5 Ekonomik Yatirim Projeleri Basvuru Formu by y2DzCMN

VIEWS: 64 PAGES: 20

									       SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
            KALKINMA PROJELERİ

             EKONOMİK YATIRIM PROJESİ
              HİBE BAŞVURU FORMU
 Başvuru Sahibinin Adı/Unvanı/İmzası

 Başvuru Sahibinin T.C. Kimlik No/Vergi
 No
 Projenin hibe konusu
 Başvurulan Proje; yeni bir yatırım mı?
 Kapasite artırımı mı? Teknoloji yenileme
 mi?
 Yatırım tesisinin projesi
 Avan proje mi? Tatbikat projesi mi?

 Proje Toplam    Hibeye Esas Proje   Hibe Tutarı (TL)*     Hibeye esas Proje tutarını
   Tutarı        Tutarı                    aşan kısmın Ayni/Nakdi
    (TL)        (TL)                       Katkı Tutarı
                                        (TL)
   A=(B+D)         B       C=(B X 0,50/0,85)          D=(A-B)
 …………….TL     ……………………..TL      ………………..TL          ………………………TL
 (KDV HARİÇ)     (KDV HARİÇ)      (KDV HARİÇ)          (KDV HARİÇ)
(*) HİBE FİNANSMAN KLAVUZUNDA SEKP/DBSKP İÇİN BELİRTİLEN ORANLAR
KULLANILACAKTIR..          Tarih ve No          ..... / ..... / 20.. - ………..
        Proje No

          (İl Kodu.SYP konusu.Proje konusu,Program Kodu,.Başvuru
        sırası yazılacaktır)PYB/PİB tarafından doldurulacaktır.
   1 Yatırım Projesi
1.1    Yatırım Projesi Bilgileri
1.1.1. Projenin hibe konusu;............................
1.1.2 Yatırım yapılacağı yer ( Pafta No-Ada No-Parsel No ve Köy / İlçe / İl olarak yatırım yeri
belirtilecektir);..........
Hibe desteği kapsamında gerçekleştirilecek yatırım tesisinin bütçe büyüklükleri ve talep edilen hibe
desteği tutarı (*)

 Proje Toplam Tutarı      Hibeye Esas Proje      Hibe Tutarı (TL)*     Hibeye esas Proje
     (TL)            Tutarı                      tutarını aşan kısmın
                   (TL)                      Ayni/Nakdi Katkı Tutarı
                                                (TL)
 A=(B+D)          B              C=(B X 0,50/0,85)       D=(A-B)
 ……………………….TL        ……………………..TL         ……………………..TL         ………………………TL
 (KDV HARİÇ)        (KDV HARİÇ)         (KDV HARİÇ)          (KDV HARİÇ)

 (*) Bu özet tabloda belirtilecek bütçe tutarları mutlaka, başvuru formunun ilgili kısımları ile eki bütçe
tablolarında belirtilen bütçe tutarları ile aynı olmalıdır.

1.1.4 Özet
En fazla 10 satır olarak aşağıdaki konularda bilgi veriniz.
a)    Projenin amacı
b)    Hedef grup(lar)
c)    Ana faaliyetler
Teklif edilen projenin teklif çağrısında belirtilen konulardan hangisini ele aldığını açıkça belirtiniz.
1.1.5 Projenin Hedefleri
En fazla 1 (bir) sayfa olarak projenin hedeflerini anlatınız.
Bu bölümde gerekçeleri ile birlikte mevcut durum ve önerilen projenin mevcut durumu nasıl değiştireceği
anlatılmalıdır.
1.1.6 Projenin Uygunluğu
En fazla 3 (üç) sayfa olarak şu bilgileri veriniz:
a)    Projenin, SYP amaç ve önceliklerine uygunluğu
b)    Yörenin ihtiyaç tespiti
c)    Proje sonuçlarından dolaylı ve doğrudan faydalanması beklenen tarafların yaklaşık sayısını da
içerecek hedef grupların tanımını yapınız.
Hedef Gruplar:
a)    Hedef grupların seçilmelerinin sebepleri
b)    Projenin ve faaliyetlerin hedef gruplara uygunluğu
1.1.7 Faaliyetlerin Detaylı Tanımlamaları
En fazla 3 (üç) sayfa olarak sonuçlara ulaşılması için yapılacak her bir faaliyetin başlık ve detaylı tanımını
içermeli; bu bağlamda faaliyetlerin detaylı tanımları, eylem planı ile karıştırılmamalıdır (Bkz. 1.1.9).
1.1.8 Metodoloji
Bu bölümde “1.1.5 Projenin Hedefleri” başlığı altında yer alan hangi sorunların bu proje çerçevesinde
çözümlenmeye çalışılacağı, buna uygun olarak hangi uygulama yöntemlerinin izleneceği ve projenin
başarıyla uygulanması için, varsa diğer ortakların, katılımının ne olacağı belirtilecektir.
En fazla 2 (iki) sayfa olarak aşağıdaki hususların detaylı tanımını veriniz.
a)    Uygulama metotları
b)    Önerilen metodolojinin gerekçeleri
c)    Proje ortaklarının veya ilgili kurumların projedeki faaliyetlerinin ve katılımının seviyesi
d)    Her ortağın rolünün gerekçesi (eğer rolü mevcut ise)
e)   Proje uygulaması için teklif edilen ekibin hangi pozisyonlardan oluşacağı ve görev tanımları (tek
tek ekip üyelerinin isimlerinin bu bölümde yer alması gerekli değildir)
1.1.9 Süre ve Eylem Planı
Projenin süresi …….. ay olacaktır.
Gösterge mahiyetindeki eylem planı gerçek tarihleri vermemelidir, fakat “1. ay”, “2. ay”, v.s. tarzında
başlamalıdır. Başvuranlara eylem planlarının zamanlamasında bir miktar ek zaman bırakmaları
önerilmektedir. Eylem planı faaliyetlerin detaylı açıklamalarını değil; sadece başlıklarını içermelidir (lütfen bu
başlıkların 1.1.7. Bölümü’ndekilerle aynı olduğundan emin olunuz).
Eylem planı her bir faaliyetin hazırlama ve uygulamasını genel bir biçimde gösterecek kadar detaylı
olmalıdır. Faaliyet öngörülmeyen aylar da eylem planında ve proje süresi içinde yer almalıdır ve eylem planı
aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır.

