drug abuse 1abe

Document Sample
drug abuse 1abe Powered By Docstoc
					Smoking cessation

     วิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา
         ปี การศึกษา 1/2549

    อ. วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
          18 กรกฎาคม 2549
       วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 เข้าใจและสามารถอธิบายกลไก/อาการ nicotine
 addiction ได้
 เข้าใจหลักการเลิกบุหรี่ (smoking cessation)
 เข้าใจวิธีการเลิกบุหรี่ทงแบบไม่ใช้ยาและใช้ยาและสามารถนาไป
             ั้
               ้
 ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผูป่วยแต่ละรายได้
 ทราบและเข้าใจเภสัชวิทยาของยาบาบัดในการเลิกบุหรี่แต่ละตัว
Smoking
สถิติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนไทยจากสานักงานสถิติ
 แห่งชาติ
 ปี พ.ศ. 2539       11.2 ล้านคน
 ปี พ.ศ. 2544       10.6 ล้านคน
 ปี พ.ศ. 2547       9.6 ล้านคน
 (เพศชาย 9.1 ล้านคน; เพศหญิง 5 แสนคน)
 * กลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี ร้อยละ 84.0
 * กลุ่มอายุก่อน 10-14 ปี    ร้อยละ 7.8
 * กลุ่มอายุระหว่าง 25-39 ปี ร้อยละ 7.6
 Composition of cigarette smoke

1. Volatile phase
 - ~ 500 gaseous compounds (95%)
 - CO, ammonia, HCN, benzene,
 formaldehyde, acetaldehyde,
 acrolein, NO2
2. Particulate
 - ~ 3,500 compounds (5%)
 - major one is alkaloid, especially
 nicotine
Composition of cigarette smoke

- tar
- many carcinogens, including
polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs), benzopyrene, phenol, cresol,
nitrosamine, vinyl chloride, hydrazine
       Cigarette

 Amount of nicotine in 1 cigarette is
 approximately 10 mg or more
 inhaling smoke: the average smoker
 takes in 1 to 2 mg nicotine/cigarette
 nicotine can reach the brain within 10
 seconds after inhalation of cigarette
 smoke
          Nicotine
 pyridine alkaloid ที่สามารถดูดความชื้นและระเหยได้
 มีฤทธ์ ิ เป็ นด่างอ่อน ; pKa = 8
 half-life : 2-3 ชัวโมง   ่
 กาจัดออกทางตับเป็ นหลัก; เปลี่ยนแปลงได้ metabolite
 คือ cotinine ซึ่งไม่มีฤทธ์ ิ : half-life 16-20 hr
 การดูดซึมของ nicotine ไม่ว่าจากทางเดินหายใจ เยื่อบุช่อง
 ปาก (buccal mucosa) และผิวหนังนัน ขึนอยู่กบ pH
                     ้ ้  ั
 ของตัวนาส่ง nicotine (เช่น ควันบุหรี่)
            Nicotine

 โดยทัวไปควันบุหรี่มีความเป็ นกรด (pH = 5.5) ในสภาวะนี้
     ่
 nicotine จะแตกตัวได้มากทาให้การดูดซึมผ่านเยื่อบุช่องปาก
 ตา่
 การดูดซึมจะเกิดที่ปอดเป็ นส่วนใหญ่ เนื่ องจากปอดมีพืนที่ผิวมาก
                           ้
 จากนัน nicotine จะเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปยังหัวใจ
    ้
 สมอง และอวัยวะอื่นๆ
         Nicotine
  Ganglionic (nicotinic) cholinergic-receptor
  agonist
  Act on these receptors in the brain,
  autonomic ganglian, adrenal medulla,
  neuromuscular junctions and other organs
  Act predominantly presynaptically to
  enhance the release of nuerotransmiters
  e.g., acetylcholine, norepinephrine,
  dopamine, serotonin, beta-endorphin
ผลทางเภสัชวิทยาของ nicotine
   Effects on drug therapy
 The constituents of cigarette smoke
 interact with drugs through
 pharmacokinetic or pharmacodynamic
 mechanisms
 Smoking-drug interactions can reduce the
 efficacy of drug therapy or lead to
 adverse patient outcomes
 nicotine was once thought to be
 responsible for changing drug metabolism
 a group of chemicals in cigarette smoke
 known as PAHs : enhancing drug
 metabolism via a potent inducer of the
 cytochrome P-450 enzyme in the liver,
 specifically of the CYP1A2 isoenzyme
   Effects on drug therapy
  CYP1A2 isoenzyme : theophylline, tacrine,
  acetaminophen, caffeine, clozapine
  Consequently, smokers may require higher
  dosages of these and other drugs to
  achieve a therapeutic response
  Pharmacodynamic DIs : hemodynamic
  effects of nicotine in cigarette smoke,
  which alter the expected response or
  action of other drugs
    Nicotine addiction

