Rheumatic fever and heart disease 3

Document Sample
Rheumatic fever and heart disease 3 Powered By Docstoc
					การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สือ E-learning
 ่

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ความเป็นมา

     ่
การผลิตสือการเรียนการสอนของภาควิชากุมารเวชศาสตร์


            VDO
         CAI
 Sound slide

 พ.ศ.      2538  2545    2552
วัตถุประสงค์

        ้    ่      ี      ่ ้
1. เพิ่มเติมเนือหาในเรืองที่สอนให้มความละเอียดยิงขึน

             ้
2. หัวข้อที่ไม่ได้สอนในชันเรียน แต่นศพ.น่าจะได้เรียนรู้

           ้
3. ลดเวลาการเรียนในชันเรียน
แนวทางการผลิตสื่อ E-learning

1. สื่อที่จาเป็น
  - การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
  - หัตถการในเด็ก
2. สื่อที่อาจารย์เลือกผลิตโดยอิสระ
สื่อที่จาเป็น

วีดิทัศน์ จานวน 8 เรื่อง
1. การซักประวัติและตรวจร่างกาย
2. หัตถการในเด็ก
    การห่อตัวเด็ก  การเช็ดตัวเด็ก
     การวัดปรอท    การวัดความยาวเด็ก
     การฉีดยา     การพ่นยา
     การให้ออกซิเจน
สื่อที่อาจารย์เลือกผลิตโดยอิสระ

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 13 เรื่อง
1. เด็กตัวเตี้ย             8. การใช้ยาในเด็ก
2. Rheumatic fever and heart disease   9. เลือดออกผิดปกติในเด็ก
3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค      10. สารพันปัญหาเด็กโรคระบบ
4. การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก      ต่อมไร้ท่อ
5. Pediatric AIDS            11. ไข้ออกผื่น
6. ภาวะปกติที่พบได้ในทารกแรกเกิด     12. ธาลัสซีเมีย
7. Pediatric Cardiology : New Paradigm  13. การประเมินพัฒนาการเด็ก
สรุป จานวนเรื่องและปีที่ผลิต

                VDO        CAI
  ก่อนปี พ.ศ. 2542       0         1
  ปี พ.ศ. 2542 - 2546     8         7
  ปี พ.ศ. 2547 - 2551     0         5

  - จานวนอาจารย์ที่ผลิตสื่อ 9/23 คน (39.1%)
  - เนื้อหาของบทเรียน
       ความรู้พื้นฐาน 7/13 เรื่อง (53.9%)
       ความรู้เชิงลึก 6/13 เรื่อง (46.1%)
การดาเนินการจัดการเรียนการสอน


    ่
1. จัดชัวโมงให้ศึกษาพร้อมกันทั้งชั้นเรียน
        ิ
  การซักประวัตและตรวจร่างกาย
  หัตถการในเด็ก
              ่
2. ให้ศึกษาด้วยตนเองโดยจัดชัวโมงสาหรับ Self study
            ่  ั ิ  ่    ้ ่
  การใช้ยาในเด็ก (เมือปฏิบตงานทีคลินิกผูปวยนอก)
       ี่              ั ิ
  ภาวะปกติทพบได้ในทารกแรกเกิด (เมื่อปฏิบตงานที่ NICU)
3. ให้ศึกษาเองโดยอิสระ
การดาเนินการจัดการเรียนการสอน


จัดเตรียมสื่อการเรียนสาหรับนักศึกษา

  •    ่
    เครืองคอมพิวเตอร์สามารถเข้า Internet ได้
  •                ั
    Copy ใส่ CD 2 ชุด สาหรับให้นกศึกษายืม
การประเมินผล