Yıl
          Aylar (*)                             Uygulayan
Faaliyetler
          1  2   3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kurum
Faaliyet    1                                         Proje Sahibi
hazırlık                                             (örnek)
Faaliyet    1
uygulama
                                                 Ortak 1
Faaliyet 2
                                                 (örnek)
hazırlık

Faaliyet    2
uygulama

Faaliyet 3
(*)Ekonomik Yatırım Projeleri Hibe Finansman Kılavuzunda belirtilen yatırım süresi içerisinde tamamlanmak
zorundadır.
1.2    Beklenen Sonuçlar
1.2.1 Hedef Grupların Üzerinde Beklenen Etki
En fazla 1 (bir) sayfa olarak projenin;
a)    hedef grupların mevcut durumunu ve
b)    uygulama ile hedef grupların ve varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl iyileştireceğini
belirtiniz.
1.2.2. Çarpan Etki
En fazla 1 sayfa olarak proje bitiminde sonuçların yansıması ve de genişleme ihtimalleri var mı? açıklayınız.
Örneğin, jeotermal kaynaklar kullanılarak ısıtılan sera yapımı çiftçinin eline geçen geliri artırmış ve proje
bitiminde komşu seralardan en az iki tanesi jeotermal enerji ile ısıtılmaya karar verecektir.
Bir proje yapılırken dışsal (ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel v.b.) faktörlerle etkisini artırıyor mu?
Örneğin, katı yakıt kullanılarak ısıtılan bir sera, jeotermal enerji ile ısıtılmaya başlandığında ısıtma maliyeti
düşer, bu beklenen etkidir. Bu yatırımın çarpan etkisi ise bu yatırımla hava kirliliği azalır.
1.2.3. Sürdürülebilirlik
En fazla 1 (bir) sayfa olarak aşağıdaki 3 (üç) başlık doğrultusunda kısa ve uzun vadeli etkilerini açıklayınız.
a) Mali sürdürülebilirlik (Faaliyetler hibe sona erdikten sonra nasıl finanse edilecektir?)
b) Kurumsal sürdürülebilirlik (Şu anki projenin bitiminden sonra, faaliyetlerin devamlılığını sağlayan yapılar
yerlerinde olacaklar mı? Proje sonuçlarının yerel sahipliği olacak mı?)
c) Politika düzeyinde sürdürülebilirlik (varsa) (Projenin nasıl yapısal etkileri olacaktır? Örneğin: yasalarda,
mevzuatta gelişme sağlayacak mı?)
d) Yatırımın rekabet gücü:Yatırımın hedef pazardaki şansı ne düzeydedir? Girdi ve istihdam açısından
dezavantajlı bir konuma sahip midir? Pazara erişim, ürün kalitesi ve fiyat açısından avantajlı bir konuma
sahip midir?
1.3    Projenin Bütçesi
Ek 1 Proje Bütçesi Tablosu ve eki detay tabloları projenin toplam süresi (yatırım süresi) için doldurunuz.
Bütçe tabloları ana tablo EK 1. ve dört adet detay tablodan oluşmaktadır.
EK 1: Proje Bütçesi
EK 1.1: İnşaat İşleri alım giderleri
EK 1.2: Mal (makine, ekipman ve malzeme) alım giderleri
EK 1.3: Ayni Katkı/Öz kaynak kullanım giderleri
Detay tablolara ilişkin bir iş düşünülmediği durumda o tablonun doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.
EK 1 proje bütçe tablosunda iş kategorileri bazında toplam tutarlar belirtilirken, Ek 1.1 - 1.3 detay
tablolarında ise iş kategorilerine ait detaylar belirtilecektir. Aynı iş kategorisine ait tutarlar mutlaka her iki
tabloda da uyumlu olmalıdır.
Ek 1.3 ayni/nakdi katkı tablosunda mutlaka yatırımcı tarafından yüzde yüz oranında finanse edilecek işler,
yatırım tesisinin tamamlanması durumunda iş olarak izleneceğinden mutlaka iş kalemleri bazında ve ayrıntılı
olarak belirtilmelidir.
Ayrıca, EK 2: Gider Gerekçeleri’ni ekleyiniz. Ek 2 Gider Gerekçeleri’nde Ek 1.1. ve 1.3 tablolarında
belirtilen işlere ait tüm giderler ayrıntılı olarak belirtilerek gider gerekçeleri açıklanacaktır.
1.4    Finansman Kaynakları
Finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için Ek 3 Kaynaklar Tablosunu doldurunuz.
Not: Bu tablo bilgileri, hibe başvuru formu ilgili bölümleri ile ek bütçe tablolarına uyumlu olarak verilmelidir.
Finansman kaynakları tablosunda da, yatırım tesisi proje giderleri içerisinde hibeye esas proje tutarı mutlaka
bu hibe finansman kılavuzunda belirtilmiş olan limit değerlerini aşmamalıdır.