 Like addiction to other drugs of abuse
 Due to the result of molecular
 changes in the brain areas that
 mediate reinforcement (brain reward
 pathways)
    Addictive agents
Two important characteristics :
 * elicit pleasurable or rewarding
 effects and reinforce self-
 administration
 * withdrawal of the drug after chronic
 use may elicit an abstinence syndrome
Signal transduction of nicotine
      receptors
 Nicotine signal transduction via
 nicotinic receptors is to increase
 the intracellular level of calcium ion
 This in turn may increase dopamine
 release at the nerve terminal
    Brain reward pathway
  Mesolimbic and mesocortical dopamine
  systems appear to be involved in
  psychomotor stimulant reward function
  * Mesolimbic dopamine pathway :
  project from ventral tegmental area
  (VTA) to the nucleus accumbens shell
  region
  * Mesocortical dopamine pathway :
  project from VTA to the prefrontal
  cortex
VTA : ventral tegmental area
 Common neural substrates for
the action of nicotine addiction
 The strongest effect of nicotine is on
 the nicotinic receptors on dopaminergic
 cell bodies of the VTA
 * nicotine increases VTA firing and
 thus releasing dopamine from
 presynaptic terminal
 Nicotine receptors at VTA terminal
 (which receive input from cholinergic
 neurons) also mediate the action of
 nicotine
 Effects of nicotine on other
    neurotransmitters

Neurotransmitters    Effects
Dopamine     Pleasure, suppress appetite
Acetylcholine  Arousal, cognitive
         enhancement
Serotonin    Mood modulation, suppress
         appetite
Norepinephrine  Arousal, suppress appetite
Vasopressin   Memory improvement
Beta-endorphin  Reduce anxiety/tension
   Nicotine properties that
  contribute to its addiction
 Pleasure, relaxation
 Arousal
 Increase attention
 Facilitate working memory and learning
 Cope with feeling of tension, anxiety
 Decrease food consumption and
 metabolism
      Nicotine addiction
  Chronic use of nicotine results in addiction
  and tolerance to some of its pharmacologic
  effects :
  * increased expression of brain nicotine
  receptors
  * changes in regional brain glucose
  metabolism
  * electroencephalographic changes
  * physiologic dependence
  * release of catecholamines (e.g., dopamine,
  norepinephrine)
    Nicotine addiction
 These effects increase the compulsion
 to smoke by producing positive and
 negative reinforcement
 Positive reinforcement :
 * relaxation
 * reduced stress
 * enhanced vigilance
 * improved cognitive function
 * mood modulation
 * lower body weight
    Nicotine addiction
 Physiological dependence
 * Tolerance
 * Dependence
 * Withdrawal symptoms
 Psychological dependence
      Nicotine dependence
  (from American Psychiatric Association)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition
(DSM-IV)
Maladaptive pattern of substance use, leading to
 clinically significant impairment or distress, as
 manifested by three or more of the following,
 occurring at any time in the same 12-month
 period :
 Tolerance, as defined by either of the
 following :
 (a) a need for markedly increased amounts of
 the substance to achieve intoxication or desire
 effect or
 (b) markedly diminished effect with continued
 use of the same amount of the substance
   Nicotine dependence
 Withdrawal
 The substance is often taken in a larger
 amount or over a longer period than was
 intended
 There is a persistent desire or
 unsuccessful efforts to cut down or
 control substance use
 A great deal of time is spent in activities
 necessary to obtain the substance, use
 the substances or recover from its
 effects
   Nicotine dependence
 Important social, occupational, or
 recreational activities are given up or
 reduced because of substance use
 The substance use is continued despite
 knowledge of having a persistent or
 recurrent physical or psychological
 problem that is likely to have been
 caused or exacerbated by the
 substance
     Nicotine withdrawal
  Withdrawal symptoms can begin within a
  few hours of cessation, typically peak in
  one to four days, and gradually diminish
  in intensity over two to four weeks
  A desire to smoke, or a craving, may
  persist for months or even years after
  cessation
  Depressive symptoms post-cessation may
  be associated with relapse, and increased
  hunger with corresponding weight gain can
  persist for up to six months
  Diagnostic criteria for
  nicotine withdrawal
(from American Psychiatric Association)
โรคหรือผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือสูด
            ู้
     ควันบุหรี่ที่ผอื่นสูบ
   ้ ู
  ผูสบบุหรี่มือสอง
  โรคปอดอุดกันเรือรัง : โรคหลอดลมอักเสบเรือรังและ
         ้ ้            ้
  โรคถุงลมปอดโป่ งพอง
  โรคหัวใจและหลอดเลือด : atherosclerosis
   IHD, stroke; induce arrhythmia,
   increase myocardial O2 demand
  โรคมะเร็งปอด : บุหรี่เป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตถึงร้อย
  ละ 82
  โรคมะเร็งต่างๆ : โรคมะเร็งกล่องเสียง ช่องปาก หลอด
  อาหาร ตับอ่อน ไต และกระเพาะปัสสาวะ
  โรคระบบทางเดินอาหาร : แผลในทางเดินอาหาร
  โรคหรือผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือสูด
              ู้
       ควันบุหรี่ที่ผอื่นสูบ
 โรคในช่องปาก : คราบหินปูน, เกิดช่องว่างระหว่างฟันและ
 เหงือก, ฟันเหลือง, เหงือกร่น, ระคายในคอ
 สตรีมีครรภ์ที่สบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งโดยไม่ทราบ
         ู
                ้
 สาเหตุ เลือดออกระหว่างตังครรภ์
 ทารกที่สมผัสกับมลพิษจากควันบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
      ั
 เป็ นโรคปอดบวมและหลอดลมอักเสบในขวบปี แรก, otitis
 media, มีโอกาสป่ วยด้วยโรค asthma, low birth
 weight, เสี่ยงต่อกลุ่มอาการเสียชีวิตเฉี ยบพลันของทารก
 (sudden infant death syndrome, SIDS)
 vomiting, diarrhea, insomnia, rapid pulse in
 the breast-fed infant
โรคหรือผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือสูดควัน
              ู้
         บุหรี่ที่ผอื่นสูบ
     ั
 สัมพันธ์กบความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย,
 decreased quantity and motility of
 sperm
 ผิวหนังเหี่ยวย่น : smoker’s face โดยควันบุหรี่จะ
 ทาลาย elastic fiber ที่ทาให้ผิวหนังเต่งตึง
         ั
 ผลเสียต่อยาที่รบประทานเข้าไปร่วมกับการสูบบุหรี่
 ผลเสียต่อเศรษฐกิจทาให้เสียเงินในการซื้อบุหรี่ เสียเงินในการ
 รักษาสุขภาพหรือจากโรคของบุหรี่
  ปัจจัยที่ทาให้คนเสพติดบุหรี่