            ่  ื่
 ประเมินจานวนนักศึกษาทีใช้สอ
       ่
   ประเมินสือทุกเรื่อง
 ประเมินในภาพรวม
       ่
   ประเมินสือทุกเรื่อง
         ่
 ประเมินคุณภาพสือ
   หัตถการในเด็ก
             ผลการประเมิน
    ่  ึ
% นศพ.ทีได้ศกษา
   100
   90
   80
   70
   60
   50
   40
   30
   20
   10
    0                           ปี พ.ศ.
         2549       2550        2551

                  วีดิทัศน์
                 ิ        ้ ่
    ท่าทีของแพทย์ในการซักประวัตและตรวจร่างกายผูปวยเด็ก
    หัตถการในเด็ก
% นศพ.ทีได้ศกษา
    ่  ึ
                  ผลการประเมิน
 100
                                              การเจริ ญ เติ บ โต
  90
                  *         *    *              การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
  80                     *
                    *     *                    เด็ ก ตั ว เตี้ ย
  70
                             *    *       *
                                    *         Ped Cardio

  60                                        *   Rheumatic fever

  50                                    *       ภาวะที่ พ บได้ ใ น
                                              ทารกแรกเกิ ด
  40  *      *                                   เลื อ ดออกผิ ด ปกติ

  30          *                                 ธาลั ส ซี เมี ย
      *        *                               ไข้ อ อกผื่ น
  20              *
  10                                           การใข้ ย าในเด็ ก


  0                                          ปี พ.ศ.
         2549           2550           2551
                บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การประเมินคุณภาพสื่อ

         ิ ั ั
 ประเมินคุณภาพ วีดทศน์หตถการในเด็ก

    ้ ั
   รูจกอุปกรณ์
   สามารถเลือกอุปกรณ์
       ้
   เข้าใจขันตอน
   มั่นใจในการนาไปปฏิบัติ
 4.9           การเช็ดตัว                       4.9
                                             4.83
                                                    การวัดปรอท
 4.8       4.77                              4.8
     4.74                                         4.74
                  4.72                                         4.71
                                                         4.69      4.68
              4.68                        4.7
 4.7
                          4.62                         4.62

 4.6                                      4.6
                       4.54
                                                                       4.49
 4.5                                      4.5
                                  4.43                                4.43

 4.4                                      4.4


 4.3                                      4.3
                               4.25

 4.2                                      4.2
     รู้จักอุปกรณ์  สามารถเลือก เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ            รู้จักอุปกรณ์  สามารถเลือก   เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ
              อุปกรณ์           ปฏิบัติ                      อุปกรณ์             ปฏิบัติ

4.9
            การห่อตัวเด็ก                      4.9
                                                    การฉีดยา SC
4.8      4.75                               4.8       4.75
    4.71           4.72                                      4.71      4.71
              4.69
4.7                        4.65              4.7
                                             4.63
                                                             4.6
                      4.58          4.58
4.6                                       4.6
                                                     4.51
4.5                                       4.5
                              4.43
                                                                       4.4
4.4                                       4.4


4.3                                       4.3                          4.26


4.2                                       4.2
    รู้จักอุปกรณ์ สามารถเลือก เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ               รู้จักอุปกรณ์ สามารถเลือก เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ
            อุปกรณ์           ปฏิบัติ                       อุปกรณ์           ปฏิบัติ

                                     VDO  Practice     จานวนนักศึกษา 65 คน
4.9          การฉีดยา IM                             4.9              ้
                                                          การให้นาเกลือ
4.8                                            4.8
        4.72
    4.68                                                4.68
4.7                                            4.7
                4.63         4.63
                       4.6
4.6                                            4.6
            4.54                                                4.54
                                                  4.53              4.52
4.5                                            4.5            4.47         4.48
                                   4.42
4.4                                            4.4
                               4.29
4.3                                            4.3
                                                                         4.24 4.25

4.2                                            4.2
   รู้จักอุปกรณ์  สามารถเลือก     เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ               รู้จักอุปกรณ์  สามารถเลือก เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ
             อุปกรณ์               ปฏิบัติ                        อุปกรณ์           ปฏิบัติ