   2 Başvuru Sahibi
2.1  Kimlik Bilgileri
 Başvuru Sahibinin Adı, Soyadı ve Unvanı
 Hukuki Statüsü
 Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No’su
 Resmi Adresi
 Posta Adresi
 İrtibata Geçilecek Kişi
 Telefon Numarası
 Faks Numarası
 E-Mail Adresi
 İnternet Adresi
2.2   Başvuru Sahibi Hakkında Genel Bilgi (en fazla 1(bir) sayfa olacak şekilde verilmelidir)
2.2.1 Kurumunuz Ne Zaman Kuruldu Ve Faaliyetlere Ne Zaman Başladınız?
2.2.2 Şu Anki Ana Faaliyetleriniz Nelerdir?
2.2.3 Yönetim Kurulu / Komitesinin Listesi (eğer varsa)
 Adı ve Soyadı    Meslek   Cinsiyet Pozisyon     Kurul/Komite İçerisindeki Tecrübesi (Yıl)
2.2.4 Proje Uygulama ve Yönetme Kapasitesi
2.2.4.1 Benzer Projelerde Deneyim
En fazla 2 (iki) sayfa olarak bu programın kapsadığı alanlarda son beş yılda yönettiğiniz projeleri, her biri
için mali kaynağını belirtmeye de özen göstererek liste halinde sıralayınız.
a)    Faaliyetin amacı ve yeri
b)    Faaliyetin sonuçları
c)    Kuruluşunuzun faaliyetteki rolü ve katılım seviyesi
d)    Faaliyetin maliyeti
e)    Faaliyetin finansal destekleyicileri (isim, adres, telefon ve katkıda bulundukları miktar belirtilecektir)
Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri yönetme
alanında yeterli düzeyde deneyiminizin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
2.2.5 Kaynaklar
En fazla 2 (iki) sayfa olarak proje sahibinin ve (varsa) projeye katılan ortaklarınızın erişimi dahilindeki çeşitli
kaynakları, özellikle aşağıdaki unsurları dikkate alarak belirtiniz:
a)    Son 2 (iki) yıldır kurumunuzun ve proje ortaklarının (varsa) yıllık geliri ve bu yıllık tahmini geliri
b)    Çalışma yerleri de dahil olmak üzere unvanlarına göre tam zamanlı ve yarı zamanlı kadrolar (örneğin,
proje müdürlerinin, muhasebecilerin sayısı)
c)    Donanım ve bürolar
d)    Diğer ilgili kaynaklar (örneğin, uygulamaya katkıda bulunabilecek gönüllüler, ilişkili kuruluşlar, vb)
Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri
yönetmek için yeterli kaynağa sahip olup olmadığınızın değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
2.2.6 Uluslararası Fon Kurum ve Kuruluşlarına Yapılmış Başvurular
Son 3 (üç) Yıl Süresince Uluslararası Fon Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Hibe veya Krediler
Proje Adı ve Referans Numarası     Kaynak Sağlanan        Tutar (Para Birimi) İhale Ediliş Tarihi
                    Kuruluş
  Son 3 (Üç) Yıl İçinde Uluslararası Fon Kurum ve Kuruluşlarına Gönderilen Hibe Başvuruları (veya
Gönderilmek Üzere Olan)
Proje Adı ve Referans     Kaynak Talep Edilen Kuruluş                  Tutar
Numarası                                          (Para Birimi)
   3 Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları
   3.1 Ortaklık Bilgi Formu
   Bu bölümü, Hibe Finansman Kılavuzunda belirtilen ve tanımlanan her bir ortak için doldurunuz. Daha
fazla ortak için giriş yapmak gerekirse bu tablodan istediğiniz sayıda kopya alabilirsiniz.
   Ortak Bilgileri                          Başvuru       ( Ortak 2 )
                                   Sahibi (Ortak 1 )
   Unvanı
   Uyruğu
   Hukuki Statüsü
   Resmi Adresi
   İrtibata Geçilecek Kişi ( Yetkilendirilen kişi )
   Telefon Numarası
   Faks Numarası
   E-Mail Adresi
   Çalışan Sayısı
   Proje İle İlgili Diğer Donanım ve Varlıkları
   Teklif Edilen Projenin Uygulanmasında Oynanacak Rol
 İtibarı İle Benzer Proje Deneyimi
   Ortaklık Tüzel Kişiliğindeki Payı (%)
   Önerilen Projenin Hazırlanmasındaki Rolü ve Katkısı
   Önerilen Projenin Uygulanmasındaki Rolü ve Katkısı
   Önerilen Projenin Bütçesindeki Rolü ve Katkısı
   İmza ve Tarih
   3.2 Ortaklık Beyanı
Ortaklık; kolektif, limited, anonim şirketler arasında projenin sorumluluğunu paylaşmayı içeren ilişkidir.
Projenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için her ortağın (anlaşmayı imzalayan lider başvuru sahibi dahil
olmak üzere) aşağıda verilmiş olan ortaklık prensiplerini kabul ettiğini beyan etmesi gerekmektedir.
Ortaklık Prensipleri:
a)    Ortaklar, başvuru sunulmadan önce başvuru formunu okumuş ve projedeki rollerini anlamış ve
kabul etmişlerdir.
b)    Ortaklar, standart hibe sözleşmesini okumuş ve hibe verildiği takdirde her birinin yükümlülüklerinin
ne olacağını anlamış ve kabul etmişlerdir.
c)    Ortaklar, Bakanlık adına İTM ile hibe sözleşmesini imzalaması ve kendilerini projenin uygulanması
kapsamında PYB/PİB ile ilişkilerde temsil etmesi için başvuru sahibini yetkilendirmişlerdir.
d)    Başvuru sahibi, ortakları ile düzenli olarak görüşmeyi ve projenin gelişiminden onları tam olarak
bilgilendirmeyi kabul etmiştir.
e)    Bütün ortaklar, PYB/PİB’e sunulan raporların açıklayıcı ve finansal kopyalarından alacaklardır.
f)    Proje üzerinde yapılacak önemli değişikliklere ilişkin teklifler (örneğin: faaliyetler, ortaklar, vs.)
PYB/PİB’e gönderilmeden önce ortaklar tarafından üzerinde anlaşmaya varılacaktır. Bu tarz bir anlaşmaya
varılamadığı durumlarda değişiklikler PYB/PİB’e onay için iletilirken durum belirtilecektir.
 Ortak ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım konularına başvurabilecekleri belirtilen tüzel kişilerin
(kolektif,limited,anonim şirket) birbirleri ile yapmış oldukları yasal ortaklıkları ifade etmektedir. Şirketi
oluşturan üyeleri ifade etmemektedir