Socio-cultural    Psychological
 effects       effects


      Nicotine
      effects
      ปัจจัยที่ทาให้คนเสพติดบุหรี่
 Socio-cultural or habit effects : ภาวะเสพ
 ติดทางสังคม
 - ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมประจาวันกับการสูบบุหรี่ เช่น สูบ
 บุหรี่หลังจากรับประทานอาหาร สูบบุหรี่เพราะว่าให้มือทาอะไร
 บางอย่าง
 Psychological effects : ภาวะเสพติดทางจิตใจ
 - ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกที่มีต่อการสูบบุหรี่
 - ผูสบบุหรี่คิดว่าการสูบบุหรี่ทาให้ผอนคลายความเครียด ลด
   ้ ู                ่
 ความกระวนกระวายใจ ทาให้มีสมาธิ มีชีวิตชีวา สามารถจัดการ
 กับความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ ได้ เช่น ซึมเศร้า เบือหน่ าย
                         ่
     Smoking cessation

        ผลดีของการเลิกสูบบุหรี่
ระยะเวลาในการอดบุหรี่    ประโยชน์
20 นาที    BP , RR , body temp กลับสู่ค่าปกติ
1 วัน ลดอุบติการการเกิดโรค IHD
       ั
1 ปี ลดอุบติการการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลงร้อยละ 50
      ั
5 ปี  ลดอุบติการการเกิดโรคมะเร็งปอดลงร้อยละ 50
        ั
    อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับผูที่ไม่สบบุหรี่
                          ้   ู
10 ปี  อัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดเท่ากับผูที่ไม่สบบุหรี่
                    ้    ู
15 ปี  อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเท่ากับผูที่ไม่สบบุหรี่
                         ้   ู
      Smoking cessation
ผลดีของการเลิกสูบบุหรี่
 น้าหนักตัวเพิ่มขึน โดยเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัม
          ้
 * successful smoking cessation
                     ้
 เมื่อหยุดสูบบุหรี่ในช่วง 1-2 เดือนแรก ผูที่หยุดสูบจะมี
 อัตรา metabolism ปกติ การทางานของต่อมรับรส
      ึ้
 อาหารจะดีขน
      Smoking cessation

