Warren - Download as PowerPoint by eEDv5N0

VIEWS: 29 PAGES: 21

									Ch. 1 Introduction to Accounting and business
       การบัญชีเป็นวิชาชีพที่จัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิน
 เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ เป็น
 ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการบริหารงาน นอกจากนี้
 ยังมีประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกองค์กรตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
 แล้วแต่กรณี การจัดทาจึงต้องระมัดระวังโดยยึดหลักมาตรฐานการบัญชี
 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
Ch.2 Analyzing Transaction
     ธุรกิจโดยทั่วไปบันทึกบัญชีโดยยึดตามหลักบัญชีคู่ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยการบันทึกรายการค้าแต่ละรายการที่เกิดขึ้น
สองด้านเสมอคือด้านซ้ายและด้านขวา (เดบิต และเครดิต) การบันทึกรายการ
ค้าในแต่ละงวดมีจานวนมากจึงต้องเก็บรวบรวมบนทึกไว้ในสมุดบัญชีซึ่งมี
สองประเภทคือสมุดรายวันขั้นต้น และสมุดรายวันขั้นปลาย การบันทึกยึด
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ธุรกิจจะนาหลักการดังกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดชื่อและเลขที่บัญชีเรียกว่าผังบัญชี เมื่อบันทึกรายการใน
สมุดรายวันขั้นต้นและขั้นปลายแล้วควรทาการสรุปยอดคงเหลือของรายการ
ต่าง ๆ ในรูปของงบทดลอง เพื่อใช้ในการจัดทางบการเงินต่อไป
Ch. 3 The Matching Concept and the Adjusting Process

      เมื่อสิ้นงวดรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดจะนามา
 สรุปผลเพื่อแสดงยอดคงเหลือ และจัดทางบการเงินแสดงผลการ
 ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการประจางวดบัญชีแต่
 เนื่องจากข้อมูลบัญชีเป็นข้อมูลที่สาคัญดังนั้นก่อนสรุปผลจึงต้องมีการ
 ทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีต่าง ๆ ถ้าไม่
 ถูกต้องไม่ครบถ้วน จาเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้องในสมุด
 รายวัน และผ่านรายการไปแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และคานวณยอด
 คงเหลือในบัญชีต่าง ๆ จัดทางบทดลองหลังปรับปรุง และแสดงข้อใน
 งบการเงินของกิจการต่อไป
Ch.4 Completing the Account Cycle