 Bu form, ana başvuru sahibi ve her ortak tarafından imzalanmış ve tarih atılmış, bir sonraki sayfadaki modelle
uyumlu bir ortaklık beyanı ile birlikte verilmelidir.
g)   Proje bitiminden sonra, ortaklar hibe başvurusu ile proje için alınmış donanımın, araçların ve
malzemelerin ortaklar arasında adil paylaşımı hususunda anlaşmışlardır. Mülkiyet haklarının transferlerinin
kopyalarını nihai rapora eklemeyi kabul etmişlerdir.
  Ortaklık Beyanı(*)
PYB/PİB’e sunulan teklifin içeriğini okuduk ve onayladık. Ortaklık prensiplerine uygun davranmayı kabul,
beyan ve taahhüt ediyorum.

Bilgiler                   Ortak 1 (Başvuru Sahibi)    Ortak 2

Yetkilendirilen Kişinin Adı / Soyadı

Unvanı

Pozisyon

İmza

Tarih ve Yer

(*) Başvuru sahibi ve her bir ortak tarafından imzalanacak ve sunulacaktır  4 Başvuru Sahibi Tarafından Yapılan Beyan
Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak tasdik ediyorum ki;
a)    bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur,
b)    başvuru sahibi ve ortakları (varsa) Hibe Finansman Kılavuzunun        hibe desteğinden
yararlanmayacaklar bölümünde belirtilen kategorilerin hiç birine girmemektedirler ve
c)    Başvuru sahibi, öngörülen yatırım için gerekli finansman kaynakları ile profesyonel beceri ve
yeterliliklere sahiptir.

Adı/Soyadı/Unvanı(*)

Pozisyon(**)

İmza (***)

Tarih ve Yer
(*) Tüzel kişi başvurularında unvanı yazılacaktır.
(**)Tüzel kişi tarafından yetkilendirilen kişinin pozisyonu.
(***)Başvuru sahibi mutlaka bu beyanı imzalayacak, hibe başvuru formu ve eki dokümanları da ayrıca
imzalayacaktır.
                           SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                                KALKINMA PROJELERİ


                                    EKONOMİK YATIRIM PROJESİ
              (1)
 EK 1 PROJE BÜTÇESİ                                                                     TL
                                  PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
SIRA                        Giderler
           GİDER KALEMLERİ                YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
NO                         Toplamı
                                1.  2. 3. 4. 5. 6.    7.  8. 9.        10.  11. 12. 13. 14.     15.  16. 17.  18.
                                  HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

    PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM
 A GİDERLERİ (2)                   0      0  0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0


 B     PROJE MAL ALIM GİDERLERİ (3)       0      0  0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0

      HİBEYE ESAS PROJE TUTARI
   C (A+B)                     0      0  0  0 0   0  0  0     0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0
                                      AYNİ/NAKDİ GİDERLER
   a   İnşaat İşleri Alım Gideri         0    0    0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0
   b   Mal Alım Gideri              0    0    0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0
   c   Danışmanlık Alım Gideri          0    0    0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0
      AYNİ/NAKDİ KATKILAR
   E TOPLAMI (a+b+c) (4)              0    0    0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0    0  0   0  0   0

  F    PROJE TOPLAM TUTARI (C+E)        0     0   0    0 0     0  0   0   0   0  0   0  0   0  0   0   0 0   0
 1
  Proje bütçesi, yatırım için geçerli giderlerin tümünü içermelidir.
 2
  İnşaat işleri alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.1 İnşaat İşleri Alım Giderleri tablosu toplam satırından alınır.
 3
   Mal alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.2 Mal Alım Giderleri tablosu toplam satırından alınır.
 4
   Hibeye esas proje giderleri toplamı dışında, yatırımcının tamamını kendi özkaynaklarını kullanarak gerçekleştirecekleri alım giderleri toplamıdır.
                             SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                                  KALKINMA PROJELERİ
                                     EKONOMİK YATIRIM PROJESİ   EK 1.1 İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ
                                                                  ( TL )
                    Planlanan Tarihler
                       (2)                              PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
SIRA                             Giderler
 NO              (1)               Toplamı                       YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
      GİDER KALEMLERİ     Başlama     Bitirme
                                      1.  2.  3. 4.  5.  6.  7.   8.  9.  10.  11.  12.   13.  14.  15.  16.  17.  18.