วิธีการเลิกสูบบุหรี่
1. วิธีหกดิบ
    ั
  * เลิกด้วยตัวเองโดยอาศัยกาลังใจอย่างเดียว
                        ้ ู
  * ประสบความสาเร็จน้ อย เพียงร้อยละ 5-7 ของผูสบบุหรี่ที่อด
  บุหรี่สาเร็จ
  * ส่วนใหญ่จะหันกลับมาสูบอีก
        Smoking cessation
วิธีการเลิกสูบบุหรี่ (ต่อ)
2. การใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบาบัด
   * สอนให้ผสบบุหรี่ มีการพัฒนาทักษะเรียนรู้วิธีต่อสู้ และ
         ู้ ู
   แก้ปัญหากับการติดบุหรี่ทางจิตใจและทางสังคม เช่น
     - การหลีกเลี่ยงสิ่งยัวยุ เช่น ไม่พกบุหรี่ติดตัว ไม่เข้าใกล้คนที่
               ่
   สูบบุหรี่
     - การใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ เมื่อเกิดความอยากสูบบุหรี่
     - การเสริมสร้างกาลังใจ เพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สาเร็จ
     - กาหนดวันที่จะเลิกสูบอย่างเด็ดขาด
   * การใช้วิธีนี้อย่างเดียว โอกาสที่ผสบบุหรี่จะเลิกบุหรี่จะเพิ่มเป็ น
                      ู้ ู
   ร้อยละ 10-30 ที่ระยะเวลา 1 ปี
       Smoking cessation
วิธีการเลิกสูบบุหรี่ (ต่อ)
3. การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่
  * ช่วยบรรเทาหรือระงับ/ป้ องกันอาการถอนยา nicotine
  * การใช้ยาอย่างเดียวโอกาสที่ผสบบุหรี่จะเลิกบุหรี่ มีแค่ร้อยละ
                    ู้ ู
  10–30 ที่ระยะเวลา 1 ปี
4. การใช้วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ร่วมกัน
  * เพิ่มโอกาสของการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จถึงร้อยละ 30-40 ที่
  ระยะเวลาของการติดตามผล 1 ปี
      Smoking cessation
บทบาททัวไปของเภสัชกรในการเลิกบุหรี่ เช่น
     ่
 * อย่าสูบบุหรี่เอง
 * การให้ห้องยาหรือร้านยาเป็ นสถานที่ปลอดบุหรี่
 * การไม่ขายหรือโฆษณาบุหรี่
 * การให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ให้แก่ประชาชนทัวไป
                            ่
        Smoking cessation
บทบาทเฉพาะของเภสัชกรในการเลิกบุหรี่กโดยการใช้กลยุทธ์
                  ็
 5-A’s
  Ask ถามถึงการสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ โดยให้ถือ
  เสมือนว่าถามประวัติแพ้ยา
  - ถามโรคหรือภาวะต่าง ๆ ที่ผป่วยเป็ นอยู่ รวมถึงยาที่ใช้
                ู้
  - ถามประวัติการเสพติด nicotine, ภาวะเสพติดทางจิตใจและ
                 ู้     ู้
  ทางสังคม โดยอาจสัมภาษณ์ผป่วยหรือให้ผป่วยตอบแบบทดสอบ
  - แบบทดสอบสาหรับประเมินระดับการติดสาร nicotine
  :Fagerstrom Test for Nicotine Dependence
  (FTND)
Fagerstrom Test for Nicotine
  Dependence (FTND)
แบบทดสอบ
ทาไมคุณยัง
สูบบุหรี่อยู่?
      Smoking cessation
 Advise แนะนาผูสบบุหรี่ทุกคนให้เลิกสูบบุหรี่
             ้ ู
 - การแนะนาควรจะทาด้วยวิธีที่น่ ุมนวล ใช้คาพูดในทางบวกและชี้
 ให้ผป่วยเห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ผลดีของการเลิกสูบ
    ู้
 Assess ประเมินความตังใจหรือความสนใจหรือแรงจูงใจใน
                 ้
 การเลิกสูบบุหรี่
 * การให้คาแนะนาในการเลิกสูบบุหรี่นันมีหลายระดับขึนอยู่กบ
                     ้      ้  ั
 ความตังใจหรือความสนใจของผูป่วยที่จะเลิกสูบบุหรี่
      ้            ้
 * เภสัชกรจึงควรประเมินระดับความตังใจหรือแรงจูงใจของผูป่วย
                      ้        ้
 ที่จะเลิกสูบบุหรี่เป็ นระดับต่างๆ โดยใช้แบบจาลอง
 Transtheoretical model (TTM) :
 continuum of motivation or willingness to
 change an unwanted behavior
     Smoking cessation
* แบบจาลองนี้ แบ่งระดับความตังใจออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
                  ้
   1. Precontemplation คือภาวะที่ผป่วยไม่มีความ ู้
สนใจหรือต้องการเลิกสูบบุหรี่เลยใน 6 เดือนข้างหน้ า
   2. Contemplation คือภาวะที่ผป่วยยังลังเลใจในการ
                       ู้
เลิกสูบบุหรี่ คิดจะเลิกสูบบุหรี่ในอีก 6 เดือนข้างหน้ า แต่ยงไม่มี
                              ั
แผนการเลิกสูบบุหรี่ที่แน่ ชดั
   3. Preparation คือภาวะที่ผป่วยตังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
                     ู้   ้
ใน 1 เดือนข้างหน้ าและเคยมีประวัติของการเลิกสูบบุหรี่มาแล้ว
     ่
ในปี ที่ผานมาแต่ไม่สาเร็จ
    Smoking cessation

   4. Action คือภาวะที่ผป่วยสามารถอดบุหรี่ได้แล้วอย่าง
             ู้
น้ อย 1 วัน ถึง 6 เดือน
   5. Maintenance คือภาวะที่ผป่วยสามารถอดบุหรี่ได้
                 ู้
แล้วอย่างน้ อย 6 เดือน
คาถามสาหรับคัดกรองผูสบบุหรี่ตามระดับความต้องการเลิกบุหรี่
          ้ ู
      Smoking cessation

  Assist ให้ความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่
                          ู้
  * การให้ความช่วยเหลือโดยให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผป่วยนันจะ ้
  ขึนอยู่กบระดับความตังใจของผูป่วยที่จะอดหรือเลิกบุหรี่ใน
   ้   ั      ้    ้
  ระดับต่างๆ ของแบบจาลอง Transtheoretical
  model
    Smoking cessation
 Precontemplation     Contemplation
 Contemplation      Preparation

