
Voet & Zonen, W.H., Sigarenfabrikanten, Haarlem .................................................................. 81                  (2)
Vollers, H.J. ............................................................................................................................... 75    (1)
Voordendag, J. .......................................................................................................................... 78      (1)
Voorhoeve, G.H., hoofdagent voor 'The Hammond Typewriter' ............................................... 75                      (4)
Voorpost, N.V. De, Maatschappij voor kleermakers en naaisters, Amsterdam ...................... 126                           (1)
Voorthuis-Hammel, Wed. P.W., Hotel 'Voorthuis', Meppel ....................................................... 78                    (1)
                                                                         189  (2)
Vorst-van den Berg, M. ........................................................................................................... 200         (2)
Vos, R. ....................................................................................................................................... 75   (2)
                                                                         292  (1)
Vos, R. de, De Leidsche Dekenfabriek ..................................................................................... 75              (3)
Voûte, E. .................................................................................................................................. 126    (2)
Vries, J. de, Wed. H. de Vries, wasinrichting, Blaarthem .......................................................... 75                 (3)
                                                                          81  (1)
Vries, N. de ................................................................................................................................ 75    (2)
                                                                          78  (2)
                                                                          81  (1)
Vries, S. de .............................................................................................................................. 288     (1)
Vroom, E. ................................................................................................................................... 81    (1)
Vrijdag-Hartogh Eleys(?), E.E., Wed. D. Vrijdag & Zn. In brandstoffen, Amsterdam ............. 200                           (2)
Vymmen(?), A.W. .................................................................................................................... 200        (1)
V...., C. ....................................................................................................................................... 75  (1)
V.... ............................................................................................................................................ 75  (2)
Waal Rzoon, M.W. van de, De Rhenensche Cravattenfabriek ................................................. 78                      (1)
                                                                          81  (3)
Wageningen-Rens, H.E. van ................................................................................................... 169            (2)
Wakker-Yperlaan, W.W. .......................................................................................................... 200          (1)
Wal-Spruyt, J.C. van der ......................................................................................................... 126         (1)
Waldhöttte, F.G. ........................................................................................................................ 75      (1)
Wallen, H.J., Rentmeester van baron van Brienen ................................................................... 75                 (2)

                                      60
Walree, Wed. D.C. van ............................................................................................................ 169        (1)
Warnecke, Wed. W. ................................................................................................................. 200       (1)
Warneke, J.H., Maatschappij tot het fabriceren van garens, vischnetten en zeildoek,
       Scheveningen ........................................................................................................ 75        (4)
                                                                        81  (1)
Waszklewicz-van Schilfgaarde, B., Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening ................. 78                          (1)
Weber-van Bosse, A. .............................................................................................................. 135        (2)
Weezenbeek, E. van, Fabriek van kurken helmhoeden, Rotterdam .......................................... 75                      (2)
                                                                        81  (2)
Wentink, M.A. .......................................................................................................................... 200     (1)
Werff Jr., A. van der, Linnenfabrikant, Almelo ........................................................................... 78            (1)
Werner, E. ................................................................................................................................. 75   (1)
Wessels, W.(?) ........................................................................................................................ 135     (1)
Westenburch, fabriek van levensmiddelen en Haagsche margarineboter-fabriek ................... 75                          (2)
                                                                        78  (3)
                                                                        81  (1)
Westermann-Smithuysen, T. ..................................................................................................... 75          (3)
                                                                       126  (2)
Wevels-Chamot, M.C.A., Fa. B. Wevels Chamot, tricotfabriek, Den Haag ............................... 78                       (1)
                                                                       200  (1)
Wielema-Hoekstra(?), Wed. G.G.A., Dam-Hotel, Edam ......................................................... 189                   (1)
Wierdsma, M. ............................................................................................................................ 75     (1)
Wierts van Coehoorn, W. ........................................................................................................ 200         (1)
Wierts van Coehoorn Stout, J. ................................................................................................ 312          (1)
Wigman, B., Ver. tot bevordering der Bijenteelt in Nederland, Lunteren ................................ 288                     (1)
Wijk, F. van, Fabriek en magazijnen van brandkasten, haarden, fornuizen etc., Den Haag . 248                             (1)
Wijk-de Vries, A. van ................................................................................................................. 75      (1)
                                                                       298  (1)
Wijland, I.A. ............................................................................................................................. 200   (1)
Wijlen, A.H. van ....................................................................................................................... 310     (1)
Wijs, A. ...................................................................................................................................... 78  (1)
Wijs-v.d. Mandele, E.C. de ........................................................................................................ 81        (2)
Wijthoff, H. ............................................................................................................................... 169   (1)
Wilde, J. de ................................................................................................................................ 75   (1)
                                                                       169  (2)
Willemse, W. ............................................................................................................................ 210    (1)
Windsant, M., Administrateur van 'De Hotelhouder' .................................................................. 75               (4)
                                                                       189  (1)
Wintershoven, F. van .............................................................................................................. 248       (1)
Winterwerp, C. ......................................................................................................................... 200     (1)
Wirtz, Wed. A. .......................................................................................................................... 200    (1)
Wissel-Herderscheê, G.M. van ............................................................................................... 312           (1)
Wisselingh, N. van ................................................................................................................... 221      (1)
With-van Andringa de Kempenaer, A.G. de .............................................................................. 81              (1)
Woerdeman, A., Zie: Felder, F.
Wolde, L. ten, Fabriek van alle soorten rietwerk, Noordwolde .................................................. 75                  (3)
                                                                        78  (1)
                                                                        81  (1)
Wolff, A., Arnhemsche Kook- en huishoudschool ................................................................... 133                (1)

                                     61
Wolsink Mac-Leod, L., Firma Elise Murkens, Amsterdam ...................................................... 126 (1)
Wolters, J.A. ............................................................................................................................ 126 (1)
                                                                      169 (2)
                                                                      279 (1)
Worp-Roland Holst, C.A. ........................................................................................................... 75 (4)
                                                                     135 (14)
                                                                      279 (1)
                                                                      288 (2)
Wüppermann, Mr. L.Ph.J. ....................................................................................................... 200 (1)
Wurfbain, A.C., Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Amsterdam ......................................... 149 (1)
                                                                      279 (1)
Wybenga, A.M., Fa. A.W.H. Geel, Minerale wateren en bieren, Arnhem ................................. 75 (1)
Wybenga-Stork, M. .................................................................................................................... 75 (4)
                                                                      200 (1)
IJperspeet, M. .......................................................................................................................... 279 (1)
                                                                      309 (1)
Zaalberg, Dames H., In wijnen, Beverwijk .............................................................................. 200 (1)
Zantvoort, B. .............................................................................................................................. 75 (2)
                                                                       81 (1)
Zeeman, A.S.C. ....................................................................................................................... 185 (1)
Zeppelin & Co., Von, Arnhem .................................................................................................... 75 (1)
Zimmerman-Dassel, M.C. ....................................................................................................... 200 (1)
Zoete, M. de ............................................................................................................................ 185 (3)
Zuylen-Tromp, N. van ................................................................................................................ 75 (5)
                                                                      279 (1)
                                                                      303 (1)
Zwaan, F.W. de ......................................................................................................................... 75 (1)
Zwager, M.C. de ...................................................................................................................... 200 (1)
                                    62

								
To top