 1                                0
 2                                0
 3                                0
 4                                0
 5                                0
     İNŞAAT İŞLERİ ALIM
              (3)
     GİDERLERİ TOPLAMI                    0    0   0  0  0 0   0  0   0  0  0   0   0    0   0   0   0   0   0

   1
   İnşaat ile ilgili işler; yüklenicilerle yapılması planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilir.
  (Örneğin:ana bina inşaatı, trafo binası, elektrik tesisatı, ısıtma sistemi gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa)
  2
   İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilir
  3
   Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, inşaat işleri alım giderleri satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması
gerekir.
                            SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                                 KALKINMA PROJELERİ
                                   EKONOMİK YATIRIM PROJESİ


  EK 1.2 MAL (makine, ekipman, malzeme) ALIM GİDERLERİ
                                                                 ( TL )
                     Planlanan
                                                     PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
                    Tarihler (2)
SIRA                             Giderler
       GİDER KALEMLERİ
 NO        (1)        Başla    Bitir   Toplamı                       YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
                   ma     me
                                      1.  2.    3.  4.  5.  6. 7.   8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

  1                              0
  2                              0
  3                              0
  4                              0
  5                              0
MAL(makine,ekipman ve malzeme) İŞLERİ ALIM           0     0   0   0    0  0  0  0   0   0  0  0    0  0  0  0  0  0   0
GİDERLERİ TOPLAMI (3)

  1
    Mal (makine,ekipman ve malzeme) alımları için planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilir.
  (Örneğin:soğutma donanımı, paketleme donanımı gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa)
  2
   İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilir
  3
    Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, mal alım giderleri satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.
                           SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                                KALKINMA PROJELERİ
                                   EKONOMİK YATIRIM PROJESİ


 EK 1.3AYNİ/NAKDİ KATKI (1)
                                                                                   ( TL )
                    Planlanan Tarihler  (3)                   PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
SIRA                               Giderler
NO      GİDER KALEMLERİ (2)                 Toplamı                    YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
                    Başlama   Bitirme
                                       1.  2.  3.  4. 5.   6.  7.   8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


 1   İnşaat İşleri Alım Giderleri                   0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 2   ………………..                             0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 3   ………………..                             0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 4   Mal Alım Giderleri                        0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 5   ………………..                             0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 6   ………………..                             0  0  0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 7 Danışmanlık Alım Giderleri                      0 0   0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
 8   ………………..                             0 0   0  0  0  0  0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  0    0  0
    AYNİ KATKI TOPLAMI
    (4)
                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0  0  0  0  0   0  0    0  0
 1
   Her bütçe kalemi için lütfen ayni katkı yapılması düşünülüyorsa bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.
 2
   Hibeye esas proje giderleri toplamı dışında, yatırımcıların tamamını kendi öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilecekleri işler ayrı, ayrı belirtilir.
 3
   İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilir (Örneğin: Kasım 2009 gibi).
 4
   Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, ayni katkı satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.
                                       SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                                            KALKINMA PROJELERİ

                                                EKONOMİK YATIRIM PROJESİ
     EK 2 GİDER GEREKÇELERİ
Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız.(en fazla 5 satır)
I - HİBEYE ESAS PROJE TUTARI KAPSAMINDAKİ GİDERLER
   A  İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ
     (sözleşmeler bazında yapılacak işler, alt gruplar olarak ayrı ayrı belirtilecektir)
     .............................................................................
   B  MAL ALIM GİDERLERİ
     (sözleşmeler bazında alınacak mallar, alt gruplar olarak ayrı ayrı belirtilecektir)
     ..............................................................................
     .............................................................................
II    AYNİ/ NAKDİ KATKI KAPSAMINDAKİ GİDERLER
     Hibe Sözleşmesi Sonrası Özkaynak Kullanımı ile Yapılacak İşler
   a  İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ
     ( alt gruplar şeklinde belirtilecektir)
     .............................................................................
   b  MAL ALIM GİDERLERİ
     ( alt gruplar şeklinde belirtilecektir)
     ..............................................................................
     .............................................................................
   c  DANIŞMANLIK ALIM GİDERLERİ
        ( alt gruplar şeklinde belirtilecektir)
        .............................................................................
     .
                                       SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                             KALKINMA PROJELERİ
                             EKONOMİK YATIRIM PROJESİ

   EK 3 FİNANSMAN KAYNAKLARI
                                                                   (TL)
                                                        Proje Sahibi
                                Kaynaklar   Hibe Desteği  Hibe Desteği
                                                        Katılım Payı  Katılım Payı Oranı (%)
SIRA                               Toplamı     Tutarı    Oranı (%)
               GİDER KALEMLERİ                                   Tutarı
 NO
                                III  (I+II)    I      I/III*100       II         II/III*100

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

 A    PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ          0       0               0

 B    PROJE MAL ALIM GİDERLERİ               0       0               0
 C    HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ TOPLAMI (A+B)       0       0               0
AYNİ/NAKDİ KATKI GİDERLERİ

 a    PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ          0       0       100      0         100

 b    PROJE MAL ALIM GİDERLERİ               0       0       100      0         100

 c    PROJE DANIŞMANLIK ALIM GİDERLERİ           0       0       100      0         100
 E    AYNİ/NAKDİ KATKI GİDERLERİ TOPLAMI (a+b+c)      0       0       100      0         100

 F    TOPLAM PROJE MALİYETİ (C+E)             0       0               0
                        SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
                                    KALKINMA PROJELERİ
                                    EKONOMİK YATIRIM PROJESİ


  EK 4 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ
                                                        (1)
                                                  İŞ PLANI
        KONULAR                                        AYLAR
                        1.  2.  3.   4.   5.   6.  7.  8.   9.  10.     11.  12.  13.  14.  15.  16. 17. 18.