  * การให้คาแนะนาปรึกษาจะใช้หลักการ 5-R’s คือ
     + Relevance
     + Risks
     + Rewards
     + Roadblocks
     + Repetition
       Smoking cessation
  Preparation         Action
  * ค้นหาปัญหาที่ทาให้เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ เพื่อหาแนวทางป้ องกัน
  * สอนวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ่งยุ
  * การใช้ยาบาบัดร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  * หากผูป่วยใช้ทุกวิธีแล้วยังอยากสูบบุหรี่จริง ๆ ขอให้อดทน 5
      ้
  นาทีโดยบอกตนเองว่าถ้าผ่าน 5 นาทีไปจะอดบุหรี่ได้ โดยทัวไป ่
  แล้วความหิวบุหรี่จะรุนแรงในวันแรกๆ ที่อดบุหรี่และในแต่ละช่วง
                           ้
  ที่อยากบุหรี่จะไม่นาน หากสามารถทนได้ 5 นาที ผูป่วยส่วนใหญ่
  มักจะทนต่อไปได้
       Smoking cessation

 Action            Maintenance
 Maintenance          Maintenance
 * การใช้ยาบาบัดร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 * วิธีป้องกันการหวนกลับไปสูบบุหรี่ใหม่
 * ค้นหาสิ่งกระตุ้นที่ทาให้ผป่วยรู้สึกอยากสูบบุหรี่อีก
               ู้
       Smoking cessation
  Arrange ติดตามผลและส่งต่อ
  - ติดตามผูป่วยเป็ นระยะเพื่อให้กาลังใจ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรก
         ้
  ของการเลิกสูบบุหรี่
  - ถ้าผูป่วยอดบุหรี่ได้สาเร็จให้แสดงความยินดีและให้กาลังใจต่อไป
       ้
  - ถ้าผูป่วยหวนกลับไปสูบบุหรี่ ก็ให้ทบทวนและเรียนรู้จากสิ่งที่
        ้
  เกิดขึน้
  - ในกรณี ที่ผป่วยมีภาวะการติด nicotine สูง เภสัชกรอาจ
           ู้
  แนะนาให้ผป่วยไปพบแพทย์ หรือคลินิกอดบุหรี่ โดยอาจแนบใบส่ง
          ู้
                   ่
  ตัวซึ่งมีรายละเอียดการอดบุหรี่ที่ผานมาและสาเหตุของความ
  ล้มเหลว
       Smoking cessation

 www.thaiquit.com
 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบบุหรี่
              ู
 * www.ashthailand.or.th
 * สายด่วน 1600
 คณะทางานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุม
  การบริโภคยาสูบ (www.thaipntc.org) : เภสัชกร
  อาสา พาเลิกบุหรี่
     Smoking cessation
การใช้ยาบาบัดในการช่วยเหลือผูป่วยให้เลิกบุหรี่
              ้
 Drug therapy can be used as a
 complement to behavioral therapy
 Rationale for pharmacotherapy:
 * Relieve or prevent nicotine
 withdrawal symptoms
 * Avoid exposure to carcinogens or
 other toxic constituents of cigarette
 smoke
 * Decrease respiratory tract irritation
     Smoking cessation
Provide rational nicotine dosing decisions for
 the relief of withdrawal symptoms, and
 individualized guidance for patients who
 wish to quit smoking :
 * the level of nicotine dependence, as
 determined by the APA criteria
 * score on the Fagerstrom test
 * the severity of withdrawal symptoms
 * degree of difficulty in achieving abstinence
 * speed pf relapse (within a week of
 cessation)
 * results of previous attempts to quits
 smoking
      Smoking cessation
 Making follow-up : 2-4 days after quitting
 date is important
 If abstinence has not been achieved within 2
 weeks, the medication regimen and the
 patient’s motivation should be readdressed
  * increasing the nicotine-replacement dose or
  adding a medication may be necessary to
  accomplish initial abstinence
  If the patient continues to smoke at or near
  the original level after 4 weeks of therapy,
  medication should be discontinued and the
  treatment program reassessed
    Smoking cessation
First-line agents :
              Second-line
 Nicotine replacement
               agents :
 therapy; NRT
               Clonidine
 ** Nicotine chewing gum
               Nortriptyline
 ** Nicotine transdermal
 patch
 * Nicotine nasal spray
 * Nicotine oral inhaler
 * Nicotine subligual
 tablet
 * Nicotine lozenges
 Non-NRT
 * Bupropion HCl SR
 Nicotine replacement therapy;
       NRT
Provide low level of nicotine which reduces the
 severity of withdrawal symptoms
 Provides relatively steady levels of nicotine
 (compared with smoking) and induces tolerance,
 which may result in no desired effects of
 cigarette smoking
 Help the patient establish and sustain remission
 long enough to develop preventive strategies to
 avoid relapse
 FDA-approved indication : aid to smoking
 cessation for the relief of nicotine withdrawal
 symptoms when used as part of a comprehensive
 behavioral smoking cessation program
  Nicotine replacement therapy;
         NRT
 Because of extensive first-pass metabolism in
 the liver, it is not effective to administer
 nicotine in an oral dosage form
 Bypass the liver through the administration of
 nicotine :
 * chewing gum : buccal absorption
 * transdermal patch : percutaneous absorption
 * nasal spray : absorption through nasal
 mucosa
 * inhaler : absorption through the lining of
 the mouth and upper esophagus
  Nicotine chewing gum or
   polacrilex (Nicorette®)
 Nicotine bounds to an ion-exchange
 resin
 Buffered gum
 Nicotine is released only while the gum
 is being chewed
 Dosage forms :
 * 2-mg delivers nicotine 1 mg
 * 4-mg delivers nicotine 2 mg
  Nicotine chewing gum or
  polacrilex (Nicorette®)