     การแสดงข้อมูลในงบการเงินเพื่อที่จะสรุปผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินในวันสิ้นงวดภายหลังปรับปรุง
       ่
รายการนั้นเพือลดปัญหาความผิดพลาดจึงมีการนาเอากระดาษทา
การมาเป็นเครื่องมือในการลดความผิดพลาดและช่วยให้การจัดทา
งบการเงินสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ขั้นตอนหนึ่งที่จะทาให้
วงจรบัญชีสมบูรณ์คือการปิดบัญชีซึ่งแบ่งบัญชีประเภทต่าง ๆ เป็น
บัญชีชั่วคราวและบัญชีถาวร
Ch.5 Accounting Systems and Internal Controls
       สมุดรายวันเฉพาะเป็นสมุดรายวันขั้นต้นอีกประเภทหนึ่งที่
 กิจการนามาใช้เพิ่มเติมจากสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งเหมาะกับกิจการขนาด
 ใหญ่ที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจานวนมากในแต่ละวัน เพราะเป็นสมุดที่ใช้
 บันทึกรายการเฉพาะประเภทที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ซ้า ๆ นามาบันทึกในที่
 เดียวกัน กิจการที่มีการซื้อ-ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะทาให้ธุรกิจมีเจ้าหนี้
 การค้าและลูกหนี้การค้ามากมายหลายราย ถ้าบันทึกบันทึกไว้ใน
 บัญชีลูกหนี้ หรือบัญชีเจ้าหนี้อาจให้รายละเอียดไม่พอ กิจการจึงต้องเปิด
 บัญชีแยกประเภทย่อยเพื่อให้รายละเอียด ส่วนบัญชีลูกหนี้ หรือบัญชี
 เจ้าหนี้ที่ปรากฏในแยกประเภททั่วไปเรียกว่าบัญชีคุมยอด
Ch.6 Accounting for Merchandising Businesses
 กิจการซื้อขาย สินค้า ดาเนินงาน ในซื้อสินค้าที่ผลิตสาเร็จแล้วจากโรงงาน
 หรือผู้ค้าส่ง และนาออกจาหน่ายให้กับลูกค้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
 ของสินค้าโดยการกาหนดราคาขายจะคานึกถึงต้นทุนในการซื้อ,ค่าใช้จ่าย
 ดาเนินงาน และกาไรที่ต้องการ การวัดผลการดาเนินงานจะวัดจากรายการที่
 เกิดขึ้นทั้งหมดคือรายได้จากการขายสุทธิ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ้นค้า
 เพื่อขาย เรียกว่ากาไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ผลต่างเป็น
 กาไร (ขาดทุนสุทธิ) ประจางวด วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขาย
 แบ่งเป็นสองวิธี คือบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง และบันทึกสินค้า
 คงเหลือแบบสิ้นงวด
Ch.7 Cash
     เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ง่ายพกพาสะดวก จึงเป็นสินทรัพย์ที่
                           ่
มีความเสี่ยงต่อการถูกทุจริตได้ง่าย การควบคุมภายในทีดีจะช่วยลด
                      ่
ความเสียงจากการถูกทุจริต คารแยกหน้าทีดูแลเงินสดรับและเงินสด
จ่ายออกจากกัน การเบิกจ่ายต้องมีผู้ลงนามอนุมัติ การควบคุมภายใน
ที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือการนาเงินฝากธนาคารทันทีที่ได้รับเงิน และการ
จ่ายผ่านธนาคารส่วนรายจ่ายบางรายการที่ไม่สามารถจ่ายผ่านเช็คได้
กิจการควรจ่ายโดยเงินสดย่อย และเมื่อเงินสดย่อยลดลงก็เบิกชดเชย
เงินสดย่อยเพื่อเป็นเงินทุนไว้ใช้จ่ายต่อไป สาหรับยอดคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากธนาคารควรมีการพิสูจน์ยอดคงเหลือเป็นระยะโดย
พิสูจน์จากยอดคงเหลือจากสมุดบัญชี กิจการ และยอดคงเหลือตามใบ
แจ้งยอดของธนาคารว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
Ch.8 Receivables
     ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่งของกิจการ ควรแสดง
 ในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะสามารถติดตามเก็บเงินได้
 แม้ว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่จะชาระหนี้ให้กิจการเมื่อครบกาหนดเวลาตาม
 เงื่อนไข แต่ก็ยังมีลูกหนี้บางรายที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวน
               ู
 และกาหนดเวลา ซึ่งทาให้มลค่าลูกหนี้ที่แสดงในงบการเงินมีจานวนสูง
 กว่าความเป็นจริง ดังนั้นกิจการจึงต้องมีการตั้งประมาณการลูกหนี้
 จานวนหนึ่งที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
                ้
 เพื่อนาไปปรับลดยอดลูกหนีในงบการเงินให้แสดงมูลค่าสุทธิที่
           ่
 ใกล้เคียงกับมูลค่าทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้
Ch.8 Receivables
       การตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีวิธีที่นิยมใช้กัน
      ้
 คือการตังประมาณการจากยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด หรือ
 การประมาณการจากยอดขายเชื่อ สาหรับลูกหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
 แล้วแต่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยมีการทวงถามจนถึง
 ที่สุดแล้วก็ยังไม่ชาระกิจการควรตัดลูกหนี้ดังกล่าวออกจากบัญชีเป็น
 หนี้สูญ หากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญไปแล้วนากลับมาชาระกิจการต้อง
         ้
 ตั้งเป็นลูกหนีอีกครั้ง และบันทึกรับชาระหนี้ตามปกติ
     ตั๋วเงินรับเป็นตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งจัดเป็นสินทรัพย์
 หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งกิจการจะได้รับชาระตามมูลค่าพร้อมทั้ง
 ดอกเบี้ยเมื่อตั๋วเงินครบกาหนด
Ch.9 Inventories
       สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีความสาคัญ ประเภทของสินค้าคงเหลือ
 ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบการของธุรกิจ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการวางแผนและ
 การควบคุมสินค้าคงเหลือเพราะหากปริมาณสินค้าคงเหลือในคลังมีมากก็หมายความว่าต้อง
 รับภาระต้นทุนการเก็บรักษาสูงด้วย แต่หากปริมาณสินค้าคงเหลือน้อยไปอาจทาให้สูญเสีย
 โอกาสทางการค้า
      การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า ควรรับรู้ด้วยราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
 ทั้งหมดในการซื้อ ในการแปลงสภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ใน
 สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยมีระบบการบันทึกบัญชีสองระบบ
 คือระบบการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง และระบบสินค้าแบบสิ้นงวด การตรวจนับและการตี
 ราคาสินค้าคงเหลือเป็นการจัดสรรต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขายทั้งหมดออกเป็นสองส่วนส่วน
 แรกที่ขายออกไปแล้วระหว่างงวดเรียกว่าต้นทุนขาย และส่วนที่เหลือยังคงถืออยู่ในกิจการ
 เรียกว่าสินค้าคงเหลือปลายงวดโดยวิธีการจัดสรรหรือตีราคาสินค้าคงเหลือมีหลายวิธีอาทิ
 ราคาทุนเฉพาะราย ราคาทุนถัวเฉลี่ย ราคาทุนเข้าก่อน-ออกก่อน ราคาทุนเข้าหลัง-ออกก่อน
Ch.10 Fixed Asses and Intangible Assets
      สินทรัพย์ถาวร เช่นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในการดาเนินงานธุรกิจเป็นสินทรัพย์ที่
มีตัวตน กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานทั้งในการผลิต และจาหน่ายไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อขาย อายุการใช้งานนานเกินหนึ่งปี เงินลงทุน (ราคาทุน) ในสินทรัพย์ถาวรแต่
ละรายการจะถูกนามาปันส่วนออกเป็นค่าใช้จ่ายประจางวดโดยเรียกว่าค่าเสื่อมราคา โดยปันส่วน
ตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วยกเว้นที่ดิน เป็นสินทรัพย์ถาวรรายการเดียวที่ไม่ต้องคิดค่า
เสื่อมราคา วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาโดยทั่วไปมีหลายวิธี อาทิ วิธีเส้นตรง วิธีตามชั่วโมงการ
ทางาน หรือวิธีตามจาหน่วยผลิต วิธียอดคงเหลือลดลง
      ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีมูลค่าสามารถ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เมื่อถูกนามาใช้ประโยชน์มูลค่าและปริมาณก็ลดลงเรื่อย ๆ
จนกระทั้งหมดไปมูลค่าที่ลดลงจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเรียกว่าค่าสูญสิ้น
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ไม่มีรูปร่าง แต่มีมูลค่าและ
ประโยชน์ในการดาเนินงานแก่กิจการเพียงแค่อายุการใช้งานเท่านั้น ควรนาเงินทุนในสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนมาปันส่วนเป็นค่าใช้จ่ายประจางวดตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์เรียกว่าการตัด
จาหน่าย
Ch.11 Current Liabilities
      หนี้สินเกิดขึ้นตามภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
 สินค้าหรือบริการ และต้องจ่ายภาระผูกพันนั้นในอนาคตด้วยสินทรัพย์หรือ
 บริการหรือการก่อหนี้ผูกพันใหม่ขึ้นมาแทน หนี้หากถึงกาหนดชาระภายใน
 หนึ่งปีเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยกิจการจะต้องแยกแสดงรายการหนี้สิน
 แต่ละรายการในงบดุลให้ชัดเจนครบถ้วน
Ch.12 Corporations: Organization , Capital Stock Transaction ,
   and Dividends
       บริษัท จากัด เป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีการจด
 ทะเบียนหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ และนาออกจาหน่ายผู้ซื้อหุ้น
 เรียกว่าผู้ถือหุ้น ดังนั้นเงินทุนในบริษัทจากัด จึงมาจากผู้ถือหุ้นทุกคน เรียกว่า
 ส่วนของผู้ถือหุ้น และจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล
Ch.13 Corporations: Income and Taxes ,Stockholders’ Equity ,and
   Investments in Stocks
      บริษัท จากัด เมื่อดาเนินกิจการมีกาไรต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
 บุคคลตามกฎหมายและรายงานไว้ในงบกาไรขาดทุน ทั้งยังต้องแสดงกาไร
 ต่อหุ้นสามัญไว้ท้ายงบ การแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลจะต้องแสดง
 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกจาหน่ายและเรียกชาระแล้ว และกาไรสะสม แต่ถ้า
 บริษัท เป็นผู้ซื้อหุ้นทุนจะเรียกว่าเงินลงทุน แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุล
Ch.14 Bonds payable and Investments in Bonds
      หุ้นกู้ เป็นเอกสารแสดงการกู้เงินเป็นฉบับ โดยกาหนดมูลค่าฉบับละ
  เท่า ๆ กัน เรียกว่าราคามูลค่า ราคาขายของหุ้นกู้จะผันแปรตามอัตราขึ้นลง
  ของดอกเบี้ยของหุ้นกู้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยแท้จริงในท้องตลาด
  สาหรับผลต่างในราคาขายจะบันทึกไว้ในบัญชีส่วนเกินมูลค่าในกรณีขายสูง
  กว่าราคามูลค่า และบัญชีส่วนต่ามูลค่าหุ้นกู้ในกรณีขายต่ากว่าราคามูลค่า
  ซึ่งบัญชีส่วนเกิน หรือส่วนต่ามูลค่าหุ้นกู้จะต้องถูกตัดให้หมดไปภายในอายุ
  หุ้นกู้ แบ่งเป็น 2 วิธี วิธีเส้นตรง ,วิธีดอกเบี้ยทบต้น และเมื่อครบกาหนดจะ
  ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนมา หุ้นกู้แสดงเป็นหนี้สินระยะยาวในงบดุล