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

PROJE MAL ALIM GİDERLERİAYNİ/NAKDİ KATKI GİDERLERİ

PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

PROJE MAL ALIM GİDERLERİ

PROJE DANIŞMANLIK ALIM GİDERLERİ
   DİĞER
  1
   Hibe sözleşmesinin akdedilmesinden sonraki süreci;ihale dokümanı hazırlığı, ihale, sözleşme yapılması, uygulama gibi faaliyetleri aylar bazında
   gösteriniz.
  NOT: Yatırımların tamamlanma süresi ........................ tarihini geçemez.
       SİVAS-ERZİNCAN ve DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT
            KALKINMA PROJELERİ
               EKONOMİK YATIRIM PROJESİ

                      İŞ PLANI

   İş planı, girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili
düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye,
iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. İş planı, girişimcinin özelliklerini ve
hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini, gelecekten beklentilerini,
işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların
özelliklerini, hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını,
üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri, üretim için iş süreçlerini, işletmeyi yürütmek için
gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planlarını,
işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları
gösteren bir dosyadır.


  İşletmenin Adı:
  İşletmenin Faaliyet Konusu:
  İş planını Hazırlayanın Adı-Soyadı:
  İş Planının Hazırlanma Tarihi:
Yatırım projesinin hibe konusu:
1.Yatırım İşletme Planı Özeti
Yatırım fikrinin kısaca tarif ediniz.
Yatırım konusunu seçme nedenlerini sıralayınız.

2.Yatırımcı
Kişisel bilgiler
 Adı, Soyadı
 Adresi
                      Doğum Yeri
Telefon
                      Doğum Tarihi
Faks                    Medeni durumu

3. Yapılacak Yatırımın Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı
Yatırımın sahip olacağı yasal statü nedir?
Yatırımın kuruluşunda ortaklık yapısı ve özellikleri?
Yatırımın kurulması için alınması gereken izinler
 İzin/Ruhsat         İlgili Kurum       Yaklaşık Süre*

*gerektiği kadar satır eklenmelidir.
4. Yatırımcının Uygulayacağı Pazarlama Planı
Satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedefler
İlk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz.
Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir?
Müşteri guruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir?
Hedeflediğiniz pazara ulaşmak için kullanacağınız pazarlama kanalları ve stratejileri
hakkında kısaca bilgi veriniz?
Rekabete yönelik önlemler
Yapılacak yatırımın rakipleri karşısında güçlü olacağı yönler nelerdir?
Yapılacak yatırımın rakipleri karşısında zayıf olacağı yönler nelerdir?
Yapılacak yatırımın kuruluş döneminde piyasada zayıf olduğu yönler için planladığınız
önlemler nelerdir?
Yapılacak yatırımın güçlü yönlerinin işletmeye sağlayacağı fırsatlar nelerdir?
Yapılacak yatırımın tahmini satış planı
Yapılacak yatırımın ilk yıl ulaşmayı planladığı aylık satış düzeyini gösteren “Ürün Satışı Planı
(aylık)” tablosunu hazırlayınız. Yapılacak yatırımın hedef aldığı yıllık satış gerçekleşmelerinin
yıl içi dönemlerde dağılımı nedir? Aylara göre satış düzeyi değişimini etkileyen faktörler
nelerdir?
Öncelikle ikinci ve üçüncü yıllar olmak üzere 5 yıllık işletme dönemi için satış düzeylerinde
beklediğiniz gelişme şeklini açıklayınız.
Ürün Satışı Planı Tablosu
      Aylar ( yatırım konusu olan ürünün özelliklerine göre kg /lt /adet vs)
      1     2   3   4   5   6    7   8     9    10  11  12
Ürün 1
Ürün 2
Ürün 3
*gerektiği kadar satır eklenmelidir.
5. Üretimde kullanılacak üretim Planı
Ürün ya da hizmet üretimi iş akışı ve üretim planlaması
Pazarlama planında belirtilen satışların gerçekleştirilmesi için gerekli aylık üretim planlarınız
nedir? “Üretim Planı” tablosunu doldurunuz.
Üretim Planı
      Aylar (adet/adam saat olarak)
      1   2    3    4    5   6  7    8  9   10 11      12
 Ürün 1
 Ürün 2
*gerektiği kadar satır eklenmelidir.
Ürün üretimi için gerekli işgücü
İşletmenin üretim akışında ihtiyaç duyduğunuz işgücünü nasıl temin edeceksiniz?
“Üretim İşgücü Planı” tablosunu hazırlayınız.
Brüt işgücü ücretlerini ne şekilde belirlediniz?
İş Gücü Tablosu
 İş Grupları         Gerekli İşgücü İşgücü Nitelikleri