                   4.9
                              การเจาะเลือดส้นเท้า
                   4.8
                            4.72
                   4.7    4.65
                                 4.62 4.63     4.63

                   4.6                  4.55
                                                                   VDO
                   4.5
                                                                   Practice
                   4.4

                                                 4.28 4.28
                   4.3

                   4.2
                       รู้จักอุปกรณ์ สามารถเลือก เข้าใจขั้นตอน มั่นใจในการ
                               อุปกรณ์           ปฏิบัติ
    ผลการประเมินความพึงพอใจ

 Mean
4.45               4.43

 4.4

4.35

 4.3

4.25    4.23                   4.23


 4.2

4.15

 4.1
     จ านวนสื่ อ  ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้  ความสะดวก


          จานวนนักศึกษา 47 คน
         ผลการประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละของนักศึกษา
                            49
 50
                          45
 45            43                         43
                                     40
 40          38


 35
 30
 25
         19
 20
                                   15
 15
 10                      6

  5                              2
       0              0
  0                                        คะแนน
     1  2  3  4  5     1  2  3  4  5  1  2  3  4  5
           ่
       จานวนสือ        ส่งเสริมการเรียนรู้    ความสะดวก
                 จานวนนักศึกษา 47 คน
ความคิดเห็นของนักศึกษา


 การ load CAI จาก web ยังไม่สะดวก
 อยากให้ copy CD แจก
 อยากให้ lecture และมี CAI ด้วย
       ่ ั
E-learning ทีนกศึกษาชอบติดอันดับ 1 ใน 3


  ี ั
วิดทศน์
  • การห่อตัวเด็ก
  • การเช็ดตัวเด็ก
         ิ
  • การซักประวัตและตรวจร่างกาย
  • การวัดปรอท
       ่ ั
E-learning ทีนกศึกษาชอบติดอันดับ 1 ใน 3


CAI
      ่
 • ไข้ออกผืน
 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
 • การประเมินพัฒนาการ
 • การใช้ยาในเด็ก
 • ภาวะปกติที่พบได้ในทารกแรกเกิด
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล E-learning


            ่   ้
1. จานวนอาจารย์ที่ผลิตสือยังมีนอย
   ้         ้ ื้
2. เนือหาของสื่อ: ความรูพนฐานและเชิงลึก =1: 1
               ้ ื้
3. สื่อที่นักศึกษาสนใจ: ความรูพนฐาน
      ่             ั
4. การจัดชัวโมงเรียนที่ชัดเจน ช่วยให้นกศึกษาได้
       ้
  ศึกษาสื่อนันๆอย่างแน่นอน
การวางแผนการผลิตสื่อ E-learning ในระยะต่อไป


 กระตุ้นให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ผลิตสื่อแบบ E-learning
 - ส่งอาจารย์ใหม่ 3 คน เข้าอบรมการผลิตสื่อ
 - ผลิตสื่อคนละ 1 เรื่อง ภายในปี พ.ศ. 2553/อาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง
 - ในระยะยาว มีการกระตุ้น ติดตาม เป็นระยะ
 กาหนดหัวข้อที่เหมาะสม
 การดาเนินการให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้น
  - การจัดชั่วโมงเรียน
  - การเข้าถึง internet
การวางแผนการผลิตสื่อ E-learning ในระยะต่อไป


 • ปรับปรุงสื่อเก่าให้ทันสมัย
ได้ดาเนินการไปแล้วในหัวข้อหัตถการในเด็ก ได้แก่
 1. การใช้ผ้าห่อตัวเด็ก    6. การใส่สายสวนปัสสาวะ
 2. การวัดอุณหภูมิร่างกาย   7. การฉีดยา
 3. การเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้  8. การเจาะตรวจน้าไขหลัง
 4. การเจาะเลือดจากส้นเท้า   9. การใส่ umbilical vein
 5. การใส่สายให้อาหาร     10. การทา intraosseous infusion

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:4/24/2012
language:Thai
pages:24