 Rate and extent of nicotine absorption
 depends on
 * surface area (buccal mucosa)
 * blood flow
 * membrane permeability
 * pH of saliva
 Saliva pH = 7 : only 10% of nicotine is
 present in the non-ionic form
 When salivary pH is 8 : 50% of the
 nicotine occurs in the non-ionic form
  Nicotine chewing gum or
  polacrilex (Nicorette®)

 Thus, nicotine polacrilex is buffered with
 sodium bicarbonate and sodium carbonate to
 enhance the absorption of nicotine
 Behaviors such as drinking coffee, fruit
 juices, acidic beverages, or soft drinks,
 eating food immediately before or while using
 gum, may lower the salivary pH level enough
 to decrease nicotine absorption
 Plasma nicotine concentration peaks ~ 30
 minutes after chewing and then declines
 slowly to basal concentration after 2-3 hours
   Nicotine chewing gum or
   polacrilex (Nicorette®)
  Dosage :
  - 2-mg gum : recommended to those
  who smoke < 25 cigarettes/day
  - 4-mg gum : recommended to those
  who
    * smoke > 25 cigarettes/day
    * have Fagerstrom Tolerance
  Questionnaire score > 7
    * smoke within 30 min after wake up
     Nicotine chewing gum
  * have difficulty refraining from smoking
  in prohibited area
  * failed with the 2-mg gum or still have
  withdrawal symptoms after the 2-mg gum
  Dosage regimen :
  wk 1-6 : 1 piece q 1-2 hr
  wk 7-9 : 1 piece q 2-4 hr
  wk 10-12 : 1 piece q 4-8 hr
  max : 30 pieces/day for 2-mg gum
      15 pieces/day for 4-mg gum
  Tapering 6-12 wk
   Nicotine chewing gum
Proper use :
 Stop smoking before and during using
 the gum
 Eating and drinking acidic beverages
 (coffee, tea, juices, soft drinks,
 wine) should be avoided for 15 min
 before and during chewing
 Use “chew and park” technique
 The used gum should be placed in a
 wrapper and disposed of in such a
 way as to prevent access by children
 or pets
  Nicotine chewing gum
 “chew  and park” technique
 The gum should be chewed slowly until
 a peppery taste emerges, then parked
 between cheek and gum to facilitate
 nicotine absorption through the oral
 mucosa. Gum should be slowly and
 intermittently chewed and parked for
 about 30 min, then discarded
Nicotine chewing gum
    Nicotine chewing gum
ข้อดี
  * ผูป่วยสามารถควบคุมหรือปรับขนาดการได้รบ nicotine
    ้                   ั
  เพื่อลดอาการถอน nicotine ได้ด้วยตนเอง
  * ระดับ nicotine ในเลือดเพิ่มขึนช้า จึงชะลอฤทธ์ ิ ในการ
                  ้
  กระตุ้น CNS ของ nicotine
  * ชะลอการเพิ่มน้าหนักตัวได้ดีกว่าชนิดแผ่นติดผิวหนัง
  * สะดวก
   Nicotine chewing gum
ข้อเสีย
  * ต้องใช้ให้ถกวิธี
        ู
           ้ ู
  * ไม่เหมาะสมกับผูสงอายุที่มีปัญหาทางทันตกรรม
  * การปรับขนาดเองอาจทาให้เกิด noncompliance
  * ไม่ให้ความพึงพอใจเร็วเท่ากับการสูบบุหรี่
  * ไม่ลดความรู้สึกอยากบุหรี่
  * การติด nicotine เกิดขึนได้ประมาณร้อยละ 10 ของผูใช้
                ้          ้
  Nicotine transdermal patch
     (Nicotinell TTS®)
  Dosage forms :
Surface area Nicotine content Dose absorbed/24 hr
  (cm2)       (mg)       (mg)
 30      52.5          21
 20      35           14
 10      17.5          7
 แผ่นติดผิวหนังชนิดนี้ จะนาส่ง nicotine ซึ่งอยู่ใน polymer
 ที่ห้มด้วย adhesive โดยอาศัย concentration
    ุ
 gradient ของ nicotine ระหว่างระบบและผิวหนัง
  Nicotine transdermal patch
     (Nicotinell TTS®)

 Sustained plasma concentration : increase
 slowly and peak within 2-9 hours after
 application
 patches deliver nicotine over 16- or 24-
 hours : approximately 0.9-1 mg nicotine
 per hour
 Maximal steady-state concentrations
 within 2-3 days; these concentration are
 generally half those obtained from smoking
 On cessation of patch use, concentration
 begin to fall within 1-3 hours
  Nicotine transdermal patch
     (Nicotinell TTS®)