*gerektiği kadar satır eklenmelidir.
Üretim için gerekli hammadde kaynakları
İşletmenin üretim için ihtiyaç duyacağı hammaddeler ve yardımcı malzemeler nelerdir kısaca
belirtiniz
 HAMMADDELER       Ürün1        Ürün2        ÜRÜN3 Yardımcı
 Malzemeler

Üretim için ihtiyaç duyulan hammaddeyi hangi kaynaklardan, hangi bölgelerden temin
edeceksiniz?
Ürün üretimi için seçilen kuruluş yeri ve işyeri özellikleri
Yapılacak yatırımın kurulması için seçilen yerin özellikleri ve seçilme nedenleri nelerdir?
Yatırımın yapılacağı alanın planlanan büyüklüğünü belirtiniz
Yapılacak yatırımın ürünün elde edilmesi için kurulması gerekli tesisat/donanımın özelliklerini
“Tesisat Donanım” tablosunda kısaca belirtiniz.
Tesisat Donanım Tablosu
 Tesisat/Donanım Türü     Özellikleri
 Elektrik Tesisatı
 Su Tesisatı
 Isınma Tesisatı
 Aydınlatma Tesisatı
 Telefon, Faks, Bilgisayar
 Ofis Donanımı
 Diğer
*gerektiği kadar satır eklenmelidir.
6. Yapılacak Yatırımın Finansal Analizi ve Değerlendirilmesi
A- Yatırım önerisinin ortaya çıkışından tesisin işletmeye açılma zamanına kadar olan kuruluş
dönemi için yapılacak harcamalar “Sabit Sermaye Yatırım Giderleri ve İşletme sermayesi
ihtiyacıdır”.
1- Sabit Sermaye Yatırım Giderlerini ( tesisisin fiziki olarak kurulması için yapılması
gereken harcamaları) kalemler bazında ve tablo halinde gösteriniz.
Sabit Sermaye Giderleri Tablo
 Etüd ve Proje Giderleri
 Lisanslar ve patentler
 Arsa değeri
 Arazi düzenleme
 İnşaat işleri
 Ulaşım tesisleri
 Temel makine ve eraçlar
 Taşıt aracı giderleri
 Genel giderler
 İşletmeye alma giderleri
 Beklenmeyen giderler
 TOPLAM
 Not: Genel giderler ( Isıtma, ,haberleşme, kırtasiye, reklam, bina vergisi, taşıt alım vergisi
 vb.), İşletmeye alma giderleri (Deneme üretimi için gerekli harcamalar ), Beklenmeyen
 Giderler (Beklenmeyen fiyat artışları, enflasyon vb. harcamalar. ), arsa değeri (yatırımın
 yapılması için satın alınan arsanın değeri) hibe kapsamı dışındadır.
 2- Başlangıç İşletme sermayesi ihtiyacını hesaplayınız (Kurulu bir tesisin işleyişini
 düzenli ve aksamadan devam ettirebilmesi için elde hazır bir miktar fonun bulunması gerekir.
 Bu fona İŞLETME SERMAYESİ ihtiyacı denir. Normal bir yıldaki İşletme Gideri esas alınarak
 elde bulundurulması gereken kasa veya bankadaki nakit miktar. )
 3- Kuruluş Döneminde Projenin Toplam Yatırım Tutarını Hesaplayınız

    Kuruluş Döneminde Projenin Toplam Yatırım Tutarı= Sabit Sermaye Yatırım Giderleri +
  İşletme Sermayesi İhtiyacı Giderleri

 4- Kuruluş Dönemi( Yatırım Dönemi) finansman ve Sermaye Yapısını tablo halinde
 gösteriniz.
                                 1.yıl  ….. yılı
I-Toplam Yatırım
—Başlangıç Yatırımı (1+2)
1-Sabit Sermaye Yatırım Giderleri
2-İşletme Sermayesi İhtiyacı
Yıllık Toplam Yatırım Tutarı
II- Finansman
1-Özkaynak
- Öz sermaye
- Hibe
2-Yabancı kaynak (Kredi)
Finansman İhtiyacı
Yıllık Toplam Yatırım Tutarı -Öz Kaynak

 5- Yatırım Projesinin Borç, Anapara ve Faiz Ödemelerini Tablo halinde gösteriniz.
                Kuruluş       İşletme Dönemi
                Dönemi
                1.Yıl     2.Yıl   3.Yıl    n. Yıl
 Yabancı Kaynak (Kredi)
 1.Ana Para Ödemeleri
 2.Faizler
 TOPLAM (1+2)

 6- İşletme Giderlerini hesaplayınız ve kalemler bazında tablo halinde gösteriniz.
 ( İşletme dönemi giderleri kurulmuş olan tesisin fiili üretime başladığı tarihten ekonomik ömrü
 sonuna kadar geçen işletme döneminde tesisin istenilen üretimi gerçekleştirebilmesi amacı
 ile gerekli olan tüm girdiler için yapılacak harcamaları ifade eder.)

Projenin toplam giderlerinin yıllara göre dağılımını tablo halinde gösteriniz
                             Projenin Yaşam Devri
Giderler
                     Kuruluş    İşletme Dönemi
                     Dönemi
                      1.yıl     2. yıl  3.yıl    4.yıl  5.yıl  …..yıl
 1-İlk Yatırım Giderleri (Sabit
 Sermaye+İşletme Sermayesi ihtiyacı)
 2- İşletme Dönemi Giderleri
 (Amortisman, faiz hariç )
 3-Faizler
 4- Amortismanlar
 Yıllık Toplam

 B- Projenin Toplam Gelirlerinin Hesaplanması
 Bir projenin yıllara göre işletme dönemindeki gelirleri a) Satış Gelirleri b) Faydalı ömrü
 sonundaki artık (Hurda ) değerden oluşur. Artık değer hurda değerdir. Örneğin yıpranmış
 makine, araç gereç eskimiş binalar ve kuruluş döneminde ilk yatırım tutarı içerisinde yer alan
 işletme sermayesi ihtiyacı miktarı da projenin son yılına artık değer olarak eklenir. Eğer arsa
 değeri sabit yatırım giderleri içerisinde hesaplamaya katıldıysa arsa değeri projenin son
 yılına artık değer olarak eklenir.