    ส่วนทางด้านผู้ซื้อหุ้นกู้จะถือเป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ได้รับผลตอบแทน
  เป็นดอกเบี้ย การแสดงรายการในงบดุลกิจการจะแสดงเป็นสินทรัพย์ในกลุ่ม
  ของเงินลงทุนระยะยาว
Ch.15 Statement of Cash Flows
      งบกระแสเงิ น สด เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบว่ า การ
 เปลี่ ย นแปลงในยอดคงเหลื อ ของบั ญ ชี เ งิ น สด มี ส าเหตุ ม าจากอะไร โดย
 พิจารณาจากแหล่งที่ได้เงินสดมา และแหล่งที่ใช้เงินสดไป 3 กลุ่ม คือ เงินสด
 จากกิจกรรมดาเนินงาน , เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน , เงินสดจากกิจกรรม
 การจัดหาเงิน การจัดทางบกระแสเงินสดวิธีจัดทา 2 วิธี คือวิธีทางตรง และวิธี
 ทางอ้อม
Ch.16 Financial Statement Analysis

      การวิเคราะห์งบการเงินช่วยให้กิจการสามารถวางแผนทางการเงิน
 โดยศึกษาถึงข้อมูลของการดาเนินงานที่ผ่านมานามาวิเคราะห์ เครื่องมือที่
 นามาใช้ช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างของงบการเงินที่นามาใช้บ่อย ๆ ได้แก่
 การวิเคราะห์แนวนอน และการวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์อัตราส่วนก็
 เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการสองรายการว่ามี
 ความเหมาะสมหรือไม่ เช่นการวิเคราะห์สภาพคล่อง วิเคราะห์ความสามารถ
 ในการทากาไร เป็นต้น
 สาระที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นาไปใช้ประกอบการสอน
      ใช้ประกอบการสอนวิชาการบัญชีการเงิน(ACT201),หลักการบัญชี
เบื้องต้น (ACT200) โดยแสดงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการบัญชีในการบันทึกข้อมูล
ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของกิจการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
วิธีการนาเสนอข้อมูลทางการเงิน การแสดงฐานะทางการเงิน ทาให้เห็นถึง
บทบาทที่สาคัญของการบัญชีที่มีต่อการดาเนินงานของธุรกิจ

 ประโยชน์และข้อเสนอแนะ

                   ่
     เนื่องจากเป็นตาราต่างประเทศซึงอ้างอิงมาตรฐานสากล (ตัวอย่างที่
นามาใช้เป็นธุรกิจที่ดาเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกา) อาจารย์ควรแนะนาให้
นักศึกษารู้จักการนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีของไทย เนื่องจากมีข้อ
กฎหมาย และเงื่อนไขบางอย่างที่แตกต่างกัน

								
To top