  24-hour patch is to obtain a constant
  plasma concentration of nicotine to block
  withdrawal symptoms at all times
  * it may relieve early morning withdrawal
  symptoms better than 16-hour patch
  * enhance compliance
  16-hour patch : less sleep disturbances
  and vivid dreams
  Nicotine transdermal patch
  Dosage :
  * smoke < 20 cigarettes/day
    - one 20-cm2 patch/day for  6-8 wk,
  then
    - one 10-cm2 patch/day for  3-4 wk
  * smoke > 20 cigarettes/day
    - one 30-cm2 patch/day for  3-4 wk,
  then
    - one 20-cm2 patch/day for  3-4 wk,
  then
    - one 10-cm2 patch/day for  3-4 wk
 Nicotine transdermal patch
Proper use :
 Stop smoking before and during
 application
 Site of application : dry, clean,
 hairless area between the neck and
 hip or upper outer arm
 Apply a patch with clean, dry hands
 Remove backing from patch and
 immediately press onto skin. Hold for
 10 seconds
  Nicotine transdermal patch
 Wash hands after applying a patch with
 water to remove any residual nicotine
 Apply a patch as soon as patient
 awaken on their quit day, and at the
 same time on every day of therapy
 thereafter
 Wear for 24 hr, even while asleep or
 showering, however, if having sleep
 disturbances the patch can be removed
 at bedtime
 Rotate site of application every day
  Nicotine transdermal patch
 If patch comes off during the period of
 use, apply a new system and the
 schedule may either be continued or
 changed so the next patch would be
 applied 24 hr later
 Cutting the patch is not recommended
 Patch should be removed 2 hr before
 heavy exercise
 Dispose of used patch in a way to
 prevent access by children or pets
  Nicotine transdermal patch
ข้อดี
 การใช้วนละครัง จะเพิ่ม compliance ของผูป่วย
     ั     ้            ้
 ระดับ nicotine ในเลือดจะเพิ่มขึนช้าๆ จึงชะลอฤทธ์ ิ
                  ้
  กระตุ้นที่เกิดจากการได้รบ nicotine อย่างรวดเร็ว
              ั
 ลดความรู้สึกอยากบุหรี่ได้
 ปัญหาการได้รบยาเกินขนาดเกิดได้ยาก
         ั
 Nicotine transdermal patch
ข้อเสีย
                ้ ู    ั         ั
 อาจให้ผลไม่เป็ นที่พอใจในผูที่สบบุหรี่จด เนื่ องจากไม่ได้รบผล
  กระตุ้น CNS อย่างรวดเร็ว
  ้
 ผูป่วยไม่สามารถปรับขนาดยาตามต้องการได้
 ต้องใช้เวลา 2-3 วันหลังเริ่มใช้ ระดับ nicotine จึงจะเข้าสู่
  ภาวะคงที่
     Nicotine nasal spray
  Nicotrol NS 0.5 mg/spray
  Dose is 1 spray to each nostril = nicotine 1
  mg
  Daily dose : initially use 1-2 doses/hour
  * minimum : 8 doses/day
  * maximum : 40 doses/day
  * duration : 3 months
  Peak effect within 4-15 min
  Effect decreases within 30 min
   Nicotine oral inhaler
 Nicotrol inhaler
 Each cartridge contains 10 mg of nicotine
 that can supply 4 mg of nicotine (puff)
 nicotine is absorbed through the oral
 cavity, esophagus, stomach
 peak plasma nicotine concentration : 10-
 15 min (quickly than gum, but is slower
 than nasal spray)
 daily dose : 6-16 cartridges/d
    Nicotine oral inhaler
  Advantage :
  * it mimics smoking (albeit with rapid
  puffing)
  * it delivers nicotine rapidly
  * minimal side effects
  Disadvantage : most expensive form of
  NRT
     Nicotine lozenge