 Projenin Toplam Gelirlerini Tablo halinde gösteriniz ve hesaplayınız
                   Yıllara göre gelir miktarı (TL )
 Gelirler           1.yıl       2.yıl        3. yıl      …. yıl
 1- Satış Gelirleri
 Ürün 1
 Ürün 2
 2-Artık (hurda) değer                                 Son yıla eklenir
 Yıllık Toplam

  C- Proforma Gelir ve Net Nakit Akım Tablosunu Yıllara Göre Dağılımını Tablo Halinde
  Gösteriniz.
  Proforma Gelir ve Net Nakit Akımlarının Yıllara Göre Dağılımı
                          Projenin Yaşam Devri
                          Kuruluş Dönemi     İşletme Dönemi
                          1. Yıl     2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl
-Gelirler
-İlk Yatırım Giderleri
 (Sabit Sermaye Yatırım Tutarı + İşletme
Sermayesi İhtiyacı)
-İşletme Giderleri
(Amortisman ve faiz hariç)
-Faizler
-Amortismanlar
-Brüt Kar (İşletme Dönemi)
Brüt Kar = Gelirler-İşletme Giderleri-Faizler-
Amortismanlar
-Kurumlar Vergisi
( Brüt Kar x Vergi Oranı )
-Net Kar (Brüt Kar - Kurumlar Vergisi )
Net Nakit Akımı (Net Kar + Amortisman –İlk
Yatırım Gideri)
 D) Projenin Değerlendirilmesi
Projenin NBD ini ve İç Karlılık Oranını hesaplayınız.
NBD(Net Bugünkü Değer) Projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek net nakit
akımlarının önceden belirlenen bir faiz oranına göre her yıl ayrı, ayrı indirgenmesi ile bulunan
değerdir.
İç Karlılık Oranı ( İKO ) Net Bugünkü Değeri sıfır yapan faiz oranıdır. İKO projeye yatırılan
sermayenin karlılık oranını gösterir.
 Net Bugünkü Değer
 İç Karlılık Oranı
Projenin Rantabilite Oranını (Basit Karlılık Oranı) hesaplayınız.
Geri Ödeme Süresini hesaplayınız.
Başa başnoktasını ( Kar ve zararın başa baş olduğu üretim miktarını ) hesaplayınız.
Likidite Analiz Tablosunu oluşturunuz
Likidite Analiz Tablosu
                      Kuruluş Dönemi      İşletme Dönemi
                      1. Yıl      2. Yıl   3. Yıl 4. Yıl   5. Yıl
 I - NAKİT GİRİŞLERİ
  1- Satış Gelirleri
  2-Artık Değer
  3-Öz Sermaye
  4-Borçlar
 II-NAKİT ÇIKIŞLARI
   1- İlk Yatırım Tutarı
   2-İşletme Giderleri
 ( Amortisman ve faiz hariç )
   3-Borç(Anapara Ödeme)
   4-Faizler
   5-Vergi
   6-Dağıtılacak Karlar
 III- Nakit Dengesi
   I -II
 Yığınsal ( Kümülâtif ) Nakit Dengesi
 Yıl Başında
 Yıl İçinde
 Yıl Sonunda
7- Yatırım Süreci Faaliyet Programı
Yatırım süreci detaylı faaliyet planı (aylık olarak) oluşturunuz.
Yatırımın için gerçekleştirilmesi gereken ve iş planının ilgili bölümlerinde kapsamı planlanan
tüm çalışmaları “İş Kurma Süreci Detaylı Faaliyet Planı (aylık)” üzerinde programlayınız.
 İş Kurma Süreci Detaylı Faaliyet Planı*
                     Aylık
                     1 2 3 4 5 6 7 8 9            10 11     12
Yatırım Yerinin Kiralanması/Satın
alınması
İşletmenin Ana Sözleşmesinin
Hazırlanması
Gerekli İzin ve Ruhsatların Alınması
Yasal Kuruluş İşlemlerinin Yapılması
Yatırım Yerinin Donanımının
Yapılması
Makine Ekipmanlarının Satın
Alınması
Üretim Girdileri İçin Bağlantıların
Yapılması
Yatırımın Teknik İşgücünün
Sağlanması
Yatırımın İdari Örgütlenmesinin
Hazırlanması
Teknik Sistemin Deneme Üretimine
Alınması
Üretimin Başlatılması
Hizmetlerin Başlatılması
(*)gerek duyulursa sütun ilave edilebilir
8.Riskler<Önümüzdeki beş yılda işletmeniz için öngördüğünüz en büyük riskleri özetleyiniz.
Belirlediğiniz her risk için ne gibi önlemler aldığınızı – yani riski azaltmak için ne gibi işlemleri
yaptığınızı ya da hangi alternatif eylem veya ihtiyat planını uygulamayı öngördüğünüzü- kısaca
açıklayınız.>

								
To top