 Commit®
 2-mg, 4-mg dose
 easy to use
 minimal adverse effects (heartburn,
 hiccups, nausea)
      Efficacy of NRT
  In patients who used NRT for at least
  six months, the authors found an odds
  ratio for abstinence from smoking of
  1.71 compared with placebo
  odds ratio of 1 : no treatment effect
  odds ratio < 1 : poorer likelihood of
  abstinence from smoking compared with
  placebo
  odds ratio > 1 : better likelihood of
  abstinence compared with placebo
      Efficacy of NRT
  Odds ratio for different forms of NRT :
  * gum = 1.61
  * transdermal patch = 2.07
  * nasal spray = 2.92
  * oral inhaler = 3.05
  available forms of NRT are effective
  therapies for smoking cessation
     Efficacy of NRT
 4-mg nicotine gum may be more effective
 than 2-mg gum in helping heavy smokers
 chewing gum on a fixed schedule for at least
 1-3 months may be more beneficial than
 using it only when one has the urge to smoke
 compared with placebo, transdermal nicotine
 doubles abstinence rates at 6 and 12 months
 Combining the patch with other forms of
 NRT may be more effective than the patch
 alone and appears to be safe
      ADRs of NRT
 Nicotine gum
 - mouth soreness, jaw ache
 - nausea, hiccups, throat irritation are the
 result of rapid chewing of the gum and
 excessive nicotine release and absorption
 (alleviated by correcting the patient’s
 chewing technique)
 Nicotine patch :
 - Skin reactions : e.g., pruritus, burning;
 mild and self-limiting within 24 hr of patch
 removal and rotating the patch site or using
 topical steroids
 - sleep disturbance (subsides with continued
 therapy or removes patch before sleep)
      ADRs of NRT
 - insomnia from nicotine withdrawal :
 increased awakenings
 - insomnia from nicotine patch : delayed
 onset of sleep
 Nicotine nasal spray :
 - nasal and throat irritation, rhinitis,
 sneezing, coughing in first 2 days
 Nicotine inhaler
 - increased cough (28%)
 - irritation of the mouth or throat (15%)
 - dyspepsia
      Nicotine toxicity
  Strongly advise patients not to smoke
  any cigarettes while using NRT
  signs of nicotine toxicity:
  * nausea        * hypersalivation
  * abdominal pain    * vomiting
  * diarrhea       * perspiration
  * headache       * dizziness
  * hearing and visual disturbances
  * confusion       * weakness
     Precautions of NRT
  Cardiovascular disease (occur
  tachyarrhythnias associated with NRT
  use)
  * risks of NRT for smokers, even for
  those with underlying cardiovascular
  disease, are small and substantially
  outweighed by the potential benefits of
  smoking cessation
  Pregnancy
  * Gum : risk category D
  * Patch : risk category C
  Contraindications of NRT
 Hypersensitivity to nicotine or
 components of drug delivery system
 Life-threatening arrhythmias
 Severe or worsening angina pectoris
 Immediate post-MI (within 4 weeks)
 Active temporomandibular joint disease
 (for the gum)
    Bupropion HCl SR
 Zyban®,Quomem®
 Atypical antidepressant, reduce the
 desire to smoke cigarettes
 Mechanism : unknown; inhibits neuronal
 uptake of dopamine and/or noradrenaline
 SR form : slow increase of dopamine and
 provides stable levels
 peak plasma concentration is 3 hr,
 steady-state concentration within 8 days
 : half-life 20 hours
 metabolize in the liver
     Bupropion HCl SR
  Advantages :
  * Non-nicotine: nonaddicting effect
  * Alternate pharmacotherapy option
  * Tablet form
  * Easy to use
  * May be used with NRT
      Bupropion HCl SR
  Dosage :
  - 150 mg/day OD for 3 days, then 150
  mg bid for 7-12 wk (swallow whole tablet)
  - not more than 300 mg/day (dose-
  dependent risk of seizures)
  - given 1-2 wk before stop smoking
  - set a quit date within the first 2 weeks
  of treatment, usually within the second
  week because it takes ~ 1 wk of
  treatment to achieve a steady-state
  blood concentration
      Bupropion HCl SR
  Goal of therapy : complete abstinence
  if a patient has not made significant
  progress toward abstinence by the
  seventh week of therapy, it is unlikely
  that he or she will quit during that
  attempt, and treatment should be
  discontinued
  dose tapering is not required when
  discontinuing treatment
    Bupropion HCl SR
ADRs :
 Dry mouth
 Insomnia (take the evening dose before
 6.00 pm)
 Headache
 Tremor
 Skin disorders (rash)
     Bupropion HCl SR
Drug interactions :
 Bupropion is a weak inducer of CYP2B6
 Nicotine patch : hypertension
 TCAs, SSRIs, beta-blockers (metoprolol),
 antiarrhythmics, antipsychotics :bupropion
 inhibit CYP2D6
 Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin :
 induce bupropion metabolism
 Cimetidine inhibits bupropion metabolism
 MAOIs : avoid using bupropion for 2
 weeks after MAOIs
    Bupropion HCl SR
Precautions :
 Dosage should be reduced in elderly,
  patients with hepatic or renal
  disease
 Mothers should not continue
  breastfeeding while taking this drug

Pregnancy risk category B
      Bupropion HCl SR
Contraindications :
  Seizure disorders
  Bulimia or anorexia nervosa or a history
  of these disorders
  Already treated with bupropion for
  depression
  Patients who use MAOIs (MAOIs should
  be stopped at least 14 days before
  starting bupropion HCl SR)
  Use with drugs or alcohol that lower
  seizure threshold
  Evidence for effectiveness
  When given in association with intensive
  behavioural support, bupropion is as
  effective as NRT
  One study has suggested that
  combined patch therapy and bupropion
  may produce higher quit rates than
  nicotine patches alone
   Clonidine (Catapres®)
 Central alpha2 noradrenergic agonist that
 suppress sympathetic activity
 Use for hypertension, reduce withdrawal
 symptoms
 Serious side effects : sedation, postural
 hypotension, constipation, dry mouth
 Reserved for smokers who cannot or do
 not wish to use NRT, bupropion, or
 nortriptyline
 0.15-0.75 mg/d : 3-10 weeks
      Nortriptyline
 Tricyclic antidepressant with mostly
 noradrenergic properties and a small
 amount of dopaminergic activity
 Effect is similar magnitude to that of
 bupropion
 75-100 mg/d : 12 weeks
Question ?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:113
posted:4/24/2012
language:Thai
pages:106